Favrskov Kommune. Faunapassage i Rønbæk DETAILPROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune. Faunapassage i Rønbæk DETAILPROJEKT"

Transkript

1 Favrskov Kommune Faunapassage i Rønbæk DETAILPROJEKT

2 Favrskov Kommune Faunapassage i Rønbæk DETAILPROJEKT Rekvirent Rådgiver Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup Att. Klaus Overgaard Kristensen Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Projektnummer Projektleder Projektering Kvalitetssikring Matthew W. ochran Hans S. Mark og Matthew W. ochran Allan Bo Mikkelsen Revisionsnr. 1 Godkendt af Henrik Vest Sørensen Udgivet

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og baggrund Eksisterende forhold, registreringer af anlæg, mv Lokaliteten Terrænet omkring vandløbet Vandløbsforhold, vedligeholdelse og drift Vandløbsopmåling og højdemodel Målsætninger og planforhold Tekniske anlæg i området Vejanlæg og stier mv Dæmningen og bygværkerne 01050R og 0104R på det rørlagte vandløbsstykke Regnvandsbassinet Ledninger og kabler Spildevandsledninger Regnvandsudløb til Rønbækken Regnvandsbrøndene 0104R-01050R og dele af den rørlagte vandløbsstrækning Naturgasledning Vandforsyningsledning Elforsyningskabler Karakteristiske afstrømninger og tilløb fra befæstede arealer Oplande Karakteristiske afstrømninger og vandføringer i Rønbæk Regnvandsudløb til Rønbæk Den nuværende kapacitet gennem 01050R Dimensioneringsforudsætninger Vandføringsevnen i Rønbæk nedstrøms projektstrækningen Forudsætningerne Projektgennemførelse... 24

4 3.1. Faunapassage Projektelementer og projektomfang Projekterede ændringer, projektomfang Adgangsforhold til projektområdet Indledende arbejder Rydninger Interimssikringer vedr. ledninger mv Midlertidig omledning af vand Omlægning af drikkevandsledning Omlægning af 10 KV elkabel Krydsende spildevandsledning øst for Ådalsvej Fjernelse af brønde og rør Brønde Rør Etablering af nyt vandløbsstykke for faunapassagen Overløbskant ved indløbet til faunapassagen Overløbskanten og vandfordeling Sikring af vand til det eksisterende forløb ved lave vandføringer Stenmaterialer og mængder Rørlagt vandløbsstykke i st Stensikring ved rørindløb og udløb Forløb og dimensioner af det nye åbne vandløbsstykke Stenmaterialer og mængder i vandløbsprofil Forløb og dimensioner af stryget Stenmaterialer og mængder til stryget Hvileområder/pools Tilpasninger på rørtilløb til det nye vandløbsstykke Omledning af vand fra 01220U og O1152U R Sikring af rør fra overløbsbygværket 01050R Tilpasninger på overløbsbygværk 01050R Reduktion af vandgennemstrømning med vandbremse... 35

5 Fjernelse af udsparingen Etablering af ny overløbskant Terræntilpasninger omkring strygets vestlige del Håndtering af opgravet jord Interimssikringer, retablering mv Sikringer Retablering Konsekvensvurdering Faunapassagen og dens effekt på vandløbets opstrøms del Forventninger i forhold til vandløbets målsætning Vandkvalitet og fysiske forhold Naturforhold i øvrigt Beskyttelsesforhold og ådalens fremtidige fysiske tilstand Rekreative muligheder Myndighedsforhold Tekniske anlæg Overfaldsbygværket 01050R og bassinet opstrøms Stigbordets og vandbremsens fremtidige funktion Regnvandsbassinets fremtidige funktion Ledninger og kabler Spildevandsledning øst for Ådalsvej Regnvandsudløb Regnvandsbrønden 0104R Naturgas Drikkevandsledning Elforsyningskabel Anbefalinger Anlægsoverslag og tidsplan Anlægsoverslag Omkostninger til udbud og tilsyn Tids- og arbejdsplan Referencer... 46

6

7 TEGNINGSFORTEGNELSE Tegning nr. Indhold 001 Oversigtskort, eksisterende forhold nedstrøms Ådalsvej Målforhold Oversigtskort, eksisterende forhold opstrøms Ådalsvej Oversigtskort, projekterede ændringer af vandløbet opstrøms dæmningen Oversigtskort, projekterede ændringer af stryget Oversigtskort, adgangsveje og afspærringer

8 BILAGSFORTEGNELSE Bilag nr. Indhold Målforhold 1 Regulativ for Rønbæk 199 med oversigtskort - 2 Tegning over brønd 01050R - 3 Uddrag fra Favrskov Kommunes spildevandsplan, Længdeprofil for Rønbæk, eksisterende forhold på strækning mellem st og st Længdeprofil for Rønbæk, fremtidig forhold på strækning mellem st og st Desuden er vist beregnede vandstande for 5 karakteristiske afstrømninger (medianminimum, sommermiddel, vintermiddel, medianmaksimum om sommer og medianmaksimum om vinter). 6 Tværprofiler af Rønbæk, fremtidig st til st / / / 150 Tegning af vandbremse -

9 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Rønbæk, som løber til Hadsten-Lilleå i Hinnerup By, er et mindre vandløb med en samlet regulativmæssig længde på m. Den del af vandløbet, som nærværende projekt omfatter ud gør i alt ca. 430 m mellem vandløbets st. ca Vandløbet er rørlagt under Ådalsvej i den nedre afgrænsning af projektområdet og på en ca. 145 m lang strækning i terrænet øst for vejen. På en ca. 300 m lang strækning opstrøms herfor, er der anlagt et forsinkelsesbassin i ådalen omkring vandløbet. Bassinet udligner overfladeafstrømninger fra de nærliggende befæstede arealer. Forsinkelsesbassinet blev etableret i 194 ved anlæggelse af en dæmning på tværs af ådalen, hvori der blev indbygget en reguleringsbrønd med stigbord, som ved høj vandføring opstemmer vandet i vandløbet og ådalen opstrøms dæmningen. Det gennemsnitlige fald er ca. 12 på den rørlagte strækning nedstrøms dæmningen. På strækningen er der etableret 2 større brønde, hvor der i den opstrømsliggende brønd, senere benævnt 01050R, er etableret udsparinger og overløbskant/stigbord for regulering af mængde og afløbsniveau fra bassinet. Den rørlagte strækning og stigbordet i dæmningen bevirker, at der ikke er faunapassage til den opstrøms del af Rønbæk, og målsætningen for vandløbet er således ikke opfyldt. Figur Indtryk fra den nedstrøms del af ådalen, der udgør en del af forsinkelsesbassinet, umiddelbart opstrøms dæmningen. 9 / 46

10 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk I 2003 blev der udarbejdet et skitseprojekt for en mulig faunapassage via et nyt åbent vandløbsforløb forbi dæmningen og det eksisterende bygværk. I forslaget beskrives en forlagt vandløbspassage, der forløber langs nordsiden af forsinkelsesbassinet, gennem dæmningen og videre i et åbent forløb vest for denne. Det er hensigten, at vandløbspassagen fremtidigt skal føre en del af vandet, der kommer fra det naturlige vandløbsopland til Rønbæk. Da kapaciteten på den nedstrøms vandløbsstrækning er begrænset, er der som nævnt etableret et regnvandsbassin i ådalen, som skal forsinke overfladevandet fra de omkringliggende befæstede arealer. Overfladevandet fra de opstrøms liggende arealer og fra de befæstede arealer tiltænkes også fremtidigt tilført bassinet. Dog tilsluttes enkelte af de opstrøms regnvandsudløb til det nye vandløbsstykke for herved at udnytte kapaciteten og den hurtigere afstrømning gennem vandløbet hertil. Hovedparten af overfladevandet føres dog til bassinet og føres forsinket til vandløbet nedstrøms dæmningen. Det oprindeligt foreslåede forløb for vandløbet medfører, at passagen lokalt bliver meget dybt nedskåret gennem den eksisterende dæmning, og med et sideanlæg på mindst 11,5 betyder det, at ret store jordmængder skal håndteres, og at vandløbet får en visuel meget markant fremtoning i landskabet. Da vandløbet ligger bynært og området er meget benyttet, kan de markante høje vandløbsskråninger desuden give anledning til farlige situationer over for legende børn. I nærværende detailprojekt sigtes på at finde et forløb og en løsning, hvor vandløbet generelt lægges så højt som muligt i terrænet, både for at fremme de visuelle og sikkerhedsmæssige forhold omkring forløbet, og for at udligne vandløbsfaldet bedst muligt. I den forbindelse har Orbicon bl.a. foretaget supplerende terrænopmålinger indenfor projektområdet. Terrænopmålingerne suppleres med en digital terrænmodel, som benyttes ved designet af vandløbets forløb, jordberegninger mv. Favrskov Kommune har desuden gennemført en tv-inspektion af rør og brønde i den lukkede rørforbindelse mellem forsinkelsesbassinet og udløbet vest for Ådalsvej. Udgangspunktet for detailprojektet er overordnet at dimensionere et faunapassabelt vandløbsstykke uden om det nuværende forsinkelsesbassin i ådalen. Vandløbsstykket tænkes etableret og tilpasset i terrænet, så det både tilfredsstiller funktionen som et faunapassabelt vandløb og også udgør et rekreativt positivt bidrag til området omkring regnvandsbassinet. En af forudsætningerne for projektet er at risikoen for oversvømmelser i de lavereliggende arealer vest for Ådalsvej ikke må øges i forhold til den nuværende situation. Der er dog flere tekniske og fysiske udfordringer og nødvendige kompromiser ved etableringen af vandløbet, der er nødvendige at forholde sig til. Følgende overordnede betingelser efterfølges 10 / 46

11 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Der er primær fokus på, at den valgte løsning er faunapassabel. Det nye vandløbsstykke fører en basisvandføring, der afstemmes i forhold til det naturlige vandløbsopland og således at det er faunapassabelt i så stor en del af året som muligt. En del af regnvandet fra de befæstede arealer føres til det nye vandløbsstykke for at udnytte den hurtigere reaktionstid herfra i forhold til oplandsafstrømningen via vandløbet. Regnvandsbassinets funktion og kapacitet som forsinkelsesbassin bibeholdes dog, idet langt hovedparten af overfladevandet fra de befæstede arealer fortsat ledes hertil. Vandføringen i udløbet fra forsinkelsesbassinet reduceres i forhold til de maksimale afstrømninger fra det nye vandløbsstykke, således at den samlede vandføring nedstrøms for sammenløbet ikke øges i forhold til de nuværende forhold. Forløbet og selve vandløbsprofilet planlægges og designes, så det kommer til at ligge så højt og naturligt som muligt i terrænet af hensyn til en naturlignende fremtoning i landskabet og således, at de vandløbsnære arealer og ådalen stadig er sikre at færdes på. Den nuværende ådal opstrøms dæmningen tilledes kontinuert en begrænset vandmængde gennem det eksisterende vandløbsstykke, for herved at bevare områdets fugtigbundskarakter. Faunapassagen og sammenhængen med regnvandsbassinet og det øvrige afløbssystem skal udføres fleksibelt, således at der er muligheder for ændringer i afstrømningsmængder, især fra regnvandsbassinet, hvis eventuelle ændringer i de fysiske forhold kræver det. Der prioriteres en god fleksibilitet i det forlagte vandløbs vandføringskapacitet, således at vandføringen kan varieres/tilpasses eventuelle ændrede afstrømningsforhold i ådalen. Desuden sikres stadig en overløbsmulighed i afløbet fra regnvandsbassinet, så oversvømmelse af terrænet opstrøms dæmningen og af det nye vandløb kan undgås. Som beskrevet etableres det nye åbne vandløbsstykke, som en rekreativ del af det grønne område omkring regnvandsbassinet. Der sigtes derfor på, at vandløbet kommer til at ligge så højt og synligt i terrænet som muligt. På grund af de ret trange fysiske forhold mellem dæmningen og Ådalsvej forventes det nødvendigt, at foretage terræntilpasninger mellem dæmningen og Ådalsvej. 11 / 46

12 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk 2. EKSISTERENDE FORHOLD, REGISTRERINGER AF ANLÆG, MV Lokaliteten Projektområdet ligger midt i Hinnerup by og den del af vandløbsstrækningen, som projektet rent fysisk berører ligger i vandløbets regulativmæssige st. ca Ændringerne har dog indflydelse på en længere vandløbsstrækning på op til ca. 00 m, fra Kløvervej og frem til den opstrøms ende af projektområdet ved gangsti, øst for Ramsøvej. Det overordnede projektområde ses af figur og på tegninger 001 og 002. Figur Beliggenheden af projektområdet (rød ramme). Rønbæk er et åbent vandløb fra Kløvervej (regulativmæssige st. 3.13), frem til ca. st , hvor den løber i lukket rør under Ådalsvej og, frem til ca. st Rørdimensionerne er her hhv. 1,25 m og 1,00 m. Opstrøms herfor er vandløbet åbent. Rønbæk løber på projektstrækningen i en ådal, der er omsluttet af bebyggelse. Arealet, som den åbne del af vandløbet forløber igennem, udgør et relativ smalt grønt område. Området øst for Ådalsvej er afgrænset til siderne af befæstede stier. Nedstrøms Ådalsvej er der bebyggelser umiddelbart syd for vandløbet, mens terrænet nord for vandløbet er åbent, med karakter som lav fugtig eng. Oversigtsplan for projektområdet og vandløbsstykket ses på tegninger 001 og / 46

13 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Terrænet omkring vandløbet Højdeangivelser for terræn og tekniske anlæg er i rapporten angivet i m DVR90. Oplyste koter i m DNN er omregnet til m DVR90. For området gælder følgende sammenhæng Koter i DVR90 = koter i DNN minus 4,5 cm. Det nuværende forløb af Rønbæk fra Ådalsvej og ca. 400 m opstrøms, ligger i en markeret 50 0 m bred ådal. Umiddelbart øst for Ådalsvej er der etableret en dæmning, der udgør den vestlige afgrænsning af forsinkelsesbassinet. Vandløbsbunden i den øvre del af projektområdet er opmålt til kote ca. 35,96 m DVR90 og ved foden af dæmningen til kote ca. 31,20 m DVR90. Terrænet omkring toppen af dæmningen og stierne langs ådals-kanterne ligger generelt omkring kote 36,0 m DVR90 og derover. Terrænet fra toppen af dæmningen mod Ådalsvej falder jævnt til kote ca. 31,5 32,0 m DVR90. Stien føres under Ådalsvej, der ligger på en dæmning, hvor vejkote er ca. 36,0 m DVR90. Vest for Ådalsvej har terrænet nord for vandløbet en flad karakter omkring kote ca m DVR90. På sydsiden af vandløbet ligger terrænet ca. 1 m højere end på nordsiden Vandløbsforhold, vedligeholdelse og drift Administrativt har Rønbæk status som offentligt vandløb, hvor Favrskov Kommune er vandløbsmyndighed. I projektområdet administreres vandløbet via Regulativ for Rønbæk, september 199 (Bilag 1). Favrskov Kommune er ligeledes ansvarlig myndighed for forsinkelsesbassinet i ådalen. Administration og drift af vandløb og de tekniske anlæg omkring regnvandsudløb og bassiner sker i et samarbejde mellem Favrskov Kommune Natur og Miljø og Favrskov Forsyning. Detailprojektet omfatter ikke vidensopsamling og håndtering af udledningstilladelser og øvrige administrative eller miljømæssige forhold i relation til regnvandsudledningerne og regnvandsbassinerne Vandløbsopmåling og højdemodel Orbicon har udført opmåling af projektområdet for Favrskov Kommune i 30. november 200, samt en supplerende kontrolopmåling i marts 2012 af den nedstrøms del af Rønbæk. Den seneste opmåling i 2012 er benyttet til at vurdere vandløbets kapacitet på strækningen nedstrøms projektområdet. Opmålingen er foretaget med Leica GPS 1200 og Leica TA-1100, i højdesystemet DVR90. Som dimensioneringsgrundlag og til vurdering af bl.a. bassinvolumener er desuden benyttet en terrænmodel, leveret af Favrskov Kommune. Leverancen er foretaget på 13 / 46

14 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk baggrund af laserscanning gennemført af BlomInfo A/S. Data er leveret som 1,6 m grid med 25 cm ækvidistance (DVR90) Målsætninger og planforhold Rønbæk har som nævnt status som offentligt vandløb og er målsat efter statens vandplan som vandløb, der skal opnå en god økologisk tilstand med en faunaklasse, der skal være 5 eller bedre. Miljømålet er generelt ikke opfyldt i vandløbet og en del af Rønbæk er rørlagt fra st til st , hvilket gør, at målsætningen ikke fysisk kan overholdes. Det er angivet, at der i første planperiode skal ske henholdsvis genåbning af rørlagt strækning og ændret vedligeholdelse. Der afledes overfladevand uden forsinkelse til Rønbæk fra dele af de omkringliggende befæstede arealer til projektområdet opstrøms dæmningen, hvor denne del af Rønbæk, ifølge spildevandsplanen, anvendes som regnvandsbassin. Der er desuden registeret enkelte øvrige regnvandsudløb både opstrøms og nedstrøms dæmningen/bassinet. De registrerede forhold omkring afledningen af overfladevand til Rønbæk er kort beskrevet i afsnit På projektstrækningen er Rønbæk og ådalen omkring vandløbet beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, Beskyttet vandløb, og beskyttelse af særlige naturområder; Moser Tekniske anlæg i området Vejanlæg og stier mv. Opstrøms Ådalsvej er vandløbet og ådalen afgrænset af befæstede stier mod hhv. syd og nord. I Rønbæk s st. ca ligger i en Ø120 cm rørbro. Nedstrøms Ådalsvej er der en spang og en Ø125 cm rørbro i st. ca Længere nedstrøms i st er der en betonstøbt kasse/rør for en smal vejoverkørsel. De oplyste dimensioner her er 230 cm/ø100 cm Dæmningen og bygværkerne 01050R og 0104R på det rørlagte vandløbsstykke Fra den regulativmæssig st. ca og frem til udløbet nedstrøms for Ådalsvej i st er Rønbæk rørlagt under dæmningen og Ådalsvej. Rørlægningen sker gennem en ca. 4 m høj dæmning med bagvedliggende opfyld på tværs af ådalen. Dæmningsanlægget stiger stejlt fra opstrøms ådalsbund i kote 32,2 m DVR90 til toppen af dæmningen i kote ca. 36,2 m DVR / 46

15 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk På den rørlagte strækning passeres 2 brønde/bygværker henholdsvis benævnt 01050R i den opstrøms østlige side af dæmningen og 0104R ca. 52 m nedstrøms for 01050R. Ifølge den gennemførte TV-inspektion forløber vandløbet i et Ø100 cm betonrør med 15 fra vandløbets regulativmæssige st og ca. 31 m frem til 01050R, der er et Ø200 cm brøndbygværk, med dæksel og mandeluge i terræn (kote ca. 36,30 m DVR90). I brønden er der indbygget et stigbord/overløb med en overfaldskant i kote 34,1 m DVR90. I bunden af stigbordet er der en udsparing på 3 x 60 cm (h x b) med bundkote i 30,5 m DVR90. I kote 31,5 m DVR90 er der en udsparing på 40 x 4 cm (h x b). Stigbordet er forsynet med et manuelt spjæld, der kan lukke af for vandgennemstrømningen. Stigbordet har som nævnt overløb over hele brøndens diameter i kote 34,1 m DVR90. Tegning af brønden kan ses i bilag 2. På overløbskanten er der frit overløb over hele brøndbredden på 2,0 m. I 01050R kommer der et tilløb (Ø200 mm) på nedstrøms side af stigbordet fra opland HIN30, regnvandsudløb 01052R. Opstrøms stigbordet kommer der et tilløb (Ø400 mm) fra syd (opland HIN30, regnvandsudløb 0104R). Fra 01050R (bundkote 30,5 m DVR90) ledes vandet i et Ø100 cm betonrør ca. 52 m frem til 0104R i bundkote ca. 30,40 m DVR90. Herfra forløber røret ca. 1 m med 50 fald, hvorefter rørdimensionen øges til 120 cm. Herfra forløber røret ca. 52 m med ca. 5 fald under Ådalsvej til udløbet lige nedstrøms vejdæmningen i kote 29,5 m DVR Regnvandsbassinet Ved brug af terrænmodellen er det beregnet, at arealudformningen i ådalen opstrøms dæmningen giver følgende volumener ved forskellige vandstande Vandspejlekote (m DVR90) Volumen (m 3 ) Overfladeareal (m 2 ) 33,0 a. 00 a ,5 a a ,0 a a ,5 a..00 a ,0 a a Tabel Volumen og overfladeareal af forsinkelsesbassinet. 15 / 46

16 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Ledninger og kabler Ledningsoplysninger er eftersøgt på LedningsEjerRegisteret (LER) i foråret Desuden er der indhentet specifikke oplysninger på bl.a. naturgasledningen og regnvands-og spildevandsledningerne samt elforsyningskabel i projektområdet. De modtagne registreringer af ledninger og kabler fremgår af tegninger 001 og 002. Der er modtaget oplysninger fra følgende ledningsejere Favrskov Spildevand A/S HMN Naturgas I/S Hinnerup Fjernvarme AmbA. TD A/S Hinnerup Vandværk Galten Elværk Net A/S YouSee A/S NKI TV-inspektion har d. 1. december 200 foretaget en tv-inspektion af afløbsrøret fra det opstrøms indløb, gennem 01050R og frem til udløbet nedstrøms Ådalsvej. Der er udarbejdet brøndrapporter for de relevante brønde på strækningen. Håndteringen af de ledninger og anlæg, som forventes berørt af anlægsarbejderne, beskrives i afsnit 3. Der bør generelt foretages påvisning af muligt berørte kabler og rør indenfor det nye vandløbstrace og gravearealer i øvrigt, før igangsætning af anlægsarbejder Spildevandsledninger Der er en Ø300 mm beton-spildevandvandsledning som krydser Rønbæk i ca. st (eksisterende stationering se tegning 001). Der er i ledningsoplysningerne angivet en bundkote på 29,5 m DVR90 på spildevandsledningen nord for regnvandsledningen ved brønd 0100S. Ved brønd 01006S, var der ikke angivet en bundkote. I juni 2014, har Orbicon fortaget en opmåling i brønden 0100S og 0100S. Resulterende viser at rørudløbs bundkote i brønd 0100S var målt til 29,6 m DVR90 og rørindløbs bundkote i brønd 01006S var målt til 29,66 m DVR90. Afstanden mellem de to brønde er 10 m. Ud fra de oplyste data, er der beregnet et fald på spildevandsledningen på ca. 6,25. Med det beregnede fald, krydser spildevandsledningen under den eksisterende regnvandsledning i en bundkote i ca. kote 29,3 m DVR90 (top af røret i ca. kote 30,0 m DVR90). Bundkote på regnvandsledningen er beregnet til at være ca. 30,15 m DVR Regnvandsudløb til Rønbækken Ifølge Favrskov Kommunes spildevandsplan 2013 ledes overfladevand/regnvand fra befæstede arealer til Rønbækken på projektstrækningens st. ca Op- 16 / 46

17 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk lysningerne om udløbene er hentet fra spildevandsplanens oversigtskort og udløbsskemaer for Hinnerup by og suppleret med oplysninger fra vandløbsregulativet. Der er i alt regnvandstilløb til selve projektstrækningen. Derudover er der regnvandstilløb opstrøms og nedstrøms projektstrækningen. Regnvandstilløbene er vist på tegninger 001 og 002 og kan ses i tabel i afsnit 2.6, hvor de oplyste 1-års maksimum afstrømninger er opgjort foruden de beregnede karakteristiske afstrømninger for Rønbæk Regnvandsbrøndene 0104R-01050R og dele af den rørlagte vandløbsstrækning Som beskrevet i afsnit og som vist på tegning 001 er der 2 brønde/bygværker på den rørlagte vandløbsstrækning. Begge brønde berøres ved etableringen af faunapassagen, idet 01050R tilpasses med bl.a. en vandbremse og 0104R fjernes samt en del af rørstykket nedstrøms 0104R Naturgasledning En 4 bar, Ø225 mm gasledning forløber i nordsiden af projektområdet (tegninger 001 og 002). På to deltrækninger ligger traceet for gasledningen tæt på det ønskede vandløbstrace. Vandløbets kronekant skal ifølge HMN Naturgas lægges med en respektafstand på min 2,0 m til gasledningen. Vandløbstraceet skal selvfølgelig tilpasses konkret i forhold til den faktuelle/påviste placering af gasledningen Vandforsyningsledning En Ø140 mm pvc drikkevandstrykledning forløber på nordsiden af Rønbæk og krydser Rønbæk ved st og st (eksisterende stationering), se tegning 001.Ved st. 3.42, er Hinnerup Vandværk usikker på bundkoten på drikkevandsledningen men har meldt ud at ledningen er normal ca. 1,2 m under terrænet. Det forventes, at drikkevandsledningen skal omlægges da den krydser vandløbet i et niveau højere end den fremtidige vandløbsbund. Ledningen påvises før gravearbejdet påbegyndes Elforsyningskabler Projektområdet krydses af et 10 KV forsyningskabel og impulskabel (se tegning 001), der krydser det nye vandløbstrace ca. midt på forløbet. Det forventes, at elkablet skal omlægges da den formentligt krydser vandløbet i et niveau højere end den fremtidige vandløbsbund. Ledningen påvises før gravearbejder påbegyndes Karakteristiske afstrømninger og tilløb fra befæstede arealer 1 / 46

18 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Oplande På baggrund af data fra Orbicons oplandsdatabase er vandløbsopland til Rønbæk ved den opstrøms ende af projektstrækningen opgjort til ca. 10,5 km 2. Hele vandløbsoplandet ses på figur Figur Afgrænsning af oplande til Rønbæk Karakteristiske afstrømninger og vandføringer i Rønbæk Til vurdering af de naturlige afstrømningsforhold i Rønbæk ved projektområdet er der anvendt data fra den hydrometriske målestation Lilleå ved Mølballe Bro (st ), hvor oplandet er opgjort til 16,1 km² (nedstrøms projektområdet). For denne station forefindes der data i Orbicons hydrometridatabase for perioden På baggrund af det nævnte datagrundlag har Orbicon estimeret de i tabel viste karakteristiske afstrømninger for Rønbæk ved projektområdet, der er gældende for den hydrometriske referenceperiode. Oplandsstørrelsen på projektstrækningen er beregnet til 10,5 km 2. 1 / 46

19 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk St Mølballe Bro Median minimum Sommermiddel Vintermiddel Median maksimum 5-års maksimum 10-års maksimum Afstrømning (l/s/km 2 ) 0,5 5, 12, Vandføring l/s Tabel Oversigt over karakteristiske afstrømninger beregnet på grundlag af måledata fra perioden , med reference til st Mørballe Bro Regnvandsudløb til Rønbæk Udover den naturlige afstrømning til Rønbæk er der ifølge Favrskov Kommunes spildevandsplan ( bilag 3) en række enkeltudledninger af regnvand fra befæstede flader til Rønbæk. De registrerede udløb i- og omkring projektstrækningen ses i nedenstående tabel 2.6.2, hvor de er angivet med regulativmæssig stationering fra opstrøms ende. Udledningen er angivet med det tilkoblede opland som oplyst i spildevandsplanen og med udledningen angivet som 1-års maksimum i l/s som er beregnet efter en standard afstrømning fra befæstede arealer af 110 l/s/ha ved 1-års hændelse, 140 l/s/ha ved 2-års hændelse og 190 l/s/ha ved 5-års hændelse. 19 / 46

20 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Opland Udløb nr. (2013) Udløb st. i Rønbæk Dimension (mm) Udløbskote, opmålt (m DVR90) Maksimum afstrømning (l/s) 1-år / 2-år / 5-år Bemærkning HIN U 2.63 grøft - 5 / 3 / 99 Opstrøms HIN U 2.1 grøft / 255 / 346 HIN U , / 19 / 243 Opstrøms Tilløb til vandløb HIN U ,11 55 /0 / 95 Tilløb til vandløb HIN U ,3 21 / 2 / 36 Tilløb til vandløb HIN U , / 322 / 43 HIN R ,5 195 / 24 / 336 HIN R ,5 101 / 129 / 15 Tilløb til vandløb Tilløb i 01050R Tilløb i 01050R HIN R ca ,63 34 / 43 / 59 Tilløb i rør nedstrøms 0104R HIN R ca / 46 / 63 Tilløb i rør nedstrøms 0104R Ukendt Dræn ca ,5 - Nedstrøms Ukendt Dræn ,35 - Nedstrøms HIN U ,95 91 / 116 / 15 HIN U ca / 122 / 165 Tabel Regnvandsudløb til Rønbæk ifølge regulativ til Rønbæk med eksisterende stationering, dimension, opmålt udløbskote og 1-års maksimum vandføring. Nedstrøms Nedstrøms Enkelte af oplandene i tabellen er ikke opgivet i spildevandsplanens oversigtskort og udløbsskema. Men i det omfang de er registreret i regulativet på projektstrækningen, og er registreret på Favrskov Kommunes oversigt over regnvandsledninger, er de alligevel taget med i tabellen, for at give et mere sammenhængende overblik. De regnvandsudledninger, der skal håndteres ved etableringen af faunapassagen er i alt stk. De er markeret med kursiv/fed i ovenstående tabel. 20 / 46

21 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Udledningerne i projektområdet er angivet på tegninger 001 og Den nuværende kapacitet gennem 01050R Stigbordet og udsparingerne i bygværket 01050R er ifølge oplysninger fra Favrskov Kommune dimensioneret således, at forsinkelsesbassinet træder i funktion ved afstrømninger større end ca. 20 l/s. Ved afstrømninger mindre en 20 l/s løber vandet direkte igennem stigbordet. Med baggrund i ovenstående blev det oprindelige stigbord kun dimensioneret med én udsparing i bunden (kote 30,5 m DVR90 eller 30,62 m DNN) i størrelsen 0,3 x 0,60 m. Ifølge en revideret tegning af 1/ 194 fra daværende Hinnerup Kommune (se bilag 2), er der lavet to udsparinger i stigbordet, som nævnt i afsnit Ved den nederste udsparing løber der ca. 500 l/s (medianmaksimum) ved en vandstand omkring kote 31,5 m DVR90. Det svarer til et niveau ca. med underkanten i den øverste udsparing. Umiddelbart før der sker overløb af stigbordets overfaldskant i kote 34,1 m DVR90 (jf. den reviderede tegning af 1/ 194) kan der beregningsmæssigt løbe ca l/s gennem de to udsparinger. Bygværket modtager i øjeblikket vand fra Rønbæk og de opstrømsliggende regnvandsudløb. Den kan reguleres manuelt ved at den nederste af de to udsparinger, som kan dækkes med en plade, ophængt i lænke på overfaldskanten Dimensioneringsforudsætninger Vandføringsevnen i Rønbæk nedstrøms projektstrækningen Orbicon har ikke detaljeret kendskab til de betragtninger, der er gjort i forhold til maksimumsafstrømningerne fra forsinkelsesbassinet til Rønbæk efter at stigbordets dimensioner blev ændret i 194. Det anbefales, at der tages udgangspunkt i den kapacitet, som Rønbæk har på strækningen nedstrøms vejdæmningen for Ådalsvej. Vandspejlsberegninger viser, at vandløbskapacitet nedstrøms Ådalsvej frem til st. ca. 3.00, er ca. 600 l/s (Bilag 4), før begyndende oversvømmelse af engen. Denne vandføring anvendes som udgangspunkt for dimensioneringen af faunapassagen og reguleringen af gennemstrømningen i bygværket 01050R. Der anbefales, at der som udgangspunkt prioriteres en basisvandføring i faunapassagen fra Rønbæk på op til ca.100 l/s og som tilsigtes så permanent som muligt. Håndteringen af regnvandstilløbene og afledningen gennem bygværkerne etableres så fleksibelt, at der er mulighed for at tilpasse afledningsmængden enten til faunapassagen eller til bassinet opstrøms dæmningen. 21 / 46

22 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Forudsætningerne I tabeler og 2.6.4, findes der forudsætninger til fordeling af overfladevand til dimensionering af faunapassagen og volumen samt tilpasninger til udløbet af regnvandsbassin. Til vandløbet Udløb nr. (2013) 1-års afstrømning (l/s) 2-års afstrømning (l/s) 5-års afstrømning (l/s) 01212U R R R Basisvandføring fra Rønbæk I alt Tabel Overfladevand som kobles på faunapassage til Rønbæk beregnet efter 1-, 2- og 5-års maksimum afstrømning. Til regnvandsbassin Udløb nr. (2013) 1-års afstrømning (l/s) 2-års afstrømning (l/s) 5-års afstrømning (l/s) U U U R Vandføring fra Rønbæk I alt Tabel Overfladevand som ledes til regnvandsbassinet beregnet efter 1-, 2- og 5-års maksimum afstrømning. Basisvandføring fra Rønbæk i faunapassagen Periodevis tilløb fra 01212U, 01052R, 01030R og 01004R til faunapassage Vandbegrænsning i 01050R til op til ca. 100 l/s op til ca. 10 l/s ca l/s Afstrømningen via faunapassagens opstrøms del og fra 01050R begrænses således til ca. 600 l/s. Hertil vil der i perioder ske tilløb fra yderligere 2 regnvandsudløb (01002U og U), med en samlede udløbsmængde på ca.190 l/s og 2 dræn udløb med ukendt udløbsmængde. 22 / 46

23 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Reguleringen i afløbet fra regnvandsbassinet skal fortsat i bygværket 01050R. Der monteres en justerbar vandbremse i den nederste udsparing, mens den øverste udsparing blokeres og overløbet i brønden etableres i ca. kote 33,6 m DVR90. Faunapassagen dimensioneres fysisk således at dens vandføringsevne er minimum l/s uden tilløb fra regnvandsudløbene, således at der er mulighed for også at tilpasse faunapassagen til en større naturlig afstrømning fra Rønbækken, hvis regnvandstilløbene ikke tilsluttes eller fremtidigt skal afskæres. 23 / 46

24 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk 3. PROJEKTGENNEMFØRELSE I dette afsnit beskrives de anlægstekniske forhold ved de projekterede ændringer på forløbet af Rønbæk samt tilpasninger på bygværker mv. Ændringerne er vist på tegninger 003 og 004. Den regulativmæssige stationering stemmer ikke fuldt med den faktiske opmålte vandløbslængde. I resten af rapporten og på tegningerne er stationering i Rønbæk angivet ud fra opstrøms ende af projektområdet, fra st og med medstrøms stigende stationering Faunapassage Der etableres et fuldt faunapassabelt vandløbsstykke fra østsiden af Ådalsvej og frem til den del af Rønbæk, der ligger opstrøms bassinområdet. Der skal føres op til ca.100 l/s til faunapassagen, svarende til en oplandsafstrømning mellem en sommer- og vintermiddel for vandløbet. Vandføring over 100 l/s føres til regnvandsbassinet. Faunapassagen skal kunne fungere permanent. Dog er vandløbets minimumsafstrømninger så lave, at den naturligt vil være vanskelligt passabel i dele af sommerperioden. Tilgangen til faunapassagen placeres opstrøms bassinet i vandløbets st. ca , hvor en delstrøm af vandet afskæres til faunapassagen og resten løber til bassinet og gennem dæmningen som nu Projektelementer og projektomfang Rønbæk forlægges op på ådalskanten mod nord mellem st og 3.415, hvor terrænet ligger højere end ådals-bunden, og afvikles herefter nedstrøms i et åbent forløb på terrænet vest for dæmningen/forsinkelsesbassinet. Omlægningen udformes således at den samlede vandføring fra faunapassagen og forsinkelsesbassinet ikke overskrider, ca. 600 l/s under Ådalsvej. Der etableres en ca. 10 m lang overfaldskant i st. ca , der sikrer en fordeling af op til ca. 100 l/s til faunapassagen og resten af vandet til Rønbæks nuværende nedstrøms forløb gennem bassinet. Vandet i forsinkelsesbassinet løber gennem det nuværende stigbord, som ombygges med en vandbremse i bunden, med en kapacitet som er justerbar fra ca l/s. Den øverste udsparing lukkes og der etableres en ny overløbskant i kote 33,6 m DVR90. a. 23 m af det rørlagte vandløb mellem dæmningen og Ådalsvej sløjfes for at give plads til den nedstrøms del af faunapassagen. Faunapassagen afsluttes i rørunderføringen lige øst for gangstien på østsiden af Ådalsvej. 24 / 46

25 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk 3.3. Projekterede ændringer, projektomfang Følgende projektelementer gennemføres Indledende arbejder, herunder rydninger, interimssikringer af veje, krydsende ledninger, omledning af vand mm. Etablering ca. 320 m nyt vandløbsstykke opstrøms dæmningen. Etablering af ca. 10 m lang overløbskant ved indløb til nyt vandløbsstykke. Tilslutning af regnvandstilløb 01212U til det nye vandløbsstykke. Tilpasning af regnvandstilløb fra opland 01152U og 01220U under det ny vandløbstracé opstrøms dæmningen. Indbygning af ca. 203 m nyt strygforløb på vest-siden af dæmningen, heraf ca. 20 m rørlagt stykke, samt tilslutning af regnvandstilløb fra del af opland HIN30. Nedbrydning og fjernelse af ca. 30 m betonledning og 2 brønde. Tilslutning og tilpasning af stryget til den eksisterende rørunderføring under Ådalsvej. Tilpasninger i reguleringsbrønden 01050R, inkl. montering af vandbremse, lukning af øverste udsparing og etablering af en ny overløbskant. Håndtering af overskudsjord, retableringer mv. I anlægsperioden påregnes at hele vandløbet og regnvandsudledningerne kan håndteres via det eksisterende afløbssystem, der ikke lukkes/tilpasses, før de nye vandløbsstrækninger er færdige Adgangsforhold til projektområdet Adgangen til projektarealet påregnes at ske fra Ådalsvej, hvor stiforbindelserne i området afspærres og benyttes til adgang for maskiner og materialer, ses på tegning 005. I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet til anlægsopgaven vil der blive beskrevet, hvilke adgangsveje der er tilladt at benyttet Indledende arbejder Rydninger Buske og træer i traceet for det fremtidige vandløb på ådalens nordside ryddes og fjernes forud for anlægsarbejderne. Traceet afsættes forud for bestemmelsen af rydningsomfanget, da det anbefales tilpasset i forhold til områdets fremtidige anvendelse i øvrigt. Som udgangspunkt ryddes i en samlet bredde på minimum -10 m i traceet for vandløbet. Det anbefales, at vegetation nord for det fremtidige vandløbstrace fjernes af hensyn til at fremme udsyn til vandløbet fra nord. Rydningsomfanget er ca m / 46

26 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Interimssikringer vedr. ledninger mv. Omfanget af nødvendige sikringer vurderes som mindre omfattende. Idriftværende ledninger og kabler sikres generelt kontinuert drift. Veje og stier, som benyttes til transport af maskiner og materialer sikres. Eksisterende ledningsanlæg mv. inden for udgravningsområderne og ved interimsvejene eftersøges, påvises, og sikres under anlægsarbejderne Midlertidig omledning af vand Eksisterende regnvandsudløb fra befæstede arealer skal midlertidig forlænges forbi det fremtidige vandløbstracé. Udløbsrørene skal lokaliseres og forlænges med rør i samme dimension for at undgå stuvning Omlægning af drikkevandsledning En Ø140 mm drikkevandsledning som krydser det nye vandløbstracé i ca. st (tegning 004) forlægges ved passagen af vandløbet. Det påregnes, at ledningen kan frigraves på en ca m lang strækning. Ledningen kan flyttes mod vest ved cykelstien hvor ledningen kan ligge over det eksisterende rørlagte vandløb eller sænkes tilstrækkeligt i sit trace til at vandløbet kan lægges over ledningen. Ved vandløbets passage af ledningen udlægges evt. bekyttelsesplade over ledningen. I økonomioverslaget budgetlægges med at ledningsejeren Hinnerup Vandværk påviser og omlægger drikkevandsledningen. 3.. Omlægning af 10 KV elkabel Et 10 KV elforsyningskablet og impulskabel som krydser det ny vandløbstracé i ca. st (tegning 003) forlægges ved passagen af vandløbet. Det påregnes, at ledningerne kan frigraves på en ca m strækning og sænkes tilstrækkeligt i sit trace til at vandløbet kan lægges over kabler. Ved vandløbets passage af kabler udlægges evt. bekyttelsesplade over kabler. I økonomioverslaget budgetlægges med at ledningsejer Galten Elværk påviser og omlægger kabler. 3.. Krydsende spildevandsledning øst for Ådalsvej Spildevandsledningen krydser det ny vandløbstracé i ca. st (tegning 004). Den eksisterende Ø300 mm beton spildevandvandsledning har en beregnet bundkote ved krydsningen af vandløbstracéet i ca. kote 29,3 m DVR90 (top kote af ca. 30,0 m DVR90) med et fald på 6,25. Vandløbet vil krydse over spildevandsledningen i ca. kote 30,3 m DVR90. Der forventes således at være ca. 30 cm afstand mellem top af spildevandsrøret og vandløbsbunden. 26 / 46

27 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Spildevandsledningen påregnes evt. sikret med isoleringsmateriale rundt om ledningen samt en blanding af geotekstil og grus. Der lægges et lag af fiberdug i vandløbsprofilet op- og nedstrøms spildevandsledningen, svarende til ca. 50 m 2 (5 m bredde gang 10 m lang) for at sikre mod underskylning. Herpå lægges et cm tykt lag af ærtesten. Herpå lægges fiberdug og stenmateriale til vandløbsbunden. Materialeforbrug Stenmængde ca. 15 m 3 Fiberdug ca. 100 m 2 Isoleringsmateriale ca. 20 m² 3.9. Fjernelse af brønde og rør Brønde Ved etableringen af det åbne vandløbsstykke vest for dæmningen, tilkobles rørledningen fra 01050R. Det nye vandløbstracé passeres regnvandsbrønde, 0104R og 01030R, hvilket begge brønde ligger i traceet for det åbne vandløb. 0104R Ø200 cm betonbrønd, dæksel/bundkote ca /30,44 m DVR R Ø150 cm betonbrønd, dæksel/bundkote ca. 32,16/30,6 m DVR90. De 2 brønde opgraves og fjernes Rør Fra 0104R og frem til rørgennemføringen under Ådalsvej opgraves ca. 1 m Ø100 cm betonrør og der anlægges i stedet et åbent vandløb. Lige øst for gangstien overgår røret til Ø120 cm, og her stoppes opgravningen. Det åbne vandløbsstykke afsluttes også her. a. 5 m Ø30 cm rør fra 01030R til Ø100 cm betonrør opgraves og fjernes ligeledes. Rørstykket fra 01052R til 01050R afbrydes, når regnvandsledningen fra 01052R tilkobles det åbne vandløbsstykke. En rørlængde fra den sydlige vandløbsside frigraves, og ca. 1 m rørstykke betonfyldes, og tildækkes. I 01050R tilfyldes rørtilgangen ligeledes med beton. Rørene tilpasses og afsluttes med smigskæring i siden på det nye vandløbsstykke. Der udlægges sikringssten omkring rørudløbene og modstående vandløbsside forstærkes med ekstra sikringssten. 2 / 46

28 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Dimension (cm) Optaget længde (m) Type 30 5 Beton Beton 0104R og 01030R 2 stk. brønde Beton Tabel Rør og brønde, der skal sløjfes ved projektgennemførelsen Etablering af nyt vandløbsstykke for faunapassagen Den nye vandløbsstrækning startes med et fordelerarrangement i opstrøms ende, hvor der ledes op til ca.100 l/s til vandløbet. Der etableres en 10 m lang overløbskant, der sikrer vandfordelingen mellem det nye stykke og til forsinkelsesbassinet når Rønbæks vandføring er over 100 l/s. Et mindre rør placeres i overløbet, så det kontinuert kan lede vand til forsinkelsesbassinet. Der kobles som udgangspunkt et regnvandsudløb (01212U) til vandløbets opstrøms stykke. To regnvandsledninger (01220U og 01152U) føres under det nye vandløb til bassinet på strækningen. Ved passagen af dæmningen lægges vandløbsstykket i et rør for at reducere gravdybder og skråningsanlæg. Vandføringskapaciteten skal være minimum 300 l/s. Lige nedstrøms udløbet af røret tilsluttes regnvandsledning 01052R. Vandløbet nedstrøms rørudløbet slynges kraftigt over fladen vest for dæmningen, og tilsluttes rørunderføringen under Ådalsvej. Vandløbsdimensionerne er beregnet ud fra følgende Fra st st etableres 10 m overløbskant/fordelerbygværk mellem det eksisterende og nye forløb. I fordelerbygværkets st. ca indbygges Ø100 mm rør, der leder vand til det eksisterende forløb. Fra st st etableres åben vandløbstrækning. I ca. st tilsluttes udløb fra ledning 01212U. Ved st etableres et Ø1000 mm rør. I st. ca tilsluttes regnvandsledning 01052R. Fra st st etableres der et åben slynget vandløb. I ca. st tilsluttes udløb fra ledning 01050R. I ca. st tilsluttes udløb fra ledning 01030R. I ca. st tilsluttes udløb fra ledning 01004R. Fra st føres vandløbet under Ådalsvej i et eksisterende Ø120 cm rør. Vandløbet udformes som et enkeltprofil med let sideskrånende bund. 2 / 46

29 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Da den fremtidige fald fra st til st er 14, anvendes grus til sikring af vandløbets profil på hele strækningen. På den opstrømsliggende strækning fra st st sikres bund og sider med sten efter behov. Forløbet af den ny vandløbsstrækning ses på tegninger 003 og Overløbskant ved indløbet til faunapassagen Overløbskanten og vandfordeling Der bygges en overløbskant i sten fra st til st (tegning 003). I stenfladen nedpresses en 10 m langs jernplade, der skal fungere som styrekant/fordelerkant. Pladen afsluttes i niveau med toppen af indbygget stenflade således at den udgør en overløbskant i kote 35,31 m DVR90. Der etableres en ca.10 m bred og ca. 15 m lang overgang fra overløbskanten til forløbet ned mod forsinkelsesbassinet, der skal lede vandet til bassinet når vandføring er over 100 l/s. Overgangen formes for oven med en bredde på ca.10 meter som indsnævres til ca. 1 m ved det eksisterende vandløb i bassinet. Overgangen udformes overordnet som et trapezformet enkeltprofil, med flade sideanlæg og med dimensioner som nedenstående Samlet længde ca. 15 m Topkote af jernplader og sten 35,31 m DVR90 Slutkote (eksisterende vandløb) 34, m DVR90 Bundbredde 10 m til 1 m Gennemsnitlige fald ca. 40 Længde 15 m Bredde 10 m Tykkelse af stensikring i bund og sider mindst 0,4 m Indbygningsmaterialerne påregnes at bestå af beton og sten til sikring af profilet. Der er skønnet ca. 10 m 3 beton, som skal anvendes til at hæve terrænet på stykket. Beton dækkes med sten sådan at beton er usynlig. Dimensioneringen og udførelsen af overløbskanten og vandløbsprofilet ved indgangen til faunapassagen udføres under alle omstændigheder så fleksibelt, at det kan justeres, hvis kapaciteten evt. ønskes ændret Sikring af vand til det eksisterende forløb ved lave vandføringer I fordelerarrangementet indbygges et ca. 15 m langt rør, der skal lede ca. 10 l/s åvand til forsinkelsesbassinet. Røret placeres med indløbet i nedstrøms retning så smolt og anden vandløbsfauna ikke uforvarende trænger ind i røret. Rørdimensioner mv. 29 / 46

30 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Indløbskote (st. 3.05) 35,19 m DVR90 Udløbskote (eksisterende vandløb) 34,0 m DVR90 Fald 30 Længde ca. 15 m Materiale 100 mm PE Stenmaterialer og mængder Til sikring af fordelerarrangementet anbefales stensikringslag i en lagtykkelse på mindst 40 cm og i et blandingsforhold, som nedenstående Sikringssten til overløbsstryget Bundsten d = mm 40 % Håndsten d = mm 60 % Stensikringslaget udlægges med et 10 meter bred start og ind snævres til ca. 1 m bred ved det eksisterende vandløb med ca. 25 cm højde kanter. Det er beregnet, at der skal bruges ca. 40 m 3 sten. Afhængigt af råjordens beskaffenhed anvendes evt. fiberdug som underlag for stenene Rørlagt vandløbsstykke i st Der etableres et ca. 20 m langt Ø1000 mm rørstykke fra st til st Det etableres for at reducere graveanlæg og vandløbsdybden ved passagen af dæmningen. Herved undgås også forventelige større sikringer og evt. en bro. Røret lægges uden eller med svagt bagfald gennem den eksisterende dæmning til det nye etablerede vandløb, hvor faldet øges til 14. Det omkringliggende terræn er i kote 35,0-36,25 m DVR90. Nedenfor er oplysninger om ledningen angivet Indløbskote (st ) 32,5 m DVR90 Udløbskote (st ) 32,5 m DVR90 Fald 0 Længde 20 m Materiale Plast/stål Stensikring ved rørindløb og udløb Der stensikres fra vandløbsbund til terræn med et 0,4-0,5 m tykt lag sten. Stensikringen etableres ca. 5 m opstrøms overgang fra åbent vandløb til rør og ca. 5 m nedstrøms overgang fra rør til åbent vandløb. Der lægges evt. fiberdug på råjorden under stensikringen for at sikre mod underskylning. Herpå lægges et 20 cm tykt lag af samme stenblanding som beskrevet i afsnit Uden på dette lægges et cm tykt lag af følgende sammensætning Bundsten d = mm 40 % Håndsten d = mm 60 % 30 / 46

31 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Stenmængde ca. 35 m 3 Fibertex; ca. 50 m 2 Begge stentyper med jævn fordeling over fraktionen Forløb og dimensioner af det nye åbne vandløbsstykke Den nye vandløbsstrækning fra st til st etableres ved gravning ca. 320 m nyt vandløbsprofil. Der koblers et regnvandsudløb til vandløbet i ca. st (01212U), som har 1-års maksimum vandføring på ca. 21 l/s. Indbygningsmaterialerne påregnes primært at bestå af sten til sikring af profilet. Der graves op ca m 3 jord (inkl. ekstra afgravning ved stensikring) til etablering af vandløbstraceet. Den opgravede jord fjernes fra projektarealet. Vandløbet opbygges i et trapezformet enkeltprofil med en gennemgående og mæandreret bundbredde på ca. 0,5 m. Sideanlæggene på vandløbsprofilet udlægges gennemsnitligt i 11,5 og som udgangspunkt påregnes en stensikring på ydersving, hvorfra vandløbet gives en jævn overgang til eksisterende terræn. Brinken af vandløbet mod regnvandsbassinet skal etableres i min kote 34,0 m DVR90. De overordnede vandløbsdimensioner er (koter i m DVR90) Vandløbsstrækning opstrøms dæmning (st ) Samlet længde ca. 320 m Bundkote 35,0/32,5 Bundbredde 0,5 m Gennemsnitligt fald,0 Anlæg på sider 1,5 Tykkelse af stensikring i bund og sider mindst 0,3 m Minimum brink kote mod regnvandsbassinet 34,0 m DVR90 Forløbet af den projekterede vandløbsstrækning fremgår af tegning 003 og længdeprofilet i bilag Stenmaterialer og mængder i vandløbsprofil Til sikring af det nye gravede vandløbsprofil anbefales der at udlægge stensikringslag i en lagtykkelse på mindst 30 cm og i et blandingsforhold, som nedenstående Sikringssten til vandløbsprofil Singels d = mm 50 % Bundsten d = mm 40 % Håndsten d = mm 10 % 31 / 46

32 Favrskov Kommune - Faunapassage i Rønbæk Stensikringslaget udlægges på strækningen fra st til st i hele bundbredden og 0,5 m på ydersvingene. Det er beregnet, at der skal bruges ca. 150 m 3 sten til at sikre vandløbet på denne strækning Forløb og dimensioner af stryget Der etableres et nyt stryg fra st til st Stryget udformes i en serpentin form og genslynges med skarp sving over det eksisterende dæmningsareal (tegning 004). Stryget etableres på en sådan måde at den ikke kommer i karambolage med den eksisterende rørledning fra forsinkelsesbassinet, gasledningen, spildevandsledningen og regnvandsledninger. Indbygningsmaterialerne påregnes primært at bestå af sten til sikring af profilet. Fra st til st. 3.4 genslynges stryget over en eksisterende Ø100 cm rør fra forsinkelsesbassinet. Ved st er toppen af røret i kote 31,1 m DVR90 og bundkoten af stryget passer over røret i kote 32,29 m DVR90. Ved st. 3.4 er toppen af røret i kote 31,6 m DVR90 og bundkoten af stryget passer over røret i kote 32,01 m DVR90. Der er en forskel mellem røret og stryget af ca. 4 cm ved st og ca. 25 cm ved st Ved st passerer stryget over en eksisterende spildevandledning. Toppen af spildevandsledningen er i kote 30,0 m DVR90 og bundkoten af stryget passerer over spildevandsledningen i kote 30,3 m DVR90. Der er en forskel mellem spildevandsledning og stryget af ca. 30 cm. Ved st og st passerer stryget gasledningen i en afstand af ca. 5 meter fra bunden af vandløbet til gasledningstracéet. Med et sideanlæg på 11,5, er afstanden fra toppen af sidanlægget til gasledningstracéet under 1 meter. Derfor skal sideanlægget ved st og st rejses til ca. 11 for, at opnå minimumsafstanden på 2 m, som er et krav fra HMN-naturgas. Der kobles to regnvandsudløb til stryget i ca. st (01052R) og ca. st (01030R), med en 1-års maksimum vandføring på henholdsvis 101 l/s og 34 l/s. Der skal opgraves ca m 3 jord (inkl. ekstra afgravning ved stensikring) for etablering af stryget. Den opgravede jord fjernes fra projektarealet. Stryget opbygges i et trapezformet enkeltprofil med en gennemgående og mæandreret bundbredde på ca. 0,5 m. Sideanlæggene på vandløbsprofilet udlægges gennemsnitligt i 11,5 og som udgangspunkt påregnes en stensikring på hele vandløbsprofilet. Stryget vil være ca. 3,0 til 4,5 m dybt i terrænet med stejlt sider og en gennemsnits fald på 14. Terrænet omkring stryget terrænreguleres med op til en 1 meter (se afsnit 3.13). De overordnede vandløbsdimensioner er (koter i m DVR90) 32 / 46

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III

Ansøgning om reguleringsprojekt for Harrestrup Å i forbindelse med anlægning af Ballerup støjvold III Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 15. juni 2015 Tlf. dir.: 44772288

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument.

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. Natur og Miljø Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. vandløbets forløb og tilstand... 3 3. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Bilagsoversigt. Eksisterende tracé vinter medianmaksimum Bilag 1. Nyt tracé - vinter medianmaksimum Bilag 2. Eksisterende tracé sommermiddel Bilag 3

Bilagsoversigt. Eksisterende tracé vinter medianmaksimum Bilag 1. Nyt tracé - vinter medianmaksimum Bilag 2. Eksisterende tracé sommermiddel Bilag 3 Indhold 1. Indledning og formål med projektet... 4 2. Eksisterende forhold... 5 2.1 Datagrundlag... 5 2.2 Planmæssige forhold... 6 2.3 Naturbeskyttelsesloven... 6 2.4 Okkerloven... 7 2.5 Ledninger... 7

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640

Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 Frederikshavn Kommune Krogens Møllebæk, genåbning af rørlagt strækning, indsats AAL-640 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften 1 Indhold Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften... 1 Indledning... 3 Udførelsen... 4 Bilag 1... 13 Detailprojekt for genåbning af rørlagt strækning

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af

Læs mere

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI.

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Esbjerg Kommune Vandløb Park, Natur & Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Sag nr.: 114745 Dato: 21. august 2012 E-mail: ojp@j-k-as.dk Tlf.nr. 7676 7332

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Vandløbsopmåling 2014

Vandløbsopmåling 2014 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2014 KONTROLRAPPORT FOR MAGLEMOSRENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle Myssen Natur og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

Skitseprojekt. for. regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup. Ikast-Brande Kommune - Maj 2012

Skitseprojekt. for. regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup. Ikast-Brande Kommune - Maj 2012 Skitseprojekt for regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup Ikast-Brande Kommune - Maj 2012 Delstrækning af Smedebæk, som ønskes reguleret og restaureret

Læs mere

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED KRAFTIGT FALD I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse

Læs mere

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner NOTAT VURDERINGER OMKRING FAUNAPASSAGE VED SÆBY MØLLE Projektnummer 1391400188 Emne Udført af Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket Klaus Schlünsen, Hydrolog-vandløbshydrauliker Hans Mark,

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Klimasikring ved Haveforeningen Engparken

Klimasikring ved Haveforeningen Engparken Klimasikring ved Haveforeningen Engparken Projektforslag Nov. 201 Udarbejdet af: Haveforeningen Engparken Bilag: 1 Oversigtsplan 1: 800 (A3) 2 Tværprofiler Odder Å st. 5500 5570 3 Tværprofiler Odder Å

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST)

66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. marts 2011 11/02670-8 Jørgen Nielsen jn@vd.dk 7244 2372 66 HERNING ÅRHUS 6620 FUNDER HÅRUP VANDSYNSPROTOKOL (ØST) ST. 32.000 38.200 SILKEBORG KOMMUNE Thomas

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m.

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m. Hedebo I/S v. Peder Steen Andersen Phillipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. marts 2013 Sagsbehandler Tine Nielsen Telefon direkte Mail

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Vandløbsopmåling 2015

Vandløbsopmåling 2015 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2015 KONTROLRAPPORT MAGLEMOSERENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk

Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk Bilag 2A Detailprojekt Vandplanprojekt Kragvad Bæk AAL 337 Statens kommentarer: Rørunderføring vej, defekt rør Strækningen er naturbeskyttet. Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Ved besigtigelse er

Læs mere

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet.

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. I Assenbølleafløbet ved Vestergade 71 i

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer.

Der meddeles samtidig godkendelse efter vandløbslovens 47 til etablering to 6 m lange rørbroer. Team Natur & Landbrug 02-09-2010 Sags id.: 10/4469 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Godkendelse af reguleringssag i Ullerup Bæk Fredericia Kommune godkender hermed regulering af Ullerup Bæk med henblik

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag.

Nuværende forhold: På bilag 1 ses det nuværende forløb af Tilløb til Gudsø Mølleå, samt projekttiltag. Udsendt til lodsejere og øvrige parter i sagen 01-07-2014 Sags id.: 10/11235 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af forslag til restaurering af Tilløb til Gudsø Mølleå Fredericia og

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk

Billund Kommune. Juni Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk Billund Kommune Juni 2016 Ansøgning om delvis åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk PROJEKT Projekt nr. 222149 Dokument nr. 1219892346 Version 4 Udarbejdet af PBP Kontrolleret af HPE Godkendt af HPE

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Haveforeningen OF Lyngen Tornerosekæret 5 3390 Hundested arkitekt Sara Asmussen Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail tsb@orbicon.dk Sag 369-08051 Projektleder

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende:

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende: ANSØGNING Sag: Holmstaden, Kolding Emne: Ansøgning om tilladelse til regulering af Kolding Å Dato: 28. maj 2015 Navn: Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet Anders Lund Jensen, Grontmij På vegne af projektejerne,,

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Att. Rasmus Ager Email: RA@portesbjerg.dk Dato 17. april 2012 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon

Læs mere

Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb

Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb Høringspart Høring af reguleringssag -ændring af forløb af rørlagt privat vandløb Sønderborg kommune har d. 15. oktober 2015 modtaget en ansøgning fra Finn V. Jensen, Klapleddet 4, 6470 Sydals om ændring

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Regulering af Rørmoseløbet - Forprojekt

Regulering af Rørmoseløbet - Forprojekt Regulering af Rørmoseløbet - Forprojekt Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Stationering 19.300 27.700 Sektion Syd, etape 1 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

VANDLØB VED LOUISENDAL

VANDLØB VED LOUISENDAL SKITSEPROJEKT: Natur og Miljø VANDLØB VED LOUISENDAL FÆLLEDVEJ 18, MARIAGER Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.02.11-K08-5-13

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej. TEKNIK OG MILJØ Til orientering Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8049 ngosb@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 13.06.04-P19-37-08 Reguleringssag - høringsbrev

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm

Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve. Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Greve Kommune Teknik & Miljø Per Aarsleff Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Att: Cathrine Engstrøm Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dato: 1. juli 2014 Tilladelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Recipient: Udløbsnr: Type: Dim: Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE

Recipient: Udløbsnr: Type: Dim: Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE Herunder beskrives tiltag på 24 undersøgte udløb. Grøft til Brande Å 1J1001O OV Ø800BE Udledninger belaster vandløbet hydraulisk og hygiejnisk. Vandløbet er okker-belastet. Derudover er vandløbet kraftigt

Læs mere

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær NOTAT Projekt : Tude Å gennem Vejlerne Kundenavn : Slagelse Kommune Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation Til : Thomas Hilkjær Fra : Michael Juul Lønborg Projektleder : Anne Steensen Blicher Kvalitetssikring

Læs mere