Etablering af bofællesskaber. en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af bofællesskaber. en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn"

Transkript

1 Etablering af bofællesskaber en oplysningspjece fra LEV til forældre med udviklingshæmmede børn

2 Som forældre ønsker man de bedst mulige forhold for sine børn. Når barnet er udviklingshæmmet, gør man sig særligt mange overvejelser og bekymringer fordi det i langt højere grad end andre børn har brug for vores støtte, også i voksenalderen. Det gælder ikke mindst, når barnet skal flytte hjemmefra, eller når der er behov for at finde et nyt botilbud. Behovet for bofællesskaber De fleste forældre ønsker for deres udviklingshæmmede barn, at det skal bo i et overskueligt miljø, hvor de fysiske rammer er rare og velegnede. Og gerne sammen med mennesker som barnet selv vælger at bo med, da det er vigtigt for alle mennesker, at vi svinger med vores bofæller. Bofællesskabet er derfor den optimale løsning for mange, både set fra forældrenes og den udviklingshæmmedes synsvinkel. Der er da efterhånden også oprettet mange bofællesskaber rundt om i landet, men der er stadig brug for mange flere. LEV anslår, at der på landsplan er behov for yderligere tidssvarende boliger til udviklingshæmmede. Det akutte behov er især tydeligt blandt tre grupper: Unge, der er fyldt 18 år, som bor i boformer, der er indrettet til børn. Udviklingshæmmede voksne, som hele deres liv har boet hos deres forældre Udviklingshæmmede som bor i dårlige og utidssvarende boliger Hvad er et bofællesskab? Begrebet bofællesskab dækker i praksis over en lang række forskellige boformer, hvor beboerne i det daglige lever tættere sammen end i sædvanlige boliger. Typisk for bofællesskaber er dog, at der er tale om en mindre gruppe af boliger, hvor beboerne har: fælles boligfaciliteter fælles aktiviteter fællesskab ud over sædvanligt naboskab 2

3 Variationen i muligheder betyder, at nogle bofællesskaber indrettes som individuelle bofællesskaber, typisk med fælles opholdsarealer, men hvor hver beboer har sin egen selvstændige bolig med egen indgang og køkken. Mens andre fx indrettes som kollektive bofællesskaber, hvor beboerne deles om et fælles køkken samt opholdsrum. Boligens betydning den lille gruppes princip Boligen er af fundamental betydning for alle mennesker, da den udgør basen for vores tilværelse. Boligen skal derfor være ensbetydende med et hjem. Det vil sige mindst to værelser, køkken og bad. Der skal være plads til, at beboeren kan have interesser, besøgende, privatliv og tryghed. Beboeren skal desuden have mulighed for at skabe og opretholde sociale kontakter i og uden for rammerne af bebyggelsen. Boliger for udviklingshæmmede bør derfor være centralt placerede, tæt på offentlige transportmidler, butikker og byens forskellige tilbud, såsom kultur, sport, mødesteder m.v. Da man bor tæt på hinanden i et bofællesskab, er det vigtigt, at beboerne passer nogenlunde sammen m.h.t. alder, interesser og behovet for hjælp og støtte. LEVs erfaring er, at hvis gruppen i bofællesskabet er for stor, så bliver det en stressfaktor. Når LEV medvirker ved oprettelsen af bofællesskaber, bygges der derfor helst til 4-5 personer. Vælger man at bygge til fx 8 personer, opdeles bofællesskabet gerne i to grupper med hver sine fælleslokaler. Ny lovgivning nye muligheder Med lov om social service af 1.juli 1998 blev det hidtidige institutionsbegreb afskaffet, og det hedder nu botilbud, boformer, boenheder o.l. hvis ikke slet og ret: boliger. Herudover indebærer den ny lovgivning: skærpelse af kommunernes forsyningspligt m.h.t. boliger adskillelse mellem botilbud og servicetilbud klar afgrænsning til reglerne under Boligministeriet hjemmel (mulighed) for både amter og kommuner til at etablere og drive botilbud Opdelingen af botilbud og servicetilbud indebærer, at boligen reguleres af bestemmelserne i boliglovgivningen, 3

4 mens øvrige bistands- og støttetilbud reguleres af bestemmelserne i Serviceloven. Ved at adskille bolig og service er der nu mulighed for, at alle mennesker uanset funktionsniveau kan vælge den boform, der passer bedst, samt få tilknyttet de servicetilbud, der er behov for. Kommunernes generelle forsyningspligt Ifølge Boligministeriets lovgivning er det kommunerne, som har den almindelige forsyningspligt, når det gælder etablering af boliger til længerevarende ophold, altså boliger i almindelighed. Kommunernes forsyningspligt gælder også boliger til mennesker med handicap, idet kommunerne skal stille det nødvendige antal handicapegnede boliger til rådighed under den almene boliglovgivning (lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. af 1. januar 1997, 105, stk.1). der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden måde. (Serviceloven, 92, stk. 1 LEVs fremhævning). Begrebet betydelig er således afgørende for ansvarsfordelingen mellem amt og kommune. Dette indebærer i praksis, at kommunerne er hovedansvarlige for at sørge for boliger til mennesker med handicap, idet kommunerne skal sørge for boliger til gruppen, der alene har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Amterne har ansvar for grupper med betydelige behov Selvom kommunerne har det generelle forsyningsansvar m.h.t. boliger, omfatter det dog ikke pladser i boformer, der er beregnet til længerevarende ophold for mennesker med handicap, som har helt særlige behov, der kun kan varetages i amtskommunale botilbud: Amtskommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i boformer, 4

5 Amters og kommuners ansvarsfordeling har ansvaret for botilbud, bør forældrene henvende sig til amtet, da det er amtets opgave at udrede dette ansvar. Amter og kommuner har i fællesskab ansvar for at sørge for egnede boliger til mennesker med handicap, dog for hver sine målgrupper: Kommunerne skal sørge for boliger til personer alene med varig og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Amterne skal sørge for boliger til personer med betydelig varig og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Forældre og pårørende bør forholde sig aktivt til boligbehovet Det er en god ide, at forældre så tidligt som muligt melder klart ud til familiens sagsbehandler, hvornår deres søn eller datter forventes at skulle flytte hjemmefra. På den måde får kommune og amt mulighed for at forholde sig aktivt til boligbehovet i god tid. Nogle forældre oplever imidlertid, at amt og kommune spiller ping-pong med forældrene og henviser til hinanden, når forældrene melder sig på banen med ønsket om en plads i bofællesskab til deres barn. I tilfælde, hvor amt og kommune ikke kan blive enige om, hvem der Amtets opgave at udrede ansvarsfordeling i tilfælde af tvivl Amter og kommuner er generelt forpligtet til at samarbejde (Retssikkerhedsloven, 42, stk. 2). Amtet har dog kompetencen efter indstilling fra kommunen - til at træffe afgørelse om optagelse i boformer til længerevarende ophold for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I tilfælde af tvivl skal forældre derfor henvende sig til amtet. Det er ikke de pårørendes (brugernes) ansvar at finde ud af, hvem der har ansvaret for at sørge for en bolig til deres udviklingshæmmede barn. Muligheder efter lov om almene boliger Det er muligt at oprette bofællesskaber til længerevarende ophold efter lov om almene boliger. Til byggeri, der etableres efter denne lov, ydes statsstøtte, når der foreligger tilsagn herom fra kommunalbestyrelsen. 5

6 Bofællesskaber kan etableres som: nybyggeri tilbygning ombygning af eksisterende byggeri Mulige bygherrer er: kommuner amter almene boligorganisationer selvejende institutioner Både kommuner, amter, institutioner og boligorganisationer har således mulighed for at oprette bofællesskaber som almene boliger. Det forudsætter blot, at der indhentes tilsagn om statsstøtte hos kommunalbestyrelsen (eller amtskommunalbestyrelsen, hvis bofællesskabet skal etableres i amtskommunalt regi). Både kommuner og amter har herudover mulighed for at oprette bofællesskaber af midlertidig karakter til fx aflastning. Antal boliger i bofællesskaber Det normale krav er, at bofællesskabet skal bestå af mindst 5 boenheder, men kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende bofællesskaber på mindst 3 boenheder (lov om almene boliger, 5, stk.3). Amternes forsyningsmulighed Amterne er alene forpligtede til at sørge for boliger til personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Ifølge lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. af 1. januar 1997 har et amt dog også hjemmel til, dvs. mulighed for, at opføre og drive botilbud til personer alene med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hvis det ønsker det. Men amterne har altså ikke nogen forpligtelse i forhold til denne målgruppe. Både amter og kommuner kan til hver en tid etablere bofællesskaber Amter og kommuner kan til hver en tid beslutte at etablere boliger til personer med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, hvis de vil. Boligerne, herunder bofællesskaber, kan som nævnt etableres efter lov om almene boliger men det er ikke noget krav. Boligerne kan nemlig også opføres som kommunalt eller amtskommunalt finansierede boliger (lov om almene boliger 105, stk. 3.) 6

7 Finansiering af bofællesskaber efter den almene boliglov Anskaffelsessummen ved etableringen af et bofællesskab svarer til alle de udgifter, der skal dækkes for at opføre byggeriet (materialer, arkitekter, håndværkere m.m). Efter lov om almene boliger finansieres anskaffelsessummen på følgende måde ( 118): 14 % finansieres af kommunerne (grundkapital) 2 % finansieres af beboerne (beboerindskud som tilbagebetales ved fraflytning) 84% finansieres via statsstøttede kreditforeningslån Denne finansieringsmodel forudsætter kommunalbestyrelsens tilsagn til etablering af bofællesskabet. Byggeri finansieret efter denne model kaldes typisk støttet byggeri. Støtten består i, at staten betaler tilskud til terminerne. Der ydes statsstøtte, hvad enten der er tale om et nybyggeri eller ombygning af eksisterende byggeri (lov om almene boliger, 115, stk. 2-3). Bofællesskaber kan også etableres privat af almene boligorganisationer og selvejende institutioner efter lov om almene boliger, dvs. uden tilsagn fra kommunalbestyrelsen og dermed statsstøtte. Privat byggeri indebærer således en dyrere finansiering og dermed dyrere husleje for beboerne. Lejelov, husleje og boligydelse Beboere i bofællesskaber, der er etableret som almene boliger, er omfattet af lejeloven og har derved samme opsigelsesrettigheder m.v. som andre lejere. Beboernes husleje er sammensat af driftsudgifter til ejendommen samt ydelser på lån. Når der er tale om fælles arealer indgår de i beregningen af den enkelte beboers husleje. Det er muligt at opnå boligydelse, der beregnes på baggrund af indtægtsforhold, boligudgift og boligstørrelse. Også beboere i kollektive bofællesskaber kan få boligydelse, selvom boligen ikke har eget køkken, hvilket ellers er et krav. Praktisk bistand og støtte til beboere i bofællesskaber Den hjælp og støtte, som beboere i et bofællesskab måtte have brug for, dækkes gennem Servicelovens bestemmelser om personlig pleje, socialpædagogisk bistand, ledsagelse, behandling, beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitets tilbud m.v. Der kan ydes hjælp og støtte, uanset hvilken form for bolig modtageren har, efter en konkret og individuel behovsvurdering. Således kan der også ydes meget omfattende hjælp til personer med særlige behov i fx bofællesskaber, herunder døgndækning. 7

8 Amter og kommuner yder hver især praktisk bistand til egne botilbud Som udgangspunkt er det kommunen, der i henhold til Servicelovens skal sørge for personlig og praktisk bistand, pleje m.v. Dog skal amtet yde bistand til personer i amtskommunale boformer. Herudover kan amtet yde bistand til personer i øvrige boformer, der er etableret med statsstøtte efter lov om almene boliger (Serviceloven, 81). Amtet har dermed begrænset hjemmel til at yde bistand i egen bolig, som fx bofællesskaber. Det drejer sig i givet fald om boliger, der er oprettet af amtet selv efter lov om almene boliger, og de boliger der er opført af andre (fx Landsforeningen LEV eller kommunen), men efter aftale med amtet, og hvor amtet har givet tilsagn om statsstøtte til etableringen af bofællesskabet. Landsforeningen LEV som samarbejdspartner Det er muligt for både forældre, kommuner og amter at få landsforeningen LEV med på banen i forbindelse med privat byggeri af bofællesskaber, da LEV vil kunne finansiere et bofællesskab (byggeri eller køb og istandsættelse af bygning). LEV vil herudover kunne bidrage med råd og vejledning omkring etablering og indretning. Når bofællesskabet derefter står færdigt, udlejer LEV bygningen til amt eller kommune, som da efter aftale overtager driften. En anden mulighed er, at der oprettes en selvejende institution, hvorigennem LEV opfører støttet byggeri, som lejes ud til den enkelte beboer. 8

9 Eksempel på typisk drejebog for opførelse af bofællesskaber Når LEV medvirker ved etablering af et bofællesskab i en kommune (privat byggeri), ser forløbet typisk ud som nedenfor: En kommune beslutter, at der skal opføres et bofællesskab. Der udfærdiges kontrakt med LEV (som bygherre), hvoraf det bl.a. fremgår, at bofællesskabet skal bestå af et antal 2 værelseslejligheder med andel i fællesstue og køkken (67 m 2 pr. beboer totalt). Af kontrakten vil det ligeledes fremgå, at kommunen lejer det færdigopførte bofællesskab af LEV samt sørger for den fornødne praktiske støtte og bistand til beboerne. LEV (bygherre) køber en grund til formålet. Kommunen udpeger en arkitekt, eller LEV benytter en af sine egne. Der nedsættes en arbejdsgruppe med følgende repræsentation: arkitekt repræsenterer LEV (bygherre) repræsentant for kommende brugere (initiativtagere) repræsentant for hjemmevejledere repræsentant for kommunens tekniske afdeling Arbejdsgruppen opløses, når endelig skitseprojekt foreligger Byggeriet udbydes i licitation Byggeriet startes byggetid ca. 6 måneder I den mellemliggende tid har kommunen fundet frem til de beboere, der skal flytte ind i bofællesskabet, således at de hver især kan sætte deres personlige præg på egne lejligheder samt deltage i indkøb af inventar til fælles areal. Bofællesskabet står færdigt. LEV (bygherre) udlejer bygningen til kommunen, som sørger for praktisk støtte og bistand til beboerne. Kommunen, der også har anvisningsretten, udlejer de enkelte lejligheder til beboerne, idet der oprettes lejekontrakt (for bofællesskaber, der etableres efter aftale med amtet, har amtet anvisningsretten). Arkitekt: Knudsen & Halling A.S. 9

10 LEV har erfaringen brug den! Landsforeningen LEV har til dags dato oprettet ca. 130 bofællesskaber og har på den baggrund snart 30 års erfaring på boligområdet. I de år har LEV opfordret amter og kommuner til at indgå i et samarbejde, så vi i fællesskab kan skabe menneskeværdige forhold for udviklingshæmmede i Danmark. Mange af landets amter og kommuner gør flittigt brug af LEVs viden og erfaring. Og andre steder i landet kan man selv og er i stand til at skabe glimrende boligløsninger for udviklingshæmmede. Men desværre findes der også amter og kommuner, som ikke gør nok for at skabe tidssvarende boligløsninger. Det er årsagen til, at udviklingshæmmede mennesker i dag har et presserende boligbehov. Lokalplaner og bofællesskaber Når et areal ifølge lokalplaner er udlagt til parcelhusbebyggelse eller til tæt, lav bebyggelse, omfatter det også individuelle bofællesskaber. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, da det desværre ikke er ualmindeligt, at der opstår modstand i et lokalområde, hvor et bofællesskab planlægges opført. Når først et bofællesskab er opført, og naboerne får stiftet bekendtskab med beboerne, forsvinder modstanden dog som regel hurtigt. Som forældre bør man derfor opfordre sit amt eller sin kommune til at bruge LEVs erfaringer på boligområdet, for på den måde at være med til at skabe rammerne om en bedre tilværelse for det handicappede barn. Lokal Støtteforeninger I nogle kommuner danner forældre og pårørende lokale støtteforeninger, som fører dialogen med kommunen om boligbehovene. Oprettelse af lokale støtteforeninger kan være en god idé, når forældre ønsker større lydhørhed og gennemslagskraft. 10

11 Et oplagt spørgsmål Når nu der er så stor mangel på boliger hvorfor bygger og finansierer LEV så ikke bare (flere) bofællesskaber og udlejer dem til kommunen, som da kan indfri deres forsyningspligt? Det er jo muligt ifølge lovgivningen? Kommunen skal jo stille praktisk bistand og anden service til rådighed for beboerne, eftersom dette skal ydes af kommunen, uafhængig af boform og nogle svar: Det er altid et godt udgangspunkt for det videre samarbejde, at et bofællesskab etableres i samarbejde og fælles forståelse med den kommune, hvor bofællesskabet skal bygges. Kommunen kan være behjælpelig med at finde en grund eller bygning til formålet, hvilket vil være en fordel, da det mange steder i landet kan være svært at finde egnede grunde. Finansieringen af bofællesskabet, og dermed beboernes husleje, bliver billigere, når kommunen (eller amtet) medvirker, da dette indebærer statsstøtte (støttet byggeri). Det er vigtigt, at bofællesskabet etableres i samarbejde med kommunen, således at den praktiske støtte og bistand til beboerne sikres og tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. LEV påtager sig af princip ikke den slags driftsopgaver, da det er vores opfattelse, at dette er en samfundsmæssig opgave. Læs mere om bofællesskaber og botilbud Bolig- og byministeriet har udgivet tre hæfter under den fælles overskrift Bofællesskaber i det støttede byggeri. Teksterne kan hentes ned fra Internet- adressen: eller de kan rekvireres i ministeriet på telefon hverdage kl Yderligere oplysninger om bistand fra LEV fås ved henvendelse til LEVs Rådgivningstjeneste mandag-torsdag kl på tlf , som er gratis. Se bagsiden for øvrige adresseoplysninger. 11

12 Denne pjece handler om bofællesskaber for mennesker med handicap, beregnet til længerevarende ophold. Med udgangspunkt i Serviceloven redegør pjecen bl.a. for, hvornår det er henholdsvis amternes og kommunernes ansvar at etablere bofællesskaber. Kommunerne er i dag hovedansvarlige for denne opgave. Pjecen omhandler desuden mulighederne for at etablere bofællesskaber via boliglovgivningen. Endelig beskrives mulighederne for praktisk bistand og støtte i bofællesskaber. Hvad siger LEVs principprogram om boliger? Voksne udviklingshæmmede skal sikres egen, velindrettet bolig og have stabil og kvalificeret hjælp i denne Alle har ret til at vælge boligform og bofæller og skal frit kunne vælge sin bopæl uafhængig af kommune- og amtsgrænser Til den enkelte skal der ydes den kvalificerede hjælp, der er nødvendig for at kunne leve et liv på egne præmisser. Hjælpen skal være individuel og følge personens behov på en sådan måde, at pågældende får mulighed for at deltage i det kulturelle og sociale liv uden for boligen Alle i samfundet har som udgangspunkt ret til en bolig på to værelser, bad og køkken December Rosendahl Esbjerg Nyeste udgave af denne pjece kan læses på LEV arbejder for udviklingshæmmedes Livskvalitet Egenkultur Værdighed Kløverprisvej 10B, DK-2650 Hvidovre web mail tel. (+45) fax (+45) giro

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

INFORMATION OM SYDHJØRNET

INFORMATION OM SYDHJØRNET INFORMATION OM SYDHJØRNET Grønnegade 3, 6580 Vamdrup Bofællesskabet sydhjørnet Bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup ved Kolding Den selvejende Institution Sydhjørnet, Grønnegade 3, 6580 Vamdrup CVR-nr.

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard

Ældrebolig. Kvalitetsstandard Ældrebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for ældreboliger Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om ældrebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Definition af målgruppe 4. Målgruppens behov 5. Assens Kommunes tilbud 6. Målgruppens

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108

Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Kvalitetsstandard for: Plejeboliger og Ældreboliger efter Lov om social service 108 Gældende fra 1/1-2009 1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Principper og overordnede værdier... 3 2. Lolland Kommunes overordnede

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017

Ældrebolig. Kvalitetsstandard 2017 Ældrebolig Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune i 2017. Hvad er en ældrebolig? 3 Hvem kan få en ældrebolig?

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen Titel på forsøg Faglig kontaktperson Frikommunenetværk

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Midlertidige botilbud Handicap. Lov om social service 107

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Midlertidige botilbud Handicap. Lov om social service 107 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Midlertidige botilbud Handicap Lov om social service 107 Marts 2009 Indhold Indhold...2 Lovgrundlag...3 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne...3 Døgngruppen...3 Ungegruppen...4

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere