Bavarian Nordic A/S. Bavarian Nordic A/S. November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bavarian Nordic A/S. Bavarian Nordic A/S. November 2014"

Transkript

1 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse af multiproduktionsanlæg til vaccineproduktion på Bavarian Nordic A/S November 2014 Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 Virksomheder J.nr. MST Ref. suand/jamul Den 26. nov ember 2014 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej A, Kvistgård Matrikel nr.: 2 ax Nyrup by, Tikøb CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter Revurderingen omfatter: Multiproduktionsanlæg til vaccineproduktion på Bavarian Nordic A/S i Kvistgård. Godkendt: Susanne Andreasen /Jakob Müller Annonceres den 26. november 2014 Klagefristen udløber den 24. december 2014 Søgsmålsfristen udløber den 26. maj 2014 Næste revurdering påbegyndes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BATkonklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt

3 INDHOLDSFORT EGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELS E OG VILKÅR Vilkår for revurderingen... 7 Generelle forhold...7 Indretning og drift...8 Luftforurening... Lugt Affald Overjordiske olietanke Jord og grundvand Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld VURDERING OG BEMÆRKNINGER Baggrund for afgørelsen Virksomhedens indretning og drift Virksomhedens omgivelser Nye lovkrav Vilkårsændringer Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildev and Støj Affald Overjordiske olietanke Jord og grundvand Til- og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Bedst tilgængelige teknik Bemærkninger til afgørelsen Udtalelser/høringssv ar Udtalelse fra andre myndigheder Inddragelse af borgere mv Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lov grundlag Øv rige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Betingelser, mens en klage behandles Liste over modtagere af kopi af afgørelsen... 44

4 5. BILAG Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1: Bilag C: Virksomhedens omgivelser Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste Bilag F: Liste over sagens akter MULTIPRODUKTIONSANLÆG TIL VACCINE PRODUKTION PÅ INDESLUTNINGSNIVEAU 1 OG

5 1. INDLEDNING Miljøstyrelsen har taget Bavarian Nordic A/S miljøgodkendelse fra 7. september 2004 op til regelmæssig revurdering jf. miljøbeskyttelseslovens 41. Godkendelser af bilag 1-virksomheder, hvis hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konklusion, skal regelmæssigt og mindst hvert. år tages op til revurdering og om nødvendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Formålet med revurderingen er bl.a. at gennemgå virksomhedens samlede miljøforhold for at sikre, at virksomhedens drift baseres på bedste tilgængelige teknologi (BAT), og at vilkårene i godkendelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis. Bav arian Nordic A/S har i forbindelse med revurderingen udarbejdet en opdateret miljøteknisk beskrivelse. Formålet med opdateringen er at indarbejde de ændringer, der er sket siden 2004 inkl. miljøgodkendelsen af produktion af PROSTVAC vaccine 6. juni Bavarian Nordic A/S er et vaccine-fokuseret biotekselskab, der udvikler og producerer vacciner til forebyggelse og behandling af livstruende sygdomme. Virksomhedens produktionsanlæg i Kvistgård er designet til at fremstille vacciner og er miljøgodkendt til produktion med biologiske agenser i klasse 1 og 2 i september Siden 2005 har fabrikken været anvendt til fremstilling af IMVAMUNE. I 2013 blev anlægget endvidere miljøgodkendt til produktion af PROSTVAC. Bavarian Nordic A/S er grundlagt i 1994, blev børsnoteret i 1998 og beskæftiger p.t. ca. 450 medarbejdere på verdensplan, heraf ca. 250 i Kvistgård. Revurderingen omfatter listepunkt 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter. I produktionen anvendes forskellige råvarer og hjælpestoffer, bl.a. hønseæg, færdigblandede medier, syrer, baser, salte, desinfektionsmidler, herunder ethanol samt vand og energi. I celledyrkningen anvendes i nogle tilfælde genetisk modificerede mikroorganismer (GMO). Miljøsty relsen har 29. juli 2014 meddelt godkendelse af produktionslokaler og genetisk modificerede virus til fremstilling af vaccinen PROSTVAC jf. Bekendtgørelsen om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer. 1 De væsentligste miljøpåvirkninger fra driften er emissioner til luften fra kedelanlæg samt støj fra forsyningsanlæg og transport. Fabrikken er indrettet og drives så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes i omgivelserne. Derudover udgør udledning af spildevand en miljøfaktor. Udledning af processpildevand mv. reguleres i Helsingør Kommunes spildevandstilladelse fra oktober Revurderingen sætter grænser for virksomhedens samlede emissioner. Revurderingen omfatter alle virksomhedens forurenende aktiviteter. Afgørelsen vedrører eksisterende aktiviteter, der er ikke ansøgt om nye aktiviteter eller forøgelse af virksomhedens hidtidige produktion Miljøsty relsen v urderer derfor, at revurderingen, ikke er en ændring eller udvidelse og kan derfor gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM. Produktionsfaciliteten er desuden omfattet af v irksomhedens VVM fra Der er i VVM redegørelsen rammer for at fabrikken i Kvistgård i de første år anvendes til produktion af MVA-BN vaccine mod kopper, men på sigt også vil kunne anvendes 1 BEK nr. 225 af 19/03/2009 Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer

6 til produktion af andre vacciner. Herunder at fremtidige udbygningsplaner kan omfatte ekstra bygninger, produktionslinier og lagre m.v. 2 2 VVM redegørelse Maj 2004 afsnit 2.2 fremtidige planer, side 8.

7 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget den første regelmæssige revurdering af følgende af virksomhedens miljøgodkendelser: Miljøgodkendelse af Bavarian Nordic A/S produktion af vaccinepræparater af 7. september Bavarian Nordic A/S miljøgodkendelse til PROSTVAC vaccine produktion af 6. juni Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens 41. Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og nye vilkår er mærket med. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 7 2 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår eller, at afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4. Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. Godkendelsen gives på følgende vilkår. Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt. 2.1 Vilkår for revurderingen Generelle forhold A1 Virksomheden skal sikre, at miljøgodkendelsens tekst er tilgængelig for medarbejdere, der har ansvar for overholdelse af miljøvilkår. A2 Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre - Indstilling af driften af en hovedaktivitet/bilag 1-aktivitet for en periode længere end 6 måneder. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold), beslutningen om ændringen (indstilling, ophør) henholdsvis vilkårsoverskridelsen er opdaget. Ved helt eller delvist driftsophør skal orienteringen ske som en anmeldelse, jf. 44 stk. 3 og 4 i godkendelsesbekendtgørelsen 3. A3 Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Væsentlige overskridelser skal indberettes den første kommende arbejdsdag. (Virksomhedens beredskabsplan kan, hvor det er muligt, anvendes til styring heraf.) 3 Bekendtgørelse nr. 669 om godkendelse af listevirksomheder 18. juni 2014

8 A4 Såfremt den manglende ov erholdelse af v ilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden straks indstilles, indtil vilkårene igen overholdes. Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes. Indretning og drift B1 B2 B3 B4 Emissionsbegrænsende udstyr må ikke tages ud af drift, mens der er produktion på det pågældende anlæg, uden at tilsynsmyndigheden forinden er informeret herom Biologiske agenser Der må på virksomheden kun håndteres biologiske agenser til og med klasse 2 4. Levende biologiske agenser klasse 2, skal håndteres i et lukket system, og gasser derfra skal behandles på en måde, der mindsker udslip. Sikkerhedsbænke der anvendes til håndtering af levende biologiske agenser skal være udstyret med afkast gennem et effektivt HEPA filter. Orientering om nye biologiske agenser til fremstilling af vacciner skal ske til tilsynsmyndigheden senest 4 uger før produktion. Orienteringen skal indeholde en redegørelse for den biologiske agens klassificering og dokumentation for, at der sker en effektiv inaktivering af produktionsorganismer ved de anvendte temperatur og holdetider i inaktiveringsanlægget for spildevand. B5 B6 Inaktivering Inaktiveringsanlæg for spildevand (kill-anlæg) skal sikre, at alle levende biologiske agenser inaktiveres. Inaktiveringsanlæg skal være udstyret med sikringsforanstaltninger, der forhindrer udledning af utilstrækkeligt behandlet spildevand. Virksomheden skal løbende registrere temperatur og holdetid for inaktivering af spildevand. Registreringerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og opbevares i mindst 5 år. Affald der kan indeholde biologiske agenser klasse 2, skal inaktiveres, inden det fjernes fra klasse 2 områder, medmindre det special-emballeres efter anerkendte metoder. Emballeringen må ikke på noget tidspunkt blive brudt inden forbrænding. B7 Temperaturføler på inaktiveringsanlæg skal kalibreres jævnligt og mindst 1 gang om året. Dokumentation herfor skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbevares i mindst 5 år. B8 B9 Der skal forelægge en procedure for inaktivering af spildevand og affald. Tilsynsmyndigheden kan pålægge virksomheden, at dokumentere effektiviteten af inaktiveringsanlæg. 4 Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø nr. 57 af 27. januar 2013

9 Råvarer B Nye råvarer og hjælpestoffer i produktionen eller større forbrug af de hovedgrupper af råvarer og hjælpestoffer der ligger til grund for miljøgodkendelsen skal anmeldes til godkendelsesmyndigheden. Anmeldelse skal ske forudgående ved: anvendelse af mere end 1 kg/år af et stof, der 1. er et lægemiddel 2. er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) 5 3. er på kandidatlisten under REACH-forordningen 6 eller 4. Er optaget på CLP-forordningen 7 og har følgende mærkning: o Akut giftig o Kronisk sundhedsfare o Miljøfare Anvendelse af mere end 25 kg/år af alle andre stoffer, der er optaget på CLP-forordningens liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer, undtagen stoffer der alene skal mærkes Ætsende, Brandfarlig eller Brandnærende. Ved forudgående anmeldelse må de nye stoffer ikke tages i brug og de hovedforbrug der ligger til grund for miljøgodkendelsen ikke forøges, inden ændringen er vurderet af godkendelsesmyndigheden. En forudgående anmeldelse skal oplyse om: Nav n og CAS-nr. Fareklassificering og -mærkning Stoffet er på B-værdilisten, listen over uønskede stoffer (LOUS) og REACH-kandidatlisten Tilstandsform Forbrugsramme Anvendelses- og oplagringssted Maksimalt oplag Bortskaffelsesmetode. En anmeldelse skal også indeholde en vurdering af stoffets påvirkning af det eksterne miljø og forholdet til de gældende vilkår samt oplysninger om afkast nr. og emissionsbegrænsende foranstaltninger. Hvis stoffet/produktet er på listen over uønskede stoffer eller REACH-kandidatlisten skal anmeldelsen desuden ledsages af en vurdering af muligheden for anvendelse af renere teknologi og/eller substitution jf. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 punkt 21. For alle andre stoffer skal anmeldelse senest ske samtidig med rapporteringen af det årlige forbrug. B11 Virksomheden skal løbende arbejde med at substituere, udfase eller reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) og REACH-kandidatlisten. Dette arbejde skal rapporteres til tilsy nsmyndigheden hv ert 3. år i den årlige rapport, første gang for Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3/20: Listen over uønskede stoffer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). 7 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december om klassificering, m ærkning og em ballering af stoffer og blandinger.

10 Luftforurening C1 Vedligeholdelse og kontrol af HEPA filtre Luftfiltre på procesafkast skal kontrolleres og vedligeholdes regelmæssigt og virksomheden skal have skriftlige procedurer/instruktioner herfor. Procedurer/instruktioner bør bl.a. baseres på producentens/leverandørens anvisninger og indeholde retningslinjer for drift og vedligehold af det enkelte filter/filtertype, herunder intervaller for kontrol og udskiftning af det enkelte filter. Instrukser for drift og vedligehold af filtre skal være lettilgængelige for det relevante personale. Resultater af lækagetest, evt. reparationer, udskiftning af filtermateriale mv. samt oplysninger om evt. forekommende driftsforstyrrelser v ed filtret, skal registreres. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden samt på forlangende tilsendes i kopi. C2 Absolutfiltre (HEPA-filter) skal altid kontrolleres for lækage senest arbejdsdage efter montering og reparation. Kontrol af HEPA-filtre foretages på forlangende og altid, når filtret har været afmonteret, udskiftet eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst en gang om året. Kontrol af HEPA-filtre skal udføres som en totallækagetest efter afsnit B.6.4 i ISO samt de af Miljøsty relsen anbefalede tilføjelser og præciseringer hertil, jf. bilag til 5. supplement til Luftvejledningen. Der bør anvendes en polydispers testaerosol nævnt i afsnit C.6.4 i ISO , fx poly alphaolefin. Acceptkriteriet er 0,05 %. Lækagetesten skal udføres af et akkrediteret firma/en certificeret person eller et firma/en person som tilsy nsmyndigheden kan acceptere. Kontrolregel: Lækagen beregnes på baggrund af middelkoncentrationer før og enkeltmålinger (evt. fra scanning af filteroverfladen) efter filtret: Lækage = (Cefter filter / Cfør filter) 1 00 %, hv or Cefter filter = konc entrationen i hvert målepunkt efter filter (μg/l) Cfør filter = middelkonc entrationen før filter (μg/l) HEPA -filtret er i orden hvis doseringskravet er opfyldt og lækagen i hvert målepunkt er mindre end eller lig med 0,05 %. C3 C4 C5 Dekontaminering Procedure for dekontamineringen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Kedelanlæg Det naturgasfyrede kedelanlæg skal i hvert afkast overholde følgende emissionsgrænseværdi: for NOx regnet som NO2 på 65 mg/nm 3 (tør røggas ved % O2). for CO på 7 5 mg/nm 3 (tør røggas ved % O2). Tilsynsmyndigheden kan forlange måling til kontrol af emissionsgrænserne, max én måling pr. år.

11 Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. Prøvetagning og analyse skal ske efter følgende metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Parameter Metodeblad nr. * Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i str øm mende gas NOx O 2 MEL-03 MEL-05 Bestem melse af carbonmonooxid (CO) i CO MEL-06 str øm mende gas *Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Luftvejledningen Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. Lugt Lugtgrænse D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m 3 ved boliger, blandet bolig og erhverv, samt offentlige formål samt LE/m 3 ved erhvervsområder. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. D2 Kontrol af lugt Tilsy nsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår D1/ for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i

12 Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OMLmetoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hv ordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det geometriske gennemsnit af måleseriens lugtemissioner. Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der max kræves én årlig måling og beregning.. E1 Støj Støjgrænser Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Område type 2. Område type 3. Område type 5. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). Boligområder for åben og lav boligbebyggelse. Område type Mandag fredag kl Lørdag 7-14 Mandag fredag Lørdag søn- og helligdage 7-22 Alle dage

13 Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a) i områdetype 3 og 50 db(a) i områdetype 5. Områdetyper og rammeområder fremgår afsnit Støj tabel 4. Tilsynsmyndigheden skal underrettes hurtigst mulig, hvis en støjkilde antages at medføre væsentlige støjgener i boligområder. E2 Kontrol af støj Virksomheden skal løbende opdatere virksomhedens støjkortlægning. Alle betydende støjkilder skal genmåles i løbet af en periode på 6 år med mindre andet aftales. Nye støjkilder samt støjkilder der udskiftes skal måles senest 3 måneder efter ibrugtagningen. Målingerne skal foretages når virksomheden er i fuld drift. Tilsynsmyndigheden kan herudover forlange målinger og beregninger for støjkilder, hvor der er begrundet mistanke om støjgener, f.eks. på grund af pludseligt opståede fejl/defekter, dog højest én gang årligt. Virksomheden skal ligeledes mindst hv ert 6. år dokumentere, at grænseværdierne for støj ikke overskrides. Støjmålinger afrapporteres senest 3 måneder efter støjberegningerne er gennemført. Dokumentationen skal udføres og rapporteres som Miljømåling - ekstern støj af et firma eller en person, der er akkrediteret/certificeret til at udføre Miljømåling eksterne støj, og som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. E3 Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. Affald Maksimale affaldsmængder F1 Følgende affaldstyper må maksimalt oplagres i de anførte mængder: Affaldsty pe Max. Oplag (tons) Farligt affald 5 F2 Bortskaffelse af affald Virksomheden skal arbejde med at identificere mulighederne for at nedbringe affaldsmængderne fra produktionen og skal rapportere dette arbejde til tilsynsmyndigheden. Første gang med den årlige rapportering for Overjordiske olietanke G1 Virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsens 8 regler herunder relevante dele fra 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 42, Bekendtgørelse nr af 21/ om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og piplines

14 G2 Tanke skal sløjfes senest: Tank Fabrikeret Rumindhold Anode dobbeltvæg Sløjfningstermin nr. år Jord og grundvand H1 Palletanke, tromler og anden emballage med kemikalier og affald skal opbevares på tæt belægning og under tag/halvtag. Under tanke til flydende oplag af kemikalier, råvarer eller affald skal der være tætte spildbakker. Spildbakken skal kunne indeholde rumfanget af den største beholder. For nye oplag skal spildbakkerne kunne indeholde rumfanget af den største beholder + %. Udendørs oplag skal sikres mod påkørsel. Ved midlertidig håndtering af tanke i forbindelse med afhentning skal risikoen for påkørsel minimeres mest muligt. H2 Al håndtering af kemikalier skal foregå på tætte belægninger, med mulighed for opsamling af spild. Regnvandsafløb fra befæstede arealer ved af- og pålæsning skal kunne forsy nes med afspærring inden af- og pålæsning af kemikalier foregår. H3 Belægninger, hvor der er mulighed for spild af olie, kemikalier, flydende affald og råvarer samt spildevand, skal til enhver tid være tætte 9 og uden revner og andre skader. Belægninger skal mindst én gang årligt kontrolleres for revner og andre synlige skader. Egenkontrollen skal kunne dokumenteres og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbevares i mindst 5 år, f.eks. v ia v irksomhedens kv alitetsstyringssystem. Eventuelle fugers tilstand og vedhæftning skal indgå i kontrollen. Eventuelle skader skal registreres og udbedres. Den beskrevne kontrol skal være indført senest 12 måneder efter at godkendelsen er meddelt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foranstalter et uvildigt sagkyndigt eftersyn af de befæstede arealer, dog højest én gang årligt. Rapport fra uvildigt sagkyndigt eftersyn skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. Indberetning/rapportering I1 Årsindberetning Årsindberetning Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: 9 Orientering nr. 6/2008 fra Miljøstyrelsen om Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

15 Forbrug af energi og vand. Ov ersigt ov er gennemførte HEPA-filtertests med testdato og resultat. Redegørelse for muligheder for substitution, udfasning og reduktion af forbruget af stoffer på EU s kandidatliste og/eller Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og REACH Kandidatliste (Indeholdt i rapportering for 2016, herefter hv ert 3. år) Rapport over mulighederne for nedbringelse af affaldsmængder (indeholdt i afrapportering for 2016, herefter hvert 3. år). Oversigt over forbrug af råvarer og hjælpestoffer indeholdende o Stof-navn o CAS nr. o Råvareforbrug lagt til grund for godkendelsen inkl. senere ændringer o Aktuelt forbrug samt sidste års forbrug o Faremærkning o Tilstedeværelse på REACH kandidatliste eller LOUS-liste samt o Stoffets tilstandsform Oversigten skal endvidere have tydelig markering af o Ny e råv arer og hjælpestoffer o Samlet årligt forbrug af VOC Frist for indberetning Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. juni. Første afrapportering er for 2014 og indrapporteres pr. 1. juni Driftsforstyrrelser og uheld J1 Virksomheden skal have skriftlige procedurer for registrering af spild og udslip til regnvands- og spildevandsystemer, jord- og grundvand samt luft. Det skal fremgå af procedurerne, hvornår og hvordan relevante my ndigheder underrettes i forbindelse med udslip Registreringen af udslip og uheld skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år. Energi K1 Virksomheden skal foretage en gennemgang af EU BREF om Energieffektivitet og rapportere dette arbejde til tilsynsmyndigheden senest 1. juni 2016.

16 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Baggrund for afgørelsen Revurderingen af Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej A i Kvistgaard er bl.a. baseret på oplysninger, som Miljøstyrelsen har indsamlet gennem en række tilsy n på v irksomheden, samt Bavarian Nordic A/S opdaterede miljøteknisk beskrivelse af virksomhedens aktiviteter på Hejreskovvej A. Den miljøtekniske beskrivelse er vedlagt som bilag A. Bavarian Nordic A/S har i forbindelse med revurderingen gennemgået virksomhedens råvareforbrug og forholdt sig til BAT for vand- og energiforbrug samt spildev and- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer. Bavarian Nordic A/S er omfattet af listepunkt 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Virksomheden er endvidere omfattet af pligten til, at indhente godkendelse til produktion med genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og genteknologi jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. J208. Virksomheden har et naturgasfyret kedelanlæg med 2 kedler til produktion af damp, der anvendes i produktionsprocesser. Den samlede effekt af kedelanlægget er ca. 2.6 MW. Rumopvarmningen foregår med naturgas i et kedelanlæg bestående af 2 kedler på hv er 1 MW. Revurderingen af miljøgodkendelserne indebærer, at Bavarian Nordic A/S kan fortsætte driften af virksomheden, og at der er fastsat grænser for, hvor meget virksomheden må påvirke omgivelserne. Der er også fastsat krav om, hvordan v irksomheden skal kontrollere og eftervise, at godkendelsens v ilkår overholdes Virksomhedens indretning og drift Bavarian Nordic A/S er et vaccine-fokuseret biotekselskab, der udvikler og producerer vacciner til forebyggelse og behandling af livstruende sygdomme. Vaccinerne er henholdsvis cancervacciner og vacciner mod infektionssygdomme. Hovedprincipperne i produktionen af de forskellige vacciner er de samme jf. nedenstående princip diagram for procesforløb. Figur 1. Princip diagram for procesforløb.

17 Produktionen foregår i to separate produktionslinjer med forskellige teknologier; en baseret på wave bags og en baseret på roller bottles. Fremstillingen kan foregå på basis af biologiske agenser, klasse1 og 2 og GMO klasse 1 og 2. Processpildevand, som kan indeholde virus, inaktiveres v ha. opvarmning. Herefter nedkøles det igen og ph justeres inden udledning til offentlig kloak Virksomhedens omgivelser Godkendelsesmyndigheden må ikke meddele miljøgodkendelse medmindre v irksomheden kan driv es på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Virksomhedens placering fremgår af figur 2 til 4. Figur 2. Luftfoto med angivelse af Matrikel for Bavarian Nordic A/S, Hejreskovvej A, 3490 Kvistgård. Figur 3. Bavarian Nordic A/S er beliggende i 2E2. Figur 4. Helsingør Ko mmune Kommuneplan 2013 m ed område 2 E2. rammeområder. Matriklen afgrænses mod nord af Helsingørvejen, som er erhvervsområdets nordlige afgrænsning. På den anden side af Helsingørvejen er spredt bebyggelse i landzone samt Nyrupgård, der ifølge kommuneplanen kan anvendes som erhvervsformål såsom lager- og engrosvirksomhed (2.E.4). H elsingør Kommuneplan Maj 2013

18 Matriklen er til de andre sider omgivet af erhvervsejendomme, bortset fra genboen på Bøgeskovvej, Nyrup gl. skole, som er udlagt til offentlige formål i Kommuneplanen (2.D.2). Udenfor erhvervsområdet mod øst på den anden side af Kongevejen er der spredt bebyggelse i landzone samt Nyrup camping. Mod sy d-vest afgrænses erhvervsområdet af Munkegårde hegn, som er et fritidsområde udlagt til skov. Kommune og lokalplan Virksomheden ligger i et område, der i kommuneplanen er omfattet af rammeområde 2.E.2 Kvistgård Nord, for hvilket der gælder følgende: Områdetype: erhvervsområde Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre % af grundarealet Bygningshøjden må ikke overstige m I lokalplanen 11 er området ligeledes udlagt til erhvervsformål (enhed nr. 1). Enhed nr. 1 må kun anvendes til erhvervsformål. Indenfor området må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Industri- og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Der må ikke indenfor området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, eller virksomhed i øvrigt som giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser. Helsingør Kommune har i 2003, i forbindelse med virksomhedens etablering, 12 og i 2013 i forbindelse med godkendelse af Prostvac 13, 14 tilkendegivet at Bavarian Nordic A/S aktiviteter ikke ses at stride imod nogen planmæssige og miljømæssige bestemmelser som administreres af Helsingør Kommune. Grundvand/drikkevandsinteresser Virksomheden er beliggende i område med særlig drikkevandsinteresser (OSD). Nærmest v andforsynings boring ligger 2, 4 km øst for virksomheden. På virksomheden er to udendørs overjordiske olietanke på mindre en m3. Der er ingen nedgrav ede tanke, der kan påvirke jord og grundvandsbeskyttelsen. VVM Bavarian Nordic A/S aktivitet er anført på bilag 1 i VVM bekendtgørelsen under punkt 6: integrerede kemisk anlæg dvs. Anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er 6e) til fremstilling af farmaceutiske basisproduktion ved hjælp af kemisk eller biologisk proces. I forbindelse med Bavarian Nordic A/S blev miljøgodkendt i 2004, vurderede Hovedstadens Udviklingsråd, at etableringen af vaccineproduktionen var VVM-pligtig. HUR udarbejdede et forslag til regionplan 2001 med VVM redegørelse, der blev vedtaget den 27. august Af VVM-redegørelsen for Bavarian Nordic A/S fra 2004 fremgår det, at der på fabrikken de første år vil være produktion af MVA-BN vaccine mod kopper, men på sigt skulle fabrikken også kunne anvendes til produktion af andre vacciner mod infektionssy gdomme. Af VVM-redegørelsen er den samlede produktion vurderet til 120 millioner doser vaccine pr. år. 11 L Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kv istgård Br ev fra Helsingør Kommune t il Hovedstadens udviklingsråd, dateret 17. december Br ev fra Helsingør Kommune t il Miljøstyrelsen, dateret : Høring i forbindelse med u darbejdelse af miljøgodkendelse t il produktion af ny vaccine på Bavarian Nordic A/S, Kvistgård

19 Med den produktion der er beskrevet i en miljøtekniske vurdering i bilag A vil produktion på virksomheden fortsat ligge indenfor VVM-godkendelsens rammer. Natura 2000 Helsingør kommune har den 15. marts 2013 oplyst, at det nærmeste Natura 2000 område ligger 1,75 km fra virksomheden, og at kommunen ikke har kendskab til bilag-iv arter i området. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke Natura området væsentligt, i det produktionen foregår som en indesluttet produktion. Der skal derfor ikke foretages en nærmeres konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-områder. Helsingør Kommunes bemærkninger til planforhold I Helsingør Kommunes høringssvar 15 vedr. lokalplan forhold, svarede kommunen, at det er de samme planmæssige bestemmelser, der er gældende som på godkendelsestidspunktet. Der er ikke vedtaget noget nyt og der er ifølge kommunen heller ingen aktuelle planer om at ændre planforholdene for området. Miljøministeriet v edtog i august 2013 Fingerplan 2013, hvor den pågældende kommuneplanramme blev udpeget som egnet lokaliseringsmulighed for virksomheder inden for transport og distributionserhverv. Helsingør Kommune (Center for Kultur, Plan og Erhverv) har i høringssvar (maj 2013) til Naturstyrelsen spurgt, hvad denne udpegning betyder for de eksisterende muligheder for området. Helsingør Kommune har den 26. september 2014 som opfølgning på ovennævnte udstående svaret Bavarian Nordic A/S, at: Der er vist ikke så meget i dette: Kommuneplanen rummer de samme muligheder som tidligere og Bavarian Nordic er en eksisterende, lovlig virksomhed. Kommunen kan ikke se, at der skulle være noget planlovsmæssigt til hinder for en ny miljøgodkendelse. Men kommunen er ikke blevet klogere på, hvad udpegningen i fingerplanen betyder, jf. kommunens høringssvar og Miljøministeriets stillingstagen til det: Områder udpeget som egnede lokaliseringsmuligheder for virksomheder inden for transport- og distributionserhverv ( 11, stk. 6). Helsingør Kommunes høringssvar: Helsingør Kommune ønsker en nærmere redegørelse for formålet med reservationen af erhvervsområderne i Kvistgård (Oldenvej og Kvistgård Nord) til transport- og distributionserhverv, ligesom det som minimum bør følges af en definition af, hvad disse erhvervstyper omfatter. Miljøministeriets stillingtagen: Det oplyses kun at baggrunden for udpegningen er den motorvejsnære beliggenhed, men der angives ikke noget om den konkrete betydning heraf Ny e lov krav En række love, bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen er ændret på miljøområdet siden Bavarian Nordic A/S fik meddelt den første miljøgodkendelse. I det følgende angives de, der kan have betydning for revurdering af miljøgodkendelsen af Bavarian Nordic A/S. 15 Helsingør kommunes svar på høring v. revurdering af Bavarian Nordic A-S af

20 Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 20 Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange. Der er bl.a. sikret større åbenhed omkring nye godkendelser og revurdering af eksisterende godkendelser samt ændret på my ndighedsfordelingen i forbindelse med strukturreformen. Der er desuden kommet mere fokus på sikring af virksomheders anvendelse af bedst tilgængelig teknik, specielt at i-mærkede virksomheder lever op til de af EU udarbejdede BREF-dokumenter, som er retningslinjer for bedst tilgængelig teknik (BAT) i de enkelte brancher. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), BEK nr. 669 af 18. juni 2014 Ændringerne af godkendelsesbekendtgørelsen er en del af implementeringen af EU s Direktiv om industrielle emissioner (IED), og har betydning for bl.a. tilsynsfrekvens, implementering af nye BAT-konklusioner samt udarbejdelse af basistilstandsrapport. Derudover ændres listepunkter, så f.eks. (i)-mærkningen for IPPCvirksomheder forsvinder. For Bavarian Nordic A/S blev listepunkt for hovedaktivitet D4 (i) (s) i ændret til: Hovedaktivitet: 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter.(s) Basistilstandsrapport I forbindelse med godkendelse eller revurdering, jf. 1 3 i godkendelsesbekendtgørelse, er kravet om basistilstandsrapport omfattet af overgangsbestemmelserne i 56 og dermed først lovpligtig i forbindelse med førstkommende ansøgning om ændring eller udvidelse modtaget efter 7. januar 2013 eller revurdering efter 7. januar 2014, uanset hvad der kommer først. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3/20, Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer er en signalliste og en vejledning om kemikalier, hvor brugen på længere sigt bør reduceres eller helt stoppes. Listen indeholder stoffer/stofgrupper, som Miljøstyrelsen anser for at have problematiske effekter. Listen over harmoniserede klassificeringer EU's liste over harmoniserede klassificeringer rummer omkring 8000 kemiske stoffer og stofgrupper, hvor EU har fastlagt, hvordan stofferne skal klassificeres og mærkes mht. brand- og eksplosionsfare, sundhed, vandmiljø og ozonlag. Listen erstatter listen over farlige stoffer og ajourføres jævnligt. Kandidatlisten under REACH Kandidatlisten er EU s liste over særligt problematiske stoffer. Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft. Det drejer sig om pligter til at skaffe sig information og videregive information om stoffet i leverandørkæden. Stoffer på kandidatlisten kan senere komme på godkendelsesordningen under REACH. Det vil betyde, at virksomheder skal søge om godkendelse, før de må anvende stofferne. 3.2 Vilkårsændringer Generelle forhold Miljøstyrelsen vurderer, at miljøgodkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden, for at godkendelsens vilkår kan efterleves. Miljøstyrelsen fastsætter krav om, at et eksemplar af godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden, og at relevant driftspersonale skal have kendskab til indhold, relevant for den enkelte medarbejders arbejdsopgaver. 16 Miljøstyrelsens m eddelelse om ændring af listepunkt af 20. marts 2013

21 Tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherre, hvilket fastsættes med vilkår. Dette blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registreret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens a og b. Hvis dette er tilfældet kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens 41d. I overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens 21 pkt. 6 stilles der krav om, at driftsherren straks skal indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkårene ikke er overholdt, samt vilkår om at driftsherren skal sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at vilkåret igen overholdes. Jf. Godkendelsesbekendtgørelsens 21 pkt. 12 stilles der vilkår om, at virksomheden ved ophør af driften skal meddele dette til tilsynsmyndigheden, så der kan træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. Tilsynsmyndigheden skal også underrettes ved delvis ophør Indretning og drift Emissionsbegrænsende udstyr På Bavarian Nordic A/S findes emissionsbegrænsende udstyr, der skal sikre, at forureningen fra virksomhedens produktion kan overholde de vilkår, der er fastsat i godkendelsen. Tilstedeværelse af dette udstyr ligger til grund for vurderingen af miljøpåvirkningerne fra virksomheden. Bavarian Nordic A/S må derfor ikke tage emissionsbegrænsende udstyr som f.eks. absolutfiltre, indeslutninger af produktionsudstyr og inaktiveringsanlæg ud af drift under produktion, uden at Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af ændringen. Der fastsættes vilkår om dette i afgørelsen. Biologiske agenser Nærværende revurdering giver mulighed for produktion med biologiske agenser klasse 1 og 2 herunder: IMVAMUNE/IMVANEX Koppevaccine med MVA-BN, samt PROSTVAC vaccine med Vaccinia og Fowlpox Koppevaccine er generelt klassificeret til klasse 2 i Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø. MVA-BN v irus er imidlertid langt mindre virulent end andre tilsvarende koppevacciner. MVA-stammen skiller sig således markant ud fra de tidligere anvendte typer. MVA-BN vaccinen er klassificeret i klasse 1. MVA-BN virus vil i naturen blive inaktiveret ved nedbrydning vha. en række faktorer bl.a. ultraviolet lys, fosfat, overfladeaktive stoffer og svage syrer, og vil derfor gå til grunde. Tillige kan MVA-BN virus ikke formere sig uden for kyllingefosterceller (CEF celler) 17, 18, 19. I PROSTVAC vaccinen er organismen i produktionen af den nye vaccine Prostvac V (Vaccinia) og Prostvac F (Fowlpox) risikovurderet til at kunne håndteres under GMO indeslutningsniveau Mahnel, H. Untersuchungen zur Virusinaktivierung in Trink- und Oberflächenwasser. Ein Beitrag zur Dekontamination von trinkbaren Wässern mit feldtauglichen. Methoden. Sbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig. B 165, (1977). 18 Mahnel, H., Mayr, A. Erfahrungen bei der Schutzimpfung gegen Orthopocken con Mensch und Tier mit dem Impfstamm MVA. Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift. 19 Roberts, P. Resistance of v accinia virus to inactivation by solven/detergent treatment of blood products. Biologicals Mar; 2 8 (1) : 61-5

22 I Miljøstyrelsens GMO godkendelse af 29. juli 2014 er PROSTVAC V og PROSTVAC F og produktionen klassificeret i klasse 1, jf. bilag 2 i bekendtgørelsen om indesluttet anvendelse. Det er vurderet, at Vaccinia virus partikler har ringe grad af mulighed for overlevelse i naturen. Vaccinia er anvendt som vaccine igennem det meste af det 20. århundrede. Risikoen for vaccinationsbivirkninger vurderes at være meget begrænset, da der normalt kræves en meget høj koncentration af viruspartikler. Dette vil gælde de produkter, der er fremstillet på denne vektor, f.eks. PROSTVAC V. PROSTVAC V vektoren er baseret på NYCBOH vaccinestammen, som er svækket med hensyn til replikation og patogenitet i mennesker. Fowlpox virus partikler vurderes at have ringe grad af mulighed for overlevelse i naturen. Fowlpox er ufarlig for mennesker og pattedyr, men kan fremkalde sygdom i fugle. Fuglekopper, forårsaget af fowlpoxvira findes hos vilde fugle i Danmark, men den præcise udbredelse er ukendt. Risikoen for smitte v urderes at v ære meget begrænset, da smitte kræver en meget høj koncentration af viruspartikler. Dette vil gælde de produkter, der er fremstillet på denne vektor, f.eks. PROSTVAC F. PROSTVAC F vektoren er baseret en fowlpox virus fra POXVAC-TC fjerkrævaccine Af Bavarian Nordic A/S miljøgodkendelse til produktion af PROSTVAC af juni 2013 fremgår det, at Da der er tale om produktion med genmodificeret mikroorganismer, skal der indhentes separat GMO-godkendelse. GMO tilladelsen til produktion af PROSTV A C vaccinen er fremsendt til virksomheden 30. juli 2014 fra Miljøstyrelsen Pesticid og Genteknologi. Det er Miljøsty relsens vurdering, at virksomheden fortsat drives i overensstemmelse med kravene til indeslutning på niveau 2, jf. Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø 20. Bavarian har oplyst, at der på virksomheden ønskes håndteret organismer til og med indeslutningsniveau 2, og vilkårene i revurderingen er tilpasset hertil. Såfremt virksomheden ønsker at håndtere biologiske agenser som kræver et højere indeslutningsniveau (Klasse 3 og 4), påkræv es y derligere indeslutningsforantaltninger og evt. andre vilkår. Hidtidige vilkår: I Bavarian Nordic A/S miljøgodkendelse af 7. september 2004 er der vilkår om, at der må på virksomheden kun håndteres biologiske agenser der på baggrund af en konkret risikovurdering vurderes til højest at kræve indeslutning på niveau 2, jf. DS/EN standard 1620 Bioteknologi - Storskalaproces og produktion - Indretning af fabriksbygninger i forhold til risiko, og bekendtgørelse 864 af. nov. 1993, med senere ændringer fra Arbejdstilsynet om biologiske agenser og arbejdsmiljø. Endvidere er fastsat vilkår om, at brugen af nye biologiske agenser først må ske efter godkendelsesmyndighedens accept. Anmeldelsen om nye biologiske agenser skal sendes til Frederiksborg amt (godkendelsesmyndigheden) senest 4 uger forud for ønsket påbegyndelsestidspunkt. Anmeldelse skal bl.a. indeholde en risikovurdering efter specifikationerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse, og være bekræftet af en uvildig anerkendt ekspertinstans på området og ledsaget af en udtalelse fra Embedslægeinstitutionen. 20 Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø bekendtgørelse januar 2011

23 Endelig er der stillet vilkår om, at i forbindelse med anvendelse af en ny biologisk agens skal virksomheden dokumentere, at anvendte temperaturer og opholdstider i varmebehandlingsanlæggene for spildevand og affald medfører en effektiv inaktivering af produktionsorganismen. I forbindelse med revurderingen af Bavarian Nordic A/S miljøgodkendelse har Miljøstyrelsen taget kontakt til Embedslægeinstitutionen for at høre i hvilket omfang Embedslægeinstitutionen fortsat ønsker, at blive inddraget ved ibrugtagning af nye biologiske agenser og i hvilket omfang dette skal ske. Med henvisning til ovenstående vilkår om at, Anmeldelse skal bl.a. indeholde en risikovurdering efter specifikationerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse, og være bekræftet af en uvildig anerkendt ekspertinstans på området og ledsaget af en udtalelse fra Embedslægeinstitutionen. Embedslægeinstitutionen meddelte den 5. juni 2014 Miljøstyrelsen Virksomheder, at Sundhedsstyrelsen, Embedslæge-institutionen Øst, ønsker ikke at blive inddraget ved ibrugtagning af nye biologiske agenser. Den beskrevne passus har historiske rødder. Fremtidige vilkår For at sikre, at der foretages en vurdering af nye biologiske agenser, videreføres reviderede vilkår om, at der på virksomheden kan håndteres biologiske agenser til og med klasse 2 og at godkendelsesmyndigheden skal orienteres senest 4 uger før produktion. Orienteringen skal indeholde en redegørelse for den biologiske agens klassificering og dokumentation for, at der sker en effektiv inaktivering af produktionsorganismen. Inaktivering af spildevand og affald I Helsingør Kommunes tilslutningstilladelse 21 vilkår er der stillet krav om, at alt spildevand der kan indeholde levende patogene eller miljøfarlige organismer skal inaktiveres inde det tilledes det kommunale kloaksystem samt krav om ph ved tilslutning skal være mellem ph 6-9. I tilknytning til produktionen er etableret 4 anlæg til inaktivering. Dels to kill-anlæg til inaktivering af spildevand og to kill-autoklaver dels til inaktivering af engangsudstyr m.v. i forbindelse med bulk produktionen og dels til laboratorium i bygning 2. I kill-anlæg vil produktionsrester blive inaktiveret ved varmebehandling til 0 % destruktion ved korrekt kombination mellem tid og temperatur. Autoklaveringen er en automatiseret proces, hvorved det sikres, at der overholdes krav til tid/temperatur inden frigivelse af batch. I virksomhedens gældende SOP 22 er det beskrevet, at inaktiveringen gennemføres ved opvarmning til mindst 123 C i 30 min, hvilket er i overensstemmelse med den dokumentation af 0 % kill, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af Helsingør Kommunes tilslutningstilladelse. Automatisering sikrer, at der ikke kan ske utilsigtet udledning af ikke inaktiveret materiale. Lokalet til inaktiveringen er indrettet uden afløb, evt. spild opsamles i sump. 21 Oktober Tilladelse til tilslutning til det kommunale kloaksystem. Helsingør Kom mune Miljøbeskyttelsesloven, Kap Standard Operatin Procedure, Kill-anlæg til inaktivering af flydende affald, Doc no. BN v. 2.0.

24 Kill-anlæggene er fuldautomatiske. Det ene er opbygget således, at der alterneres mellem to tanke, hvor den ene opsamler waste, mens den anden inaktiverer. Inaktivering begynder når tanken er fuld (efter niveau-kontrol). Den andet og nyeste har en opsamlingstank og en behandlingstank med en kontinuert proces. Der er automatisk kontrol af, at inaktiv eringen overholder de givne krav til tid og temperatur, hvorefter det inaktiverede materiale vil blive overført til en konditioneringstank til køling. Behandlingen sikrer, at alle produktrester er uskadeliggjort i overensstemmelse med Helsingør Kommunes vilkår herom. Inden udløb til det offentlige ledningsnet opsamles det inaktiverede spildevand i en brønd med mulighed for afspærring. Hidtidige vilkår I Bavarian Nordic A/S miljøgodkendelse af september 2004 stilles vilkår om, at inaktiveringsanlæg for affald (autoklaver) og for spildevand (kill-anlæg) skal være udstyret med dobbelt (uafhængige) temperaturfølersystem både i top og i bund af reaktoren. Anlæggene skal være udstyret med sikringsforanstaltninger der forhindrer, at utilstrækkeligt behandlet spildevand eller affald kan ledes ud eller fjernes af anlægget. I november 2006 konstaterede miljøtilsynet, at kill-anlægget (spildevandsinaktiveringsanlægget) ikke var forsynet med dobbeltfølersystem for temperaturmåling, som fastsat i vilkår 20 i Frederiksborg Amts miljøgodkendelse af 7. september I mail af 31. august samt 25. september 2007 redegjorde virksomheden for instrumenteringen af kill-anlægget og sikkerheden ved temperaturmåling med det aktuelle temperaturfølersystem. Redegørelsen viste, at den manglende redundans, med meget stor sandsynlighed, ikke vil kunne nedsætte sikkerheden for, at de temperaturforhold, der er nødvendige for at opnå en effektiv inaktivering af de organismer, der pt. håndteres på virksomheden, er overholdt. Det fremgår af bekendtgørelsen om biologiske agenser og arbejdsmiljø, at der i forhold til indeslutningsniveau 2 bl.a. skal træffes foranstaltninger der sikrer, at store mængder kulturvæske indeholdende levedygtige biologiske agenser ikke fjernes fra det lukkede system, medmindre der er foretaget inaktivering ved anerkendte metoder. I bekendtgørelsen stilles endvidere krav om, at spildevandet forud for den endelige udledning skal have gennemgået inaktivering ved godkendt metode. I forhold til affald er det beskrevet, at der skal anbringes mærke til angivelse af biologisk betinget fare jf. bilag når det skønnes nødvendigt. Fremtidige vilkår Virksomheden søgte den 24. september 2014 om reduktion af egenkontrollen af temperaturføler på inaktiveringsanlæg, så frekvensen på kaliberingen reduceres fra to gange årligt til én gang årligt. Virksomheden begrundede anmodningen om reduktionen med, at de seneste 5 års egenkontrolmålinger ikke havde givet anledning til justeringer. Virksomheden har med mail af 9. oktober 2014, redegjort for de foranstaltninger der sikre, at ikke inaktiveret spildevand ikke kan udledes ved f.eks. strømsvigt. Endvidere er normalproceduren for kontrol af temperatur og holdetider beskrevet. Med baggrund i de etablerede procedure til sikring af inaktivering samt de seneste 5 års egenkontroldata, reduceres frekvensen af egenkontrollen af temperaturføleren til én gang årligt.

25 Til sikring af det eksterne miljø stilles vilkår til inaktivering af alt spildevand indeholdende biologiske agenser. Inaktiveringen skal ske i kill-anlæg, og der stilles vilkår til løbende kontrol og registrering af temperatur og holdetider samt årlig kontrol af temperaturføler. Endvidere stilles vilkår om, at affald der kan indeholde biologiske agenser, klasse 2 skal inaktiveres inden det fjernes fra klasse 2 området medmindre, det speciel emballeres efter annerkendt metode. Råvarer og substitution af problematiske stoffer Miljøstyrelsen fastsætter i overensstemmelse med BAT i BREF om organiske finkemikalier vilkår om, at Bavarian Nordic A/S skal forsøge at substituere, udfase eller reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens og EU s lister over særligt problematiske stoffer, f.eks. listen over uønskede stoffer (LOUS) samt V OC-bekendtgørelsens 18 og REACH kandidatliste. I revurderingen har Miljøstyrelsen vurderet den potentielle miljøpåvirkning fra de råvarer og hjælpestoffer, der anvendes på fabrikken. Oplysningerne om anvendte råvarer og hjælpestoffer på Bavarian Nordic A/S fremgår af råvarelisten fremsendt den 5. februar Bavarian Nordic A/S ønsker oplysninger om råvarer og hjælpestoffer holdt fortrolige. Bavarian Nordic A/S kan løbende have behov for at ændre forbruget af råvarer og hjælpestoffer (herunder rengøringsmidler) eller tage nye stoffer i brug. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at miljøgodkendelse af en virksomhed eller et anlæg bl.a. baseres på de oplysninger om forbrug af råvarer og hjælpestoffer, der foreligger på godkendelsestidspunktet, så de stillede vilkår modsvarer den aktivitet eller det projekt, der gives miljøtilladelse til. Oplysninger om hvilke stoffer og mængder der anvendes udgør således et loft for virksomhedens/anlæggets produktion. Det fremgår af Miljøbeskyttelseslovens 33, at driften af en virksomhed ikke må ændres uden godkendelse, hvis ændringen medfører forøget forurening. Både anvendelse af nye stoffer og øget forbrug af allerede anvendte stoffer kan potentielt medføre forøget forurening. Omvendt betragtes det som rimelig praksis, at der er en vis rummelighed i en miljøgodkendelse, så virksomheden ikke nødvendigvis skal ansøge om mindre produktionsforøgelser. Miljøstyrelsen finder det derfor hensigtsmæssigt og acceptabelt, at Bavarian Nordic A/S som udgangspunkt kan tage nye, miljømæssigt uproblematiske stoffer i brug og øge forbrugsrammen for disse, uden godkendelsesmyndighedens forudgående vurdering. Indberetning af brugen af nye stoffer skal ske i overensstemmelse med vilkår B. Listen over uønskede stoffer Bavarian Nordic A/S anvender flere stoffer, der optræder på Listen over uønskede stoffer 23, der indeholder stoffer/stofgrupper, som Miljøstyrelsen anser for at have problematiske effekter. Heraf anvendes 3 stoffer i produktionen i små mængder. Listen over uønskede stoffer er en signalliste og en vejledning til producenter, produktudviklere, indkøbere og andre aktører om kemikalier, hvor brugen på længere sigt bør reduceres eller helt stoppes. Anvendelsen af problematiske stoffer på Bavarian Nordic A/S vurderes ikke i sig selv at udgøre et miljømæssigt problem på grund af de små stofmængder. For at undgå og minimere anvendelse af de problematiske stoffer i fremtidige større produktioner bør Bavarian Nordic A/S have fokus på disse stoffer i forbindelse med udvikling af nye processer og ved ibrugtagning af nye rengøringsprodukter. Miljøstyrelsen fastsætter vilkår om, at Bavarian Nordic A/S skal forsøge at substituere, udfase eller reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og REACHs Kandidatliste. Der fastsættes desuden vilkår om, at der skal redegøres for arbejdet med substitution og udfasning af disse i forbindelse med hver 3. årsrapportering, første rapportering skal indgå i årsrapporten for Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 20, Listen ov er uønskede stoffer

26 I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit G, skal v irksomheden redegøre for den valgte teknologi og andre tekniker med henblik på at begrænse råvare- og energiforbrug, affaldsfrembringelse og emissioner til luft, vand og jord, således at BAT-AEL-værdier overholdes. Og hvis der anvendes stoffer, som er optaget på Listen over uønskede stoffer (LOUS) skal der redegøres for, hvorfor disse ikke kan substitueres. Desuden skal redegørelsen indeholde et resume af de v æsentligste af de ev entuelle alternativer, som v irksomheden har undersøgt Der stilles derfor vilkår om forudgående anmeldelse af nye stoffer, der er på LOUSlisten eller på Kandidatlisten, samt stoffer som efter CLP-forordningen skal mærkes som akut giftige eller miljøfarlige, ved forbrug der overstiger 1 kg. Ved ibrugtagning af øv rige CLP-mærkningspligtige stoffer, skal forbrug over 25 kg anmeldes forudgående Der stilles med vilkåret desuden krav til, hvilke oplysninger disse anmeldelser skal indeholde. Ibrugtagning af øvrige nye stoffer skal fremgå af årsrapporten. Såfremt v irksomheden ønsker et større forbrug af råvarer eller hjælpestoffer jf. v ilkår B1 0, der kan indebære en forøget miljøpåvirkning, skal dette anmeldes og vurderes af tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens 33. Forbruget af samtlige råvarer og hjælpestoffer skal fremgå af årsrapporten, således at tilsy nsmyndigheden løbende kan følge forbruget. Krav til oplysninger om råvareforbrug fremgår af vilkår om årsindberetning Luftforurening Virksomhedens udledning af forurenende stoffer til luften reguleres af luftv ejledningen 24, B-værdivejledningen 25 og lugtvejledningen 26. De væsentligste udledninger til luften fra Bavarian Nordic A/S er organiske opløsningsmidler, primært ethanol, samt udledning af kølemidler fra lækager og sivninger fra køleanlæg, samt NOx og CO emission fra energianlægget. Endvidere kan der håndteres biologiske agenser af forskellig art. Der kan desuden udledes lugt fra gæringsprocesser på virksomheden. Støv fra hovedgruppe 1-stoffer I henhold til B-værdivejledningen må lægemiddelstoffer, der anses for særligt biologisk aktive, som udgangspunkt betragtes som hovedgruppe 1-stoffer med en B-v ærdi på 0,001 mg/nm 3. Når der udledes hovedgruppe 1-stoffer, bør der normalt være forrensning efterfulgt af absolutfiltrering. Absolutfilteret bør være minimum klasse H13 efter DS/EN Denne renseteknik medfører, at emissioner kan nedbringes til koncentrationer langt under 0,01 mg/normal m3. Ved rensning i højeffektive luftfiltre kan emissioner nedbringes til koncentrationer langt under 0,01 mg/nm 3 og det vil ikke være nødvendigt at fastsætte B-værdier for hovedgruppe 1-stoffer, hvis der etableres absolutfiltre på relevante afkast. Virksomheden får leveret færdigblandede medier i opløst form, og der foregår pt. kun afvejning af hovedgruppe 1 stoffer i meget små mængder i laboratoriet. Miljøstyrelsen viderefører vilkår om, at levende biologiske agenser klasse 2, skal håndteres i et lukket system, og gasser derfra skal behandles på en måde, der mindsker udslip, og at afkast fra sikkerhedsbænke der anvendes til håndtering af biologiske agenser skal v ære udstyret med HEPA filter. Der stilles endvidere vilkår om, at luftfiltre på procesafkast skal kontrolleres og vedligeholdes regelmæssigt, og virksomheden skal have skriftlige procedurer/instruktioner herfor. Støv fra hovedgruppe 2-stoffer I henhold til luftvejledningen bør der fastsættes emissionsgrænseværdier og gennemføres emissionsbegrænsende foranstaltninger for hovedgruppe 2 stoffer, hvis de relevante massestrømsgrænser overskrides for virksomheden som helhed. 24 Miljøstyrelsens luftvejledning, Vejl. nr. 2, Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/2002, B-værdi vejledning. 26 Miljøstyrelsens lugtvejledning, Vejl. Nr. 4, 1985

27 Emissionsbegrænsende foranstaltninger skal dog kun gennemføres for afkast, hvor emissionsgrænseværdierne overskrides. Enkelte små afkast kan endvidere friholdes for kravet om rensning, hvis de hver udgør mindre end % af den relevante massestrømsgrænse. For virksomheder, der kun er i drift relativt få af årets arbejdstimer, bør der heller ikke stilles krav om emissionsbegrænsning, selv om massestrømsgrænsen og emissionsgrænseværdien overskrides. De relevante B-værdier skal altid overholdes, men kan i visse tilfælde lempes ved intermitterende drift. På Bavarian Nordic A/S forekommer ikke håndtering af råvarer og medieblandinger i større omfang, da buffer og medieblanding modtages færdigblandet i v æske form. I laboratoriet udføres mindre afvejninger i sikkerhedskabinetter i klasse-2 kabinet med vertikalt flow, hvor luften delvis recirkulerer i skabet. Recirkulerende og afkast luft filtreres v ia HEPA-filtre H1 4. Luften herfra ledes endvidere til fælles afkast med HEPA -filter. Dekontaminering Miljøsty relsen modtog den 23. oktober 2014 anmeldelse af procedure og beregning af emissionerne fra den dekontaminering af virusområderne, der fremadrettet skal ske ved produktionsskift. Af Bavarian Nordic A/S beskrivelse fremgår det, at der i forbindelse med omstilling af produktion fra et produkt til et andet anvendes brintperoxid til dekontaminering. Dekontamineringen foregår ved anvendelse af brintperoxid som doseres til ventilationsanlægget via generator. Doseringen sker indtil, der er opnået den rette koncentration i det nødvendige tidsrum i de rum, der skal dekontamineres. Koncentration og tid styres efter en valideret proces, som er beskrevet i virksomhedens procedure for dekontaminering. Brintperoxid opbevares i beholdere som er placeret i spildbakker. Emission i forbindelse med dekontaminering Den sidste fase af dekontamineringscyklus er en udluftning. Under udluftning åbnes spjæld til afkast på taget. Den første afkastluft har en koncentration på max 30 ppm, hvorefter den falder til 1 ppm efter ca. 20 min. De 30 ppm sikres via v irksomhedens procedure for dekontaminering. Det er ud fra koncentrationen og rumvolumet opgjort, hvilken stofmængde der normalt maximalt udledes. Udledningen sker på ca. 20 min, men er midlet over en time. Virksomhedens har beregnet immission af brintperoxid, der viser at immissionen ved normal max emission midlet over en time giver en immissionskoncentration på 0,0029 mg/m 3. Miljøsty relsen har i lignede sager vurderet at B-v ærdien for brintperoxid ikke må oversigte 0,01 mg/m 3. Af virksomhedens redegørelse fremgår desuden, at OML beregningen er konservativ, da brintperoxid er ustabil og nedbrydes til vand og ilt ved udsættelse for sollys og ved kontakt med overflader og opsuges i øvrigt i vand. Selv inde i rummene, hvor brintperoxid er forholdsvis godt beskyttet, er overlevelsestiden kort. Det reelle immissionskoncentrationsbidrag vurderes af v irksomheden at være væsentlig mindre end den beregnede. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Bavarian Nordic A/S procedure for dekontamineringen sikre at brintperoxid emissionen er under 0,01 mg/m 3. Der stilles vilkår om at procedure skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Opløsningsmidler -V OC-bekendtgørelsen For virksomheder, der fremstiller farmaceutiske produkter med et forbrug på mere end 50 tons opløsningsmidler om året, er emissionen af opløsningsmidler reguleret

28 af V OC-bekendtgørelsen 27. VOC defineres som organiske forbindelser, hvis damptry k er 0,01 kpa ved 293,15 K (20 C) eller ved de anvendte driftsbetingelser. På Bavarian Nordic A/S forekommer emission af flygtige organiske opløsningsmidler fra produktionen og laboratorierne. Emissioner af flygtige VOC er sker bl.a. ved desinfektion af udsty r, overflader og utensilier hvor methanol, propylenglykol samt ethanol- og isopropanolholdige desinfektionsmidler anvendes. I laboratorierne anv endes acetonitril og dichlormethan, der primært anvendes til HPLC- analyser. Analyserne foregår i et lukket system og i små mængder. Virksomhedens VOC forbrug tager afsæt i forbrug af rengørings- og desinfektionsmidler der i 2013 v ar 25.1 l. Det forventede forbrug i 2022 er estimeret til l., hvilket er v æsentligt mindre end kravene til indberetning i henhold til V OCbekendtgørelsens krav. Miljøstyrelsen stiller dog vilkår om årlig rapportering af forbrug af VOC for at kunne følge udv iklingen. Det største VOC forbrug er til desinfektion af de to desinfektionstunneler i CEF-celle produktions området. Tunnelerne benyttes til at desinficere SPF æg. Spredning af ethanol og pereddikesyre Virksomheden har foretaget en beregning af spredningsfaktorer for ethanol og pereddikesyre for at vurdere om de eksisterende afkastforhold sikrer en tilstrækkelig fortynding af udledninger til luften, således, at B-værdier overholdes. Klasse Massestrømsgrænse g/h Emissionsgrænseværdi mg/nm 3 I 0 5 II III Tabel 1. Massestrømsgrænser og emissionsgrænseværdier for virksomheder, der emitterer organiske stoffer 28. Der er ikke en vejledende grænseværdier for pereddikesyre. Massestrømsgrænsen for ethanol er 6250 g/h. Massestrømmen er den samlede mængde af et givet stof, som udledes fra virksomheden efter procesanlæg, men før rensningsforanstaltning. Massestrømmen midles over et skift á 7 timer. Bavarian Nordic A/S beregninger er lavet på baggrund af eksisterende praksis på virksomheden, hvor der for hver 20 liter desinfektionsmiddel der anvendes, kan aftappes mellem 16 og 17 liter til destruktion efter proces. De resterende 3 til 4 liter fordamper. Ved en emission på max 20 % af forbrugt mængde desinfektionsmiddel er den beregnede massestrøm for ethanol 2525 g/h hvilket er væsentlig under massestrømsgrænsen på 6250 g/h. Pereddikesyre emissionen er beregnet til 25,1 g/h hvilket er under massestrømsgrænsen for organiske opløsningsmidler i hovedgruppe 2. Spredningsfaktoren er forholdet mellem den maksimale timeemission (mg/s) og B- værdien (mg/m 3 ). Spredningsfaktoren for ethanol er væsentligt mindre end 250 m 3 /s, hvorfor et afkast 1 meter over tag er tilstrækkeligt til at sikre overholdelse af B- værdien for ethanol. Ifølge luftvejledningen skal der ikke udføres OML-beregning, hvis spredningsfaktoren er mindre end 250 m 3 /s. 27 BEK n r 1452 af 20/1 2/2012 VOC-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler 28 Luftvejledningen nr tabel 7.

29 Spredningsfaktoren for ethanol er beregnet til 1 m 3 /s og således mindre end 250 m 3 /s, mens spredningsfaktoren for pereddikesyre er beregnet til 697 m 3 /s, og er således større end 250 m 3 /s ved samtidig kørsel af begge tunneler, men beregnes emission fordelt på de 4 afkast er spredningsfaktoren under 250 m 3 /s pr. afkast. Da der pt. ikke er fastsat en B-værdi for pereddikesyre stilles der ikke krav om OML beregning. Miljøstyrelsen v urderer på baggrund af ovenstående, at der ikke skal fastsættes grænseværdier for virksomhedens emissioner eller immission af opløsningsmidler. Indretning af målesteder Afkast og indretning af målesteder skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2, Energianlæg Bavarian Nordic A/S har i 20 udskiftet 2 naturgasfyrede dampkedler med en samlet effekt på ca. 2,6 MW til fremstilling af rådamp til produktionen. I den forbindelse blev skorstenen også ændret så der blev etableret to afkastrør i den eksterne skorsten. Kedlerne er placeret i varmecentralen i bygning 5. Rumopvarmning sker v ha. 2 naturgasfyrede kedler på hver 1 MW til varmeforsyning. Kedlerne er i støbejern med gasblæserbrændere. Der er desuden etableret en 360 kw varmepumpe, der udnytter restvarme fra 5 C kølevandssystemet og konverterer det til rumopvarmning. I tilfælde af manglende strømforsyning vil der være røggasemissioner fra nødgeneratorerne. Generatorerne afprøves max. 1 time om måneden. Virksomhedens energianlæg har en samlet indfyret effekt på 4,6 MW. Eurofins gennemførte i marts 2011 emissionsmåling på de to naturgasfyrede dampkedler, resultaterne fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2. Em issionsmåling på kedelanlæg fra Luftvejledningens emissionsgrænseværdier er for fyringsanlæg er: 7 5 mg/normal m 3 ved % O2 tør røggas for CO 65 mg/normal m 3 v ed 1 0 % O2 tør røggas for NOx Det fremgår af emissionsmålingerne fra 2011, at emissionsgrænseværdierne for fyringsanlæg v ar overholdt. Fremtidige vilkår Der stilles vilkår om, at virksomhedens kedelanlæg og dertil hørende luftudledninger skal overholde Miljøstyrelsens Luftvejlednings krav for fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 120 kw og 5 MW hvor emissionen ikke må overstige 75 mg CO/Nm 3 v ed 1 0 % O2 tør røggas og 65 mg NOx /Nm 3 v ed 1 0 % O2 tør røggas. Virksomheden har installeret energiovervågningssystem til opsamling af data og synliggørelse af energi- og vandforbrug, som giver mulighed for at identificere uhensigtsmæssige forbrug. Der er i 2013 installeret en varmepumpe til CV produktion. I 2007 blev der gennemført energiscreening af hele faciliteten. Næste energiscreening er planlagt til 2014.

30 Bavarian Nordic A/S har ikke foretaget en gennemgang af BREF om energieffektivitet i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse og Miljøstyrelsen stiller i K1 vilkår om en sådan gennemgang Lugt Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens 21 pkt. 9 skal godkendelsen sikre, at v irksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse lugtgener. Lugt fra v irksomheder reguleres efter Miljøstyrelsens v ejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder 29. I henhold til lugtvejledningen bør grænseværdien for en virksomheds lugtbidrag ikke overskride 5- LE i boligområder, mens op til 30 LE kan være acceptabelt i industri områder Miljøstyrelsen er ikke vidende om, at der har været lugtklager, og tilsyn med v irksomheden har heller ikke givet anledning til at håndhæve lugtvilkårene. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at der fortsat potentielt vil kunne forekomme lugtgener i forbindelse med celledyrkningen og håndtering af biologisk affald fra produktionen. De eksisterende lugtvilkår videreføres og virksomheden skal ov erholde en grænseværdi på 5 LE i områder med boliger samt LE i erhvervsområdet. Tilsynsmyndigheden kan på given foranledning kræve lugtmålinger Spildev and Spildevandet fra Bavarian Nordic A/S reguleres af Helsingør Kommunes spildevandsplan og Helsingør kommunes tilslutningstilladelse af oktober Spildevandet fra Bavarian Nordic A/S omfatter spildevand fra produktionsanlæg, laboratorier, kantine, sanitet og regnvand fra befæstede arealer. Spildevand afledes til det offentlige kloaksystem og behandles på Sydkystens renseanlæg i Espergærde, inden det rensede spildevand ledes ud i Øresund. Helsingør kommunes spildevandstilladelse omfatter godkendelse af afledning af overfladevand fra tage og befæstede arealer via eksisterende regnvandssystem til en lille sø mod vest og til et grøftesystem mod øst, hvorefter vandet ledes videre til Munkesøvandløbet, der har sit udløb i Øresund. Helsingør Kommune stiller krav til sandfiltre, olieudskiller og tilslutning af tømningsordning. 29 Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/1985 "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder" (Lugtvejledningen)

31 Figur 5. Virk somheden har separatkloakering og tilslutning til o ffentligt net som vist på kortudsnit fra Helsingør Forsyning. Processpildevand er adskilt fra regnvand ved, at der er separat kloakeret, hvilket er i overensstemmelse med BAT i EU BREF Spildevands- og luftrensning 30 og dertil hørende styringssystemer. Separatkloakeringen i området, hvor Bavarian Nordic A/S ligger, sikrer at virksomhedens procesvand og regnvand ikke blandes sammen, men bortledes fra virksomheden i to separate rørledninger. Separatkloakering er tillige med til at minimere risikoen for oversvømmelses-skader, som følge af klimaændringer Støj Ekstern støj fra virksomheder reguleres efter Miljøstyrelsens vejledninger31,32,33,34,35 om støj. Som udgangspunkt er den planlagte anvendelse af omgivelserne bestemmende for den tilladelige støjbelastning fra en virksomhed. Der skal dog tages hensyn til den faktiske anvendelse, såfremt den er mere støjfølsom end den planlagte anvendelse. Bavarian Nordic A/S er i Helsingør Kommuneplan for 2013 placeret i rammeområde 2.E2, der er et erhvervsområde. Nordvest og syd for området ligger erhvervsområderne 2.E4, 2.E5 og2.e6. Nærmeste støjfølsomme områder er boligområde 2.B8, der ligger nord for virksomheden, Nyrup skole 2.D2 der ligger øst for virksomheden og Nyrup Camping 2.F6 der ligger nordøst for virksomheden. Virksomhedens beliggenhed og kommuneplansforhold er beskrevet i afsnit og illustreret i figur 2-4. Områdety per Før støjgrænserne for en virksomhed fastsættes, er det nødvendigt at afgøre hvilke områdetyper v irksomheden støder op til. Nedenstående udpegninger af rammeom- 30 Europa-Kommissionen, Referencedokument om bedste tilgængelige teknik ved spildev ands- og luftrensnings og dertil hørende styringssystemer, Februar Vejledning nr. 5 om ekstern støj fra virksomheder, 1984, kaldet støjvejledningen 32 Vejledning nr. 6 om måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5 om beregning af ekstern støj fra virksomheder, Supplement nr. 3 til vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 3 om ekstern støj i byomdannelsesområder, 2003

32 råder tager udgangspunkt i Helsingør Kommunes kommuneplan 2013 og anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheden. Nyrup landsby er i Helsingør Kommunes kommune plan udlagt til Helårsbolig med særlige bestemmelser om, at Området kan desuden anvendes til jordbrugsformål samt andre anlæg, der kan indpasses i området uden væsentlig genevirkning i forhold til omgivelserne. I Bavarian Nordic A/S miljøgodkendelse fra 2004 stilles krav om, at v irksomheden skal ov erholde grænseværdierne for støj svarende til områdetype 5 Boligområder for åben og lav boligbebyggelse, og ved de spredte boliger i landzonen og de dertil kny ttede udendørs opholdsarealer støjgrænser sv arende til områdetype 3 Områder med blandet bolig erhverv. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det er vanskeligt at håndhæve og imod intentionerne i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder, at underinddele enkelte rammeområder. Støjkravene for område 2.B8 vil med nærværende revurdering omfatte kravene for områdetype 5 Boligområder for åben og lav boligbebyggelse. Hvilket også er i overensstemmelse med den håndhævelse, der tidligere er ført overfor v irksomheden Nyrup Gl. Skole er beliggende inden for Kvistgård Erhvervsområde, i et delområde udlagt til offentlige formål. Ejendommen anvendes pt. til daginstitution - børnehave. I Bavarian Nordic A/S miljøgodkendelse fra 2004 stilles krav om virksomheden støj i 2.D2 skal ov erholde grænseværdierne sv arende til i områdetype 3 Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). Virksomheden søgte i november 2012 om lempelse af støjkravet for rammeområde 2. D2 i aften og natte timerne med baggrund i Nyrup Gl. Skoles faktiske anvendeles som børnehave, der ikke blev benyttet om aftenen og natten. Helsingør Kommune angav i deres høringsvar bl.a., at en ændring af støjgrænsen vil påvirke Helsingør kommunens muligheder for at anvende bygningen til døgninstitution, og dermed begrænse kommunes fremtidige disposition af ejedommen. Endvidere savnede Helsingør Kommune belysning af støjkonsekvensvurdering ved ændringen i forhold til boligområdet i Nyrup Landsby, boligerne på Kongevejen 282 og eksisterende boliger i det nordøstlige område af lokalplan 2.1. Miljøsty relsen meddelte 1 5. marts 2013 afslag på reduktionen af lempelse af støjkravet i rammeområdet ved Nyrup Gl. Skole. Campingpladsen 2.F6 er beliggende i landzone, men tæt på byzone. I overensstemmelse med anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejledning om Ekstern støj i byomdannelses områder, stilles krav om virksomheden skal overholde støjkrav sv arende til Områdety pe 5 - Boligområder for åben og lav boligbebyggelse. I erhvervsområdet skal virksomheden døgnet rundt overholde en grænse på 60 db, gældende for erhvervsområder. Rammeområde Arealanvendelse jf. Helsingør Kom munes Kom m uneplan E4 Ny rupgård -Erhvervsområde Om rådet kan også anvendes til lager- og engrosvirksom hed m ed tilhørende administration og enkelte boliger (max 3 boliger) i de pr. juli 1992 eksisterende bygninger og m ed tilknytning til erhvervsvirksom heden. 2.E6, Ny rupgård vest -Erhvervsområde Om rådet kan også anvendes til lager- og engrosvirksom hed m ed tilhørende administration. 2.E2 Kv istgård Nord - Erhvervsområde By gningernes fodaftryk må maksimalt udgøre % af grundarealet. Om rådetype Områdetype 2 Områdetype 2 Områdetype 2

33 2.B8 Helårs bolig Om rådet kan desuden anvendes til jordbrugsformål samt andre anlæg uden væsentlig genvirkning i forhold til omgivelserne. Om rådetype 5 2.D2 Ny rup skole offentligformål. Områdetype 3 2.F6 Ny rup Camping. Områdetype 5 Tabel 3. Oversigt og Helsingør Kommunes rammeområder og Miljøstyrelsens områdetyper 36. Virksomhedens drift De primære støjkilder på virksomheden er køleanlæg, kølecontainere i terræn, nødstrømsgenerator og afkast på tag. Derudover er der støj fra intern trafik med personbiler til og fra virksomhedens parkeringspladser, trafik med last- og varevogne samt kørsel med truck. Virksomheden kører i døgndrift alle ugens dage, det meste af året. Hovedparten af den egentlige produktion foregår i dagtimerne på første skifte. Bemanding resten af døgnet er primært med det formål at overvåge processerne. Der er udført støjberegninger på virksomheden i november Støjberegningen indeholder en opdateret beregning af støjforholdene omkring virksomheden. Referencepunkter Støjbelastningen er beregnet i 4 referencepunkter beliggende ved de mest støjbelastede områder omkring virksomheden. Figur 8. Støjreference punkter ved Bavarian Nordic A/S. I støjberegningen 38 er det vurderet, at støjen fra virksomheden ikke indeholder tydelige hørbare impulser ej heller tydelige hørbare toner, der gives på den baggrund ikke tillæg for hverken impulser eller rene toner. Støjbelastningen 36 Vejledning fra Miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder november SH Akustik, Miljømåling Ekstern støj Bavarian Nordic A/S Kvistgård SH Akustik, Miljømåling Ekstern støj Bavarian Nordic A/S Kvistgård 2012

34 I nedenstående skema er støjbelastningen i de enkelte referencepunkter v ist sammen med grænseværdien. Referencepunkt Grænseværdi Støjbelastning Lr, i db(a) Dag Aften Nat Dag Aften Nat LAeq,8t LAeq,1t LAeq,0.5t LAeq,8t LAeq,1t LAeq,0.5t R1 Skel mod nordøst ,2 42,0 41,6 R2, Skel mod Nyrup Gl. Skole ,0 42,0 38,8 R3, Skel mod sy d ,2 50,8 45,2 R5, Skel mod beboelse i Ny rup By ,8 39,9 36,2 Tabel 5. Støjbelastningen i de enkelte referencepunkter sammenholdt med grænseværdien. Det fremgår af virksomhedens Miljømålinger af ekstern støj 2013, at den målte og beregnede støjbelastning i reference punkt R5 i skel ved Nyrup By, er højere end de v ejledende støjgrænser om natten. Da virksomheden er eksisterende, vurderer Miljøstyrelsen, at usikkerheden svarende til 2 db på beregningsresultaterne kan fratrækkes måleresultatet, hvorefter grænseværdien ikke overskrides. Fremtidig støj vilkår Opdateret støjkortlægning Bavarian Nordic A/S har ikke i tidligere miljøgodkendelser haft krav om løbende opdatering af støjkortlægningen for virksomheden. Det er Miljøstyrelsens erfaring, at støjbidraget med tiden stiger pga. slitage. Miljøstyrelsen stiller vilkår om, at der skal ske en løbende opdatering af støjkortlægningen for, at sikre at virksomhedens støjbelastning ikke øges og den samlede støjbelastning fra virksomheden følges. For at sikre, at tilsynsmyndigheden bliver orienteret om evt. overskridelser af støjkravene hurtigst mulig stilles vilkår om at støjmålinger skal afrapporteres senest 3 måneder efter de er gennemført. Udgifter forbundet med dokumentationen af om støjkravene er overholdt afholdes af virksomheden. Der stilles nyt vilkår om, at alle betydende støjkilder skal genmåles hvert 6. år. Desuden skal alle nye støjkilder, samt støjkilder der udskiftes, måles senest 3 måneder efter ibrugtagning. Miljøstyrelsen har med baggrund i retningslinerne i Miljøstyrelsens v ejledning nr. 5 fra 1984 og Helsingør Kommunes kommuneplan områdetype beskrivelser videreført støjvilkårene fra Bavarian Nordic A/S miljøgodkendelse af Lavfrekvent støj Virksomheden har ikke i de eksisterende miljøgodkendelser vilkår om lavfrekvent støj. Der er da heller ikke på tilsyn konstateret lavfrekvent støj, ligesom tilsy nsmyndigheden ikke har modtaget klager eller henvendelser om lavfrekvent støj. Der er på virksomheden potentielle kilder til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, bl.a. fra kedelanlæg, ventilation og køleanlæg. Hvis der opstår gener fra lavfrekvent støj, kan forholdet reguleres ved meddelelse af vilkår efter miljøbeskyttelseslovens 41.

35 3.2.7 Affald I Helsingør Kommune er affald fra industrien primært reguleret efter kommunens regulativ for erhvervsaffald. Regulativet indeholder regler for, hvordan affald fra virksomheder i kommunen skal håndteres. Der tages udgangspunkt i minimering af affaldsmængder ved forebyggelse af affald, eller sortering i ov erensstemmelse med affaldshierarkiet til genanvendelse/genbrug, forbrænding med energiudnyttelse eller deponering. Af figur 6 fremgår affaldsmængder for 2011 og 2012 og estimerede affaldsmængder for Virksomheden forventer ikke nye affaldstyper. Når proceslinje 2 til produktion af PROSTVAC tages i brug i 2014, vil de nye roller bottles generere en affaldsfraktion tilsv arende som for wave bags. Begge er af kraftig speciel plast og vil derfor efter inaktivering svare til samme affaldsfraktion kg kg kg Forbrænding Genanvendelse Deponering Ikke farligt affald Farligt affald Sum Tabel 6. Bavarian Nordic A/S affaldsmængder for 2011, 2012 og estimeret affaldsmængder i Affaldsfraktioner der genanvendes er primært pap, blandet plast, elektronikaffald samt jern og metal. Affaldsfraktioner til forbrænding består primært af æg og proces-engangsudstyr såsom produktionsposer, flasker, slanger og andet engangsudstyr m.v. Poser og flasker autoklaveres og bortskaffes til forbrænding. Klinisk risikoaffald forbrændes. Affald som bortskaffes til særlig behandling er primært olie- og kemikalieaffald som sendes til SAVA i Tyskland, bortset fra spildolie. Bavarian Nordic A/S forventede stigning i affaldsmængden på 45 % frem til 2022 begrundes i en generelt større produktion. Virksomheden forventer primært, at mængden af forbrændingsegnet affald vil stige qua større forbrug af engangsudstyr og æg. Hidtidige vilkår I Bavarian Nordic A/S miljøgodkendelse fra september 2004, er fastsat v ilkår om et maks. oplag af farligt affald på 5 ton. Endvidere er stilles vilkår til håndtering, inaktivering og opbevaring af farligt affald, samt krav til håndtering af affald med levende biologiske agenser. Fremtidige vilkår Ifølge 21 stk. 8 i godkendelsesbekendtgørelsen skal miljøgodkendelsen sikre at affaldshierarkiet, jf. 6 b i miljøbeskyttelsesloven, iagttages. Desuden stilles der i 22 stk. 8 krav til håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder angivelse af den maksimale mængde affald, der må opbevares på virksomheden. Der stilles i revurderingen ikke særskilte vilkår, der sikrer, at affaldshierarkiet iagttages, da virksomhedens affald sorteres og bortskaffes i overensstemmelse med Helsingør Kommunes affaldsregulativer og anvisninger.

36 Miljøstyrelsen stiller i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen v ilkår om maksimalt oplag af farligt affald. Der stilles vilkår om, at virksomhedens maksimale oplag af farligt affald må være 5 tons, svarende til ca. 2 mdr. produktion af affald v ed en 45 % stigning i affaldsmængderne. Miljøsty relsen v urderer, at Bavarian Nordic A/S løbende bør arbejde med at nedbringe affaldsmængderne, herunder affald til forbrænding, og øge genanvendelsen i ov erensstemmelse med regeringens Ressourcestrategi 39. Der fastsættes derfor vilkår om, at virksomheden løbende skal identificere mulighederne for nedbringelse af affaldsmængderne fra produktionen, og at v irksomheden hvert 3. år skal rapportere det arbejde til tilsynsmyndigheden. For at sikre, at der ikke kommer affald med levende biologiske agenser ud fra klasse 2 områder, er der i vilkår B6 stillet vilkår om, at affald med biologiske agenser skal inaktiveres eller emballeres inden det forlader klasse 2 området Ov erjordiske olietanke På virksomheden er opstillet to olietanke for opbevaring af diesel til nødstrømsgeneratorerne. Begge tanke er mindre end 6000 l og opstillet på fast bund. Virksomhedens olietanke reguleres efter olietankbekendtgørelsen. Der fastsættes vilkår i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens regler Jord og grundvand På Bavarian Nordic A/S sker udendørs oplag af kemikalier i to adskilte og aflåste miljøcontainere begge med mulighed for opsamling af spild. Oplaget består af syre og baser i 25 liters dunke, 5 liters ethanol flasker, klinisk risikoaffald samt mindre mængder af andre kemikalier. Pladsen ved containerne v ar v ed tilsynet den 23. maj 2014 befæstet med intakt asfalt. Afdækningsmåtter til afspærring af regnvandsafløb ved af- og pålæsningsarealet blev fremv ist. Der er ingen nedgravede tanke eller rørføringer på Bavarian Nordic A/S Evt. spild indendørs i rum med afløb ledes til inaktivering og/eller neutralisationsanlæg. Der stilles vilkår om, at kemikalier og affald skal opbevares på tæt belægning og under tag/halvtag med spildbakker der kan rumme den største beholder (dog + % for nye spildbakker). Der fastsættes endvidere vilkår til håndteringen, af kemikalier skal foregå på tætte belægninger, med mulighed for at opsamling af spild, samt vilkår om, at regnvandsafløbet ved af- og pålæsningen skal kunne forsynes med afspærring inden af og pålæsning af kemikalier foregår. Basistilstandsrapport Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere, om de farlige stoffer (dvs. klassificeret som farlige jf. EU forordningen nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer). Bavarian Nordic bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med produktion af lægemidler, er relevante i forhold til udarbejdelse af en basistilstandsrapport, jf. godkendelsesbekendtgørelsens Ressourcestrategi Danmark uden affald genanvende mere, forbrænd mindre. Regeringen Oktober BEK nr af 21/12/2011 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

37 Dette indebærer, at karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening. Forureningen skal efter Miljøstyrelsens vurdering fortolkes som en risiko for en længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal fra stoffer, der hidrører fra den aktivitet på virksomheden, der er omfattet af IE-direktivet. Virksomheden har i forbindelse med revurderingen fremsendt opdateret miljøteknisk beskrivelse, herunder en risikovurdering af samtlige de stoffer, der anvendes på virksomheden og som er omfattet af CLP-forordningen. Metoden anvendt til risikovurdering er skitseret i nedenstående skema: Trin i Emne Grøn Gul Rød risikov urderi ng (Ingen/Lav risiko) (Potentiel risiko/nogen Risiko) (Høj Risiko) 1 Karakter af miljøeffekt CLP 2XX, 3XX CLP H4XX OK 2 Mængde/år <= kg* >50kg* >500 kg* OK 3 Opbevaring Indendørs adgangskontrolleret Udendørs aflåst med opsamling Udendørs aflåst (gas) OK 4 Skjulte lækager Opbevares/ håndteres i rum indendørs uden direkte afløb Opbevares/ håndteres i rum Opbevares /håndteres i rum indendørs. Transporteres i indendørs. Transporteres i synlige rør hvor kontrol er mulig. skjulte rør uden adgang til Der forefindes nedsænket afløb/ kontrol. pumpe sump til kill/neutralisation i kølerummet. OK 5 Spild ved udendørs Modtages udendørs i original Udendørs transport til Udendørs oplag og transport emballage. Ingen håndtering brugssted. Ingen håndtering brug/omhældning. Håndtering udendørs af affald udendørs af affald udendørs af affald OK 6 Tilstandsform Fast Flydende/hygroskopisk Volatil/gas form OK 7 Risiko for Nej Måske Ja Langtidspåvirkning af jord Tabel 7. Bavarian Nordic A/S kriterier for BTR risikovurdering (Kilde: C7 Consulting ApS). Virksomheden har gennemgået og vurderet samtlige klassificerede stoffer efter ovenstående. For alle kemikalierne har virksomheden vurderet, at der ikke er risiko for udslip til jord og grundvand. Dette hindres bl.a. af en række sikkerhedsforanstaltninger herunder: Råvarer modtages emballeret og typisk i mindre volumener. Udendørs opbevaring i begrænset omfang og efter forskrifterne i aflåste kemikalieskabe med opsamling. Synlig opbevaring i rum/rørføring indendørs hvor kontrol er mulig. Transport sker på befæstet modtageplads (asfalt). Der findes ikke nedgravede tanke på grunden. Ved evt. spild afspærres regnvandskloakken med afspærringsmåtter. Procedure for udendørs håndtering af farlige stoffer og farligt affald. Gulve er etableret med en tæt, fast belægning, således at nedsivning af eventuelt spild ikke forekommer. Udsivning af væske til det fri hindres ved at relevante rum er forsynet med høje, tætte tærskler. Der er etableres spildbakker til opsamling af mindre mængder spild i forbindelse med fx. påfyldning.

38 Til rengøring af udstyr og overflader i produktionen anvendes en række organiske opløsningsmidler, bl.a. et rengøringsmiddel der indeholder ethanol, methanol og 1- propanol og anvendes i større mængde end 500 l. Derudover bliver der i 2013 anvendt knap l ethanol til desinfektion. Den udendørs håndtering af ethanol sker i lukkede beholdere placeret i transportkasse med adsorbtionsmateriale til hindring af udslip til omgivelserne ved spild. Ethanol er mærket H225 brandfare og er let opløselig og kan derfor potentielt udgøre en risiko for grundvandsforurening. Det vurderes dog at opbevaringen og håndteringen medfører, at der ikke er risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening med opløsningsmidler. Syrer og baser Bavarian Nordic A/S anvender en række syre og baser. Eventuelle udslip af syre/baser kan opløse forureninger med tungmetaller, men da der ikke er restforureninger på Bavarian Nordic A/S, vurderes dette ikke at være et scenarie. Syre og baser opbevares endvidere indendørs eller udendørs i miljøcontainer med opsamling kar og uden risiko for nedsivning til jord og grundvand. Kølesystemer Til kølesystemerne bruges glykol, ammoniak samt CFC kølemidler. Johnson Kontrol og Titan drifter og vedligeholder kølecontainerne, virksomheden har ikke oplag af kølemidler. Da Bavarian Nordic A/S i 2003 overtog produktionsbygningerne, fremgik det af Frederiksborg Amts historisk redegørelse, at Amtet vurderede, at der ikke var grundlag for at kortlægge ejendommen i henhold til lov om forurenet jord. I 2007 opkøbte virksomheden et areal på m 2 i forbindelse med ændring af adgangsforhold mv. Virksomheden gennemførte en forureningsundersøgelse af det nye areal, der viste at størstedelen af arealet kunne betegnes som ren. På grundens nordlige del, som støder op mod Helsingørvej, blev der konstateret lettere forhøjet niveauer af PAH er i overjorden. Det blev vurderet, at forureningen skyldes diffus forurening fra Helsingørvej. Der blev ikke påvist forureningskomponenter over detektionsgrænsen i grundvandsprøverne. I forbindelse med udgravning til bygning 8 blev der konstateret en jordforurening på 120 tons. Forureningen blev håndteret af Helsingør kommune, jorden blev bortskaffet til godkendt modtager og der blev efterfølgende taget renbundsprøver af bund og sider. Forureningen stammede fra et gammelt oliefyr. På virksomheden er opstillet to olietanke (mindre end l) til forsyning af de to nødstrømsgenerator. Tankene er dobbeltvæggede og etableret i overensstemmelse med kravene i Olietankbekendtgørelse nr af 21/12/2011. Vurdering På baggrund af virksomhedens risikovurdering samt Miljøstyrelsens vurdering af den fy siske indretning og håndtering af farlige stoffer på v irksomheden træffes afgørelse om, at Bavarian Nordic A/S ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens 13, idet ingen af de stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin listeaktivitet vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal T il- og frakørsel Virksomheden er beliggende i et erhvervskvarter, mod nord grænser v irksomheden op til Helsingørvej og nord for denne er et område med åben lav bolig bebyggelse. Øst for virksomheden ligger Bøgeskovvej og bag denne ligger Nyrup Gl. Skole. Tilkørsel til virksomheden sker via Kongevejen, Egeskovvej og Hejreskovvej. Trafik til og fra Bavarian Nordic A/S består af lastbiler/varebiler samt persontrafik. Leverancer til og fra virksomheden sker primært i dagtimerne, men der kan undtagelsesvis ske leverancer i aftenperioden.

39 I støjberegningen indgår at der er 200 medarbejdere til daghold samt 30 og 20 til henholdsvis aften- og nathold. Det skønnes at 70 % af medarbejderne på daghold kører i egne bil mens 90 % på aften og nat kører i egn bil. I de gennemførte støjberegninger indgår last- og v arebilskørsel med ca. stk. i dagtimerne og en i aftentimerne. Miljøsty relsen v urderer med baggrund i de gennemførte støjberegninger, der tager udgangspunkt i ovenstående forudsætninger, at til- og frakørsel kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende Indberetning/rapportering Der fastsættes i godkendelsen vilkår om indberetning og journalisering af virksomhedens egenkontrol i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen. Forbrug af råvarer, energi og vand, affaldsmængder samt eftersyn af emissionsbegrænsende udstyr, herunder egenkontrol af kill-anlæg skal registreres. Registreringerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden, og skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år. Der fastsættes vilkår om årlig rapportering til tilsynsmyndigheden jf. godkendelsesbekendtgørelsens 21, pkt. 5. Rapporten skal indeholde oplysninger om HEPA -filter tests, forbrug af vand og energi, oversigt over forbrug af råvare og hjælpe stoffer samt hver 3 år en rapport over mulighederne for nedbringelse af affaldsmængder. Derudover skal der hvert 3. år redegøres for virksomhedens arbejde med substitution, udfasning eller reduktion af stoffer optaget på REACH kandidatliste samt Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer Driftsforstyrrelser og uheld Bavarian Nordic A/S har i den miljøtekniske beskrivelse gennemgået de foranstaltninger, der er etableret i forhold til at imødegå driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med virksomhedens drift. Bavarian Nordic A/S har procedurer og installationer, der skal forebygge driftsforstyrrelser og afledte spild og udslip. Disse procedurer omfatter udslip af biologiske agenser/virus/gmo. Processerne foregår i væskefase og i lukket miljø hvorfor virksomheden vurderer, at udslip via ventilationsluft ikke er sandsynlig. Opsamling og inaktivering af processpildevand skal sikre effektivt drab af biologiske agenser/virus/gmo og autoklavering eller anden sikker håndtering af affald inden bortskaffelse sikrer, at risikoen for udslip til omgivelserne med biologiske agenser/virus/gmo er minimal. Miljøstyrelsen fastsætter vilkår om, at virksomheden skal have skriftlige retningslinjer for håndtering af spild samt udslip til regnvands- og spildevandssystemer, jordog grundvand samt luft Risiko/forebyggelse af større uheld Bavarian Nordic A/S er ikke omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 41, og Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af virksomhedens produktion og råvareforbrug, at risikoen for et større uheld ikke er til stede Bedst tilgængelige teknik Bavarian Nordic A/S er omfattet af listepunkt 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter.(s) det tidligere D4: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler (i) (s). 41 Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

40 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser angiver, at der findes følgende retningslinjer for BAT: For tidligere listepunkt D4: Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (V OC-bekendtgørelsen). Orienteringen angiver også som referencer til renere teknologi: EU BREF "Organiske finkemikalier" EU BREF "Spildev ands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer", 2003 Der foreligger ikke nogen BREF, der specifikt omhandler produktion af lægemidler. Miljøstyrelsen har i forbindelse med revurderingen lavet en gennemgang af ovennævnte BREF dokumenter og vurderet anvendelsen af BAT på virksomheden. Miljøsty relsen har derudover foretaget en v urdering af v irksomhedens egenkontrol i forhold til EU BREF dokumentet om Generelle overvågningsprincipper og i øvrigt meddelt vilkår, der er tydelige i forhold til hvilke parametre, der skal overvåges. Endvidere er det fastsat i vilkår, at det er virksomheden, der har ansvaret for at gennemføre overvågningen, her forstået som målinger og undersøgelser, mens det er tilsynsmyndigheden, der gennem virksomhedens årlige rapportering, grønne regnskab og tilsyn i øvrigt, kontrollerer virksomhedens overvågning/egenkontrol. Miljøledelse Overordnet foreskriver BREF dokumenterne anvendelse af miljøledelsessystemer og -v ærktøjer, herunder indførelse og opretholdelse af sy stem, der bl.a. omfatter organiseringen af miljøarbejdet med tydelig ansvarsplacering, opstilling af miljømål, afholdelse af audits, regelmæssig overvågning af den miljømæssige præstation, offentliggørelse af årlige miljøregnskaber, løbende risikovurdering og vurdering af energi- og vandforbrug og affaldsfrembringelse, gode vedligeholdelsesrutiner, mv. Bavarian Nordic A/S har ikke et certificeret miljøledelsessystem, men har planer om at etablere et miljøledelsessystem baseret på principperne i ISO V irksomheden har procedurer, der har til formål at styre virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøforhold og i nogen grad energiforhold. Virksomheden er desuden omfattet af bekendtgørelsen om grønt regnskab og aflægger et miljømæssigt regnskab, der offentliggøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen 42. De seneste 4 år har virksomheden udarbejdet CSR-rapporter, hv or miljø indgår med registrering og vurdering af væsentlige forbrug og emissioner. Energiledelse BAT er ifølge BREF-dokument om Energieffektivitet bl.a. implementering af et energiledelsessystem, hvor virksomheden løbende indfører miljøforbedringer gennem planlagte handlinger og investeringer, og hvor der foretages en kortlægning af forhold vedrørende energieffektivitet og muligheder for energibesparelser bl.a. ved at identificere energiforbruget og energiforbrugende udstyr og etablere nedskrevne procedurer til overvågning og måling af energieffektivitet. BAT er endvidere optimering af forbrændingsanlæg, dampforbrugende systemer, trykluftsystemer, pumpesystemer, varme-, ventilations- og airconditionsystemer, lysforhold, tørring, opkoncentrerings- og separationsprocesser, varmegenvinding og brug af effektive varmevekslere, undersøgelse af mulighederne for kombineret energiproduktion, fx kraftvarme, optimering af leverancen af elektricitet og optimering af elektrisk drevne motorer. På Bavarian Nordic A/S foregår rumopvarmningen med naturgas, der er etableret en varmepumpe der udnytter restvarmen og konverter det til rumopvarmning. Den 6 42 Bekendtgørelse nr. 2 af 3. marts 20 om visse virksomheders afgivelse af m iljøoplysninger

41 tons store kedel der drivedampanlægget blev i 20 udskiftet med to mindre 2 tons kedler. Ventilationsanlægget er behovsstyret (belastning, tid på døgnet/ugen samt ude temperaturen). Efter aftale med Arbejdstilsynet vil virksomheden søge om dispensation til recirkulering af rumluft i den nye bygning 8, bl.a. for at spare på energiforbruget. Virksomheden har installeret energiovervågningssystem til opsamling af data og synliggørelse af energi- og vandforbrug, som giver mulighed for at identificere uhensigtsmæssige forbrug og dermed foretage forbedringer og installeret varmepumpe til CV produktion. I 2007 blev der gennemført energiscreening af hele faciliteten næste energiscreening er planlag til Bavarian Nordic A/S har ikke foretaget en gennemgang af BREF om energieffektivitet i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse og Miljøstyrelsen stiller i M1 vilkår om en sådan gennemgang. 3.3 Bemærkninger til afgørelsen 3.4 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Nedenfor er Helsingør Kommunes høringsvar ved opstart af revurderingen af 11. december Helsingør Kommune har den modtaget høringsbrev fra Miljøstyrelsen i forbindelse med revurdering af Bavarian Nordic A/S Miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen spørger om de planmæssige rammer, der gjaldt for virksomheden/området på godkendelsestidspunktet stadig er gældende og om der er nyt på vej. Helsingør Kommune bekræfter, at det stadig er de samme planmæssige bestemmelser, der er gældende. Der er ikke vedtaget noget nyt og heller ikke noget på vej hos kommunens planmyndighed. Eneste nye er, at Miljøministeriet i august 2013 har vedtaget Fingerplan 2013, hvor den pågældende kommuneplanramme er udpeget som egnet lokaliseringsmulighed for virksomheder inden for transport og distributionserhverv. Helsingør Kommune (Center for Kultur, Plan og Erhverv) har i høringssvar (maj 2013) til Naturstyrelsen spurgt, hvad det betød for de eksisterende muligheder i området, at der var denne nye udpegning, men styrelsen har ikke svaret herpå før Fingerplanen blev endeligt vedtaget. Nedenfor er Embedslægeinstitutionens høringsvar vedr. inddragelse ved ibrugtagning af nye biologiske agenser af 5. juni Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, ønsker ikke at blive inddraget ved ibrugtagning af nye biologiske agenser. Den beskrevne passus har historiske rødder Inddragelse af borgere mv. Revurderingen har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside den 3. december Der var ingen henvendelser vedrørende revurderingen Udtalelse fra virksomheden De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens 7 5.

42 Bavarian Nordic A/S har haft en række bemærkninger til udkast til afgørelsen. Disse er indarbejdet i afgørelsen. 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D Revurdering Virksomhedens miljøgodkendelser revurderes i ov erensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen. Heraf fremgår at tilsynsmyndigheden skal tage en godkendelse af en bilag 1-v irksomhed op til revurdering, når EU- Kommissionen har offentliggjort en BAT konklusion i EU Tidende. Godkendelser af bilag 1-virksomheder, hvis hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konklusion skal regelmæssigt og mindst hvert. år tages op til revurdering og om nødvendigt ændres i lyset af den teknologiske udvikling. Revurdering af Bavarian Nordic A/S v il således senest ske i Listepunkt Listepunkt 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter BREF Bavarian Nordic A/S er omfattet af listepunkt 4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter.(s) det tidligere D4: Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler (i) (s). Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser angiver, at der findes følgende retningslinjer for BAT: For tidligere listepunkt D4: Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (V OC-bekendtgørelsen). Orienteringen angiver også som referencer til renere teknologi: EU BREF "Organiske finkemikalier" EU BREF "Spildev ands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer", 2003 Der foreligger ikke nogen BREF, der specifikt omhandler produktion af lægemidler. Miljøstyrelsen har i forbindelse med revurderingen lavet en gennemgang af ovennæv nte og v urderet anv endelsen af BAT på v irksomheden VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen Afgørelsen v edrører eksisterende aktiviteter, der er ikke ansøgt om nye aktiviteter eller forøgelse af virksomhedens hidtidige produktion. 4.2 Øvrige afgørelser Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: - Bav arian Nordic A/S miljøgodkendelse af 7. september Miljøgodkendelse til produktion af PROSTVAC vaccine på anlægget i Kvistgård af 6. juni 2013.

43 4.3 Tilsyn med virksomheden Miljøsty relsen Virksomheder er tilsynsmyndighed for virksomhedens miljøgodkendelse. Dog er Helsingør Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det kommunale spildevandsrenseanlæg. Miljøstyrelsen GMO er tilsyn og godkendelsesmyndighed for GMO produktionen. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne afgørelse vil blive annonceret på Afgørelsen Følgende parter kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 0 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen Der kan klage over nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med og. For revurderede vilkår, der ikke er ændret, dvs. umarkerede vilkår, er det kun beslutningen om, at disse vilkår ikke ændres, der kan klages over. Endvidere kan man klage over, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på eller Klagen skal være modtaget senest den 24. december Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 27, 11 København K eller Klagen skal være modtaget senest den 24. december 2014 inden kl Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klag8eren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

44 Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Revurdering En klage over revurderingen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Helsingør Kommune: og Annette Vedel: Embedslæge Institutionen: Danmarks Naturfredningsforening; Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening,

45 5. BILAG Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse Vedlagt efter bilag F.

46 Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:5.000

47 Bilag C: Virksomhedens omgivelser

48 Bilag D:Lovgrundlag Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 20. Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september Bekendtgørelser Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr af 20. december Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 15 af 15. december 20. Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, nr af 20. december 2012 (VOCbekendtgørelsen, afløser bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg, nr. 350 af 29. maj 2002). Vejledninger fra Miljøstyrelsen Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. BREF-dokumenter EU BREF "Organiske finkemikalier", 2005 EU BREF "Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer", Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 34/1994: "Cross Flow Filtrering - Anvendelsesmuligheder og miljøgevinster. International erfaringsopsamling", Miljøstyrelsen EU BREF Emissioner fra oplagring, Andet Miljøstyrelsen. Listen over uønskede stoffer EU Kemikalieagenturs, ECHA, liste over særligt problematiske stoffer Kandidatlisten: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. dec om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

49 Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste Love Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 20. Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september Bekendtgørelser Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr af 20. december Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 15 af 15. december20. Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, nr af 20. december 2012 (VOC-bekendtgørelsen, afløser bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg, nr. 350 af 29. maj) 2002). Vejledninger fra Miljøstyrelsen Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. BREF-dokumenter EU BREF "Organiske finkemikalier", 2005 EU BREF "Spildev ands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer", Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 34/1994: "Cross Flow Filtrering - Anvendelsesmuligheder og miljøgevinster. International erfaringsopsamling", Miljøsty relsen EU BREF Emissioner fra oplagring, Andet Miljøstyrelsen. Listen over uønskede stoffer EU Kemikalieagenturs, ECHA, liste over særligt problematiske stoffer Kandidatlisten: Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. dec om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

50 Bilag F: Liste over sagens akter Bavarian Nordic A/S opdaterede miljøtekniskbeskrivelse Helsingør Kommunes hørringsvar vedr. planmæssige rammer Bavarian Nordic A/S BRT risikovurdering og v irksomhedens kemikalieliste Virksomhedens svar på supplerende oplysninger Miljøstyrelsens tilsyn på Bavarian Nordic A/S. 24/ Supplerende oplysninger samt anmodning om ændring af egenkontrol af temperaturføler Supplerende oplysninger - Helsingør kommunes bemærkninger til planforhold Kalibreringsrapporter for temperaturføler Supplerende oplysninger vedr. inaktiveringen Notat vedr. dekontaminering Helsingør Kommunes tilslutningstilladelse af oktober 2004

51 Revurdering Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse af multiproduktionsanlæg til vaccineproduktion på Bavarian Nordic A/S Standgade 29 DK København K Tlf.: (+45) www. mst.dk

52 Bavarian Nordic A/S Miljøteknisk Beskrivelse Revurdering af miljøgodkendelse Multiproduktionsanlæg C7Consulting C7 Consulting

53 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg. 2 C7 Consulting ApS Ravnshøjvej 7A Kornerup 00 Roskilde Telefon E mail Bavarian Nordic A/S Miljøteknisk Beskrivelse Revurdering af miljøgodkendelse Multiproduktionsanlæg Rapport.: Hovedrapport Kunde: Adresse 1: Adresse 2: Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej A DK-3490 Kvistgaard Dokument nr. 1 Revision nr. 001 Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Charlotte Brit Pedersen, C7 Consulting ApS Hans J. Andersen, Bavarian Nordic A/S John Mikkelsen Bavarian Nordic A/S Brian Sall, Bavarian Nordic A/S Henrik Birk, Bavarian Nordic A/S Britt Christensen, Bavarian Nordic A/S Charlotte Brit Pedersen, C7 Consulting ApS C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

54 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg. 3 Indholdsfortegnelse 1 Ansøger og ejerforhold (A) Ansøger Virksomhed Ejerforhold Kontaktpersoner 6 2 Oplysninger om virksomhedens art (B) Listebetegnelse Kort beskrivelse af det ansøgte projekt Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Eventuelt ophørstidspunkt. 8 3 Oplysninger om etablering (C) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer Tidsplaner 8 4 Oplysninger om virksomhedens beliggenhed (D) Oversigtsplaner, beliggenhed m.v Lokaliseringsovervejelser. 4.2 Drift 12 5 Virksomhedens indretning (E) Ejendommens indretning Produktions- og lagerlokalers placering og indretning Luftafkast Støj- og vibrationskilder Afløbsforhold Udendørs oplag Interne transportveje 19 6 Beskrivelse af virksomhedens produktion (F) Produktionskapacitet, råvarer og hjælpestoffer Hjælpe og Energianlæg Driftsforstyrrelser eller uheld Opstart/nedlukning 32 7 Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) (G) BAT dokumenter m.v Miljøledelse m.v GMP Engangs bioreaktorer Råvarer m.v Vandforbrug Spildevand Energiforbrug Støj Opbevaring 35 8 Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger (H) Luftforurening Spildevand Støj 8.4 Affald 42 C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

55 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg Jord og grundvand 43 9 Forslag til vilkår og egenkontrol (I) 46 Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld (J) 46.1 Særlige emissioner ved driftsuheld 46.2 Foranstaltninger til imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld 46.3 Foranstaltninger til begrænsning af virkningerne for mennesker og miljø af evt. driftsuheld Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør. (K) Ikke-teknisk resume (L) Bilagsfortegnelse 51 C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

56 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg. 5 1 Ansøger og ejerforhold (A) Bavarian Nordic A/S er et vaccine-fokuseret biotekselskab, der udvikler og producerer innovative vacciner til forebyggelse og behandling af livstruende sygdomme. Vaccinerne er henholdsvis cancervacciner og vacciner mod infektionssygdomme. Inden for cancervaccine er udviklingen koncentreret om vacciner mod sygdomme, hvor der er et klart, udækket medicinsk behov og dermed et stort kommercielt potentiale. Aktiviteterne omfatter forskningslaboratorier i Mountain View, Californien, USA. I 2013 er aktiviteterne nedlagt i Berlin og flyttet til Kvistgård. Indenfor infektionssygdomme rummes den fulde værdikæde allerede fra tidlig forskning og udvikling, over stor-skala produktion og til salg til regeringer. Aktiviteterne omfatter forskningslaboratorierne i Martinsried, Tyskland, produktionsanlæg i Kvistgård, kontor i Washington, USA samt kontor i Singapore. Bavarian Nordic A/S er grundlagt i 1994, blev børsnoteret i 1998 og beskæftiger p.t. ca. 450 medarbejdere på verdensplan heraf ca. 250 i Kvistgård. Bavarian Nordic A/S produktionsanlæg i Kvistgård er designet til at fremstille vacciner og er godkendt til produktion med biologiske agenser i klasse 1 og 2. Siden 2005 har fabrikken været anvendt til fremstilling af IMVAMUNE koppevacciner primært til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager. Igennem de senere år er det lykkedes for selskabet væsentligt at optimere produktionseffektiviteten. Der pågår yderligere arbejde med at forbedre produktionsprocessen- og effektiviteten for produktion og levering af IMVAMUNE. For fuldt ud at udnytte den interne ekspertise inden for produktion af poxvirusbaserede vacciner samt optimere anvendelsen af anlægget i Kvistgård arbejder Bavarian Nordic A/S henimod et egentligt multiproduktionsanlæg med flere formål, sådan som det er beskrevet i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse, for derved at imødekomme selskabets produktionskrav på kort, mellemlang, og lang sigt. Herunder er anlægget ved at blive klargjort til kommerciel produktion af PROSTVAC og vil overtage produktionen af klinisk forsøgsmateriale til selskabets liniske udviklingsprojekter, som tidligere er blevet produceret på selskabets pilotproduktionsanlæg i Berlin, Tyskland. Anlægget i Kvistgård har fra starten være tiltænkt at skulle anvendes til produktion af flere forskellige vacciner og er derfor forberedt som et multiproduktionsanlæg, hvorved der kan opnås en mere fleksibel produktionstilgang. 1.1 Ansøger Navn: Bavarian Nordic A/S Adresse: Hejreskovvej A, 3490 Kvistgård Tlf: C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

57 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg Virksomhed Navn: Bavarian Nordic A/S Adresse: Hejreskovvej A, 3490 Kvistgård Matrikel-nr. 2 ax Nyrup by, Tikøb CVR-nr P-nr Fabrikschef/ Anders Hedegaard, administrerende direktør Juridisk ansvarlig for driften 1.3 Ejerforhold Bavarian Nordic A/S er ejer af grund og bygninger. Virksomheden skrev under på køb af Orion Pharmas tidligere grund og bygninger i Kvistgård den 1. december 2003 med overtagelse 1. februar Kontaktpersoner Titel: Vice President Navn: Henrik Birk Tlf: Mobil: Titel: Facility Manager Navn: John Mikkelsen Tlf: Mobil: Miljøkonsulent Firma C7 Consulting ApS Adresse Ravnshøjvej 7a, Kornerup, 00 Roskilde Navn: Charlotte Brit Pedersen Mobil: Oplysninger om virksomhedens art (B) 2.1 Listebetegnelse I henhold til bekendtgørelse 1 om godkendelse af listevirksomheder efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 er hovedaktiviteten hos Bavarian Nordic A/S, Hejreskovvej A i Kvistgaard, omfattet af listepunkt bilag 1 punkt: 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter 1 Bekendtgørelse nr af 20/12/2012 om godkendelse af listevirksomhed C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

58 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Bavarian Nordic A/S miljøgodkendelse fra 7. september 2004 skal revurderes. Det er i den forbindelse aftalt med tilsynsmyndigheden at udarbejde en ny opdateret miljøteknisk beskrivelse. Formålet med opdateringen er at indarbejde de ændringer der er sket siden 2004 inkl. miljøgodkendelsen af produktion af PROSTVAC vaccine 2. Nærværende Miljøtekniske Beskrivelse bygger på den samme filosofi bag såvel miljøgodkendelsen fra 2004 såvel som VVM redegørelsen fra 2004, som var at skabe rammer og mulighed for at producere forskellige vacciner. Faciliteten er således indrettet til at kunne håndtere biologiske agenser, der kræver indeslutningsniveau 2, selvom den nuværende produktion af den aktuelle vaccinevirus MVA-BN ud fra en risikovurdering kun krævede indeslutningsniveau 1. Ligeledes er der derfor stillet vilkår i miljøgodkendelsen i overensstemmelse med at produktionen er indrettet til at producere flere forskellige vacciner. For at understrege at der er tale om produktion af flere forskellige vacciner er det valgt at benævne anlægget: Multiproduktionsanlæg. Realiseringen af planerne om at producere flere forskellige vacciner vil ske i de kommende år dels med produktion af PROSTVAC og andre produkter og dels med produktion af klinisk forsøgsmateriale til selskabets prækliniske udviklingsprojekter. Sidstnævnte blev tidligere produceret på selskabets pilotproduktionsanlæg i Berlin, Tyskland. Virksomhedens pipeline er nærmere beskrevet i afsnit Produktionen af PROSTVAC betyder i øvrigt at produktionen skal godkendes til GMO 2, da den ene komponent i PROSTVAC vaccinen, Prostvac V, er klassificeret som GMO2 organisme, jf. Tabel 1 og miljøgodkendelse for PROSTVAC 2. Godkendelse Lovgivning Myndighed 1 Samlet godkendelse af den genetisk Bekendtgørelse om godkendelse af produktion MST modificerede mikroorga- nisme og produktionsanlægget. med genetisk modificerede mikroorganismer, nr. 225 af 19. marts Godkendelse af produktionen Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø AT 3 Klassifikation af anlægget nr. 9 af 11. sep 2008 Tabel 1 GMO Godkendelser (indhentes) Udover produktion af flere forskellige vacciner er der i bl.a. VVM redegørelsen 3 beskrevet at fremtidige udbygningsplaner kan omfatte ekstra bygninger, proceslinjer og lagre m.v. De bygninger m.v. der er etableret siden 2004 fremgår af Tabel 6: Bygninger og indretningsliste. I forhold til miljøgodkendelsen fra 2004 er følgende anlæg ikke etableret: 1. et anlæg til procesudvikling (pilotanlæg) 2. et fylde- og pakkeanlæg. Ad 1 Der er p.t. etableret faciliteter for produktudvikling i lejede lokaler i Hørsholm 2 3 MILJØGODKENDELSE af produktion af PROSTVAC vaccine. Miljøstyrelsen. 6. juni 2013 Regionplantillæg til regionplan 2001 for hovedstadsregionen. Retningslinier og VVM redegørelse. Forslag Vaccineproduktion i Kvistgård. Maj Vedtagelse af regionplantillæg på HUR møde C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

59 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg. 8 Ad 2 Der etableres en fuldautomatisk fyldemaskine til aseptisk påfyldning. Der vil ske fyldning af færdigvarer herunder PROSTVAC og produkter til kliniske forsøg. Da der ellers er tale om det samme produktionsområde, produktionsprincipper og typer af råvarer m.v. til produktion af de forskellige vacciner m.v. vurderes der ikke at være ændringer i forhold til eksisterende miljøgodkendelser. 2, 4 De få ændringer der ikke tidligere er beskrevet er: Fumigation/gasning af faciliteten i forbindelse med desinfektion ca gange årligt Konkretisering af produkter til salg og kliniske forsøg i de kommende år 2.3 Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Det vurderes, at der i forbindelse med virksomhedens drift ikke på noget tidspunkt vil være stoffer tilstede på virksomheden i en mængde over tærskelmængden i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso-direktivet). Herunder heller ikke tilstedeværelsen af naturgas i de angivne mængder. 2.4 Eventuelt ophørstidspunkt. Der foreligger ingen planer om virksomhedens ophør. 3 Oplysninger om etablering (C) 3.1 Bygningsmæssige udvidelser/ændringer Nærværende opdaterede Miljøtekniske beskrivelse omfatter ingen bygningsmæssige udvidelser/ændringer udover de allerede anmeldte/godkendte. 3.2 Tidsplaner Ikke relevant. Dog kan det oplyses at det i anmeldelsen 2 af ny bygning til produktion af PROSTVAC er anført at den forventes at stå klar til test medio Miljøgodkendelse. Bavarian Nordic A/S. Bøgeskovvej 9, 3490 Kvistgård. Produktion af vaccinepræparater Miljøafdelingen. J.nr / dao. 7. september C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

60 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg. 9 4 Oplysninger om virksomhedens beliggenhed (D) 4.1 Oversigtsplaner, beliggenhed m.v. På bilag 1 er vist en oversigtsplan med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omkringliggende grunde. Virksomheden er ligeledes angivet på Billede 1. Kilde: Miljøministeriet. Plansystem.dk Billede 1 Luftfoto med angivelse af Matrikel for Bavarian Nordic A/S, Hejreskovvej A, 3490 Kvistgård Grunden er beliggende i Kvistgård erhvervsområdes nord-østlige del (2.E.2). Matriklen afgrænses mod nord af Helsingørvejen, som er erhvervsområdets nordlige afgrænsning. På den anden side af Helsingørvejen er spredt bebyggelse i landzone samt Nyrupgård, der ifølge kommuneplanen 5 kan anvendes som erhvervsformål såsom lager- og engrosvirksomhed (2.E.4). Matriklen er til de andre sider omgivet af erhvervsejendomme, bortset fra genboen på Bøgeskovvej, Nyrup gl. skole, som er udlagt til offentlige formål i Kommuneplanen (2.D.2). Udenfor erhvervsområdet mod øst på den anden side af Kongevejen er der spredt bebyggelse i landzone samt Nyrup camping. Mod syd-vest afgrænses erhvervsområdet af Munkegårde hegn som er et fritidsområde udlagt til skov. 5 Helsingør Kommuneplan Maj 2013 C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

61 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg. 4.1 Lokaliseringsovervejelser. Bavarian Nordic A/S valgte i sin tid placeringen i Kvistgård efter en undersøgelse af forskellige placeringsmuligheder i ind- og udland. Udvælgelsen af Kvistgård skete efter en nærmere vurdering af arbejdskraftens tilgængelighed, infrastruktur i forhold til Bavarian Nordic A/S øvrige placeringer samt etableringstid for produktionen. Ved overtagelse af grunden havde anlægget gennem en årrække været brugt til farmaceutisk produktion. Området i Kvistgård er, nu som dengang, i kommuneplan og lokalplan udlagt som erhvervsområde og i overensstemmelse med rammerne, jf. afsnit og I afsnit fremgår endvidere at anlægget ligger indenfor rammerne af VVM redegørelsen 3 og i afsnit at anlægget ikke påvirker Natura 2000 områder. Det er således fortsat en optimal placering af virksomheden og der er blot tale om uændret videreførelse i forhold til allerede godkendte rammer Kommuneplan Virksomheden ligger i et område der i kommuneplanen er omfattet af rammeområde 2.E.2 Kvistgård Nord, for hvilket der gælder følgende: Områdetype: erhvervsområde Bygningernes fodaftryk må maksimalt udgøre % af grundarealet Bygningshøjden må ikke overstige m Lokalplan I lokalplanen 6 er området ligeledes udlagt til erhvervsformål (enhed nr. 1). Enhed nr. 1 må kun anvendes til erhvervsformål. Indenfor området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Industri- og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Der må ikke indenfor området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, eller virksomhed i øvrigt som giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser. Helsingør Kommune har i forbindelse med virksomhedens etablering tilkendegivet 7, at Bavarian Nordic A/S aktiviteter ikke ses at stride imod nogen planmæssige og miljømæssige bestemmelser som administreres af Helsingør Kommune. Dette har Helsingør Kommune, senere bekræftet i forbindelse med anmeldelse af produktion af ny vaccine PROSTVAC hvor de i et høringssvar 8 skriver, at: L Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Brev fra Helsingør Kommune til Hovedstadens udviklingsråd, dateret 17. december 2003 Brev fra Helsingør Kommune til Miljøstyrelsen, dateret : Høring i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse til produktion af ny vaccine på Bavarian Nordic A/S, Kvistgård C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

62 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg. 11 der ikke er forhold i ansøgningen, der er i konflikt med kommunens gældende planer, herunder bl.a. Kommuneplan , Kvistgård, lokalplan 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård - hverken for selve området eller i relation til tilgrænsende områder, eller planer i relation til forsyningsområder (herunder spildevandsplan, affaldsplan, varmeplan) der ikke er områder, arter eller miljø-parametre (inden for vores (red.: Helsingør Kommune) myndighedsområde), som kan forventes at blive påvirket væsentligt ved projektet VVM Anlægget i Kvistgård er anført på bilag 1 i VVM bekendtgørelsen 9 under pkt. 6 Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er 6 e) til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces. I forbindelse med virksomhedens etablering, vurderede Hovedstadens Udviklingsråd, at etableringen af vaccineproduktionen var VVM-pligtig. HUR udarbejdede et forslag til regionplan 2001 med VVM redegørelse, der blev vedtaget den 27. august Af VVM-redegørelsen for Bavarian Nordic A/S fra 2004 fremgår det, at der på fabrikken de første år vil være produktion af MVA-BN vaccine mod kopper, men på sigt skulle fabrikken også kunne anvendes til produktion af andre vacciner mod infektionssygdomme. I VVMredegørelsen er den samlede produktion vurderet til 120 millioner doser vaccine pr. år. Dette er senest bekræftet i forbindelse med godkendelse 2 af produktion af ny vaccine PROSTVAC på fabrikken i Kvistgård: Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den ansøgte ny produktion af PROSTVAC vaccine er omfattet af den eksisterende VVM redegørelse fra Habitatdirektivet Helsingør kommune har oplyst 8 at det nærmeste Natura 2000 område ligger 1,75 km fra virksomheden og kommunen har ikke kendskab til bilag IV arter i området. På den baggrund har Miljøstyrelsen vurderet 2, i forbindelse med godkendelse af PROSTVAC vaccine, at projektet ikke kan påvirke Natura området væsentligt, og der skulle derfor ikke foretages en nærmeres konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura områder. 9 BEK nr 15 af 15/12/20 vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

63 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg Drift Processerne og utilities vil køre i døgndrift alle ugens 7 dage, det meste af året. Hovedparten af den egentlige produktion vil foregå på de første to skift. Bemanding resten af døgnet vil primært være med det formål at overvåge processerne. Bemanding i aften og nattetimerne vurderes at være ganske få medarbejdere. Der skal derfor fortsat være 3-holdsskift, jf. Tabel 2. Der forventes drift hele året, og der vil i nogle uger være reduceret drift fx. i forbindelse med de større ferier (sommer og jul) skifte 2. skifte 3. skifte Timer Timer Timer timer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Tabel 2 Driftstider Timer/uge 168 Uger/år 52 Timer pr. år Til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Til og frakørsel til matriklen består af lastbiler/varebiler samt persontrafik. Indkørsel sker fra Hejreskovvej, jf. Billede 2. Råvarer og hjælpestoffer leveres med lastbiler/varebiler typisk som pallevarer. Der vil ske leverancer primært i dagtimerne til anlægget. Der kan undtagelsesvis ske leverancer udenfor dagtimerne, men hovedsaglig sker leverancerne som dagligvarer henholdsvis varer leveret hver uge eller hver 14. dag. Råvarer og hjælpestoffer modtages øst for produktionsbygningen. C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

64 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg. 13 Aflæsning/afhentning Aflæsning/afhentning 3 p-pladser 50 p-pladser Post og pakker Kilde: Miljøministeriet. Plansystem.dk Billede 2 Luftfoto med angivelse af adgangsvej fra Hejrevej og P-pladser m.v. Der forventes maksimalt ca. 7 lastbiler/varebiler dagligt på hver af ugens hverdage, jf. Tabel 3. Dag Tabel 3 Skønnet fordeling af vare transporter m.v. Aften Nat Varebil Lastbil Andet Lager QC prøver afhentes 2 x uge x API paller afhentes ½ pr. uge FDP leveres ½ pr. uge x Bulk afhentes ½ pr. uge x Truck (afhentning post og pakker) 2 x dag x Vareaflevering 4 x dag x Køkken & adm. Køkkenaffald 1 x uge x Brandbart 1 x uge x Varer 5 x uge x Affald produktion Kemikalieaffald < 1 x uge x 2 komprimatorer (pap, brandbart) + 1 x uge x container æggeaffald og container plast AGA ½ pr. uge x I alt pr. uge Ca. Ca. 1 C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

65 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg. 14 Derudover er der 4-5 transporter dagligt på hverdage til post- og pakkeskuret udenfor hegnet ved hovedporten. Persontrafikken skønnes udfra antallet af medarbejdere. Fordelingen af antal medarbejdere er vist i Tabel 4. Arbejdstiderne i produktionen ligger i dag mellem og rengøring i produktionen mellem svarende til 2 skift. Såfremt der senere udvides til 3. skift udvides perioden sandsynligvis til at ligge mellem og efterfølgende rengøring Da virksomhedens støjbelastning må være mindst om natten vurderes det mest kritiske scenarie, med flest biler, at være mødetidspunktet, hvor medarbejderne i produktionen møder om morgenen i tidsrummet 05:30 til 06:00. Såfremt alle kører i biler svarer det til max. 20 biler, hvilket også vil være scenariet fremadrettet. Dag Aften Nat Bemærkninger Produktion* 70 Arbejdstider i produktionen ligger mellem rengøring svarende til 2 skift. Såfremt der senere udvides til 3. skift udvides perioden til at ligge mellem rengøring Diverse 15 Rengøring og support m.v. Administration laboratorium I alt Tabel 4 Skønnet fordeling af antal medarbejdere på skiftehold til brug for vurdering af transportmønster m.v. i forhold til beregning af støjbelastning. Jf. Billede 2 er der i alt 150 p-pladser indenfor virksomhedens hegn. Det er registreret at der i det daglige altid er ledige p-pladser i løbet af dagen i området tættest ved udkørslen. Der er derfor maksimalt 150 personbiler, der kører ind og holder på p-pladserne. 5 Virksomhedens indretning (E) 5.1 Ejendommens indretning Grundarealet udgør m 2. Placering af bygninger, adgangsvej, stier, parkeringspladser, terrasse, græs, vandhul og beplantning fremgår af situationsplanen på bilag 2. Se endvidere Tabel 5 med arealfordeling og befæstigelsesgrad m.v. Matriklen indeholder i dag i hovedtræk et administrations- og et produktionsbygningskompleks som er indbyrdes forbundet med en underjordisk gang. Den eksisterende bebyggelsesprocent er langt under bebyggelsesprocenten på %. Oplyst af Thomas Rhymer C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

66 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg. 15 Bygning m² Belægning m² Belægning m² Grønne m² Andet m² m² arealer SF-Sten Græsarmering Fryse/kølecontainerområde Holmegårdssten Søsten 177 Grønt areal uden for hegn.560 Nøddiesel & Olietank Fliser 935 Nøddiesel & Olietank Asfalt Frysecontaine Kølegård 7 67 Udhus Affaldsbygning Indkørsel foran Diverse I alt % 15,6 21,8 0,9 45,8 15,9 0,0 Tabel 5: Arealfordeling og befæstelsesgrad m.v. En del af det grønne område er et vandhul (Sø) som har en fri vandoverflade på ca. 900 m 2. Skrænterne mod vest og syd er op til 5 meter høje. Mod øst 2-4 meter og mod nord 2-4 m. Den nordlige brink er forstærket med et jorddige. Skrænterne har en stejlhed på grader. Skrænterne omkring hele søen er bevoksede med træer og tæt krat. 5.2 Produktions- og lagerlokalers placering og indretning Placeringen af administrationsbygnings- og produktionsbygningskomplekset på grunden fremgår af bilag 1. Plantegninger fremgår af bilag 3, dog er layout af produktionsafsnit fortrolige. Tabel 6 viser bygninger og hovedaktiviteter på de enkelte etager. Bygning Navn Hovedaktiviteter Bemærkninger 1 Produktionsbygning T= Taghus, Kølegård 1 = Teknikloft S = Proceslinje 1 (Trin 1, 2 og 3), Kontorfaciliteter, lager, værksted, sterillaboratorium, omklædning K = Lager og hjælpeanlæg (utilitity) kølerum, Kill anlæg etc. 2 Administrationsbygning 1 = Laboratorier (GMO 2 + GMO 1) S = Laboratorier (GMO 1) 3 Administrationsbygning K = Frysere mv. 1 = Kontorfaciliteter S = Reception, Kontorfaciliteter K = Kantine, kontorer 4 Pavillon 1 = Kontorfaciliteter S = Kontorfaciliteter 5 Energicentral S = Kedler, køleanlæg 6 Produktionsbygning 1 = Tom S = kontorfaciliteter I forbindelse med opbygning til flere laboratorier i 20 blev der tilbygget en teknikbygning mod nord. Bygningen er etableret i Tilbygning nord for produktionsbygning. Etableret i Oprindeligt tiltænkt til PD, som nu er etableret i lejede lokaler i Hørsholm. 7 Portvagt Bygget i 2007 i forbindelse med omlægning af hovedadgangsvej fra Bøgeskovvej til Hejreskovvej 8 Produktionsbygning Tabel 6: Bygninger og indretningsliste 1 = Teknik S = Ny proceslinje 2 (Trin 2 & 3) K = Lager Etableres C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

67 Bavarian Nordic A/S Revurdering af miljøgodkendelse. Multiproduktionsanlæg. 16 Derudover er der en overdækket læsserampe og et udhus øst for produktionsbygningen samt en lille affaldsbygning syd for administrationsbygning. I de følgende afsnit beskrives indretningen af de enkelte områder m.v. kort Hovedproduktionsafsnit Produktionsbygningen indeholder tre overordnede produktionsafsnit: 1. Cellefremstilling 2. Celledyrkning 3. Separation Princip for indretning fremgår af Figur 1. Det eksisterende område til trin 2/3 kan ikke indrettes til både at rumme roller bottles og wave bioreaktorer, hvilket er baggrund for at et nyt produktionslokale på ca. 300 m 2 etableres i bygning 8, som er under etablering. Figur 1 Principskitse for oversigt og flow mellem produktionsområder Processerne er nærmere beskrevet i afsnit og der henvises desuden til bilag 3, hvoraf renrumsklasser og GMO klasser fremgår for stueetagen. Udover at opfylde krav fra miljø- og byggemyndigheder m.v. er produktionsbygningen designet efter følgende myndighedskrav, som er nærmere beskrevet i bilag 16: 1. GMP krav som stiller krav efter renrumsklasser (A - D) C:\Users\Charlotte\Documents\C7 Consulting\K03 Bavarian Nordic\BN Miljøbibliotek\1-Generelt\01 Myndighedsansøgning\MTB 2013\MTB 001.docx C7 Consulting ApS CVR

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014 Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1 2820 Gentofte Sendt til: Global EHS, Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd Att. johe@novonordisk.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01600 Ref. suand/majli Den 15. juli 2015 MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01587 Ref. lonha/jamul Dato: 11. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15248912 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Af produktion af PROSTVAC vaccine

MILJØGODKENDELSE. Af produktion af PROSTVAC vaccine Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A 3490 Kvistgård Virksomheder J.nr. MST-1270-00474 Ref. suand/jamul Den 6. juni 2013 MILJØGODKENDELSE Af produktion af PROSTVAC vaccine For: Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2 Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade 13 6000 Kolding CVR nr. 34728712 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310464 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk Bilag A Skema til brug for VVM-screening VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen, Roskilde Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ny produktionslinje på Pharmacosmos til produktion af DEAE-dextran

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune.

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune. NOTAT Mariagerfjord Kommune Sendt til sikkerpost@mariagerfjord.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00032 Ref. surhe/marip Den 24. januar 2014 Sammenfattende redegørelse for VVM for Rockwool - udvidelse og ændring

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse, oplagring og forbrænding af PCB-holdigt bygningsaffald affald, klassificeret som farligt affald

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse, oplagring og forbrænding af PCB-holdigt bygningsaffald affald, klassificeret som farligt affald Virksomheder J.nr. MST-1270-01046 Ref. molut/anbri Den 7.august 2014 MILJØGODKENDELSE For: Special Waste System A/S Herthadalvej 4a, 4840 Nørre Alslev Matrikel nr.: 7n og 7l, Ravnse By, Nørre Alslev CVR-nummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. CMC BIOLOGICS A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg Att.: Jens Gram, e-post JG@cmcbio.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02084 Ref. SOJEN/maljs/sujuh Den 30. september 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner.

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner. Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83 7330 Brande Virksomheder J.nr. MST-1270-01665 Ref. PEMJE Den 21. august 2015 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83,

Læs mere

107

107 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 21. juni 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00443 Ref. HASKR Dato: 19. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 27036635 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg for overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg.

Kommuneplantillæg for overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg. Kommuneplantillæg for overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg. Endeligt udstedt til Gladsaxe Kommune den 20. marts 2014 Vedlagt: Udstedelsesbrevet Miljøgodkendelsen som er det samme som

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt Nordic Sugar Nykøbing Østerbrogade 2 4800 Nykøbing F Att.: Hanne Lundsgaard hanne.lundsgaard@nordicsugar.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01224 Ref. jlh/idhan Den 23. september 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere