BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4). Vi forespurgte på tilbud fra BRFkredit, Nykredit samt Realkredit Danmark. Det viste sig hurtigt at Realkredit Danmark var væsentlig mere attraktiv end de to andre realkreditinstitutter. Vi fik professionel sparring og vejledning fra såvel administrator samt Realkredit Danmark. Valget faldt på Realkredit Danmark. Vi valgte at omlægge lånet til et nyt 30 årigt rentetilpasningslån med en 10-årig fastrenteperiode til en rente på 3,05% fra 1. januar I forbindelse med omlægningen fik vi udbetalt et provenu til indfrielse af foreningens kassekredit på 3,5 million hos Nykredit bank. Derudover konverterede vi foreningens kontantlån med en restlevetid på 23 år til et nyt 4% kontantlån over 30 år. I forlængelse af refinansieringen flyttede vi foreningens bankaktiviteter til Danske Bank. Konsekvenserne af denne refinansiering betyder at foreningen får en væsentlig lavere rente på vores store rentetilpasningslån. Foreningens kassekredit på 3,5 mio. kr. er indfriet. Refinansieringen giver en årlig besparelse på 1,1 mio. kr. Vi havde en god dialog med administrator gennem hele processen. Med den nuværende lån-sammensætning udnytter foreningen det historisk lave renteniveau, samtidig med at vi minimerer den risiko der er forbundet med løbende at skulle refinansiere vores lån i kortere intervaller. Vi er overbevist om at denne sammensætning er det bedste for foreningen på sigt. Salg af lejligheder Foreningen har i 2011 solgt 3 lejligheder og per 1. januar 2012 bestod foreningen af 137 andelshavere i foreningen og 34 lejere og 2 tomme lejligheder. I foråret 2011 modtog foreningen brev fra kommunen, fordi en lejlighed havde stået tom meget længe, da der var tale om et dødsbo. Den havde været uden beboere i omkring et år, inden den gennem ejendomsmægler blev sat til salg. Kommunen ville sætte lejere ind i den, men vi fik et par gange udsat fristen med nogle måneder, så vi havde en chance for at nå at sælge den i stedet. Foreningen har nu 3 lejelejligheder til salg, som efter salg omdannes til andelslejligheder. Det drejer sig om Holstebrogade 12, 1. th. på 64 m2, Middelfartgade 12, 4. tv på 63 m2 og Middelfartgade 14, 4. tv på 88 m2. Tagprojekt På den ordinære generalforsamling i 2011 blev det besluttet, at vi skal udnytte den lave rente og de lave håndværker priser til at få skiftet taget. Svend Westergaard blev valgt som bygherre rådgiver, da vi vurderede at det er vigtigt at de samtidig kender en masse til foreningen i forvejen, og vi vurderede i øvrigt at det ikke var sandsynligt at vi kunne spare noget ved at vælge en anden.

2 Analysearbejdet op til generalforsamlingen vedrørende taget har været foretaget af P. Jahn, men bestyrelsen valgte alligevel kort efter generalforsamlingen at sætte arkitektarbejdet i licitation, hvor kriterierne for vores valg var pris, erfaring og ressourcer afsat til projektet. Vi vurderede, at prisen fra arkitektfirma hermed ville være lidt skarpere end hvis vi bare spurgte en enkelt om pris. I slutningen af august besluttede vi os dog for P. Jahn da vi vurderede, at deres tilbud var mest fordelagtigt. Jonas Stavad har været projektleder hos P. Jahn. P. Jahn har haft forskellige problemer med at indhente de nødvendige informationer fra kommunen, hvorfor der har været en forsinkelse på et par måneder, inden vi kunne sende projektet i licitation (underhåndsbud), men svar med priser fra entreprenører er krævet retur i løbet af februar P. Jahn er i gang med at gennemlæse og vurdere de indkomne tilbud og vi afventer deres anbefaling i nærmeste fremtid. Der er i licitationen spurgt om en del forskellige priser og tillæg afhængig af det projekt vi sætter endeligt sammen. Derfor vil bestyrelsen, sammen med P Jahn og Sven Westergaard i marts 2012 og indtil kontraktunderskrivelse, vurdere tilbuddene og beslutte, hvordan vi får stykket projektet mest fordelagtigt sammen, inden for de rammer der er besluttet på generalforsamlingen i Kontraktunderskrivelse forventes foretaget i løbet af foråret 2012 og taget forventes udskiftet i løbet af 2012, afhængig af hvad der står i entreprenørernes tilbud, og hvad arkitekterne vurderer som mest hensigtsmæssigt. Administration Som bekendt er vores administrator Svend Westergaards Ejendomsadministration, og bestyrelsen har i årets løb haft et rigtig godt samarbejde med dem! Vi har undervejs måtte lave et par mindre justeringer, således at alles forventninger, så vidt muligt, kunne indfries. Vi har lavet en skrivelse til hjælp ved salg af lejligheder, idet der opstod nogle sammenstød, som viste sig at kunne løses ved at andelshaverne opsøgte information om emnet inden henvendelse til administrator. Husk, derfor venligst at undersøge så meget som muligt om salg, ikke mindst på vores hjemmeside, før I ringer til Torben Brodthagen. Vedrørende fremleje skal man selv, inden fremlejen starter, udfærdige en fremlejekontrakt og aflevere originalen til godkendelse hos bestyrelsen. (I postkassen i vaskeriet) Vicevært Vi har en vicevært, som virkelig gør rigtig meget godt for vores forening! Vi skal blot huske på, at han ikke er ansat med en fast arbejdstid. Udover faste opgaver, udfører Bent Flemming ad hoc opgaver, som vi beder ham om at udføre, fra gang til gang. En fast opgave er dog den daglige telefontid, men det er ikke en del af de faste opgaver at skulle være på ejendommen hver dag. Vi har faktisk stor glæde af denne aftale, for på den måde trækker vi på Bents hjælp, når det brænder på, f.eks. da vi havde oversvømmelse i kælderen, hvor han virkelig ydede en stor indsats og havde det store overblik. Bestyrelsen indskærper: Vaskemaskiner Alle beboere bedes respektere, når en beboer har sat sin lås i blå eller rød tavle nede i vaskeriet, og derved har reserveret en vasketid - så har denne beboer råderet over disse vaskemaskiner og tilhørende tørretumbler i den nævnte periode.

3 Affald Alle beboere bedes respektere, at affald sorteres i de dertilhørende containere og rum i, og rundt om, skuret. Husholdningsaffald, Papir, pap, glas, batterier, storskrald, elektronik- og el skrot, maling o.l. og ikke noget affald i legetøjsrummet. Sorteringsafgift på kr ,00 pålægges foreningen, såfremt affaldet ikke er korrekt sorteret. Er man i tvivl omkring bortskaffelse af affald, kan man søge yderligere information på København Kommune hjemmeside. Cykler i gården Derudover skal der på det kraftigste opfordres til, ikke at fastgøre cykler til gelændere eller nedløbsrør. Det ødelægger blomsterne, og gør det umuligt at feje og fjerne sne omkring trapperne, hvor dette netop er allervigtigst! Fælles afskrivningsprincipper Da der ikke længere er krav om at alle skal bruge den samme vurderingsmand, skal man selv være opmærksom på, ved forbedringer i andelen, at det er et krav, at man nedskriver efter ABF s nedskrivningskurve (se vedtægter 14.2). Husk derfor at gøre eventuel vurderingsmand opmærksom på dette. Ligeledes skal bestyrelsen også vurdere efter disse principper. (Se evt. også foreningens hjemmeside). Henvendelse til bestyrelsen/administrator Der skal ikke ske direkte henvendelse til bestyrelsesmedlemmer på privat telefon i forbindelse med foreningsrelateret arbejde. Dette bedes overholdt, tak. Ved henvendelse til bestyrelsen benyttes følgende: Indirekte: Direkte: postkasse i vaskeri, mail eller ringe på lige uger torsdag kl Enhver henvendelse behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, som vi tilstræber at holde hver 14. dag. Bemærk at ved de fleste henvendelser, er det relevant at kontakte vicevært eller administrator. Vicevært: Bent Flemming tlf kl. 9-16, postkasse i Holstebrogade 10, st.tv og brevsprække i kontordøren i kælderen under Middelfartgade 14 (indgang fra gården). Administrator: Torben Brodthagen tlf kl. 9-16, Distribution af materiale og hjemmeside Bestyrelsen vil igen opfordre alle beboere, der har computer eller bare nem adgang til computer, til at melde sig på foreningens mail, så vi med tiden kan nøjes med at sende information ad elektronisk vej. Har man adgang til en computer kan man også nemt gå ind på foreningens hjemmeside og orientere sig om langt de fleste problemer der kan opstå i dagligdagen. Der ligger rigtig god information om salg af lejlighed, hvilke lejelejligheder foreningen har til salg, dato for sociale arrangementer etc. Har man også tilmeldt sig foreningens mail, så kan administrator eller bestyrelsen sende en mail om, at der er lagt nyt på vores hjemmeside. Men denne totale digitale løsning ligger nok lidt langt ude i fremtiden, så indtil videre informere vi også med breve og opslag. Så; kære PC-ejer tilmeld dig mailen! Du kan se på hjemmesiden hvordan.

4 Energisparetiltag Bestyrelsen har løbende søgt at spare på energiforbruget i ejendommen. Dette har vi søgt at gøre ved at finde grænsen for - men ikke væsentligt over - normal komfort; Vi skal kunne have lys nok til at orientere os om aftenen, samt varme nok til almindelig velvære. Vi har fået udskiftet en række gamle gløde pærer til energispare- og LED lys. Vi har fået justeret varmeanlæggets styring så vi bedre udnytter energien. Vi har fået isoleret de helt uisolerede rør på loftet Vi har fået sat termoventiler på tilbageløbet af varmt brugsvand, så temperaturen holdes konstant helt frem til alle tappesteder. Vi har fået fremført varmt brugsvand til vaskemaskiner, så vi slipper for at varme vand op i vaskemaskinerne med dyr el. Vi har, som besluttet på den ordinære generalforsamling 2011, igangsat en ombygning af varmecentralerne med varmeveksler, nye energisparende pumper og opjustering af styringen i udbud. Varmeveksleren er en sikring mod at et utæt rør eller radiator, som kan medføre store vandskader i ejendommen. Det skyldes at det vand der løber i vores radiatorer i øjeblikket kommer direkte ind fra de store rør fra varmeværket. Vi har planlagt at ombygningen sker i sommerperioden. Vi har, i forbindelse med tagprojektet, bedt om tilbud på at opsætte solceller på taget til at dække en stor del af ejendommens fælles el-forbrug. Vi påtænker derudover at udskifte den meget energikrævende blå el-opvarmede tørretumbler med endnu en gas opvarmet tørretumbler, som den røde. Faskine Vi har også overvejet og undersøgt muligheden for at grave en såkaldt faskine ned i gården. Det er rør, der lægges ned i jorden, hvor vandet fra tagets nedløbsrør løber til og ledes ind i et område under gården, hvor området er anlagt med hulrum, der før i tiden blev lavet med sten, men som nu laves med plastik, så vandet langsomt kan sive ned i jorden så det altså ikke under store regnmængder belaster kloakken, men blot løber ned i jorden. Dette er tilskudsberettiget. Vi ved endnu ikke om det er en god idé i vores gård, det beror blandt andet på jordbundsforholdene. Pulterrum Vi er i gang med at lave en oversigt over, hvem der bruger hvilke loftrum. Efterhånden som projektet skrider frem, vil I få en oversigt over jeres loft, hvor der er indtegnet alle loftrum. I bedes returnere denne oversigt til viceværten med tydelig angivelse af jeres pulterrum. Problemet er opstået, dels fordi vi har folk der ikke kan få et pulterrum, da alle er optaget, og dels kan det blive relevant at vide i forbindelse med renovering af taget. Skybrud Den 2. juli 2011 oplevede vi et voldsomt skybrud og inden for en uge, d. 6. juli, fulgte endnu et. Regnmængden var så voldsom at Københavns kloaksystem ikke kunne klare vandmængden, således stod vandet 60 cm op i hele bygningens kælder.

5 A-Skadeservice blev tilkaldt og vores lokale VVS-mand Jesper og vicevært Bent Flemming knoklede for at få vandet ud af kælderen igen. Herefter fulgte en lang periode med affugtere, som først blev fjernet d. 5 august. I august og oktober blev der målt fugt, som viste at ejendommen var i en ualmindelig god stand, der blev målt et fugtniveau, der svare til det, der kan forventes i en 2 sals lejlighed. Ingen steder blev der målt kritiske værdier. Efterfølgende har bestyrelsen, sammen med viceværten, udarbejdet en procedure for lignende situationer i fremtiden. Opstår den slags uforudsete situationer igen, opfordres den enkelte til at ringe til vores vicevært eller hvis det er udenfor telefontid, til vores døgnservice. På den måde sikre vi, at der ikke sker nogle misforståelser. Foreningen råder nu over en affugter, 2 vandpumper og 2 vandstøvsugere, som viceværten og VVSfirmaet kan betjene. Alle kloakafløb vil i løbet af kort tid lukkes af i kælderen også i den anden ende i hovedbrønden, så rotter ikke laver rede i de lukkede rør. Selv om forsikringsselskabet, Codan, er yderst tilfreds med den måde vi håndterede den akutte fase på, og vores efterfølgende tiltag (viceværtens fortjeneste), har de desværre, lige som alle andre selskaber, sat policen op med 15 % dvs. med næsten kr. Vi håber dog at vi med aflukning af næsten alle afløb i kælderen kan forhindre de værste skader, skulle det ske igen. Beboer Jens Krabbe tog nogle billeder og filmsekvenser, som ligger på nettet: hhtp://www.flickr.com/photos/jenskrabbe/sets/ / Radiatorer tilhører foreningen Radiatorer er foreningens ejendom, men målerne er andelshavernes egne - går en måler i stykker eller bliver beskadiget, hæfter andelshaverne selv for reparation af denne. I denne sammenhæng gøres opmærksom på, at foreningen har en aftale med Brunata, der forpligter os til at have ens målere i alle lejligheder. Så hvis man udskifte sin måler, skal dette bestilles hos Brunata. (Brunata oplyser en cirkapris på kr. 700,00) Med radiatorerne forholder det sig anderledes, de er en del af det fælles rørsystem. Radiatorerne må kun fjernes, hvis man søger bestyrelsen om denne ændring inden nedtagning SAMTIDIG med at man forpligter sig til at reetablere radiatoren ved fraflytning. Ansøgningen er en standardskrivelse, som kan fås hos viceværten, men vil snarest også lægges på hjemmesiden. Skrivelsen kan ved fraflytning enten indfries ved at radiatoren er genetableret eller ved at køber underskriver og dermed overtager pligten til reetablering ved sin fraflytning. Indvendige døre i lejlighederne Døre, der ikke ønskes i lejligheden, kan opbevares enten på eget pulterrum eller nede i kælderen under Holstebrogade 8. Man kan kontakte viceværten, så han kan hjælpe med at åbne og sætte døren ind og notere, hvor den hører til. Sociale arrangementer og beboerudvalg Bestyrelsen har været meget glad for den hjælp nogle beboere har tilbudt i løbet af året.

6 Bl.a. har nogle beboere tilbudt, at stå for beplantning og pasning af blomsterbedene i gården. Så fra foråret 2012 vil viceværten ikke længere stå for pasningen af bedene. Sommerfesten blev afholdt igen med succes i 2011 og i stedet for at bestille maden udefra, så fik vi lavet maden af en beboer i foreningen. Maden blev lidt forsinket, men heldigvis sprang nogle af festdeltagerene til og hjalp med madlavningen. Så det endte alligevel med lækker mad. Måske skulle man være lidt flere køkkenhjælpere til et så stort projekt, alt sammen noget vi må tænke på næste år. Desværre måtte juletræstænding aflyses p.g.a. manglende tilmelding. Vi kunne godt tænke os at endnu flere beboere involverede sig i foreningen. Vi vil derfor foreslå at der laves nogle udvalg: Gårdudvalg (f.eks. valg af planter, lugning mm.) Antenneudvalg (valg af udbyder, valg af ekstrakanaler) og et Festudvalg (planlægning af sommerfesten, juleklip) Derfor opfordres interesserede beboere til at melde sig. Arbejdsweekend Den sidste weekend i september afholdt foreningen arbejdsweekend, hvor vi fik ordnet utrolig meget: den fælles gårdgrill blev renset og malet pælene omkring glascontainerne blev sat i jorden og malet, en del af rummet til El & farligt affald blev skærmet af med en væg, og der blev således lavet et selvstændigt rum, som nu bruges til legetøj, alle fortrapper blev vasket og vokset alle køkken og kælderdøre blev slebet og malet sorte. Der var også et børnepasserhold og et madhold, der sørgede for at børnene havde det godt, og at vi alle fik mad & drikke. De andelshavere, der ikke kunne være til stede til selve arbejdsweekenden, men som godt ville deltage, arbejdede både før og efter arbejdsweekenden. De ordnede blandt andet indkøb af materialer, opsøgte de beboere der ikke havde tilmeldt sig rettidigt, indsamlede de cykler, hvor tidligere påsatte mærkater ikke var taget af, og stod for oliering og rensning af foreningens havemøbler. Sådan en arbejdsweekend er, udover et fantastisk hyggeligt samvær, også værdifuld rent økonomisk, idet vi forud havde indhentet priser for, hvad det ville koste at have professionelle til at udføre arbejdet. Derfor blev de andelshavere, vi ikke hørte fra eller de der valgte ikke at deltage, efterfølgende opkrævet for deres andel af, hvad denne pris var sat til. Tusind tak til alle for indsatsen! Vi håber at vi kan lave en lignende weekend i år (se forslag B), for det er simpelthen sådan en god idé! Efterfølgende havde bestyrelsen en arbejdslørdag, hvor vi fik sat en stor hylde ind i storskraldsrummet, og hylder ind i legetøjsrummet, så der kunne komme lidt system i legetøjet. Vi fik også sat lægter op på pælene omkring glascontainerne, så der kan vokse planter op til foråret.

7 Beboerværksted Bestyrelsen og viceværten arbejder med at indrette værksted i forrummet til varmekælderen ved siden af vaskekælderen. Alle Østbanehus beboere skal kunne låne det, inklusive lidt basalt værktøj og arbejdsborde. Tanken er at rummet skal bestilles, nøgle udleveres og kontrol foretages ved aflevering. Nærmere information herom følger, når rummet er klar til ibrugtagning. Partnerskabstræer Bestyrelsen er af en lejer blevet gjort opmærksom på, at man kan søge Partnerskabstræer hos Københavns Kommune, træer til beplantning i området. Vi skal ikke betale for træerne, blot selv plante og pleje dem. Tanken er at plante en række træer på arealet ved banelegemet langs Østbanegade, da vi vist alle er kede af den noget kedelige strækning, hvor der ofte er henslængt affald o.l. ikke mindst er dette irriterende for de beboere, der bor lige ud til strækningen. Efter samråd med flere kyndige i foreningen, søger vi om 15 Oktoberkirsebær og har allieret os med viceværten, som skal forestå alt det praktiske. Området tilhører Bane Danmark. Vi kan stadig en aftale med kommunen om partnerskabstræer, blot vi får en skriftlig aftale med Bane Danmark om netop denne brug af arealet. Der arbejdes i øjeblikket på at få denne aftale i stand.

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009.

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. AB Kap Arkona 2009 1 Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. Foreningen har haft et år hvor alt er gået ganske udmærket. Vi holder stadig en vedligeholdelsesmæssig meget

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

FRA TANKER TIL VIRKELIGHED

FRA TANKER TIL VIRKELIGHED FRA TANKER TIL VIRKELIGHED FLINTEMARKENS RENOVERING 1997 2002 en proces set med afdelingsformandens øjne INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................3 KONKLUSION.........................4 Udvalgsarbejde

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere