Drejebog 3. for implementering af skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler på folkeskolerne i Odder Kommune. Dokumentnr.: side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog 3. for implementering af skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler på folkeskolerne i Odder Kommune. Dokumentnr.: 727-2014-2208 side 1"

Transkript

1 Drejebog 3 for implementering af skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler på folkeskolerne i Odder Kommune Dokumentnr.: side 1

2 Indhold 1. Proces Politiske målsætninger Nationale mål Nationale måltal Pejlemærker i Odder Kommunes skolestrategi Måltal for Odder Kommunes skolestrategi Nye mål Ledelsens rolle Ledelsessamarbejde i skolevæsenet Kompetenceudvikling på ledelsesniveau Principper for nedsættelse af arbejdsgrupper Det samlede skolevæsen løser opgaven med tysk og fransk Fremtidens Fritidstilbud Inspirationskatalog Specialklasserne i folkeskolereformen Trivselsmåling ipad 1: Pejlemærker for efteruddannelse og kompetenceudvikling Mål og effekt for den daglige undervisning Forberedelsesfaciliteter Årlig trivselsdag Midler til indkøb af redskaber og materialer til bevægelse og motion Intentioner i skolereformen og principper for nyanlæg Odder Fælles Elevråd Bus transport og ringetider International vejleder Opsamlende vedr. økonomi Bilag 1 Faseoversigt (januar 2014 juni 2015) Dokumentnr.: side 2

3 1. Proces Byrådet vedtog den kataloget med politiske rammebeslutninger. Styregruppen har efterfølgende prioriteret de forskellige tiltag i forhold til tid og deltagere. Skolereformen indeholder flere forhold, som fordrer grundigt arbejde over længere tid. Forhold som kan få kulturforandrende betydning. Herudover indeholder reformen og kataloget så mange facetter og tiltag, som ikke meningsfuldt kan iværksættes på samme tid. Arbejdet med de forskellige tiltag fordeles over 2 4 år. Tiltagene beskrives i tre drejebøger, som vedtages af Udvalget for Børn, unge og kultur. Drejebog 3 Februar 2014 Drejebog 4 August 2014 Drejebog 5 Januar 2015 Styregruppen har prioriteret, at tiltag som skal være implementeret ved skolestart 2014 indgår i drejebog 3. Eksempelvis organisering af sprogundervisning på tværs af skolevæsenet, organisering af arbejdspladser og principper for bevægelse i skoledagen. I drejebog 4 beskrives tiltag, som har et længerevarende sigte og styringsmæssig karakter. Eksempelvis den fælles kommunale handleplan for inklusion, organisering af udskoling og principper for samarbejde mellem elevråd og skolebestyrelse. Udarbejdelsen af drejebog 4 påbegyndes i maj 2014 af hensyn til skolernes planlægning. I drejebog 5 beskrives tiltag med et længerevarende sigte samt evalueringsforhold. Eksempelvis udformning af en digital overleveringsplan for 0-18 års området samt evaluering af den tidlige sprogundervisning. Styregruppens prioriterede indsatser er vedlagt som bilag 1. I drejebog 3 har ledelsen og medarbejderne en større rolle. De skal både indgå i lokale arbejdsgrupper på de enkelte skoler og i udviklingsgrupper på tværs af skolerne. Skelettet til den nye reform skal bygges på den enkelte skole. Bærende principper skal udformes og modeller for organisering af læring udvikles. Dokumentnr.: side 3

4 5 Arbejdsintensitet Medarbejdere Skoleledere Forvaltning Politikere Det fordrer et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere, forældre og elever. Drejebog 3 bliver behandlet i styregruppen, område-med og BUK-udvalg i februar 2014, der kan derfor ske mindre ændringer. Der gælder samme princip som i Drejebog 2 drejebogen er et dynamisk redskab. 2. Politiske målsætninger 2.1 Nationale mål Folketingets overordnede mål med folkeskolereformen er, at - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. 2.2 Nationale måltal De nationale mål er konkretiseret i få måltal, der kan opgøres på kommune- og skoleniveau: - Mindst 80 pct. af eleverne skal være dygtige til at læse og regne i de nationale test - Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år - Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning skal reduceres år for år - Elevernes trivsel skal øges. 2.3 Pejlemærker i Odder Kommunes skolestrategi I Odder kommunes skolestrategi har byrådet fastsat 5 væsentlige mål/pejlemærker for arbejdet i folkeskolen: - Demokrati: Vores elever og forældre har indflydelse og ansvar - Fællesskab: Vores elever lærer fællesskabets regler i respekt for den enkelte Dokumentnr.: side 4

5 - Faglighed: Vores elever er kreative og ligger i toppen fagligt - Nytænkning: Vores personale ved hvad der virker og er nysgerrige på det som ikke er undersøgt - Balance: Vores skole indgår i en helhed 2.4 Måltal for Odder Kommunes skolestrategi Demokrati - At 95 pct. af elevrådsmedlemmerne tilkendegiver, at de har medindflydelse på aktiviteterne på skolen - At 75 pct. af eleverne tilkendegiver, at de har medindflydelse på indhold og aktiviteter i undervisning (DCUM) - Forældretilfredshedsundersøgelsen viser, at 80 pct. af forældrene oplever, at de har indflydelse på deres barns hverdag. Fællesskab - At 96 pct. af børnene i Odder undervises i den almene grundskole i At eleverne i termometerundersøgelse i gennemsnit vurderer deres trivsel til 4,5 point af 5 mulige - At alle børn oplever, at de fagligt og socialt kan bidrage til og få udbytte af det fællesskab de er sat i. (find en løsning til at måle) - At 85 pct. af forældrene er tilfredse med deres barn skoleforløb (forældretilfredshedsundersøgelse). Faglighed - At mindst 95 pct. af eleverne har påbegyndt en ungdomsuddannelse inden de bliver 25 år - At eleverne i termometerundersøgelsen i gennemsnit vurderer deres faglige læringsmiljø til 4,5 point ud af 5 mulige (termometerundersøgelsen) - At 90 pct. af eleverne tilkendegiver, at de får nok faglige udfordringer i klassen (termometerundersøgelsen). Nytænkning - At 95 pct. af de pædagogiske medarbejdere i 2020 oplever, at de har kendskab til den nyeste viden og metoder indenfor deres fag samt effekten af disse (trivselsundersøgelse) - At 95 pct. af de pædagogiske medarbejdere tilkendegiver, at de ikke er bange for at prøve nyt og fejle (trivselsundersøgelse) - At alle pædagogiske medarbejdere er fortrolige med brugen af IT og kan anvende forskellige medier i undervisning og fritidstilbud (trivselsundersøgelse). Balance - At 85 pct. af forældrene oplever, at der er sammenhæng mellem undervisning og fritidstilbud - At 85 pct. af forældrene for børn i indskoling fortsat prioriterer, at deres børn er tilknyttet SFO. Dokumentnr.: side 5

6 2.5 Nye mål I arbejdsgruppen for mål og evaluering skal der arbejdes mere indgående med at formulere mål, som ligger i forlængelse af intentionerne i skolestrategien. Herunder skal der også udarbejdes mål for børnenes sundhed. 3. Ledelsens rolle Ledelsen indtager en central rolle i implementeringen af reformen. De kommende år skal skolerne vurdere, hvor der kan bygges videre på indsatser og hvor der skal nytænkes og omorganiseres i forhold til tidligere praksis. Ledelsen skal lede forandringerne i en åben proces med inddragelse af medarbejdere, forældre og elever. Ledelsen skal kunne motivere de forskellige parter til at deltage i udviklingsarbejdet, således at alle forstår deres rolle og deltager i forandringsprocessen. I en så stor reform kan alle ikke lykkes med det hele på en gang. Der vil blive fejlet og taget initiativer, som ikke har de ønskede effekter. Centralt for arbejdet med reformen i Odder er, at ledelserne skaber professionelle læringsfællesskaber, hvor alle bidrager med forskellig viden og erfaring og hvor fejl opfattes som en læringsmulighed. 3.1 Ledelsessamarbejde i skolevæsenet Der er to ledermødefora: Lederteams Skoleledere Der vil under hele implementeringen af skolereformen blive behov for at afholde møder i begge fora. Skoleledere Lederteams Kompetenceudvikling på ledelsesniveau I foråret 2014 udarbejdes der mål og programmer for ledelsesudvikling. Dokumentnr.: side 6

7 4. Principper for nedsættelse af arbejdsgrupper Ledelsen kommer med forslag til deltagere til arbejdsgrupperne og koordinerer deltagelse i grupperne. Rikke, Helle, Anne og Lise (Rådhuset) kan ligeledes komme med anbefalinger. Deltagerlisterne med anbefalingerne drøftes og godkendes i område-medudvalget. Repræsentanterne skal være de bedst kvalificeret og repræsentere viden og faglighed på det enkelte område jf. beskrivelserne af opgaver og roller i arbejdsgrupperne. 5. Det samlede skolevæsen løser opgaven med tysk og fransk Notat Tovholder Beslutningstager Mads Indhold Notatet skal rumme følgende: Kort redegørelse for faglige udfordringer: kompetencer, arbejdstid, afregning og transport Redegørelse af lærernes arbejdstid ved flere arbejdssteder En undersøgelse af kompetencer i tysk og fransk på alle skoler, herunder - Små skolers mulighed for at dele kompetencer - Fødeskolers mulighed for at hente kompetencer fra Skovbakkeskolen og Parkvejens Skole Udfordringer og løsninger i forhold til transport. En redegørelse af de økonomiske følger ved flere arbejdssteder. Deltagere Niels Pytlich DLF Proces Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Undersøgelse af arbejdstid Uge 6 Møde Jørgen Larsen Udarbejdelse af skabelon til afdækning af kompetencer i tysk og fransk Afholdelse af samtaler med tysk- og fransklærere på skolerne med afsæt i kompetenceskabelon Uge 6 Møde Niels Pytlich Uge 8-10 Skolelederne og tysk/fransklærern e Lise Gammelby Lise Gammelby Skoleledere Dokumentnr.: side 7

8 Deadline for indsendelse af kompetenceskabelon Udarbejdelse af to scenarier Uge 11 Notat Birgitte de Place Skoleledere Skoleledere Indstilles til drøftelse i område-med Uge 13 Møde Område-MED, Mads Vedtagelse af scenarie Uge 13 Mads Lise Gammelby Mads Mads 6. Fremtidens Fritidstilbud Arbejdsgruppe og notat Tovholdere Tim Lange SFO-leder Svend Christensen SFO-leder Beslutningstager Byrådet Kommissorium Arbejdsgruppens overordnede opgave er at gentænke fritidstilbuddet i Odder Kommune. Arbejdsgruppen skal have fokus på det hele barn og hvorledes man skaber en meningsfuld varieret hverdag for børnene. Arbejdsgruppens opgaver er at udarbejde modeller for sammenhæng mellem skole og fritid samt at afdække og udvikle pædagogiske modeller for, hvordan SFO og klubtilbuddet i Odder Kommune skal sammensættes. Arbejdsgruppen skal: Orientere sig i viden på området Afdække de lovgivningsmæssige muligheder og begrænsninger i forhold til klubvirksomhed Analysere konkrete modeller for organisering af fritidstilbuddet. - I Saksild, Hou, Gylling og Hundslund arbejdes der med udgangspunkt i landsbymodeller, som det forventes er BUK-udvalgets præference for organisering af dagtilbud og fritidstilbud i landsbyerne. - I Odder by beskrives og analyseres mindst to alternative modeller. En hvor Egestammen nedlægges som fælles klubtilbud og opgaven derefter varetages i de eksisterende skolefritidsordninger og model to, hvor Egestammen udbygges til at omfatte en fælles ordning, muligvis med en filial et andet sted i byen. Dokumentnr.: side 8

9 Beskrive pædagogiske grundmodeller, som retfærdiggør tilstedeværelsen af fritidstilbuddet i forbindelse med forlængelse af skoledagen. Fokus på sammenhæng med skolen og med daginstitutioner. Beskrive den optimale brug af medarbejderne. Herunder, at - Afdække nødvendige kompetencer for medarbejdere i fritidsdelen - Undersøge muligheder for samarbejde og ing på tværs af institutioner Udarbejde en liste over de mest oplagte interessenter i lokalsamfundet Afdække børns fritidsvaner og muligheder i de forskellige skoledistrikter Udvikle indhold og design til en behovsanalyse for forældre og børns behov for fritidstilbud, herunder åbningstider. Analysen skal skabe en viden om forældrenes syn på sammenhæng ml pris og indhold i tilbuddet Medtage BUK-udvalgets forventede vedtagelse af daginstitutionsstrategi i arbejdet med fremtidens fritidstilbud. Deltagere Tim Lange, SFO-leder, Skovbakke Skolen Svend Christensen, SFO-leder, Saksild Skole SFO-ledere? Helle Pedersen leder af børnehave og SFO, Gylling Børnehus Skoleudviklingskoordinator, Rådhuset Lene Høj - Lærer Karsten Klevin - Pædagog 1 klubpædagog Janni Thorstensen, skoleleder, Hou Skole Jette Schæfer, leder, Egeholmgård Forslag til proces Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Drøftelse af proces, program, inspirationsbesøg, Lave forslag til indhold og design til en behovsanalyse Drøfte undersøgelse af børns fritidsvaner Uge 6 3 t Workshop Arbejdsgr. Praktikant?? Mads Svend og Tim? Vidensindsamling Uge 6-8 Oplæg, besøg, artikler Udarbejde behovsanalyse Undersøgelse af børns fritidsvaner Afdække de lovgivningsmæssige muligheder og begrænsninger i forhold til klubvirksomhed Drøftelse af indhold og design af undersøgelsen Uge 6-7 Uge 6 eller 8 Notat Allan Uge 8 Møde Tovholder, praktikant, Mads Udvikle modeller for sammenhæng ml. Uge 8 Workshop Arbejdsgr. Dokumentnr.: side 9

10 uv og sfo Notat med beskrivelser af scenarier og anbefalinger til sammenhæng 6t Uge 9 Forældrebesvarelse af undersøgelse 8 9 Spørgeskema? Forældre Tovholder Notat om forældrebehov Uge 10 Notat Praktikant Beskrivelse af pæd. grundmodeller - sammenhæng med daginstitution Udarbejde liste over mulige interessenter Beskrivelse af optimal brug af medarbejdere Analysere konkrete modeller for organisering af fritidstilbuddet. Notat med beskrivelser af scenarier og anbefalinger Uge t Uge 12 6 t Uge Workshop Workshop Notat Arbejdsgr. Arbejdsgr. Økonomi Oplægsholder e : = kr. Løn til lærer og pædagog : 4x25 t x 234kr = kr. Referent : 6 t x 234kr = kr. Lokaler og forplejning : = kr. I alt = kr. 7. Inspirationskatalog Understøttende undervisning og tværprofessionelt samarbejde Arbejdsgruppe og katalog Tovholder Beslutningstager Mads Kommissorium Arbejdsgruppen skal udarbejde et katalog med fakta omkring og inspiration til den understøttende undervisning. Arbejdsgruppens opgaver er: At afdække, hvilke elementer, der skal med i kataloget og hvilken form, der bedst fremmer katalogets formål: Inspiration til understøttende undervisning og kompetenceafklaring ift. det tværprofessionelle samarbejde og den understøttende undervisning Dokumentnr.: side 10

11 At fordybe sig i lovgivningen om understøttende undervisning og de relaterede paragraffer vedrørende understøttende undervisning og tværprofessionelt samarbejde At formulere fakta om den understøttende undervisning: - Hensigten med understøttende undervisning - Indhold og rammer for undervisningen - Regler og rammer for det tværprofessionelle samarbejde og understøttende undervisning At finde praksis eksempler fra ind og udland, der kan inspirere til udvikling af den understøttende undervisning ude på skolerne, At afdække og formulere, hvilke kompetencer, i et tværprofessionelt perspektiv, der kan understøtte og styrke understøttende undervisning, At godkende det endelige materiale, Deltagere Torben B. Nielsen, Skanderborg-Odder Lærerkreds 1 repræsentant fra BUPL 1 repræsentant fra FOA Jacob Brandt Rasmussen, skoleleder, Saksild Skole Vicky Gissel, SFO leder, Hou Skole Pernille Madsen, lærer, Hundslund Skole Ulrik Aarkrog, lærer, Parkvejens Skole Janus Fly Mathiesen, pædagog, Hundslund Skole Mette Molberg, pædagog, Parkvejens Skole Simon Esmann, pædagogmedhjælper på Parkvejens Skole Preben Holst, lærer, Skovbakkeskolen Tina Andreasen, pædagog, Vestermarkskolen 1 deltager fra Ungdomsskolen 1 deltager fra Musikskolen, projektmedarbejder, Rådhuset Roller Deltagerne indgår i en arbejdende gruppe og må forvente forberedelse til møderne Deltagerne skal være med til at udarbejde tekster om kompetencer og praksis eksempler Deltagerne skal sætte sig ind i den gældende lovgivning og tanker/bemærkninger ift. den understøttende undervisning Proces Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Medlemmer til arbejdsgruppen findes Uge 6 Dialog Lederne Arbejdsgruppemøde Uge 8 Møde Deltagere, Finde materiale gode praksiseksempler fra indog udland Uge 8 Lektier Deltagere, Arbejdsgruppe møde Uge 10 Møde Deltagere, Dokumentnr.: side 11

12 Skriveproces Uge Lektier Deltagere, 1.udkast til gennemlæsning hos medlemmer Uge 12 Lektier Deltagere,, Mads Arbejdsgruppemøde Uge 13 Møde Deltagere, Opsætning sammen med informationskontoret Uge 14 Møde Informationskontoret, Godkendelse Uge 15 Møde Mads, Deltagere, Anne Fisker Udsendes til medarbejdere Uge 16 Økonomi Løn til medarbejdere : 6x12 timerx234kr = kr Forplejning : 3x100kr = 300kr I alt = kr 8. Specialklasserne i folkeskolereformen Arbejdsgruppe og notat Tovholder Beslutningstager Byråd Kommissorium for arbejdsgruppe Gruppen skal tage udgangspunkt i det særlige perspektiv i forhold til undervisning med børn i vanskeligheder i lyset af den nye folkeskolereform. Herunder At udvikle (principper) og modeller for opbygningen af den længere og mere varierede skoledag for specialklaserne med - Brug af understøttende undervisning - Inddragelse af lokalsamfundet, musikskole mfl. - Øget motion og bevægelse At afdække hvilke tiltag, der kan fremme formålet med reformen Dokumentnr.: side 12

13 At afdække hvordan vi fremmer sammenhængen mellem specialklasser og normalklasser At afdække hvordan vi understøtter udslusning af elever At afdække hvordan PPR kan understøtte arbejdet i specialklasserne? At drøfte fritidstilbud og lave oplæg til forældrebetaling At udarbejde oplæg til kommunalbestyrelsen vedr. fritagelse for fag og eksamener At udarbejde forslag til kommunale mål og evalueringsprogrammer for specialklasseområdet At udregne budgetmæssige konsekvenser for folkeskoleområdet Planlægningsgruppe Peter Christensen, PPR Mette Bertelsen, PPR Anders Gilleladen, Parkvejens Skole Gitte Klitgaard, Undervisningsministeriet Deltagere i arbejdende workshops Rikke Ebert, psykolog, PPR Mette Bertelsen, læsekonsulent, PPR Mette Ginnerup, lærer, Skovbakkeskolen Ingelise Bech Nielsen, lærer, Skovbakkeskolen Torben Holm, pædagog, Parkvejens Skole Lene Gry, lærer, Parkvejens Skole Christian Nielsen, pædagog, Parkvejens Skole Ernst Trane, pædagog, Parkvejens Skole Anne Lene Christensen, lærer, Parkvejens Skole Steen Bording, lærer, Hou Skole Vibeke Petersen, pædagog, Hou Skole Pædagoger og lærere fra U og E-klasserne, skoleudviklingskoordinator, Rådhuset Gitte Klitgaard fra Undervisningsministeriet Rolle Deltagere indgår i en arbejdende gruppe og må forvente forberedelse til møder. Deltagerne udarbejder forslag til styregruppe, som indstiller til BUK-udvalg og byråd Deltagerne udarbejder forslag til arbejdsgrupper på skolerne Deltagerne har en formidlende rolle til arbejdsgrupperne på de skoler, de arbejder på. Proces Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Planlægningsmøde med Uvm 24.2 Møde Planlægningsgruppe Uvm, Lise Oplæg om ny skolereform, arbejde med modeller for specialklasser Uge 9 Workshop Lærere, pædagoger, PPR, Uvm og Lise Dokumentnr.: side 13

14 Planlægningsmøde med Uvm Drøftelser om modeller for specialklasser Planlægningsmøde og opsamlingsmøde med Uvm Uge 9/10 Møde Planlægningsgruppe Uvm, Lise Uge 12 Workshop Lærere, pædagoger, PPR, Uvm og Lise Uge 12/13 Møde Planlægningsgruppe Uvm, Lise Evt. workshop Notat om specialklasser i Odder Uge 19 Notat Peter Christensen Økonomi Lokaler og forplejning : = kr. Oplægsholder : = kr. Medarbejderlønninger : 12 delt x 16 t x 234 kr. = kr. I alt kr. 9. Trivselsmåling Spørgeskemaundersøgelse og notat Beslutningstager Mads Tovholder Kommissorium Der laves en spørgeskemaundersøgelse, som løbende følger de pædagogiske medarbejderes oplevelse af - Tillid til realisering af skolereform - Ledelseskvalitet - Realisme i sammenhæng ml. krav og ressourcer - Samspilskvalitet mellem faggrupper - Forberedelsesfaciliteter - Ny fagligpraksis i forhold til folkeskoleloven Undersøgelsen gentages hvert forår i årene og laves skolevist. Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Koordinering af indhold Uge 5 Møde Mette Hornbæk, Ulla Salling, Lise Gammelby, Anne Fisker Dokumentnr.: side 14

15 Oplæg til spørgsmål Uge 6 Møde, Lise Gammelby Drøftelse af indhold og proces Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelse Uge 8 Møde Mads,, Lise Gammelby Uge 8 9 Spørgeskemabesvarelse Uge Digital spørgeskemabesvarelse Lærere, pædagoger, pæd. medhjælpere Skoleledere Opsamling Uge Notat Drøftelse i lokale MED Uge Møde Skolernes MED Skoleledere Drøftelse i område MED Uge 16 Møde OmrådeMED- Mads Drøftelse i styregruppe Uge 17 Møde Styregruppe 10. ipad 1:1 Skolerne i Odder kommune har siden 2012 arbejdet med tablets. Alle elever og lærere fik udleveret en ipad og dette 3-årige projekt, med udløb ved årsskiftet 2014/15, fortsættes og overgår til almindelig drift. Det betyder at 1:1 forbliver en del af personalets og elevernes hverdag. Denne gruppe skal undersøge hvorledes projektet bedst muligt dækker behovene og sørger for, at Odder kommunes elever bliver rustet til fremtidige digitale udfordringer. Notat Tovholder Rikke Thonbo Beslutningstager Byråd Kommissorium At kortlægge brugen og udnyttelsen af 1:1 efter årgange. - Udrulning af apps - Opdatering - Fildeling - Kommunikation Dokumentnr.: side 15

16 - Årgangsspecifikke udfordringer og fordele At udarbejde et didaktisk og pædagogisk grundlag til udvælgelsen af værktøj At udarbejde anbefaling til hvordan 1:1 skal udmøntes efter projektperioden - Afprøvning af værktøj - Beskrivelse af platformsdiversitet - Valg af styresystem - Fildelingsplatform - Kommunikationsplatform - Planlægning af evaluering - Behov for kurser - Teknisk support - Udrulning af programmer, håndtering af data og regler for brug/lån At udarbejde forslag til digitalt indsatsområde Deltagere til ipad 1:1 Arbejdsgruppen nedsættes med deltagelse fra: - overbygningen - Ungdomsskolen/E17 - specialklasserne - mellemtrin - indskoling - teknik - SkoleIT - Konsulent Deltageren forventes At forberede møderne og have forventningsafstemt/drøftet dagsordenen med kolleger og ledelse på skolen At afsætte tid i skoledagen til drøftelse af platform med elever og lærere i målgruppen At have kendskab til de forskellige platformes (bærbar, tablet) muligheder og begrænsninger i skolen At have lyst til at bidrage med gode ideér og udvikle skolens digitale retning. Deltageren forventes ikke At have stor teknisk forståelse At have en speciel uddannelse eller jobfunktion At have kendskab til hele skoleforløbets faser Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Arbejdsgruppen nedsættes og indkaldes Opstartsmøde og aftale om kriterier for kortlægning Uge 8 Dialog Rikke Thonbo Rikke Thonbo Møde Arbejdsgruppe Rikke Thonbo Dokumentnr.: side 16

17 Kortlægning af brugen og udnyttelsen af 1:1 Fælles overblik om brug og udnyttelsen af 1:1 Udarbejdelse af et didaktisk og pædagogisk grundlag til udvælgelsen af værktøj Materiale(ipad, bærbar mm) til test indkøbes/skaffes Uge 9-12 Forberedelse Arbejdsgruppe Rikke Thonbo Møde Arbejdsgruppe Rikke Thonbo Uge Indkøb Rikke Thonbo Niels Baj Lund Rikke Thonbo Test af materiale I klasserne Uge Forberedelse Arbejdsgruppe Rikke Thonbo Evaluering af test. Anbefaling udarbejdes Udarbejde forslag til digitalt indsatsområde Workshop Arbejdsgruppe Rikke Thonbo Notat om 1: Uge 22 Notat Rikke Thonbo Rikke Thonbo Økonomi Løn til lærere : 6x21x234 kr. = kr Lokaler og forplejning: = 2.500kr I alt: = kr Evt. Materiale til test:30 stk. Laptop PC, 30 stk. ipad mini, 30 stk. Chromebook = kr 11. Pejlemærker for efteruddannelse og kompetenceudvikling Arbejdsgruppe, notat og budgetnotat Tovholder Beslutningstager Mads /Byråd Kommissorium Arbejdsgruppen skal udfærdige fælles strategiske pejlemærker for efteruddannelses- og kompetenceudviklingsindsatsen for alle medarbejdere i det samlede skolevæsen i Odder Kommune. Arbejdsgruppen skal i dets arbejde: Tage udgangspunkt i tre operationelle spørgsmål: - Hvilken skole ønsker vi, at det samlede skolevæsen udvikler sig til? Dokumentnr.: side 17

18 - Hvilke pejlemærker kan skabe retning for udviklingsprocessen? - Hvilke efteruddannelses- og kompetenceudviklingsindsatser skal i fokus for at nå målet? Inddrage: - Folkeskolereformens nationale mål og måltal - Pejlemærkerne i Odder Kommunes skolestrategi - De lokale måltal - Fasegruppernes anbefalinger vedrørende personalets efteruddannelse Udarbejde et notat til direktøren og BUK-udvalget med forslag til strategiske pejlemærker for efteruddannelse og kompetenceudvikling for det fælles skolevæsen Foretage en konsekvensanalyse vedr. udgifter til den fremtidige efteruddannelse og kompetenceudvikling og udarbejde et budgetnotat ift. Byrådets beslutning om at afsætte ekstra ressourcer til kompetenceudvikling i folkeskolen i budgetårene Relaterede opgaver At afgive anbefalinger til, hvordan den praksisnære kompetenceudvikling og opfølgningsindsatsen på efteruddannelse og kompetenceudvikling kan styrkes At vurdere hvordan vi bedst etablere: - Fælles dialog redskaber i forbindelse med den lokale kompetenceafklaring og uddannelsesplan, - Redskab til, at forvaltningen kan følge op på, hvordan skolerne administrer efteruddannelses- og kompetenceudviklingsindsatsen Deltagere Jette Nauntofte, Skoleleder, Skovbakkeskolen Anders Gilleladen, konst. pædagogiskleder, Parkvejens Skole Erik Bjerrum, Skoleleder, Gylling Skole Karen Møller, SFO-leder, Vestermarkskolen Anne Grau, lærer, Saksild Skole Susanne Baatrup, pædagog, Vestermarkskolen Keld Kuhr, pædagogmedhjælper, Skovbakkeskolen Frank Larsen, Skanderborg-Odder Lærerkreds 1 repræsentant fra BUPL 1 repræsentant fra FOA Mads, direktør, Rådhuset, skoleudviklingskoordinator, Rådhuset, projektmedarbejder, Rådhuset Roller Deltagerne indgår i en arbejdende gruppe og må forvente forberedelse til møderne. Deltagerne udarbejder et forslag til strategiske pejlemærker til direktøren. Deltagerne er medansvarlige for, at pejlemærkerne bliver formidlet til det fælles skolevæsen. Proces Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Dokumentnr.: side 18

19 Nedsættelse af arbejdsgruppe Uge 6 Dialog Skolelederne, Finde oplægsholdere Uge 6 Møde, Lise Gammelby Opstarts- og planlægningsmøde med ekstern konsulent Uge 8 Møde Møde i arbejdsgruppe Uge 9 Workshop Arbejdsgruppe, oplægsholdere Møde i arbejdsgruppe Uge 10 Workshop Arbejdsgruppe Møde i arbejdsgruppe Uge 11 Workshop Arbejdsgruppe Udarbejdelse af notat og budgetnotat Høring i område MED for børn og unge Uge 11 Dialog Arbejdsgruppe Uge 12 Møde Område-MED, Mads, Drøftelse i BUK-udvalg Møde Udvalgsmedlemmer Arbejdsgruppen, Mads Mads Beslutning ang. træffes af direktør Uge 13 Mads idling af beslutning Budgetnotat til drøftelse i direktionen Ultimo marts Ultimo april Dialog/ kommunikation Arbejdsgruppen, Økonomi Oplægsholdere : = kr Løn til medarbejdere : 3x15x234kr = kr Forplejning : = 5.000kr I alt kr 12. Mål og effekt for den daglige undervisning Kommunens arbejde med mål og evalueringer er afhængig af undervisningsministeriets nye Fælles Mål, som forventes i høring i maj De nye Fælles Mål skal være gældende fra august Ligeledes afventes en ny lov og bekendtgørelse om kvalitetsrapporten, lovforslaget forventes fremsat i februar Arbejdsgruppe og notat Tovholder Dokumentnr.: side 19

20 Beslutningstager Byråd Kommissorium Arbejdsgruppen opgave er: At undersøge, hvordan det pædagogiske personale arbejder med mål, effekt og evaluering i den daglige undervisning og afklare behovet for inspiration og understøttende kompetenceudvikling At drøfte læringssyn og mål for derefter at udarbejde forslag til trivselsmål og faglige mål At analysere og formidle de nye forenklede Fælles Mål At udvikle modeller for, hvorledes mål og evaluering kan lægges ind i den daglige læringssituation med eleverne At lave forslag til, hvorledes det fælles skolevæsen sikrer, at lærerne har de fornødne kompetencer til at arbejde med mål og evaluering At undersøge om mål- og evaluering kan tages med i års-normen og opgaveoversigten for de gennemgående lærerfigurer i klasserne At skolevæsenet udnytter dets ressourcer ved at skabe mulighed for videndeling og sparring mellem det pædagogiske personale omkring praksis og kultur At den kommunale Kvalitetsrapport i fremtiden sætter fokus på effekten af skolereformen ift. børneperspektiv, arbejdsmiljø, nye fag og timer og samarbejdet mellem ledelse/medarbejdere og medarbejderne imellem Deltagere til Mål og evaluering: Lærere med særlig faglige kompetencer. Følgende fag skal være repræsenteret på min. linjefagsniveau Mona Langballe, pædagogisk leder, Skovbakkeskolen Annie Bjørn, dansk, mellemtrin, Saksild Skole Christina Nielsen, Hundslund Skole Line Koch, naturfag, udskoling, Parkvejens Skole Charlotte Simonsen, prak/mus, indskoling, Saksild Skole Lasse Rohde, Samf, his, rel, udskoling, Skovbakkeskolen Birgitte Hermann, matematik, Vestermarkskolen Pædagog, SFO Helle Thygesen, Skolebibliotekskonsulent Rikke Thonbo, SkoleIT-konsulent Oplægsholder Proces: Mål og evaluering Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Arbejdsgruppen: a. drøfter modeller for mål og evaluering, b. udarbejder temaer og forslag til undersøgelsesdesign til analysen, c. drøfter modeller til pilotprojekter 5. Marts: Workshop Arbejdsgruppe LG Udarbejdelse af undersøgelse April Udvikling af, Lise Dokumentnr.: side 20

21 design Gammelby Afvikling af undersøgelsen Maj Undersøgelse Analysenotat af undersøgelsen Maj Analysenotat, Lise Gammelby Med afsæt i analysenotatet og de nye fælles mål drøfter og udarbejder arbejdsgruppen forslag til kursus og videndelingsmodeller 11. juni 27. august Usikkert 2 Workshops Arbejdsgruppe Lise Gammelby Notat med forslag til kursus og videndeling Aug/sept Notat Lise Lise Gammelby Drøftelse i styregruppe, MED, BUK Sept/aug Møder Lise, Mads m.fl Lise Gammelby Organisering af kursus og videndeling Lise Gammelby Deltagere til arbejdsgruppe til udvikling af koncept til ny kvalitetsrapport for børn og ungeområdet Deltagerne i arbejdsgruppen skal bidrage til at indsamle viden om kvalitetsprojekter i andre kommuner. Herudover skal de udvikle modeller til design af Odder Kommunes kvalitetskoncept. Ole Simonsen, skoleleder, Parkvejens Skole Esben Jensen,viceskoleleder, Hou Skole Dan Søgaard, Parkvejens Skole 1 Medarbejderrepræsentant fra mål og evalueringsgruppen, skoleudviklingskoordinator, Rådhuset Mette Lunau Larsen, udviklingskonsulent, Rådhuset Proces: kvalitetsrapport Tiltag Dato Deltager Ansvarlig Redegørelse for ny lovgivning ift. kvalitetsrapport Inspiration fra andre kommuner September Redegørelse Allan Glintborg Rasmussen Oktober/ November Lise Gammelby Besøg mm. Arbejdsgruppe Lise Gammelby Temaer til drøftelse i workshop Møde Arbejdsgruppe Afdækning af politikernes, skolebestyrelsernes, forvaltningens og ledelsernes behov for temaer i kvalitetsrapport Opsamling og perspektivering af workshop November Workshop Repræsentanter fra skolebestyrelserne, lederne, BUK, Mads, Lise, Mette LL., deltagere fra Mål-og evaluering, OFE November Ekstern tovholder Dokumentnr.: side 21

22 Udarbejdelse af notat om form, indhold og design på kvalitetsrapporten om skolerne i Odder Dialog og beslutning i styregruppe, MED og BUK-udvalg Nov/dec Notat og møder i arbejdsgruppen i samråd med arbejdsgruppen Lise Gammelby Dec/Jan Møder Lise Gammelby Økonomi Løn til medarbejdere : 6x30 timer x 234 kr. = kr Forplejning til 4 workshops : = 5.000kr Oplægsholder : = kr I alt kr 13. Forberedelsesfaciliteter Notat Tovholder Kenneth Kjer Bergenhagen Beslutningstager Byråd Proces Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Udbud på den bygningsmæssige del af forberedelsesfaciliteterne Primo februar Udbud Kenneth Kjer Bergenhagen Notat omkring den samlede økonomi Primo februar Notat Kenneth Kjer Bergenhagen, Procedure for valg af bærbar computer Primo februar Notat Rikke Thonbo, Godkendelse af procedure for valg af bærbar computer Uge 8 Møde Styregruppe for 1:1 Drøftelse i BUK Møde Mads Drøftelse i ØK Møde Mads Byråd Møde Mads Mads Kenneth Kjer Bergenhagen Rikke Thonbo Rikke Thonbo Mads Mads Dokumentnr.: side 22

23 Bestillingsskema udsendes og bestillinger afgives Uge 11 Regneark Medarbejdere, skoleledere Rikke Thonbo og skoleledere Bestilling af enheder Uge 13 Rikke Thonbo Levering af enheder Maj 2014 Rikke Thonbo 14. Årlig trivselsdag Notat Tovholder og Dorte Halberg Beslutningstager Byrådet Kommission At finde modeller for hvordan trivselsdagen skal se ud - Hvem skal deltage? - Hvor og hvornår skal dagen afholdes? - Hvem skal styre og koordinere selve dagen? - Hvad kommer det til at koste? Deltagere Rikke Søgaard Dorte Halberg Odder Fælles Elevråd Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Drøfte oplæg til modeller Drøfte modeller for trivselsdag Redegørelse til budget Uge 9 Møde Dorte Halberg, Rikke Søgaard, Lise Gammelby, Anne Fisker Workshop OFE Dorte Halberg Notat Dorte Halberg og Økonomi Dokumentnr.: side 23

24 Forplejning og løn = 3000kr 15. Midler til indkøb af redskaber og materialer til bevægelse og motion Notat Tovholder Beslutningstager Mads Indhold Byrådet har truffet beslutning om at afsætte øremærkede midler til indkøb af materialer og redskaber, der skal benyttes til aktiviteter og bevægelse i undervisningen. Notatet skal rumme følgende: - En undersøgelse af de nuværende udgifter til redskaber og materialer og skolernes anslåede merudgifter i det kommende skoleår, - En kort redegørelse for hvilke redskaber og materialer, der kan styrker bevægelse og motion på skolerne, - Redegørelse for dele- og udlånsmuligheder, - 2 scenarier for uddelingen og administrationen af midler samt udlån Deltagere Janus Fly, pædagog, Hundslund Jesper Nors, lærer, Parkvejens Skole Louise Rasmussen, lærer, Gylling Skole Hans Flytkjær, specialklasselærer, Skovbakkeskolen Helle Thygesen (Bibliotekskonsulent) Proces Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Fokusgruppe nedsættes Dialog, Lederne Fokusgruppe mødes Møde Deltagere, Skolernes økonomi ift. indkøb af materialer Hjemmearbejde Lederne Skolelederne Dokumentnr.: side 24

25 2 scenarier udarbejdes Uge Budgetnotat, Helle Thygesen Direktøren træffer beslutning Uge 16 Møde Mads Mads Budgetnotat indstilles til direktion Uge 16 Notat Rammerne for udeling af midler og udlån kommunikeres september Dokument Økonomi Medlemmer af fokusgruppe: 11x3timerx234 = 7.722kr 16. Intentioner i skolereformen og principper for nyanlæg Notat Tovholder Beslutningstager Mads Indhold Der udarbejdes et notat, som afdækker intentionerne i skolereformen og deres betydning for nyanlæg på skoleområdet (herunder bl.a. bevægelse og motion). Notatet indgår i arbejdet med udbuddet vedr. det ny skolebyggeri på Skovbakke Skolen. Med baggrund i erfaringerne fra byggeriet af Skovbakke Skolen vil der efterfølgende blive formuleret principper for nyanlæg på skole og daginstitutionsområdet. Proces: Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Analyse og udarbejdelse af notat Uge 6 Notat, Kenneth Høring i område-med for Børn og Unge Uge 8 Møde Område-MED, Mads, Beslutning træffes Uge 8 Mads Mads Mads Dokumentnr.: side 25

26 17. Odder Fælles Elevråd Notat Tovholder Beslutningstager Byrådet Indhold Notatet skal rumme følgende: En kort evaluering af OFEs arbejdsområder En evaluering af ressourcetildeling Et budgetnotat for den fremtidige ressourcetildeling til OFE Proces Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Drøftelser mellem kontaktlærer/tovholder og forvaltning Uge 9 Møde Kontaktlærere, Udarbejdelse af notat Uge 10 Notat Budgetnotat indstilles til direktion Uge 16 Notat Økonomi Ekstra timer til kontaktlærerne: 4timerx234kr = 936kr 18. Bus transport og ringetider Notat Tovholder og Mona Langballe Kommissorium Ved workshoppen skal deltagerne: Koordinere ringetider Fastsættelse af et kommunalt serviceniveau for ventetid, som kan bringes til beslutning i forbindelse med drejebog. Dokumentnr.: side 26

27 Workshopdeltagere Gitte Rasmussen, Rådhuset Mona Langballe pædagogisk leder, Skovbakkeskolen Jacob Brandt Rasmussen, skoleleder, Saksild Skole Else Marie Frederiksen pædagogisk leder, Gylling Skole Vibeke Juhl Nielsen, pædagogisk leder, Vestermarkskolen Dan Søgaard, skoleleder, Parkvejens Skole Niels Pytlich skoleleder, Hundslund Skole Janni Thorstensen, Skoleleder, Hou skole Malling Busselskab Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Drøfte temaer og planlægge en workshop Udvikle kommunal model for bus og ringetider 29.1 Møde Mona Langballe, Gitte Rasmussen, Uge 8 Mona Langballe Workshop Repr. Fra skoleledelserne og Mona Langballe Sammenfatning af aftaler Notat Gitte Rasmussen Økonomi Afholdelse af workshop, lokaler og forplejning 5.000kr 19. International vejleder Notat Tovholder Beslutningstager Mads Deltager Ole Simonsen, skoleleder, Vestermarkskolen Proces Tiltag Dato Deltagere Ansvarlig Funktionsbeskrivelse med forslag til ansættelsesform, timetal og budget april Notat 1 skoleleder Dokumentnr.: side 27

28 Drøftelse i MED Møde Område-MED, Mads Ansættelsesforløb Maj - juni? 20. Opsamlende vedr. økonomi Tiltag Budget Det samlede skolevæsen løser opgaven med tysk og fransk Fremtidens Fritidstilbud Inspirations- og kompetencekatalog ift. understøttende undervisning Undersøgelse og notat Arbejdsgruppe, workshops, eks. Konsulent, notat Møder, medarbejderlønninger, katalog Specialklasser Workshops, oplægsholder, Trivselsmåling Spørgeskemaundersøgelse og notat 0 ipad 1:1 Arbejdsgruppe, møder, materialer til test forsøg, evaluering og notat Strategiske pejlemærker for efteruddannelse og kompetenceudvikling Arbejdsgruppe, workshops, oplægsholdere, ekstern konsulent, notat og budgetnotat Mål, evaluering, kvalitetsrapport Arbejdsgrupper, workshops og notat Forberedelsespladser Notat 0 Pulje til indkøb af redskaber og materialer Fokusgruppe, analyse og notat Trivselsdag for eleverne Workshop for OFE, notat Intentionerne i skolereform som principper for nyanlæg OFE Møde og lærerløn 936 Bustransport og ringetider Workshop og ekstern konsulent International sprogvejleder Møde 0 I alt Dokumentnr.: side 28

29 MED BFC Fag.org. DLF Tiltag Byråd Skolebestyrelse Direktør Forvaltning Skoleledelser Medarbejdere Andre aktører Opstart Deadline Bilag 1 Faseoversigt (januar 2014 juni 2015) Hovedaktør Tovholder Beslutningstager : N=Notat og A=Arbejdsgruppe Fase 1 At det samlede skolevæsen løser opgaven med tysk og fransk (2.b) N L At det indstilles til BUK-udvalget at godkende de hidtil anvendte regler for valget til forældrebestyrelse forår 2014 At der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal medvirke til at nytænke fremtidens fritidstilbud i Odder Kommune (4.c) At der udarbejdes en opgave/kompetenceprofil til inspiration til den understøttende undervisning og som redskab til de overordnede roller og kompetencer i det tværprofessionelle samarbejde (4.b) At der nedsættes en arbejdsgruppe, der afdækker udfordringer og muligheder ved skolereformen for børn og medarbejdere i Odder Kommunes specialrækker (7.d) At Odder Kommune igangsætter en trivselsmåling blandt folkeskolens ansatte i 1.kvartal af 2014 (10.i) A L A A A L N U At ipad og 1:1 forbliver en del af elevernes og lærernes hverdag efter projektperioden (1.a) N R Dokumentnr.: side 29

30 MED MED MED MED, Fag. Org. Tiltag Byråd Skolebestyrelse Direktør Forvaltning Skoleledelser Medarbejdere Andre aktører Opstart Deadline At der nedsættes en arbejdsgruppe, der udpeger fælles strategiske pejlemærker for efteruddannelse og kompetenceudvikling i det fælles skolevæsen (3.b) A A At der nedsættes en arbejdsgruppe, der kortlægger, hvordan det pædagogiske personale arbejder med mål, effekt og evaluering i den daglige undervisning og afklarer behovet for inspiration og understøttende kompetenceudvikling (8.a) At lærerne har arbejdsfri dagen efter Kr. Himmelfartsdag, de tre dage før påske og dagene mellem jul og nytår. Det lokale MED-udvalg kan aftale sig frem til anden brug af før omtalte dage (10.f). At ledelsen og skolebestyrelsen sætter principper for organiseringen af skoledagen så der skabes klare procedurer, retningslinjer og rammer for det professionelle samarbejde (4.d) At processen for etablering af forberedelsesfaciliteter for det pædagogiske personale i forholdet 1:2 (scenarie 2) senest 1.august 2014 er på plads (10.h) At de stillinger, der er på nuværende tidspunkt i det fælles skolevæsen bevares i de kommende 2 år, forudsat at de økonomiske forhold er uændret (11.f) At skolebestyrelsen udarbejder principper for skolernes organisering af bevægelse og motion (6.b) At der afsættes øremærkede midler til indkøb af materialer og redskaber, der bruges specifikt i aktivitetsbånd og i den A L N K N HR N A Dokumentnr.: side 30

31 Kontakt MED MED MED Tiltag Byråd Skolebestyrelse Direktør Forvaltning Skoleledelser Medarbejdere Andre aktører Opstart Deadline faglige undervisning (6.c) At byrådet i budgetårene afsætter ekstra ressourcer til kompetenceudvikling i folkeskolen (11.e) N L At sprogundervisning varetages af uddannede sprogundervisere med tilsvarende pædagogiske og didaktiske kompetencer til det klassetrin, de skal undervis på (2.a) At motion og bevægelse indtænkes i al anlæg på skoleområdet, både inden- og udendørs samt at omklædningsfaciliteter bliver prioriteret (6.d) N A At hver skole får udarbejde en procedureplan, og får klargjort hvilke støtteforanstaltninger personalet kan gøre brug af i inklusionsarbejdet (7.b) At der etableres en internationalvejlederstilling til et toårigt udviklingsprojekt (2.e) N At Odder fælles elevråd skal fortsætte og støttes med ressourcer (9.a) N A At skolebestyrelsen skal fastsætte principper for samarbejde med forældre (9.c) Dokumentnr.: side 31

32 Skolebest. OFE Tiltag Byråd Skolebestyrelse Direktør Forvaltning Skoleledelser Medarbejdere Andre aktører Opstart Deadline Fase 2 At der udarbejdes principper for samarbejde mellem elevråd og skolebestyrelse (9.b) At der nedsættes en arbejdsgruppe der fortsætter arbejdet med udvikling af udskolingen jf. skolestrategien At styringsvedtægterne for Odder Fælles Skolevæsen tilrettes ændringer ifm. den nye folkeskolelov At procedure vedrørende sammensætning og valg af skolebestyrelser ændres ift. ny lovgivning At det vurderes, hvorvidt der er behov for yderlig evaluering af ipad-projektets indflydelse på børnenes læring og trivsel (1.c) At der nedsættes en arbejdsgruppe, der udvikler operative mål for sprogundervisningen i det fælles skolevæsen. Derudover skal gruppen udvikleundervisningsmateriale og indhente og videre formidle inspiration og ny viden til deres kollegaer (2.c) At der gennem et konsulentstyret coaching forløb sker en rolle og kompetenceafklaring, hvor der skabes klarhed hos medarbejderne om, hvilke opgaver de enkelte faggrupper kvalificeret kan løse, og hvordan samarbejdet skal foregå (4.a) At skolernes personale får et kursus/inspirationsforløb vedr. bevægelse og motion, som understøtter de kompetencer og redskaber, der skal i spil A R A N A N L Dokumentnr.: side 32

33 Partnere MED BFC Tiltag Byråd Skolebestyrelse Direktør Forvaltning Skoleledelser Medarbejdere Andre aktører Opstart Deadline for at etablere effektfulde og varierede aktiviteter (6.a) At der udarbejdes en procesbeskrivelse og handleplan på inklusionsområdet (0-18 år) i Odder Kommune. Det psykologiske og pædagogiske personale skal inddrages i arbejdet (7.a) At der fortsat tilbydes inklusionsmoduler til medarbejdere, som vurderes at have behov derfor. Herudover skal der iværksættes en opfølgningsplan så teori og praksis kan forenes (7.e) (At hele medarbejdergruppen i det fælles skolevæsen har mulighed og pligt til efteruddannelse og kompetenceudvikling. Hertil stilles der krav til,) at der i samarbejde med skoleledelsen udarbejdes en individuel uddannelsesplan for hver enkelt i medarbejdergruppen (3.a) At der nedsættes en arbejdsgruppe der skal afdække hvordan der mest effektiv etableres samarbejder mellem skole og forenings-, kultur- og erhvervsliv samt udannelses- og ungdomsinstitutioner (5.a) At der nedsættes en arbejdsgruppe som drøfter den digitale tænkning og opstille effektmål (1.d) At der afsættes midler til at understøtte udviklingsarbejde omkring den åbne skole (5.b) At der nedsættes en arbejdsgruppe, som nytænker læringscenterets vejledernes rolle i det fælles skolevæsen (3.c) At trivselsorganisationen skrives ind i Odder Kommunes skolestrategi, som en måde at rammesætte forældreinddragelse/indflydelse og A L N L N A A A A R N A A H N L Dokumentnr.: side 33

34 Daginst. Tiltag Byråd Skolebestyrelse Direktør Forvaltning Skoleledelser Medarbejdere Andre aktører Opstart Deadline Tiltag Byråd Skolebestyrelse Direktør Forvaltning Skoleledelser Medarbejdere Andre aktører Opstart Deadline tydeliggøre forældrenes medansvar for klassens sociale udvikling og trivsel (7.e) Fase 3 At der udover den overordnede kursusvirksomhed på en eller flere dage, tilbydes struktur og rum for ing omkring digitale læringsmiljøer, hvor de faglige, didaktiske og tekniske kurser sættes i spil (1.b) At der laves en operationel digital overleveringsplan for 0-18 års området (1.e) R R At fokus på overgangene 0-18 understøttes af fælles dialogplatforme og sprog om barnet/eleven mellem institutionerne (4.e) At der sikres lige adgang til transport og kommunale faciliteter (5.c) At der udvikles et fælles digitalt arbejdsredskab, som skolevæsenet kan bruge i arbejdet med portefølje (8.b) At gældende ressourcetildelingsmodel kompenserer skolerne for de merudgifter som skolerne får pga. det øgede timetal indtil skoleåret 2016/17. Herefter skal skolevæsenet effektiviseres (11.b) At gældende ressourcemodel evalueres i foråret 2016 (11.c) At effekten af tidligere af tidligere A A R L L A Dokumentnr.: side 34

35 sprogstart i tysk og fransk evalueres på 7. klassetrin i skoleåret 2016/17 (2.f) Dokumentnr.: side 35

Mødekalender for arbejdsgrupper i fase 1

Mødekalender for arbejdsgrupper i fase 1 Mødekalender for arbejdsgrupper i fase 1 Fremtidens fritidstilbud 21.2 8:30 11.30 Skovbakkeskolen 5.3 13.00 16.00 Skovbakkeskolen 12.3 14.15 17.15 Skovbakkeskolen 19.3 13.00 16.00 Skovbakkeskolen 26.3

Læs mere

Indhold. Dokumentnr.: 727-2014-74440 side 1

Indhold. Dokumentnr.: 727-2014-74440 side 1 Indhold 1. Arbejdsgruppe for udviklingen af udskolingen (1.5)... 2 2. Kvalitet og styring (1.7)... 2 3. Digitale læringsmiljøer (1.8)... 3 4. Inklusionshandleplan (1.10)... 5 5. Den åbne skole (1.10)...

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Drejebog 5. for implementering af skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler. på folkeskolerne i Odder Kommune. Sidste redigeret 20.1.

Drejebog 5. for implementering af skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler. på folkeskolerne i Odder Kommune. Sidste redigeret 20.1. Drejebog 5 for implementering af skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler på folkeskolerne i Odder Kommune Sidste redigeret 20.1.2015 Dokumentnr.: 727-2014-146902 side 1 1. Proces... 3 1.1 Fase

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Politiske rammebeslutninger vedrørende skolereformen

Politiske rammebeslutninger vedrørende skolereformen Politiske rammebeslutninger vedrørende skolereformen - Opsamling på analyserapport og høringssvar i forhold til Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Dokumentnr.: 727-2013-148844 side 1 Indhold

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Drejebog 4. for implementering af skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler. på folkeskolerne i Odder Kommune. Senest tilrettet den 30.6.

Drejebog 4. for implementering af skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler. på folkeskolerne i Odder Kommune. Senest tilrettet den 30.6. Drejebog 4 for implementering af skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler på folkeskolerne i Odder Kommune Senest tilrettet den 30.6.2015 Dokumentnr.: 727-2014-60616 side 1 Indhold 1. Drejebog 4...

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Skolen skal sikre helheden i barnets læring og livserfaring gennem forpligtende samarbejde med det omgivende samfund.

Skolen skal sikre helheden i barnets læring og livserfaring gennem forpligtende samarbejde med det omgivende samfund. Skolepolitik Lolland Kommune fra skoleåret 2014 2016 Børne- og Skoleudvalget den 16.januar 2014 Skolepolitikken er politisk godkendt som administrativt politikpapir, hvor der skal fokuseres på dannelse,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen

Biblioteksledermøde for Region Midt. Skolereformen Biblioteksledermøde for Region Midt Skolereformen Målene for Folkeskolen De nationale mål er Måltal Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Kilde Initiativ Beskrivelse Pejlemærke Prioritet. Eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet møder fra 8 14 hver dag

Kilde Initiativ Beskrivelse Pejlemærke Prioritet. Eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet møder fra 8 14 hver dag Kilde Initiativ Beskrivelse Pejlemærke Prioritet Skolestruktur og organisation BUK, FSB, SL, forældre, GMED, PSB, HOSB, SAKMED, GSB, SAKSB, LF En skole i balance Eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag Børne- og Ungdomsforvaltningen Lidt om BUF Den største af de 7 forvaltninger i København Ca. 17.000 ansatte Ca. 500 niveau 4 ledere fx pædagogiske ledere

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter Udfyldes af kommunen Sendes elektronisk til laeringskonsulenterne@uvm.dk Ansøgningsfristen er fredag

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Implementering af folkeskolereform

Implementering af folkeskolereform Implementering af folkeskolereform 1 Organisering Fælleskommunalt niveau Styregruppe kommende skolecenterchef, Rasmus Johnsen og Henrik Harder Koordineringsgruppe: Kommende skolecenterchef, 2 skoleledere,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne Oplæg til Børn og Unge Udvalget Emne Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling Til Kopi til Børn og Unge Udvalget Den 12.9 2014 Spørgsmål

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse Hvad, hvordan og hvorfor? Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse

Læs mere