Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027"

Transkript

1 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts

2 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose. Den bliver lavet ved anvendelse af prognosemodellen Demografix i et samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI. Befolkningsprognosen er baseret på de historiske data om boligindflytning, flyttemønstre, fødsler, dødsfald, sammensætning af husstande mv. Prognosen bygger på data for såvel kommunens egne som landsdækkende karakteristika. Befolkningsprognosen udgør en fremskrivning af kommunens befolkningsdata frem til Den bruges som grundlag for budgetarbejdet for bl.a. på børne- og ældreområdet. Ændringer i befolkningsdata for de forskellige aldersklasser kan have væsentlige økonomiske konsekvenser for Kommunen. Flere eller færre ældre og børn kan medføre behov for at regulere budgettet på de respektive områder. I Egedal Kommune er udgangspunktet, at anvende aktivitetsbaserede budgetter. Det vil sige, at der budgetlægges ud fra en pris og mængde. Ofte er mængden afhængig af folketallet i en bestemt aldersklasse. Ligeledes har ændringer i antal indbyggere i den erhvervsaktive alder betydning for bl.a. skatteindtægter og kommunal udligning. II. Resume Primo 2015 var der indbyggere i Egedal Kommune. I næste budgetperiodes sidste år 2019 forventes indbyggere en vækst på personer eller 4 %. Der forventes i 2027 at være indbyggere. Der svarer til en vækst på indbyggere eller 11,4 %. Figuren nedenfor viser, at der i forhold til sidste års prognose nu forventes en væsentlig større vækst i antallet af indbyggere. Væksten i forhold til sidste år er særlig stor efter Figur 1 Samlet folketal ved den nye befolkningsprognose i forhold til sidste års prognose Ny prognose Gammel prognose Den nye befolkningsprognose er således påvirket af den nye boligindflytningsplan. Det gælder særligt den effekt som boligindflytningsplanen har for Egedal by omkring det nye rådhus og sundhedscenter samt området omkring de gamle rådhuse i Smørum og Ølstykke. Alle tre ste- 2

3 der er der planlagt mange nye etageboliger. I prognosens sidste år ventes nu omkring flere indbyggere end efter den tidligere prognose. Tabellen nedenfor viser udviklingen i de enkelte aldersklasser: Tabel 1 Samlet resultat af befolkningsprognosen 2015 Procentvis fordeling Procentvis fordeling Procentvis fordeling 2027 Stigning Stigning årige % % % 2% 19% årige % % % 0% 0% årige % % % -1% 3% årige % % % 4% 11% årige % % % -5% -18% årige % % % 41% 90% 85+ årige 380 1% 588 1% % 55% 233% I alt % 11% Væsentligste konsekvenser i aldersklasserne: Antallet af 0-5 årige vil stige fra i dag til i 2019, svarende til 2 %. Der vil dog være et svagt fald frem til Væksten ligger således i årene derefter. Dette er en ændring i forhold til tidligere prognoser. Tidligere har befolkningsprognosen vist et større fald og derefter en mindre vækst i antallet af små-børn, men de seneste fertilitetstal samt særligt den nye boligindflytningsplan medfører et forøget børnetal. Antallet af børn i skolealderen forventes at ligge meget stabilt set over hele prognoseperioden. Dette er også en væsentlig ændring i forhold til tidligere forudsætninger. Der ses nu ikke længere det fald i antal skolebørn som tidligere var et vilkår for overvejelser om skolestruktur. Væksten ventes særligt i området omkring Bækkegårdskolen og Hampelandskolen ved det nye rådhus og sundhedscenter. Andelen af årige forventes holdt konstant omkring 50 % af kommunens samlede befolkning. Denne aldersklasse defineres som de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag. Aldersklassen med de årige vokser med 41 % til i alt personer i For de 85+ årige ventes en stigning fra 380 til 588 personer i 2019, hvilket svarer til 55 %. Denne stigning er allerede indregnet i budgettet. Den største stigning i antal 85+ årige ligger som tidligere prognosticeret lige efter udgangen af budgetperioden. 3

4 III. Boligindflytning og flytteparametre Prognoseforudsætninger Økonomiudvalget godkendte den 21. februar 2015 boligindflytningsplanen. Den indeholder kommunens forventninger til ny-opførsel af boliger i prognoseperioden frem til Administrationen har efterfølgende fortaget en korrektion af boligindflytningsplanen. Det skyldes væsentlige og nye oplysninger vedrørende indflytning i de kommende boliger på de to solgte rådhusgrunde. På den tidligere rådhusgrund i Ølstykke Stationsby forventes indflytning i samtlige 87 boliger nu at ske i november Indflytning sker dermed ikke som forudsat i den af Økonomiudvalget godkendte plan med den ene halvdel i 2016 og den anden halvdel i Tilsvarende gælder for rådhusgrunden i Smørum, hvor det forventes, at indflytning i alle 86 boliger nu først kommer til at ske i 2017 og ikke med den ene halvdel i 2016 og den anden halvdel i Disse korrektioner er indarbejdet i befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen er baseret på flyttemønstrene for de historiske år Parametrene for disse år viser en turbulent periode. Årene op til 2008 var præget af opgang på boligmarkedet. Ved finanskrisens start gik boligmarkedet med ét næsten helt i stå. Det betyder at flyttemønsteret har udviklet sig ujævnt i de historiske år det giver større usikkerhed i prognosen. Tabellen nedenfor viser antal ny-opførte boliger i perioden Niveauet faldt væsentligt i Figur 2 Faktisk antal ny-opførte boliger Nyopførte boliger I 2007 blev der opført det største antal med 342 nye boliger. Fire år senere i 2011 blev der som et historisk lavpunkt kun opført 57 nye boliger. Det steg til 112 boliger i I 2014 blev opført 65 boliger mod forventet 83 boliger. Udviklingen i boligbyggeriet og de afledte flyttemønstre internt i kommunen og mellem kommunerne har en stor indflydelse på folketallet. Væksten i folketallet har været ujævn siden 4

5 2006, jf. figur 1 nedenfor. I årene var der en årlig vækst på næsten 500 indbyggere, mens væksten var væsentlig lavere i de efterfølgende år. Figur 3 Årlig vækst i befolkningstallet i Egedal Kommune Vækst i folketal I 2014 var der en stor stigning i væksten med samlet set 365 indbyggere. Det var 281 flere end ventet. Det fremgår af tabellen nedenfor, at flyttebalancen (tilflytninger minus fraflytninger) har været positiv i alle år bortset fra 2006 og Tabel 2 Flyttebalance og udtynding Flyttebalance Absolut udtynding Udtynding i promille Det vil sige, at der er tilflyttet flere indbyggere fra andre kommuner end der er fraflyttet. Begrebet udtynding dækker over at husstandende generelt bliver mindre det vil sige, at antallet af beboere i de enkelte boliger falder: Der bor færre personer i boligerne, der er flere der lever alene, flere lever uden børn og flere lever længere tid inden de får børn. Når antallet af indbyggere pr. bolig falder, sker der en udtynding. Det betyder at kommunens folketal alt andet lige enten falder eller viser lavere stigningstakst. Samtidig bliver det også forholdsvist mere boligkrævende, at skabe vækst i folketallet. Når tallene for udtynding i tabellen ovenfor er negative er det netop udtryk for dette at husstandene bliver mindre. Tilsvarende gør sig gældende, at folketallet vil stige når antal indbyggere pr. husstand stiger. Historisk set viser tallene, at det normale mønster er en udtynding - altså at hussstandene bliver mindre. Årene 2009 og 2011 var imidlertid afvigende da der var fortætning. Dette kan tilskrives konsekvensen af udsving på boligmarkedet i disse år, hvor salget gik trægt. I 2014 oplevede kommunen igen en uventet fortætning - der tilmed var stor. Det vil sige, at der netto tilflyttede flere personer end de eksisterende og nye boliger kunne absorbere med den sædvanlige husstandsstørrelse. 5

6 Prognoseresultat I den nye boligindflytningsplan er det forventet, at der opføres boliger i perioden Det svarer til 196 boliger i gennemsnit pr. år. Der indgår derfor en betydelig boligudbygning i den nye befolkningsprognose - og dermed en større befolkningsvækst. Figur 4 Forventning til boligindflytning 2014 og Boligplan 2014 Boligplan Væksten i ny-opførte boliger vedrører særligt etageboliger med i alt nye boliger. Tabel 3 planlagte boligtyper Boligtype Sum Parcel Tæt/lav Etagebolig Plejebolig Ungdomsbolig Seniorbolig I alt Langt de fleste etageboliger placeres omkring det nye rådhus, men der opføres også næsten 90 etageboliger på hver af de tidligere rådhusgrunde i Ølstykke og Smørum. 6

7 IV. Fertilitet og fødsler Prognoseforudsætninger Antallet af nyfødte børn er faldet jævnt hen over kommunens historiske år. Det skyldes primært, at det nu er de små fødselsårgange fra 1980 erne som er i den fødedygtige alder. Derudover påvirkes fødselsniveauet af ændringer i flyttemønstre for kvinder i den fertile alder. Figur 5 Fødsler fra 2005 til Fødte Ses der på de historiske år fremgår det, at der i 2010 blev født 409 børn, hvilket var 16 børn færre end de forventede 425 børn. I 2011 blev der født 382 børn, hvilket var 24 færre end de forventede 406 børn. Tilsvarende blev der i 2012 og 2013 født henholdsvis 11 og 15 færre børn end forventet. Befolkningsprognoserne har således i alle år overvurderet antallet af nyfødte børn en anelse. Året 2014 blev bemærkelsesværdigt på den vis, at fødselstallet steg for første gang siden Samtidig er det første gang, at der er blevet født flere børn end forventet. Der blev således født 379 børn mod forventet 350 børn. Prognoseresultat Antal fødsler beregnes på grundlag af antallet af kvinder i den fødedygtige alder og den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15, 16, år). Modelen anvender den lokale fertilitet for kvinder bosat i Egedal Kommune. Fertilitetsniveauet varierer meget - selv indenfor kommunens delområder. Derfor anvender modellen varierende fødselshyppigheder for kommunens forskellige delområder. Der er indregnet en generel forventning til at fertilitetsniveauet stiger med 2 % set over hele perioden. Efter flere års fald i antal fødsler ventes der nu et stigende fødselsniveau. Det skyldes dels boligindflytningsplanens forventninger til tilflytning, men også, at fertiliteten er steget i Egedal Kommune. Fertilitet måles i demografisk henseende som det årlige antal levendefødte pr kvinder i den fødedygtige alder. 7

8 Figuren nedenfor viser antal fødsler i de historiske år samt forventningerne frem til Figur 6 Udvikling i fødsler Alle fødsler Tabellen nedenfor viser, at der efter budgetperioden fra 2021 og frem ventes et årligt fødselstal på over 450 børn. Tabel 4 Fødsler i prognoseårene Føde drenge Fødte piger I alt fødte V. Dødelighed Prognoseforudsætninger Beregningerne omkring dødelighed er baseret både på lokale og landsdækkende data. Modellen anvender dynamiske dødelighedsrater. Det betyder at dødeligheden ændres over tid. Modellen tager således højde for, at der forventes en stigende levetid. Den aldersbetingede dødelighed svarer til antallet af døde i en aldersklasse i relation til antal personer i den pågældende alder. Prognosen anvender landsgennemsnit der korrigeres for niveauet i Egedal Kommune. Indbyggerne i Egedal Kommune har en aldersbetinget dødelighed der er mellem % lavere end for landet som helhed. I 2014 var der 252 dødsfald i Egedal Kommune. Der har i de historiske år været et svagt stigende antal dødsfald som følge af en aldrende befolkning. 8

9 Tabel 5 Antal dødsfald i de historiske år Døde mænd Døde kvinder I alt døde Prognoseresultater Der ventes en stor vækst i antal ældre. Det følger her naturligt, at antallet af dødsfald også forventes at stige fra et årligt niveau på ca. 250 til ca Tabel 6 Antal dødsfald i prognose-årene Døde mænd Døde kvinder I alt døde VI. Prognoseresultater for aldersklasserne 0-5 årige Primo 2015 boede der børn fra 0-5 år i Egedal Kommune. Det er 49 flere børn end forventet i forrige års prognose. Årsagen skal findes i et højere fødselstal samt flere tilflytninger end ventet. Forventningerne til antal 0-5 årige er i den nye befolkningsprognose opjusteret for hele prognoseperioden. Der ventes fortsat et fald frem til 2017, men ikke så stort som tidligere. Derefter kommer vækst. Ved budgetperiodens slutning ved udgangen af 2019 forventes nu børn på 0-5 år, hvilket er 211 flere end i den tidligere prognose. Figuren nedenfor viser, at væksten i den nye prognose tager fart efter Figur 7 Antal 0-5 årige Ny prognose Gammel prognose

10 I 2026 forventes der børn fra 0-5 år, hvilket er 571 eller 19 % flere end i Tabellen nedenfor viser, at der i 2026 forventes at være 417 flere 0-5 årige børn end tidligere prognosticeret. Tabel årige Ny prognose Gammel prognose Årlig forøgelse i forhold til gammel prognose På dagspasningsområdet er det et bærende princip, at pengene følger barnet. Det betyder at budgetterne tilpasses i takt med at børnetallet ændres fra år til år. Antal 0-5 årige vil efter et svagt fald igen stige fra Prognosen viser dermed en opjustering i forhold til de tidligere prognoser. Opjusteringen i børnetallet indikerer - alt andet lige stigende udgifter på daginstitutionsområdet. I forbindelse med budgetlægningen for 2016 vil de endelige budgetkorrektioner blive beregnet. Efter budgettet er vedtaget sker der en løbende tilpasning i takt med det faktiske antal børn der bliver passet årige Primo 2015 er der skolebørn fra 6-16 år. Det er 36 færre end forventet i forrige års prognose. Forventningerne til antal 6-16 årige er opjusteret for hele prognoseperioden. Der ventes fortsat et fald set i forhold ti 2015, men dog ikke nær så væsentligt som tidligere forventet. Forklaringen skal findes i dels den nye boligindflytningsplan og dels den øgede tilflytning i Antallet af skolebørn vil falde frem til 2024, hvorefter kurven knækker og antallet igen stiger. I der har det laveste antal - vil der være personer i aldersklassen, hvilket kun er 135 færre end nu. I 2027 forventes antallet at være steget til børn i skolealderen. Det svarer til et fald på kun 13 børn i forhold til Udsvinget mellem årene er nu også betydeligt mindre - forskellen mellem top i 2019 og bund i 2024 er på kun 125 personer. 10

11 Figur 8 Antal 6-16 årige Ny prognose Gammel prognose Budgettet til skoleområdet er også afhængigt af befolkningstallet. Der bliver med afsæt i befolkningsprognosen udarbejdet en skoleprognose. Denne indgår som input i klassedannelsen for de respektive skoleår. Det er antallet af klasser som danner grundlaget for budgettet. Når klassedannelsen er på plads, ændres budgettet på området i princippet ikke. Det vil sige, at der ikke bliver oprettet eller sammenlagt klasser, såfremt der flytter børn til eller fra en skole inden for skoleåret årige Primo 2015 boede der unge årige i Egedal Kommune. Det er 174 flere end forventet i forrige prognose. Det er dermed aldersklassen med den absolutte og relative største afvigelse mellem prognose og resultat. Tallene dækker over, at der er færre årige som er flyttet hjemmefra, og samtidig er der flyttet flere årige end forventet til Egedal Kommune. Det afspejler sig i den niveauforskydning mellem prognoserne som tydeligt fremgår af figuren nedenfor. Figur 9 Antal årige Ny prognose Gammel prognose

12 25-64 årige Antallet af årige forventes at stige fra i 2015 til personer i Det svarer til en vækst på personer eller 11,1 %. Stigningstakten er jævn over hele perioden. Der vil dog ske en forskydning inden for aldersklassen således at gennemsnitsalderen stiger. Primo 2015 bor her 100 flere end forventet. I forhold til den tidligere prognose vil der ultimo perioden være flere personer. Væksten i forhold til den tidligere prognose ligger primært efter 2019 og skyldes hovedsageligt udbygning af området ved det nye rådhus og sundhedscenter. Figur 10 Antal årige Ny prognose Gammel prognose årige Antallet af årige forventes efter 2016 at udvise en faldende tendens fra i 2015 til i 2025, svarende til personer. Herefter sker der igen en stigning. Der er ikke den store afvigelse i forhold til sidste års prognose. Figur 11 Antal årige Ny prognose Gammel prognose

13 75-84 årige Antallet af årige forventes at stige kraftigt i hele perioden fra i 2015 til personer i Stigningen udgør 90 % - altså godt og vel en fordobling i antal. Der er ingen væsentlig afvigelse i forhold til den forrige prognose. Figur 12 Antal årige Ny prognose Gammel prognose 85+ årige Antallet af borgere på 85 år og derover forventes at stige fra 380 personer i 2015 til i Stigningen udgør 233 %. Det svarer til mere end 3 gange så mange som i dag. Figur 13 Antal 85+ årige Ny prognose Gammel prognose Der har også de i tidligere befolkningsprognoser været indregnet en kraftig stigning blandt de ældste. Der er således også i budgettet taget højde herfor. Der har imidlertid hidtil været en forventning om et faldende antal børn, hvorfor det var ventet, at der alt andet lige i de kommende år kunne kanaliseres penge fra børne- og skoleområdet til ældre- og omsorgsområdet. 13

14 VII. Evaluering af forrige års prognose Tabellen nedenfor viser centrale nøgletal til evaluering af sidste års prognose. Tabel 8 Prognosticerede og realiserede nøgletal 2014 Prognose 2014 Realiseret 2014 Afvigelse Afvigelse i % Folketal ultimo ,7 Tilflyttere til Egedal ,3 Fraflyttere fra Egedal ,6 Fødsler ,3 Dødsfald ,3 Intern tilflytning til nye boliger ,7 Ekstern tilflytning fra andre kommuner ,5 Split-faktor - ekstern tilflytning fra andre kommuner ,6 Absolut udtynding i den eksisterende boligmasse Relativ udtynding i den eksisterende boligmasse Antal ny-opførte boliger ,7 Kommunens folketal ultimo 2014 udgjorde Der har således været en tilvækst på 365 indbyggere i løbet af I befolkningsprognosen fra 2014 var folketallet prognosticeret til ultimo 2014, svarende til en vækst på 84. Prognosen skød med andre ord 281 borgere for lavt. Der tilflyttede 225 flere borgere end prognosticeret. Samtidig fraflyttede 15 borgere færre end forventet. Afvigelsen i tilflytning må anses for væsentlig. Afvigelsen understøttes af flyttedataene, der viser en lille vækst i tilflytningen fra København og omegnskommunerne. Der blev i 2014 født 379 børn, hvilket er 29 flere end ventet. Stigningen i antal fødsler er uventet og hænger sammen med den større tilflytning samt en øge fertilitet (antal fødsler pr kvinder). De foreløbige data inden 2014 var slut viste tegn på at fødselstallet ville blive endnu højere, men der var en aftagning i årets sidste måneder. Den aldersrelaterede dødelighed i Egedal er lav dvs. sandsynligheden for at dø i en given alder er mindre for alle aldersklasse end i landet som helhed. I 2014 døde 14 færre borgere end ventet. Det var ventet at 49 % af indflytninger i nye boliger ville ske ved tilflytning fra andre byer. Dette benævnes split-faktoren. Den endte imidlertid på 35 %. Det betyder at 65 % af indflytningerne i nye boliger var interne flytninger foretaget af Kommunens eksisterende borgere. Det betyder samtidig at der er frigivet en tilsvarende mængde eksisterende boliger til nye eksterne tilflyttere fra andre kommuner. 14

15 Begrebet udtynding og fortætning er centrale i en befolkningsprognose. Udtynding dækker over at antallet af tilflytninger til nye boliger er større end den samlede befolkningsudvikling, hvilket bevirker at husstandene i de eksisterende boliger bliver mindre. Fortætning dækker over at antallet af tilflytninger til nye boliger er mindre end den samlede befolkningsudvikling, hvilket indebærer, at de eksisterende husstande blev større. Fortætning kan skyldes at færre indbyggere end forventet fraflyttede kommunen eller at flere flyttede til eller at familier efter en familieforøgelse er blevet boende i stedet for at flytte til nyt/større. Fortætning hænger sammen med flytteaktivitet og er størst i de år, hvor der opføres mindst nyt byggeri. Egedal kommune har i langt de fleste år oplevet udtynding - dvs. faldende husstandsstørrelser. Udtynding er også den tendens der ventes fremover. Der var i 2014 ventet en udtynding på -3 promille. Året viste imidlertid en fortætning på 5 promille. Dette afspejler sig i at den samlede befolkningstilvækst som nævnt blev væsentligt større end ventet. Det var forventet, at der ville blive indflyttet i 83 nye boliger i Det endte på 65 nye boliger. Fordelingen på typer fremgår nedenfor: Tabel 9 Antal ny-opførte boliger sammenholdt med boligindflytningsplan 2014 Prognose 2014 Realiseret 2014 Nye parcelhuse Nye rækkehuse 24 3 Nye etageboliger Nye ungdomsboliger 0 0 Nye ældreboliger 0 0 Nye boliger i alt Der blev indflyttet i langt færre rækkehuse end forventet. Tabellen nedenfor viser det prognosticerede og faktiske folketal ultimo 2014 fordelt på de primære aldersgrupper: Tabel 10 Faktiske folketal og befolkningsprognose 2014 fordelt på aldersgrupper Aldersgrupper Faktisk Prognose Forskel Afvigelse i % 0-5 årige ,66% 6-16 årige ,50% årige ,06% årige ,46% årige ,18% årige ,63% 85+ årige ,73% 0-99 årige ,66% De 0-5 årige udgjorde ultimo Sidste års prognose forudsagde at der ville være Prognosen skød med andre ord 49 for lavt. Afvigelsen er forholdsvis stor med 1,7 %. 15

16 For de årige skød prognosen 174 for lavt, svarende til 5 %. Afvigelsen er markant og overraskende. Den skyldes at de årige ikke flyttede hjemmefra i den forventede takt. Samtidig var der en større tilflytning af årige end forventet. For de øvrige aldersgrupper er afvigelserne marginale set i forhold til de absolutte størrelser. 16

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2017 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2017 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere