Amager-narkomaner til Bryggen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amager-narkomaner til Bryggen"

Transkript

1 23. marts årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen, et par klinikker i stueetagen og et reklamebureau på 4. sal står bygningen i Njalsgade 19 tom. Men lidt henne ad gaden, i Københavns kommunes institutionsafdeling i Njalsgade 13, har man grundigt kig på bygningen. Her overvejer man nemlig at placere det nye distriktscenter for Amagers narko- maner. I november besluttede et flertal på rådhuset en ny struktur for hele det københavnske narkobehandlingssystem. Beslutningen betyder, at narkobehandlingen i hvert af de fire distrikter, som kommunen i denne sammenhæng er inddelt i, skal samles i H center. Centrenes opgave er at yde hurtig l:ijælp til de narkomaner, der enten selv henvender sig, eller som bliver henvist af andre, f.eks. af læge eller socialcenter. Centrene skal opstille en handleplan for den enkelte narkoman og kan her enten visitere videre til en specialinstitution eller til metadonbehandling i selve centeret. På hvert center regner man med løbende at få 50 narkomaner i metadonbehandling. Metadonudleveringen finder sted alle ugens syv dage, og metadonen skal indtages på stedet under opsyn. I forbindelse med udarbejdelse og opfølgning af handleplaner skønnes de enkelte centre desuden hvert år at have kon- Lokalerne her i Njalsgade nummer 19 på første sal er af Københavns kommune udset til metadonbehandlingscenter. takt til 300 narkomaner, som behandles på s~cialinstitutioner... : Hvorfor Njalsgade? Administrationschef 'lbni Strøbæk i Institutionsafdelingen bekræfter overfor Bryggebladet, at man undersøger muligheden for at placere det distriktscenter, som skal betjene Amager, i Njalsgade 19. Sammen med Klub47, som skaldrive centeret, har man set på en række muligheder og fundet adressen i Njalsgade bedst egnet til formålet. - Der er en række ting, der skal tages hensyn til, når man skal finde et egnet sted, og der har ikke rigtig været nogen af de andre steder, vi har set på, som har opfyldt kravene, fortæller 'lbni Strøbæk til Bryggebladet. Hvad er det for krav? -Ja, det er jo noget med beliggenheden, d.v.s. adgangsforhold og et rimeligt hensyn til omgivelserne. Så er det selvfølgelig et spørgsmål om at finde anvendelige lokaler, og endelig skal vi jo også se på økonomien i det. Du nævner hensynet til omgivelserne, men hvorfor så placere centeret i et boligkvarter som Islands Brygge? - Altså, nu er der jo tale om et erhvervsområde på den side af Njalsgade, og derfor har vi skønnet, at der ikke vil være tale om alvor- lige gener for naboerne. Og problemet vil jo være det samme alle andre steder i distriktet. Men har I nogen praktisk mulighed for at forhindre, at narkomanerne tager ophold og samles på Bryggen med risiko for et nyt narkomiljø? - Nej, det har vi ikke, men man skal også passe på ikke at dramatisere sagen for meget. Det er jo ikke forbudt at opholde sig på Bryggen, og hvis beboerne føler sig generet eller observerer ulovligheder, kan de jo altid tilkalde politiet. Men i øvrigt viljeg godt understrege, at der ikke er truffet endelig beslutning om centerets placering endnu. H vad er det, man venter på? - Vi mangler blandt andet stadig at forhandle med ejendommens ejer. Der er jo mange ejere, der bakker ud, når de hører, at lejemålet har med narkomaner at gøre. Også skal vijo selvfølgelig også sikre os, at økonomien i det hele kan komme til at hænge sammen. Desuden vil vi da tage velbegrundede henvendelser fra beboerne seriøst. Men har I andre placeringsmuligheder i kikkerten? -Nej, det har vi godt nok ikke, slutter 'lbni Strøbæk Fortsættes side 3 Skibet sejler I løbet af april afsejler Norrona fra havnekajen. Og hva'så? Side3 Prisregn til Beb~erhjømet På grund af sit arbejde omkring flygtningene, tildeles Beboerhjørnet priser. Side3 l til gode Udlejer snyder lejere for deres tilgodehavende. Side5 Parkeringskaos Islands Brygge er blevet parkeringsplads for hele København. Side6 Manden og hunden Side7 William Heinesens Park? Læs:»Hauneparkeneksproprieret<< andetsted på siden! Aktivister til»bryggens VIrkelighed«efterlyses Weekenden d august vil stå i kulturens og festens tegn på havnefronten. Grupper, foreninger og enkeltpersoner vil vise deres forskellige kreative sider frem. Det kan gå hen og blive en rigtig god weekend. Men vi har brug for cljg. Har du lyst til planlægge denne weekend? Har du nogle gode ideer, eller vil du give din hånd med i.f.t. den praktiske gennemførelse, er du velkommen til at kontakte Bryggens Kulturforening. Kontakt Thomas i Beboerl:ijørnet, eller skriv et brev med dit navl).. og telefonnummer og hvad du kunne tænke dig at lave. Mærk det»bryggens Virkelighed og kast det ind i brevsprækken, så kontaktervi dig. Havneparken eksproprieret Siden bryggeboerne i 1984 ved egen arbejdskraft og for indsamlede penge anlagde Bryggens Havnepark, har lokalrådets havnefrontgruppe løbende presset på for at få Københavns kommune til at overtage parkens pasning og drift, i lighed med hvad der gælder for andre offentlige parkarealer i kommunen. Hidtil har det været resultatløst, og alle udgifter er blevet afholdt af egen kasse. Men nu er der pludselig optræk til kommunal interesse. Kulturborgmester 'lbm Ahlberg har netop fremsat forslag om, at en stribe gader og pladser i København opkaldes efter kendte kulturpersonligheder, inden byen i 1996 skal være europæisk kult\rrby. Og i den forbindelse foreslår han havneparken omdøbt til William Heinesens Park. Det gode navn»bryggens Havnepark.., som vidner om det folkelige initiativ bag parken, er åbenbart ikke kulturelt nok. Da havneparken således ikke længere skal være Bryggens, må det betragtes som en forglemmelse, at forslaget ikke lægger op til en kommunal overtagelse af pasningen. Det lykkedes ikke Bryggebladet at få en kommentar fra 'lbm Ahlberg, Men han har såvidt vides heller ikke udbedt sig Bryggens kommentar til forslaget. max Tobaksfabrikken Sådan fjerner man et uønsket hus... Side B

2 2 Ny lokalavis på Bryggen I alt for mange år har Islands Brygge ikke haft den lokalavis et så aktivt lokalsamfund bør have. Når man ser tilbage på de sidste år, er der foregået en masse, som kunne have fortjent mediernes bevågenhed. Klaus Riskær Pedersens indtog på Bryggen og placeringen af flygtningeskibe på havnekajen. Emner, der slet ikke har fået den lokale debat, de burde. Der har været kulturelle arrangementer, der kunne have tålt en massiv omtale. Bryggespillet er et glimrende eksempel på dette. Informationen og oplysningsniveauet har i det hele taget været alt for ringe, og man har savnet muligheden for at orientere sig lokalt. T okalrådet på Islands Brygge har i mange år l..j haft lyst til at gå ind i arbejdet med at lave en lokalavis, da en god og aktiv lokalformidling er en af betingelserne for et velfungerende»landsbysamfund<<, som Islands Brygge jo egentlig er. Men privatpersoner har med skiftende held forsøgt at drive lokalavis som forretning, og derfor har Lokalrådet holdt sig tilbage. Nu ser det ud til at markedet er frit, og da Lokalrådet er indgået i et samarbejde med Beboerforeningen på Islands Brygge (BIB), vil disse nu udgive Bryggebladet, gennem Beboerhjørnet. ryggebladet udgives derfor af Beboerhjørnet, skal udkomme hver anden tirsdag, og B vil indeholde 12 sider, hvoraf højst halvdelen må være annoncer. Bryggebladet bliver uddelt til samtlige husstande og virksomheder på Bryggen. Indholdsmæssigt vil vi bestræbe os på at dække det informationsbehov, bryggeboerne har. Vi vil fortælle om arrangementer, kulturelle begivenhed.er, aktuelle emner af interesse for Bryggen og vil forholde os til sager, der vedkommer Bryggen. Der vil desuden blive bragt artikler og billeder om interessante bryggeboere. Naturligvis modtager vi også gerne læserindlæg af begrænset volumen. om nævnt udgives Bryggebladet af Beboerhjørnet, der drives afbib og lokalrådet. Be S boerhjørnet har nedsat et redaktionsudvalg, der står for den indholdsmæssige side af avisen og er ansvarlige for, at formålet med avisen opfyldes. Bryggebladet har ingen tilknytning til det tidligere Bryggeblad, der eksisterede for nogle år siden. Men redaktionsudvalget syntes blot at det var det rigtige navn og har derfor købt det af den tidligere avisudgiver. Bryggebladet har heller ingen tilknytning til den tidligere lokalavis Avisen på Bryggen<<, men er en helt ny og frisk avis, hvis fonnål er, at formidle oplysninger til Bryggen. Redaktionen håber at kunne leve op til egne forventninger, og vi håber også at læserne vil synes om vores lokalavis. BRYGGEBLADET 23. marts 1993 Et langt og sundt liv på Bryggen Det lyder foljættende, men mange vil måske nok sige: - Ja, den er go' med jer, det er jo bare et nyt luftkastel! Men er den rapport som nu er udarbejdet af en SUND BY GRUPPE på Islands Brygge et drømmebillede, eller kan der skabes bedre forhold for børnefamilier, kan vi få idrætsanlæg og legepladser, kan vi få smukke og trafiksikrede gader og pladser på Bryggen o.s.v.? Er det virkelig muligt, når det vi har været vant til, er at være et glemt kvarter når det drejede sig om forbedringer, og et aktuelt kvarter når der skal placeres flygtningeskibe og narkocentre? Vi er nogle der tror på, at der kan og skal gøres noget for at forbedre forholdene. DRØMME BILLIGERE E DU TROR odf~væ!rel~>e. l den bedste kvalitet/ monteret..atea. med håndbruser, ny elinstollotion og el ~ventilotor helt i hvidt. Er du intere \I""""..JMI.:nl'inm ~cnr tnrl'>t tilbyde bodeværelset i fordelagtig lejeregulering. til os og tal med HANf\!E SPILE og4f'r Tlf. nr Den direkte anledning til at sundhedsproblemet er blevet taget op på Bryggen er, at Københavns Kommunes Sundhedsdirektorat har iværksat et»sund BY PROJEKT 1992«med henblik på at lave en SUND BY PLAN for København. På Bryggen har vi taget udfordringen op og set det som en mulighed for at gøre opmærksom på de mangler vi har på Bryggen, og pege på hvad der skal gøres for at forbedre forholdene og modvirke en truende, skadelig udvikling i kvarteret.. I TVÆRS-gruppen, som er sammensat af skolen, institutionerne, biblioteket, kulturgruppen, lokalrådet m.fl., har vi holdt møde om det og nedsat en SUND BY GRUPPE der i løbet af februar måned har udarbejdet en rapport som behandler en lang række forhold og problemområder som har med vor trivsel at gøre. En række fysiske, psykologiske, sociale og kulturelle problemområder som har afgørende indvirkning på vore livsbetingelser og dermed på vore mentale og fysiske sundhedsforhold. Rapporten er nu udsendt først og fremmest til Sund By sekretariatet, men også til Ejendomsselskabet Norden og til skolen, institutionerne og til biblioteket. Rapporten er blevet meget vel modtaget på Rådhuset, hvor den betragtes som et meget betydningsfuldt bidrag til belysning af sundhedsproblematikken,og Sund By Komiteen ønsker et møde med gruppen snarest muligt. Vi betragter dette resultat som en mulig vej til at komme videre og et vigtigt resultat i bestræbelserne for at gøre opmærksom på de problemer vi står overfor at skulle løse. Også ejendomsselskabets bestyrelsesformand, landsretssagfører Steen Langebæk, har modtaget rapporten meget positivt og tilbudt et møde med udvalget.. Poul Jensen, formand for Lokalrådet Bryggebladet uil i et af de førstkommende numre bringe en mere uddybende behandling af rappertens indhold. Rapporten kan i ø u rigt ses på biblioteket og interesserede kan ued at lægge uejen omkring Beboerhjørnet få et eksemplar, så længe de heues på lager. -red

3 23. marts 1993 BRYGGEBLADET 3 l Når skibet sejler Afviklingen af Norrona bliver en redning på stregen Vi risikerer at få kanyler til at ligge og flyde, f.eks. ved legepladsen eller i havneparken. Narkomaner til Bryggen... Fortlal fra foniden Formanden for Køben- havn.s kommunes socialudvalg, Hanne Ejbøl Jensen (SF), oplyser over for Bryggebladet, at det er nyt for hende, at man vil placere Amagere distriktscenter for narkobehandling på Islande Brygge. - Men den slags er normalt heller ikke noget, udvalget går ind i. Det er en rent administrativ afgørelse, siger hun. Hanne Ejbøl Jensen oplyser, at udvalget heller ikke har beskæftiget sig med generelle retningslinier for placering af distriktscentrene. - Men planerne skal nok også ses i sammenhæng med, at man i forvejen har kig på bygningen, fordi man gerne vil have hele socialog sundhedsforvaltningen samlet på et sted, siger hun. Umiddelbart synes Hanne Ejbøl Jensen ikke, at pla ceringen i Njalsgade lyder så dårlig. - Men kommer der en seriøs henvendelse fra beboerne, vil jeg da meget gerne rejse sagen politisk, lover hun. Lokale protester Både i BIB og i lokalrådet har man besluttet at protestere mod planerne om at samle Amagers hårdest belastede narkomaner på Bryggen. - Vi har fagfolks ord for, at det planlagte center ikke kan undgå at føre et narkomiljø med sig til Bryggen, fortæller lokalrådets næstformand, Laura Ejerring til Bryggebladet. -Når folk har fået deres metadon, vil de finde et sted på Bryggen at opholde sig. Deres omgangskreds og andre klienter på centeret vil naturligt opsøge de samme steder, der vil finde narkohandel sted, og vi risikerer at få kanyler til at ligge og flyde, f.eks. ved legepladsen eller i havneparken. Og miljøet vil i sig selv udgøre en trussel mod grupper blandt Bryggens børn og unge. Men vil I ikke bare komme til at skubbe problemerne over på nogle andre, hvis I får bremset planerne? - Vi vil være meget kede af, hvis det bliver resultatet. Vi har skrevet til socialborgmesteren, at vi finder det forkert overhovedet at placere et center som det her i et boligkvarter. Der må kunne findes et bedre sted i distriktet. Hvis der overhovedet er nogen fordele ved en placering som den på Bryggen, kan de i hvert fald ikke opveje den forringelse af kvarteret, som det vil medføre, mener Laura Bjerring. Socialborgmester Winnie Larsen-Jensen (S) havde endnu ikke set Lokalrådets henvendelse, da Bryggebladet talte med hende, men opfordrer bryggeboerne til at slå koldt vand i blodet. - Det er vigtigt at gøre sig klart, at roetadonisterne underkastes løbende kontrol for sidemisbrug. Det er en uomgængelig betingelse for at blive behandlet på centeret, at man er motiveret for en aftrap- ' ning. Hvis man konstaterer gentagne tilfælde af sidemisbrug hos en af dem, bliver vedkommende smidt ud ad klappen, siger borgmesteren. - Desuden er det værd at være opmærksom på, at centeret vil kunne medvirke til forebyggende arbejde i lokalområdet, f.eks. ved rådgivning af personale i ungdomsklub o.lgn. Du vil måske ligefrem kalde centeret en gevinst for Bryggen? -Nej, det får du mig ikke til at sige. Der er jo ingen, der bryder sig om sådan et naboskab, men jeg tror ikke, at Bryggen har grund til den store bekymring. Desuden er der reelt ingen steder i distriktet, hvor man kommer på afstand af boligområder. På Østamager vil vi f.eks. få ballade med kolonihaveejerne, slutter Winnie Larsen-Jensen. Hvornår den endelige afgørelse om placeringen af centeret træffes står endnu hen i det uvisse. Ifølge Bryggebladets kilder kan det vare fra nogle uger op til flere måneder, før tingene falder på plads. Men de samstemmende udtalelser fra kommunens repræsentanter tyder på, at placeringen i Njalsgade bliver svær at rokke ved. max Hvis nogen skulle have fået den tanke, at de 800 pladser på det nye asylcenter på Montebello passer meget godt med antallet af asylansøgerne på Norrona, er det selvfølgelig ikke helt forkert. Men lad være med at spilde tiden på at tænke mere over det. Der kommer for tiden nye asylansøgere fra det tidligere Jugoslavien til landet om ugen, og dertil skal lægges asylansøgerne fra andre lande, som ikke bliver hjemme, bare fordi der er borgerkrig i Bosnien og omegn. I løbet af den næste måneds tid lukkes desuden en række af de asylcentre, som midlertidigt har haft til huse i hoteller og feriebyer, der nu skal gøres klar til sæsonen asylansøgere bor for tiden i disse centre. Så der bliver rift om en plads på Montebello! Men hvad skal der så blive af de for tiden 860 asylansøgere på Norrona? Bryggebladet har spurgt lederen af Dansk Røde Kore' asylafdeling, Jørgen Chemnitz: - Det er der ingen, der kan svare på endnu. Det eneste, der ligger fast, er, at de skal udplaceres i for- Fra maj måned skal Norrona igen sejle i rutefart mellem København og Færøerne, men endnu ved ingen hvor de knap 900 asylansøgere skal flyttes hen. håbentlig landfaste centre. Men det kan godt blive aktuelt at oprette teltlejre til de nyankomne. Rygter om, at kontrakten med Norrona forlænges, eller at Norrona erstattes af et andet skib, kommenterer Jørgen Chemnitz således: - Jeg har også hørt de ry~;; ter, men det er netop rygter. De opstår altid, og selv om man i teorien kan forestille sig hvad som helst, når det hele er så usikkert, kan jeg afvise, at der skulle være planer om noget sådant. Personalekontrakterne på Norrona udløber den 30. april, og som sagt skal asylansøgerne udplaceres andetsteds, ingen ved bare hvor. Jegvil tro, at det bliver en redning på stregen. Bryggebladet ville gerne have haft en kommentar fra Direktoratet for Udlændinge, som har ansvaret for at finde en løsning. Men de embedsmænd, som har aben, var alle ude at rejse landet tyndt på jagt efter nye indkvarteringssteder til asylansøgere. Vi ville også gerne have haft Indenrigsminister Birte Weiss' kommentar til rygterne om en kommende barakby for flygtninge på Ny Tøjhus området, men heller ikke hun. var til at træffe. Prisregn over Beboerhjørnet Beboerhjørnets indsats i forbindelse med Norronas tilstedeværelse på Bryggen er blevet belønnet med et par fornemme priser. Den 10. marts modtog Beboer hjørnet den Socialpolitiske Pris på kr,, som Københavns Kommunale Socialrådgiverforening (KKS) en gang om året tildeler et københavnsk initiativ med socialpolitisk sigte. Ved prisoverrækkelsen lagde KKS' formand Lone Sørensen bl.a. vægt på, at den lokale indsats omkring Norrona har et perspektiv, som rækker ud over den traditionelle humanitære indsats på flygtningeområdet og værner om demokratiet i det danske samfund. Og i dag, den 23. marts, tildeler Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) Beboerhjørnet den årlige "jubi-pris" på kr. Også denne pris gives som påskønnelse af indsatsen i forhold til Norrona, men hvis man vil høre den nærmere begrundelse, skal man skynde sig ned til den kombinerede ombygnings-, avispremiere- og prisoverrækkelsesreception, som finder sted fra kl. 15 til kl. 19. Endelig skal det nævnes, at Sill's 2. distrikt den 2. marts troppede op i Beboerhjørnet med en check på ikke mindre end kr., indsamlet blandt medlemmerne som støtte til lokale aktiviteter i Girole for asylansøgerne. max Den l. apri/1993 kanbørne-og ungdomsinstitutionerne pa Artillerivej 71 A- D. Krudtuglen, Vuggestuen, BBU s Naturfritidshjem og klubber og Bryggehuset, fejre deres 25. Ars jubilæum. Dette markeres ved en reception pa dagen Torsdag den 1. sprll kl Jubilæet Abnes af socialborgmester Winnie ursen-lensen og derefter er der reception i de enkelte institutioner.

4 4 BRYGGEBLADET 23. marts 1993 ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade 21 v Lørdag 27/3 15 Entre 15. FREDES BACKING BAND Rockshow for 5-12 årige Billetbestill' biblioteket i cafeen Ama 'r Bluestestival93 FREDAG DEN 2. APRIL KL. 21 DELTA BLUES BAND SECRET SONNY & VALENTINS BLUESORKESTER DET HEMMELIGE B/G BAND... Fri entre DIZ WATSON TONY UTER ' i GIMLE 'S CAFE FORSALG: GIMLES Cafe: tlf Ol ENTRE 50 KR. HUSK: VALG AF STYRINGSGRUPPE 1 -af og blandt Gimles brugere TIRSDAG 20/4, kl. 19 v Rytmefænomenet af Verdensforma t HARCELO SALAZAR afholder "Rytme- Terapikurs us" i Gimle for alle - også for folk, der aldrig har spillet før! 10 timers kursus (5 x 2 timer) Start 31/3, kl Pris: 450 kr. - tilme lding i Gimle tlf e l. tlf BØRNEFILM KLUBBEN IIØI( hver Søndag kl /3 "Cirkeline" (80 min.) 4/4 "Rejsen til Amerika" (81 min.) 18/4 "Du er skrupskør, Madichen" (100 min.) 25/4 "Tornerose"- (87 min.) ~ Søndag kl Åbent hver dag kl PER GOLDSCHMIDT, "Han spiller som han taler og taler som han spiller" - Mesterlig komponist og baryton-saxofonist. Medrivende ord og fortolkning-af soli hentet fra syv af jazzens epokegørende saxofonister - akkompagneret af "Årets Jazzmusiker", guitaristen Nicolai Gr~min m.fl. TORSDAG 15/4 KL.18 Fri entre Tlf Cafe Tlf Kontor

5 23. marts 1993 BRYGGEBLADET Udlejer skylder kr Lejere grundigt i klemme hos udlejer, som benytter alle kneb til at tjene penge Lejerne i Egilsgade 4 må finde sig i lidt af hvert fra ejendomsejerens side. For øjeblikket tilbageholder han kr., som Lisbeth Andersen og Niels Nahmensen har krav pa, og i forsommeren sidste år krævede han i sagsomkostninger fra samme lejere. I det hele taget har der været mange punkter, hvor lejerne har følt sig taget ved næsen. Fup-badevær elsesmodernisering Ved indflytningen i 1988 kunne lejerne se, at de betalte årligt for moderniseringen af deres badeværelse. Men de kunne ikke rigtig forstå det, for badeværelset så faktisk ikke ret kønt ud. Lisbeth Andersen fortæller, at de accepterede betingelserne, da de var glade for bare at få en lejlighed. Men hun undrede sig noget over, at der skulle være foregået en modernisering af badeværelset. Godt nok var der en håndvask og fliser på væggene, men det var sat op for mindst 35 år siden, og gulvet så også ganske forfærdeligt ud. I to år betalte de deres forhøjede husleje før der blev gjort noget ved det. Så blev beboerforeningen opmærksom på problemet og sendte sagen til huslejenævnet. Efter en tur også i Ankenævnet faldt dommen.. Ejeren måtte ikke tage en moderniseringsforhøjelse for dette badeværelse. Ankenævnet fandt, at»moderniseringen«ikke berettigede til en huslejeforhøjelse. Beboerforeningen havde fundet ud af, at ~moderniseringen«havde fundet sted i 1954, og havde kostet den daværende lejer kr Og det syntes ejendomsejeren, S. Rydmann, berettigede ham til at tage i ekstra årlig husleje til evig tid! S. Rydmann fik godt nok her dom for, at han ikke Lisbeth Andersen og Niels Nahmensen er kommet i boligudlejers favntag. måtte tage en moderniseringsforhøjelse i dette tilfælde. Men det er normalt, at en udlejer kan tillade sig at tage en forhøjelse for en modernisering som en tidligere lejer har bekostet. Selv om udlejeren ikke selv har brugt en krone, kan han tage et beløb som forbedringsforhøjelse. Han kan oven i købet selv fastslå beløbet. Kun i tilfælde hvor beløbene er helt groteske, og lejeren fører sagen for huslejenævnet, kan beløbet nedsættes. Den tidligere regering havde endda et forslag, der ville betyde, at udlejer ville kunne tage en hvilken som helst forhøjelse hos den næste lejer, hvis der var foretaget en eller anden form for forbedring i lejligheden. Ej eren næ~er tilbagebetaling Ifølge ankenævnets dom har lejerne siden 1988 betalt for meget i husleje om året til S. Rydmann. Tilbagebetalingen af pengene gælder dog først fra den dag, sagen er blevet ført for huslejenævnet, så lejerne må vinke farvel til plus renter. Når regnestykket blev gjort op skulle Lis- Dagligt liv i Gimle Noget om Gimle, Islands Brygges medborgerhus Udover de store og små arrangementer er der også et dagligt liv i Gimle. I cafeen kan man slå sig ned med dagens aviser, få noget at spise og drikke, hygge sig med barnet/børnene i børnekrogen, eller komme til forskellige gratis arrangementer. Cafeens dygtige kokke serverer på alle hverdage fra kl. 18 altid spændende og veltilberedt mad til 30 kr.! (Tag menusedlen for en måned med hjem fra disken.) Udover menuen fås dagens suppe, madder, toast, frugt, kage, slik m. v. til moderate priser! I cafeen kan du også tage fotokopier (evt. i 2 farver). A4-kopier koster 1,50 kr. pr. stk. og A3-kopier koster 3,00 kr. pr. stk. Man kan låne diverse voksen- og børnespil, der er legetøj, børnebøger og -blade, og der er altid kunst på væggene. (Vil du udstille, så ring eller kig ned.) Man kan spille to- eller firemands beth og Niels så have udbetalt kr., men ejeren foretog en kunstudregning, og der blev udbetalt i stedet. Jacob Busse fra Lejernes LO blev pudset på sagen, men ejeren nægtede stadig at udbetale resten. Ifølge Jacob Busse er sagen soleklart afgjort, og han undrer sig over, hvad der får ejeren til at handle på den facon. - Det må skyldes dårlig rådgivning, siger Jacob Busse. Eneste udvej er nu at gå til sagfører og anlægge incassosag mod S. Rydman n. Bange for retssag Lejerne er dog bange for at gå til retten. De har en gang prøvet at stå overfor et krav om omkostninger for en tabt sag på I en sag om Klaus Riskær Pedersens overtagelse af deres ejendom tabte lejerne sagen. Normale sagsomkostninger i en sag som denne ville være maksimalt , men S. Rydmann forlangte ikke mindre end aflejerne, hvilket ville betyde, at Niels og Lisbeth ville komme i en bundløs gæld. Især Lisbeth var meget nervøs og havde et par rigfodbold på fodboldspillemaskinen. Lån/brug af brugerkontoret, musikøverum, bad, sauna og motionsklub kan ske ved henvendelse i cafeen. I Gimle findes en mindre trækvogn (2 x l meter lad), som kan lånes til mindre transporter/flytninger ved henvendelse med legimitation/depositum i cafeen. Nyvalg af Gimles Styringsgruppe Styringsgruppen vælges hvert år i april af og blandt tig elendige måneder med meget lidt nattesøvn. Heldigvis for Niels og Lisbeth gik dommeren ikke med til det ublu krav. Han skulle have bank Mener Niels om ejeren S. Rydmann: -Det er for strengt, at en mand med så mange penge vil gøre alt for at snyde os almindelige mennesker. Ikke nok med, at han tager penge for et badeværelse, der ikke er gjort noget ved. Han tog også et ulovligt indflytningsgebyr, da vi flyttede ind samt opkrævede penge, som han selv stoppede i lommen, til beboerforeningen. Og så argumenterer han overfor ankenævnet med, at der var familiemæssige forbindelser, og at vi var sprunget over ventelisten. Skulle det måske berettige ham til at snyde os? - Jeg skal ærlig talt indrømme, at jeg var ved at købe en baseball-kølle, da han i forbindelse med retssagen krævede over en million af os. Han var jo ude på at ruinere os! - Jo, det ville være synd at sige, at vi elsker ham. Vie Giroles brugere, først og fremmest til at sikre de lokale brugeres interesser og udstikke den generelle linie for brugen af huset. Styringsgruppen skal støtte brugerne ved start af aktiviteter, sætte aktiviteter i gang, planlægge forskellige arrangementer, underholdning, koncerter osv. Vi ved helt sikkert, at nogle af styringsgruppens medlemmer skal erstattes af nye folk med interesse i at Gimle går godt, så mød op til valget tirsdag d. 20. april kl. 19. Livet skulle ger ne være længere end lønnen... Livet er længere end lønnen - hvis man undgår ulykker. Med en pensionsopsparing i Amagerbanken kan De både spare op til pensionen og samtidig f orsikre Dem og Deres familie. Før vi begynder a~ tale om pensionsopsparing og forsikr inger, laver v i en grundig behovsanalyse. Ud fra den kan vi sammensætte en ordning, baseret på Deres særlige forhold. Det er slet ikke så dyrt at s i kr e sig og sin familie - for f. eks. 200 kr. om måneden er De i gang. Jo f ør, jo billigere. Ring t il mig, så aft~ler vi en tid, der passer Dem. De er naturligvis også velkommen, selv om De ikke tidligere har benyttet Amagerbanken. Med venl i g hilsen AmagerbaJllten formidler forailtringer fra ZClrieh Poroiltriog A/S. TATTOO ING u.... DANNY, BIMBO lt MIKE 100% sterilt arbejde Alle stilarter l. præmie i Virginia 1982 l. præmie i Amsterdam 1987 Tre l. præmier i Danmark 1991 Tidsbestilling '

6 6 BRYGGEBLADET 23. marts 1993 Parkeringskaos Indførelsen af parkometre i den indre by har ført til, at Bryggen er blevet en stor parkeringsplads Islands Brygge er blevet et eldorado for bilister, der mangler parkeringsplads. Efter indførslen af parkometre i den indre by er antallet af biler især langs havnen steget enormt. Prisen for at parkere inde i byen nær arbejdspladsen ligger mellem 9 og 15 kroner pr. time, og derfor finder bilisterne nye parkeringspladser i kantområderne. Dyr parkering Bryggebladet har været på havnen en morgen for at tale med nogle de parkerende. Her er et lille uddrag: Per, der bor i Vallensbæk, arbejder lige ovre på den anden side af havnen: - Det er alt for dyrt at parkere inde i byen. Så jeg parkerer her og går over til min arbejdsplads. Hvis der også kom parkometre her, villejeg nok tage de offentlige transportmidler. Preben J ensen, Hedehusene: - Jeg parkerer her for at spare penge, men hvis der blev lavet nogle foranstaltninger mod fri parkering her, villejegoverveje at tage de offentlige. Christian kommer fra Kastrup og parkerer i havnen: - Det ville koste mig 120 kroner om dagen at parkere Parkeringen på havnen er vokset eksplosivt, og bilerne holder i lag. Til højre er DSB ved at fjerne en bil fra togsporet. ved min arbejdsplads, så derfor parkerer jeg her. Normalt plejer jeg at cykle til Jarmers Plads, men min - Jeg parkerer her for at spare penge, men hvis der blev lauet nogle foranstaltninger mod fri parkering her, uillejeg ouerueje at tage de offentlige, siger Preben Jensen fra Hedehusene til Bryggebladet. cykel, som plejer at stå her, er desværre blevet stjålet, så jeg er nødt til at gå. Cykel ibagagerununet Alle de mange ekstra mennesker i området kunne måske være positivt for butikkerne i området. Men ifølge de nærliggende butikker giver det ikke nogen ekstra handel. Bryggebladet talte med Dorrit fra Bryggens Smørrebrød og Flemming, der er chauffør for Bryggens Øl og Vand. De kunne fortælle samme historie: - Nej, det giver os ikke nogen handel, men derimod en masse besvær. De køber ikke noget hos os; men deres biler fylder gaderne helt op. Det giver os store problemer, når vi skal have læsset vore egne varer af, for vi må ofte selv gå et langt stykke med de tunge varer. Desuden kan vores kunder jo heller ikke finde et sted at holde, når de skal besøge os. - Men de her bilister må skulle et godt stykke videre. Der er et par faste, der hver dag tager cyklen op fra bagagerummet og cykler ind mod byen. Politiet melder om kaos Færdselsbetjent 'lbrben Hammer fra Station 4 fortæller, at politiet flere gange om dagen må ud og fjerne biler, der er parkeret ved skinnerne. - Efter indførslen af parkometre i det indre København har vi hver dag måttet ud og fjerne biler. Især i Reykjaviksgade er der problemer. Bilerne holder alt for tæt ved linien. Vi mener der bør gøres noget ved det. Man overvejer at indføre tidsbegrænset zoneparkering, og det ville kunne afhjælpe problemerne med togenes kørsel. Lokalrådet gør indsigelse Poul Jensen, fonnand for lokalrådet og selv boende Islands Brygge 9, udtaler, at det er frygteligt irriterende med alle de mange parkerede biler. Udover, at det er grimt med de ophobede biler, er det irriterende, at man ikke selv har mulighed Poul Jensen. for at parkere. Parkering burde fortrinsvis være for Bryggens egne beboere. Lokalrådet har rettet henvendelse til kommunen og skal onsdag have møde med overborgmester Jens Kramer Mikkelsen om bl.a. dette punkt. Lokalrådet vil arbejde kraftigt for at få indført en- Julie's Kereskole v/ J. Schmidt * MIK kørelærer * Speciale ordblinde og nervøse * Garanti og ankenævn * Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF Fotos: Janne ten en parkometerordning eller en ordning med tidsbegrænset parkering, for kun sådan kan vi løse problemet. Det er selvfølgelig ikke lykkeligt, at beboerne på den måde kan komme til at betale for at parkere i deres eget område. Men der skal selvfølgelig indføres den ordning, der gælder for den indre by, således at man kan få udstedt et beboerkort. Det koster godt nok afgiften på et par hundrede kroner, men det mener Poul Jensen nu nok, at folk vil betale for at slippe for de store gener byparkeringen" koster. Borgmester lover bedring Bryggebladet har talt med Peter Martinussen, der er borgmester for den afdeling, der har med trafikken at gøre. Peter Martinussen siger, at sagen for øjeblikket er til behandling i Borgerrepræsentationen og at man overvejer, hvad der skal gøres. Han forestiller sig, at en løsning kan blive, at man indfører tidsbegrænset parkering, hvilket vil besværliggøre udefrakommendes parkering. På direkte opfordring tør han godt love, at der bliver gjort noget ved det inden årets udgang. Så kan man bare håbe, at disse ord står ved magt. Bryggen vil på mange områder vinde ved at undgå denne parkering.

7 23. marts 1993 BRYGGEBLADET 7 ~rlærkedage _. tak tillykke ~rled dagen Kære Patricio! Mange gange tillykke med de 6 år ønsker vi dig allesammen. Kærlig hilsen mor, far, Erik, moster Hanne, Jimmy, Maria, Laura og Salina. Hej Ellinor- gamle svinger. Tillykke med fødselsdagen den 15. marts. Os fra gården Elskede Mette Tillykke med fødseldagen den 23. marts. Ønskes af Jørgen, Daniel og Jonas Kære klassekammerater i 3. U, Skolen på Islands Brygge. Hjertelig tak for fejringen af min 10 års fødselsdag. Kærlig hilsen Alexandra Optagelse af hilsener til mæ11<e- og fødselsdage er gratis. De skal være maskinskrevet eller med blokbogstaver. Stiles, meget game med foto, til BRYGGEBLADET Leifsgade København S HAVNENS PIZZA & GRILL Tilbyder: Alle pizza frit valg 30,- Åbent man. - fre lør. og søn Vi bringer også ud af huset Islands Brygge 23 telefon Manden og hunden Parret på billedet er en af Bryggens seværdigheder. Hvem har ikke set manden med hunden, der har en flaske i munden? Bryggebladet har talt med dem for at høre lidt nærmere om det her med flasken. Manden, Ejler Nielsen fortæller: - Det begyndte for nogle år siden. Rolle og jeg gik en tur i Havneparken, hvor en mand sad og drak en øl. Pludselig løb Rolle hen, tog den halvfyldte flaske og hældte øllet ud og gik med flasken. Jeg ville selvfølgelig give manden en ny øl, men han grinte bare og sagde, at det var i orden. Siden den gang har Rolle ledt efter flasker, og om sommeren finder han let 30 flasker om ugen. Han får selv pengene for flaskerne, og vi køber nogle gode oksekødsstænger for pengene.»stjæler«han stadig flaskerfra folk? - Ja, hvis jeg ikke passer godt på, kan han stadig finde på at snuppe en. Men for øvrigt er det blevet sværere at finde flasker. Rolle må tit slås med de tobenede om flaskerne. Nu er det jo penge i det. Engang var Rolle med i udsendelsen»hund og hund imellem. Og gæt hvad hans opgave var? Jo han skulle finde en flaske gemt blandt publikum. Det var en svær opgave, for der var også adskillige hunde deriblandt. Men Rolle fandt selvfølgelig flasken. Brevfra vicepolitidirektøren Energitårnets krystalbutik Thorshavnsgade 6- kld. tlf v/karin Bom Jeg har et stort udvalg i: Krystaller og Stene Urtetheer Vitaminer og mineraler Naturcremer og shampoo ' """ Men Rolle finder ikke kun flasker. Han har også fundet 2 håndtasker og 11 punge. Alle har været tømt for indhold, og er blevet smidt ind i et buskads, hvor så Rolle har fundet dem. F.eks har Rolle fundet punge i Thorshavnsgade ikke færre end fire gange. Punge og tasker er blevet afleveret til politiet, og Rolle fik en dag et brev fra vicepolitidirek- Du kan også få en vitamin/mineral-balancetest for kun 50 kr. BRYGGEBLADET udkommer igen 27/4 tøren, hvori hun roste ham for de mange punge, han havde fundet. Fandt en pistol En dag havde Rolle fundet noget helt andet, han kom nemlig gående med en pistol i munden. Ejler vidste ikke rigtig, hvad han skulle stille op med den, så han satte sig ned ved en bænk overfor Hotel Seandinavia med pistolen på fingeren. Lidt senere kom politiet tilfældigt forbi og så den mærkelige mand, der sad og legede med en pistol. Politifolkene sprang ud af bilen. Men da de fik forklaret sagen, nøjedes de med at tage pistolen med på s!4tionen. Hvorfor hedder han ikke Rollo; det er da mere et hun denaun? - Det er fordi han er opkaldt efter min søn Roland. Da han var barn, blev han altid kaldt Rolle, så det kom hunden til at hedde. Mandenselv Det er ikke kun hunden, der er interessant. Ejler er faktisk mindst lige så spændende. Han er født her på Bryggen i Bergthorasgade nr. 10 l. tv. Han har altid boet i den ejendom, d. v. s nu i 69 år. Havde sin første arbejdsplads på Bryggen, og da han kom i lære var hans første job i Leifsgade. Da der var mange interessante piger på Bryggen, ville han ikke komme i helt nyt og rent arbejdstøj og ligne en grønskolling. Derfor smurte han lidtjord på tøjet. Ejler fortalte også om datidens viceværter. Specielt husker han Posifar, der altid lå p! lur efter ungerne og tævede dem, han kunne fange. Ejler kunne fortælle længe om»gamle dage på Bryggen, så hvis I en dag skulle møde ham og har lyst til at høre en spændende historie om Bryggens fortid og personligheder, så er det vist ikke særlig svært at få ham til at fortælle. FRANK ONsAGER ISAFJORDSGADE KØBENIIAVN S TELP.: MOBILTLP.: H 84.AI.:I' l LAsE, SIKRING MM. UDFØRES DØGNSERVICE Her gør Panodil godt Hurtigt og uden at genere maven. MATERlAL FARVE TAPET Isafjordsgad e 3 Kbh. S tlf

8 8 BRYGGEBLADET 23. marts 1993 Da tobaksfabrikken røg Bygning revet ned for bedre at kunne bevares l, l Som mange bryggeboere vil vide, havde C. W. Obels traditionsrige tobaksfabrik tidligere til huse i området mellem Leifsgade og Snorresgade. Her gjorde en vis Th. Stauning karriere som cigarruller. Bygningerne har siden haft skiftende anvendelse, bl.a. havde kunstnergruppen Leifsgade 22 indtil sidste år til huse i den tidligere tørrehal Gruppen blev opsagt, fordi Københavns Borgerrepræsentation i marts 1992 vedtog en lokalplan, som bl.a. skulle muliggøre byggeri af ældre- og ungdomsboliger for Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB) på arealet vest for Leifsgade mellem Halfdansgade og Sturlasgade. For at gøre plads til detskulle tørrehallen nedrives. 'Men den samme lokalplan fastlagde, at tobaksfabrikkens porthus ud mod Leifsgade skulle bevares. Ifølge lokalplanen måtte huset ikke nedrives eller ombygges med hensyn til tagform, fagdelinger og muråbninger i facaden mod Leifsgade uden særlig tilladelse fra Magistraten. Formålet med bestemmelsen var "at sikre bevaring af en for området karakteristisk erhvervsbygning" med henblik på indpasning i den fremtidige bebyggelse, dvs. de nævnte ældre- og ungdomsboliger. Huset havde stået der i 72 år, da man for et år siden besluttede at bevare det. I dag er det væk. I en skrivelse af 8. marts 1993 til Borgerrepræsentationen oplyser overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, at»huset vil blive nedrevet«. Det bliver svært, for det har allerede været væk i nogle måneder. Hussvamp og terpentin I foråret 1992 konstaterede man, at huset var angrebet af ægte hussvamp, og at jorden under huset var forurenet med terpentin. Det sidste betød en risiko for dårligt indeklima, hvis hu- set blev stående, fordi forureningen i så fald ikke kunne fjernes fuldstændigt. Entreprenørfirmaet Larsen & Nielsen Entreprise AJS, som skulle stå for boligbyggeriet på grunden, ansøgte derfor Magistraten om tilladelse til at rive det ned. For at få en nedrivningstilladelse skulle der først gives dispensation fra lokalplanen. Den fik man, men kun på den betingelse, "at der opføres en bygning ma- Porthuset før og efter bevaringen gen til, for så vidt angår geometri, fagdelinger, muråbninger, tagform og placering". Var det ikke fordi huset skulle bevares, havde forureningen ikke været af praktisk betydning. Men nu skulle det altså bevares, og derfor blev man nødt til at rive det ned af hensyn til indeklimaet. N ed rivningstilladelsen lod vente på sig, så kort før årsskiftet tog en bevaringsivrig bulldozer sagen i egen grab og jævnede både tørrehallen - som også ventede på en nedrivningstilladelse - og porthuset med jorden. N ed rivningsti Iladelsen for tørrehallen blev givet den 13. januar i år, mens tilladelsen for porthuset korn den 12. februar. I sidstnævnte tilladelse havde man dog udeladt den sædvanlige standardbestemmelse om, at nedrivning ikke må påbegyndes, før en påbegyndelsesformular er returneret i udfyldt stand. Så måske var der nogen i kommunen; der havde en lumsk anelse? I så fald kunne de godt lige have informeret overborgmesteren. Tilbage står kun at bygge et hus, som man byggede dem i gamle dage. Men så bliver indeklimaet forhåbenwg også bedre end i ~oderne socialt boligbyggen... max Ejendomsselskabet NORDEN A/S Vi glæder os over det gode samarbejde med beboerne på Bryggen og gratulerer Beboerhjørnet med de nyindrettede lokaler i kælderen. Samtidig hilser VI den nye lokalavis på Bryggen - Bryggebladet - velkommen og ønsker )er god vind fremover. Ejendomsselskabet Norden

9 23. marts 1993 BRYGGEBLADET 9 Tredje indbrud i Paintball-centret På blot en måned har folkene bag det nyetablere Paintball-center på Islands Brygge været vidne til hele tre organiserede indbrud. Forrige lørdag kulminede omfanget af røverierne idet alle centerets pistoler, de såkaldte airguns«blev stjålet. Til stor ærgelse for Bryggebladets udsendte, som havde fået lovning på en prøvetime - men først og fremmest for de unge mennesker der har lagt så stor energi i arbejdet med at få det 500 kvm. store kælderlokale indrettet til tumleplads for voksne. De stjålne airguns - som er luftpistoler drevet af kulsyrepatroner - er ikke helt ufarlige. Hver pistol har sin egen våbentilladelse og er mærket af politiet, og de harmløse gelatinekapsler som deltagerne bruger som ammunition kan nemt udskiftes med mere kontant skyts. Anders Bøje, som er en af medarbejderne i City Paintball Club, fortæller til Bryggebladet, at det må være gode kendere af stedet som har begået indbruddet, og at det ikke har været de rene amatører. -Pistolerne er gemt godt af vejen og derudover er dørlåsene fjernet på en Hende kan du risikere at møde, hvis du vover dig ned i Paintballs labyrinter! næsten professionel måde, siger Anders, som nu lover større sikkerhedforanstaltninger i centeret. Trods disse uheld, har City PaiDthall Club siden starten i februar måned oplevet en næsten eksplosionsagtig interesse for spillet. Grupper, firmaer og foreninger af meget forskellig slags henvender sig for at få en times svedig spænding med adrenalinen pumpende i kroppen. Udrustningen består af en camuflagedragt, et visir over hovedet, handsker, halsbeklædning og den uundværlige gaspistol med tilhørende frugtfarvepatroner. I en uoverskuelig mørk labyrint med naturtro lyde, skiftende lys og røgeffekter gælder det så om at snige sig ind på sine modstandere og ramme dem. Præcis som i drengeårene, hvor man legede røvere og soldater. Blot med den forskel, at der her ikke er nogen tvivl om hvorvidt man er blevet ramt., Når kapslen rammer modstanderen, går den nemlig i stykker og en stor plamage af frugtfarve afslører pletskuddet. - Man bliver virkeug grebet af spillet. Det er på en gang meget naturtro og lidt uhyggeligt, men samtidig er alle deltagere klar over at det blot er leg, og at det kun buver sjov hvis man er ærlig og hopper med på legen, fortæller Anders, som er sikker på, at det bliver en af årets helt store diller. City Paintball Center har til huse på Njalsgade 19. Det har åbent alle hverdage fra kl til og i weekenden fra kl Spillet varer 50 minutter og prisen er kr. 95 pr. person. Thomas Vi takker de mange frivillige, der har ydet en stor indsats i forbindelse med reetableringen af Beboerhjørnet efter hærværket samt indretning af redaktionslokalerne for BryggebiadeL Samtidig takker vi følgende håndværkere for deres venlige assistance, uden hvilken vi aldrig var blevet færdig til idag: Murermester Leif Johnson Malermester Helge Nikander Tømrermester Kurt Nielsen VVS installatør John Martinsen Låsehjørnet v/ Frank Onsager Elinstallatør Per Kilting Nygård Rengøring En helt speciel tak skallyde til Thomas og Casper fra S EIFFEL. Med venlig hilsen, på Beboerhjørnets vegne, Per Vedel Jensen Den ægte Shawarm a- og pizzabutik kvaliteten i top og prisen i bund Frokosttilbud fra frok ostpizzaer kr. 29,- NABILO PIZZARIA & GRILL lsiandsbrygge 27 Telefon Åbningstider: Man. til fre Lør. og søn Ny fiskehandler Bedst som, vi troede, at det for alvor var slut med en rigtig fiskeforretning på Bryggen, skete det. Der kom igen skilte op, og der lå igen fisk i vinduet. Den ny indehaver er Kirsten Dressler, 30 år. Hun havde hørt, at forretningen var ledig, og har nu kastet sig ud i det. Desværre har det tidligere været meget svært at drive fiskeforret. ningen, men Kirsten synes, at det går meget godt. Der kommer ca. 200 kunder hver åbningsdag i forretningen i Leifsgade..Kirsten har i hvert fald forudsætningerne i orden. Hun er uddannet indenfor fødevarebranchen, og hen- Biblioteket er lukket... Men heldigvis kun til og med lb.april Det skyldes, at alle bøgerne skal registreres på EDB. I lukkeperioden henvises bryggelånere til nabobibliotekerne på Christianshavns 'Ibrv, Amager Centret og Røde l i l ~ ; ~ l i s l l i l l PA AIJ BRUGT Gl'R NJAL FOTO 12 mdr.'s GARANTI og 2 mdr. OMBYTNINGSRET FIIJRE Mange str. :w.' TILBUDS KASSER KR. FRA 10. '. FRITVALGS HYLDER :w.' 98.- ' Mellemvej 59. Fra mandag til fredag kan man desuden aflevere bøger i en container ved bibliotekets indgang. Biblioteket på Islands Brygge ligger i Njalsgade 15. FORSIBRRELSES APPARATER + MØRKEKAMMER UDSTYR til små penge Kom n ed og få UGENS TILBUD hos BRYGGENS FISKERALLE Leifsgade des mand er fisker og driver en fiskeforretning på Amagerbrogade. Som noget nyt har Kirsten indført ugens tilbud, og forretningen vil også i jagtsæsonen have vildt. Vi vil ønske Kirsten held og lykke med foretagendet. Lad os bevare så mange af vore små nærbutikker som muligt. uic KAMERATASKER og ETUIER :w.' 20: M '.:.AL FOTO VIDEO ~ Njalsgade Bus lige til døren i FOIOIFILMIVIDEOIFOIOIRLMIVIDEOIFOIOIFILMMDEOIFOIOKÆDEN OPTIK, STATIVER, FLASH, BELYSNINGSMALERE ~ 98.- SPEJLREFLEKS KAMERA :~298.-

10 10 BRYGGEBLADET 23. marts 1993 Isafjordsgade, som kunne have heddet Erik den Rødesgade. En institutionjubilerer Har man været ung eller pensionist inden for de seneste 25 år og boet på Bryggen - og det gælder jo en hel del af os - så er der pæne chancer for, at man kender manden, som den l. marts pådrog sig det mest bugnende gavebord, Bryggen vel endnu har lagt plads til. Thrben Jensen, leder af Bryggens Børne- og Ungdomscenter og Pensionistklubben, kunne denne dag fejre sit 25 års jubilæum på denne post. Og hvis nogen ellers var i tvivl, beviste Thrben Jensen her sin evne til ~t samle ung som gammel, høj som lav, idet både almindeligt dødelige bryggeboere og borgmestre flokkedes om jubilaren ved den reception, som fandt sted i dagens anledning. Thrben Jensen har siddet ved rorpinden på Artillerivej 71 C lige fra begyndelsen og har Gadenavne på Islands Brygge Kusiner efterlyses Allerede i 1905 foreslog Konferensråd Heide gadenavne, til det næsten ubebyggede Islands Brygge - navne på gader, der endnu ikke var anlagt. Da man opfyldte hele området, var det meningen, at der skulle ligge en godsbanegård og industrivirksomheder. Men allerede i 1905 var der ca. 200 boliger langs havnen. Gaden kom til at hedde Islands Brygge, fordi der anløb islandske passagerskibe ved Langebro på Amagersiden. Senere kom hele kvarteret til at hedde Islands Brygge. Det blev hermed fremlangt på et borgerrepræsentationsmøde 27. november 1905 at forslå gadenavne: Begravelse Islands Brygge, Reykjaviksgade, Njalsgade, Egilsgade, Gunløgsgade, Erik den Rødesgade, Leifsgade, og Ingolfsgade. En fravigelse var Tøjmestergade og Ny Tøjhusgade, som kom til at hedde Vestmannagade og Thorshavnsgade. Artillerivej blev vedtaget. Forslagene blev vedtaget, dog med ændring fra Erik den Rødesgade til Isafjordsgade, Ingolfsgade til Bergthorasgade og Gunlaugsgade blev efter Hr. Borgbjergs Forslag ændret til Gunløgsgade. Islands Brygges Lokalhistoriske Forening har nu eksisteret i 9 år. Vi indsamler alt fra Islands Brygge, så O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 13 TLF D ØGNVAGT \ 't d a nnorh t ring i BJ:n;<;EJ~L.\DET n t lt s ht'll\ t ndl'l"'' t il Bl'hot t hjol'l\1'1 ll'll'fon :::!!Hi :!S.i:: Vi øn sk er tillykke med den nye a vis &b III BRDR. SØRENSEN Bageri & Konditori Egilsgade 35 Tlf: Løsning på k rydsen kan afleveres i Beboerhjørnet, Leifsgade 7 til og med mandag den 19. april. Blandt de rigtige løsninger trækkes lod om et gavekort på 100 kr. til EDEKA v/per Toft. Vi offentliggør vinderen i næste nummer, som udkommer den 27. april. som billeder (vi kan tage kopier) huslejekontrakter, regninger, postkort, skilte o.s.v. Venligst henvend jer til nedenstående navn eller arkivar Poul A. Sørensen tlf Den 13/ havde foreningen generalforsamling med ca. 50 fremmødte, hvor vi så videofilm om bombningen på Islands Brygge 27. januar det er nu 50 år siden at de 4 bomber faldt på Islands Brygge, desuden så vi Havneparkens tilblivelse, og Beboerhjørnets film om Bryggens fremtid. IslaTJ-ds Brygges Lokalhistoriske Forening u l Sussie Paddison, Snorresgade 3, tlf sammen med de dygtige medarbejdere, han har formået at samle omkring sig, gjort sin institution til... nåja, en institution på Bryggen! Tak for det og tillykke! Se opslaget om arrangementerne i anledning af. B B U's 25 års fødselsdag andetsteds i avisen. Jeg hedder Carl-Peder Pedersen og søger mine to kusiner, som hedder Åse og Tove. Som børn boede I i Gunløgsgade Tove var meget på ferie hos Binne i Esbjerg. Vær god at ringe! Hilsen Carl-Peder Pedersen, Esbjerg telefon: Pink Radio TV Video Stereo REPARATION AF TV VIDEO & STEREO GRATIS LÅNE TV TV & VIDEO UDLEJES fra kr. 98,- pr. md. Service Center Isafjordsgade 13 T lf ~GGEN's ~~KRYDSORD j, vi 611'1\W L~l'\l.~ ~<Øm': NQIISII:. 1V~ -m;- MÆlJ:t,- 'ØEIUI> «ar 'Pf{Æo~ VAN V' 51'W' MÅL ~()(U1 N/N a NIVe ~- {Wl NAVN NAVN ~ RYa e u w ' - 1'fl.$'rll 51ØI.E. '&IL.- ~ M O VEL læ- MOM- IIOWf1'\ "'UU N!!!lE!i --7 LA6 $f!vfr ~'OJ<:r lji7i'k ~"' ~- ~ - UL-P TON~ ~ /mim :;::: Ff)~f~~C~/~5 m - l 'T!bN ~ NINa ~ ~ tn6. t5~ KÆK T~ l't)nr~ ENE 10Nf. 1 11m~ t!inije FCK ()ll:;p ~ % NE~ :J'Øl7- ti.np NIN6E-... tiow ~f øovr tffep Ar f!c TONE ~ Set & Sket udenfor Bryggen Riskærigen Klaus Riskær er på banen igen som spekulant. Gennem et firma ejet af hans kone, kører han nu videre som spekulant lige som før på trods af, at han er erklæret konkurs. Mereølmindre penis Læge Erik M tinster fra Ekstrabladet advarer danske mænd (ind. bryggeboere) om, at for mange øl kan indvirke på størrelsen af penis. Et stort forbrug af øl kan betyde, at penis bliver mindre! Frøstruplejren Det alternative samfund i Thy, Frøstruplejren, bliver ikke gjort lovlig foreløbig. Lejren, der har eksisteret siden 1970, var af tidligere miljøminister Per Stig Møller lovet lovliggørelse senest juni i år. Men dels blokerer Hanstholm byråd, dels er der kommet ny miljøminister. Svend Auken har endnu i~e nået at se på sagen. 37miapå kistebunden Bankerne hensætter flere penge til tab end de reelt taber. Således har bankerne fra 1975 til1992 hensat 86 mia. kr. på den særlige tabs-konto, men de har kun tabt de 49 mia. kr. Det fremgår af en undersøgelse, som Berlingske Tidende har foretaget på baggrund af tal offentliggjort af Finanstilsynet selv. Bankerne kritiseres for, at der reelt er tale om skjulte værdier, der før eller siden skal føres tilbage i regnskabet. Indtil da har tabene været med til at mindske pengeinstitutternes skatteindbetalinger. Skolemangel Der bliver nu brug for de mange skoler som i de sidste mange år er nedlagt. Måske endda for at bygge nye. Nye prognoser fastslår, at antallet af skoleelever vil stige med 20 procent fra 1995 til Alene i København kommer der til at mangle mindst 10 skoler inden for en ti års horisont. Afviser Øresundsbro.. Nej, vi kan ikke acceptere byggeriet af Øresundsbroen i dens nuværende form«, Så klar var beskeden fra det svenske Miljøbeskyttelsesnævn i en udtalelse for nylig. Nævnet mener, at Øresund er alt for sårbar til at kunne tåle en yderligere belastning. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for miljøet og for erhvervsfiskeriet.

11 23. marts 1993 K.L~ lsafjoitfsgade Alliiieri n: Blomster Blomster Cirklen LeifsgadeS Cafeer J Bodegaer Artillericafeen Artillerivej ' BOdega. Haraldsborg lslaøds Brygge 15 ' Flyttefirmaer -, _ Sundby-Flyt ~ Snorresgade Fornøjelse l Motion CitY Paintball. '., ' Njalsgade BRYGGEBLADET ----ens lokale fagregister Bryggens Viktualier & Smørrebrød Islands BIYQ!le 5 EDEKA Malked l Per Toft Islands Brygge Genbrug SEIFFa Egilsgade Vindoet-Bøger & Blade Egilsgade 30 _ Genbryggen v:;.t;,,.,-..;.~ ~~~?~~~[~;~,~ -i~~; n~ - ~avilcsgade 2 iljørnegrillen Reykjaviksgade Nabilo Pilzaria lsiands Brygge Ocean Kinesisk Grill Leifsgade Isenkram Arthur Thi i m & Søn i/s lsaijordsgade Kiosker Hosinge IsafJordsgade Kiosk Brørup Njalsgade Sagakiosken Leilsgade Vimo Kiosken Thorshavnsgade Vin- & Tobakshuset Vita Bergthorasgade Køkkenmontering Amager Køkken C~nter v l Vorup Rasmussen ApS Amagerbrogade / Køreskoler Julie's Køreskole Gunløgsgade Låse / nøgler Lasenjømet lsaijordsgade Malere Malerfirma AV-Byg Egilsgade Malerfirma Nikander Leifsgade Malermester Harry Jensen Appeldorn Alle 2, 2791 Dragør Murere Murerfirmaet Lelf Johnson NS Arti Herivej 38 A Radio&TV PinkRadio Isafjordsgade Rengøring Nygards Rengøring og Centrum Vinduespolering Aps Egilsgade KSK Rengøring Vinduespolering Gunløgsgade R.evisor Individuel Revision;, - Islands Brygge s Restaurant l Hotel CO PENHAGEN Bed and Breakfast v/ 8irthe Hindkjær Egilsgade Havnens Pizza & Grill lsiands Brygge Bryggens,Plzzaria 'teitsgade 1 cafemokken lsiands Brygge Sko Eriks Skoservice Egilsgade specialforretninger TidensForm Dansk Kunsthåndværk Njalsgade Terapeauter m.m. Bryggens Fodklinik Reykjaviksgade Aura Vision Energifarnet Center tor alternativ behandling Thorshavnsgade Trykkerler Bryggens Bogbinderi ApS Njalsgade 17, bygn. 2 opg. B Hertz- Bogtryklærgarden Snorresgade Trykkeri Jespersen Offset Ved Langebro Tæpper Amager Tæppelager Amagerbrogade uttrup Tæpper Artillerivej Tøj Hansen Kjoler Njalsgade Rubens Damekonfektion Leifsgade 7 st. tv Tømrere l Trælast ACS-Trælast NS Amager Fælledvej Jakobsen E & Sønner ApS Øst detail l engros Artillerivej : K N Entreprise NS Artillerivej Udlejning Bryggens Udlejning v/ P. Jønsson Leifsgade Vaskeri Møntvaskeri Isafjordsgade 12' MøotvasMri. Njalsgade 24 a Møntvaskeri Thorshavnsgade 22 Vaskeriet Snehvide Reykjaviksgade Vaskeri Kaja Hansen Njalsgade Video Video Ekspressen Thorshavnsgade 16 kld Institutioner Bryggens Pensionistklub Artillerivej Børnehave Gunløgsgade Børnehave (deltid) Thorshavosgade Haos Tausens Kirke Halfdansgade 6 Integreretinstitution Thorshavnsgade 23 B lsiands Brygges Bibliotek, Njalsgade ~.. ;-;.):; Medborgerhuset Gi in~ ; Thorshavnsgade NORDEN NS Isafjordsgade Skolen på lsiands Brygge Artillerivej Social- og Sundhedsforvaltningen Njalsgade Vuggestue Artillerivej 71 B OptagelM l føarealiiti&t;'kb< 30, kr. pr. udalvai,:e! 200, kr. for uc~qivelsiel'. dh Priser exe l. moms. Henv.: Beboerhjørnet, telefon:

12 BRYGGEBLAD.ET.. _re;o~,. ~~~~ Torsdag 17-18: Villy Vandmelon klovn musik 19-20: Corazones flaminco 21-23: MessAround blues rockfredag Fredag 16-17: Alakasam Tivoli's ballongdyr trylleri 18:30-20:30: The sixty - Erothers 50-60'er musik 21-23: Mad Hatters rock- blueslørdag Lørdag 11-12:30: Ungdomsband klub 13-15: 'Ibm Trix tryllekunstner 15-17: 'Ibmmy 'l'rifolikum Cirkus Mongo DANISCO ICI-Pharma 18-19:30: Tree Danes folkemusik 20-23: Juicy Blues blues- rock Søndag 11-12: Benny Schumann 13-15: 'Ibm Trix tryllekunstner ~~~~~~* ~~*~ ~~#ljlirr ~ ~~~'-1~-...::"~.;...J ~ ~ ~ 16-18: Behind my Camel pop -rock RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

Ingen pladser før sommeren 2008

Ingen pladser før sommeren 2008 Tjekket gymnasium 1.g er og bryggebo Mathilde Kjær Hansen glæder sig til at indtage det nye i Gymnasium i Ørestad efter sommerferien. side 8-9 DONG scorer kassen Alle, simpelthen alle jeg har talt med,

Læs mere

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan 21. maj 2003 11. årgang nr. 9 Forfatterne V Remme, Lars Bukdahl og Claus Andersen deltog i oplæsningsaftenen den 13. maj. Næste oplæsningsaften er den 27. maj. Gang i kulturen Efter et noget svagt første

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

Naivisterne indtager Islands Brygge

Naivisterne indtager Islands Brygge 1. SEKTION 26. Januar 20. ÅRGANG NR. 2 Naivisterne indtager Islands Brygge Læs om Bryggens nye galleri i Kultur side 4 Ørestad Klinik for Fodterapi Statsaut. fodterapeut Daniel Madsen Alt inden for fodterapi

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

det fattige Danmark tema KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP Brødre skiftes til at sove på gulvet

det fattige Danmark tema KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP Brødre skiftes til at sove på gulvet h u sfo r bi nr. 93 januar 2010 pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb kun af sælgere med synligt id-kort tema det KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Vi lejere DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG. www. lejerneslo.dk. Årelangt mareridt slut: VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD

Vi lejere DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG. www. lejerneslo.dk. Årelangt mareridt slut: VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD vi lejere 1-06 06/02/06 7:28 Side 1 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 1 FEBRUAR 2006 Vi lejere Årelangt mareridt slut: DERES HUS ER UEGNET SOM MENNESKEBOLIG VELFÆRDSKOMMISSION DROPPER BOLIGVELFÆRD ULOVLIGE

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 h u sfo r bi nr. 11 November 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 Snydt for hjælp til medicin Kommunerne og de

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

Småt er godt LÆS SIDE 14 OG 15 LÆS SIDE 4 OG 5

Småt er godt LÆS SIDE 14 OG 15 LÆS SIDE 4 OG 5 Thomas ta r skraldet Thomas Christoffersen gider ikke se på alt det skrald, der flyder på Bryggen. Så han snupper en snapper og gør sin del for at holde bydelen ren. Småt er godt Store institutioner sendes

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere