Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler"

Transkript

1 Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler

2 ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet ndledning og formål Afdelinger omfattet af udbuddet Vejledning og terminologi Beskrivelse af den udbudte ydelse Kravspecifikation Gældende lovgivning og bestemmelser Kravspecifikation Generelle krav Kravspecifikation Arbejdets udførelse Kravspecifikation Serviceniveau Kravspecifikation Oprydning Kravspecifikation Afregning af timepriser Kravspecifikation Materialer og Materiel Side 2 af 147

3 Kravspecifikation Kvalitetssikring Side 3 af 147

4 1. Beskrivelse af udbuddet 1.1 ndledning og formål Dette bilag indeholder en samlet kravspecifikation med krav som er gældende for de delaftaler, som Syddansk Universitet udbyder, ved konkurrenceudsættelsen af universitets indkøb af håndværkerydelser. Nærværende kravspecifikation indeholder krav som skal være opfyldt for samtlige 13 delaftaler, hvilket betyder, at alle prækvalificerede tilbudsgivere, skal opfylde alle nærværende minimumskrav for at få deres tilbud i betragtning. Den estimerede årlige volumen inkl. materialer udgør i alt ca. 30,7 mio. kr. pr. år på alle af delaftalernes omfattede ydelser. 1.2 Afdelinger omfattet af udbuddet Ordregiver under denne udbudsforretning er Syddansk Universitet, hvilket omfatter alle de til universitetet tilknyttede adresser. 2. Vejledning og terminologi Tilbudsgiver skal besvare nærværende kravspecifikation, samt øvrige bilag, hvor der er tilkendegivet, at Tilbudsgiver skal udfylde et felt eller lignende. Ordregivers behov er benævnt som følger: = Minimumskrav (manglende opfyldelse medfører, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt) = nformation om forhold der har tilknytning til nærværende ydelse, som altid skal overholdes Vær opmærksom på, at et minimumskrav () er et krav, der SKAL opfyldes af Tilbudsgiver, hvor Tilbudsgiver SKAL afkrydse i rubrikken ud for det enkelte krav, for at bekræfte overholdelse heraf. Tilbudsgiver skal bekræfte overholdelse af minimumskravet, for at dennes tilbud kan tages i betragtning (need to have). En information () kræver ikke at Tilbudsgiver skal bekræfte overholdelse heraf. Ved underskrivelse af Tilbudslisten bilag C. 1-13, bekræfter Tilbudsgiver overholdelse af både minimumskrav og den angivne information i nærværende kravspecifikation, bilag B Side 4 af 147

5 Tilbudsgivere skal, for så vidt angår såvel minimumskrav (): a) Afkrydse den relevante rubrik i feltet "Er kravene opfyldt". Ordregiver betragter manglende besvarelse af én eller flere af, samt manglende underskrift i Bilag C. 1-13, som om disse ikke er opfyldt. 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse Syddansk Universitet ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af håndværkerydelser. De ønskede krav fremgår af nærværende bilag C, bilag C.1 for de specifikke krav for den enkelte delaftale, samt tilbudslisten i Syddansk Universitets udbudssystem EU-Supply. Nærværende delaftale om håndværkerydelser, CPV kode nr , , , , , , , , omfatter levering af håndværkerydelser, defineret som: Daglig vedligeholdelse af universitets bygninger og områder Planlagt vedligeholdelse af universitets bygninger og områder Akut vedligeholdelse af universitets bygninger og områder Service og reparationer skal altid udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området samt Arbejdstilsynets forskrifter i øvrigt. Der gøres særligt opmærksom på følgende bekendtgørelser: LO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ratificeret af Danmark den 22. juli 1955 Tilbudsgiver skal på kompetent vis kunne udføre opgaverne som beskrevet nedenfor. Alle nedenstående krav skal opfyldes. Tilbudsgiver skal tilkendegive opfyldelsen af samtlige krav i fremsendt tilbud, i modsat fald vil udbyder have pligt til at afvise tilbuddet som værende ikke-konditionsmæssigt. Side 5 af 147

6 5.1 Kravspecifikation Gældende lovgivning og bestemmelser Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Gældende lovgivning og certifikater Ved håndværkerydelser skal den til enhver tid gældende lovgivning og bestemmelser følges, herunder det til enhver tid gældende bygningsreglement. Arbejdet skal endvidere altid udføres i overensstemmelse med branchens til enhver tid gældende retningslinjer, samt Arbejdstilsynets forskrifter Det er en fælles opgave at sikre at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Tilbudsgiveren skal dog være opmærksom på gældende arbejdsmiljøregler og sørge for at disse overholdes Såfremt arbejdsforholdene i forbindelse med den enkelte fagentreprise ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må lønog arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. (LO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler). Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører og underleverandører Tilbudsgiver skal bekræfte, at dennes medarbejdere altid retter sig efter de regler og normer for sikkerhed og sundhed, som gælder på universitets områder. Dette omfatter bl.a. Ordregivers aktuelle regler og politikker oplyst i Bilag F, Universitets Velkomstfolder. Tilbudsgiver bekræfter dette Tilbudsgiver skal bekræfte, at dennes personale altid er let identificerbart med firmanavn på arbejdsbeklædningen. Tilbudsgiver bekræfter dette. Side 6 af 147

7 5.2 Kravspecifikation Generelle krav Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Generelle krav Tilbudsgiveren accepterer eventuelt at påtage sig opgaver på alle de adresser hvor SDU er repræsenteret. Dette kan være i Odense, Kolding, Esbjerg, Slagelse og Sønderborg afhængig af delaftalens optioner Af sikkerhedsmæssige årsager er det Tilbudsgiverens pligt at sikre sig, at alt personale beskæftiget med varetagelsen af denne kontrakt kan forstå skriftlige og mundtlige instruktioner/ meddelelser på dansk fra såvel arbejdsledelse som fra Ordregivers medarbejdere. Tilbudsgiver bekræfter dette Tilbudsgiver acceptere, at adgang til arbejdsstedet og parkering skal ske efter aftale med SDUs kontaktperson så gener for brugerne af bygningerne minimeres Af hensyn til sikkerheden i de enkelte af universitets afdelinger stilles der særlig krav til Tilbudsgiveren og denne medarbejdere. Det er derfor et krav, at Tilbudsgiveren og dennes medarbejdere hele tiden er opmærksomme på materialeoplagring og opmagasinering af værktøj i og omkring universitets områder. Ligeledes skal Tilbudsgiver og dennes medarbejdere korrekt afskærme selve arbejdsområdet samt sikre at døre, låger mv. altid er lukkede Tilbudsgiver accepterer, at henstilling og opbevaring af værktøj og byggematerialer afklares med universitets kontaktperson, samt at Syddansk Universitets anvisninger til enhver tid følges. Side 7 af 147

8 5.2.6 Materialer, værktøj, maskiner mv., der opbevares eller henligger på Ordregivers område, er Ordregiver uvedkommende og skal være forsikringsmæssigt dækket af Tilbudsgiver Tilbudsgiver accepterer, at der ikke må foretages afspærringer uden tilladelse fra kontaktpersonen Tilbudsgiver accepterer, at der ikke må foretages afbrydelser af el-, vand- og varmeforsyning mv. uden tilladelse fra kontaktpersonen Tilbudsgiver skal holde Ordregiver informeret om arbejdets start og færdiggørelse samt evt. forsinkelse. Tilbudsgiver bekræfter dette Tilbudsgiver og dennes medarbejdere har pligt til at informere kontaktpersonen om skader eller defekter, som konstateres under udførelse af en opgave. Tilbudsgiver bekræfter dette Tilbudsgiver sikre altid forudseenhed i opgaveløsningen således, at Ordregiver løbende vejledes, blandt andet om behovet for andre håndværkere på opgaven Tilbudsgiveren anvender altid erfarne og kompetente håndværkere, der kan løse opgaven. Tilbudsgiveren accepterer at han hermed forpligter sig til at anvende kvalificerede medarbejdere til løsning af opgaverne, som opfylder de faglige krav, som måtte være påkrævet ved udførelsen af de forskellige arbejder. Universitet stiller hermed kun krav om anvendelse af uddannede medarbejdere, i det omfang det er påkrævet ved udførelsen af opgaven Tilbudsgiveren bekræfte at have et disponibelt mandskab til at kunne udføre arbejde i de officielle ferieperioder Kontrol Ved eventuel kontrol af arbejdet, skal Tilbudsgiveren altid give Ordregivers kontrolførende personale adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Side 8 af 147

9 Tilbudsgiver bekræfter tillige, at medvirke til indhentning af oplysninger i forbindelse med kontrol, såfremt Ordregivers kontrolførende personale kræver oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen/foretage kontrollen Akut vedligehold/reparation Med akut vedligehold menes, at der opstår et pludseligt (akut) behov for reparation af bygningsdelen, når dette viser sig at være påkrævet. Afhjælpende vedligehold har ikke karakter af istandsættelse. Eksempel: afhjælpende (akut) vedligehold kan f.eks. være ituslået vinduer og glaspartier under stormskader, hærværksskader eller pludselig opstået behov for udskiftning af vinduer. kke alle delaftaler indeholder akut vedligeholdelse. Dette punkt skal alene forstås som en definition af akut vedligeholdelse generelt Dagligt vedligehold Der vil være en væsentlig del af arbejdet som vil være af karakteren reparation og vedligeholdelse af universitets bygninger, arealer mv Planlagt vedligehold Der må påregnes en koncentration af planlagte vedligeholdelsesopgaver i sommerferien og ugen mellem jul og nytår. 5.3 Kravspecifikation Arbejdets udførelse Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Side 9 af 147

10 5.3.1 Før arbejdets udførelse Håndværkerydelser må kun udføres efter skriftlig bestilling fra Syddansk Universitet. det omfang håndværkerydelser i gangsættes uden skriftlig bestilling vil håndværkeren ikke kunne forvente betaling herfor Tilbudsgiveren accepterer at skulle tilrettelægge og planlægge arbejdet således, at det i videst muligt omfang er de(n) samme person(er) hos Tilbudsgiveren, som udfører arbejdet på en given afdeling hver gang Tilbudsgiver bekræfter at udførelsestidspunktet for en given opgave aftales med Ordregivers kontaktperson, da arbejderne skal udføres under hensynstagen til universitets daglige drift. Tilbudsgiver accepterer tillige, at køreveje og brandveje som hovedregel konstant skal være farbare. Såfremt der sker ændringer i forhold til det aftalte tidspunkt og tidsplan skal kontaktpersonen kontaktes Tilbudsgiver accepterer, at alt arbejde er støjdæmpende og udføres og tilrettelægges på en sådan måde at det er til mindst gene for Ordregivers personale og studerende Tilbudsgiver aftaler altid tidspunkt for udførelse af støjende arbejder med Ordregivers kontaktperson Arbejdet skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale og leve op til kravene i kravspecifikationen og tilbudslisten. Arbejdet skal ligeledes udføres fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med Ordregivers eventuelle anvisninger Ved udførelse af arbejde i særligt følsomme enheder, aftaler Tilbudsgiver retningslinjer med Ordregivers kontaktperson Tidspunkt for påbegyndelse af arbejder, der kan udvikle røg og støv, aftaler Tilbudsgiver altid med Ordregivers kontaktperson således, at eventuelle brandalarmer kan frakobles. Ved utilsigtet tilkald af brandvæsen i denne forbindelse, accepterer Side 10 af 147

11 Tilbudsgiver at bære omkostningerne. tilfælde hvor de aktive brandsikringstiltag sættes ud af drift, accepteret Tilbudsgiver ligeledes at stille med brandvagt Under arbejdets udførelse Tilbudsgivers personale kontakter altid den af bestiller oplyste kontaktperson, ved ankomst til arbejdsstedet. Tilbudsgiver foretager ligeledes færdigmelding til kontaktpersonen. Færdigmelding skal ske straks, når arbejdet er afsluttet Tilbudsgiver accepterer at afleveringsforretningen ikke er fyldestgørende før, Tilbudsgivers personale som minimum har instrueret kontaktpersonen i brugen af ny-installationen, samt den daglige brug af ny-installationen Tilbudsgiver bekræfter at holde Ordregiver informeret, hvis der opstår yderligere udgifter i forbindelse med et bestilt arbejde Tilbudsgiver bekræfter at sikre at tidsplaner overholdes, og bekræfter ligeledes at kontaktpersonen informeres straks, såfremt Tilbudsgiver bliver bevist om overskridelse af tidsplanerne Tilbudsgiver accepterer at forpligte sig til at udføre opgaverne jf. de til enhver tid gældende bestemmelser om arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejdsgange i arbejdsmiljølovgivningen. Såfremt tilbudsgiver under udførelse af opgaver for Universitetet konstaterer, at adgangsveje giver anledning til problemer i forhold til arbejdsforholdene for tilbudsgiver og/eller dennes medarbejdere, accepterer tilbudsgiver ligeledes at være forpligtet til, at kontakte kontaktpersonen, med oplysningerne, således at universitetet kan sikre tilfredsstillende adgangsveje Tilbudsgiver accepterer, at kasseret arbejde udbedres uden merudgift for Syddansk Universitet Samarbejde med andre leverandører Tilbudsgiveren bekræfter at samvirke med andre leverandører på arbejdsområderne og medvirke positivt og aktivt til, at fejl og forsinkelser grundet manglende samvirke mellem leverandørerne Side 11 af 147

12 undgås Underleverandør Tilbudsgiver accepterer at underentreprenører som udgangspunkt kun må benyttes i forbindelse med sygdom, ferie o. lign., og kun efter skriftlig tilladelse fra Ordregiver Såfremt der opstår mangler ved et udført arbejde der har været overdraget til underentreprenører, er Ordregiver berettiget til at gøre krav gældende direkte hos tilbudsgiveren. 5.4 Kravspecifikation Serviceniveau Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Tilbudsgiver skal kunne give et realistisk bud på, hvornår de kan rykke ud til almindelige opgaver efter bestilling samt overholde det aftale arbejdstidspunkt. 5.5 Kravspecifikation Oprydning Krav D Navn Beskrivelse Type af krav Er kravene opfyldt? Tilbudsgiver foretager løbende oprydning således, at både nye og gamle materialer fjernes inden arbejdspladsen forlades. Ligeledes skal værktøj, maskiner og lignende som er til fare for sikkerheden eller til gene for den daglige drift fjernes. Side 12 af 147

13 Tilbudsgiver accepterer at manglende oprydning vil blive foretaget for Tilbudsgivers regning Tilbudsgiver forpligter sig til at bortskaffe affald og emballage af enhver art, der har forbindelse med opgaver hos universitetet, efter Ordregivers anvisninger herom. Tilbudsgiver accepterer herved, at Syddansk Universitets affaldsløsninger som udgangspunkt ikke må anvendes. Der kan laves lokale aftaler på det. 5.6 Kravspecifikation Afregning af timepriser Krav D Navn Beskrivelse Krav Er kravene opfyldt? Arbejdstimer Tilbudsgiver bekræfter, at reparationsarbejde- og vedligeholdelsesarbejde altid skal adviseres og aftales forud med den relevante kontaktperson hos udbyder. Kontaktpersonen fremgår af Rammeaftalen Tilbudsgiver accepterer at arbejdet som udgangspunkt foretages på hverdage i tidsrummet , hvilket fremover omtales som normal arbejdstid. Ønskes arbejde uden for dette tidsrum, aftales dette med universitets kontaktperson Tilbudsgiver accepterer at kun arbejde der foretages i tidsperioden alle ugens dage, inklusiv arbejde på lørdage, søn- og helligedage, vil blive betegnet som arbejde uden for normal arbejdstid Afregning Timepriser afregnes fra ankomst på afdelingens adresse hvor arbejdet skal udføres og indtil udførelsen af de(n) bestilte ydelse (r) er udført. Der kan således kun faktureres for effektive Side 13 af 147

14 arbejdstimer forbrugt på arbejdspladsen. Udbyder betaler således ikke for kørsel til og fra arbejdspladsen, herunder arbejdsløn i køretiden Der betales altid timepris for minimum 1 times arbejde. Arbejde ud over den første time afregnes pr. påbegyndt kvarter, hvorved de af tilbudsgiver oplyste timepriser fjerdeles Timepriser angivet for 1. time, kan kun afregnes én gang pr. udkald, uanset at udførelsen af arbejdet måtte strække sig ud over den definerede normale arbejdstid og dermed afbrydes for at Arbejde udenfor normal arbejdstid/overtidsbetaling blive genoptaget næste arbejdsdag. Tilbudsgiver accepterer, at der kun betales overtidsbetaling i forbindelse med opgaver, hvor bestiller skønner det nødvendigt, at dele eller hele arbejdet foregår udenfor normal arbejdstid og kun for den del der ligger udover normal arbejdstid. Der skal foreligge en skriftlig aftale Overtidstillæg Tilbudsgiver accepterer at skriftligt bestilte arbejder udenfor normal arbejdstid, dvs afregnes med tillæg på 50 % for de første 3 timer og med tillæg på 100 % for øvrige timer på den tilbudte timepris Fakturering Vedligeholdsarbejder afregnes efter áconto for hver måned Fakturering af vedligeholdelsesarbejder fremsendes én gang om måneden og mærkes med: Analysenr.: samt hvilken fagentreprise der er tale om. Fakturering af øvrige ydelser fremsendes når arbejdet er udført. Hver gang et øvrigt arbejde iværksættes, er det vigtigt at få oplyst analysenummer samt navn på den der bestiller, da fakturaen ellers vil blive afvist. Betalingsbetingelser for alle ydelser er: + 30 dage. (ad + servicekontraktopgaver) Side 14 af 147

15 5.7 Kravspecifikation Materialer og Materiel Krav D Navn Beskrivelse Krav Er kravene opfyldt? Materiale Tilbudsgiveren bruger materialer af sædvanlig god kvalitet, der passer til de eksisterende materialer. De anvendte materialer og produkter er af en sådan kvalitet og af en sådan type, at de er velegnet til professionel brug og udførelse af de opgaver der ønskes udført For de produkter og materialer hvor CE-mærkning er obligatorisk har Tilbudsgivers produkter og materialer en sådan mærkning Materialer afregnes efter dokumenteret indkøbspris ved faktura fra underleverandør med tillæg på maksimum 10 %. Dokumentation herfor skal sendes til Ordregiver senest samme dag, som materialet tages i brug Priserne på Tilbudsgivers materialer overstiger aldrig tilbudsgivers officielle prisliste Tilbudsgiver afholder eventuelle fragt- og administrationsomkostninger - lovpligtige gebyrer undtaget Tilbudsgiveren accepterer at der efter anmodning fra Ordregiver vederlagsfrit skal fremsendes dokumentation for materialernes oprindelse, kvalitet og anvendte arbejdsmetoder samt foretage fornødne prøver for verificering af Ordregivers krav til materialet Materialer leveret til universitetets adresser, er tilbudsgivers risiko indtil de er monteret Materiel Tilbudsgiver stiller alle nødvendige maskiner og materiel til Side 15 af 147

16 rådighed for arbejdets udførelse, herunder nødvendigt værktøj, hjælpeudstyr samt personlige værnemidler. det omfang intet andet er aftalt, leverer Tilbudsgiveren ligeledes alle nødvendige materialer Tilbudsgiveren anvender i størst muligt omfang lyddæmpende maskiner til arbejdets udførelse, således at støjen på arbejdspladsen minimeres. Tilbudsgiver accepterer ligeledes at dette krav især finder anvendelse under eksamensperioderne Såfremt der til udførelsen af en opgave kræves særligt udstyr (materiel) i form af stillads, kran, sikkerhedsafspærring eller lignende, vil et eventuelt vederlag herfor blive betalt udover timeprisen. Særligt udstyr skal derfor ikke være indeholdt i timepriserne, men skal aftales separat med bestillerne, når det er nødvendigt Udgiften rummer materielleje af stilladser, lifte, mandskabsvogne, byggekraner, maskiner mv. inkl. evt. fører og driftsmidler Materiel afregnes til dokumenteret indkøbspris (leje) ved faktura fra underleverandør plus tillæg på maksimum 10 %. Dokumentation herfor skal sendes til Ordregiver på Ordregivers anmodning Forbrugsafgifter til byggestrøm og byggevand ved arbejdets udførelse betales af Ordregiver Anvender Tilbudsgiveren materialer, som ikke er standard skal det godkendes af bestilleren inden de tages i brug. Tilbudsgiveren accepterer dette Ordregiver forbeholder sig retten til selv at levere materialer som bygherreleverance. Dette meddeles i givet fald i forbindelse med tildeling af den enkelte opgave. Side 16 af 147

17 5.8 Kravspecifikation Kvalitetssikring Krav D Navn Beskrivelse Krav Er kravene opfyldt? Tilbudsgiver udarbejder og implementerer, med udgangspunkt i kravspecifikationerne, de fornødne instruktioner og procedurer til sikring og kontrol af de aftalte ydelser Syddansk Universitets overordnede kvalitetsmål er: o At brugerne er tilfredse med ydelserne som Tilbudsgiver leverer. o At samarbejdet mellem SDU og Tilbudsgiveren sker på basis af en åben og ærlig dialog. o At samarbejdet fungerer smidigt og gnidningsløst. o At ydelserne leveres ved anvendelse af færrest mulige ressourcer. o At Tilbudsgiveren leverer gode faglige løsninger Tilbudsgiver accepterer at være forpligtiget til at drage omsorg for, at det gennem den løbende kvalitetsstyring sikres, at service til stadighed udføres i overensstemmelse med den kvalitet og de arbejdsgange, der er beskrevet i tilbudsgivers tilbud. Side 17 af 147

18 Bilag B.1 Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser Delaftale: Tømrearbejde til Syddansk Universitet Side 18 af 147

19 ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet ndledning og formål Afdelinger omfattet af udbuddet Vejledning og terminologi Beskrivelse af den udbudte ydelse Kravspecifikation Gældende lovgivning og bestemmelser for alle byer Kravspecifikation Generelle krav for alle byer Kravspecifikation Generelle krav for Odense særskilt Kravspecifikation Arbejdets udførelse for alle byer Kravspecifikation Arbejdets udførelse for Odense særskilt Kravspecifikation Oprydning for Odense særskilt Kravspecifikation Afregning af timepriser for Odense særskilt Kravspecifikation Materialer og Materiel for alle byer Kravspecifikation Materialer og Materiel for Odense særskilt Side 19 af 147

20 4. Beskrivelse af udbuddet 1.3 ndledning og formål Dette bilag indeholder en kravspecifikation for hvad den udbudte delaftale om Tømrearbejde, som Syddansk Universitet gerne vil have indkøbt, skal indeholde. Ordregiver ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af diverse reparations- og vedligeholdelsesarbejder, samt montering/demontering af gipsvægge, loft mv. Ordregiver forventer tillige at opnå økonomiske og servicemæssige attraktive aftaler, der tilgodeser Ordregivers ønsker og behov. Den estimerede årlige volumen inkl. materialer udgør ca kr. pr. år på alle af delaftalens omfattede ydelser. Afdelinger omfattet af udbuddet Ordregiver under denne udbudsforretning er Syddansk Universitet, hvilket omfatter alle de til universitetet tilknyttede adresser. 5. Vejledning og terminologi Tilbudsgiver skal besvare og uddybe nærværende kravspecifikation, samt øvrige bilag, hvor der er tilkendegivet, at Tilbudsgiver skal udfylde et felt eller lignende. Ordregivers behov er benævnt som følger: = Minimumskrav (manglende opfyldelse medfører, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt) = nformation om forhold der har tilknytning til nærværende ydelse, som altid skal overholdes Side 20 af 147

21 Vær opmærksom på, at et minimumskrav () er et krav, der SKAL opfyldes af Tilbudsgiver, hvor Tilbudsgiver SKAL afkrydse i rubrikken ud for det enkelte krav, for at bekræfte overholdelse heraf. Tilbudsgiver skal bekræfte overholdelse af minimumskravet, for at dennes tilbud kan tages i betragtning (need to have). En information () kræver ikke at Tilbudsgiver skal bekræfte overholdelse heraf. Ved underskrivelse af Tilbudslisten bilag C. 1-13, bekræfter Tilbudsgiver overholdelse af både minimumskrav og den angivne information i nærværende kravspecifikation, bilag B Tilbudsgivere skal, for så vidt angår såvel minimumskrav (): b) Afkrydse den relevante rubrik i feltet "Er kravene opfyldt". Ordregiver betragter manglende besvarelse af én eller flere af, samt manglende underskrift i Bilag C. 1-13, som om disse ikke er opfyldt. 6. Beskrivelse af den udbudte ydelse Syddansk Universitet ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af Tømrearbejde. Det ønskede sortiment / krav fremgår af nærværende bilag samt tilbudslisten i Syddansk Universitets udbudssystem EU-Supply. Nærværende delaftale om Tømrearbejde, CPV kode nr. (indsæt omfattede CPV koder) omfatter levering af Tømrearbejde, defineret som: Tømrermedhjælp i Odense: ndleje af tømrer på timebasis, som udfører tømrerarbejde efter tømrerteamslederens anvisning Tømrerarbejde i øvrige byer: Montering/demontering af gipsvægge, vinduer/døre, loft mv. Reparation af vinduer, døre, loft mv. Side 21 af 147

22 Service og reparationer skal altid udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området herunder det til enhver tid gældende bygningsreglement (pt. BR10) samt Arbejdstilsynets forskrifter i øvrigt. Der gøres særligt opmærksom på følgende bekendtgørelser: LO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ratificeret af Danmark den 22. juli 1955 Tilbudsgiver skal på kompetent vis kunne udføre opgaverne som beskrevet nedenfor. Alle nedenstående krav skal opfyldes. Tilbudsgiver skal tilkendegive opfyldelsen af samtlige krav i fremsendt tilbud, i modsat fald vil udbyder have pligt til at afvise tilbuddet som værende ikke-konditionsmæssigt. Side 22 af 147

23 5.1 Kravspecifikation Gældende lovgivning og bestemmelser for alle byer Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Dokumentation Tilbudsgiver bekræfter at kunne fremsende dokumentation for certificering af de af virksomhedens medarbejder, som vil være tilknyttet arbejdet hos universitetet i henhold til gældende lovgivning om stillads og brug af Polyurethanskum, såfremt universitetet måtte anmode herom. 5.2 Kravspecifikation Generelle krav for alle byer Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Dagligt vedligehold Der vil være en væsentlig del af arbejdet som vil være af karakteren vedligeholdelse af universitets bygninger mv Planlagt vedligehold Der må påregnes en koncentration af planlagte vedligeholdelsesopgaver i sommerferien og ugen mellem jul og nytår Kravspecifikation Generelle krav for Odense særskilt Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Side 23 af 147

24 Generelle krav Tilbudsgiveren bekræfter at anvende erfarne og kompetente håndværkere, der kan indgå i et samarbejde med universitets ansatte tømrer, så de sammen kan løse opgaven på bedst mulig måde. Hermed accepterer Tilbudsgiveren at være forpligtet til, at anvende kvalificerede medarbejdere som opfylder de faglige krav, som måtte være påkrævet ved udførelsen af tømreropgaver, samt har personlige kvalifikationer, så de kan indgå i et team med de øvrige tømrere Ordregiver har en fastansat tømrer til at foretage daglige vedligeholdelsesopgaver på universitetets bygninger på Campusvej i Odense. Tilbudsgiverens medarbejdere skal med fokus på samarbejde, indgå i et team med den fastansatte tømrer Den indlejede tømrer følger til hver tid de instrukser og interne regler der bliver givet og anvist af tømrerteamslederens anvisning Tilbudsgiver holder medarbejderne udstyret med mobiltelefon Medarbejderen virker under en overenskomstlignende aftale mellem en faglig organisation og arbejdsgiveren SDU/Teknisk Service stiller omklædningsfaciliteter, kantine og værktøj til rådighed. Medarbejderne skal kunne betjene SDU s maskiner. 5.3 Kravspecifikation Arbejdets udførelse for alle byer Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Side 24 af 147

25 5.3.1 Under arbejdets udførelse Tilbudsgiver accepterer at foretage afdækning af inventar og afdækning til tilstødende lokaler i nødvendigt omfang, ved udførelse af Tømrearbejdet Kravspecifikation Arbejdets udførelse for Odense særskilt Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Tilbudsgiver accepterer at tømrerarbejdet i Odense udføres af 1 fast tømrermedhjælper på timebasis, som udfører tømrerarbejde efter tømrerteamlederens anvisning. Tilbudsgiveren bekræfter, at det er den samme person hos Tilbudsgiveren, som udfører tømrerarbejdet i Odense Kravspecifikation Oprydning for Odense særskilt Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Tilbudsgiverens medarbejdere foretager altid løbende oprydning af nye og gamle materialer samt generel oprydning efter tømrerteamlederens anvisning Værktøj, maskiner og lignende som er til fare for sikkerheden eller til gene for den daglige drift fjernes løbende efter tømrerteamlederens anvisning. Side 25 af 147

26 5.5.1 Kravspecifikation Afregning af timepriser for Odense særskilt Krav D Navn Beskrivelse af kravet Type af krav Er kravene opfyldt? Arbejdstimer Universitetet har i Odense brug for 1 fast tømrermedhjælper, som er ansat 37 timer pr. uge i perioden 1. januar 2015 til 31. december Arbejdet skal udføres mandag-fredag, hvor arbejdstiden er kl eller efter nærmere aftale. Dette omtales fremover som normal arbejdstid Der kan forekomme arbejde udenfor normal arbejdstid, som er alle ugens dage i tidsperioden: , inkl. arbejde på lørdage, søndage og helligdage Afregning Vedligeholdsarbejder afregnes efter áconto for hver måned. De generelle krav til faktura som er gældende herfor, ses i Bilag B. samlet faktura pkt Kravspecifikation Materialer og Materiel for alle byer Krav D Navn Beskrivelse Krav Er kravene opfyldt? Materiale Tilbudsgiver bekræfter, at alle anvendte spånplader, krydsfinerplader og lignende plader overholder formaldehydbekendtgørelsen (BEK nr 289 af 22/06/1983) Tilbudsgiveren bekræfter at anvende PVC-fri materialer, hvor det er muligt, i udførelsen af opgaver under nærværende aftale. Side 26 af 147

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde PARK- OG LANDSKABSSERIEN 41 / 2010 Standardbeskrivelser med mål og tilstandskrav for kirkegårdenes drift Af Susanne Guldager, Palle Kristoffersen og Christian Philip

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere