Målgruppen udgør en stor gruppe på ca personer, som kommer fra fem forskellige ydelser, jf. figur 1: Figur 1: Målgruppen fordelt på ydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målgruppen udgør en stor gruppe på ca. 23.400 personer, som kommer fra fem forskellige ydelser, jf. figur 1: Figur 1: Målgruppen fordelt på ydelser"

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Økonomikontoret Side 1 af 11 Baggrundsnotat: Målgruppebeskrivelse for ikkearbejdsmarkedsparate borgere i Københavns Kommune 1 I dette notat foretages en målgruppebeskrivelse af de mest udsatte borgere, der er omfattet af beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune, hhv. borgere i matchgrupperne 4 og 5 samt personer omfattet af tilbud om forrevalidering og revalidering. Målgruppebeskrivelsen svarer til de to typer af tilbud, som Københavns Kommune i 2009 udbyder opgavevaretagelsen af. Notatet beskriver målgruppen dels i et ydelsesperspektiv, dvs. ud fra de ydelser målgruppen modtager, dels i et ressourceperspektiv, dvs. de problemstillinger, som målgruppen typisk har for at kunne få en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen i et ydelsesperspektiv Målgruppen hvor mange? Og hvilke ydelser? I dette afsnit beskrives den potentielle målgruppe ud fra de ydelser, borgerne modtager. Målgruppen er på personer. Målgruppen modtager 5 forskellige typer ydelser, særligt kontanthjælp og sygedagpenge. Målgruppen udgør en stor gruppe på ca personer, som kommer fra fem forskellige ydelser, jf. figur 1: Figur 1: Målgruppen fordelt på ydelser Ledighedsydelse 2% Øvrige 0,2% Revalidering og forrevalidering 6% Sygedagpenge 50% Kontanthjælp og starthjælp match 4 eller 5 42% Kilde: New Insight A/S baseret på udtræk fra DREAM, uge til uge Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere (9.800 personer) udgør 42 pct. af målgruppen for de to tilbud. Det er meget få, der modtager starthjælp, ca. 100 personer. Sygedagpengemodtagere ( personer) udgør 50 pct. af målgruppen. På nogle punkter kan denne gruppe af borgere være mere ressourcestærke end borgere på kontanthjælp, idet de ofte vil have erfaring fra arbejdsmarkedet og have en arbejdsidentitet. De adskiller sig fra de andre grupper af borgere ved, at deres 1 Notatet baserer sig i høj grad på New Insight, 2007, Bilag 1: Målgruppebeskrivelse for udbud 2009.

2 ydelse er tidsbegrænset, og fokus i indsatsen er i høj grad på hurtigst mulig tilbagevenden til job. Side 2 af 11 Revalidender og forrevalidender (1.385 personer) udgør 6 pct. af målgruppen. Forrevalidering bruges kun i begrænset omfang. Ledighedsydelse: udgør en lille gruppe på ca. 550 personer (2 pct. af målgruppen). Borgerne på ledighedsydelse er afklaret og berettiget til fleksjob. Knap københavnere er beskæftiget i fleksjob. Arbejdsmarkedet for fleksjobbere er således stadig begrænset. Førtidspensionister: Der vil være en mindre gruppe borgere, anslået under 100 årligt, som modtager førtidspension, men som nu er i bedring. Det kan fx være, at de har fået mere styr på en psykisk lidelse, og de er interesseret i at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, men har behov støtte hertil. Kendetegn ved målgruppen et kort overblik Køn: Der er lidt flere kvinder (53 pct.) end mænd i den samlede målgruppe. Alder: Den største aldersgruppe er personer mellem 30 og 49 år. Det er lidt mere end ca. hver anden person i målgruppen, der er mellem 30 og 49 år. Knap hver tredje er over 50 år, lidt mere end hver tiende er unge under 30 år. Etnicitet: 68 pct. af målgruppen er etniske danskere. 25 pct. er ikke-vestlige indvandrere. Blot 1 pct., dvs. ca. 300 borgere, er efterkommere fra ikke-vestlige lande (2. generationsindvandrere). 5 pct. er borgere fra vestlige lande. Tabel 1: Målgruppen, fordelt efter alder, køn og etniske baggrund, antal Alder Køn Danskere og Nydanskere vestlige Under 30 år Kvinder år 50 år og derover Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd I alt Kilde: New Insight A/S baseret på udtræk fra DREAM, Note: Berørte DREAM-uger i perioden, uge til uge Målgruppen i et ressourceperspektiv Målgruppens ressourcer og problemer I dette afsnit beskrives den potentielle målgruppe ud fra de ressourcer, de har. Først beskrives, ud fra de tematikker der er i ressourceprofilen, de problemstillinger og kvalitative forhold, der kendetegner målgruppen. Dernæst inddeles målgruppen i fire undergrupper baseret på deres alder og etniske baggrund, og dernæst beskrives de kvalitative forhold, som kendetegner gruppen. Det generelle billede er, at mange i målgruppen har helbredsproblemer, ofte i kombination med en usikkerhed om deres situation på arbejdsmarkedet.

3 Målgruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er langt fra arbejdsmarkedet. Det er personer med lav grad af match eller intet match mellem deres beskæftigelsespotentiale og arbejdsmarkedet. Det er personer, som typisk har flere og komplicerede problemer, som begrænser deres arbejdskapacitet og deres beskæftigelsespotentiale. Det kan være problemer som: Side 3 af 11 Begrænset arbejdsmarkedsperspektiv. En del borgerne i målgruppen mangler motivation og tro på, at de kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet. De har ingen arbejdsidentitet, de er ikke afklaret om, hvad de kan og vil, og de søger ikke arbejde. For stort set alle grupper er arbejdsmarkedsperspektivet, motivation og selvtillid et helt centralt indsatsområde. Begrænsede kompetencer. Både i form af begrænsede faglige kompetencer, idet mindst en tredjedel ikke har uddannelse og mange har indlæringsproblemer (læse, stave-svage og talblinde) og i form af begrænset arbejdsmarkedserfaring eller manglende de personlige og sociale kompetencer (omgås andre, møde til tiden, overholde aftaler mv.). Helbredsproblemer. Dette omfatter alvorlig fysisk sygdom (fx cancer, sclerose, svær migræne eller piskesmæld), fysiske handicap (synshandicap, hjerneskade mv.) eller psykiske handicap (udviklingshæmmede, personer med ADHD mv.), som gør, at arbejdsevnen begrænses. Helbredsproblemerne kan også tage form af andre smerter, der er tæt forbundet med, at borgeren har ondt i livet. Psykiske sygdomme, som angst, skizotypisk lidelse, depression, posttraumatiske syndromer mv. samt misbrugsproblemer. Gruppen af både aktive og passive misbrugere kan være svære at afklare i forhold til arbejdsmarkedet. Vanskelig social situation. Det er en bred vifte af sociale problemer, som kan kendetegne gruppen. Det kan både være skilsmisse eller samlivsproblemer, hvor der fx er hustruvold. Økonomisk gæld er en problemstilling for flere, som kan være blokerende for deres vilje til at tage arbejde. Der kan også være sygdom eller dødsfald i den nære familie. Her er specielt eneforsørgerne særligt udsatte, hvis de har handicappede eller syge børn, som kræver stor opmærksomhed. Det skønnes, at en mindre gruppe også er hjemløse. Ungegruppen Gruppen af unge dækker over borgere under 30 år med meget forskellige ressourcer og problemer. Et fælles kendetegn er, at der er særlige regler for gruppen, såsom lavere ydelser, uddannelsespålæg og tidligere indsats. Der er et stort politisk fokus på, at gruppen gennemfører en uddannelse. Der er unge under 30 år i den potentielle målgruppe. Tidligere undersøgelser viser, at der er få helt unge under 20 år i gruppen 2. I figur 2 er de unge opdelt på køn og etnicitet samt den ydelse, de modtager. 2 New Insight 2007: Unge ledige i Københavns Kommune

4 Figur 2: Målgruppen af unge under 30 år fordelt på ydelse, køn og etnicitet Side 4 af 11 Målgruppe Unge, danske og vestlige mænd Unge, danske og vestlige kvinder Unge, nydanske mænd Unge, nydanske kvinder Antal Revalidering Kontanthjælp, match 4 og 5 Sygedagpenge Ledighedsydelse Kilde: New Insight A/S baseret på udtræk fra forløbsdatabasen DREAM. Figuren viser hvor mange i målgruppen af unge, der er på de forskellige ydelser. Det er fordelt på køn og etnicitet. Målgruppens ressourcer og problemer De tre største problemstillinger for gruppen af unge er dårligt helbred herunder også psykiske lidelser og misbrugsproblemer, lavt uddannelsesniveau og et begrænset arbejdsmarkedsperspektiv. For flere af de unge i målgruppen vil der være tale om en kompleks kombination af problemer. Helbred: Halvdelen er arbejdsløse, fordi de er blevet syge og ikke har kunnet magte arbejdet. Det vil primært være sygedagpengemodtagerne i gruppen. Medarbejderne fra jobcentrene peger på, at bl.a. psykiske lidelser og misbrug kan være et problem i gruppen. Kompetencer: Tidligere undersøgelser 3 viser, at gruppen af unge har et lavt uddannelsesniveau. 75 pct. af kontanthjælpsmodtagerne og 25 pct. af sygedagpengemodtagerne har ikke uddannelse ud over folkeskolen. 2/3 er startet på en uddannelse, som de ikke har fuldført. For mange skyldes det både, at de ikke har kunnet følge med, og at deres helbred er blevet dårligt. Nydanskerne har markant lavere uddannelsesniveau end resten af gruppen. Arbejdsmarkedsperspektiv: Under halvdelen af de unge siger, at de gerne vil have et arbejde. Omvendt så er det positivt, at 61 pct. forventer, at de vil få fast arbejde indenfor det næste år. Det er et udtryk for håb og motivation hos den del af gruppen. Social situation: Det er ca. 40 pct. af de unge kvinder og blot ca. 10 pct. af mændene, der har mindre, hjemmeboende børn under ti år. Flere af de unge kvinder er eneforsørgere, og der er en mindre gruppe, for hvem der vil være problemstillinger ift. pasning og omsorg for børn med sygdom/handicap. Dertil kommer, at der vil være en mindre del af gruppen, særligt unge mænd, som er involveret i kriminalitet. Nogle i gruppen (det er usikkert hvor mange) vil have haft en vanskelig opvækst og ople- 3 New Insight 2007: Unge ledige i Københavns Kommune

5 vet omsorgssvigt. Det er et problem for flere, at de ikke har forbilleder eller et netværk af ressourcestærke personer tæt på dem. Side 5 af 11 Eksempel på en ung nydansker Ali er en ung mand på 27 år med rødder i Mellemøsten. Efter afsluttet 10. klasse deltog han i et grønt forløb på en teknisk skole, men har siden 2001 været på kontanthjælp. Ali har rimelige danskkundskaber og bl.a. kørekort. Han har tidligere været indlagt på et psykiatrisk hospital med en psykose, der var afledt af et langvarigt narkotika- og alkoholmisbrug. I øjeblikket bor han på en institution for unge med psykiske lidelser, men en fornuftig medicinering betyder, at han nu bør være i stand til at vare-tage et arbejde. Da Ali har indlæringsproblemer, vil dette dog kræve langvarig praktisk træning. I forbindelse med et aktiveringsforløb i 2001 var han tilknyttet et gartneri og var meget glad for arbejdet. Generelt er han glad for fysisk arbejde og drømmer om beskæftigelse som enten gartner eller chauffør. Ali er meget motiveret for at komme i beskæftigelse, og især det økonomiske incitament spiller en rolle. Senest han været tilknyttet et tre måneders særligt tilrettelagt forløb, der skal afklare hans jobmuligheder inden for henholdsvis transportbranchen og gartneribranchen. Eksempel på en ung dansk kvinde Pernille er ung kvinde på 23 år, der har modtaget kontanthjælp, siden hun var 18 år. Hun har en søn på 4 år og har nu indset, at hun har brug for støtte og vejledning til at komme videre i sit liv. Hun har indtil nu levet i et parforhold, hvor der har været store problemer med fysisk og psykisk vold. Parforholdets problemer har sat sig dybe psykiske spor hos Pernille, men hun er nu ude af forholdet og klar til at starte på en frisk. For nyligt uddannede hun sig til fitness-instruktør, hvilket har givet hende mere selvtillid. Alene det faktum, at hun var i stand til at gennemføre et fem måneders forløb, har givet hende troen på, at hun kan komme videre med arbejde og uddannelse. Alligevel takkede hun nej til et fast fuldtidsjob som fitness-instruktør, med den begrundelse, at lønnen var for lav. I stedet vil hun søge optagelse på rederuddannelsen hos Falck. Målgruppen af personer fra 30 til 49-årige Der er personer i den potentielle målgruppe, som er 30 til 49 år. Hovedparten modtager enten kontanthjælp (6.100 personer) eller sygedagpenge (6.200 personer). Borgerne har meget forskelligartede problemstillinger for, at de kan få en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet personer (30 pct.) af gruppen er nydanskere. Nydanskerne er primært kontanthjælpsmodtagere. Det er to ud af tre af både de nydanske kvinder og mænd i aldersgruppen, som modtager kontanthjælp. Meget få er på revalidering eller ledighedsydelse. Omkring 30 pct. er på sygedagpenge. Der er danske kvinder. Det er den største gruppe. De er i høj grad på ydelser, der viser, at de har helbredsproblemer. En stor andel er på sygedagpenge (60 pct.) og relativt mange (10 pct.) af de danske kvinder er på revalidering. De danske mænd, personer, er i højere grad på kontanthjælp end kvinderne.

6 Figur 3: Målgruppen af årige Fordelt på ydelse, køn og etnicitet Målgruppe Side 6 af år, danske og vestlige mænd år, danske og vestlige kvinder år, nydanske mænd år, nydanske kvinder Revalidering Kontanthjælp, match 4 og 5 Sygedagpenge Ledighedsydelse Antal Kilde: New Insight A/S baseret på udtræk fra forløbsdatabasen DREAM. Figuren viser hvor mange i målgruppen af årige, der er på de forskellige ydelser. Det er fordelt på køn og etnicitet. Målgruppens ressourcer og problemer De tre største problemstillinger for gruppen af årige er overordnet set de samme som for unge gruppen: dårligt helbred, lavt uddannelsesniveau og et begrænset arbejdsmarkedsperspektiv. Arbejdsmarkedsperspektiv: Ligesom for ungegruppen er der et paradoks i gruppen af årige. Mange siger, at de i ret høj grad ønsker et arbejde (ca. 56 pct.). De er absolut ikke tilfredse med deres situation som arbejdsløse og mange (ca. 60 pct.) forventer, at de er i arbejde indenfor et år, men kun hver tredje gør noget aktivt for det, idet de søger arbejde. Gruppen har således behov for støtte og motivation i deres vej ind på arbejdsmarkedet. Kompetencer: Gruppens uddannelsesniveau adskiller sig ikke væsentligt fra arbejdsstyrken. 30 pct. har ikke uddannelse udover folkeskole. 17 pct. har en erhvervsuddannelse og 20 pct. har en videregående uddannelse. Det vil især være personer på sygedagpenge, som har arbejdsmarkedserfaring og uddannelse. Tidligere undersøgelser og Jobcentrenes oplevelse er, at der er dele af gruppen, som ikke har de personlige og sociale kompetencer, der kræves for at kunne fungere på en arbejdsplads. En del af gruppen, 27 pct. mener selv, at opkvalificering eller uddannelse er nødvendigt for, at de kan få et arbejde. For en del borgere ligger kontakten til arbejdsmarkedet flere år tilbage (ca. 60 pct.). Og en mindre gruppe (10 pct.) har aldrig haft et arbejde. Helbred: Halvdelen af målgruppen oplever selv, at dårligt helbred er årsagen til, at de er blevet arbejdsløse, og hver tredje ser en styrkelse af deres helbred som nødvendig for, at de overhovedet kan få et arbejde igen.

7 Social situation: Det er knap 40 pct. af gruppen af årige, som enten er gift eller har en samlever. En stor del af gruppen har desuden børn. 25 pct. af mændene og 55 pct. af kvinderne har mindre børn under ti år. Side 7 af 11 Eksempel på dansk kvinde i målgruppen år Henriette er 43 år gammel og uddannet folkeskolelærer. Men hun har kun i meget begrænset omfang arbejdet som lærer. I stedet har hun varetaget sekretær- og receptionistfunktioner hos mange forskellige virksomheder. Hendes seneste ansættelse ophørte i 2005 og hun har siden været uden for beskæftigelse. Hendes begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet er af både fysisk og psykisk karakter. Hendes helbredsproblemer i nakke, ryg og arm, har affødt en række psykiske problemer; herunder stress, der har ført til præstationsangst og nervøsitet. Hun har en drøm om, at hun på sigt vil kunne varetage et flex-job som lægesekretær. En konkret arbejdsprøvning skal nu vise, hvorvidt Henriette er egnet til beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår. Gruppen af ældre 50 år eller derover Et fællestræk ved gruppen er, at næsten alle har arbejdserfaring. Undtagelsen kan være nydanske kvinder og mænd, fx traumatiserede flygtninge. Særlige problemstillinger for gruppen af ældre vil være sygdom som følge af enten fysisk nedslidning (fx af knæ, ryg, led som følge af et langt arbejdsliv) eller psykisk, der ses hos nogle grupper i bl.a. undervisningssektoren og plejesektoren. Gruppen kan opleve vanskeligheder ved at få arbejde på grund af deres alder (aldersdiskrimination). Den potentielle målgruppe af ældre er på personer modtager kontanthjælp, stort set resten er modtagere af sygedagpenge. Der er relativt få nydanskere blandt de ældre, idet de blot udgør 21 pct. (1.450 personer) af de ældre. I lighed med de øvrige grupper ses der en klar forskel på de ydelser, som nydanskere og danskere modtager. Nydanskerne over 50 år er i høj grad på kontanthjælp og i mindre grad på sygedagpenge. Danskerne i målgruppen modtager i større omfang sygedagpenge. Revalidering anvendes kun i meget begrænset omfang for ældre. En mindre gruppe på 330 personer er på ledighedsydelse. 4 Se også tabel 3.2 og 3.3

8 Figur 4: Målgruppen af ældre 50 år+ Fordelt på ydelse, køn og etnicitet Målgruppe Side 8 af 11 Ældre over 50 år, danske og vestlige mænd Ældre over 50 år, danske og vestlige kvinder Ældre over 50 år, nydanske mænd Ældre over 50 år, nydanske kvinder Revalidering Kontanthjælp, match 4 og 5 Sygedagpenge Ledighedsydelse Antal Kilde: New Insight A/S baseret på udtræk fra forløbsdatabasen DREAM. Figuren viser hvor mange i målgruppen af ældre over 50 år, der er på de forskellige ydelser. Det er fordelt på køn og etnicitet. Målgruppens ressourcer og problemer Problemstillinger for gruppen af ældre er helbredsproblemer og et snævert arbejdsmarkedsperspektiv som følge af sygdomsidentitet, ønske om tilbagetrækning eller begrænset faglig mobilitet efter et langt arbejdsliv i en type jobs, som gruppen fx ikke længere kan eller vil arbejde indenfor længere. Arbejdsmarkedsperspektiv: Der kan spores en vis polarisering i målgruppen af ældre. Flere end blandt de øvrige grupper (21 pct.) har det fint med at være uden arbejde. Omvendt er der en større gruppe, der ønsker arbejde (63 pct.) og flere søger arbejde. Kompetencer: De ældres uddannelsesniveau adskiller sig ikke væsentligt fra de beskæftigede i samme aldersgruppe. Få af dem tror, at mere uddannelse er vejen til job. Der er personer, som bl.a. ikke har de personlige kompetencer, som gør dem i stand til at få job uden støtte fra andre. Der er, som i de andre grupper borgere, som har dårlige læse/skrive kundskaber og begrænsede IT-færdigheder. Samtidig er der borgere, som har en videregående uddannelse og arbejdet på et højt niveau i mange år, men som på grund af fx alvorlig sygdom, udbrændthed eller en social begivenhed har mistet deres arbejde og troen på, at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Helbred: Over halvdelen er arbejdsløse, fordi de ikke kunne magte deres seneste job på grund af sygdom. En meget stor gruppe, særlig danske kvinder og mænd modtager sygedagpenge. For 40 pct. opleves et bedre helbred som en forudsætning for, at de kan vende tilbage til et arbejde. Misbrug og psykiske lidelser er også problemstillinger for flere af de ældre.

9 Social situation: Der er flere, som bor alene i gruppen. Enkelte er ensomme og mangler et netværk, der kan støtte dem i hverdagen og i deres vej mod et job. Det er dog ikke unikt for gruppen af ældre. Der er meget få, som har mindre børn under ti år. Side 9 af 11 Eksempel på dansk kvinde i målgruppen af ældre på 50 år eller mere Hanne er en kvinde på 57 år. Hun er oprindeligt uddannet frisør, men hun har ikke været beskæftiget i mere end 33 år. Som hjemmegående har hun været forsørget af ægtefællen, der nu er gået på pension. Hanne lider under flere helbredsmæssige problemer: Hun er opereret for brystkræft. Hun har slidgigt i nakken. Hun har smerter i ryg, lænd og arm. I forlængelse af de fysiske problemer har hun oplevet en række psykiske følgevirkninger. Hun har voldsomme humørsvingninger, bliver meget let stresset og fokuserer meget på eventuelle fremtidige helbredsproblemer. I 2007 bliver hun sendt i arbejdsprøvning. Forløbet skal fastslå, hvorvidt hun er i stand til at varetage et flex-job eller om hun skal tildeles førtidspension. Generelt er Hanne uforstående over for arbejdsprøvningen. Hun føler sig nedslidt og har ikke mod på at genetablere forbindelse til arbejdsmarkedet Eksempel på dansk mand i målgruppen af ældre på 50 år eller mere Torben er 58 år og kontanthjælpsmodtager. Han har været langtidsledig i flere omgange, men har også tidligere varetaget forskellige job i længere perioder oftest fysiske betonede jobs, hvor hans uddannelse som maskinarbejder er kommet ham til gode. Siden 1997, hvor Torben blev fyret pga. for meget sygefravær, har han haft problemer med alkoholmisbrug og i år 2000 mistede han sin bolig. Efterfølgende har han dog arvet en lejlighed og fået bedre styr på økonomien. Pga. sit dårlige helbred er Torben dog ikke i stand til at varetage et fuldtidsarbejde. Han har problemer med slidgigt i ryggen og han lider af allergi. Samlet set er han ikke i stand til at arbejde mere end fire timer om dagen. Senest har Torben været i arbejdsprøvning som lagerarbejder i et VVS-firma. Forløbet skulle teste hans arbejdskapacitet. Gruppen af nydanskere Nydanskerne, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, er en gruppe på personer. De er i nogen grad beskrevet under de tre foregående grupper. Der er dog en række særlige etniske problemstillinger, som gør det relevant at fokusere på dem som gruppe alene. Der gælder problemstillinger ift. kultur/identitet og danskkundskaber, som gør, at der er nogle andre barrierer for dele af gruppen af nydanskere. Derudover er der en markant forskel i uddannelsesniveau, som gør at mange nydanskere vil opleve manglende kompetencer som barriere. For en mindre del af målgruppen har de særlige regler ift. krav om opholdstid og opholdsgrundlag den konsekvens, at de får starthjælp eller slet ikke er berettiget til ydelse. Sidstnævnte er en meget lille gruppe.

10 Figur 5: Målgruppen af nydanskere, fordelt på ydelse, køn og etnicitet Målgruppe Side 10 af 11 Nydanske kvinder Nydanske mænd Revalidering Kontanthjælp, match 4 og 5 Sygedagpenge Ledighedsydelse Antal Kilde: New Insight A/S baseret på udtræk fra forløbsdatabasen DREAM. Figuren viser hvor mange i målgruppen af nydanskere, der er på de forskellige ydelser. Det er fordelt på køn og etnicitet. Målgruppens ressourcer og problemer Arbejdsmarkedsperspektiv: I lighed med de andre grupper er der en stor gruppe, der har en forhåbning om, at de vil være i arbejde indenfor det næste år (58 pct.). Halvdelen vil gerne have et arbejde, men det er blot hver tredje, som har søgt job indenfor den sidste måned. Der er en gruppe af specielt nydanske kvinder, som i højere grad har en sygdomsidentitet end en arbejdsidentitet. En del af gruppen af nydanskere har et begrænset kendskab til samfundet og den måde arbejdsmarked og beskæftigelsessystemet fungerer på. De kan, som flere danskere i målgruppen, mangle viden om, hvor de skal henvende sig. Kompetencer: Den største forskel på nydanskerne og resten af målgruppen er at de i højere grad har begrænsede kompetencer. Uddannelsesniveauet er væsentligt lavere end for danskere. 40 pct. har folkeskolen som eneste uddannelse. Hertil kommer en gruppe på 20 pct. for hvem der ikke er uddannelsesoplysninger, fordi de enten ikke har en uddannelse (heller ikke folkeskole) eller det er en udenlandsk uddannelse. Blandt nydanskerne vil der også være en gruppe, som har begrænsede danskkundskaber. Og der er en gruppe (ca. 12 pct.), der aldrig har haft et arbejde. Helbred: Der er en mindre gruppe af specielt flygtninge, der lider af posttraumatisk stress som følge af tortur. I lighed med de øvrige grupper oplever ret mange (40 pct.), at deres helbred skal blive bedre, før de kan få et arbejde. De nydanskere, der modtager sygedagpenge, vurderes i lidt højere grad end de danske sygedagpengemodtagere som længerevarende sygeforløb (visitationskode 3). 45 pct. af de nydanske sygedagpengemodtagere er i længerevarende sygeforløb, hvor det er 38 pct. af de danske sygedagpengemodtagere. Social situation: Der er flere nydanskere i målgruppen end danskere, der er gift. To ud af tre nydanskere er gift, hvor det er hver fjerde dansker i målgruppen. Samtidig er der væsentligt flere, der har mindre børn.

11 Side 11 af 11 Eksempel på mandlig nydansker Mustafa er 49 år og kommer oprindeligt fra Irak. Som følge af politisk aktivitet i hjemlandet blev han fængslet og tortureret. Han flygtede til Tyrkiet, dernæst til Syrien og til sidst til Danmark, hvor været dansk statsborger siden Mustafa har en uddannelse, der svarer til gymnasie-niveau og påbegyndte i sin tid en uddannelse til elektronikingeniør i hjemlandet. I Danmark har han gennemført en 1-årig gymnasieuddannelse for udlændinge og han behersker det danske sprog i både skrift og tale. Men Mustafa har aldrig gennemført en videre uddannelse og har ikke siden opnået nogen form for tilknytning til arbejdsmarkedet. Grunden ligger i hans psykiske tilstand. Mustafa har diagnoserne Post traumatisk stress syndrom og epilepsi. Som en følge heraf, har han meget svært ved at koncentrere sig. Han skammer sig meget over sin sygdom og tidligere arbejdsafklaringer har vist, at han har svært ved at indgå i simple sociale relationer. Det skal nu afgøres om Mustafa skal tildeles førtidspension. Eksempel på kvindelig nydansker Shida er 42 år og har mellemøstlig baggrund. Hun har boet i Danmark med sin familie i nu 15 år. Hun er mor til tre børn og har altid gået hjemme hos børnene. Familien står hende meget nært og hun indgår derfor i meget få sociale sammenhænge ud over det familiære. Hun har aldrig fået en uddannelse i Danmark og har ikke været tilknyttet arbejdsmarkedet på noget tidspunkt. Hun har tidligere deltaget i flere dansk-kurser, men hendes danske sprog er stadig forholdsvis dårligt. Shida har ingen motivation for at komme i arbejde. Hun føler sig slidt af opgaverne i hjemmet og har meget svært ved at se meningen med en arbejdsafklaring. Hun klager meget over smerter i ryg, arme og ben, og hun vurderer selv, at hun ikke i stand til arbejde. Alligevel deltager hun nu i et arbejdsprøvningsforløb, der skal afklare, hvorvidt hun på sigt kan klare et flex-job inden for rengøringsbranchen.

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Projekt udvidelse af arbejdsstyrken

Projekt udvidelse af arbejdsstyrken Projekt udvidelse af arbejdsstyrken Formål Formålet med projektet er at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd Mål Målet er at arbejdsstyrken udvides og udvikles Delmålene er: 1. At udsatte

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Ny analyse af målgruppen for Flere skal med. Identificerer 9 undergrupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Ny analyse af målgruppen for Flere skal med. Identificerer 9 undergrupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere Ny analyse af målgruppen for Flere skal med Identificerer 9 undergrupper af langvarige kontanthjælpsmodtagere Baggrund for analysen FORMÅL: Hvem er de langvarige kontanthjælpsmodtagere? Imødekomme overgeneraliseringer

Læs mere

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI De egnede - en konstant andel af danskerne? 100% 80% 60% 40% 20% Familieforsørgede Andel

Læs mere

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Bilag 1 - Målgruppebeskrivelser MARTS 2011 Brugerundersøgelse Målgruppebeskrivelse 2 Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Målgruppebeskrivelser Den 26. marts 2012

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Erfaringer og resultater fra projektet Tidlig opsporing og indsats i jobcentre 1 Disposition Kort om projektet Hvorfor er tidlig opsporing

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 B 95 Bilag 1 Offentligt HK/Danmark Arbejdsliv og analyseafdelingen 9. februar 2010 Sygedagpengesager 2010 Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Sagerne illustrerer

Læs mere

Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet

Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet Ung og sund Fremdriftsmøde 18. marts 2009 Lene Nedergård. Socialrådgiver, cand.scient.soc. Den Sociale Højskole i København Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED... 3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV... 4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Stor forskel i danskernes medicinforbrug

Stor forskel i danskernes medicinforbrug Stor forskel i danskernes medicinforbrug En ny undersøgelse af danskernes medicinkøb viser, at der er store forskelle på, hvilke grupper i samfundet der køber medicin, og hvilken slags de køber. For langt

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Analyse af revalideringsindsatsen i Nordjylland. April 2011

Analyse af revalideringsindsatsen i Nordjylland. April 2011 Analyse af revalideringsindsatsen i Nordjylland April 211 Forord Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med de tre nordjyske kommuner Morsø, Hjørring og Aalborg bedt mploy a/s om en analyse

Læs mere

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Struer Bilagsrapport 1: Målgruppeanalyse 2 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Den 6. juli 2012 Udviklingskonsulent Peder Gaarde Fisker 5213 3430 pgf@marselisborg.org Marselisborg

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4 Hedensted Notatark Sagsnr. 5.00.00-P05-2-6 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 29.6. Analyse af Ressourceforløb Indhold Analyse af Ressourceforløb... Opsummering af analysen kort fortalt...2 Status for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Notat Maj 2011 Redegørelse om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Baggrund For at styrke integrationsindsatsen og hjælpe indvandrere med at få kontakt

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for Arbejdsmarkedspolitik og Strategi NOTAT Dato: 18-05-2006 Sagsnr.: 307388 Dok.nr.: 1845819 PKM Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet 1. kvartal 2006

Læs mere

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere