Produktnavn: Spa Tabs 1 Anvendelse: Desinfektion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktnavn: Spa Tabs 1 Anvendelse: Desinfektion."

Transkript

1 Version 1.0, september 2012 Produktnavn: Spa Tabs 1 Anvendelse: Desinfektion. Beskrivelse Langsomtopløselige 1 g klortabletter til sikring af vandhygiejnen i indendørs spabade, boblebade og whirlpools til 1-3 personer med et vandindhold på l, hvor vandet tømmes ud efter afsluttet badning. Til både blødt og hårdt vand. Brugsvejledning Før badning: Påbegynd vandpåfyldningen i god tid. Fyld op med vand til 5-10 cm over vandmassage dyserne. Under vandpåfyldningen tilsættes: 1 stk. Spa Tabs 1 tablet pr. person som skal benytte badet. Tilsæt tabletten direkte i vandet med vandmassagen kørende. Lad pumpen køre i ca. 1 minut til tabletten er opløst før der bades. Efter badning: Som en ekstra sikkerhed mod bakterievækst afsluttes brugen af spabadet således: Tilsæt med vand- og luftmassagen kørende 1 stk. Spa Tabs 1 tablet pr. person, der har benyttet badet. Efter cirkulation i ca. 1 minut, tømmes karret for brugt badevand. I spabade på hoteller og i udlejningshuse rengøres det skjulte rørsystem hver uge med Spa Fluid 2 og hver 4. uge med Spa Pipe Clean (i private bade rengøres det skjulte rørsystem 3-4 gange årligt). I store spabade anvendes Spa Tabs 5. Anvendes før: Se dato på emballagen. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for specialaffald og farligt affald. Efter rengøring med vand kan emballagen bortskaffes med dagrenovationen. Før produktet anvendes, skal du gennemlæse brugsvejledningen og sikkerhedsdatabladet.

2 Spa Tabs 1 dk 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1.1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Spa Tabs Anvendelse af stoffet/materialet Spa Tabs 1 anvendes til at desinficere vand. 1.3 Fremstiller, leverandør eller importør Fremstiller/leverandør : Copenhagen Chemicals ApS Diplomvej Lyngby Danmark Telefon: FAREIDENTIFIKATION Klassificering i henhold EU-direktiv 67/548/EEC med tillæg og/eller 1999/45/EC med tillæg Dette præparat er: O Brandnærende R8 Brandfarligt ved kontakt med brandbare stoffer R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre Xi Lokalirriterende R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne N Miljøfarligt R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Klassificering i henhold til forordning (EU) nr. 1272/2008 (CLP) Fareidentifikation(er): Oxiderende stof kategori 2 Kontaktfarer Øjne: Kategori 2 forårsager alvorlig øjenirritation Målorganstoksicitet (enkel eksponering): Kategori 3 Kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne. Farligt for vandmiljøet Akut fare: Kategori 1 Meget giftig for organismer, der lever i vand Farligt for vandmiljøet Kronisk fare: Kategori 1 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Korttidseksponering (Akut) Indånding: Materialet indeholdt i denne tablet i fast form forventes ikke at have nogen effekt på åndedrættet. Respirable partikler opleves generelt ikke. Den respirable del af tablettens aktive stof er normalt mindre end 0,1 % efter vægt for de granulære og ekstragranulære kornstørrelser. Hvis stoffet er i formalet eller på anden måde i pulverform, kan effekter lig et ætsende stof opstå. Kan forårsage alvorlig irritation af luftvejene med følgende hosten, kvælning, smerte og mulig forbrænding af slimhinderne. Hvis der forekommer en kraftig eller langvarig eksponering, kan der udvikles lungeødem enten med det samme eller mere almindeligt inden for en periode på 5 72 timer. Symptomerne kan omfatte voldsomme smerter i brystet, dyspnø (åndenød), skumagtigt opspyt, cyanose og svimmelhed. Fysiske undersøgelsesresultater kan omfatte fugtig rallen, lavt blodtryk og høj puls. Alvorlige tilfælde kan være dødelige. 1/10

3 Øjne: Dette materiale irriterer øjet. Direkte kontakt kan forårsage alvorlig irritation, smerte og forbrændinger og eventuelt alvorlig og varig skade, inklusiv blindhed. Omfanget af skaden afhænger af koncentration og varighed af kontakteksponering. Hud: Direkte kontakt med våde materialer eller fugtig hud kan forårsage alvorlig irritation, smerte og eventuelt forbrændinger. Tørt materiale er mindre irriterende end vådt materiale. Dette materiale er ikke hudsensibiliserende baseret på undersøgelser med forsøgskaniner. Indtagelse: Ikke en sandsynlig eksponeringsvej. Farlig ved indtagelse. Indtagelse kan forårsage smerte og alvorlige forbrændinger af slimhinderne. Der kan forekomme misfarvning af vævet. At synke og tale kan være svært i begyndelsen og derefter næsten umuligt. Effekten på spiserøret og fordøjelseskanalen kan gå fra irritation til alvorlig ætsning. Strubelågsødem og chok kan forekomme. Gentagen eksponering (Kronisk) Ud fra forsøg med dyr kan man se, at eksponering til koncentrationer af mono natrium cyanurat ved opløselighedsgrænsen kan forårsage hjerte-kar-, nyre-og urinblæreeffekter. LIDELSER, DER FORVÆRRES VED EKSPONERING: øjensygdomme, luftvejslidelser, hudlidelser og allergier MÅLORGANER: hjerte-kar-systemet, nyrer, blære. PBT: Stofferne indeholdt i dette materiale er ikke identificeret som PBT-stoffer. 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Ingrediens Troclosennatrium / 1,3,5 Triazin 2,4,6 (1H, 3H, 5H) trion, 1, 3 diklor-, Natriumsalt CAS-nr Adipinsyre CAS-nr Natriumkarbonat CAS-nr Vægt i Produkt (% vægt/vægt) EC (EINECS) Nr. EU Klassifikation % O; Xn; N R8, R22, R31, R36/37, R50/53 CLP-klassifikation Fare Oxiderende stof Kategori 2; Forårsager alvorlig øjenirritation, Kat. 2; Farligt ved indtagelse Kat. 4; Kan forårsage luftvejsirritation Kat. 3; Meget giftig for organismer, der lever i vand, Kat. 1; H302; H319; H335; H272; H410; EUH % Xi, R36 Advarsel Forårsager alvorlig øjenirritation, Kat.2; H % Xi, R36 Advarsel Forårsager alvorlig øjenirritation, Kat.2; H 319 Vigtigt at bemærke: klassifikationsbeskrivelserne i denne sektion angår komponenterne i deres rene form og svarer ikke til dette materiales klassificering (se punkt 16 for en komplet beskrivelse af Risikosætninger). Klassifikationen af denne tablet, som den leveres, er givet under punkt FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis vejrtrækning er vanskelig, få da uddannet person til at give ilt. Hvis vejrtrækning stopper, få da uddannet person til at give kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp omgående. Hudkontakt: Børst omgående overskudskemikalie af og skyld med rigeligt vand og sæbe. Fjern beskidt tøj. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Hvis der er tegn på irritation eller ubehag, søg lægehjælp. Kontakt med øjnene: Skyl omgående øjnene med vandstråle i mindst 15 minutter, hvor øjenlågene holdes åbne og adskilte for at sikre en komplet udskylning af hele øjet og vævet. Fjern kontaktlinser, hvis til stede, efter de første 5 minutter og fortsæt derefter med at skylle øjet. Søg lægehjælp. 2/10

4 Indtagelse: Giv aldrig noget med munden til en bevidstløs person. Fremkald ikke opkastning hvis slugt. Giv store mængder vand. (Hvis tilgængeligt, giv da adskillige glas mælk). Hvis opkastning forekommer,hold da luftvejen umiddelbar fri og giv mere vand. Søg lægehjælp, hvis der er tegn på ubehag eller helbredsproblemer. Bemærkning til læge: Mulig slimhindeskade kan kontraindikere brugen af ventrikelskylning. 5. BRANDBEKÆMPELSE Brandfare: Minimal brandfare. Hvis det opvarmes udefra til en temperatur på over 240 ºC (464 ºF), vil dette produkt nedbrydes og udvikle skadelige luftarter, men ikke nogen synlig flamme. Vådt materiale kan frembringe klorkvælstof, der udgør en eksplosionsfare. Brandslukningsmiddel: Forsøg ikke at slukke branden uden et luftforsynet åndedrætsværn. Lad ikke ilden brænde. Overøs med rigelige mængder vand. Anvend ikke tørslukkere, kuldioxid eller halogenerede brandslukkere, da det giver udviklingsmulighed for en voldsom reaktion. Brandbekæmpelse Teknikker/Kommentarer: Brandfolk bør bære fuldt sikkerhedsudstyr og luftforsynet åndedrætsværn. Anvendelse af en 10 % opløsning af natriumkarbonat, desinficerer brandbekæmpelsesudstyr grundigt, inklusiv al brandbekæmpelsesbeklædning efter uheldet. Farlige forbrændingsprodukter: Termiske nedbrydnings-eller forbrændingsprodukter: klor, nitrogen, nitrogentriklorid, cyanklorid, karbonoxider fosgen 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Personlige forholdsregler: Undgå kontakt med hud og øjne. Bær sikkerhedsbriller og kemikalieresistente handsker. Håndtér produktet på et godt ventileret område. Miljømæssige forholdsregler: Udled ikke i miljøet. Forebyg udslip af materiale i vandkilder og begynd at overvåge tilgængelig klorin og ph omgående. Underret alle downstream-brugere om en mulig forurening. Metoder til rengøring: Inddæm spildt materiale. Al spildmateriale skal rengøres så hurtigt som muligt. Tilføj ikke vand til spildt materiale. Ved brug af dertil anvendeligt udstyr fejes og tørres al spildmateriale, forurenet jord og andet tilsmudset materiale op og anbringes i rene og tørre affaldsbeholdere. Luk ikke tønder, der indeholder vådt eller fugtigt materiale. Transportér ikke vådt eller fugtigt materiale Håndtering. Få ikke i øjnene eller på huden eller på tøjet. Undgå at indånde luftbårne partikler. Bær åndedrætsværn, når der er risiko for eksponering Bær beskyttelsesbriller eller ansigtsværn og gummihandsker, når produktet håndteres. Vask grundigt med sæbe og vand efter håndtering. Vask beskidt tøj, inden det benyttes igen. Dampområde i beholder kan indeholde en lille mængde klorgas og forbindelser fra nedbrydning af produktet. 7.2 Opbevaring Opbevar i original beholder og på et køligt, tørt område, hvor temperaturen ikke overskrider 25 C. Bibehold beholderen tæt lukket og opbevaret væk fra inkompatible materialer (se punkt 10 for listen over inkompatible materialer). Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Lad ikke vand trænge ind i beholderen. Opbevar uden for børns rækkevidde Håndteringsinstruktioner for særligt brug. 3/10

5 Bland kun med vand. Brug kun rene og tørre redskaber. Bland ikke dette produkt med rester fra andre produkter. Sådant brug kan forårsage en voldsom reaktion, der fører til brand eller eksplosion. Kontamination med fugt, organisk materiale eller andre kemikalier kan starte en kemisk reaktion med varmeudvikling, frigørelse af farlige gasarter og eventuel brand-og eksplosionsudvikling. Dampområde i en lukket beholder kan indeholde en lille mængde klorgas og andet klorin, der indeholder forbindelser fra nedbrydning af produktet. Eksponering til klorgas kan forårsage svien i øjnene, svien i næse og mund samt irritation af dækvævet i luftvejen og hosten, kvælningsfornemmelse, substernal smerte, opkast, kvalme, hovedpine, svimmelhed og besvimelsesanfald. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Oplysningerne nedenfor vedrører natrium dichloroisocyanurate i dets rene form. Dette materiale indeholder 1,3,5 Triazin 2,4,6 (1H, 3H, 5H) trion 1, 3 diklor-, natriumsalt (natrium dichloroisocyanuratsyre). Natrium dichloroisocyanuratsyrens vægt i dette materialeprodukt (% v/v): 40-60% Regulatorisk(e) eksponeringsgrænse(r): Ingen Afledte nuleffektniveau (DNEL): Arbejdere Akutte eksponeringer: Systemiske effekter I/A stoffet er ætsende. Risikoreducerende foranstaltninger (RMM) anvendes for at forhindre eksponering. Akutte eksponeringer: Indånding I/A stoffet er ætsende. Risikoreducerende foranstaltninger (RMM) anvendes for at forhindre eksponering. Langtidseksponering (Systemiske effekter) : Hud -2,3 mg/kg lgv/dag Langtidseksponering (Systemiske effekter) : Indånding 8,11 mg/m3 Afledte nuleffektniveau (DNEL): Population Akut eksponering: Systemiske effekter Hud og indånding: I/A stoffet er ætsende. Indtagelse: det akutte afledte nuleffektniveau (DNEL) for indtagelse er omfattet af langtidsindtagelses afledte nuleffektniveau (DNEL). Akut eksponering: Hud Den akutte afledte nuleffektniveau (DNEL) for hud, hvad angår lokale effekter, er ikke bestemt, da testmaterialet er ætsende ved hudkontakt. Akut eksponering: Indånding Den akutte afledte nuleffektniveau (DNEL) for indånding, hvad angår lokale effekter, er ikke bestemt, da testmaterialet er ætsende. Langtidseksponering (Systemiske effekter) : Hud -1,15 mg/kg lgv/dag Langtidseksponering (Systemiske effekter) : Indtagelse -1,15 mg/kg lgv/dag Langtidseksponering (Systemiske effekter) : Indånding 1,99 mg/m3 Beregnede nuleffekt koncentration (PNEC): Miljø Beregnede nuleffekt koncentration (PNEC): Vand Beregnede nuleffekt koncentration (PNEC) vand (ferskvand): 0,00017 mg/l Beregnede nuleffekt koncentration (PNEC) vand (saltvand): 1,52 mg/l Beregnede nuleffekt koncentration (PNEC) vand (intermitterende udslip): 0,00017 mg/l Beregnede nuleffekt koncentration (PNEC): Jord Beregnede nuleffekt koncentration (PNEC) sediment (ferskvand): 7,56 mg/kg sediment dv Beregnede nuleffekt koncentration (PNEC) jord: 0,756 mg/kg jord dv Beregnede nuleffekt koncentration (PNEC): Spildevandsbehandlingsanlæg Beregnede nuleffekt koncentration (PNEC) spildevandsbehandlingsanlæg (STP): 0,59 mg/l Beregnede nuleffekt koncentration (PNEC) Pattedyr (indtagelse) Der er ingen bekymring for sekundær forgiftning fra stoffet eller fra nedbrydningsproduktet. Yderligere information: Klor og klorforbindelser kan forefindes i små mængder i øverste del af produktbeholdere. Risikoreducerende foranstaltninger (RMM) : Risikoreducerende foranstaltninger (RMM): Sundhed 4/10

6 Det er påkrævet at anvende en halvmaske med klorpatroner (EN140), når tromlerne åbnes, og beholderne fyldes. En IOEL på 1,5 mg/m3 klor er applicerbar. Stoffet er ætsende, så risikoreducerende foranstaltninger (at bære personlige værnemidler (PPE) i form af handsker (af nitrilgummi), kedeldragt og sikkerhedsbriller), når det rå materiale håndteres, og hvor eksponering kan forekomme, er gældende. Punktudsugning bør anvendes, når tromlerne åbnes, og beholderne fyldes. Risikoreducerende foranstaltninger (RMM): Miljø Tekniske foranstaltninger bør tages i brug efter behov for at eliminere udledninger af støv og klordampe. Alle gasudledninger bør filtreres for støv og behandles med natriumhydroxid for at fjerne klor og andre flygtige klorarter. Tørstofsrester fra luftfiltreringssystemer samles sammen og genbruges eller bortskaffes. Reststøv fra udformning eller tablettering sendes til et eksternt affaldsbehandlingsanlæg for bortskaffelse. Tekniske foranstaltninger: Brug kun produktet på godt ventilerede områder. Stil punktudsugning til rådighed, hvor støv og em eventuelt udvikles. Sørg for, at gældende eksponeringsgrænser overholdes. Personlige værnemidler: Øjenværn: Bær beskyttelsesbriller. Sørg for, at der er en øjenbruser og nødbruser til rådighed på arbejdsstedet. Hud-og kropsbeskyttelse: Bær beskyttelsestøj for at minimere kontakt med huden. Når der er risiko for kontakt med tørstof, bær da engangskedeldragter, der er egnet til støveksponering, såsom Tyvek. Beskidt tøj bør fjernes og vaskes, inden det bruges igen. Håndbeskyttelse: Bær egnede kemikalieresistente handsker. Forskellige former for beskyttende materialer: butylgummi, naturgummi, neopren, nitril, polyvinylklorid (PVC), tyvek Åndedrætsværn: Et godkendt åndedrætsværn EN140 (klor) patroner kan være acceptabelt under særlige forhold, hvor luftbårne koncentrationer forventes at overskride eksponeringsgrænserne, eller hvor der er blevet observeret symptomer, der indikerer overeksponering. Den ekstra beskyttelse i form af et helmaske-åndedrætsværn er påkrævet, når der opstår synlige støvede forhold, og øjenirritation kan forekomme. Et åndedrætsværnsprogram, der overholder gældende lovgivningsmæssige krav, skal følges, når arbejdspladsforholdene berettiger til brug af åndedrætsværn. 9. FYSISK/KEMISKE EGENSKABER: Udseende : Hvid/råhvid tablet Lugt : Let klorlugt. ph : 5,5 6,5 Kogepunkt/kogeområde : Ikke relevant (fast stof) Flammepunkt : Ikke relevant (fast stof) Brændbarhed (fast stof, gas) : Ikke-brændbart Damptryk : Ikke relevant (ikke flygtigt stof) Damptæthed : Ikke relevant (ikke flygtigt stof) Vandopløselighed : Helt opløseligt i vand Delingskoefficient: n-oktanol/vand : L og K ow = 0 Fordampningshastighed : Ikke relevant (fast stof) Termisk nedbrydningstemperatur : C 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitetsdata: Stabilt Inkompatibilitet (Materialer, der bør undgås): Stærke syrer og/eller baser. Reduktionsmidler. Brændbare stoffer. Den aktive ingrediens i dette materiale er et stærkt oxideringsmiddel. Udarbejdelsen af koncentrerede 5/10

7 opløsninger eller slurry frarådes. Undgå kontakt med vand på koncentreret materiale i beholderen. Undgå også kontakt med let oxiderende organisk materiale såsom: ammoniak, urinstof eller lignende nitrogenholdige forbindelser, uorganiske reduceringsforbindelser, gulvaffald; kalciumhypoklorit og alkalier. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i emballagen. Farlige nedbrydningsprodukter: klor, nitrogen-triklorid, cyanklorid, karbonoxider, fosgen. Polymerisation undgå: Farlig polymerisation vil ikke forekomme 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Toksikologisk-og farerapport blev udført af Russian Disinfection Research Institute på natrium dichloroisocyanurate i en brusebase (Ref. direktiv 67/548/EEC, bilag VI, punkt 2: Klassifikation på grundlag af de fysiske-kemiske egenskaber (tilstrækkelige oplysninger til at demonstrere i praksis ). Baseret på denne rapport har en EU-kompetent myndighed afgjort, at produktet ikke bærer symbolet Sundhedsskadeligt, med "Sundhedsskadeligt ved indtagelse". Myndigheden besluttede, at symbolet for lokalirriterende (Xi) passede til R36/37-sætningerne. Hud-og øjenkontakt: Irriterer øjnene. (Bemærk: opløsningen i brug er ikke irriterende for øjnene) Ikke klassificeret som, Irriterer huden. Ikke en potentiel sensibilisator Indtagelse: Akut giftighed ved indtagelse50 (rotte) > 2000 mg/kg for det leverede produkt Indånding: Natrium dichloroisocyanurate irriterer åndedrætssystemet Oplysningerne nedenfor vedrører natrium dichloroisocyanurate i dets rene form. Dette materiale indeholder 1,3,5 Triazin 2,4,6 (1H, 3H, 5H) trion 1, 3 diklor-, natriumsalt (natrium dichloroisocyanuratsyre) på niveauer, der kan have en biologisk effekt. Denne ingrediens er moderat toksisk ved indtagelse. Den irriterer øjne og åndedrætssystemet. Der er ikke nogle specifikke toksikologiske oplysninger tilgængelige for dette materiale. Natrium dichloroisocyanuratsyrens vægt i dette materialeprodukt (% v/v): 40-60% Toksikologisk effekt Primære hudirritation Primære øjenirritation Akut toksicitet ved indtagelse Akut toksicitet ved indånding Akut toksicitet for hud Mutagenitet Karcinogenisitet Reproduktiv toksicitet Sensibilisering af huden Respiratorisk sensibilisering Toksicitet ved gentagne eksponeringer Eksponeringsresultater Moderat irritation (kanin, 24 timer) Alvorlig irritation, ætsende (kanin, 24 timer) 1823 mg/kg indtagelse rotte LD50 0,27-1,17 mg/l/4 time(r) indånding rotte LC mg/kg hud kanin LD50 Ikke mutagent i 5 salmonellastammer og 1 E. coli-stamme. Ikke klassificeret af NTP, IARC eller OSHA Der er ingen kendte eller registrerede effekter på reproduktive egenskaber eller fosterudvikling Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed Ingen data til rådighed 12. MILJØOPLYSNINGER: Oplysningerne nedenfor vedrører natrium dichloroisocyanurate i dets rene form. Dette materiale indeholder 1,3,5 Triazin 2,4,6 (1H, 3H, 5H) trion 1, 3 diklor-, natriumsalt (natrium dichloroisocyanuratsyre) på niveauer, der kan have en biologisk effekt. Økotoksicitet: Dette materiale er sandsynligvis meget giftigt for organismer, der lever i vand. Der er ikke nogle specifikke økotoksikologiske oplysninger tilgængelige for dette materiale. 6/10

8 Natrium dichloroisocyanuratsyrens vægt i dette materialeprodukt (% v/v): 40-60% Toksicitet for fisk Blågællet klumpfisk Regnbueørred Meridia beryllina Toksicitet for hvirvelløse dyr Dafnie Mysid-reje Toksicitet for andre Gråænder Gråænder Trævagtel Trævagtel Natrium dichloroisocyanuratsyre 0,25-1,0 mg/l 96 timer LC50 0,13-0,36 mg/l 96 timer LC50 1,21 mg/l 96 timer LC50 Natrium dichloroisocyanuratsyre 0,196 mg/l 48 timer LC50 1,65 mg/l 96 timer LC50 Natrium dichloroisocyanuratsyre Indtagelse LD50: 1916 mg/kg LC50: > ppm diæt Indtagelse LD50: mg/kg LD ppm diæt Persistens og biologisk nedbrydelighed: Det materiale, der anvendes i dette præparat, vil ikke persistere i miljøet. Det frit tilgængelige klor fra natrium dichloroisocyanurate optages hurtigt ved reaktion med organiske og uorganiske materialer for at fremstille klorid. De stabile nedbrydningsprodukter er ion og cyanuratsyre Natrium dichloroisocyanurate er underlagt hydrolyse. Cyanuratsyre, der produceres ved hydrolyse, er biologisk nedbrydelig. Bioakkumulationspotentiale: Trichlorisocyanuratsyre hydrolyserer i vand og frigør klor og cyanuratsyre. Disse produkter er ikke bioakkumulative. PBT-vurdering: Stofferne indeholdt i dette materiale er ikke identificeret som PBT-stoffer. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Produktbortskaffelse Put ikke produkt, spildt produkt eller delvis fulde beholdere i komprimeringsmaskinen til affald. Kontakt med inkompatible materialer kan forårsage en reaktion eller brand. Transportér ikke vådt eller fugtigt materiale. Neutralisér materialer til ikke-oxiderende tilstand for sikker bortskaffelse. Bortskaffelse af emballage Rengør beholder og bortskaf i henhold til lokale og nationale love og vedtægter 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Ikke farligt at transportere Uafhængige test, der er udført af TNO Prins Mauritis Laboratory, udført i henhold til proceduren, som beskrevet i United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria, tredje reviderede udgave, test O.1., har vist, at disse produkter er ikke-oxiderende ved transport. Baseret på en forbindende formular fra kapitel 2.9 i UN Model Regulations 2011 er tabletblandingen ikke karakteriseret som en akut fare for vandmiljøet. 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Dette sikkerhedsdataark blev udarbejdet i overensstemmelse med EU-direktivet 2006/1907/EC, REACH og EU direktiv 1272/2008 CLP. 7/10

9 EU-klassifikation: Oplysninger om fare O Brandnærende; Xn Sundhedsskadelig; N Miljøfarlig Risikosætninger R8 : Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer R31 : Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. R36/37 : Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. R50/53 : Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Sikkerhedssætninger S2 : Opbevares utilgængeligt for børn. S8 : Emballagen skal opbevares tørt. S26 : Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S35 : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. S37 : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. S41 : Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. S46 : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. S50 : Må ikke blandes med andre produkter. S61 : Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning Strimmelpakkede tabletter udgør en betydelig reduceret risiko, hvad angår miljøet, da enheden indeholder Spa Tabs 1 i så små mængder, at der ikke er nogen grund til at frygte nogle miljøfarer. På en strimmel pakkes hver tablet individuelt, og derved sikres, at der ikke er nogen påregnelig risiko, hvad angår utilsigtet udslip af tabletter i miljøet. CLP-klassifikation: CLP-klassifikation: Fareidentifikation(er): Oxiderende stof kategori 2 Kontaktfarer Øjne: Kategori 2 forårsager alvorlig øjenirritation Målorganstoksicitet (enkel eksponering): Kategori 3 Kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne. Farligt for vandmiljøet Akut fare: Kategori 1 Meget giftig for organismer, der lever i vand Farligt for vandmiljøet Kronisk fare: Kategori 1 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Symbol: Signalord: ADVARSEL Fysiske farer sætninger (H-sætninger): H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H335 Kan forårsage irritation af luftvejene Fysiske farer sætninger (H-sætninger): H272 Kan forstærke brand, brandnærende. 8/10

10 Miljøfaresætninger (H-sætninger): H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Supplerende Faresætning EUH 031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre Sikkerhedssætninger generelt Forebyggelse P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt P220 Må ikke anvendes/opbevares i nærheden brændbare materialer P221 Undgå at blande med brændbare materialer, syrer, ammoniak, baser, gulvaffald, kalciumhypoklorit, reduktionsmidler, organiske opløsningsmidler og forbindelser P261 Undgå indånding af støv. P264 Vask grundigt efter brug P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt P273 Undgå udledning til miljøet P280 Bær øjenbeskyttelse og ansigtsskærm Sikkerhedssætninger generelt Reaktion P370 + P378 Ved brand: Overøs med vand P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P330 Skyl munden hvis indtaget P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge P391 Udslip opsamles. Sikkerhedssætninger generelt Opbevaring P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket P405 Opbevares under lås. Sikkerhedssætninger generelt Bortskaffelse P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til gældende lokal, regional, national og/eller internationale love og vedtægter 16. ANDRE OPLYSNINGER De ovenfor anførte oplysninger er tilsigtet at give en generel vejledning, hvad angår sundhed og sikkerhed. Medens det efter vores bedste overbevisning er korrektde oplysninger, kan der ikke gives eller underforstås nogen garanti for, at de vil være tilstrækkelige eller anvendelige for eller under alle forhold, ej heller at produktet vil være passende til ethvert formål, da vi ikke er herre over brugsforholdene. R-sætninger og symboler brugt under punkt 3 O Brandnærende R8 Brandfarligt ved kontakt med brandbare stoffer Xn Sundhedsskadelig R22 Farlig ved indtagelse R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre Xi Lokalirriterende R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne N Miljøfarligt R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. En UN 6(c) brandtest udført på plastik-og fiberpladetromler af troclosennatrium (CAS-nr ) viste ingen 9/10

11 tegn på eksplosive egenskaber. Derfor, i henhold til note T i det 30. ATP til direktiv 67/548/EEC, er dette stof ikke mærket som eksplosivt, når det pakkes i plastik-eller fiberpladebeholdere eller i sække. CLP-klassifikation brugt under punkt 3 Fareidentifikation(er): Oxiderende stof kategori 2 Kontaktfarer Øjne: Kategori 2 forårsager alvorlig øjenirritation Akut toksicitet ved indtagelse: Kategori 4 Farlig ved indtagelse Målorganstoksicitet (enkel eksponering): Kategori 3 Kan forårsage irritation af luftvejene Farligt for vandmiljøet Akut fare: Kategori 1 Meget giftig for organismer, der lever i vand Farligt for vandmiljøet Kronisk fare: Kategori 1 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Fysiske farer sætninger (H-sætninger): Fysiske farer sætninger (H-sætninger): Miljøfaresætninger (H-sætninger): Supplerende Faresætning: H302 Farlig ved indtagelse H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H335 Kan forårsage irritation af luftvejene H272 Kan forstærke brand, brandnærende. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. EUH 031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre Medtagelsen af disse sætninger under punkt 3 er obligatorisk i henhold til EU-direktiv 1907/ /10

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Vitagro professionel drivhusgødning

Vitagro professionel drivhusgødning Revisionsdato: 14. februar 2012 1. Udgave. Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Vitagro professionel drivhusgødning Gødning. Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema tøjvaske tabs. Dato: 04-01-2012 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: CZS-595

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK Produktkode: 2062 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 25.07.2007 Kontaktdata:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN KEMISK NAVN Air-bag modules Varenummer 1327029 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSVEDLIGEHOLDER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PVA indpakkede tabletter i kartonæsker.

SIKKERHEDSDATABLAD. PVA indpakkede tabletter i kartonæsker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema 1000 Opvasketabs 5i1 Dato: 09.01.12 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: DW3967 IC/W/TC Maskinopvasketablet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Varenummer 561200 Internt vare-nr. K3010 Betegnelse Låsvätskor National producent/importør Virksomhed Scania CV

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato:

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato: SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: REN DUFT WC Produktkode: 2026 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 26.07.2007 Kontaktdata: Minatol ApS

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. STAYCLEAN Side 1 Dato: 08/01/2004 Version: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Identifikation af virksomheden: STAYCLEAN Advanced Engineering Limited Guardian House

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate Xi R36/37/38 Rema 1000 Tøjvask parfumefri kulørt 1,1 kg 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Rema 1000 Tøjvask parfumefri kulørt 1,1 kg Varetype: Vaskepulver

Læs mere

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Version 1.0, oktober 2012 Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Brugsvejledning Inden Okkerrens tilsættes skal klorindholdet være 0 mg/l

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: WC NET INTENSE WC BLOK MOUNTAIN FRESH

Læs mere

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk AGROS Clopyralid 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: Aros Clopyrald Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarit Unico Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Unico Anvendelse: Vådrumsplade Leverandør: ivarsson & Co A/S Tlf.: 73 66 19 99 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Zeppelin Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: Skalflex Silikat-Grunder PR-nr.: 920887 Relevante identificerede anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate A Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate A Xi R36/37/38 First Price vaskepulver, kulørt vask, 1 kg 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: First Price vaskepulver, kulørt vask, 1 kg Varetype: Vaskepulver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2103741 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2008 / IRE PP Mester Maling A/S Islevdalvej 185 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF Printdato: 22.06.2010 Side 1/5 1. Identifikation af stoffet / materialet og fremstiller, leverandør eller importør Identifikation af stoffet / materialet Produktnummer: 750200, 750210 Anvendelse af stoffet

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Dicamba 480 Ukrudtsmiddel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB Inter-Trade Agro ApS Halsvej 139 Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 16-11-2007 Udarbejdet den: 16-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde)

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde) 1. Identifikation af produktet og leverandøren Navn: FRESH WC Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf. 75223333 (kontaktes ved nødstilfælde) Producent: BUCK-Kemie GmbH, Hertzstr. 1,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: WC NET INTENSE WC BLOK OCEAN FRESH (BLÅ)

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02--2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 22/08/2008 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5256 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere