Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler"

Transkript

1 Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler

2 ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet ndledning og formål Afdelinger omfattet af udbuddet Vejledning og terminologi Beskrivelse af den udbudte ydelse Kravspecifikation Gældende lovgivning og bestemmelser Kravspecifikation Generelle krav Kravspecifikation Arbejdets udførelse Kravspecifikation Serviceniveau Kravspecifikation Oprydning Kravspecifikation Afregning af timepriser Kravspecifikation Materialer og Materiel Side 2 af 147

3 Kravspecifikation Kvalitetssikring Side 3 af 147

4 1. Beskrivelse af udbuddet 1.1 ndledning og formål Dette bilag indeholder en samlet kravspecifikation med krav som er gældende for de delaftaler, som Syddansk Universitet udbyder, ved konkurrenceudsættelsen af universitets indkøb af håndværkerydelser. Nærværende kravspecifikation indeholder krav som skal være opfyldt for samtlige 13 delaftaler, hvilket betyder, at alle prækvalificerede tilbudsgivere, skal opfylde alle nærværende minimumskrav for at få deres tilbud i betragtning. Den estimerede årlige volumen inkl. materialer udgør i alt ca. 30,7 mio. kr. pr. år på alle af delaftalernes omfattede ydelser. 1.2 Afdelinger omfattet af udbuddet Ordregiver under denne udbudsforretning er Syddansk Universitet, hvilket omfatter alle de til universitetet tilknyttede adresser. 2. Vejledning og terminologi Tilbudsgiver skal besvare nærværende kravspecifikation, samt øvrige bilag, hvor der er tilkendegivet, at Tilbudsgiver skal udfylde et felt eller lignende. Ordregivers behov er benævnt som følger: = Minimumskrav (manglende opfyldelse medfører, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt) = nformation om forhold der har tilknytning til nærværende ydelse, som altid skal overholdes Vær opmærksom på, at et minimumskrav () er et krav, der SKAL opfyldes af Tilbudsgiver, hvor Tilbudsgiver SKAL afkrydse i rubrikken ud for det enkelte krav, for at bekræfte overholdelse heraf. Tilbudsgiver skal bekræfte overholdelse af minimumskravet, for at dennes tilbud kan tages i betragtning (need to have). En information () kræver ikke at Tilbudsgiver skal bekræfte overholdelse heraf. Ved underskrivelse af Tilbudslisten bilag C. 1-13, bekræfter Tilbudsgiver overholdelse af både minimumskrav og den angivne information i nærværende kravspecifikation, bilag B Side 4 af 147

5 Tilbudsgivere skal, for så vidt angår såvel minimumskrav (): a) Afkrydse den relevante rubrik i feltet "Er kravene opfyldt". Ordregiver betragter manglende besvarelse af én eller flere af, samt manglende underskrift i Bilag C. 1-13, som om disse ikke er opfyldt. 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse Syddansk Universitet ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af håndværkerydelser. De ønskede krav fremgår af nærværende bilag C, bilag C.1 for de specifikke krav for den enkelte delaftale, samt tilbudslisten i Syddansk Universitets udbudssystem EU-Supply. Nærværende delaftale om håndværkerydelser, CPV kode nr , , , , , , , , omfatter levering af håndværkerydelser, defineret som: Daglig vedligeholdelse af universitets bygninger og områder Planlagt vedligeholdelse af universitets bygninger og områder Akut vedligeholdelse af universitets bygninger og områder Service og reparationer skal altid udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området samt Arbejdstilsynets forskrifter i øvrigt. Der gøres særligt opmærksom på følgende bekendtgørelser: LO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ratificeret af Danmark den 22. juli 1955 Tilbudsgiver skal på kompetent vis kunne udføre opgaverne som beskrevet nedenfor. Alle nedenstående krav skal opfyldes. Tilbudsgiver skal tilkendegive opfyldelsen af samtlige krav i fremsendt tilbud, i modsat fald vil udbyder have pligt til at afvise tilbuddet som værende ikke-konditionsmæssigt. Side 5 af 147

6 5.1 Kravspecifikation Gældende lovgivning og bestemmelser Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Gældende lovgivning og certifikater Ved håndværkerydelser skal den til enhver tid gældende lovgivning og bestemmelser følges, herunder det til enhver tid gældende bygningsreglement. Arbejdet skal endvidere altid udføres i overensstemmelse med branchens til enhver tid gældende retningslinjer, samt Arbejdstilsynets forskrifter Det er en fælles opgave at sikre at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Tilbudsgiveren skal dog være opmærksom på gældende arbejdsmiljøregler og sørge for at disse overholdes Såfremt arbejdsforholdene i forbindelse med den enkelte fagentreprise ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må lønog arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. (LO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler). Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører og underleverandører Tilbudsgiver skal bekræfte, at dennes medarbejdere altid retter sig efter de regler og normer for sikkerhed og sundhed, som gælder på universitets områder. Dette omfatter bl.a. Ordregivers aktuelle regler og politikker oplyst i Bilag F, Universitets Velkomstfolder. Tilbudsgiver bekræfter dette Tilbudsgiver skal bekræfte, at dennes personale altid er let identificerbart med firmanavn på arbejdsbeklædningen. Tilbudsgiver bekræfter dette. Side 6 af 147

7 5.2 Kravspecifikation Generelle krav Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Generelle krav Tilbudsgiveren accepterer eventuelt at påtage sig opgaver på alle de adresser hvor SDU er repræsenteret. Dette kan være i Odense, Kolding, Esbjerg, Slagelse og Sønderborg afhængig af delaftalens optioner Af sikkerhedsmæssige årsager er det Tilbudsgiverens pligt at sikre sig, at alt personale beskæftiget med varetagelsen af denne kontrakt kan forstå skriftlige og mundtlige instruktioner/ meddelelser på dansk fra såvel arbejdsledelse som fra Ordregivers medarbejdere. Tilbudsgiver bekræfter dette Tilbudsgiver acceptere, at adgang til arbejdsstedet og parkering skal ske efter aftale med SDUs kontaktperson så gener for brugerne af bygningerne minimeres Af hensyn til sikkerheden i de enkelte af universitets afdelinger stilles der særlig krav til Tilbudsgiveren og denne medarbejdere. Det er derfor et krav, at Tilbudsgiveren og dennes medarbejdere hele tiden er opmærksomme på materialeoplagring og opmagasinering af værktøj i og omkring universitets områder. Ligeledes skal Tilbudsgiver og dennes medarbejdere korrekt afskærme selve arbejdsområdet samt sikre at døre, låger mv. altid er lukkede Tilbudsgiver accepterer, at henstilling og opbevaring af værktøj og byggematerialer afklares med universitets kontaktperson, samt at Syddansk Universitets anvisninger til enhver tid følges. Side 7 af 147

8 5.2.6 Materialer, værktøj, maskiner mv., der opbevares eller henligger på Ordregivers område, er Ordregiver uvedkommende og skal være forsikringsmæssigt dækket af Tilbudsgiver Tilbudsgiver accepterer, at der ikke må foretages afspærringer uden tilladelse fra kontaktpersonen Tilbudsgiver accepterer, at der ikke må foretages afbrydelser af el-, vand- og varmeforsyning mv. uden tilladelse fra kontaktpersonen Tilbudsgiver skal holde Ordregiver informeret om arbejdets start og færdiggørelse samt evt. forsinkelse. Tilbudsgiver bekræfter dette Tilbudsgiver og dennes medarbejdere har pligt til at informere kontaktpersonen om skader eller defekter, som konstateres under udførelse af en opgave. Tilbudsgiver bekræfter dette Tilbudsgiver sikre altid forudseenhed i opgaveløsningen således, at Ordregiver løbende vejledes, blandt andet om behovet for andre håndværkere på opgaven Tilbudsgiveren anvender altid erfarne og kompetente håndværkere, der kan løse opgaven. Tilbudsgiveren accepterer at han hermed forpligter sig til at anvende kvalificerede medarbejdere til løsning af opgaverne, som opfylder de faglige krav, som måtte være påkrævet ved udførelsen af de forskellige arbejder. Universitet stiller hermed kun krav om anvendelse af uddannede medarbejdere, i det omfang det er påkrævet ved udførelsen af opgaven Tilbudsgiveren bekræfte at have et disponibelt mandskab til at kunne udføre arbejde i de officielle ferieperioder Kontrol Ved eventuel kontrol af arbejdet, skal Tilbudsgiveren altid give Ordregivers kontrolførende personale adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Side 8 af 147

9 Tilbudsgiver bekræfter tillige, at medvirke til indhentning af oplysninger i forbindelse med kontrol, såfremt Ordregivers kontrolførende personale kræver oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen/foretage kontrollen Akut vedligehold/reparation Med akut vedligehold menes, at der opstår et pludseligt (akut) behov for reparation af bygningsdelen, når dette viser sig at være påkrævet. Afhjælpende vedligehold har ikke karakter af istandsættelse. Eksempel: afhjælpende (akut) vedligehold kan f.eks. være ituslået vinduer og glaspartier under stormskader, hærværksskader eller pludselig opstået behov for udskiftning af vinduer. kke alle delaftaler indeholder akut vedligeholdelse. Dette punkt skal alene forstås som en definition af akut vedligeholdelse generelt Dagligt vedligehold Der vil være en væsentlig del af arbejdet som vil være af karakteren reparation og vedligeholdelse af universitets bygninger, arealer mv Planlagt vedligehold Der må påregnes en koncentration af planlagte vedligeholdelsesopgaver i sommerferien og ugen mellem jul og nytår. 5.3 Kravspecifikation Arbejdets udførelse Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Side 9 af 147

10 5.3.1 Før arbejdets udførelse Håndværkerydelser må kun udføres efter skriftlig bestilling fra Syddansk Universitet. det omfang håndværkerydelser i gangsættes uden skriftlig bestilling vil håndværkeren ikke kunne forvente betaling herfor Tilbudsgiveren accepterer at skulle tilrettelægge og planlægge arbejdet således, at det i videst muligt omfang er de(n) samme person(er) hos Tilbudsgiveren, som udfører arbejdet på en given afdeling hver gang Tilbudsgiver bekræfter at udførelsestidspunktet for en given opgave aftales med Ordregivers kontaktperson, da arbejderne skal udføres under hensynstagen til universitets daglige drift. Tilbudsgiver accepterer tillige, at køreveje og brandveje som hovedregel konstant skal være farbare. Såfremt der sker ændringer i forhold til det aftalte tidspunkt og tidsplan skal kontaktpersonen kontaktes Tilbudsgiver accepterer, at alt arbejde er støjdæmpende og udføres og tilrettelægges på en sådan måde at det er til mindst gene for Ordregivers personale og studerende Tilbudsgiver aftaler altid tidspunkt for udførelse af støjende arbejder med Ordregivers kontaktperson Arbejdet skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale og leve op til kravene i kravspecifikationen og tilbudslisten. Arbejdet skal ligeledes udføres fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med Ordregivers eventuelle anvisninger Ved udførelse af arbejde i særligt følsomme enheder, aftaler Tilbudsgiver retningslinjer med Ordregivers kontaktperson Tidspunkt for påbegyndelse af arbejder, der kan udvikle røg og støv, aftaler Tilbudsgiver altid med Ordregivers kontaktperson således, at eventuelle brandalarmer kan frakobles. Ved utilsigtet tilkald af brandvæsen i denne forbindelse, accepterer Side 10 af 147

11 Tilbudsgiver at bære omkostningerne. tilfælde hvor de aktive brandsikringstiltag sættes ud af drift, accepteret Tilbudsgiver ligeledes at stille med brandvagt Under arbejdets udførelse Tilbudsgivers personale kontakter altid den af bestiller oplyste kontaktperson, ved ankomst til arbejdsstedet. Tilbudsgiver foretager ligeledes færdigmelding til kontaktpersonen. Færdigmelding skal ske straks, når arbejdet er afsluttet Tilbudsgiver accepterer at afleveringsforretningen ikke er fyldestgørende før, Tilbudsgivers personale som minimum har instrueret kontaktpersonen i brugen af ny-installationen, samt den daglige brug af ny-installationen Tilbudsgiver bekræfter at holde Ordregiver informeret, hvis der opstår yderligere udgifter i forbindelse med et bestilt arbejde Tilbudsgiver bekræfter at sikre at tidsplaner overholdes, og bekræfter ligeledes at kontaktpersonen informeres straks, såfremt Tilbudsgiver bliver bevist om overskridelse af tidsplanerne Tilbudsgiver accepterer at forpligte sig til at udføre opgaverne jf. de til enhver tid gældende bestemmelser om arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejdsgange i arbejdsmiljølovgivningen. Såfremt tilbudsgiver under udførelse af opgaver for Universitetet konstaterer, at adgangsveje giver anledning til problemer i forhold til arbejdsforholdene for tilbudsgiver og/eller dennes medarbejdere, accepterer tilbudsgiver ligeledes at være forpligtet til, at kontakte kontaktpersonen, med oplysningerne, således at universitetet kan sikre tilfredsstillende adgangsveje Tilbudsgiver accepterer, at kasseret arbejde udbedres uden merudgift for Syddansk Universitet Samarbejde med andre leverandører Tilbudsgiveren bekræfter at samvirke med andre leverandører på arbejdsområderne og medvirke positivt og aktivt til, at fejl og forsinkelser grundet manglende samvirke mellem leverandørerne Side 11 af 147

12 undgås Underleverandør Tilbudsgiver accepterer at underentreprenører som udgangspunkt kun må benyttes i forbindelse med sygdom, ferie o. lign., og kun efter skriftlig tilladelse fra Ordregiver Såfremt der opstår mangler ved et udført arbejde der har været overdraget til underentreprenører, er Ordregiver berettiget til at gøre krav gældende direkte hos tilbudsgiveren. 5.4 Kravspecifikation Serviceniveau Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Tilbudsgiver skal kunne give et realistisk bud på, hvornår de kan rykke ud til almindelige opgaver efter bestilling samt overholde det aftale arbejdstidspunkt. 5.5 Kravspecifikation Oprydning Krav D Navn Beskrivelse Type af krav Er kravene opfyldt? Tilbudsgiver foretager løbende oprydning således, at både nye og gamle materialer fjernes inden arbejdspladsen forlades. Ligeledes skal værktøj, maskiner og lignende som er til fare for sikkerheden eller til gene for den daglige drift fjernes. Side 12 af 147

13 Tilbudsgiver accepterer at manglende oprydning vil blive foretaget for Tilbudsgivers regning Tilbudsgiver forpligter sig til at bortskaffe affald og emballage af enhver art, der har forbindelse med opgaver hos universitetet, efter Ordregivers anvisninger herom. Tilbudsgiver accepterer herved, at Syddansk Universitets affaldsløsninger som udgangspunkt ikke må anvendes. Der kan laves lokale aftaler på det. 5.6 Kravspecifikation Afregning af timepriser Krav D Navn Beskrivelse Krav Er kravene opfyldt? Arbejdstimer Tilbudsgiver bekræfter, at reparationsarbejde- og vedligeholdelsesarbejde altid skal adviseres og aftales forud med den relevante kontaktperson hos udbyder. Kontaktpersonen fremgår af Rammeaftalen Tilbudsgiver accepterer at arbejdet som udgangspunkt foretages på hverdage i tidsrummet , hvilket fremover omtales som normal arbejdstid. Ønskes arbejde uden for dette tidsrum, aftales dette med universitets kontaktperson Tilbudsgiver accepterer at kun arbejde der foretages i tidsperioden alle ugens dage, inklusiv arbejde på lørdage, søn- og helligedage, vil blive betegnet som arbejde uden for normal arbejdstid Afregning Timepriser afregnes fra ankomst på afdelingens adresse hvor arbejdet skal udføres og indtil udførelsen af de(n) bestilte ydelse (r) er udført. Der kan således kun faktureres for effektive Side 13 af 147

14 arbejdstimer forbrugt på arbejdspladsen. Udbyder betaler således ikke for kørsel til og fra arbejdspladsen, herunder arbejdsløn i køretiden Der betales altid timepris for minimum 1 times arbejde. Arbejde ud over den første time afregnes pr. påbegyndt kvarter, hvorved de af tilbudsgiver oplyste timepriser fjerdeles Timepriser angivet for 1. time, kan kun afregnes én gang pr. udkald, uanset at udførelsen af arbejdet måtte strække sig ud over den definerede normale arbejdstid og dermed afbrydes for at Arbejde udenfor normal arbejdstid/overtidsbetaling blive genoptaget næste arbejdsdag. Tilbudsgiver accepterer, at der kun betales overtidsbetaling i forbindelse med opgaver, hvor bestiller skønner det nødvendigt, at dele eller hele arbejdet foregår udenfor normal arbejdstid og kun for den del der ligger udover normal arbejdstid. Der skal foreligge en skriftlig aftale Overtidstillæg Tilbudsgiver accepterer at skriftligt bestilte arbejder udenfor normal arbejdstid, dvs afregnes med tillæg på 50 % for de første 3 timer og med tillæg på 100 % for øvrige timer på den tilbudte timepris Fakturering Vedligeholdsarbejder afregnes efter áconto for hver måned Fakturering af vedligeholdelsesarbejder fremsendes én gang om måneden og mærkes med: Analysenr.: samt hvilken fagentreprise der er tale om. Fakturering af øvrige ydelser fremsendes når arbejdet er udført. Hver gang et øvrigt arbejde iværksættes, er det vigtigt at få oplyst analysenummer samt navn på den der bestiller, da fakturaen ellers vil blive afvist. Betalingsbetingelser for alle ydelser er: + 30 dage. (ad + servicekontraktopgaver) Side 14 af 147

15 5.7 Kravspecifikation Materialer og Materiel Krav D Navn Beskrivelse Krav Er kravene opfyldt? Materiale Tilbudsgiveren bruger materialer af sædvanlig god kvalitet, der passer til de eksisterende materialer. De anvendte materialer og produkter er af en sådan kvalitet og af en sådan type, at de er velegnet til professionel brug og udførelse af de opgaver der ønskes udført For de produkter og materialer hvor CE-mærkning er obligatorisk har Tilbudsgivers produkter og materialer en sådan mærkning Materialer afregnes efter dokumenteret indkøbspris ved faktura fra underleverandør med tillæg på maksimum 10 %. Dokumentation herfor skal sendes til Ordregiver senest samme dag, som materialet tages i brug Priserne på Tilbudsgivers materialer overstiger aldrig tilbudsgivers officielle prisliste Tilbudsgiver afholder eventuelle fragt- og administrationsomkostninger - lovpligtige gebyrer undtaget Tilbudsgiveren accepterer at der efter anmodning fra Ordregiver vederlagsfrit skal fremsendes dokumentation for materialernes oprindelse, kvalitet og anvendte arbejdsmetoder samt foretage fornødne prøver for verificering af Ordregivers krav til materialet Materialer leveret til universitetets adresser, er tilbudsgivers risiko indtil de er monteret Materiel Tilbudsgiver stiller alle nødvendige maskiner og materiel til Side 15 af 147

16 rådighed for arbejdets udførelse, herunder nødvendigt værktøj, hjælpeudstyr samt personlige værnemidler. det omfang intet andet er aftalt, leverer Tilbudsgiveren ligeledes alle nødvendige materialer Tilbudsgiveren anvender i størst muligt omfang lyddæmpende maskiner til arbejdets udførelse, således at støjen på arbejdspladsen minimeres. Tilbudsgiver accepterer ligeledes at dette krav især finder anvendelse under eksamensperioderne Såfremt der til udførelsen af en opgave kræves særligt udstyr (materiel) i form af stillads, kran, sikkerhedsafspærring eller lignende, vil et eventuelt vederlag herfor blive betalt udover timeprisen. Særligt udstyr skal derfor ikke være indeholdt i timepriserne, men skal aftales separat med bestillerne, når det er nødvendigt Udgiften rummer materielleje af stilladser, lifte, mandskabsvogne, byggekraner, maskiner mv. inkl. evt. fører og driftsmidler Materiel afregnes til dokumenteret indkøbspris (leje) ved faktura fra underleverandør plus tillæg på maksimum 10 %. Dokumentation herfor skal sendes til Ordregiver på Ordregivers anmodning Forbrugsafgifter til byggestrøm og byggevand ved arbejdets udførelse betales af Ordregiver Anvender Tilbudsgiveren materialer, som ikke er standard skal det godkendes af bestilleren inden de tages i brug. Tilbudsgiveren accepterer dette Ordregiver forbeholder sig retten til selv at levere materialer som bygherreleverance. Dette meddeles i givet fald i forbindelse med tildeling af den enkelte opgave. Side 16 af 147

17 5.8 Kravspecifikation Kvalitetssikring Krav D Navn Beskrivelse Krav Er kravene opfyldt? Tilbudsgiver udarbejder og implementerer, med udgangspunkt i kravspecifikationerne, de fornødne instruktioner og procedurer til sikring og kontrol af de aftalte ydelser Syddansk Universitets overordnede kvalitetsmål er: o At brugerne er tilfredse med ydelserne som Tilbudsgiver leverer. o At samarbejdet mellem SDU og Tilbudsgiveren sker på basis af en åben og ærlig dialog. o At samarbejdet fungerer smidigt og gnidningsløst. o At ydelserne leveres ved anvendelse af færrest mulige ressourcer. o At Tilbudsgiveren leverer gode faglige løsninger Tilbudsgiver accepterer at være forpligtiget til at drage omsorg for, at det gennem den løbende kvalitetsstyring sikres, at service til stadighed udføres i overensstemmelse med den kvalitet og de arbejdsgange, der er beskrevet i tilbudsgivers tilbud. Side 17 af 147

18 Bilag B.1 Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser Delaftale: Tømrearbejde til Syddansk Universitet Side 18 af 147

19 ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet ndledning og formål Afdelinger omfattet af udbuddet Vejledning og terminologi Beskrivelse af den udbudte ydelse Kravspecifikation Gældende lovgivning og bestemmelser for alle byer Kravspecifikation Generelle krav for alle byer Kravspecifikation Generelle krav for Odense særskilt Kravspecifikation Arbejdets udførelse for alle byer Kravspecifikation Arbejdets udførelse for Odense særskilt Kravspecifikation Oprydning for Odense særskilt Kravspecifikation Afregning af timepriser for Odense særskilt Kravspecifikation Materialer og Materiel for alle byer Kravspecifikation Materialer og Materiel for Odense særskilt Side 19 af 147

20 4. Beskrivelse af udbuddet 1.3 ndledning og formål Dette bilag indeholder en kravspecifikation for hvad den udbudte delaftale om Tømrearbejde, som Syddansk Universitet gerne vil have indkøbt, skal indeholde. Ordregiver ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af diverse reparations- og vedligeholdelsesarbejder, samt montering/demontering af gipsvægge, loft mv. Ordregiver forventer tillige at opnå økonomiske og servicemæssige attraktive aftaler, der tilgodeser Ordregivers ønsker og behov. Den estimerede årlige volumen inkl. materialer udgør ca kr. pr. år på alle af delaftalens omfattede ydelser. Afdelinger omfattet af udbuddet Ordregiver under denne udbudsforretning er Syddansk Universitet, hvilket omfatter alle de til universitetet tilknyttede adresser. 5. Vejledning og terminologi Tilbudsgiver skal besvare og uddybe nærværende kravspecifikation, samt øvrige bilag, hvor der er tilkendegivet, at Tilbudsgiver skal udfylde et felt eller lignende. Ordregivers behov er benævnt som følger: = Minimumskrav (manglende opfyldelse medfører, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt) = nformation om forhold der har tilknytning til nærværende ydelse, som altid skal overholdes Side 20 af 147

21 Vær opmærksom på, at et minimumskrav () er et krav, der SKAL opfyldes af Tilbudsgiver, hvor Tilbudsgiver SKAL afkrydse i rubrikken ud for det enkelte krav, for at bekræfte overholdelse heraf. Tilbudsgiver skal bekræfte overholdelse af minimumskravet, for at dennes tilbud kan tages i betragtning (need to have). En information () kræver ikke at Tilbudsgiver skal bekræfte overholdelse heraf. Ved underskrivelse af Tilbudslisten bilag C. 1-13, bekræfter Tilbudsgiver overholdelse af både minimumskrav og den angivne information i nærværende kravspecifikation, bilag B Tilbudsgivere skal, for så vidt angår såvel minimumskrav (): b) Afkrydse den relevante rubrik i feltet "Er kravene opfyldt". Ordregiver betragter manglende besvarelse af én eller flere af, samt manglende underskrift i Bilag C. 1-13, som om disse ikke er opfyldt. 6. Beskrivelse af den udbudte ydelse Syddansk Universitet ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af Tømrearbejde. Det ønskede sortiment / krav fremgår af nærværende bilag samt tilbudslisten i Syddansk Universitets udbudssystem EU-Supply. Nærværende delaftale om Tømrearbejde, CPV kode nr. (indsæt omfattede CPV koder) omfatter levering af Tømrearbejde, defineret som: Tømrermedhjælp i Odense: ndleje af tømrer på timebasis, som udfører tømrerarbejde efter tømrerteamslederens anvisning Tømrerarbejde i øvrige byer: Montering/demontering af gipsvægge, vinduer/døre, loft mv. Reparation af vinduer, døre, loft mv. Side 21 af 147

22 Service og reparationer skal altid udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området herunder det til enhver tid gældende bygningsreglement (pt. BR10) samt Arbejdstilsynets forskrifter i øvrigt. Der gøres særligt opmærksom på følgende bekendtgørelser: LO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ratificeret af Danmark den 22. juli 1955 Tilbudsgiver skal på kompetent vis kunne udføre opgaverne som beskrevet nedenfor. Alle nedenstående krav skal opfyldes. Tilbudsgiver skal tilkendegive opfyldelsen af samtlige krav i fremsendt tilbud, i modsat fald vil udbyder have pligt til at afvise tilbuddet som værende ikke-konditionsmæssigt. Side 22 af 147

23 5.1 Kravspecifikation Gældende lovgivning og bestemmelser for alle byer Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Dokumentation Tilbudsgiver bekræfter at kunne fremsende dokumentation for certificering af de af virksomhedens medarbejder, som vil være tilknyttet arbejdet hos universitetet i henhold til gældende lovgivning om stillads og brug af Polyurethanskum, såfremt universitetet måtte anmode herom. 5.2 Kravspecifikation Generelle krav for alle byer Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Dagligt vedligehold Der vil være en væsentlig del af arbejdet som vil være af karakteren vedligeholdelse af universitets bygninger mv Planlagt vedligehold Der må påregnes en koncentration af planlagte vedligeholdelsesopgaver i sommerferien og ugen mellem jul og nytår Kravspecifikation Generelle krav for Odense særskilt Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Side 23 af 147

24 Generelle krav Tilbudsgiveren bekræfter at anvende erfarne og kompetente håndværkere, der kan indgå i et samarbejde med universitets ansatte tømrer, så de sammen kan løse opgaven på bedst mulig måde. Hermed accepterer Tilbudsgiveren at være forpligtet til, at anvende kvalificerede medarbejdere som opfylder de faglige krav, som måtte være påkrævet ved udførelsen af tømreropgaver, samt har personlige kvalifikationer, så de kan indgå i et team med de øvrige tømrere Ordregiver har en fastansat tømrer til at foretage daglige vedligeholdelsesopgaver på universitetets bygninger på Campusvej i Odense. Tilbudsgiverens medarbejdere skal med fokus på samarbejde, indgå i et team med den fastansatte tømrer Den indlejede tømrer følger til hver tid de instrukser og interne regler der bliver givet og anvist af tømrerteamslederens anvisning Tilbudsgiver holder medarbejderne udstyret med mobiltelefon Medarbejderen virker under en overenskomstlignende aftale mellem en faglig organisation og arbejdsgiveren SDU/Teknisk Service stiller omklædningsfaciliteter, kantine og værktøj til rådighed. Medarbejderne skal kunne betjene SDU s maskiner. 5.3 Kravspecifikation Arbejdets udførelse for alle byer Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Side 24 af 147

25 5.3.1 Under arbejdets udførelse Tilbudsgiver accepterer at foretage afdækning af inventar og afdækning til tilstødende lokaler i nødvendigt omfang, ved udførelse af Tømrearbejdet Kravspecifikation Arbejdets udførelse for Odense særskilt Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Tilbudsgiver accepterer at tømrerarbejdet i Odense udføres af 1 fast tømrermedhjælper på timebasis, som udfører tømrerarbejde efter tømrerteamlederens anvisning. Tilbudsgiveren bekræfter, at det er den samme person hos Tilbudsgiveren, som udfører tømrerarbejdet i Odense Kravspecifikation Oprydning for Odense særskilt Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Tilbudsgiverens medarbejdere foretager altid løbende oprydning af nye og gamle materialer samt generel oprydning efter tømrerteamlederens anvisning Værktøj, maskiner og lignende som er til fare for sikkerheden eller til gene for den daglige drift fjernes løbende efter tømrerteamlederens anvisning. Side 25 af 147

26 5.5.1 Kravspecifikation Afregning af timepriser for Odense særskilt Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Arbejdstimer Universitetet har i Odense brug for 1 fast tømrermedhjælper, som er ansat 37 timer pr. uge i perioden 1. januar 2015 til 31. december Arbejdet skal udføres mandag-fredag, hvor arbejdstiden er kl eller efter nærmere aftale. Dette omtales fremover som normal arbejdstid Der kan forekomme arbejde udenfor normal arbejdstid, som er alle ugens dage i tidsperioden: , inkl. arbejde på lørdage, søndage og helligdage Afregning Vedligeholdsarbejder afregnes efter áconto for hver måned. De generelle krav til faktura som er gældende herfor, ses i Bilag B. samlet faktura pkt Kravspecifikation Materialer og Materiel for alle byer Krav D Navn Beskrivelse Krav Er kravene opfyldt? Materiale Tilbudsgiver bekræfter, at alle anvendte spånplader, krydsfinerplader og lignende plader overholder formaldehydbekendtgørelsen (BEK nr 289 af 22/06/1983) Tilbudsgiveren bekræfter at anvende PVC-fri materialer, hvor det er muligt, i udførelsen af opgaver under nærværende aftale. Side 26 af 147

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning...2 2. Arbejdernes omfang...2 3. Dokumentation...2

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN ERIKSMINDEKVARTERET HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN DRIFT- OG PLEJEPLANEN Indhold/gennemgang af elementer og tilbudsliste, kvalitetssikring mv. Hvad er det I skal bruge

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer.

Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer. Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer. Billede: Nordic Green Space Award.com Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen Grønne

Læs mere

Boldbaner og idrætsanlæg 2009

Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Dialogmøde mellem boldklubberne, Børne- og kulturforvaltningen og Park & Vejforsyningen. Torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.00 21.00 Side 1 Pleje og vedligehold af boldbaner

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise:

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise: Forside Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Særlige Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: 1. Fællesydelser kr. 2. Standardpleje (overført) kr. 3. Bestillingsarbejde

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S ANNONCERING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER KRAVSPECIFIKATION JANUAR 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE BILAG 1 UDDRAG TIL HANDICAPRÅDET DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE På levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Parterne...3 4 Rammeaftalen...3 Stk. 4.5. Aftaleperiode...3

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune 1 Parterne Ordregiver: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding CVR-nr.: 29189897 Og Leverandør: Navn Adresse Post.nr. og By Tlf.: CVR-nr.:

Læs mere

Ravnsborgvej Køge Boligselskab

Ravnsborgvej Køge Boligselskab Ravnsborgvej Køge Boligselskab Plejeplan Landskab Sagsnr. 460 Dokumentnr. RK_DPLAN_L_001 Dato: 2011.02.07 Rev. Dato: 2012.02.22 Totalentreprenør Landskabsarkitekt E. Pihl & Søn A/S Thing & Wainø ApS Nybrovej

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise:

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise: Forside Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Særlige Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: 1. Fællesydelser kr. 2. Standardpleje (overført) kr. 3. Bestillingsarbejde

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

PAS PÅ TRÆERNE. VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune

PAS PÅ TRÆERNE. VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune PAS PÅ TRÆERNE VILKÅR OG VEJLEDNING ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune November 2016 0. Generelt 0.1 Gravetilladelsen er det juridiske grundlag, der sætter rammen for grave- og anlægsarbejder på offentlige

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer.

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer. 02-11-2015 Sagsnr. 2015-0198257 Kravspecifikation Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer Side 1 af 6 Kravspecifikation til

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 1. Ordensbestemmelser. 1.1. Al unødvendig kørsel på haveselskabets område er forbudt. Højeste hastighed er max. 10

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. udbud af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

Spørgsmål og svar vedr. udbud af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København Spørgsmål og svar vedr. udbud af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København Dette dokument indeholder relevante spørgsmål og svar. Alle spørgsmål

Læs mere

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer Informationsmøde, København Informationsmøde, København, tirsdag d. 22. august 2017 1. Indledning velkomst og introduktion 1.1 Selve mødet Præsentation af deltagere

Læs mere

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Side 1 af 7 Rammeaftalebilag C Generelle krav til opgavehåndtering Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter mindstekrav, der gælder for udbud

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017 Bilag C Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017 1 1. Betalingsmodel for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Den Centrale Anklagemyndighed, Frederiksholms Kanal 16. Økonomisektionen Tlf:

Bilag 2. Kravspecifikation. Den Centrale Anklagemyndighed, Frederiksholms Kanal 16. Økonomisektionen Tlf: Bilag 2 Kravspecifikation Den Centrale Anklagemyndighed, Frederiksholms Kanal 16 Rigsadvokaten, 1220 København K konomisektionen Tlf: 72 68 90 00 Indhold 1. Instruktion... 3 2. Beskrivelse af det udbudte

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Christian Philip Kjøller Dias 1 Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Indhold Udvikling

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Februar 2016. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet

UDBUDSBETINGELSER Februar 2016. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet UDBUDSBETINGELSER Februar 2016 Offentligt udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs Allé 26 8210 Aarhus

Læs mere

PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE

PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE 2003 65 DANSKE ANLÆGSGARTNERE PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER Forlaget Grønt Miljø Forsidebillede: Offentligt friareal ved Asnæsværket, Kalundborg. (Foto: Kim Tang)

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A)

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A) Kontraktbilag 7 (Delaftale 4A) Indholdsfortegnelse 1. Levering af sugekanistre ved kontraktstart...2 1.1 Vilkår for levering...2 1.2 Vilkår for montering af sugekanistre...2 1.3 Vilkår for levering af

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT]

Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Rammeaftale om levering af håndværkerydelser Delaftale [INDSÆT] Faggruppe [INDSÆT] Mellem

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg

Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg AMU- uddannelse: 42866 - Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright Februar 2012 Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet

Læs mere