SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvfärg EP V komp A. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider Giftlinjen 0-24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvfärg EP V komp A. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24"

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Gulvmaling EP-V, Lattiamaali EP-V, Floorpaint EP-V, A comp 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes ANBEFALEDE ANVENDELSER: Gulvmalinger. 2-Komp. Leverandørens artikelnr clp 96422clp 96424clp 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR Virksomhed Hagmans Kemi AB Adresse Box 112 Postnr. / sted Fritsla Land Sverige/Sweden/Ruotsi/Szwecja Internet Tlf. +46 (0) Fax +46 (0) Nødtelefon Nødtelefon Assistancetype Åbningstider Giftlinjen 0-24 PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen DPD Klassificering: Xi; R36/38, R43, N; R51/53 CLP Klassificering: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411 Væsentligste skadevirkninger:: 2.2. Mærkningselementer Forårsager hudirritation.kan forårsage allergisk hudreaktion.forårsager alvorlig øjenirritation.giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Signalord: Advarsel SAMMENSÆTNING Reaktionsprodukt: bisfenol A diglycidylether ; homologe med molekylvægt <700 (30-60 %), Bisphenol F-Epoxyresin (10-20 %), Oxiran, mono[(c12-14-alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether. (5-10 %) 1 / 10

2 H sætninger H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P sætninger P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302/352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VOC EU grænseværdi for produktet (Kat A/j): 140 g/l (2007). 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 5 g/l VOC. Kodenummer Andre farer PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger CLPklassificering Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 Stoffets navn Reg. nr. EEC-Nr. CAS nr. Konc. interval Reaktionsprodukt: bisfenol A diglycidylether ; homologe med molekylvægt <700 DPDklassificering 30-60% Xi,N,R36/38 - R43 - R51/53 Bisphenol F-Epoxyresin % Xi,Xi,N,R36/38 - R43 - R51/53 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 Oxiran, mono[(c alkyloxy)methyl]derivater; (C12C14) alkylglycidylether % Xi,Xi,R38 - R43 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Alcolhols, C8-C22, ethoxylated < 0,5 % Xn,N,R22 - R38 - R41 - R50 Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 1,2-ethandiol, ethylenglycol, glykol ~ 1 % Xn,R22 Acute Tox. 4 H302 For fuld ordlyd af R, H og EUH sætninger: se afsnit 16 EUH faresætningerne, som er nævnt i CLP klassificering, er kun mærkningselementer. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger INDÅNDING Frisk luft og hvile. 2 / 10

3 INDTAGELSE Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder mælk/vand til ikke bevidstløse personer. Søg læge, hvis en større mængde er indtaget. HUD Fjern gennemvædet beklædning. Vask huden med vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmidler. Søg lægehjælp, hvis hudirritation varer ved efter vask. ØJNE Skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. GENERELT Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Irriterer huden. Kan forårsage allergisk hudreaktion.forårsager alvorlig øjenirritation Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandl symptomer. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER Slukningsmiddel mod omgivende brand. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER Brug ikke en direkte vandstråle, der kan sprede branden Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brandfarlig, men brændbar. Når vandet er fordampet, kan resten nære brand Anvisninger for brandmandskab Anvend beskyttelsesudstyr og trykluftapparat. Undgå at lade slukningsvand eller spild løbe ud i afløbet. Beholdere i nærheden af brand bør flyttes eller køles med vand. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Se punkt 8 for værnemiddeltype Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå udslip i afløb, vandløb eller jord. Underret redningstjenesten ved større udslip Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning METODER OG UDSTYR Opsuges i et inert materiale (sand, vermikulit etc.) og anbring i egnede beholdere. Beholdere med opsamlet spild skal være nøje mærket med indhold og faresymbol Henvisning til andre punkter 3 / 10

4 Information om sikker håndtering se kapitel 7. Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8. Informationer om borskaffelse se kapitel 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Se punkt 8 for værnemiddeltype. Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge komponenter følges. Hærdeplast Lægeundersøgelser Arbejdsgiveren skal foranstalte lægeundersøgelser af de ansatte, der arbejder med komponenter af hærdeplast baseret på epoxy, styren, isocyanater, akrylater, cyanoakrylater, aminoplast og fenolformaldehyd. Uddannelse Kun ansatte, der har en særskilt teoretisk og praktisk uddannelse om risici og beskyttelsesforanstaltninger, må lede og udføre arbejde med hærdeplast. Uddannelsen erhverves hos brancheorganisationerne, faglige organisationer eller leverandørerne. Ved erhvervsmæssigt arbejde med epoxyprodukter se: Vejledning om foranstaltningerne ved primær udsættelse for epoxyharpikser og isocyanater. At-vejledning C.0.7 Oktober At-vejledningen oplyser om sundhedsfarer ved arbejde med epoxyharpikser og isocyanater (primær udsættelse) og om de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå dem. Personer, som arbejder med epoxy produkter eller andre former for hårdplast, skal gennemgå en særlig uddannelse samt en målrettet medicinsk undersøgelse. Personer med udtalt tilbøjelighed til allergi (såkaldt atopi) bør ikke eksponeres for eller arbejde med dette produkt. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vask hænderne grundigt efter håndtering og før spisning eller rygning Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Skal opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares frostfrit. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn Særlige anvendelser PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier Ingrediensnavn CAS nr. Interval ppm mg/m3 År Anmærkninger 1,2-ethandiol, ethylenglycol, glykol timer E H E: Betyder at stoffet har en EF grænseværdi.h: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.k: Betyder at stoffet er optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende.l: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides.s: Betyder at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.t: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig) Eksponeringskontrol 4 / 10

5 EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes, så direkte kontakt undgås. Mulighed for øjenskylning skal forefindes. Personer, som let får allergiske reaktioner bør ikke håndtere kemikaliet. Sørg for god ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Personer, som arbejder med epoxy produkter eller andre former for hårdplast, skal gennemgå en særlig uddannelse samt en målrettet medicinsk undersøgelse. Hærdeplast Lægeundersøgelser Arbejdsgiveren skal foranstalte lægeundersøgelser af de ansatte, der arbejder med komponenter af hærdeplast baseret på epoxy, styren, isocyanater, akrylater, cyanoakrylater, aminoplast og fenolformaldehyd. Uddannelse Kun ansatte, der har en særskilt teoretisk og praktisk uddannelse om risici og beskyttelsesforanstaltninger, må lede og udføre arbejde med hærdeplast. Uddannelsen erhverves hos brancheorganisationerne, faglige organisationer eller leverandørerne. Ved erhvervsmæssigt arbejde med epoxyprodukter se: Vejledning om foranstaltningerne ved primær udsættelse for epoxyharpikser og isocyanater. At-vejledning C.0.7 Oktober At-vejledningen oplyser om sundhedsfarer ved arbejde med epoxyharpikser og isocyanater (primær udsættelse) og om de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå dem. ØJENVÆRN Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. BESKYTTELSE AF HUD Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt. Brug en engangsdragt, der smides væk efter brug. HÅNDVÆRN Brug kemikalieresistente beskyttelseshandsker. Beskyttelseshandsker (neopren, nitrilgummi). ÅNDEDRÆTSVÆRN Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendig. ANDEN INFORMATION Se punkt 13 for information for bortskaffelse, affaldshåndtering og destruktion. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber TILSTANDSFORM FARVE LUGT Væske Hvid Karakteristisk Epoxilugt. OPLØSELIGHED I VAND Blandbart med vand. 5 / 10

6 Parameter Værdi/enhed Metode/reference Bemærkning ph (koncentrat) ph (brugsopløsning) Smeltepunkt Frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Antændelsesgrænser Eksplosionsgrænser Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde Fordelingskoefficient Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet 9.2. Andre oplysninger Parameter Værdi/enhed Metode/reference Bemærkning Massefylde ~ 1050 kg/m³ VOC 5 g/l Note nr. Kommentar PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer Kemisk stabilitet Stabil under anbefalede opbevarings og håndteringsforhold. Information om sikker håndtering se kapitel Risiko for farlige reaktioner Under normale opbevarings og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Opbevares frostfrit. Undgå kontakt med oxiderende stoffer, stærke syrer og stærke baser Materialer, der skal undgås Stærke syrer/ Stærke baser/ Stærkt oxiderende stof Farlige nedbrydningsprodukter Ingen farlige nedbrydningsprodukter bør opstå i normale betingelser under opbevaring og anvendelse. ANDEN INFORMATION Utherdet: 5 7 døgn afhængigt af gulvtemperatur(obs! Gulvtemperaturen må i ikke være under +10 C). Holdbarhed: 2 år.opbevares frostfrit. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger 6 / 10

7 Akut toksicitet - oral Kan virke irriterende i mund og svælg. Kan medføre mavesmerter/opkastning. Akut toksicitet - dermal Irriterer huden. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Forårsager alvorlig øjenirritation. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Produktet inneholder en epoksyharpiks, som kan forårsage sensibilisering og allergiutvikling. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Reaktionsprodukt: bisfenol A diglycidylether ; homologe med molekylvægt <700 Eksponeringsvej Eksp.-tid Værdi/enhed Resultat Art Kilde Testmetode NOEC 21d 0,3 mg/l Daphnia OECD 211 EC50 (Akut dafnie) 48h 2,1 mg/l OECD 202 LC50 (Akut alge) 72h > 11 mg/l LC50 (Akut fisk) 96h 1,3 mg/l OECD 203 Bisphenol F-Epoxyresin Eksponeringsvej Eksp.-tid Værdi/enhed Resultat Art Kilde Testmetode EC50 (Akut dafnie) 48h 2,55 mg/l LC50 (Akut fisk) 96h 2,54 mg/l ØKOTOKSICITET Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger Persistens og nedbrydelighed Ikke let nedbrydelig Bioakkumuleringspotentiale Ingen tilgængelig information Mobilitet i jord Ingen tilgængelig information Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Produktet indeholder ikke PBT eller vpvb stoffer Andre negative virkninger Ingen kendte. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling 7 / 10

8 GENERELT Spild, rester, tom emballage, kassert arbejdstøj og brugte engangshandklæder skal lægges i en særlig affaldsbeholder, der skal være tydeligt mærket med indhold, fx "Epoxyaffald, Pas på Eksemfare" Det uhærdede produkt skal håndteres som farligt affald. Ibland hærderen, så produktet hærder. Udhærdet produkt er ikke farligt affald. AFFALDSGRUPPER EAK koden udgør kun et forslag, slutbrugeren vælger en passende EAK kode Maling og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Maling og lakaffald, bortset fra affald henhørende under Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. PUNKT 14: Transportoplysninger Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Ja Vejtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballagegrupper UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel 9 Miljøskadelig flydende stof, n.o.s.(epoxiharpiks) / Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxy resin) Miljøfarer Farenummer Tunnelrestriktionskode E III Transport via indre vandveje (ADN) UN-nummer Emballagegrupper UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel 9 Miljøfare i tankskibe Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxy resin) Miljøfarer III Søtransport (IMDG) UN-nummer Emballagegrupper UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel 9 Sub Risk: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stofnavn(e) på marine pollutant EMS: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxy resin) 9 A Ja F-A S-F Miljøfarer III 8 / 10

9 Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) UN-nummer Emballagegrupper UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel 9 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (epoxy resin) 9 III BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL BILAG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN Ikke relevant. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Registreringsnummer ANDEN LOVMÆSSIG INFORMATION Personer, som arbejder med epoxy produkter eller andre former for hårdplast, skal gennemgå en særlig uddannelse samt en målrettet medicinsk undersøgelse. Hærdeplast Lægeundersøgelser Arbejdsgiveren skal foranstalte lægeundersøgelser af de ansatte, der arbejder med komponenter af hærdeplast baseret på epoxy, styren, isocyanater, akrylater, cyanoakrylater, aminoplast og fenolformaldehyd. Uddannelse Kun ansatte, der har en særskilt teoretisk og praktisk uddannelse om risici og beskyttelsesforanstaltninger, må lede og udføre arbejde med hærdeplast. Uddannelsen erhverves hos brancheorganisationerne, faglige organisationer eller leverandørerne. Ved erhvervsmæssigt arbejde med epoxyprodukter se: Vejledning om foranstaltningerne ved primær udsættelse for epoxyharpikser og isocyanater. At-vejledning C.0.7 Oktober At-vejledningen oplyser om sundhedsfarer ved arbejde med epoxyharpikser og isocyanater (primær udsættelse) og om de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå dem Kemikaliesikkerhedsvurdering ANDEN INFORMATION Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger UDGIVET: HENVISNING TIL YDERLIGERE OPLYSNINGER Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge komponenter følges. LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER Oplysningene i dette Sikkerhedsdatablad er i henhold til vor information, på den angivne dato for sidste revidering. Ændringer er foretaget under punkt: 1, 3,8, 11, 12,16. 9 / 10

10 LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER R22 Farlig ved indtagelse. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R38 Irriterer huden. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. LISTE MED RELEVANTE H SÆTNINGER H302 Farlig ved indtagelse. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. RÅD OM UDDANNELSE Personer, som arbejder med epoxy produkter eller andre former for hårdplast, skal gennemgå en særlig uddannelse samt en målrettet medicinsk undersøgelse. Ved erhvervsmæssigt arbejde med hærdplastprodukter : Vejledning om foranstaltningerne ved primær udsættelse for epoxyharpikser og isocyanater. At-vejledning C.0.7 Oktober Atvejledningen oplyser om sundhedsfarer ved arbejde med epoxyharpikser og isocyanater (primær udsættelse) og om de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå dem. 10 / 10

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvimpregnering EP-V komp A

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvimpregnering EP-V komp A PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Gulvimprægnering EP V komp A, Gulvimpregnering EP V komp A, Katon/Lattian kyllästysainem

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Aquabarr. Maling, lakker og øvrige bestrygningsmidler. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Aquabarr. Maling, lakker og øvrige bestrygningsmidler. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer 2012 beläggning 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvfärg 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvfärg 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Grip On Tak/Fasadtvätt

SIKKERHEDSDATABLAD. Grip On Tak/Fasadtvätt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvimpregnering EP-V komp B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvimpregnering EP-V komp B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Gulvimprægnering EP V komp B, Gulvimpregnering EP V komp B, Lattian kyllästysainem

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvspackel Komp A. Limning, spartling og reparation af beton, sten, træ, stål, keramik m.m. 2-Komp.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvspackel Komp A. Limning, spartling og reparation af beton, sten, træ, stål, keramik m.m. 2-Komp. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Epoxyspackel komp A,Hagmans Epoxispackel Komp A,Stålplast Epoxy Filler

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GÄNGPASTA 592614812. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD GÄNGPASTA 592614812. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmafloor Dammbindning 1K. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmafloor Dammbindning 1K. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Snabbspackel. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Snabbspackel. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans Snabbspackel 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Suplex E-50000, Druesukker, Succes E-50000/K, Succes D-alpha, Suplex E 30000/Selen, Suplex

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Vandbaseret gulv og væg lim.

SIKKERHEDSDATABLAD. Vandbaseret gulv og væg lim. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Anden information KODE nr- 00-1 (1993). 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonborttagning. Silikonfjerner. Silikoninpoistaja. Silicon remover

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonborttagning. Silikonfjerner. Silikoninpoistaja. Silicon remover PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Stofnavn Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Synonymer Hagmans Silikonborttagning S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Carosol Body. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Carosol Body. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer, Body 500 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Fixbond

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Fixbond PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ALDE ANTIFREEZE 37 C. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD ALDE ANTIFREEZE 37 C. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Carosol Tunnflytande Rostskyddsmedel TO3

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Carosol Tunnflytande Rostskyddsmedel TO3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans Carosol TO3, 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Asfaltkitt. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider +46 (0)8 337043 Kemiakuten fra udlandet til Sverige 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Asfaltkitt. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider +46 (0)8 337043 Kemiakuten fra udlandet til Sverige 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

ANBEFALEDE ANVENDELSER:

ANBEFALEDE ANVENDELSER: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Gulvmaling EP-V, Lattiamaali EP-V, Floorpaint EP-V. B comp 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Carbon Filler komp A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Carbon Filler komp A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Tjockfilmslack EP, komp B. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Tjockfilmslack EP, komp B. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans EP Tjockfilmslack, Komp B,Hagmans Tykfilmslak EP komp B 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Silikon Bygg & Sanitet

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Silikon Bygg & Sanitet PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Syntetförtunning / Syntetiskt fortynder / Tynner / Synteettinen ohenne /Syntetic Thinner

SIKKERHEDSDATABLAD. Syntetförtunning / Syntetiskt fortynder / Tynner / Synteettinen ohenne /Syntetic Thinner PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Förtunning 450/2,Hagmans Syntetförtunning 450/2 CAS NR. 1330-20-7; EEC-NR. 215-535-7;

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Målartvätt inne

SIKKERHEDSDATABLAD. Målartvätt inne PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer (refill till Målarduk inne), Maalaripesu sisällä (Maalariliina sisällä äyttöpakkaus),

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Multi Seal & Bond (Multifog 2640)

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Multi Seal & Bond (Multifog 2640) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Anden information KODE NR:1993:00-1 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

ANBEFALEDE ANVENDELSER:

ANBEFALEDE ANVENDELSER: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Gulvmaling EP-V, Lattiamaali EP-V, Floorpaint EP-V. B comp 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Luftvärmepumpstvätt. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Luftvärmepumpstvätt. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Ilmalämpöpumpun pesu, Luftvarmepumpe vask 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SVETSTRÅD FÖR OLEGERADE STÅL, AGA H

SIKKERHEDSDATABLAD SVETSTRÅD FÖR OLEGERADE STÅL, AGA H 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gassvetstråd 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Symfoni Akrylat Lackfärg Matt

SIKKERHEDSDATABLAD. Symfoni Akrylat Lackfärg Matt 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Kallasfalt. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Kallasfalt. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Kallasfalt. Koldasfalt. Kaldasfalt. Kallasfaltilla. Cold asphalt. 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Cellulosaförtunning, Cellulose fortyner /tynner, Selluloosaohennin, Cellulose thinner

SIKKERHEDSDATABLAD. Cellulosaförtunning, Cellulose fortyner /tynner, Selluloosaohennin, Cellulose thinner PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans Cellulosaförtunning 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Perfekt Tregrunn. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. Perfekt Tregrunn. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse SYNONYMER Perfekt Tregrunn 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Tjockfilmslack EP, komp B. Hærdere. Gulvmalinger. Kun til erhvervsmæssig brug.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Tjockfilmslack EP, komp B. Hærdere. Gulvmalinger. Kun til erhvervsmæssig brug. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans EP Tjockfilmslack, Komp B,Hagmans Tykkfilmslakk EP Komp B 1.2. Relevante

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp B. Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp B,Stålplast CA Primer komp B,Stålplast Grundprimer CA komp B

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp B. Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp B,Stålplast CA Primer komp B,Stålplast Grundprimer CA komp B 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/- betegnelse Synonymer Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp B,Stålplast CA Primer komp B,Stålplast

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Marine Epoxy Komp B. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Marine Epoxy Komp B. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 23-04-2012 Erstatter: 10-03-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Convection Clean PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PROFESSIONAL EPOXY GULV BINDER (A) Sidst ændret: 12-02-2014 Erstatter dato: 22-11-2012

SIKKERHEDSDATABLAD PROFESSIONAL EPOXY GULV BINDER (A) Sidst ændret: 12-02-2014 Erstatter dato: 22-11-2012 PROFESSIONAL EPOXY GULV BINDER (A) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn PROFESSIONAL EPOXY GULV BINDER (A) Produktregistreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Klarlack EP-V komp A. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider +46 (0) Kemiakuten fra udlandet til Sverige 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Klarlack EP-V komp A. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider +46 (0) Kemiakuten fra udlandet til Sverige 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Målartvätt ute, koncentrat. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Målartvätt ute, koncentrat. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Målartvätt ute, Maalaripesu ulos, Malervask Ude, Malingvask Ute, 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Asfaltklister. Tætningsmiddel Bygge og anlægsmaterialer, resterende.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Asfaltklister. Tætningsmiddel Bygge og anlægsmaterialer, resterende. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Asfaltklæber,Asfaltlim,Asfalttiliima,Asphalt glue,hagmanit Asfaltklister 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 16-05-2013 Erstatter: 14-02-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 44 Transparent

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Epoxilim 90 seconds Bas & hærder.

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Epoxilim 90 seconds Bas & hærder. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Anden information Kodenr. 1993, 00 5. PRnr. Base:1609070 Hærder:1609089 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Fläck & Etikettborttagare

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Fläck & Etikettborttagare PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans Carosol Label & Spot Remover, Lim og flekk rengjøring Label & Spotremover

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Carosol Universal Tunnflytande Rostskyddsvax

SIKKERHEDSDATABLAD. Carosol Universal Tunnflytande Rostskyddsvax PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans Carosol Universal Tunnflytande rostskyddsvax, Tunnflydende rustbeskyttelsevoks,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 01-12-2011 Erstatter: 29-08-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Afløbsrens 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse ph-plus Stofnavn: Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 27-04-2012 Erstatter: 28-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Røgovnsvask PR-nummer:

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøringsmiddel Maxi 3. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøringsmiddel Maxi 3. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikatfärg. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikatfärg. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse SYNONYMER Silikatmaling 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Epoxilim Extra Strong Bas og hærder.

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Epoxilim Extra Strong Bas og hærder. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Bostik Epoxilim Extra Strong Anden information Kodenummer KODENR. 1993. 00-5 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Silikon Glas

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Silikon Glas PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Anden information Kodenummer 00-1 (1993) 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-05-2013 Erstatter: 06-08-2009 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI Vinduesmaling

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Asfaltklister. Bygge og anlægsmaterialer, resterende. Tætningsmiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Asfaltklister. Bygge og anlægsmaterialer, resterende. Tætningsmiddel PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Asfaltklæber Asfaltlim Asfalttiliima Asphalt glue.,hagmanit Asfaltklister 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. golvfärg trä. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. golvfärg trä. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tri-Flow food grade anti-seize med teflon. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 23-11-2011 Erstatter: 25-06-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Tri-Flow food grade anti-seize med teflon. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 23-11-2011 Erstatter: 25-06-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 23112011 Erstatter: 25062007 Version: 0100/ DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: TriFlow food

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere