If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov."

Transkript

1 f you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. r

2

3 Y' Kriminalforsorgen '\~978 r'l CJ RS, i AUG msttsmnsteret DREKTORATET FOR KRMNALFORSORGEN K0BENHAVN 1979

4 n " H ) ; Prison and probation 1978 PUBLSHED BY THE MNSTRY OF JUSTCE DEPARTMENT OF PRSON AND PROBATON COPENHAGEN 1979

5 ndholdsfortegnelse ndholdsfortegnelse Fortegnese over teksttabeller og figurer... 9 Fortegnelse over kriminalforsorgens adresser Forord lendringer i reisregjer Regnskab Statistik og inf.ormation Statistik og unders0gelser nformations- og publikationsvirksomhed nternationalt samarbejde Seminarer, udvalg m.v..., '".,.., Studierej::.er og bes0g fra udlandet Samarbejde om straffuldbyrdelse Personale Personalet ved kriminalforsorgens afdelinger og pensioner m. v Personalet ved anstalter og arresthuse...,... "., Nyantaget basispersonale Kriminalforsorgens personaleskole Kapacitet, belreg og klientmasse... ' Afdelinger Pensioner m.v K0benhavns frengsler og arresthusene Kapacitet Belreg Anstalter Kapacitet Belreg Kienter under tiisyn Grunden til kriminalforsorgskontakt..., ndsatte i anstalter og arresthuse Kriminalitet, straf og baggrund Straffens art og lrengde Lovovertrredelsens art De indsattes baggrund Orden og sikkerhed Disciplinrere forseelser Anbringelse i eorum

6 Brug af sikringsmidler Sikringscelle Hflndjern Undvigelser og bortgange Helbredstilstand og ds<)dsfald..., Heibredstilstand Ds<)dsfald Udgang Anstalter Arresthuse Udgangsmisorug Ls<)sladelse Ls<)sladelse pfl prne Ls<)sladelse efter ~ndt udstflelse Benfldning..., Srerlige gruppcr af inds~:ite...,..., Stofbrugere og stofkriminelle...,..., Stofbrugere i anstalter og arresthuse, Stofbrugere under tilsyn af den frie kriminalforsorg., Stofkriminelle ikke-brugere...,..., Udenlandske indsatte, del' skal udvises efter strafudstflelse Bygningsvresen og beskreftigelse Bygningsvresen Beskreftigelse Virksomheden i finansflret i almindelighed. "... " Beskreftigelsesfordeling ved anstalter og altesthuse Driftss<)konomi Undervisning, fritidsvirksomhed og kirkelig betjening i anstalter og arrestbuse U ndervisning Fritidsvirksomhed Kirkelig betjening ,..., Forsorgsvirksomheden Kriminalforsorgen i Gr~nland..., lendringer i den gr~nlandske kriminallov..., Baggrunden for lovrendringen Retstilstanden og forholden,e i De nye reger Kriminalforsorgens organisation Direktoratets organisation Udvalg og arbejdsgrupper Oversigt...';' Permanente udvalg og arbejdsgrupper

7 ----~ ~~---- ~ r t kke-permanente udvalg og arbejdsgrupper... " Andre udvalg og arbejdsgrupper med reprresentation fra kriminalforsorgen Anstalters og arresthuses organisation... '" Den frie kriminalforsorgs organisation Kriminalforsorgen i Gr!llnland Kriminalforsorgen pa Frer!llerne... " Srerige artikler »Nogle forventninger til den rendrede kriminalforsorg«ved direkt0r J!lrgen Kock, Arhus kommunes socia- og sundhedsforvaltning »Nogle hovedpunkter i de senere ars personaleudvikling inden for kriminalforsorgen«, ved fuldmregtig Erik Kjrergaard, direktoratet for kriminalforsorgen Tabeller med oplysninger om kriminalforsorgens an stalter og arresthuse og om de indsatte i , Kriminalforsorgens anstalter (og arresthuse). Kapacitet. H0jeste og laveste belreg... " Belreg, indsatte og afgaede i kriminalforsorgens an stalter, fordelt efter anstalt, indsrettelsesgrund og grunden til afgang Det gennemsnitjige daglige belreg, fordelt efter indsrettelsesgrund og anstalt eller arresthus m. v Antallet af indsatte, del' er undveget, bortgaet eller har forsogt herpa samt antallet af selvmord og selvmordsforsog i kriminalforsorgens an stalter og arresthuse... " Antal udgangstilladelser og udgangsmisbrug fra kriminalforsorgens an stalter og arresthuse Antallet af discipjinrerstraffe af ubetinget, del vis betinget og betinget strafcelle ikendt i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse Antallet af disciplinrerstraffe af boder og b0der kombineret med betinget strafcelle ikendt i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse Antallet af afsluttede enrumsanbringelser, fordelt efter anstalt, begrundelsen for og lrengden af enrumsanbringelse Oversigt over anbringelse i sikringscelle og lign. samt anvendelse af Mndjern j an stalter og an'esthuse Antallet af sygemeldte og sygedage i kriminalforsorgens anstalter Arresthusene. K apacitet, antal indsatte, arrestdagenes antal og belreg Oplysninger om alder og indsrette1se:5grund vedrorende de personer, del' blev indsat i arresthusene Oplysninger om alder~ og indsrettelsesgrund vedrorende de personer. der blev indsat i Kobenhavns frengsler Oplysninger om den idpmte sanktion for de personer, del' blev indsat i arresthusene til udstaelse af straf Oplysninger om den idomte sanktion for de personer, der blev indsat i Kobenhavns frengsler til udstaelse af straf

8 De indsattes fordeling pft faggrupper inden for kriminalforsorgens anstalter pr. 1. april Summary in English ntroduction !

9 '.~- J FortegneJse over teksttabeller og figurer ~'", i; Tabe2.1. Tabe2.2. Tabel5.1. Tabel6.1. Tabel6.2. Tabel6.3. TaDel6.4. Tabel 6.5. Tabel6.6. Tabel6.7. Tabel6.8. Tabel6.9. Tabel7.1. Tabel8.1. Kriminalforsorgens driftsudgifter i finansihet 1977/ Den gennemsnitlige daglige udgift pr. indsat i finansaret 1977/ Figur 2.1. Kriminalforsorgens bruttodriftsudgifter i finansarene 1973/74 og 1977/ Figur 5.1. Personalet i den frie kriminalforsorgs afdelinger og pensioner 1974 og 1978, fordelt efter personalegrupper Figur 5.2. Personalet i kriminalforsorgens an stalter og arresthusene pr. 31. marts 1978, fordel t efter personalegrupper Figur 5.3. ndsattes og ansattes aldersfordeling 1977/ Antal ansatte pr. 100 indsatte Antallet af tilsyn i 1978, opgjort ved manedens begyndelse Lobende tilsyn i den frie kriminalforsorg pr. 6. december :! Antallet af tilsyn og kontortilsyn Pl'. 6. december Antal personunders0gelser ( 808) udfort i Belregget i pensionerne m. v. ved maned ens begyndelse Det gennemsnitlige daglige belreg i 1978 i arresthusene og Kobenhavns frengsler Figur 6.1. U dviklingen i det daglige gennemsnitsbeheg Kapaciteten i anstalter og arresthuse pr. 31. december 1978, fordelt efter opfprelsesar Det gennemsnitlige daglige belreg i 1978 i kriminalforsorgens anstalter (excl. Kohenhavns frengsler) Figur 6.2. Det gennemsnitlige daglige belreg. opgjort manedsvis fordelt pt\ hrefte. varetregt, frengsel og total 'i') Udviklingen i det gennemsnitlige daglige belreg , fordelt pa anstaltstype. ndex Tilgangen af tilsynskiienter i ndsrettelser i kriminalforsorgens anstalter (excl. Kobenhavns frengsler) i 1977 efter dom for overtrredelse af straffeloven m.v" fordelt efter lrengden af den idomte sanktion ', :1 i i 1!.,,,:

10 Tabel8.2. Tabel8.3. Tabe8.4. Tabe8.5. Tabe8.6. Tabe8.7. Tabe8.8. Tabe8.9. Tabe8.10. Tabel8.1l. Tabe8.12. Tabe8.13. Tabe19.1. Tabe9.2. Tabe9.3. Tabe9.4. Tabe9.5. TabeO.1. Tabe0.2. Tabel Tabel13.. ndsatte i kriminalforsorgens anstalter (excl. K~benhavns frengsler) i 1977 efter dom for overtrredelse af straffeloven m. v., fordelt efter lovovertrredelsens art ndsatte i kriminalforsorgens an stalter (excl. K~benhavns frengsler) i 1977 efter dom for overtrredelse af straffeloven m.v., fordelt efter alder og k~n Figur 8.1. Befolkningens aldersfordeling og de indsattes aldersfordeling i procent Antallet af disciplinrerstraffe i Antallet af afsluttede enrumsanbringelser i Anvendelse af sikringscelle i Anvendelse af h~ndjern i Undvigelser, bortgange samt fors~g herpa i Udviklingen i antallet af fuldbyrdede undvigelser ndextal Figur 8.2. Det gennemsnitlige daglige belreg og de fuldbyrdede undvigelser Udgangstilladelser fra kriminalforsorgens an stalter , fordelt efter forskeljige former for udgang... '"...,., 71 Udgangsmisbrug Lfi)slade]ser fra kriminalforsorgens anstalter (excl. K~benhavns frengsler) 1978 efter l~sladelseshjemmel ndsatte i kriminalforsorgens an stalter (excl. K~benhavns frengsler), del' kunne pr~vel~slades i 1978, fordelt efter l~sladelseshjemmel, henholdsvis afslagsgrund... " 75 Stofbrugere , fordelt efter anstaltstype Stofbrugere , fordelt efter belastning Stofbrugere , fordelt efter alder L~bende tilsyn med narkotikavilkar i den frie kriminalforsorgs afdelinger p'. 6. december Stofkriminelle ikke-brugere p'. 6. december De indsattes fordeling ved faggrupper inden for kriminalforsorgens anstalter pro 1. januar 1977 og Beskreftigelsesfordeling i arresthusene i 1977/ Driftsregnskaber for vrerkstedsdriften, jordbruget og arresthusene i 1976/77 i sammendrag Det gennemsnitlige daglige antai foranstaltede i henhold til den gr~nla1)dske kriminallov Figur 14.l.Kriminalforsorgens organisation Figur 14.2.Direktoratet for kriminalforsorgens organisation Figur 14.3Anstalternes organisation Figur 14.4.Kriminalforsorgens anstalter, geografisk fordeling 134 Figur 14.5.Kriminalforsorgens afdelinger og pensioner, geografisk fordeling !'ff.

11 Signaturforklaring Explanations of symbols " J [ J 1 ) 1 1'.1 0,0 Abs. N. Gentagelse Nul Mindre end Y2 af den anvendte enhed Oplysning foreligger ikke Tal kan efter sagens natur ikke forekomme Absolut Total o 0,0 Abs. N. Repetition Magnitude nil Magnitude less than half of unit employed Data not available Category not applicable Absolute number Total Hvor andet ikke fremgar, l:letyder Kriminalforsorgens anstalter: De 12 statsfrengsler, Anstaten ved.herstedvester og K0benhavns frengsler Arresthusene: Arresthusene i provinsen Pensioner m.v.: Den frie kriminalforsorgs institutioner 11

12 H \~ Fortegnese over kriminaforsorgens adresser april mimed 1979 Centralregistret for kriminalforsorgens 2. afdeling tilsynsvirksomhed Chef far 2. afdeling, Skindergade 3, frengselsinspekt~r J. Tamjije, 1159 Kjijbenhavn K. fuldmregtig H.H. Br~ndsted. Tlf. (01) kantor, kontorchef B.W. Lauesen, Oplysning om, hvilken afdejing der ud" fuldmregtig W. Rentzmann. liner/har udjijvet tisynsvirksomhed 4. kontor, kontarchef J. Waagensen, over for de enkelte klienter. fuldmregtig P. Hampsted. Kriminalforsorgens d~gnvagt Skibet Frederiksholms Kanal over for nr. 29, 12'20 K(ijbenhavn K. Tlf. (01) Bistand til kriminalforsargens klienter uden for almindelig kontortid. DREKTORATET FOR KRMNALFORSORGEN Klarebodeme 1, 1115 K(ijbenhavn K. (Ol) Direkt for kriminalforsorgen H. H. Brydensholt. 5. kontor, forsorgskonsulent Agnes Hauirig. Undervisningskonsulenten, Henning J~rgensen Kontorernes arbejdsomrader, se side 00. ~NALFORSORGENS PERSONp.LESKOLE Frengselsinspektjijr E. Taylor, Frengselsvej 1, 2620 Albertslund. (02) ANSTALTER 1. afdeling Chef for 1. afdeling, frengselsinspekt(ijr F. Hellbom, fuldmregtig E. Kjrergaard. 1. kontor, kontorchef J. Johnsen, fuldmregtig lse Cohn. 3. kantor, kontorchef A.K. Jacobsen, atdelingsleder E. Andersen. L(ijn- og regnskabskontoret, hovedbogholder V.1. Clemmensc!l. Anstalten ved Herstedvester Overlrege Marianne Schi(ijler, frengselsinspekt(ijr Lars Nielsen Albertslund. (02) Afdelingen pa Kastanienborg Daglig leder: overvagtmester Carl J. Sjilndergaard 2650 Hvidovre (01)

13 Statsfrengslet i Horsens Frengselsinspekt0r Arne Frederiksen, vicefrengselsinspekt0r J0rgen Bang Horsens. (05) Statsfrengslet ved Horserpd Frengselsinspekt0r Erik Christensen, vicefrengselsinspekt0r J0rgen Balder Helsing0r. (03) Statsfrengslet pa Kragskovhede Frengselsinspekt!2)r Ole ngstrup, vicefrengselsinspekt!2)r Jens Tolstrup Jerup. (08) Statsfrengslet Krershovedgard Frengselsinspekt0r Jan Kaarsen kast. (07) Kllbenhavns frengsler Frengselsinspekt!2)r J. Heilbo, vicefrengselsinspektpr K. Tfigegfird, vicefrengselsi nspekt0r J. Borg Nielsen. Vigerslev Alle 1, 2450 K!2)benhavn SV. (01) Statsfrengslet Mllgeikrer Frengselsinspekt!2)r K.J. Ebbe, vicefrengselsinspektor F. Rodgaard Horsens. (05) Statsfrengsiet i Nyborg FrengselsinspektPr J0rgen Tolstrup, vicefrengselsinspektpr Erik Pedersen Nyborg. (09) Statsfrengslet 'ved Nr. Snede Frengselsinspektor F. Lerche Nr. Snede. (05) Statsfrengslet Renbrek Frengselsinspekt0r Ora Christiansen Skrerbrek. (04) Statsfrengslet i Ringe Frengselsinspekt0r Erik Andersen Ringe. (09) Statsfrengslet pa Sllbysllgard Frengselsinspe:kt0r V. Kildemoes. Nr. Soby, 5792 Arslev. (09) Statsfrengslet ved Sdr. Omme Frengselsinspekt0r J.O. Birch, vicefrengselsinspekt0r F. S. Jelsbak Sdr. Omme. (05) Statsfrengslet i Vridsllseile Frengselsinspekt0r Ole Hansen, vicefrengselsinspektpr B. J uul Genfer Albertslund. (02) Anstalten for o:omfreldte i GodthUb Anstaltsleder Jens Hjelm Postbox 606, 3900 Godthflb. Anstalten for domfreldte i Egedesminde Anstaltsleder Find Nygaard. Postbox 221, 3950 Egedesminde. 13, " "

14 Anstalten for domfreldte i Julianehab Anstaltsleder Svelld Erik Rothberg. Postbox 193, 3920 JulianeMb. KRThlNALFORSORGENS PENSONER lv.v. Ungdomspensionen BrfJndbyhus Forstander Mogens Madsen. Gammel K~ge Landevej 793, 2660 Br~ndby Strand. (02) Ungdomspensionen Engelsborg Forstander Aase Brask. Bagsvrerdsvej 39, 2800 Lyngby. (02) Pensionen pa Hosbjergvej (administreres af Anstalten ved }erstedvester). Daglig leder: Vagtmester Erik Brandt Holsbjergvej 15, 2620 Albertslund. (02) KfJng Skolen Forstander Bent S. Nonboe Lundby. (03) Behandlingsinstitutionen Lynetten Forstander b Diamant. Kommand~rhuset, Refshalevej, 1433 K~benhavn K. (01) Optagelseshjemmet Lyng Forstander B~rge P. Bollesen Stakroge. (05) Ungdomspensionen Skejby Forstander Chr. Bundgaard. P.O. Pedersensvej 1, 8200 Arhus N. (06) Ungdomspensionen og dfjgnfunktionen Skibet Overvagtmester Erik Magnus Nielsen. Frederiksholms Kanal over for Uf. 29, 1220 K~benhavn K. (Ol) Ungdomspensionen Sporskiftet Forstander Ove Lauridsen B~ndergaard. Exnersgade 59, 6700 Esbjerg. (05) Ungdomspensionen Holsteinsborg Forstander Johan Knudsen. Postbox 27, 3911 Holsteinsborg. ~NALFORSORGENS AFDELNGER Kriminalforsorgens 1. afdeling Oliebladsgade 7, K benhavn S. (01) Afdelingsleder Grethe 0hlenschlreger. Afdelingens omrade: K521benhavns kommune: Socia1centret Sundbyvester, Bistandskontoret Spaniensgade og Bistandskontoret Njalsgade. Kf2lbenhavns amt: Tamby og Dragf2lr kommuner. 14

15 Kriminalforsorgens 2. afdeling RyesgaC:.; 53 B, K0benhavn 0 (01) Afdelingsleder Mogens Elmquist. Afdelingens omdtde: K0benhavns kommune: Socialcentret 0sterbro, Bistandskontoret Linnesgade og Bistandskontoret Wildersgade. Kriminalforsorgens 3. afdeling Struenseegade 7-9, K0benhavn N. (01) Afdelingsleder Kurt Breinholdt. Afdelingens omrftde: K0benhavns kommune: Bistandskontoret Ravnsborggade og Socialcentret N0rrebro. Kriminalforsorgens 4. afdeling Dortheavej 61, K0benhavn NV. (01) Afdelingsleder Jens Oliver Henriksen. Afdelingens omrlide: K0benhavns kommune: Socialcentret Tingbjerg, Bistandskontoret Lrerkevej, Bistandskontoret Borgmestervangen og Bistandskontoret Bryggervangen. Kriminalforsorgens 5. afdeling Vigerslev aile e, K0benhavn SV (01) Afdelingsleder lnge-lise Saarde. Afdelingens omrftde: K0benhavns kommune: Bistandskontoret Vilh. Thomsens Alle, Socialcentret Vanl0se. Frederiksberg kommune. Kriminalforsorgens 6. afdeling (Ringglirds-afdelingen) Vesterbrogade 136, 1620 K0benhavn V. (01) Afdelingsleder Hakon Nielsen. Afdelingens omrlide: K0benhavns kommune: Socialcentret Vesterbro og Socialcentret Enghave. KriminalfOlt'sorgens 7. afdeling Buddinge Centret S0borg Hovedgade 213, 1. tho 2860 S0borg. (01) Afdelingsleder Anne-Lise S0rensen. Afdelingens omrftde: Kommunerne i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tlirbrek og S!iller~d. Lokalkontoret i Ballerup Bydammen 26, Postbox 146, 2750 Ballerup. (02) Forsorgsfuldmregtig lnge Holmer. Kontorets omrlide: Kommunerne i Ballerup, Herlev, Led0je-Sm~rum og Vrerl0se. Kriminalforsorgens 8. afdeling Roskildevej 272 A, 2., 2610 R0dovre. (01) Afdelingsleder Carl Eisemann. Afdelingens omrftde: KOmmu.;lerne i R0dovre, Hvidovre, Br0ndb~i og Glostrup..' 15

16 f1 '.,J,,.";',..,. ~.- Krimimilforsorgens 9. afdeling Afdeingen i Holbrek Enighedsvej 2/Roskildevej 189, Afdelingsleder Niels Therbild 2620 Albertslund. Blegdammen 3, (02) la Postbox 197, Afdelingsleder C.M. Brostrom Holbrek. Afdelingens omd\de: (03) Kommunerne i Vallensbrek, Albertslund, shsilj og HSilje TAstrup. Lokalkontoret i Slagelse Forsorgsassistent Aase Kirk Afdelingen pa Bornholm Schweizer Plads 8, 1., Afdelingsleder Vibeke Thors Slagelse. Set. Mortensgade 17, (03) R nne. (03) Afdelingen i Hoistebro Afdelingsleder Poul B gsted Afdeingen i Esbjerg Brostrrede 2, Afdelingsleder Bent Dupont 7500 Hoistebro. Haraldsgade 73, (07) Esbjerg. (05) Afdelingen i Kolding Afdeingen pa Fyn Afdelingsleder Arne Pedersen Bredgade 10, Afdelingsleder Georg Rex 6000 Kolding. Nedergade 35, (05) Odense. (09) Lokalkontoret i Horsens Forsorgsfuldmregtig Henning Afdelingen i Haderslev gaard Afdelingsleder Jj2lrgen Jacobsen Borgergade 12,. N y Alh~gade 9, 8700 Horsens Haderslev. (05) (04) Afdeingen i NykS'lbing F. Afdelingsleder Karl Guldager Afdelingen i HillerS'ld Afdelingsleder Lotte Porsing Jernbanegade 50, 2., Slotsgade 53, 1., 4800 Nykj2lbing F HillerSild. (03) (03) Lokalkontoret i Nrestved Lokalkontoret i Helsingj2lr Forsorgsassistent Finn Skovdal Forsorgsfuldmregtig Aif Rosendal Ndr. Farimagsvej 29, Gr nnehavevej 38, 4700 Nrestved Helsingj2lr. (03) (03) (03) Meld- 16

17 Afdelingen i Roskilde Lokalkontoret i Silkeborg ~ Afdelingsleder Ruth Hansen Forsorgsassistent Henning Madsen St0den 18, 1., Christian V's Vej 60, 4000 Roskilde Silkeborg. (03) (06) ~ (06) H Afdelingen i Viborg Afdelingsleder Knud Lund Afdelingen i GodtMb Erik Glippingsvej 6, Forsorgsleder Fritjof Stern Nielsen Viborg. Postbox 113, (06) GodtMb. ~ Afdelingen i Alborg Afdelingell i Julianehab Afdelingsleder Hans C.G. Brodersen Forsorgsfuldmregtig Storch Lange. Thyrasgade 4, 1., Postbox 167, 9000 Alborg JulianeMb. (08) Afdelingen i Egedesminde Lokalkontoret i Frederikshavn Forsorgsfuldmregtig Edvard Moller. ForsorgsfulcJmregtig Jytte SteenEgaarcJ Postbox 108, Parallelvej 19, 1., 3950 Egedesminde. (08) Frederikshavn. Afdelillgen pa Frer~erne (08) Forsorgsassistent Karin Kjolbro Lokalkontoret i Hjorring Forsorgsassistent Borge 0stervig JernbanegacJe 12, 9800 Hj\!ln-ing. (08) Quillingsgardur 3800 Thorshavn ORGANSA TONER Afdelingen i Arhus Dansk frengselsforbund AfcJelingslecJer Else Holm Formand Knud Brandes Vester Alle 26, Lille Kirkestrrede 3, 2., 8000 Arhus C K~)benhavn K. (Postbox Arhus C.) (01) (06) Kriminalforsorgsforeningen Lokalkontoret i Randers Formand, frengselsbogholder Forsorgsfuldmregtig Aase Hansen P. Kjeldsen. Rosenornsgade 6, st., Statsfrengslet i V ridsloselille Randel's Albertslund. (06) (01) /, Kriminnlror~orgen 2 17

18 HK-forbundet Formand, assistent Kirsten Salonen. Statsfrengslet i Vridsl se1ille, 2620 Albertslund. (02) Foreningen af frengselsinspektprer m.fl. Forrnand, vicefrengselsinspekt r H.J. Engbo. direktoratet for kriminalforsorgen. 18..

19 Forord r f' d H -.1.'j!~ tl i- n 1'.: 1. -.~ ~ For kriminalforsorgen som helhed blev 1978 et ~r, hvor mange af de planer, der var forberedt i de foreg~ende ~r, kunne f!"res ud i ivet. Da den frie kriminalforsorg - der tager sig af st0tte og tilsyn over for betinget domte og pn,welpsladte - i 1973 blev sammenjagt med frengselsvresenet, var der i det storkobenhavnske omrade samlet en rrekke tilsynsafdelinger pa en bestemt lokalitet i det indre K0benhavn. Herudover var der 10 tilsynsafdelinger beliggende i Esbjerg, Hiller0d, Koiding, Nyk0bing E, Odense, Roskilde, Rpnne, Viborg, Alborg og Arhus. Efter sammenlregningen - hvor den statslige styrelse samtidig fik navneforand ring til kriminalforsorgen - blev strukturen i det fremtidige forsorgsarbejde behandlet i det sakaldte planlregningsudvaig, del' i 1975 afgav den meget omfattende betrenkning»kriminalforsorg - Socialforsorg«. Udvalget var enig om at fore sift ressourcerne fordelt pa en ny made, sajedes at medarbejderne blev placeret mermere ved de kl'imineles miljp. 1 overensstemmelse med betrenkningen er der nu foretaget en omfattende omstrukturering. Den st0rste omlregning er nok sket i Storkobenhavn, hvor der er oprettet i alt 9 distriktskontorer, der drekker hver sit omrade i Kobenhavns og Frederiksberg kommuner og Kpbenhavns amt. Herudover er der siden integrationen i 1973 oprettet afdelingskontorer euer filialer af afdelingskontorer i Frederikshavn, Haderslev, Helsingor. Herning, Hjorring, Holbrek, Holstebro, Horsens, Nrestved, Randers, Silkeborg, SJagelse og Sonderborg. Konsultationslokaler etableres i Vejle og Koge bugt -omrmet. Resultatet er, at hele landet nu er rime Jig godt geografisk drekket af den ambulante kriminalforsorg. Personalet til de nye forsorgskontorer er i vidt omfang tilvejebragt ved overflytning af socialradgivere og kontorpersonale fra forsorgsafdelingerne i frengslerne. Fremtidig skal de lokale afdelinger af den frie kriminalforsorg ikke blot tage sig af arbejdet med de betinget domte og de provelosladte. Det er ogsa men ingen, at det forsorgsmressige ansvar for personer med en opholdstid i en afsoningsanstalt pa ikke over6 mtmeder-og det er jo de fleste - ska! forbive j den frie kriminalforsorgs afdeling pa hjemstedet. De vil som regel i forvejen kende den pagreldende og allerede vrere igang med at gore noget for ham. Ved denne ordning tager man konsekvensen af et synspunkt om, at et smant frengselsophold er at betragte som en parentes i et livsforlob. Problemerne skal behandles i det miljp, han kommer fra, og hvortil ban skal vende tilbage. En ordning, hvorefter ansvaret for det forsorgsmressige urbejde forbliver i hjemstedets frie kriminalforsorg, taler naturligvis strerkt for, at afsoningen kommer til at ske j nrerheden af hjem- 19 (

20 0!.,,, 1 met. Der er derfor samtidig med den nye forsorgsstruktur gennemffi)rt nye regler om fordelingen af de indsatte efter et geografisk nrerhedsprincip. Desvrerre lider det danske frengseissystem af samme skavank, som man har i de fleste andre lande. Frengsleme er placeret langt vrek fra de store befolkningscentre. Danmark har vi s~edes en uforholdsmressig stor del af pladseme i jyske - og tildels fynske - anstalter. nogen grad har vi kunnet bedre pa forholdene i forbindelse med den nedgang i belregget, der er en ffi)lge af den nedkriminalisering af mindre berigelsesforbrydelser, der skete i Der er sket en reduktion pa omkring 500 pladser i den vestlige del af landet, medens det abne frengsel Horserfi)d i Nordsjrelland vi fa lidt st0rre kapacitet. Alligevel vi det ikke kunne undgas, at en del kfi)benhavnere Kommer til at afsone pa fynske eller jyske anstalter. Sa nogen konsekvent overgang til et lokal-frengselssystem har der beklageligvis ikke vreret mulighed for - selv om vi altsa nu er kommet et stykke vej. En ting har vi kunnet konstatere straks i forbindelse med den skete omlregning. Man har kunnet skabe bedre samarbejdsrelationer til det almindelige sociale hjrelpesystem. Der henvises herom til den artikel af socialdirektfi)r Jfi)rgen Kock, der findes i beretningens kapitel 15 (side 138). Lige sa vigtigt er det, at den decentraliserede frie kriminalforsorg har gode samarbejdsrelationer til de Vlvrige dele af retssystemet. kke kun frengsleme, som der er talt om tidligere, og domstolene, som faktisk altid har lyttet meget til denfrie kriminalforsorgs anbefalinger. Men ogsa i forhold til politiet er det abenbart, at det giver et langt bedre samarbejde, nar forsorgsmedar- 20 bejdeme er placeret i samme geografiske omrade. Den danske politimesterforening har da ogsa vreret blandt dem, der bakkede den gennemfvlrte omstrukturering op. Det siger sig selv, at sa omfattende struktur~ndringer, som der her er sket bade i forhold til den frie kriminalforsorg og anstalteme, ikke har kunnet gennemf res uden overvindelse af betydelige vanskeligheder. Det fortsatte, nrere samarbejde med personaleorganisationeme har her vreret af den stvlrste betydning. Der er i arets l b udsendt en betrenkning om de PJodemiseringsarbejder, der trrenger sig pa ide 45lokale arresthuse. Det er anshict at ville koste omkring 50 mill. kr. at srette disse huse istand. Men det er endnu uafldaret, om de nvldvendige bevillinger kan tilvejebringes. arbejdet med de indsatte i anstalterne har der i arets l b pa to omrader vist sig betydelige vanskeligheder, som har givet anledning ogsa til en del offentlig og politisk debat. arets begyndelse var der uro blandt de udenlandske indsatte, som var utilfredse med, at de ikke havde samme muligheder som danske indsatte for at afsone pa abne an stalter og fa udgang til hjemmebes g m.v. SpVlrgsmaene blev behandleti en arbejdsgruppe. Detforhold, at det faktisk er strengere for en udlrending, der efter afsoningen skal udvises, at afsone en straf, f rte til en regel om, at man for sadanne udlrendinge afkorter deres strafafsoning. De vi herefter typisk blive udvist, nar de har afsonet 7/12 af straffen. Ved ~rets slutning var der en del diskussion af spvlrgsm~let om forekomsten af narkoindsmugling og vod blandt de indsatte. Diskussionen fvlrte til ned-

21 srettelse af en arbejdsgruppe med deltagelse af medarbejdere fra direktoratet og de lukkede anstalter. Arbejdsgruppen forventes at fremlreggc sine synspunkter i 10bet af Med hensyn til de indsattes forhold har det kunnet konstateres, at antallet af klager til Folketingets Ombudsmand er fadet betragteligt, ligesom antallet af sager, hvor ombudsmanden har [undet anledning til kritik, har vist en klar nedgang. For personalets vedkommende harman srerligt for betjentgruppen, mattet konstatere en betydelig stigning i sygdomsfravreret. Der er mel1em ledelsen og organisationerne enighed om, at det mest effektive middej til at im0dega denne meget uheldige udvikling vil vrere en gennemf0relse af det forslag om nedsrettelse af pensionsalderen fra 70 til 63 ar, som er fremsat over for finansministeliet. Dette forslag er ved beretnings ~rets udgang fortsat under behandling., ' 'i,.! H.H. B}'dellsholt Direkt r jf)/' krimillalforsorgell 21

22 1. lendringer i retsregler Ved loy nr. 243 af 8. juni der tradte i kraft den 1. oktober blev der gennetnflzlrt en rrekke rendringer af retsplejeloven, herunder med hensyn til reglerne om behandlingen af varetregtsarres tan ter. de nye bestemmelser har man begrrenset sig til at give regler dels om de splzlrgsma, der har relation til selve straffeprocessen, fx om isolation, bes g og brevveksing, dels om enkelte andre sp rgsm~l, fx om anbringelsessted, udgang og om overflzlrse til fuldbyrdeisesanstalt under varetregtsfrengslingen. Derimod er splzlrgsm~\.l om varetregtsarrestantens beskreftigelse, adgang til at :fa indbragt genstande til eget brug, forplejning m.v. henskudt til regulering i administrative bestemmelser. De administrative bestemmelser er fastsat i justitsministeriets bekendtglzlrelse nr. 491 af 12. september 1978 om ophold i varetregtsfrengsel, suppleret af en rrekke cirkulrerer udfrerdiget af direktoratet for kriminalforsorgen med hjemmel i bekendtg relsen,jf. nrermere nedenfor. Ved udformningen af reglerne har man tilstrrebt i videst muligt omfang at skabe ligestilling melem varetregtsarrestanter og afsonere. Fuld ligestilling har selvsagt ikke kunnet gennemf res, idet b1.a.. hensynet til varetregtsfrengslingens jemed, varetregtsarrestantens status som ikke-domfreldt (»uskyldsmaximen«) og den pludselighed, hvormed varetregtsfrengslingen typisk ivrerk- srettes, har i rt til afvigelser og modifikationer i forhold til fuldbyrdelsesreg erne. overensstemmelse med hovedsynspunktet er en rrekke cirkulrerer pa fuldbyrdelsesomradet overf rt til ogs~ at grelde for varetregtsarrestanter. Det drejer sig om reglerne om udstyr af indsattes opholdsrum, udlevering af beklredning, forpejning, dagpenge, organisatoriske former for dr ftelser med indsatte, visitation, anvendelse af sikringscelle, anvendelse af Mndjern og magtanvendelse. Om visse sp rgsma er der udarbejdet selvstrendige cirkulrerer - alle dateret den 13. september Det drejer sig om f lgende: - Anbringelse af varetregtsarrestanter. - Adgangen til at anbringe varetregtsarrestanter i enrum. - Varetregtsan"estanters adgang til at skaffe sig genstande til personligt brug og udstyr af eget opholdsrum, levnedsmidler m. v. - Varetregtsarrestanters adgang til brevveksling og bes g m. v. - Udgang til varetregtsarrestanter og - Anvendelse og fuldbyrdelse af disciplinrerstraf over for varetregtsarrestanter og om disciplinrersagers gennemf relse. Endelig blev der om forskellige andre sp rgsma udfrerdiget freles cirkulrerer for fuldbyrdelses- og varetregtsomradel. Det drejer sig om f lgende: 22

23 i j t ' Cirkuleere af 13. september 1978 om arbejdstid og arbejdspenge for indsatte, der beskeeftiges ved kriminalforsorgens foranstaltning. Ved cirkuleeret - der trfldte i stedet for to cirkuleerer af 26. juni 1973 om arbejdspenge m. v. til henholdsvis afsonere og vareteegtsarrestanter - blev der givet adgang til i visse til feel de at medregne vareteegtsopholdet ved beregningen af det bels!lb, der udbetales feengselsd0mte ved Qlsladelsen. Cirkuleere af 13. september 1978 om offentlighedens adgang til kriminalforsorgens an stalter og arresthusene. Ved cirkuleeret - der td'tdte i stedet for det tidligere cirkuleere af 7. januar opheevedes bestemmelsen am, at interview m. v. af indsatte om visse sp0rgsmin kun mfltte finde sted med direktoratets godkendelse. Kompetencen er ogsfl i disse tilfrelde nu tillagt institutionens leder. Tilsvarende grelder med hensyn til den tidligere bestemmelse, hvorefter det henhprte under direktoratets kompetence at ti1l~de interview m.v. med indsatte, der i arresthus afventer overforsel til fuldbyrdelsesanstall. For sa vidt angar varetregtsarrestanter, kan politiet dog af hensyn til eftelforskningen modsrette sig interview m.v. Pa fuldbyrdelsesomrmet blev der i 1978 fastsat fs!llgende nye regier, der pro 1. oktober 1978 ogsa kom til at grejde for varetregtsarrestanter: Cirkulrere af 15. marts 1978 om organisatoriske former for dj'0ftelser med indsatte. Ved dette cirkure re, del' afioste justitsministeriets cirkulrere af 22. juni bjev reglerne udvidet til ogsa at omfatte indsatte i arresthusene og K0benhavns frengsler. Det blev samtidig prreciseret, at de institutioner, hvor de indsatte i aimindelighed er anbragt i frellesskab, hal' pligt til at fastsrette nrermere regier for, hvorledes dr0ftelserne mellem ledel sen og de indsatte skal foregfl. Cirkulrere af 21. marts 1978 om visitation af indsatte og deres opholdsrum. Ved cirkulreret - del' trmte i stedet for det tidligere cirkulrere af29.juni blev der abnet mulighed for visitation af breve, som indsatte havde adgang til at sende eller modtage i lukket kuvert. Endvidere blev visse bestemmelser om fremgangsmaden ved beslutningen om og gennemfpre[se af visitation prreciseret, herunder med hensyn til underretning og begrundelse over for den indsatte. Cirkulrere af 23. august 1978 om de indsattes adgang til tandbehandling og tandeftersyn. Ved dette cirkulrere gennemfprtes samtidig en halvering af de indsattes egne udgifter til tandbehandling og en lettere adgang til tandlregehjrelp, fordi detinitionen af en akut til stand - som behandles vederjagsflit - blev udvidet. Cirkulreret indeholder ogsa enkelte andre forbedringer i forhold til den hidtidige ordning. Cirkulrere af 19. september 1978 am udlevering af beklredning m.v. Cirkulreret er fortrins-vis en sammenskrivning af en trekke tidligere udfrerdigede bestemmelser. Cirkulrere af20. september 1978 om Jregeundersogelse ved indsrettelse i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene. Ved cirkulreret ophrevedes de hidtidige rutinemressige undersqlgelser, som havde til hovedformal at konstatere behandlingsbehov med hensyn til ikke-smitsomme sygdomme. stedet blev del' indfort en ordning, hvorefter ale 23

24 .-"i';l indsatte - medmindre opholdet rna antages blive af ganske kart varighed - skal m de til konsultation hos institutionens lrege og have tilbud om at fa foretaget en almindelig lregeunders gelse. For visse grupper af indsatte skal der dog folisat foretages rutinemressig unders gelse for hepatitis, ligesom der i vrigt skal foretages de unders gelser, ;.um i det enkelte tilfrelde sk nnes pakrrevet. Pa fuldbyrdelsesomradet blev der i h;) bet af 1978 i vrigt fastsat f lgende nye bestemmelser: Cirkulrere af 7. marts 1978 om adgangen til fremrykning af l sladelse. drkulreret er fastsat nrermere retningslinier for institutionernes adgang til at fremrykke l sladelsen efter reglerne i fuldbyrdelsesbekendtg relsens 25. Cirkulrerskrivelse af 6. september 1978 om l sladelse pa pr ve af udenlandske indsatte, der efter udstaelse af straf skal udvises. skrivelsen er det tilkendegi- vet, at udlrendinge, der skal udvises, og som i!ovrigt vil kunne l slades p? pr ve efter udstaelse af2/3 af straffen, fremtidigt kan forventes at blive 10sladt pa prjzive i henhold til straffelovens 38, stk. 2, nar 7/12 af straffen er udstaet. vrigt henvises til afsnit 9.2., Udenlandske indsatte, del' skal udvises efter strafudstaelse (side 81). Cirkulrere af 14. september 1978 om adgangen til at anbringe indsatte i enrurri. cirkulreret, der af ste det tidligel'e cirkulrere af 25. september 1975, blev der alene gennemf rt enkelte mindre justeringer af opholdsvilkarene for indsatte, der anbringes i enrum. Ved loy nr. 292 af 8. juni der er tradt i kraft den 1. januar er der gennemf rt en rrekke rend ringer af kriminalov for Gr nand, srerligt af reg erne am sanktioner som f lge af lovovertrredelser. Herom henvises nrermere til kapitel 13, Kriminalforsorgen Gr nland (side 104) ~ '--'--"--~-'---

25 2. Regnskab Kriminalforsorgens bruttodriftsudgifter androg i finansaret 1977/ kr. mod kr. i detforegaende finansar, svarende til en stigning pa 4,8 procent. ndtregterne, der hovedsageligt stammer fra beskreftigelsen, androg kr., saledes at nettodriftsudgift erne blev kr. euer en stigning i nettodriftsudgifterne pa 2,6 procent. Pa udgiftssiden var!(zmningerne den stl)rste post, idet de udgjorde 71,6 procent af bruttodriftsudgifterne (excl. lonninger til vrerkpersonalet). Som i finansaret 1976/77 vedlwte 10 procent af kriminalforsorgens samlede bruttodriftsudgifter den frie kriminalforsorgs afdelinger og institutioner. 76 procent af den frie kriminalforsorgs bruttodriftsudgifter var lonninger til personale. Hertil kommer udgifter til administration. Der udbetaltes kr. i forsorgshjrelp til indsatte og klienter. De samlede udgifter til beskreftigelse og erhvervsmressig uddannelse var kr., ';.'... i-" _~'1 """_ ~~. "'i;.. >j,), Ell plads i!t thel stlllsjirngsd koslede i 1977/78 gellllemslillig 454 kr dagell. i l'l tlbel/t 264 kr. Billeciet riser staljjil!llgslel Mc1gelkll'r. 25

26 Tabel 2.1. Kriminalforsorgens driftsudgifter i finansaret 1977/78 Working Expenses oflhe Prison and Probation ServiceforthefinClncialyear 1977/78 Personalets l\iinninger (excl. vrerkpersonale) / Persollnel wages (excl. workshop staff) Person(llets uddannelse / Education of staff..... Administrationsudgifter, bygningsudgifter m. v./ Administration. maintenallce etc Beklredning, vask og personlig hygiejne Clothing. washing etc Kost Food Sygepleje / Nursing Undervisning og fritidsbeskreftigeise /nstmction alld leisure-time activities Rejser for indsatte og klienter Tral'el e.1:penses.... Arbejdspenge til indsatte og klienter 1 / Work paymellts to illmates, clients Forsorgshjrelp til indsatte og klienter / Social welfare kr assistance Diverse indtregter / SUlldl}, revenlle Beskreftigelse og erhv'ervsmressig uddannelse (personalel!'lnninger, materiale m.v.) excl. arbejdspenge til indsatte / Work and vocational training (staff wages, materials etc.) exc/. paymellts to inmates ndtregter ved beskreftigelsen Production receipts., Nettoudgifter / Net expellses ) ncl. arbejdspenge, der normalt konteres under beskreftigelsen ( kr.j 2) Probation and aftercare. 3) % of total expencies. % 71,6 0,4 8,2 1,1 3,5 0,9 0,4 0,4 3,4 0,6 13,4 9,7 86,6 Heraf den frie kriminalforsorg 2 :A100 kr. % af de samlede udgifter ,6 14,8 10,9 4,8 1,6 4,0 \6,0 1,8 68,0 4,8 2,9 2,5 26

27 Tabel 2.2. Den genncmsnitlige daglige udgift pro indsat i finansaret 1977/78 A'era!?e daily expenses per inmate /c)/' tlte fil/allcial year 1977/78 Lukkede institutioner Closed insritutiolls kr. Abne institutioner Ope/l illv/imtiolls , ,22 kr. K0benhavns famgsjer The Cop('//iztl!:(,tl P'i.Onl ,33 kr. Arresthusene i provinsen Local priso/ls ,70 kr. Kriminalforsorgen i Grcnland f The pejlll! ills/ilutiolls cj/' GreC'l/lld..., 367,43 kr. Gennemsnit for samtlige indsatte An'rage ii)/' (11/ in1l1all's.....,......, 311,g7 kr. Figur 2.1. Kriminalforsorgens bruttodriftsudgifter j finansarcne 1973/74 og 1977/18 Working EtjJellses (~r tile Prison a!ld Prohatiol1 Sen'ice.f)]' the,financial ye(/rs J973/74 and Fra finansaret 1973/74 til finansaret 1977 /78 steg kriminalforsorgens bruttodriftsldgifter fra mio. kr. til mio. kr.. eller med 540t. hvilket er illull,rt(:':d, j::c->'l";r.l3./ 1973'74 streret j figllr 2.1. Af figuren fremgrtr ogsa, at udgifternes sammensretning pa det mermeste er urendret. 27

28 3. Statistik og information 3.1. Statistik og unders11geser Direktoratet for kriminalforsorgen har en mindre statistiksektion, der udarbejder statistikker vedr~rende indsatte og klienter under den frie kriminalforsorg. Det daglige arbejde varetages af 3 studerende under en fuldmcegtigs vejledning. Sektionen udarbejder periodisk en rcekke statistikker, der udsendes til en st~rre personkreds inden for retssystemet. Statistikkerne omfatter f lgende opg0- relser: Oversigt over anstalters og arresthuses belceg. (Opg0res ugentlig). Opg0relse af afdelingers og anstalters 10bende tilsyn samt antal udf0rte personunders0gelser. (Opg0res mfmedlig). Opg!/lrelse afantal beboere m.v. i kriminalforsorgens pensioner. (Opg0res mllnedlig). Mtlnedsoversigt over belcegget i kriminalforsorgens institutioner samt antal f0rte 10bende tilsyn. Pr!/lvel0sladelser i henhold til straffeloyens 38, stk. 1 og 2, og afslag pa pr0- vel0s1adelse i henhold til straffelovens 38, stk. 1. (Opg0res kvartalsvis). Udgangstilladelser fra kriminalforsorgens anstalter og arresthuse samt den absolutte og procentvise fordeling af antallet af misbrug med og uden kriminalitet. (Opg0res kvartalsvis). Undvigelser og bortgange fra kriminalforsorgens ansta/ter og arresthuse. (Opg0res kvartal.svis). Antallet af afsluttede enrllmsanbringel- ser fordelt efter anstalt, begrundelsen for og lcengden af enrumsanbringe1serne. (Opg0res kvartalsvis). Ovcrsigt over anbringelse i sikringscelle og lign. samt anvendelse af Mndjern. (Opg0res kvartalsvis). Tabelscet vedr~rende disciplincerstraffe. (Opg0res kvartalsvis). Antallet af udgang3sager, hvor politiet har vceret h0rt om, hvorvidt tilladelse til udgang uden ledsager ska! gives, fordelt efter h0ringssagernes udfald. (Opg0res halvllrligt). U dgangsstatistik fordelt pll udgangsformer. (Opg0res halvllrligt). Stofcensusopg0re!se af antal stofbrugere i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse pr. 6. september (Opg0- res llrligt). Antallet af udgangstillade1ser til orlov i julen 1978 sam! konstatel'ede misbrug. Herudover udarbejder statistiksektionen llrligt hovedparten af statistikkerne tilllrsberetningen. Direktoratets 0vrige kontol'er udarbejder interne statistikker til brug for den 10bende styring. Siden 1975 er f0lgende tabeller ikke offentliggjort. (Nummereringen refererer til tabellerne i llrsbel'etningen 1975). E.ll. Tabeller vedl'0l'ende personer, del' blev indsat i statsfcengsler og Anstalten ved Herstedvester efter dam for ovel'trcedelse af stl'affeloven m.v. E.12. Tabeller vedr0rende pel'soner, der blev l sladt m. v. fra statsfcengsler og s::eraj'!stalter. 28

29 F.1.-F.7. Tabeller med oplysninger om den frie kriminalforsorgs klienter. F.12. Betingede domme inel. kombinationsdomme med tilsyn. Ovennrevnte tabeljer er 10bende blevet udarbejdet og vil blive offentliggjort i et srerigt tabelbilag nformations- og publikationsvirksomhed blevf0lgende indstillinger afleveret til direktoratet ror kriminalforsorgen: 1 ndstiling vedr0rende eirkulrerebestemmelser m. v. om ophold i varetregt (februar 1978). Der hen vises nrermere til kapitel 1, lendringer i retsregler (side 22). 2 Kriminalforsorg i Provinsen - indstilling afgivet af den af direktoratet nedsatte arbejdsgruppe vedrs3rende omstrukturering af forsorgsarbejdet for sa vidt angarprovinsen (marts 1978). lndstillingen vedr0rte den praktiske omfordeling af personale, lokaler og okonomiske ressourcer med henbik pa gennemforeise af de fire prineipper for forsorgsarbejdet, som er omtalt i betrenkning nr. 752/1975 Kriminalforsorg-Socialforsorg, navnligt tidligt- og kontinuitetsprincipperne. Se kapitel 12, Forsorgsvirksomheden (side 101. lndstillingen indeholdt herudover bl.a. et forslag til en arbejdsforc:.eling og kommunikation mejem frengslerne og den frie kriminalforsorgs afdelinger. 3 ndstilling om en eventuel erhvervspraktikordning for skoleelever in den for kriminalforsorgen (juni 1978). ndstillingen fraradede at gennemfore en erhvervspraktikordning. Arbejdsgruppen fastslog, at bme hensynet til de indsatte (og klienterne) og de sikkerhedsmressige hensyn var af en sadan karakter, at en egentlig erhvervspraktikordning ikke burde ivrerksrettes. Gruppen understregede dog pligten til og betydningen af at etablere et trettere samarbejde mellem skoler og kriminalforsorg for derved at oge kendskabet til kriminalitetsproblemer, herunder til kriminalforsorgens arbejde og malsretning, fx ved bes0gsordninger, foredrag af medarbejdere og indsatte Tt.V. 4 Supplerende indstilling fra»konsulentgruppen vedr0rende reglerne om ophold i varetregtsfrengsel«(august 1978). 5 Plan for modernisering af arresthusene (august 1978). Den i april 1977 nedsatte arbejdsgruppe har - efter at have gennemgtlet samtlige 45 arresthuse og pa stedet droftet moderniseringsplaner med den stedlige arresthusledelse og personalereprresentanter - udarbejdet en plan for modernisering for hvert enkelt attesthus. Arbejdsgruppen skulle alene beskreftige sig med arresthusenes fysiske indretning. Der er for hvert arresthus i 15 centrale punkter taget stilling til savel indsattes som ansattes forhold, hvorunder ophold og arbejde i et arresthus skal forega, nar sikkerhedsmressige og trivselsmressige hensyn skal tages. samtidigt med, at bygningsmressige og arbejdsmiljomressige myndighedskrav skal tilgodeses. Arbejdsgruppen har beregnet, at en modernise ring vil koste ca. 45 mio. kr. (i 1977-priserlo 6 ndsti1ling vedrorende mulighederne for fremrykket losladelse af udenlandske indsatte, der efter udstaelse af straf skal udvises (august 1978). 29.1: 'i '

30 Ell gell/llllga/lg af landets 45 arrest!lse viste, at ell moderniserillg (f samtlziie a/,resthuse l'i koste omkrillg 45 mio. kr. Fxforeslas i a,.rest!lset i N{estl'ed indretning (f egellfligt arbejdslokale. Alt (lrbejde udfljres i dag i eel/erne. Se ;llsnit 9.2., Udenlandske indsatte, der skal udvises efter strafudstaelse (side 81). 7 ndstiling om udnyttelsen af kriminalforsorgens anstaltssystem (oktober 1978). Den i 1974 nedsatte arbejdsgruppe foreslog, at det hidtidige princip om fordeling til anstalteme efter kriminel belastning erstattes af et princip, hvorefter anbringelsen af frengselsd mte mrend som hovedregel skal ske i overensstemmelse med et geogr,?- fisk nrerhedsprincip, d.v.s. at strafudstaelsen skal ske i den anstalt, der Jigger mermest den d mtes boprej. Pa grund af anstalternes skreve piacering i forhold til befolkningens fordeling kan nrerhedsprincippet dog ikke fuldt ud opfyldes. Endvidere indeholder indstillingen en forudsretning om gruppeopdeling af belreggct, baseret pa den forventede faktiske opholdstid, samt en forventet rendring afforsorgsstrukturen fra begyndelsen af Kvinder med behov for psyki- 30

31 1 ~ 11 ;1 i! j 1 atrisk assistance foresh'ts anbragt i Anstalten ved Herstedvester, og af hensyn til nrerhedsprincippets gennemf!jrelse foreslas udlrendinge uden boprelsmressig tilknytning til landet anbragt i Horsens/Nyborg, i stedet for som hidtil i statsfrengslet i Vridsl!Jselille. Endelig indeholder indstillingen forslag om nye regler vedr!jrende tilsigelse af domfreldte. Arbejdsgruppens forslag til nye administrative bestemmelser er gennemf!jrt med ikrafttrreden i begyndelsen af Endvidere blev der udgivet to publikationer i beretningsihet: Kriminalforsorgen 1977 og Forskningsrapport nr. 8: Bj!Jrn E. Holstein og F.B. Skadhauges rapport 3 vedr!jrende uddannelses- og/eller beskreftigelsesplanerne omkring statsfrengslerne i Nyborg og pa Sobysogtird - Skadhauge-planen. Udgivet af justitsministeriets kriminalpolitiske forskningsgruppe. ~ 11 j i j ~. '

32 4. nternationalt samarbejde 11 [ 4.1. Semillarer, udvalg m. v. lighed med tidligere fu- detog Danmark ogsft i beretningsftret i det internationale kriminologiske og kriminalpolitiske samarbejde gennem F.N., Europaradet (European Committee on Crime Problems) og forskellige andre internationale organisationer afholdtes f~lgende kongresser, seminarer og m~der med deltagelse af reprresentanter for kriminalforsorgen i Danmark: En international konference om frengselsmedicin, afboldt i Dijon, hvori overlrege C. Stuip, K~benhavns frengsler, deltog. En drpftelse om»criminal Justice nformation System«, afholdt i Haag, hvori deltog frengselsinspekt~r Erik Andersen, statsfrengslet i Ringe. nternational Seminar and Conference, aiboldt i the University of Reading, hvori undervisningskonsulent Henning J~rgensen deltog. Et seminar om»undervisning og oplrering i fengse1«, afholdt af Kirke- og undervisningsdepartementet og Justitsdepartementet i Norge, hvori deltog undervisningskonsulent Henning J~rgensen. En konference for N AFF-sekretrerer, atboldt i Sverige, hvori deltog frengselsforvalter V. Hylleborg, statsfrengslet i Nyborg, forsorgsleder S. Beden Andersen, statsfrengslet pft S0bys~gftrd og frengselsforvalter E. Jungsgaard, statsfrengslet i Ringe. 32 Landsm~de i Norges Vernesamband, hvori del tog kontorchef J. Johnsen. Et seminar altangeret af Fftngvftrdsavdelningen i Helsingfors vedr. frengselsbes\?lgsordninger, hvori deltog frengselsinspekt~r Erik Christensen, statsfrengslet ved Horser~d og frengselsprrest Bent 0lgaard, statsfrengslet i V rids10- selille. 9. nordiske seminar over emnet»kriminalvftrdsarbetets f6rvekligande inom ramen for den moderna kriminalpolitiken«, afholdt i Finland, hvori deltog afdelingsleder Mogens Elmquist, 2. afd., afdelingsleder Vibeke Thors, Bornholms afd., afdelingsleder Karl Guldager, NykjZ!bing F. afd., forsorgsleder John Kromann-Pedersen, statsfrengslet i Ringe, forsorgsassistent nge Lykke Larsen, Fyns afd.. forsorgsassistent Ulla Moustgaard, 2. afd. og forsorgsfuldmregtig Kirsten Thingsgaard, Arhus afd. 13. nordiske konference om alkoholisme, a holdt i Danmark, hvori deltogforsorgsfuldmregtig Vagn Rydbjerg, statsfrengslet v. Nr. Snede, forsorgsassistent Anne Birgitte Feldbro, ungdomspensionen Engelsborg og forsorgsassistent Ove Brek Nielsen, Viborg afd. Nordisk frengselsprrestekursus, afholdt i Sverige, hvori del tog samtlige de under kriminalforsorgen ansatte prrester. Et seminar, afholdt af Europarftdet i Stockholm over emnet»cooperation between prison and probation administrations and local authorities«. dette r:.j 1 ij ~

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse

Udbydere af danskuddannelse NOTAT Dato: 12. september 2011 Kontor: Integrationskontoret Sagsbeh.: YKT Udbydere af danskuddannelse AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post:

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile 2011/1 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. november 2011 af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Statistik 2011 1 Kriminalforsorgen Statistik 2011

Statistik 2011 1 Kriminalforsorgen Statistik 2011 Statistik 2011 1 Kriminalforsorgen Statistik 2011 1. Kriminalforsorgens statistik... 5 2. Tilgang af indsatte og klienter... 7 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder...

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge 8. maj 2013/OJ Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge I foråret 2010 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som blandt andet indebar en reduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 20 Offentligt KRIMINALFORSORGEN STATISTIK

Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 20 Offentligt KRIMINALFORSORGEN STATISTIK Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 20 Offentligt 10 KRIMINALFORSORGEN STATISTIK 2010 10 KRIMINALFORSORGEN statistik 2010 Direktoratet for Kriminalforsorgen juli 2011 2 Indhold Indhold 1. Kriminalforsorgens

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset Rødbo Taxhuset September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødbo / Taxhuset...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...8

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere