Miljøanalyse af Post Danmarks logistikkæde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøanalyse af Post Danmarks logistikkæde"

Transkript

1 Miljøanalyse af Post Danmarks logistikkæde $IFLYLOLQJHQL U6 UHQ%RDV3RVW'DQPDUNRJFLYLOLQJHQL U+HQULN. VWHU&2:, %DJJUXQG Post Danmark udfører en stor del af godstransporten i Danmark. Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner breve, pakker og mange andre produkter mellem afsendere og modtagere i hele landet. Samtidig har Post Danmark landets mest fintmaskede distributionsnet med over opsamlingssteder og 2 millioner afleveringssteder. Et så omfattende transportbehov medfører et stort energiforbrug og dermed også en miljøbelastning. Post Danmark har i de senere år arbejdet med at kortlægge og nedbringe miljøbelastningen fra sine forskellige aktiviteter, hvilket er dokumenteret i den årlige Miljøredegørelse. Post Danmark har udarbejdet en generel miljøpolitik og har gennemført miljøledelsesprojekter ved flere enheder. Desuden deltager Post Danmark i arbejdsgrupper om miljøvenlig bydistribution i flere byer. Post Danmarks transportaktiviteter er i tidligere projekter blevet udpeget som den af virksomhedens aktiviteter, der giver den største miljøbelastning. Det er dog ikke klart, hvor store miljøbelastninger de enkelte transportaktiviteter medfører. I samarbejde med COWI har Post Danmark derfor gennemført en analyse, der har givet et overblik over sammenhængen mellem transportaktiviteternes miljøbelastning og deres placering i logistikkæden dvs. postens vej fra afsender til modtager samt de forskellige produkttyper. 3RVW'DQPDUNVSURGXNWHU Post Danmark tilbyder en række produkter, som i de senere år er blevet stadig mere varierede. Analysen har taget udgangspunkt i de mere transportkrævende produkter, dvs. breve, pakker og adresseløse forsendelser, der tilsammen står for 80% af omsætningen.. Det vigtigste produkt er det almindelige brev, som også er det eneste produkt, Post Danmark stadig har monopol på, dog kun for breve, der vejer under 250 gram. Kvalitetsmålet for almindelige breve er, at 97% af brevene skal være hos modtageren dagen efter indleveringen. Almindelige pakker skal bringes ud den første hverdag efter indleveringen. Post Danmark konkurrerer med andre virksomheder om distribution af pakker. Det tredje produkt, som har indgået i analysen, er adresseløse forsendelser, som i de seneste år har været i vækst. Også her er Post Danmark i konkurrence med private virksomheder. Post Danmark tilbyder flere andre produkter, som imidlertid ikke er medtaget i analysen, fordi de ikke genererer væsentlig transport, f.eks. Billet-Net og Filateli.

2 %HWLQJHOVHUIRU3RVW'DQPDUNVSURGXNWLRQ Post Danmark er underlagt en række samfundsmæssige rammebetingelser..rqfhvvlrq Post Danmark har koncession på breve med en øvre vægtgrænse på 250 gram. Koncessionen indeholder blandt andet visse kvalitetsmål om dag-til-dag levering. På øvrige produkter, som f.eks. pakker, aviser, dagblade og adresseløse forsendelser er Post Danmark i konkurrence med andre virksomheder. (8ORYJLYQLQJ EU har udarbejdet et direktivforslag om fælles regler for udvikling af Fællesskabets posttjenester. Direktivforslaget indeholder blandt andet kvalitetsmål, som er noget lavere end Post Danmarks egne, samt liberaliseringer af blandt andet direct mail og international post. EUs normer (EURO-normer) for maksimalt tilladte emissionsniveauer fra biler med en tilladt totalvægt over kg er rettet mod producenter af lastbiler. Post Danmark lever derfor automatisk op til lovgivningen, når der anskaffes nye biler. 1DWLRQDOORYJLYQLQJ Den nationale lovgivning omfatter blandt andet færdselsloven, der indeholder hastighedsgrænser og andre færdselsregler. Afgiftssystemet og arbejdsmiljøloven er også et nationalt anliggende. I 1997 udsendte Miljø- og Energiministeriet en vejledning om miljø- og energihensyn ved statsejede virksomheders indkøb af biler. Virksomheder skal vægte miljøforhold på lige fod med f.eks. pris og kvalitet..rppxqdohnudy I de senere år har flere kommuner sat fokus på miljøproblemer ved godstransport i centrale byområder. I landets fire største byer er godstransporten i centrum blevet undersøgt for at finde midler til at effektivisere godstrafikken, og de første egentlige forsøgsordninger er på trapperne. 3RVW'DQPDUNVPLOM SROLWLN Post Danmark har defineret sin egen miljøpolitik, der blandt andet forpligter Post Danmark til at udarbejde en miljøredegørelse én gang årligt, og som definerer mål for forbedret brændstofudnyttelse og reduceret emission pr. produkt. /RJLVWLNN GHQ Med logistikkæden menes transportvejen fra afsender til modtager, inklusive alle omladninger og deltransporter, som varetages af Post Danmark. Hvis en kunde selv transporterer posten til et omdelingscenter eller et postcenter, medregnes denne deltransport ikke i logistikkæden. Kernen i logistikkæden er de 8 postcentre, som ligger i København, Høje Taastrup, Ringsted, Odense, Fredericia, Herning, Århus og Ålborg. Derudover findes i København et internationalt postcenter, som håndterer post til og fra udlandet. Postcentrene er forbundet med 329 omdelingscentre og 1279 postkontorer over hele landet.

3 Logistikkæden er skitseret i Figur 1 nedenfor. Yderst til venstre er afsenderne markeret med en oval, der dækker over aflevering i postkasser eller på posthuse. Den såkaldte RSVDPOLQJ af posten (postkassetømning mv.) kan enten ske via et postkontor (den nederste pil fra afsenderne) eller direkte til et postcenter. Afsendere, som selv indleverer deres post til et postcenter, er markeret med stiplede pile. Fra postcenteret bliver posten enten sendt videre til et andet postcenter, eller den bliver på samme postcenter, hvilket er markeret ved en pil, der starter og slutter ved samme center. Fra det sidste postcenter sendes posten til omdelingscenteret, hvorfra den distribueres enten med bil eller med cykel/gang til modtagerne yderst til højre. Cykel- og gangdistributionen er markeret med en stiplet linie, da den ikke genererer en miljøbelastning. Afsender Postcenter Postcenter Opsamling Omdelingscenter Modtager )LJXU 3RVW'DQPDUNVORJLVWLNN GH Afsenderen kan aflevere forsendelserne til Post Danmark på et posthus, hos et landpostbud, direkte til et postcenter eller i en af landets ca postkasser. Hos store kunder tilbyder Post Danmark at afhente forsendelserne hos afsenderen, og denne form for indlevering er taget med i analysen på linie med tømning af postkasser og opsamling fra posthuse. Det skal bemærkes, at Post Danmarks tilbyder et så fintmasket net af indleveringssteder, at kundernes transportarbejde er ganske lille. Ved indleveringen sker der ingen sortering eller anden behandling af forsendelserne, idet alle forsendelserne sendes videre til det postcenter, som indleveringsstedet er tilknyttet. Forsendelsen transporteres i bil fra afsenderen til et opsamlingscenter eller direkte til et postcenter. Transporten foregår ved, at en bil kører rundt til flere posthuse og samler forsendelser ind. Det sker flere gange dagligt, for at postcenteret kan komme i gang med at behandle forsendelserne så hurtigt som muligt, men til gengæld kører bilerne ikke altid med fuldt læs. På tilsvarende vis tømmes de fleste postkasser flere gange dagligt, så postcenteret kan modtage post i en mere jævn strøm (og så postkasserne ikke bliver overfyldt). Dette forhold er et udmærket eksempel på Post Danmarks dilemma med hensyn til miljøbelastning: På den ene side ønsker man at minimere miljøbelastningen, men på den anden side er driftsdøgnet så sammenpresset og servicemålet så højt, at man er nødt til at foretage ekstra transporter for at udvide perioden til behandling af posten.

4 På postcenteretsker en omfattende sortering, manuelt eller automatisk, af forsendelserne. Det er planen, at stort set al post skal maskinsorteres i fremtiden. For den indenlandske post gælder, at for omtrent 48% af brevenes og 38% af pakkernes vedkommende betjenes både afsender og modtager af samme postcenter. De øvrige forsendelser skal transporteres til et nyt center, hvorfra spredningen foregår. Som hovedregel sker transporten mellem centre på lastbil, hvis centrene ligger på samme side af Storebælt. Hvis centrene ligger på hver sin side af Storebælt benyttes hovedsageligt tog og i meget lille omfang fly. Af indenlandsk post transporteres dagligt breve og pakker fra det østlige til det vestlige Danmark, mens der går breve og pakker den modsatte vej. Der er således en markant asymmetrisk fordeling af transporterne i de to retninger, hvilket genererer en betydelig såkaldt returlogistik af tomme postcontainere, som skal fragtes tilbage til København. Skulle Post Danmark selv foretage transporterne ville det medføre tomkørsel af et vist omfang på grund af asymmetrien. En del af denne asymmetri afhjælpes ved, at Post Danmark hyrer vognmænd til at foretage transporten i den ene retning. På det andet postcenter i Figur 1 sorteres forsendelserne til de enkelte omdelingscentre. Fra postcenteret transporteres forsendelserne på lastbil til omdelingscentrene, og som regel besøges flere omdelingscentre på én tur. På omdelingscenteret sætter postbudene posten i den rigtige rækkefølge til omdelingen. Det foregår i dag manuelt, men vil på længere sigt blive automatiseret. Pakkebudene anbringer pakkerne i biler, så de passer til ruten. Desuden pakkes depotsække, som i bil køres ud til cykelbudene. Til sidst omdelesposten til modtagerne. Brevpost i byområder omdeles til fods eller på cykel, mens landområder og al pakkepost betjenes af biler. Ved omdelingen i byområder benyttes dog biler til udkørsel af depoter, dvs. at en bil kører ud med en postsæk, hvorefter postbudet kan overtage sækken ude på ruten.nogle forsendelser f.eks. pakker og rekommanderede breve kræver personlig aflevering. Hvis det ikke er muligt at aflevere en forsendelse, bringes den til et posthus, hvor modtageren selv må hente den. Andre forsendelser lægges i postbokse på posthuset, hvor de afhentes af modtageren, der dermed modtager posten tidligere. Modtagerens transport er ikke medregnet i analysen, da den ligger uden for Post Danmarks ansvarsområde. 7HNQRORJL Teknologien omfatter i denne sammenhæng ikke kun transportmidlerne, selvom det er deres miljøbelastning, der er i fokus. Andre teknologier som transportplanlægning, forvarslingssystemer og OCR-anlæg til elektronisk aflæsning af adresser kan medvirke til at effektivisere transporterne. 7UDQVSRUWPLGOHU Post Danmark anvender en række forskellige transportmidler i produktionen. En stor del af omdelingen sker med cykel eller til fods, hvilket ikke belaster miljøet. Derudover benyttes Post Danmarks ca biler i forskellige størrelser samt indlejede vognmænd i alle led i logistikkæden.

5 N U D S O L E Ã I D Ã J Q L O H G U R I Ã W H U H O X P X N N $ Figur 2 viser, at Post Danmarks lastbiler er noget yngre end gennemsnittet for hele landets bilpark. Tilsvarende resultater viser sig, hvis man ser på person- og varebiler. Alt andet lige kan det dermed også forventes, at Post Danmarks biler belaster miljøet mindre end den gennemsnitlige bilpark. Den unge bilpark betyder også, at omsætningshastigheden for udskiftning af biler er relativt høj. Det medfører, at nye krav og normer til bilmotorer hurtigt vil slå igennem i Post Danmarks bilpark. Post Danmark overvejer, om alle deres biler i fremtiden skal ejes af Post Danmark Transport, som så skal lease bilerne ud til postkredsene. Med denne model vil det være muligt at reducere vognparken som følge af en mere dynamisk fordeling af bilerne efter behov. Endvidere kan der dermed gennemføres en mere hensigtsmæssig indkøbspolitik på transportområdet i Post Danmark. %HVWDQGHQÃDIÃODVWELOHUÃSUÃÃGHFHP EHUÃ RSJMRUWÃLÃIRUKROGÃWLOÃÃLQGUHJLVWUHULQJVnU 100% 90% 80% 70% 60% Post Danmark 50% Hele landet 40% 30% 20% 10% 0% 3RVWÃ'DQPDUN < ÃLQGUHJLVWUHULQJVnU )LJXU 'HQGDQVNHEHVWDQGDIODVWELOHULIRUKROGWLO3RVW'DQPDUNVELOSDUN7DOOHQHYLVHU KYRUVWRUHQGHODIELOSDUNHQGHUHULQGUHJLVWUHUHWI UHWEHVWHPWnU En stor del af transporterne mellem centrene foretages med tog, især efter åbningen af Storebæltsbroen. Post Danmark ejer selv togvognene, men det er DSB, der foretager transporten. Restposten mellem København og postcentrene i Aalborg, Herning og Århus fragtes med ruteog fragtfly. Flytransport er dog væsentligt reduceret med åbningen af Storebæltsforbindelsen, bortset fra transporten mellem København og Bornholm. Post Danmark har haft chauffører på AMU-kurser i køreteknik, men der er ikke lavet opfølgninger af effekten. Erfaringer fra Landtransportskolen tyder på, at et kursus kan reducere brændstofforbruget med 10-30%, men at chaufførerne med tiden falder tilbage til deres gamle kørevaner.

6 $QGUHWHNQRORJLHU Der er endvidere en række nuværende eller fremtidige teknologier, som påvirker transporternes energi- eller miljøforhold direkte eller indirekte: 2&5DQO J(Optical Character Recognition) til automatisk sortering af breve reducerer sorteringstiden og giver mere tid til transport. )RUYDUVOLQJfra storkunder giver bedre mulighed for at disponere materiel og personale. 0RGWDJHUGDWDEDVH bruges ved OCR-sortering af posten, hvorved fejlekspederede breve hurtigere kan frasorteres og et unødigt transportarbejde dermed kan undgås. (GEEDVHUHGHUXWHO JQLQJVSURJUDPPHUgiver mulighed for dynamisk ruteplanlægning, som kan reducere kørselsomfanget. (OHNWURQLVNHN UHE JHU giver mulighed for at registrere for eksempel brændstofforbrug og hastigheder mere præcist. 0RWRUWHNQRORJLPost Danmark er involveret i forsøg om bl.a. alternative brændstoffer. (OHNWURQLVNSRVW. En øget anvendelse af elektronisk post kan reducere Post Danmarks transportarbejde. /RJLVWLNN GHQVPLOM EHODVWQLQJ Vurderingen af logistikkædens miljøbelastning er primært baseret på en større spørgeskemaundersøgelse, som har involveret samtlige postcentre og postkredse, samt på TEMA-modellen og Post Danmarks nøgletalsprojekt. Der er udvalgt seks emissionsarter, som skal indgå i analysen: NO x, kvælstofilter, som især stammer fra dieselmotorer. SO 2, svovltveilte, der dog er blevet et mindre problem pga. svovlfattigt brændstof Partikler, som er sodpartikler fra især dieselmotorer. HC, kulbrinte, en samlebetegnelse for forskellige kombinationer af kul- og brintmolekyler. CO, kulilte, som hverken kan ses, smages eller lugtes, men som er en giftig luftart. CO 2, kultveilte, som ikke er giftig, men som mistænkes for at øge drivhuseffekten. Post Danmark Teknik har i et tidligere projekt beregnet emissionsnøgletal for Post Danmarks bilpark. Analysen er baseret på en detaljeret undersøgelse af bilparkens sammensætning, anvendelse, køremønstre og alder. Ved hjælp af Trafikministeriets TEMA-model er der beregnet nøgletal for emissionerne pr. kørt km og pr. liter brændstof for både diesel- og benzinbiler. TEMA er en pc-baseret model, der kan beregne energiforbrug og emissioner for en konkret transport på baggrund af en række informationer om transportmiddel, rejsehastighed, køremønster, brændstof osv. Emissionen beregnes både pr. kørt km og pr. tonkm. Det daglige trafikarbejde og brændstofforbrug for ELOWUDQVSRUWHUQHer vist i

7 Tabel 1. Tallene skal tages med et vist forbehold, da ikke alle postkredse har besvaret spørgeskemaerne, men det vurderes, at tabellen indeholder ca. 80% af den totale biltransport.

8 7DEHO'DJOLJWWUDILNDUEHMGHRJEU QGVWRIIRUEUXJIRUGHELOWUDQVSRUWHUGHULQGJnULDQDO\VHQ Led Kørte km, benzin Kørte km, diesel Benzinforbrug Dieselforbrug Indsamling km km liter liter Til postcenter 489 km km 79 liter 967 liter Mellem centre km liter Til omd.center 797 km km 145 liter liter Distribution km km liter liter I alt km km liter liter Ud over biltransporterne foretages der transporter med andre transportmidler, da der mellem postcentre tilbagelægges dagligt knap km med tog, ca km med fly og 200 km med bilfærge. Ved disse transporter transporteres Post Danmarks produkter sammen med andre godstyper, hvilket der tages højde for i beregningerne. Ud fra ovenstående er de daglige emissioner for hvert led i logistikkæden beregnet, hvilket ses i Tabel 3: 7DEHO 7RWDOHGDJOLJHHPLVVLRQHUIUD3RVW'DQPDUNVWUDQVSRUW Emission Indsamling Til postcenter Mellem postcentre Til omdelingscenter Slutdistribution I alt CO 2 19,0 tons 2,6 tons 20,4 tons 4,6 tons 56,3 tons 102,9 tons CO 333 kg 3 kg 31 kg 45 kg 1313 kg 1725 kg HC 49 kg 24 kg 7 kg 6 kg 197 kg 283 kg NO x 141 kg 26 kg 148 kg 48 kg 317 kg 680 kg SO 2 5,7 kg 1,0 kg 3,7 kg 1,9 kg 13,2 kg 25,5 kg Partikler 7,7 kg 1,6 kg 2,1 kg 2,9 kg 15,0 kg 29,3 kg

9 Den procentvise fordeling af de totale emissioner på logistikkædens led er vist grafisk i Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Distribution Center-Omd. Center-center Til center Indsamling 20% 10% 0% CO2 CO HC NOx SO2 Partikler )LJXU 3URFHQWIRUGHOLQJDIWRWDOHHPLVVLRQHUSnORJLVWLNN GHQVOHG Det ses, at slutdistributionen er det led, der forårsager mest emission, hvilket er naturligt, idet der i distributionen er tale om et yderst fintmasket distributionsnet, hvilket medfører mange kørte kilometer pr. produkt. En stor andel af omdelingen foregår ganske vist på cykel, men den del, der foregår med bil, tegner sig altså for en meget stor del af de samlede emissioner. Indsamlingen giver også et forholdsvis stort bidrag til emissionerne. Også her er der tale om et relativt fintmasket net, og desuden er det i indsamlingen nødvendigt at servicere posthuse og postkasser flere gange dagligt af hensyn til produktionen. Endelig giver transporten mellem postcentre et stort bidrag. Det skyldes bl.a., at der er tale om store afstande, men især skyldes det, at transporten involverer fly, der har et stort energiforbrug. Der en meget stor andel af CO-emission i distributionen, hvilket skyldes, at den i høj grad foregår i benzindrevne biler, som er den væsentligste kilde til CO-emissioner. De øvrige led foregår i højere grad i dieseldrevne biler, og derfor vejer CO-emissionen fra disse led lavere. Samme forhold gælder for HC-emissionen. For NO x og SO 2 vejer transporten mellem centre tungt, hvilket skyldes transportmidlerne, da færger og fly giver store emissioner af både NO x og SO 2.

10 En fordeling af emissionerne på transportmidler er vist i Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Fly Færge Tog Benzinbil Dieselbil 20% 10% 0% CO2 CO HC NOx SO2 Partikler )LJXU )RUGHOLQJDIHPLVVLRQHUSnWUDQVSRUWPLGOHU Som det ses, står bilerne for langt den største del af emissionerne, især for CO, som er en typisk emission fra benzinmotorer. Toget tegner sig især for noget NO x - og SO 2 -emission, men derudover kan togenes emissioner stort set ikke ses i figuren. Også flytransporten står for en vis andel af emissionerne især CO 2 og NO x selv om flytransporten kun udgør en ganske lille del af den samlede transport. Miljøbelastningens fordeling på de enkelte led i logistikkæden kan illustreres grafisk, hvilket er gjort for CO 2 i Figur 5. På hver pil i figuren er CO 2 -emissionen angivet i gram pr. produkt for den pågældende del af logistikkæden. CO 2 -emissionen fra transporten af et brev afhænger meget af distancen og transportmåden. Hvis afsender og modtager bor i samme centerområde, genereres der ikke nogen transport mellem centre, og hvis modtageren bor i et byområde, hvor der distribueres på cykel, genereres der ikke nogen miljøbelastning i distributionsleddet. Det totale gennemsnit for CO 2 -emissionen ved transport af et brev fra afsender til modtager er 22,1 g pr. brev. Det forholdsvis lave gennemsnit skyldes, at de fleste modtagere bor i byområder, og at knap halvdelen af alle forsendelser kun passerer ét postcenter. gram CO 2 - pr. brev - pr. pakke - pr. adresseløs fors.

11 Afsender 3,8 g 21,5 g 4,3 g 3,8 g 21,5 g 4,3 g Postcenter 0,7 g 4,1 g 0,8 g 6,9 g 33,4 g 0,5 g Postcenter 0,9 g 5,1 g 1,4 g 43,1 g Omdelingscenter 80,2 g 2,6 g Modtager Opsamling )LJXU &2 HPLVVLRQSUSURGXNWLORJLVWLNN GHQ I analysens hovedrapport er der udarbejdet tilsvarende figurer for samtlige emissionsarter. )UHPWLGLJPLOM EHODVWQLQJ Post Danmarks transport ændrer sig betydeligt i disse år, og det vil afspejle sig i logistikkædens miljøbelastning. Det er derfor vurderet, hvilke konsekvenser der følger af ændringer inden for den generelle teknologiske udvikling, Post Danmarks egen logistik- og transportudvikling samt generelle samfundsmæssige betingelser. 7HNQRORJLVNXGYLNOLQJ Nye biler forurener mindre end ældre biler. Opretholdes den nuværende udskiftningstakt for bilparken, så Post Danmarks bilpark fortsat er yngre end landsgennemsnittet, vil Post Danmark alene i kraft af de biltekniske forhold være et skridt foran nogle af konkurrenterne på miljøområdet. Desuden vil den teknologiske udvikling inden for produktion og planlægning reducere transportbehovet. Post Danmarks målsætning om at være en miljøbevidst virksomhed kan fremme denne udvikling. 3RVW'DQPDUNVXGYLNOLQJLQGHQIRUWUDQVSRUW Post Danmark har en målsætning om at reducere emissionen pr. produkt med 20%, hvilket primært skal ske gennem fire indsatsområder. For det første skal WUDQVSRUWDGI UGHQ ændres gennem uddannelse i energirigtig kørsel mv. For det andet ændres ORJLVWLNVWUXNWXUHQ med Logistikudviklingsplanen. Det er hensigten at reducere antallet af postcentre og omdelingscentre, der håndterer pakkepost, hvilket medfører en mere effektiv udnyttelse af maskinparken, besparelser i husleje, rationaliseringer i driften og en mindre forurening fra Post Danmarks bygninger (varme, vand, elektricitet) Transportomkostningerne er stort set uafhængige af antallet af centre i intervallet fra 15 til 100 centre øst for Storebælt. Miljøkonsekvenserne af at ændre antallet er dog usikre. For det tredje udvikles ELOWHNQRORJLHQ løbende. Post Danmark vil arbejde aktivt for fortsat at råde over en relativt ny bilpark, og miljøhensyn vil i fremtiden spille en større rolle ved indkøb af nye biler.

12 For det fjerde udvikles SODQO JQLQJHQDIWUDQVSRUWogså. Her kan nævnes brug af edb-baserede rutelægningsprogrammer, som kan reducere trafikarbejdet. Derudover er der planlagt en række tiltag som direkte eller indirekte påvirker transporten, f.eks. øget brug af OCR, ændret håndtering af adresseløse forsendelser og opbygning af modtagerdatabase. 6DPIXQGVP VVLJHEHWLQJHOVHU En af de vigtigste aktuelle forandringer er åbningen af Storebæltsforbindelsen, som har medført, at den øst-vest gående transport både er blevet hurtigere og mere fleksibel. Dermed er en stor del af den tidligere fly- og færgetransport bortfaldet. Et andet væsentligt forhold er de restriktioner, der overvejes i de større byer. Umiddelbart ser det dog ikke ud til, at disse restriktioner vil påvirke Post Danmark i nævneværdig grad, idet deres transport allerede i dag lever op til langt de fleste af de krav, der er påtænkt i forbindelse med certificeringsordninger eller lignende. Lovgivningen kan ændre betingelserne, som det er nævnt med færdselsregler. Blandt andet diskuteres det for tiden, om hastighedsgrænsen for lastbiler skal øges fra 70 til 80 km/t. Også afgiftsreglerne kan blive ændret, hvilket kan påvirke indkøbspolitikken Post Danmarks bilpark.

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Baggrund Miljø- og Forsyningsforvaltningen er med ca.. ansatte en af de større virksomheder i København. Forvaltningen har i forbindelse

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Energiforbrug og emissioner fra togdrift i Danmark

Energiforbrug og emissioner fra togdrift i Danmark Energiforbrug og emissioner fra togdrift i Danmark Miljøchef Ulrik Winge, DSB Indledning - Bæredygtighed i transportsektoren Et af de største globale miljøproblemer - måske det største - er det stadigt

Læs mere

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima.

Det er udgangspunktet for ICT Logistics, at vi alle har et medansvar for miljø og klima. MILJØREDEGØRELSE 2012 INDHOLD 1. Indledning...2 2. Miljødata 2012...3 2.1 ICT Logistics samlede miljøperformance 2012...4 3. Miljøberetning...7 3.1 Miljøpolitik...7 3.2 Miljøforhold...8 3.3 Indsatsen

Læs mere

POST DANMARK MILJØBERETNING 2006

POST DANMARK MILJØBERETNING 2006 POST DANMARK MILJØBERETNING 2006 Resultaterne i det grønne regnskab Det grønne regnskab er aflagt i overensstemmelse med Post Danmark miljøpolitik og redegør for resultaterne og udviklingen på miljøområdet

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2004 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU101-MAD Torsdag den 27. maj 2010 kl. 9.00-13.00 Post Danmark Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013

MILJØREDEGØRELSE 2013 MILJØREDEGØRELSE 2013 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2013...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2013...7

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2005 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Erling Hvid & Henrik Køster, COWIconsult Baggrund Godstransporten udgør en væsentlig kilde til byernes trafik- og miljøproblemer. Tidligere undersøgelser - bl.a.

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Udført arbejde Vort arbejde er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer for gennemgang af denne' type rapporter.

Udført arbejde Vort arbejde er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer for gennemgang af denne' type rapporter. Startside Forrige kap. Næste kap. Energirapport Bygning af Storebæltsforbindelsen. Konsekvenser af ændring i øst-vesttrafikken. Copyright A/S Storebæltsforbindelsen, marts 1997 Storebæltsforbindelsen tager

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Henrik Køster & Erling Hvid, COWI Baggrund Der har i de seneste år været stigende opmærksomhed om godstransport i centrale byområder og den deraf følgende miljøbelastning.

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring. - erfaringer fra Green Network

Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring. - erfaringer fra Green Network Inddragelse af transport i virksomheders miljøstyring Civilingeniør Søren Svendsen Horsens Kommune / Green Network Tlf.: 76 29 26 47 Mail: tess@horsens.dk Introduktion Green Network er et frivilligt og

Læs mere

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU

BESTUFS WORKSHOP. Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer. Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS WORKSHOP Resultater og løsninger til forbedring af citylogistik i mindre og mellemstore byer Michael Stie Laugesen Projekt Konsulent ved NTU BESTUFS workshop i Aalborg 22. januar 2008 1 Formålet

Læs mere

Varedistribuering i Århus City

Varedistribuering i Århus City Varedistribuering i Århus City Civilingeniør, Mikkel H. Frandsen, Vejkontoret, Århus Kommune Civilingeniør, Henrik Køster, COWI Baggrund De trafikskabte problemer i danske byområder bliver stadig større

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler...

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

MINUSMA (MALI) http://www.postdanmark.dk/da/privat/priser_og_forretningsbetingelser/forretningsbeti ngelser/sider/home.aspx

MINUSMA (MALI) http://www.postdanmark.dk/da/privat/priser_og_forretningsbetingelser/forretningsbeti ngelser/sider/home.aspx Opdateret: 10. november 2015 MINUSMA (MALI) Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til MINUSMA (MALI). Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra

Læs mere

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde?

CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CEN/TC 320 Ny europæisk standard for opgørelse af emissioner. Hvad kommer den til at indeholde? CSR i Transport Miljøindsats og dokumentation 18. november 2010 Magnus Swahn, NTM Lars Dagnæs, Transportens

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning

Miljøstyring og transport. 1 Miljøstyring. v/ Thomas Løvholt, COWI. Indledning v/ Thomas Løvholt, COWI Indledning Vare- og godstransport bidrager væsentligt til transportsektorens samlede energiforbrug og miljøbelastning. Der arbejdes på mange fronter med at ændre transportstrukturen,

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2009 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2015

MILJØREDEGØRELSE 2015 MILJØREDEGØRELSE 2015 www.ict-as.dk INDHOLD 1. FORORD... 3 2. MILJØDATA 2015... 4 3. MILJØBERETNING... 5 3.1 MILJØPOLITIK... 5 3.2 MILJØFORHOLD... 6 3.3 INDSATSEN HOS ICT LOGISTICS... 6 3.4 INDSATSEN OG

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte, der kan virke anstødelige. Opdateret: 01. JUN. 2017 MINUSMA (MALI) Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til MINUSMA (MALI). Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark.

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Forsendelsestiden for breve kan variere i forhold til hvornår der er transport til. hele taget manglende transportmuligheder til og fra, samt i Irak.

Forsendelsestiden for breve kan variere i forhold til hvornår der er transport til. hele taget manglende transportmuligheder til og fra, samt i Irak. Opdateret: 10. november 2015 IRAQ Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost Postens vej r Posttakster Kvittering for forsendelser fra Danmark Efterlysning/Undersøgelse vedrørende

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Bæredygtige Transporter

Bæredygtige Transporter Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Bæredygtige Transporter Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Oversigt Hvordan ser fremtiden ud?

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2014

MILJØREDEGØRELSE 2014 MILJØREDEGØRELSE 2014 INDHOLD 1. Forord...3 2. Miljødata 2014...4 3. Miljøberetning...5 3.1 Miljøpolitik...5 3.2 Miljøforhold...6 3.3 Indsatsen hos ICT Logistics A/S...6 3.4 Indsatsen og resultater 2014...7

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken. Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet

Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken. Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet Abstract Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet For 18 mindre byer, hvor der er anlagt miljøprioriterede

Læs mere

Miljørapportering 2010

Miljørapportering 2010 Miljørapportering 2010 Indholdsfortegnelse Emissioner 03 Udvikling Oversigt 04 Antal medarbejdere PFA Koncernen 05 El & fjernvarme Sundkrogsgade 4 06 Flyrejser 07 Bilkørsel 08 Papir 09 reduktion 10 Scope-oversigt

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

AFGHANISTAN. Opdateret: 10. November 2015. Denne side indeholder:

AFGHANISTAN. Opdateret: 10. November 2015. Denne side indeholder: Opdateret: 10. November 2015 AFGHANISTAN Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til Afghanistan Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark.

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster 1 af 5 21-08-2013 11:33 Byrden ved befordringspligt til enhedstakster Journal nr. 4/0106-0402-0006/ISA/CHJ 1.1. Definition Byrden ved befordringspligten opstår, når postoperatøren er forpligtet til at

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Begrænsning af lastbiltrafik og overflytning af lastbilgods til bane og sø er ikke løsningen

Begrænsning af lastbiltrafik og overflytning af lastbilgods til bane og sø er ikke løsningen Paper til Trafikdage på AUC den 30. august 1994 04.08.1994 Linie 3, Godstransport - Godstransport og miljøet Af fuldmægtig, cand.merc. Ove Holm, Danske Vognmænd LASTBILTRANSPORT OG ET BEDRE MILJØ Miljøforhold

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner, om adgang

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige. KFOR Opdateret: 06. APR. 2017 Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til KFOR. Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark. Efterlysning/Undersøgelse

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Alt andet t er helt sor Spar op til 20 % på brændstoffet Der er masser af CO 2 og penge at spare ved at ændre sine kørevaner bare en lille smule. F.eks. stiger brændstofforbruget

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler November 2011 Udgivet af Trafikstyrelsen November 2011 Grafisk tilrettelæggelse: grafiliokus.dk 3 Anbefalinger indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger til

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Side 1 af 6 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Venstre til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø om Anskaffelse af brintbiler i Teknik og Miljø Forespørgsel: TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Teknik

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave KørGrønt Alt andet er helt sort Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug 4. udgave Spar op til 20 % på brændstoffet Sådan gør du Hver gang du tanker bilen, sender du en sms til 1230. Fylder du tanken helt

Læs mere