ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER""

Transkript

1 Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 5. juli 2000 Kontor: 1.økonomiske kontor J. nr.: 2000/ Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ juli.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse i Budget- og regnskabsrådet er der besluttet diverse ændringer til budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. En række af ændringerne er en følge af implementeringen af forslag fra budget- og regnskabsudvalget betænkning nr om det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommunerne og amtskommunerne. Derudover gennemføres en række øvrige ændringer i budgetog regnskabssystemet bl.a. som følge af ændret lovgivning. De besluttede ændringerne fremgår nedenstående. Derudover orienteres om registrering af særtilskud vedrørende midlertidig pensionsopsparing samt overgangstilskud i forbindelse med finansieringsomlægningen vedrørende specialundervisning. I bilagene er angivet nye konteringsregler som følge af ændringerne i budget- og regnskabssystemet. Dog er konteringsreglerne vedrørende elforsyning beskrevet i vedlagte notat om konteringsmæssige forhold i relation til elforsyning. Det kan derudover oplyses, at der i løbet af sommeren fremsendes rettelsessider med en opdateret kontoplan til Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner (kapitel 3) indeholdende de ændringer, som er udmeldt i orienteringsskrivelserne af 22. december 1999, 2. februar 2000, 8. marts 2000, 18. maj 2000 og 5. juli Rettelsessider til de øvrige kapitler i mappen vil blive udarbejdet efter sommerferien. Med venlig hilsen Karsten Stentoft

2 2 1. Kontering af tilskud efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog Efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog yder staten fra 1. juli 2000 et tilskud på 30 kr. pr. planlagte danskundervisningstime (pr. betalingslektion). Tilskuddet ydes ikke til udlændinge, der på undervisningstidspunktet, er omfattet af integrationsloven eller til personer, som er henvist af Arbejdsformidlingen til danskundervisning. Derudover træder en ændring af Socialministeriets bekendtgørelse om særligt tilrettelagte uddannelsesaktiviteter i kraft 1. august Denne ændring indebærer, at danskundervisning fremover vil kunne indgå som led i aktivering af ledige kontanthjælpsmodtagere efter 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik, og kommunernes nettoudgifter til danskundervisning - dvs. efter fradrag af timetilskuddet på 30 kr. - vil være refusionsberettigede efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik, som modtager hjælp efter aktivlovens kapitel 4. Regelændringen indebærer, at kommunerne fremover skal skelne mellem kursister, som deltager i danskundervisning efter 16, stk. 1 (beskæftigelsesfremmende foranstaltninger) og kursister, som deltager i danskundervisning efter 16, stk. 2 (aktivering). 1.1 Kontering af tilskud og udgifter vedrørende udlændinge, som ikke deltager i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik Hidtil er alle udgifter til danskundervisning registreret på funktion 5.60 Introduktionsprogram, gruppering 01 Introduktionsprogram og danskundervisning for øvrige udlændinge. Fremover vil der være behov for at kunne udskille udgifter til danskundervisning registreret på funktion 5.60, hvortil staten yder tilskud på 30 kr. pr. planlagte undervisningstime. Til brug herfor oprettes under funktion 5.60 en gruppering 02 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister gældende fra regnskab På gruppering 02 registreres udgifter i forbindelse med danskundervisning af øvrige kursister. Øvrige kursister defineres som kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er aktiverede kontanthjælpsmodtagere, der deltager i danskundervisning som led i aktivering efter aktivlovens 16, stk. 2. Udgifter til danskundervisning vedrørende øvrige kursister omfatter også udgifter til danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere, der deltager i danskundervisning efter 16, stk. 1 (beskæftigelsesfremmende foranstaltninger). Som konsekvens af oprettelsen af gruppering 02 ændres gruppering 01 Introduktionsprogram og danskundervisning for øvrige udlændinge til 01 Introduktionsprogram gældende fra regnskab Udgifter til danskundervisning af kursister omfattet af introduktionsprogrammet registreres fortsat på funktion 5.60, gruppering 01 Introduktionsprogram. Således ændres kontoplanen vedrørende de to grupperinger som følger gældende fra regnskab 2000: 5.60 Introduktionsprogram m.v. 1 Drift 01 Introduktionsprogram 02 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister Konteringsregler for gruppering 01 og 02 fremgår af bilag A. Statens tilskud til kommunerne på 30 kr. pr. danskundervisningstime vedrørende øvrige kursister (jf. gruppering 02) skal registreres på en indtægtsgruppering under funktion Grupperingerne under funktion 5.60 er hidtil benyttet til registrering af diverse tilskud og berigtigelser. Derfor samles berigtigelserne som hidtil er registreret på grupperingerne på én ny gruppering 98 Berigtigelser.

3 3 Således nedlægges berigtigelsesgrupperingerne 96 og 97, gruppering 98 Berigtigelser (gruppering 92-95) ændres til 98 Berigtigelser, og der oprettes en gruppering 96 Tilskud til undervisning i dansk for øvrige kursister gældende fra regnskab Således ændres kontoplanen vedrørende grupperingerne til følgende gældende fra regnskab 2000: 5.60 Introduktionsprogram m.v. 1 Drift 96 Tilskud til undervisning i dansk for øvrige kursister 98 Berigtigelser Konteringsregler for gruppering 96 og 98 fremgår af bilag A. 1.2 Kontering af tilskud og udgifter vedrørende udlændinge, som deltager i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik De fremtidige udgifter til danskundervisning, der sker som led i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik 16, stk. 2, skal registreres på Med henblik på registrering af udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmodtagere, der deltager i undervisningen som led i aktivering efter 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik, oprettes under funktion 5.98 en gruppering 18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. I forbindelse hermed oprettes endvidere en gruppering 96 Tilskud til undervisningen i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere, hvorpå timetilskuddet vedrørende undervisning i dansk som andetsprog for kontanthjælpsmodtagere registreres. Således oprettes under funktion 5.98 grupperingerne 18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og 96 Tilskud til undervisningen i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere gældende fra regnskab 2000: Kontoplanen vedrørende funktion 5.98 gruppering 18 og 96 ændres til følgende gældende fra regnskab 2000: 5.98 Beskæftigelsesordninger 1 Drift 18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 96 Tilskud til undervisningen i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere Konteringsregler for gruppering 18 og 96 fremgår af bilag A. 2. Konteringsændring som følge af lov om ændring af afgiftspligt for visse dokumenter Lov nr af 29. december 1999 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven trådte i kraft den 1. januar Loven indebærer blandt andet, at kommunerne pålægges afgiftspligten i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelseslån. Baggrunden er et ønske om, at visse grupper af befolkningen (pensionister) fritages for at betale stempelafgift i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter mv., idet disse socialt betingede afgiftsfritagelser ikke er videreført i den nye tinglysningsafgiftslov, lov nr. 382 af 2. juni 1999, der trådte i kraft den 1. januar 2000.

4 4 I bemærkningerne til lovforslaget er det anført, at de kommunale merudgifter som følge af ordningen skønnes at udgøre i alt ca. 17 mio. kr. årligt, heraf ca. 15 mio. kr. årligt vedrørende Indenrigsministeriets ordning for ejendomsskatter og ca. 2 mio. kr. årligt vedrørende By- og Boligministeriets ordning med hensyn til boligstøtte. De skønnede udgifter er baseret på et skøn over antallet af sager i Kommunernes Landsforening har efterfølgende skønnet, at de kommunale merudgifter som følge af ordningen vil udgøre 32 mio. kr. årligt. Merudgiften er baseret på et skøn over antallet af sager i 2000, hvor Kommunernes Landsforening forventer en stigende efterspørgsel efter lån til betaling af ejendomsskatter. I trepartsforhandlingerne er Finansministeriet og Kommunernes Landsforening blevet enige om en årlig forhøjelse af bloktilskuddet på 25 mio. kr. Da de skønnede kommunale udgifter er behæftet med en betydelig usikkerhed, og da det ikke på nuværende tidspunkt vil være muligt at foretage en bedre belysning af området, er det ligeledes aftalt, at der skal foretages en efterregulering. Efterreguleringen foretages én gang i forbindelse med det kommunale lov- og cirkulæreprogram 2000/2001 på baggrund af regnskabstal for For at kunne registrere de faktiske kommunale merudgifter til ordningen dvs. udgifter som følge af, at kommunerne med lovforslaget pålægges afgiftspligten i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelseslån oprettes der efter aftale med Kommunernes Landsforening og Finansministeriet en særskilt konto i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner gældende fra regnskab Til registrering af kommunernes udgifter til tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån oprettes under funktion 5.99 Øvrige sociale formål en gruppering 01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. gældende fra regnskab Kontoplanen for funktion 5.99 ændres derved til følgende gældende fra regnskab 2000: 5.99 Øvrige sociale formål 1 Drift 01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. Det bemærkes, at udgifter, der er afholdt i den forløbne del af år 2000, skal omkonteres til den nye gruppering. De nye konteringsregler for funktion 5.99 fremgår af bilag B. 3. Kontering af udgifter og refusion ved lejetab og garanti ved fra fraflytning, jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte Efter 70 i lov nr. 855 af 25. november 1999 om individuel boligstøtte, yder kommunalbestyrelsen i visse tilfælde garanti for opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser over for udlejeren til at istandsætte boligen ved fraflytning. Garantien kan ikke overstige et halvt års leje, og ydes kun til den del af de kontraktmæssige forpligtigelser, der overstiger forudbetaling af leje, indskud, depositum eller lignende. Det følger endvidere af lovens 71, at såfremt en beboelseslejlighed af ejeren stilles til rådighed for kommunalbestyrelsen til brug for de i lovens 65 nævnte personer, og accepteres tilbudet, betaler kommunalbestyrelsen lejen fra det tidspunkt, fra hvilket lejligheden er til rådighed, og indtil udlejning sker. Endelig fremgår det af lovens 75, pkt. 4, at staten refunderer kommunernes udgifter til istandsættelsesgaranti og leje efter 70 og 71 med 100 pct. Til registrering af kommunernes udgifter istandsættelsesgaranti og leje, jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte oprettes under funktion 0.11 Beboelse en driftsgruppering 03 Udgifter ved lejetab og garanti ved fra fraflytning gældende fra regnskab Med henblik på registrering af statsrefusion af udgifter til istandsættelsesgaranti og leje efter 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte oprettes derudover under funktion 0.11 Beboelse, dranst

5 5 2, en gruppering 01 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning gældende fra regnskab Således ændres kontoplanen som følger gældende fra regnskab 2000: 0.11 Beboelse 1 Drift 03 Udgifter ved lejetab og garanti ved fra fraflytning 2 Statsrefusion 01 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning De nye konteringregler for funktion 0.11 Beboelse fremgår af bilag C. 4. Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner som følge af ændringer på det sociale område 4.1 Lov om ændring af lov om social service (tilskud til høreapparater) Folketinget har vedtaget L 231 Forslag til lov om ændring af lov om social service (tilskud til høreapparater). Lovændringen træder i kraft den 1. juli Lovændringen betyder, at en hørehæmmet, der er fyldt 18 år, kan vælge en anden godkendt privat leverandør af høreapparater end den amtskommunen anviser, og få et tilskud på indtil kr. pr. høreapparat fra amtskommunen. Det er en betingelse, at ansøgeren er henvist til høreapparatbehandling af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Tilskuddet omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms. Tilskuddet kan ikke udgøre mere end de faktiske udgifter og kan alene ydes til høreapparater, der udleveres fra en godkendt leverandør. Udgifterne til tilskuddet registreres på funktion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende, gruppering 10 Høreapparater ( 97, stk. 2, nr. 3) under anvendelse af art 5.2. I den forbindelse ændres betegnelsen af grupperingen til 10 Høreapparater ( 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5) gældende fra regnskab De ændrede konteringsregler for funktion 5.54, gruppering 10 Høreapparater ( 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5) fremgår af bilag D. 4.2 Ændringer på funktion 5.98 som følge af finansieringsomlægningen af udgifterne til uddannelsesforanstaltninger Som følge af finansieringsomlægningen af udgifterne til uddannelsesforanstaltninger er på funktion 5.40 oprettet en gruppering 07 Driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter ( 12 og 47), jf. Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 2. februar Som følge af denne ændring foretages enkelte konsekvensændringer på funktion Under dranst 2 på funktion 5.98 er autoriseret en gruppering 07 til registrering af refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud mv. med 50 pct. refusion efter 100, stk. 2. Refusionen af driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter 12 og 47 i aktivloven skal også registreres på denne gruppering. Derfor ændres funktion 5.98, gruppering ændres til følgende gældende fra regnskab 2000: 5.98 Beskæftigelsesordninger 2 Statsrefusion 07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter mv. med 50 pct. refusion ( 100, stk. 2 og 3) Konteringsreglerne for funktion 5.40 Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og 5.98 Beskæftigelsesordninger ændres herefter som beskrevet i bilag D.

6 6 4.3 Lov om ændring af lov om social service (styrkelse af den særlige støtte til børn og unge) Med lov om ændring af lov om social service (styrkelse af den særlige støtte til børn og unge), som træder i kraft den 1. januar 2001, sker nedenstående ændringer i reglerne om særlig støtte til børn og unge, som har konsekvenser for udformningen af konteringsreglerne: Efterværn for de årige muligheden for at opretholde fast kontaktperson og personlig rådgiver udover det fyldte 18. år udvides fra det fyldte 20. år til det fyldte 23. år ( 62 a, stk. 2) muligheden for at opretholde døgnophold i anbringelsessteder for børn og unge udover det fyldte 18. år udvides fra det fyldte 20. år til det fyldte 23. år ( 62 a, stk. 3, nr.1) der gives mulighed for at udpege en personlig rådgiver og en fast kontaktperson til unge, der var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge umiddelbart inden det fyldte 18. år ( 62 a, stk. 3, nr. 2 og 3) som ny støtteforanstaltning for unge i alderen år, der var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge umiddelbart inden det fyldte 18. år, etableres udslusningsophold i det tidligere anbringelsessted unge ( 62 a, stk. 3, nr. 4) Støtteperson til forældrene som ny foranstaltning skal kommunen tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet ( 40 a) Kontaktperson til en hel familie som ny foranstaltning indføres mulighed for at udpege en fast kontaktperson til en hel familie ( 40, stk. 2, nr. 7) Praktiktilbud med godtgørelse som ny foranstaltning indføres mulighed for kommunerne til at formidle et praktiktilbud hos en arbejdsgiver og i den forbindelse udbetale en godtgørelse til den unge ( 40, stk. 2, nr. 12) De nye konteringsregler for funktion 5.20, 5.21 og 5.23 fremgår af bilag D og er gældende fra budget Kontering vedrørende elforsyning I orienteringsskrivelse af 18. maj 2000 blev oplyst, at de konteringsmæssige konsekvenser af udmøntningen af elforsyningsloven udmeldes i en særskilt orienteringsskrivelse herom. De konteringsmæssige konsekvenser af udmøntningen af elforsyningsloven er beskrevet i vedlagte notat vedrørende konteringsmæssige forhold i relation til elforsyning. De i notatet beskrevne ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner indeholder følgende kontoplan for funktion 1.02, 8.21, 8.59, 9.21, 9.32 og 9.59 gældende fra budget 2001: 1.02 Elforsyning 1 Drift 01 Direkte udgifter 04 Skattebetalinger 05 Overførte udgifter 10 Beregnede udgifter 97 Indtægter 98 Modregning af beregnede udgifter 8.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 5 Finansforskydninger 01 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber 8.59 Mellemregningskonto 5 Finansforskydninger

7 7 01 Over-/underdækning vedrørende elforsyning 9.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 8 Aktiver 01 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber 9.32 El-forsyning 8 Aktiver 01 Pensionsforpligtigelse for tjenestemænd 9.59 Mellemregningskonto 8 Aktiver 01 Over-/underdækning vedrørende elforsyning Konteringsregler for de ovenstående funktioner og grupperinger er beskrevet i notat vedrørende konteringsmæssige forhold i relation til elforsyning og indarbejdes i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. 6. Anlægsgrupperinger på hovedkonto 1 Det fremgår af orienteringsskrivelse af 18. maj 2000, at al forsyningsvirksomhed samles på hovedkonto 1 gældende fra budget I forbindelse hermed er endvidere orienteret om den ny kontoplan og grupperingsstruktur for hovedkonto 0, hovedkonto 1 og hovedkonto 2. I lighed med kontoplanen i kapitel 3 i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner indeholder den i orienteringsskrivelsen beskrevne kontoplan ikke en oversigt over anlægsgrupperinger, da disse er beskrevet i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, afsnit 2.4 Grupperinger samt i konteringsreglerne for de enkelte funktioner. Under den fra budget 2001 nedlagte funktion 0.50 Fælles formål (funktion 1.40 Fælles formål fra budget 2001) er to autoriserede anlægsgrupperinger, henholdsvis 91 Tilslutningsbidrag for boliger og 92 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme. Enkelte kommuner har forespurgt, om disse anlægsgrupperinger overføres til funktion 1.40 Fælles formål. Det skal i den anledning meddeles, at de to anlægsgrupperinger 91 Tilslutningsbidrag for boliger og 92 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme oprettes på funktion 1.40 Fælles formål gældende fra budget Oprettelse af ny art 8.6 med henblik på registrering af statstilskud Fra budget 1999 blev anvendelsen af hovedart 8 Finansindtægter præciseret, idet det i afsnit 2.5 i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner vedrørende hovedart 8 Finansindtægter blev tilføjet, at på denne art registreres statslige tilskud på hovedkonto 0-6. Statslige tilskud på hovedkonto 0-6, herunder puljemidler, registreres således ved anvendelse af hovedart 8 på den funktion, hvor tilskuddet finder anvendelse, med mindre andet er anført i konteringsregler. Den fra budget 1999 udmeldte præcisering af artskonteringen skal ses på baggrund af et stigende antal tilskudsordninger, som registreres ved anvendelse af hovedart 8 på driftskontiene under hovedkonto 0-6 eksempelvis de statslige tilskud for udlændinge omfattet af Introduktionsprogrammet. Det er fundet hensigtsmæssigt, at omfanget og anvendelsen af alle statslige tilskud, herunder puljemidler kan opgøres ud fra Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Det er derfor besluttet, at autorisere art 8.6 Statstilskud til registrering af statslige tilskud, herunder puljemidler gældende fra budget 2001.

8 8 På art 8.6 Statstilskud registreres generelle tilskud, kommunale udligningstilskud, statsrefusioner, tilskud til vanskeligt stillede kommuner, tilskud til ø-kommuner samt diverse statslige tilskud, herunder puljemidler. Øvrige finansindtægter registreres fortsat under hovedart 8 Finansindtægter, dog ikke på art 8.6. Betalinger fra staten, som modsvarer en ydelse, registreres fortsat under art 7.6. Ændringerne i afsnit 2.5 Artsinddelingen i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner fremgår af bilag A. 8. Kontering af særtilskud vedrørende midlertidig pensionsopsparing samt overgangstilskud ved finansieringsomlægningen vedrørende specialundervisning Ved skrivelse af 29. juni 2000 er fremsendt Vejleding til tilskud og udligning, selvbudgettering, lån og statsgaranti, Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det særlige tilskud til kommunerne i årene 2000 og 2001 vedrørende den vidtgående specialundervisning samt kompensation for det midlertidige pensionsbidrag for 1998 registreres på funktion 8.86, gruppering 06.

9 9 BILAG A Konteringsregler for funktion 5.60, gruppering 01, 02, 96 og Introduktionsprogram Her registreres udgifter vedrørende introduktionsprogrammer for udlændinge, jf. lov om integration af udlændinge. 02 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister Her registres udgifter i forbindelse med danskundervisning af øvrige kursister, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskundervisning efter lov om aktiv socialpolitik 16, stk. 2. Udgifter til danskundervisning for kursister, som deltager i undervisningen som led i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik 16, stk. 2, registreres under 5.98 gruppering 18. Det bemærkes, at øvrige kursister også omfatter kursister, der deltager i danskundervisning efter lov om aktiv socialpolitik 16, stk. 1 (beskæftigelsesfremmende foranstaltninger). Udgifter til danskundervisning af kursister omfattet af introduktionsprogrammet registreres på funktion 5.60, gruppering 01 Introduktionsprogram. 96 Tilskud til undervisning i dansk for øvrige kursister Her registreres timetilskud efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Tilskud vedrørende kursister, som deltager i undervisningen efter 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik registreres på 5.98 gruppering Berigtigelser Her registreres udgifter og indtæger vedrørende efterreguleringer af de enkelte tilskud. Konteringsregler for funktion 5.98, gruppering 18 og 96 18Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere Her registreres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen som led i aktivering efter 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter til danskundervisning, som vedrører øvrige kursister, som ikke deltager i undervisningen efter 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik registreres under 5.60 gruppering Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontant-

10 10 hjælpsmodtagere Her registreres tilskud efter lov nr. 423 af 31. maj 2000 om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Tilskuddene vedrører kun aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen som led i aktivering efter 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Tilskud vedrørende øvrige kursister, som ikke deltager i danskundervisningen efter 16, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik registreres på 5.60 gruppering 96.

11 11 BILAG B Konteringsregler for funktion 5.99, gruppering Øvrige sociale formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, herunder udgifter til husly efter 66 i lov om social service. Det bemærkes, at støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. 115 i lov om social service registreres på funktion 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde. På funktionen er autoriseret følgende driftsgruppering 01Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. Her registreres udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån, jf. lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

12 12 BILAG C Konteringsregler for funktion 0.11 Beboelse 0.11 Beboelse Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med varetagelse af konkrete kommunale og amtskommunale opgaver, registreres på funktionerne vedrørende disse områder. Disse gælder dog kun i det omfang, disse er at betragte som tjenesteboliger. På anlægskontoen for beboelsesejendomme bogføres udgifter i forbindelse med ombygning, etablering eller køb af ejendomme samt indtægter ved salg af ejendomme. Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov om integration af udlændinge i Danmark registreres på denne funktion. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar Her registreres endvidere udgifter til istandsættelse og leje, jf. lov om individuel boligstøtte 70 og 71. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 01 Boliger til integration af udlændinge Her registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter, vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge efter 13 i lov om integration af udlændinge i Danmark. 02 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Her registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig boligplacering af flygtninge efter 14 i lov om integration af flygtninge. Her registreres ligeledes udgifter i forbindelse med boligplacering af flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar Udgifter ved lejetab og garanti ved fra fraflytning Her registreres udgifter til istandsættelse og leje, jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. 92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge Her registreres huslejeindtægter m.v. vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge 93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Her registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes egenbetaling Der er endvidere i regnskabet autoriseret følgende anlægsgruppering: 16 Køb af bygninger til integration af udlændinge Her registreres udgifter til køb af ejendomme m.v., som erhverves med henblik på at fremme integrationen af udlændinge

13 13 BILAG D Konteringsregler for funktion 5.54, gruppering Høreapparater ( 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5) Her registreres udgifter til høreapparater og batterier ydet af amtet, jf. servicelovens 97, stk. 2, nr. 3. Udgifterne registreres under anvendelse af art 2.9. Endvidere registreres her udgifter til tilskud til høreapparater til personer, som vælger at blive behandlet af en privat, godkendt høreapparatleverandør, jf. servicelovens 97, stk. 5. Tilskuddet registreres under anvendelse af art 5.2. Det bemærkes, at kommunalt ydede teleslynger og andre hørehjælpemidler efter servicelovens 97, stk. 1, ikke registreres på denne gruppering, men på gruppering 04. Ændringer i konteringsregler for funktion 5.40 og 5.98 Konteringsreglerne for funktion 5.98, afsnit 4.5 side 47, andet afsnit ændres til følgende: Endvidere er der under dranst 2 autoriseret en gruppering 07 til registrering af den refusion, som staten inden for et rådighedsbeløb (loft) yder på 50 pct. af kommunens driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud efter 16, stk. 2, nr. 1, 3-5, 7 og 8, aktiveringsgodtgørelse efter 38, samt driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter 12, herunder uddannelsesaktiviteter for personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering efter 47, jf. 100, stk. 2 og 3 i lov om aktiv socialpolitik. Der indføjes derudover i konteringsreglerne for funktion 5.40, afsnit side 23, efter femte afsnit følgende: Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med uddannelsesaktiviteter efter 12 og 47, jf. 100, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion 5.98, dranst 2, gruppering 07. Konteringsregler for funktion 5.20, 5.21 og 5.22 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER OG FOREBYGGENDE FORAN- STALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, jf. 49 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18/23 år og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer registreres på funktion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov. Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere registreres på funktion Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 01Opholdsudgifter ( 50, jf. 40, stk. 2, nr. 11 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) Her registreres udgifter til børn og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier og på opholdssteder, herunder kost- og efterskoler, eget værelse og socialpædagogiske kollektiver, jf. 50 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i form af plejefamilier og opholdssteder for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres under art 5.2.

14 14 05 Advokatbistand ( 60) Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med sager om anbringelse uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser m.v., jf. 60 i lov om social service. 92 Betaling ( 52) Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 52 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 62 b i lov om social service Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, jf. 40, stk. 2, nr og 12, og 40 a i lov om social service. På funktionen registreres udgifter til foranstaltninger for børn og unge efter 40, stk. 2, nr. 1-7 og 9-10 og 12. Endvidere registreres her udgifter efter 40, stk. 2, nr. 8, hvorefter kommunen kan yde økonomisk støtte til udgifter, der følger af foranstaltninger nævnt i 40, stk. 2, nr Endvidere registreres udgifter til støttepersoner til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet, jf. 40 a. På funktionen registreres således udgifter vedrørende følgende foranstaltninger: Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold ( 40, stk. 2, nr. 1) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 40, stk. 2, nr. 2) Familiebehandling eller lignende støtte ( 40, stk. 2, nr. 3) Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 40, stk. 2, nr. 4) Aflastningsordninger ( 40, stk. 2, nr. 5) Personlig rådgiver ( 40, stk. 2, nr. 6), herunder for unge årige, jf. 62a, stk. 2 og 62 a, stk. 3, nr. 2. Fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien ( 40, stk. 2, nr. 7), herunder for unge årige, jf. 62a, stk. 2 og 62 a, stk. 3, nr. 3. Økonomisk støtte til udgifter, der følge af foranstaltninger nævnt i 40, stk. 2, nr. 1-5 i lov om social service, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil ( 40, stk. 2, nr. 8). Økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes eller at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet ( 40, stk. 2, nr. 9) Økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil ( 40, stk. 2, nr. 10). Såfremt der er foretaget en anbringelse efter 40, stk. 2, nr. 11 på kost- eller efterskole registreres udgifterne i forbindelse hermed på funktion Udbetaling af godtgørelse til den unge i forbindelse med et formidlet praktiktilbud hos en privat eller offentlig arbejdsgiver ( 40, stk. 2, nr. 12). Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 40 a). Det bemærkes, at udgifter vedrørende ophold i dag- og klubtilbud efter 7 og 19 i lov om social service ikke registreres på denne funktion, men under hovedfunktionen DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Døgninstitutioner for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og selvejende institutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder børn og

15 unge der er anbragt på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 51 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i institutioner for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til udslusningsophold i institutioner for børn og unge for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18/23 år og derover med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer registreres på funktion 5.50 og Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere registreres på funktion Endelig bemærkes, at udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem ikke registreres på denne funktion, men sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter 93 i lov om social service på funktion 5.51 og Opholdskommunens betaling til amtskommunen samt betalinger i øvrigt vedrørende børn og unges anbringelse i døgninstitutioner, der ikke henhører under kommunen, registreres ligeledes på funktion 5.23 ved anvendelse af art 4.8. Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres under art 5.2. Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som amtskommunen har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter samme regler som de amtskommunale og kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutionen, jf. 52 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold på døgninstitution, jf. 62 b i lov om social service. 15

16 16 BILAG E Ændringer i afsnit 2.5 Artsinddelingen I afsnit 2.5 side 1 indføres i den autoriserede artsoversigt under hovedart 8 en autoriseret art 8.6 Statstilskud. Afsnit 2.5 side 2 ændres 8. afsnit til føljende: Derudover er der i budgettet autoriseret en specifikation på art 4.0, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, art 5.1, 5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 og art 8.6. Afsnit 2.5 side 12 vedrørende hovedart 8 ændres til følgende: HOVEDART 8 FINANSINDTÆGTER På hovedart 8 Finansindtægter registreres de indtægter, som føres på hovedkonto 7 og 8. Uden for disse hovedkonti anvendes hovedart 8 ved forrentning af kommunens udlæg vedrørende spildevandsanlæg og forsyningsvirksomheder (funktionerne , og ), i forbindelse med statsrefusioner og ved statslige tilskud på hovedkonto 0-6. Under hovedart 8 er autoriseret art 8.6 Statstilskud Som eksempel på kontering under hovedart 8, bortset fra art 8.6 Statstilskud, kan anføres: 8 Finansindtægter Andel af indkomstskat fra andre kommuner Anden skat pålignet visse indkomster Dækningsafgift Finansforskydninger Indkomstskat Indkomstskat af aktieselskaber m.v. Grundskyld Kursgevinster Lånoptagelse Renteindtægter Som eksempel på kontering under art 8.6 Statstilskud kan anføres: 8.6 Statstilskud Generelle tilskud Kommunale udligningstilskud Statsrefusioner Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Tilskud til ø-kommuner Diverse statslige tilskud, herunder puljemidler

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Medlemmerne af Budget- og regnskabsudvalget Sagsnr. 2015-944 Doknr. 219580 Dato 27-03-2015 HØRING OM: Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 24. januar 2003 Kontor: 1. økonomisk kontor J. nr.: 2003-2542-1 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: orientering/januar2003 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 18. maj 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1562-7 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\.\maj.2000.2.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4980 Dato 22-12-2017 Orientering om 45. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Til samtlige kommuner 31. januar 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 31. januar 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 31. januar 1996 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1995/1562-8 si\br93\oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Til samtlige kommuner 8. juli 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 8. juli 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 8. juli 1996 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1996/1562-9 si\br94\oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er efter

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem 4.1 - side 1 Dato: 1. april 2001 Ikrafttrædelsesår: Budget 2001 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheder,

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Orientering om 33. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-17608 Doknr. 181741 Dato 9. december 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Til alle kommuner Sagsnr. 2014-19976 Doknr. 196865 Dato 22-12-2014 Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Økonomi-

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere.

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. 9. november 2015 Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. Børne- og Ungerådgivningen har samme forpligtelse over for flygtningebørn i henhold

Læs mere

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 10. januar 2006 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2481-5 Sagsbeh.: PDP Fil-navn: Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner,

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter udgifter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere