Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat med åbne punkter. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat med åbne punkter. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus"

Transkript

1 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 78 Budget Opsamling og drøftelse fra aften omkring "Fremtidens seniorområde" 6 80 Parrådgivning i Hedensted Kommune 7 81 Opfølgning på hjemtagelser Omlægning af madproduktion i Centralkøkkenet i Rårup af færdigretter produceret som frostmad til køle-vakuum produktion Hjerneskadekoordinator - fastholdelse af funktionen Arv efter Otto Aksel Nielsen Rugberg Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet Godkendelse af Børne- og Familiehjemmet Bakkevej Emner til fællesmøde mellem og Handicaprådet Den Sociale rammeaftale 2015, Styringsaftalen Opsamling månedsmøderne Orientering om arrangementer i fremtiden 30

3 3 91 Drøftelse af punkter til næste møde 31 Lukket dagsorden 92 Personsag 32

4 A Budget 2015 Beslutningstema Drøftelse af nøgletal og budget Sagsfremstilling Som optakt til udformningen af budget 2015, hvor der med afsæt i kommunens 4 kerneopgaver skal skabes et råderum på 100 mio. kr., har der i foråret 2014 været gennemført en række aktiviteter for at give input til en ændret tilrettelæggelse af velfærdsopgaven. Således har fyraftensmøder, tillidsrepræsentantsmøder, ledermøder og kernegrupper foranstaltet dialog med borgere, brugere, interesseorganisationer samt ledere og medarbejdere. Resultatet af denne dialog er udmøntet i en lang række forslag og ønsker til den fremadrettede varetagelse af kerneopgaverne. Det bør også undersøges, om der kan hentes inspiration ved at se på andre kommuners opgaveløsning. Hedensted Kommune er med i et kommunalt nøgletals-samarbejde, FLIS, hvor en lang række nøgletal er validerede og gjort sammenlignelige. Byrådet fik en præsentation af FLIS i forbindelse med byrådets temamøde den 25. juni 2014, hvor alle byrådsmedlemmer fik installeret en FLIS-app på ipad en. FLIS er i en fortsat udbygning, og vil på sigt indeholde økonomi- og aktivitetsdata for kommunernes opgaveområder. På nuværende tidspunkt er økonomidata generelt på plads, hvorimod der endnu kun er aktivitetsdata for et begrænset antal områder. Det vil være mest interessant, når aktiviteterne kan holdes op mod ressourceforbruget. Det giver det bedste fingerpeg om mulige potentialer. Men en sammenligning på rene økonomidata kan også foranledige en nærmere undersøgelse, såfremt der er store afvigelser i ressourceforbruget pr. bruger/borger. På mødet præsenteres forskellige FLIS-nøgletal på udvalgets område, der på forhånd er udvalgt. Men det vil også være muligt at udsøge nye nøgletal undervejs i mødet, afhængig af udvalgets interesser. På den korte bane er det tanken at FLIS skal nyttiggøres i forhold til udvalgets budgetlægning for Men det er også tanken, at FLIS på sigt skal anvendes til at følge op på, hvordan udvalgets beslutninger vedrørende ressourceforbrug og aktiviteter/resultater understøtter kerneopgaven, forudsætningerne og bevægelsen hos brugeren/borgeren. Der kan således vælges nøgletal på udvalgets område, som udvalget løbende ønsker af følge.

5 5 Administrationen indstiller, at Udvalget får en præsentation af udvalgte nøgletal fra FLIS, og At udvalget drøfter, på hvilken måde nøgletallene kan give input til tilrettelæggelsen af opgaveløsningen, så kerneopgaver og bevægelse forfølges. At Seniorrådets forslag og bemærkninger til budgettet drøftes. Beslutning Drøftet. Forslag til budget for Seniorrådets virksomhed fremsendes til behandling i den videre budgetproces. Seniorrådets forslag til budget 2015 sendes retur til Seniorrådet med henblik på en prioritering og beløbsangivelse af de respektive forslag. Bilag Seniorrådets forslag til Budget 2015 Seniorrådets bemærkninger til budget 2015

6 P Opsamling og drøftelse fra aften omkring "Fremtidens seniorområde" Beslutningstema Opsamling og drøftelse og drøftelse af opsamlingsnotat fra temaaften om "fremtidens seniorområde" den 10. juni Sagsfremstilling Den 10. juni 2014 blev der afholdt en temaaften vedrørende "fremtidens seniorområde" på Stjernevejens skole. Formålet med aftenen var at få inspiration til fremtidens udfordringer på seniorområdet. Der var inviteret en bred skare af forskellige interessenter til at deltage i aftenen. Ca personer deltog i temaaftenen. Vedhæftede notat indeholder en opsamling fra de forskellige workshops man kunne deltage i. anmodes om at drøfte de forskellige inputs fra aftenen. Vedhæftet som bilag er Fremtidsforsker Anne Skare Nielsens oplæg fra den 10. Juni. Kommunikation Notatet sendes endvidere til drøftelse i Seniorrådet. Administrationen indstiller, at vedhæftede opsamlingsnotat fra Temaaftenen vedrørende "fremtidens seniorområde" drøftes. Beslutning Drøftet. På næste møde drøftes forslag til vision. Bilag Endelig opsamling og prioriteret liste fra Workshops 10. juni Fremtidens ældre Hedensted pdf

7 P Parrådgivning i Hedensted Kommune Beslutningstema Stillingtagen til model for parkurser samt hvordan tilbuddet om parterapi, der supplerer en af modellerne for de forebyggende parkurser, skal tilbydes og organiseres i Hedensted Kommune. Økonomi Den økonomiske konsekvens afhænger af, hvilken af de to modeller for parterapi, man vælger. Uanset valg af model forudsættes at modellen som minimum er udgiftsneutral for kommunen. Tilbud om 5 samtaler via privatpraktiserende psykologer eller terapeuter til 70 familier kr. p.a. Tilbud om 5 samtaler via kommunalt ansatte terapeuter til 70 familier koster kr. p.a. De forebyggende parkurser, afhængig af model (se bilag 1), koster kr. p.a. til 100 par. Den estimerede kommunale, økonomiske gevinst efter 5 år pr. 100 par (forebyggende parkurser) er i noget af materialet for kurserne blevet anslået til kr. Bemærkning til økonomi i forbindelse med parkurser (udover tilbud om parterapi) Par-model Etablering og drift Gevinster Model 1 Godt samliv Etablering og drift: kr. årligt. Gevinst pr. par: kr. Model 2 PREP parkurser Etablering og drift, år 1: kr. Ca kr. i år 2 og de efterfølgende år. Gevinst pr. par: kr. Model 3 Familieiværksætterne Etablering og drift år 1: 1 mio. kr. År 2: ½ mio. kr. Besparelse som minimum ca. ¼ mio. kr. årligt. Gevinst pr. 1. gangs mor: kr.

8 8 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser - Historik Emnet om par-rådgivning og parterapi har været drøftet på politisk dialogmøde og har affødt ønske om at få præsenteret forslag til forebyggende tiltag. Tre former for forebyggende parkurser blev fremlagt på Social Omsorgs-udvalgsmødet den 2. juni Udvalget ønskede imidlertid at få udbygget det skilsmisseforbyggende kursus-tilbud med mulighed for at skilsmissetruede familier også vil kunne vælge gratis parterapi. Sagsfremstilling Skilsmisseprocenten i Danmark er høj. Det er den også i Hedensted kommune. Indeks skilsmisser Hele landet Favrskov Hedensted Odder Horsens Faaborg Midtfyn Der er politisk opmærksomhed på problemet og de følger det har for børnene, deres udvikling og trivsel, de økonomiske følger og deres muligheder for læring og uddannelse. På den baggrund tages der stilling til, hvilke aktiviteter Hedensted kommune ønsker at sætte i værk. Inspireret af Ringkøbing-Skjern kommunes tilbud til skilsmisseforebyggende tilbud, kan tilbuddet til skilsmissetruede børnefamilier i Hedensted kommune være: Parterapi kan gives som et tilbud fra kommunen til par, der har problemer i parforholdet, og som har et eller flere børn under 18 år.

9 9 Tilbuddet gælder fem gratis samtaler med en psykolog eller terapeut. Samtalerne skal være med til at give parrene en forståelse for hinanden i parforholdet, samt en viden om, hvad problemerne betyder for deres børn. Parterapi kan være med til at løse de problemer det opstår i ægteskabet eller parforholdet. Mange har måske travlt med andre ting, men det er vigtig at tage sig tid til forholdet, fordi forebyggelse er bedre end krisehjælp. I forhold, hvor parterne investerer for lidt i fælleskabet, er der ifølge mange undersøgelser en større risiko for skilsmisse eller samlivsbrud. (A) Parterapien kan tilbydes via privatpraktiserende psykologer eller terapeuter i kommunen, som der er indgået kontrakt med om opgaven. Parterapien starter med at familien selv henvender sig til en af de psykologer eller terapeuter som kommunens hjemmeside eller anden annoncering kan henvise til. På den måde kan familierne få den nødvendige hjælp uden at de registreres i kommunen. Erfaringer fra Ringkøbing Skjern viser at et forløb på 5 parsamtaler i gennemsnit koster kr. med en budgetramme på kr. vil Hedensted Kommune kunne tilbyde terapi til ca. 70 par årligt. (B) Parterapi via uddannede terapeuter ansat på Børne- og Familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld, som er en selvejende institution med overenskomst med Hedensted kommune. Samtalerne kan bookes via direkte telefonhenvendelse fra borgerne til terapeuterne og skal i lighed med de private være uregistrerede. Samtalerne afholdes i neutrale lokaler. 5 samtaler vil i det regi kunne tilbydes til 3000 kr., og Hedensted Kommune vil årligt med en budgetramme på kr. kunne tilbyde 70 par samtaler.

10 10 Kommunikation Udvalget for Social- og Omsorg vurderer, hvorvidt sagen skal via andre politiske udvalg, inden den videresendes til Udvalget for Politisk koordination & Økonomi og byrådet. Lovgrundlag Ingen konsekvenser. Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter dels: 1. Hvilken model for parkurser kommunen som udgangspunkt skal arbejde videre med, hvis der træffes beslutning om, at Hedensted Kommune skal gennemføres parkurser, og: 2. Hvilken model for parterapi, som Hedensted Kommune skal tilbyde par, der har problemer med parforholdet, og som har ét eller flere børn under 18 år, og 3. forslag til, hvor finansiering af det valgte løsningsforslag i givet fald skal kunne hentes.

11 11 Beslutning Til budgetforhandlingerne fremsendes ønske om, at der afsættes kr. til parkurser og parterapi. Bilag Bilag 1 Parkurser

12 P Opfølgning på hjemtagelser Beslutningstema Orientering om opfølgning på hjemtagelser af borgere fra eksterne tilbud. Historik Det tidligere politiske udvalg for Social og Sundhed ønskede i slutningen af sidste valgperiode en opfølgning på de hjemtagelser af borgere fra eksterne tilbud. Sagsfremstilling Opfølgning på hjemtagelser indenfor Handicap og Socialpsykiatriområdet er vedhæftet som bilag. Fra resuméet af rapporteringen: "Siden 2007 er i alt 44 borgere blevet hjemtaget. 15 borgere på socialpsykiatriområdet og 29 borgere på handicapområdet. Generelt er alle de hjemtagne borgere blevet mere selvhjulpne og de er blevet mere selvstændige. Samtidig er det på grund af hjemtagelserne lykkedes at spare kommunen for mellem 7 og 10 mio. kr. årligt" Administrationen giver en orientering om resultaterne af hjemtagelserne. Kommunikation Opfølgningen fremsendes til orientering i henholdsvis og Udvalget for Beskæftigelse. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Bilag Hjemtagelser på socialpsykiatri- og handicapområdet

13 P Omlægning af madproduktion i Centralkøkkenet i Rårup af færdigretter produceret som frostmad til køle-vakuum produktion. Beslutningstema Der ønskes en omlægning af produktionen af færdigretter i Centralkøkkenet i Rårup fra frost til kølemad-vakuum. Dette efterstræbes for at; - kunne opfylde de ønsker, der er fra borgerne, for at give større fleksibilitet, mulighed for større fokus på småt spisende og ikke mindste øge kvaliteten. Økonomi Det holdes inden for rammen. Centralkøkkenets udstyr og bygninger kræver ingen forandringer. Tidligere fryserum ændres til kølerum og den nye pakkemaskine, som blev taget i brug i maj 2014, kan anvendes til såvel frostproduktion som køle-vakuum produktion. Pakkemaskinen skal blot tilknyttes et mindre gasanlæg. Der forventes en reduktion i strømforbruget, da maden i køleproduktionen kun skal køle og opbevares ved +5 grader, men der skal i stedet bruges gas til vakuum pakningen. Fremover skal der ikke indkøbes små fryser til udlån til de hjemmeboende. Der vil fortsat være udbringning af færdigretter 1 gang om ugen til de hjemmeboende borgere. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen ændringer. Personalet skal oplæres i grundprincipperne i køle-vakuum produktion, som primært drejer sig om ændrede hygiejne regler (i forhold til holdbarhed på produktet), samt nye tilberedningsteknikker og metoder. Dertil kommer, at kende pakkemaskinens nye funktioner. Sagsfremstilling Borgerne ønsker køle-vakuum mad i stedet for frostmad. Dette ses blandt andet ved, at der har været en nedgang i antal leverede portioner frostmad fra 2012 til 2013 på ca portioner. Fravalg af frostmad begrundes med, at det opleves som en bedre kvalitet, når maden er kølet i stedet for frosset. Desuden er håndteringen mere besværlig, da borgeren/plejepersonalet dagen før skal huske at tage maden op af fryseren (Det besluttes således også dagen før, hvilken ret der skal spises næste dag). Bliver maden ikke optøet inden opvarmning, sker der en forringelse af kvaliteten. Kostfagligt er kølemaden den produktionsform, hvor smag, vitaminer og mineraler bevares bedst. Kvaliteten er generelt bedre og det giver mulighed for at servere flere retter også mere sæson baseret retter f.eks. friske jordbær/salater o.a. Kartoflerne, som er meget kritiseret i frostmaden, bliver af en bedre kvalitet i køle-vakuum produktionen. Kartoflerne er stadig en vigtig del af det varme måltid for de ældre borgere og ofte et argument for ikke at

14 14 vælge frostmad. Køle-vakuum mad leveres ligeledes til en uge ad gangen, men står i køleskabet, hvilket gør det nemmere at vælge og der er mulighed for at spise, det man har lyst til. Det at spise, hvad man har lyst til og i det hele taget at få de ældre til at spise nok, har været fokus område i Senior Service det sidste år, hvor køkkenorganisationen i samarbejde med plejepersonalet har kørt et projekt med småt spisende og underernærede borger på plejecentrene. Disse borgere er ofte underernæret /fejlernæret inden de kommer på plejecentrene. Det er derfor vigtigt at den mad, der kan tilbydes de hjemmeboende pensionister, også kan målrettes denne gruppe af borgere. Med køle-vakuum produktionen giver det køkkenet mulighed for at lave et særligt målrettet tilbud til borger med en lille appetit, hvor portionsstørrelse og energi indholdet er særligt afstemt og hvor tilbuddet indeholder et ekstra lille mellemmåltid. Produktionen af diætkost er steget dels på grund af flere borgere med livsstilssygdomme og dels fordi gruppen af småt spisende borgere bliver større. Derfor ønskes en mere fleksibel bestillingsform hvor der er mulighed for at tilrette madbestillingen den enkeltes borgers behov. Der skal være mulighed for at tilkøbe andre produkter som foreksempel suppe/desserter/proteindrikke/ andre mellemmåltider, som kan understøtte diæt behovet. Produktionen af normal kost og andre diæter vil fortsat være uændret. Udover en forbedring af kvalitet og udbud, giver køle-produktionen mulighed for at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for personalet i Central køkkenet, idet arbejdet i fryseren er en hård fysisk belastning for kroppen. Køkkenorganisationen ønsker at give maden en opgradering i forhold til: Tilbud/udbud Matche borgernes ønsker Udnytte produktionskapaciteten Specialist i mad til borger med en lille appetit. Tilbyde samme produktionsform som andre leverandørerne Kommunikation Sendes til høring i Seniorrådet. Lovgrundlag 83 i Lov om Social Service Administrationen indstiller, at indstillingen godkendes, således at den nuværende produktion af færdigretter fra Centralkøkkenet i Rårup omlægges fra frost til køle/vakuum pr. 1.januar 2015, når kvalitetsstandarden ændres.

15 15 at sagen sendes i høring i Seniorrådet. Beslutning Godkendt.

16 P Hjerneskadekoordinator - fastholdelse af funktionen Beslutningstema Funktionen som hjerneskade koordinator er en tidsbegrænset projektstilling, denne funktion ønskes permanentgjort for at sikre koordineringen og fastholdelse af viden på dette område. Økonomi Løn & Økonomi bemærker, at nye initiativer af hensyn til skabelsen af råderum på 100 mio. kr. - skal afholdes indenfor udvalgets økonomiske ramme. Historik Hedensted Kommune fik i foråret 2012 satsmidler til at ansætte en hjerneskadekoordinator i projekt frem til december Denne pulje skulle medvirke til, at kommuner og regioner fik styrket og koordineret indsatsen på hjerneskadeområdet. Der har i perioden august 2012 til august 2013 været registeret 103 borgere over 18 år med ny erhvervet hjerneskade (der vil være borgere som ikke har været registeret i denne opstarts periode) Ud af de 103 borgere var 35 erhvervsaktive, resultaterne med disse: 17 borgere i job/praktik/ anden ordning 11 borgere pensionsordning 2 uafklaret 4 flyttet fra kommunen 1 borger afgået ved døden I 2012 indgik kommunerne i Region Midt Jylland sundhedsaftaler med Regionen om indsatser overfor borger med erhvervet hjerneskade, da disse borgere ofte har meget komplekse rehabiliteringsforløb, hvor der er behov for høj grad af koordinering. Regionen har desuden lavet udadgående funktion på dette område, hvilket vil sige at nogle borgere følges hjem og modtager behandling i hjemmet, dette kræver et tæt tværfagligt, tværsektorielt og koordineret samarbejde, for at forhindre at borgeren falder mellem 2 stole Sagsfremstilling Formålet med en hjerneskadekoordinator er at skabe sammenhængende, helhedsorienterede og effektive rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade på tværs af sektorer og forvaltninger. Hjerneskadekoordinatorfunktionen skal sikre, at der kun er én indgang i kommunen og alle; både borgere, pårørende og fagpersoner, ved hvem de skal/kan rette henvendelse til, med

17 17 eventuelle spørgsmål. Borgere og familier i dyb krise, forvirring og sorg, skal hjælpes videre med støtte, vejledning og neurofaglig rådgivning. At der er én, der har den overordnede koordinerende rolle har stor betydning for, at borgeren/pårørende tilbydes samlede målrettede indsatser, der mindsker risikoen/varigheden af andre diagnoser i forløbet (f.eks. depression, stress, angst). Ved at have en koordinator sikres det, at der er en specifik viden om neurologi og neuropædagogik samt et kendskab til relevant lovgivning, overblik over muligheder i kommunen, i andre kommuner og regionen samlet et sted. Koordinatoren kan desuden fungere som facilitator med fokus på den tidlige og rette indsats på tværfaglige møde, således at de pårørende hele tiden inddrages og evt. konflikter kan udgåes. Kan desuden sikre at forløbet hele tiden er i bevægelse mellem de forskellige tilbud og forvaltninger. Dette har stor betydning for og hindrer at forløbene går i hårknude og borgeren ikke får den optimale behandling. Der er på dette område lavet aftaler i regi af Sundhedsaftalerne og er også et fokusområde i de nye aftaler der er under udarbejdelse gældende. En hjerneskade koordinator kan sikre og understøtte: Én indgang til kommunen herigennem et forkortet sagsforløb Sikre støtte, vejledning og rådgivning af borgere og familier i dyb krise, forvirring og sorg. Herigennem forebygges depression, stress og angst - motivationen opretholdes hvilket styrker mulighederne i forløbet. Være tovholdet i hjerneskadeteamet i kommunen, som består af fagpersoner fra forskellige forvaltninger/fagområder Sikre faglig sparring/vejvisning til hvordan fagpersonalet kan komme videre i en sag. Sikre samarbejdet med de praktiserende læger Sikre samarbejdet og sammenhængen i egne forvaltninger således, at der hele tiden er flow i forløbet Styrke og udvikle samarbejdet med Apo-teamet i Horsens og Horsens klyngen Understøtte det tværkommunale arbejde bl.a. selvhjælpsgruppe/-netværk til unge i aldersgruppen år Understøtte det frivillige arbejde på området bl.a. gennem de 2 patientforeninger Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen Stillingen er nuværende på 30 timer. Der er 2 modeller for det fremadrettede arbejde med hjerneskadeområdet: 1. At funktionen bevares som nuværende på 30 timer om ugen indeholdende de opgaver, der er i stillingen nuværende og som er i udvikling hele tiden i forhold til de opgaver, der kommer fra regionerne og i forhold til den faglige udvikling på området. 2. At der afsættes 10 timer ugentligt til en koordinerende funktion. Dette vil gøre, at alle de opgaver der løses i dag vil ændres. Da de sidste 2 år med hjerneskadekoordinatoren og fokus på området har givet en øget viden i organisationen, fokus på det tværfaglige

18 18 samarbejde, kvalificering af det faglige arbejde, dialogfora osv. er det noget at bygge på. Men udfordringerne er at fastholde/udvikle viden, den enkelte medarbejder får en anden rolle, og følgende opgaver, vil blive nedprioriteret: a. At alle sager får et sammenhængende forløb, det kræver at alle medarbejdere, der får en sag, har pligt til selv at følge op og sikre en koordinering/overlevering så borger, ægtefælle, børn og netværk ikke tabes b. At der i alle sager ligges op til at borgeren/pårørende/netværk selv skal tage kontakt til diverse sagsbehandlere(koordinator i eget forløb), men det kræver tæt opfølgning for at sikre, de får dette effekturet. c. Samarbejdet med frivillige foreninger d. Samarbejde med andre kommuner e. Fastholdelse af viden og udvikling af viden på området Administrationen indstiller, at der tages stilling til hvilken model, der skal arbejdes med fremadrettet. Beslutning Model 1 fremsendes til budgetforhandlingerne.

19 Ø Arv efter Otto Aksel Nielsen Rugberg Beslutningstema Orientering om arv efter Otto Aksel Nielsen Rugberg til fordeling blandt gammel Hedensted Kommunes plejecentre til forbedring af livskvaliteten for beboerne. Sagsfremstilling Hedensted Kommune modtog ultimo 2013 meddelelse fra bobestyrer advokat Henrik Klougart, Ret & Råd Sundhuset om, at afdøde Otto Aksel Nielsen Rugberg, Ndr. Stationsvej 18, 8721 Daugård, i testamente har bestemt, at plejehjem fra den "gamle" Hedensted Kommune skal arve en 1/3 del af, hvad han efterlader sig. I testamentet fremgår det udtrykkeligt, at arven skal indsættes på en særskilt bankkonto, og at beløbet skal anvendes til indkøb af effekter eller til aktiviteter, der medvirker til at forbedre livskvaliteten hos beboerne på plejehjemmene i Hedensted Kommune. Senior Service har modtaget boopgørelse med skæringsdato 15. april 2014, som er indsendt til SKAT og Skifteretten. Kontantarven udgør ca kr. Hedensted Kommune, Senior Service har ansøgt SKAT om boafgiftsfritagelse til plejehjem, når arven anvendes til almennyttige formål, der falder uden for den daglige drift, og som er til glæde og gavn for beboere og brugere af plejehjem. SKAT stiller ligeledes krav om oprettelse af særskilt bankkonto, så sammenblanding af ordinær drift undgås. Arven må ikke reducere det ordinære driftstilskud fra kommunen, og revisions - og anvendelseskrav skal være opfyldt. Bruger-pårørenderådene på de enkelte plejecentre er informeret om arven og i samarbejde med områdelederne, vil der konkret jævnfør den foreløbige kontante arv blive anskaffet følgende: Plejecenter Bøgely Løsning Formål Bio-pejs med ophæng, TV- og musikanlæg med gode højtalere samt kunst til vægge Indkøb af havemøbler, parasoller og en markise Øster Snede Fiskeakvarium og et TV 50" Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

20 20 Beslutning Taget til efterretning.

21 P Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet Beslutningstema Der er i Finanslovsforslaget for 2015 aftalt, at der skal sættes 1 milliard kroner til løft af den kommunale indsats på ældreområdet i Danmark. Dette giver millioner kroner til Hedensted kommune. Økonomi Der er en samlet pulje på kr., disse er fordelt på 4 indsatser. Se vedhæftede oversigt over indsatser og økonomi. Historik Der blev i finansåret 2014 afsat samme beløb til styrkelse af indsatsen på ældreområdet. Der blev valgt 4 indsatser, som midlerne blev fordelt på: Øge serviceniveau personlig pleje på plejecentrene - ca.4 mill. Styrke den sociale dimension - ca. 3,4 mill. Velfærdsteknologiske løsninger - ca. 0,5 mill. Bedre indsats for demente pårørende - ca. 0,4 mill Sagsfremstilling I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. For 2014 og 2015 blev det besluttet at udmønte midlerne via en årlig ansøgningspulje. Der er i puljen for 2015 ingen indholdsmæssige ændringer. Der ligges op til, at de 3 samme områder kan anvendes som inspiration. Styrket rehabiliterings- og genooptræningsindsats Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Bedre forhold for de svageste ældre på plejehjem. Da puljen og ansøgningen for 2014 først blev udmeldt i foråret, er de vedtagne indsatser startet i løbet af forsommeren. De indsatser der arbejdes med er følgende (se yderligere beskrivelse i vedhæftede fil) Øget serviceniveau personlig pleje på plejecentrene

22 22 Styrkelse af den sociale dimension hos de borgere der bor i eget hjem At kortlægge mulighederne og implementerer velfærdsteknologiske løsninger At give tilbud til ægtefæller/pårørende til demente borgere om afløsning/aflastning om aftenen og i weekenden Kommunikation Seniorrådet Byrådet Administrationen indstiller, at de indsatser, der er startet i 2014, fortsætter i Beslutning Godkendt. Bilag Udvalg September 2014 ÆO v1.pdf

23 P Godkendelse af Børne- og Familiehjemmet Bakkevej Beslutningstema Godkendelse af Børne- og familiehjemmet Bakkevej, Hornsyld. Økonomi Ingen konsekvenser. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen konsekvenser. Historik har tidligere behandlet en sag om ny organisering på Børne- og Familiehjemmet Bakkevej. Af hensyn til det nye Socialtilsyns godkendelsesprocedurer er det nødvendigt at præcisere, ud fra hvilket lovgrundlag mv., som Børne- og Familiehuset Bakkevej opererer. Sagsfremstilling Børne- og familiehjemmet Bakkevej er en 67 behandlingsinstitution; en selvejende institution under Ungdommens Vel, der er fysisk beliggende i Hornsyld. Der er i 2007 (fornyet i 2009) indgået overenskomst mellem Hedensted Kommune og bestyrelsen for Bakkevej om driften af institutionen. Der er pt. 59 ansatte + et antal vikarer på Bakkevej, som både har børn og unge anbragt fra Hedensted Kommune og fra de omkringliggende kommuner. Der er mulighed for konkrete dispensationsgodkendelser i henhold til Servicelovens 85 og 107. Bakkevej er normeret til 35 pladser. Bakkevej består i øjeblikket af 4 afdelinger: Døgnafdelingen, Familieafdelingen, Familieplejen samt en projektafdeling. Som et led i, at Bakkevej efterhånden varetager flere opgaver, herunder opgaver i relation til familieplejen, har Bakkevej fysisk overtaget lokalerne i den gamle bank i Hornsyld, Møllevej 4. Bakkevej vil fremover bestå af følgende afdelinger: Døgn-afdeling (Børnehuset Øst), (Børnehuset Solværket) samt (Ungehuset Elværket), familieafdeling og projekt-afdeling (Huset Møllevej 4) (Se bilag).

24 24 Den nye afdeling er Huset Møllevej 4, som består af: Efterværn, Familieplejen samt Projektgruppen. Projektgruppen vil være det sted, der fleksibelt bl.a. vil kunne tage sig af akut overnatning og akutte anbringelser pga. lokalaftaler med eksisterende medarbejdere og et stort vikarkorps. Personalegruppen vil ud over en lille fast stab bestå af ad hoc ansættelser, hvorfor der heller ikke er et fast budget i projektgruppen. Overenskomst og vedtægter for Børne- og Familiehuset Bakkevej vedhæftet i bilag. Kommunikation - Lovgrundlag Lov om Social Service 67, 85 og 107. Administrationen indstiller, at indstilling om godkendelse af Børne- og Familiehjemmet Bakkevej imødekommes. Beslutning Godkendt. Bilag Bilag Bakkevejen

25 A Emner til fællesmøde mellem og Handicaprådet Beslutningstema Afklaring af hvilke emner der ønskes drøftet på fællesmødet mellem Udvalget for Social Omsorg og Handicaprådet den 1. september 2014 kl Administrationen indstiller, at der findes emner til drøftelse til fællesmødet mellem og Handicaprådet den 1. september Beslutning Drøftet.

26 P Den Sociale rammeaftale 2015, Styringsaftalen Beslutningstema Drøftelse og beslutning af styringsaftalen for 2015 Økonomi - Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser - Historik Udvalget har tidligere drøftet og godkendt udviklingsstrategien for den Sociale rammeaftale for Rammeaftalen skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober. I styringsaftalen er enighed om, at der i fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling. Det aftales desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster. Udkast til Styringsaftale 2015 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Sagsfremstilling Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på

27 27 tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser. Styringsaftale 2015 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn. En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedr. reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger. KKR Midtjylland har på møde den 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver. Udvikling i taksterne: Der er enighed om: At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau. At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %. At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år. Kommunikation Sagen sendes til godkendelse i Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi og Byrådet.

28 28 Lovgrundlag Lov om social Service 6. Administrationen indstiller, at Styringsaftalen drøftes og godkendes. Beslutning Godkendt. Bilag Følgebrev, Styringsaftale 2015 Bilag 1 - Styringsaftalen 2015 Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger

29 A Opsamling månedsmøderne Beslutningstema Orientering - fra månedsmøderne April Sagsfremstilling Orientering - fra månedsmøderne April opsamling- hvordan forventes regnskab 2014 at holde i forhold til budgettet. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Bilag Opsamling månedsmøderne

30 A Orientering om arrangementer i fremtiden Beslutningstema Orientering om arrangementer i fremtiden. Sagsfremstilling Orientering om arrangementer i fremtiden: 19. August MED møde i Senior Service 26. August institutionsbesøg 30. August åbning af frivillighus i Tørring 2. September frivilligfest Senior Service 29. September sundhedskoordinationsmøde 30. September Kommunernes Landsforenings (KL) ældrekonference Administrationen indstiller, at orientering om arrangementer i fremtiden tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning (26/8,30/8, 2/9, og 30/9). 19/8 Deltager udvalgsmedlemmer i det omfang de kan. 29/9 Deltager formand og næstformand.

31 A Drøftelse af punkter til næste møde Beslutningstema Drøftelse af punkter til næste møde Administrationen indstiller, at udvalget drøfter forslag til punkter til næste møde Beslutning Drøftet.

32 A Personsag

33 33 Bilag Seniorrådets forslag til Budget 2015 Seniorrådets bemærkninger til budget 2015 Endelig opsamling og prioriteret liste fra Workshops 10. juni Fremtidens ældre Hedensted pdf Bilag 1 Parkurser Hjemtagelser på socialpsykiatri- og handicapområdet Udvalg September 2014 ÆO v1.pdf Bilag Bakkevejen Følgebrev, Styringsaftale 2015 Bilag 1 - Styringsaftalen 2015 Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger Opsamling månedsmøderne

34 34 Underskrifter Daniel Toft Jakobsen Birgit Jakobsen Bent Poulsen Hanne Grangaard

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Plejecenter Bøgely, Salen, Rørkærvej 1, 8722 Hedensted

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Plejecenter Bøgely, Salen, Rørkærvej 1, 8722 Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Plejecenter Bøgely, Salen, Rørkærvej 1, 8722 Hedensted Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Møde 27. august 2014 kl. 16:00 i Byrådsalen

Møde 27. august 2014 kl. 16:00 i Byrådsalen Handicaprådet Referat Møde 27. august 2014 kl. 16:00 i Byrådsalen Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Lene Hornstrup, Tine Hammer Palle Ravn, Gert Lund, Anna Marie Brix Poulsen, Mona Rask og John Børsting.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 19:15 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 16.00 Præsentation

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Hedensted Kommune. Ekstraordinært møde i Handicaprådet. Referat. Mødelokale, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Ekstraordinært møde i Handicaprådet. Referat. Mødelokale, Hedensted Rådhus Ekstraordinært møde i Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne-Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Hedensted Kommune. Dagsorden. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 5. december Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Dagsorden. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 5. december Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Dagsorden Mødetidspunkt: Kl 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen, Jeppe Mouritsen Fraværende: Bemærkninger: Inviterede kl 1600 Velfærdskoordinator

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 11. august 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 11. august 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.00 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 16.00 Afdelingsleder

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Mødedato: 18. september 2014 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. september 2014 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Refer Handicapråd Mødedo: 18. september 2014 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Budgetopfølgning - Handicaprådets driftsbudget - Kl. 15:00-15:10 2 2 Styringsaftalen

Læs mere

Møde 21. august 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 21. august 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 21. august 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 28 Orientering fra administrationen: 1 29 Orientering og oplæg omkring arbejdet med den nye førtidspensionsreform v/jobcentret

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen, Jeppe Mouritsen Fraværende: Bemærkninger: Inviterede Kl. 16.00 Leder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 1, Huset, Ny Skolegade 4, Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Ole Flemming Lyse, Minna Olesen, Kirsten Bitsch Kristensen,

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 NOTAT KKR SYDDANMARK Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 Den 3. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00642 Dok.ID: 2035424 Mødested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Mødetid: Den 3. juni kl.

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen, Jens

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Centralkøkkenet - M. P. Koefoeds Vej 1, 9800 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Hedensted Kommune. Åbent referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. april Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Åbent referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. april Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Åbent referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen, Jeppe Mouritsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.00

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

FURESØ KOMMUNE REFERAT

FURESØ KOMMUNE REFERAT FURESØ KOMMUNE Børneudvalg 7. februar 2007, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Mødelokale 14 F, (mødelokalet ved det tidligere borgmesterkontor) Administrationsbygning 2, Rådhustorvet 2, Farum Medlemmerne mødte. Berit

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Plejecenter Nederbylund, Fælledvej 1, 7160 Tørring

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Plejecenter Nederbylund, Fælledvej 1, 7160 Tørring Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Plejecenter Nederbylund, Fælledvej 1, 7160 Tørring Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik

Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik Politikken på mad- og måltidsområdet indeholder aktiviteter med udgangspunktet i visionen og målsætningerne. Nedenstående overordnede forslag til aktiviteter uddybes

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 11.00-12.45: Dialogmøde

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 18.01.2011 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Masterplan for Social & Tilbud - strategiske sigtelinjer... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere