BO & AKTIV Sundhed og trivsel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BO & AKTIV 2015. Sundhed og trivsel."

Transkript

1 BO & AKTIV Sundhed og trivsel. Måske er mennesker med udviklingshæmning længere fra det sunde liv end man skulle tro? Det skal trykprøves! Målsætning Kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed. I BO & AKTIV skal vi udforme en Sundhedspolitik så KRAMM faktorer indarbejdes i borgernes handleplaner. Målet er en plan for hvordan vi tænker anderledes med henblik på at integrere sundhed i det daglige arbejde. Afrapportering Der nedsættes en implementeringsgruppe på 4-6 medlemmer og den skal består af personer der "brænder" for sagen. Alle ansatte inviteres og ikke nødvendigvis kun medlemmer af MED. Øvelser af denne type er som oftest langvarige - nogle år. Processen påbegyndes som et afklaringsmøde i samarbejde med Det Mobile Sundhedscenter. Dette samarbejde byder på domæneteori og kan faciliterer sundhedspolitikken for BO & AKTIV. Afrapportering sker til MED-udvalget som holder møde 4 gange årligt. I takt med at politik og handlingsplan gennemføres følger MED op på implementeringen. Ud over afklaringsmødet med det Mobile Sundhedscenter søges planlagt én temadag på 8 timer i stedet for 3 dage af 3 timer Deltagere er medarbejdere og ledelse. Emner bliver som beskrevet af Det Mobile Sundhedscenter: Kost, motion, sundhedstjek, den motiverende samtale, rygning, alkohol og mental sundhed. Det etableres en implementeringsgruppe. Ellers: Det kunne være 20 deltagere på en 5 km. Det kunne være mesterkok i eget køkken - grønt på toppen 1 x om ugen. Det kunne være en 3-trins plan i 5 borgeres handleplan. Det kan være mange ting! Der vil formodentlig ikke være tvivl når der sker bevægelse i den rigtige retning. faciliterers af implementeringsgruppen. Der er god inspiration at hente i "Sundhedsfremme på arbejdspladsen": 01. Sundhed og sundhedsfremme på arbejdspladsen 02. Sammenhæng mellem livsstil, miljø, afdelingens ansvar. 03. Formål med sundhedspolitikken. 04. Værdier som politikken skal understøtte. 05. Konkrete mål og handlinger. 06. Forankring organisatorisk. 07. Forankring indholdsmæssigt. 08. Ressourcer - personale og økonomi :05 Side 1 af 14

2 09. Evaluering - justering og nye tiltag. Status: o I forhold til at få implementeret KRAMM faktorer i handleplaner har vi aftalt at udvikle en Sundhedspolitik og 4 har meldt sig til styregruppen. o Fokus bliver primært på afdelingerne i Kværndrup. o Aftaleholder foranstalter møde med styregruppen som efterfølgende kontakter instruktør Lisa Jørgensen i aug./sep. for planlægning af det videre forløb :05 Side 2 af 14

3 BO & AKTIV Ydelsesprofil på Pegasus (Udkast) På Pegasus er der aktuelt 4 ledige pladser. Nuværende målgruppe er vigende - blandt andet begrundet i forbedrede teknikker på fødselsområdet. Pegasus er indrettet til voksne borgere med en væsentlig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne som har behov for et beskyttet og socialpædagogiks struktureret miljø med vågen nattevagt. Dette kan tilbydes en større personkreds og ydelsesprofilen skal ændres til også at omfatte mennesker med autisme. Der er her fint sammenfald med, at vi i Danmark i højere grad har fokus på funktionsniveau og ikke diagnoser. Målsætning Det skal afdækkes i hvilket omfang mennesker med autisme i FMK har behov for et tilbud. Det kan være som et dagtilbud efter 104 i SEL. Det kan være tilbud om aflastning efter 84 i SEL Det kan være varigt botilbud efter 105 ABL med støtte efter 83 & 85 i SEL. Bygningsmassen er fortrinligt til flere formål og de socialpædagogiske kompetencer er mangfoldige. Det skal udnyttes og målet er fuld belægning. Afrapportering I samarbejde med sagsbehandler udarbejdes rapport til myndighed hvor omfanget er tydeliggjort, Herunder hvor mange personer det omhandler, hvilket behov de forskellige personer har - om det er dagtilbud eller døgntilbud. Hertil skriftlighed i tilbudsportalen m.h.p. godkendelse af Socialtilsyn Midt. Bygningsmassen. Pegasus kan fint rumme både mennesker med multiple handicap og mennesker med autisme, For nuværende, er der en forventning om, at en korrekt socialpædagogisk håndtering vil minimere eventuelle udfordringer i den blandede beboergruppe. Hvis en opdeling vil være befordrende for indsatsen kan skillevægge løse et eventuelt behov. Er der behov for flere indgangspartier er et vindfang måske løsningen. En indsats der vil bero på en konkret vurdering. Kompetencer. Ansatte deltog i november i 2014 i temadage vedr. autisme og undervisningen blev varetaget af vicecenterleder Lene Stentoft fra AutismeCenter Region Syddanmark. Emnerne var diagnosekriterier, afvigelser i forhold til kommunikation, social udvikling, tankegang og adfærd. Specifikt er der i personalegruppen tænkt 4 personer ind i arbejdet med mennesker med autisme. 2 repræsenterer kompetencer som neuropædagog på diplomniveau og 2 andre har 7 års erfaring fra bosted med autister. Bostederfaringer hvor omdrejningspunkter er strategiudvikling for individuelle behov, dynamiske processer og løsninger, systemisk inddragelse af kognitive teorier og behandlingsformer, konflikt håndtering og forebyggelse af problemskadende adfærd. Den ene medarbejder er certificeret konflikthåndterings instruktør og underviser. Til en start vurderes dette kompetenceniveau til at være tilstrækkeligt, men i takt med at flere mennesker med autisme visiteres til Pegasus er indsatsen, at alle medarbejdere gennemgår basisuddannelse vedrørende mennesker med autisme. Godkendelse af Socialtilsyn Midt. Bygningsgennemgang. Uddannelses plan. Forløb kan påbegyndes i maj måned 2015 til Autismepilot. Et forløb der planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem region Midtjylland og Socialstyrelsen :05 Side 3 af 14

4 o Godkendelsen af Socialtilsyn Midt. o Projekt ombygning m. styregruppe bestående af ansatte og pårørende. o Ombygning, finansiering og projekt godkend ag udvalget. o Projektet sættes i udbud og ombygning forventes afsluttet medio oktober - måske tidligere. STATUS - trafik i alle 3 lejligheder 1 borger med % aflastning. 1 borger med opstart af aflastning m. 1 dag ugentligt + hver anden weekend. 1 borger med aflastning hver anden weekend :05 Side 4 af 14

5 Dokumentation, Effekt og Resultatmåling... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne kontaktes henholdsvis 1 og 6 måneder efter afsluttet behandling. For herved at måle på effekt og resultat af behandling, samt motivere til ny behandling såfremt der har været tilbagefald i misbrug. Målsætning Målsætning... - At dokumentationen i afdelingerne højnes. - At det nye journalsystem EKJ er medvirkende til at dokumentation bliver bedre, når der dokumenteres op mod VUM-udredning, handleplan og behandlingsplan. - At vi bliver bedre til at undersøge og se på effekten og resultaterne af indsatserne i såvel Socialpsykiatri som Rusmiddelcentret. - At vi lære af undersøgelserne og tilretter så effekten for den enkelte borger bliver størst muligt. - at der også laves en form for opfølgning overfor borgere der afsluttes/udvisiteres fra støtte givet via Socialpsykiatrien. Dette kan være efter fraflytning fra botilbud, opfølgning efter afsluttet periode med Bostøtte osv. Afrapportering Afrapportering... Dialog og debat på MED-udvalg, personalemøder og Ledermøder i Psykiatri og Misbrug. - Udarbejdelse af statistik over effekt og resusltat. At vi igennem en øget opfølgende indsats kan: - måle og registrere noget om effekten af behandling. - igennem den opfølgende kontakt være med til at motivere borgere til at fastholde afholdenhed eller reduseret forbrug af alkohol. - motivere borgere der har fået tilbagefald, til hurtigt at søge behandling igen :05 Side 5 af 14

6 Etik i relationen Målsætning Det etiske i relationen til bborgerne på Solskrænten er til stadighed et omdrejningspunkt og bør være et "konstant opmærksomhedspunkt. Personalets altid kan stå inde for den etiske relation, borger og personale imellem. Afrapportering Den etiske relation bliver en del af afdelingernes personalemøder og indgår i MED-udvalgets møder x 6 årligt. Der arrangeres 4 temadage, som udgangspunkt, omkring etik i relationen med ekstern konsulent. Der arbejdes med det etiske landskab og etik former, der gør sin indflydelse på hverdagen på Solskrænten. Der bliver afholdt en temadag omkring værdier og etik. Ultimo foråret 2015 er der afholdt temadage i huset. Primo 2015 er der afholdt temadag omrkring værdier :05 Side 6 af 14

7 Familieorienteret Alkoholbehandling... Psykiatri og Misbrug har søgt om deltagelse i et projekt om familieorienteret Alkoholbehandling. Det er endnu uklart hvilken bevilling / fordeling af projektmidlerne. Projektet skal være med til at kvalificere og strukturere den familieorienterede alkoholbehandling, samt skabe yget og bedre samarbejde og koordinering mellem fagsekretariatet BUR og Alkoholbehandlingen. Målsætning Målsætning... - Bedre og mere sammenhængende og koordineret alkoholbehnadling for familier. Afrapportering Afrapportering... - Afrapportering til Sundhedsstyrelsen. - Rapport til Socialudvalg Planlægning og afvikling af kurser for frontpersonale. At der sker en øget synlighed om alkoholbehandling. At frontmedarbejdere i kommunen bliver mere bevidste om alkoholmisbrugs negative betydning, og rustes bedre til at komme i dialog og vejlede borgere om at søge behandling :05 Side 7 af 14

8 Fastholdelse af borgeres funktionsniveau under aflastningsophold Målsætning Aktivitetsmedarbejderne i TAR oplever, at borgere der har været i aflastningsophold får forringet funktionsniveau i løbet af den tid de er i aflastning. Medarbejderne oplver eksempelvis at borgerne pludselig har svært ved at rejse sig, når de kommer tilbage i heldagstilbud i Aktivitetscenteret.Borgerne er typisk i et 3 ugers aflastningsrul og der er dermed risiko for et generelt fald i funktionsniveau, da det kan være svært at nå at generhverve funktionsniveaut inden borgerne skal på aflastningsophold igen. Et fald i funktionsevne har både menneskelige og økonomiske konsekvenser. At borgerne vedligeholder deres funktionsniveau mens de er i aflastningsophold. Afrapportering Der afrapporteres på lederforum på ældreområdet i juni og december 2015 Dialog med Pleje omsorg (de centre der har aflastning) omkring indsats, afklaring og muligheder ift. at fastholde borgernes funktionsniveau under aflastningsophold. At der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem aflastningscentre i Pleje Omsorg og TAR i 1. kvartal At medarbejderne i TAR oplever at borgerne har samme funktionsniveau efter et aflastningsophold - der evalueres på personalemøder i maj og november :05 Side 8 af 14

9 Frivilligindsats Politisk udvalg: Socialudvalg Målsætning Lunden vil gerne være foregangsmænd i udviklingen af frivillighedsindsatsen på handicapområdet i FMK. Frivilligindsatsen skal skabe et netværk af ikke professionelle, der via frivilligt arbejde understøtter livsglæde og oplevelser for brugerne på Lunden. Frivilligindsatsen skal samtidig bidrage til, at Lunden bliver tilknyttet lokalmiljøet, foreninger og den enkelte frivillige i lokalmiljøet. Lunden ønsker at skabe rammerne for et aktivt medborgerskab gennem netværksbaseret samarbejde, hvor alle aktører er med til at udvikle og drive idéen om et aktivt samarbejde og fællesskab - lokalt eller i foreningsbaserede netværk. Lunden vil gerne arbejde for at blive integreret i lokalmiljøet gennem dialog og ved at blive gode til værtskab f.eks ved at indbyde til aktivitetsdage, hvor en frivillig forening kan deltage. Afrapportering Løbende opfølgning og evaluering af aktiviteter på MED-møder. Vi vil invitere frivillige organisationer f.eks spejderne til samskabelse af et aktivitetstilbud til Lundens brugere. Idéudvikling: De lokale spejdere vil vi invitere til en idéudviklingsworkshop, hvor også Lundens medarbejdere deltager. Fokus vil være at få medarbejdernes faglighed og spejdernes viden om deres konkrete felt frem for derigennem at finde aktiviteter, som medarbejdere og de frivillige kan afprøve. Hurtigst muligt efter at idéer er blevet konkretiseret vil projekter blive igangsat. Medarbejderne skal så sørge for, at de brugere, der gerne vil deltage, kan komme med og f.eks lave bål med spejderne eller andre aktiviteter. Vi vil løbende følge op på projekter og samarbejde. Efter ca. en måned vil aktiviteterne blive evalueret og justeret, så det passer ind i den daglige praksis og i forhold til både de frivillige og medarbejderne. Hvis projektet viser sig at leve op til formålet vil det fortsætte og med tiden blive kørt ind i driften. I sidste ende er forhåbningen, at de frivillige ved egen drift vil tilbyde kontinuerlige forløb for Lundens brugere :05 Side 9 af 14

10 Kvalitetsstandarder - revidering... Kvalitetsstandarderne for Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling, ønskes revideret så de bedre afspejler de faktiske opgaver. I de nuværende kvalitetsstandarder er der meget fokus på antal klienter i behandling, normering og metoder til behandling, Der mangler mere fokus på den forebyggende behandlingsindsats, samt synliggøresle af de opgaver der varetages af mere konsulent og undervisningsmæssig karakter. Målsætning Målsætning... Revidering af kavlitetsstandarderne i løbet af 1. halvår Afrapportering Afrapportering... - Fremlæggelse og godkendelse af nye kvalitetsstandarder i Socialudvalget. Nye kvalitetsstandarder udarbejdes, jf nye lovkrav og retningslinjer for alkoholbehandling. - At reviderede kvalitetsstandarder godkendes af Socialudvalget :05 Side 10 af 14

11 Samarbejde og involvering af frivillige Arbejde videre med involvering og samarbejde med frivillige, som ønsker at gøre en indsats overfor udsatte borgere. Vigtigt at frivillige bliver en del af og kendt i de socialpsykiatriske tilbud under Psykiatri og Misbrug. Målsætning Målsætning... - At afdelingerne i Psykiatri og Misbrug aktivt indgår i samarbejde med Inklusionsprojektet under Det Mobile Sundhedscenter. - At der kommer frivillige ind i de socialpsykiatriske tilbud i Psykiatri og Misbrug, Afrapportering Afrapportering... - Dialog i MED-udvalg, Personalemøder og Ledermøder. - Ved årets udgang at samle op på erfaringer med frivillige i tilbudene, samt lave statistik over antal af frivillige, samt hvilke ydelser de har varetaget til gavn for borgerne i de socialpsykiatriske tilbud. - Opsøgende kontakt til frivillige via allerede etablerede organisationer og foreninger (SIND, Bedre Psykiatri, Frivillghuset mv) - Kontakt og formidling via frivilligkoordinator i kommunen. - deltagelse i propjektet vedr. inklusion. - at der kommer frivillige i de socialpsykiatriske tilbud :05 Side 11 af 14

12 Styrkelse af faglighed Fortsat styrke den faglige indsats på både den psykiatriske og senhjerneskade del af huset i hverdagen og derved at øge arbejdsglæden Målsætning At få personalet styrket på det faglige område, således der ydes en kvalificeret indsats overfor den enkelte borger på Solskrænten Afrapportering Der er ingen afrapportering på dette område. Aftalen evalueres på MED- og lederrmøder. Det prioriteres, at der sendes medarbejdere på neuropædagogisk efteruddannelse. Der bliver etableret et grundkursus i neuropædagogik for nyansatte ultimo foråret 2015 Der bliver etableret temadage i 2015 i socialpsykiatri, relationsbehandling og rehabilitering. Der skal tilbydes supervision af ekstern supervisor til alle afdelinger i huset. Der skal arbejdes med den etiske relation i alle afdelinger. Der bliver temadage for alle afdelinger i Der sættes fokus på referencematerialet, der er udarbejdet på både det psykiatriske og senhjerneskadeområdet. At nyansatte bliver introduceret til referencematerilaet. At nyansatte på senhjerneskadeområdet deltager i det udbudte grundkursus om neuropædagogik. Ultimo 2015 er der afholdt 5-6- faglige temadage. Medarbejdere tilmeldes løbende i forhold til det udbudte i 2015 Der afholdes x antal supervision forår og efterår Der afholdes 4 temadage omkring etik i relationen og det etiske landskab :05 Side 12 af 14

13 Sundhed i hverdagen... Implementering af erfaringer indhentet ved projekt under Det Mobile Sundhedscenter, vedrørende Sundhed for borgeere med sindslidelse. Borgere der modtager støtte og behandling fra Psykiatri og Misbrug, er ofte socialt udsatte, med lille fokus på egen sundhed. Ved en aktiv indsats overfor disse borgere, mener vi at den enletes sundhed og livskvalitet kan højnes. I Psykiatri og Misbrug ønskes der at sætte Sundhed i hverdagen på som indsatsområde i alle afdelinger. Socialpsykiatri dagområdet, Botilbuddet Toften samt i Rusmiddelcentret. Målsætning Målsætning... - at der er fokus på Sundhed i alle afdelinger under Psykiatri og Misbrug. - videreudvikling af "sundhedsrum" og "sundhedsaktiviteter" i tilbudene og på tværs af afdelinger. (f.eks. rygestop kurser for borgere med sindslidelse, tværgående motionstiltag mv.) Afrapportering Afrapportering... - På MED-udvalg, Personalemøder, Ledermøder og borgermøder i afdelingerne. Nedsættelse af intern styre-/arbejdsgruppe på tværs mellem afdelinger i Psykiatri og Misbrug. - afdække nuværende sundhedstiltag i afdelingerne. - skabe interesse og motivere for øget fokus på sundhed, hos borgere og personale. - igangsætte yderligere tiltag, som kan gavne sundheden for udsatte borgere :05 Side 13 af 14

14 Velfærdsteknologi Politisk udvalg: Socialudvalg På Lunden ønsker vi at indgå aktivt i udviklingen af velfærdsteknologi med fokus på medarbejdere og brugere. Lunden råder allerede over flere velfærdsteknologiske løsninger som lifte, overvågnings- og kaldesystemer, talemaskiner, boards og andre kommunikative teknologier. Vi ønsker at bruge vores viden på området til at udvikle flere og mere kvalitative velfærdsteknologiske løsninger til gavn for målgruppen samtidig med, at vi skaber en lettere tilgængelig praksis for medarbejderne. Vi ser, at der er store muligheder i at arbejde med og udvikle velfærdsteknologiske løsninger, som understøtter den enkelte brugers selvstændighed, selvhjulpenhed og ikke mindst værdighed. Vi ved, at brugerne kan profitere af dialogteknologi til at knytte nye relationer og venskaber og at der er store muligheder i pædagogisk at arbejde med disse kommunikationssystemer. Målsætning Vi ønsker at være en del af udviklingen på det velfærdsteknologiske område og vil gerne indgå partnerskaber med uddannelses-og forskningsinstitutioner og med velfærdsteknologiske virksomheder omkring at udvikle velfærdsteknologi. Udviklingen går stærkt og vi vil gerne være med til at præge den med vores specialiserede viden inden for handicapområdet, sådan at brugerene på Lunden får mulighed for at opleve en langt højere grad af selvhjulpenhed. Der er en stor grad af tillid involveret i arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger. Denne tillid er vi eksperter i, for vi ved, hvor sårbart det f.eks. kan opleves for en bruger at blive løftet i lift eller guidet i daglige gøremål. Derfor vil vi, i de partnerskaber vi indgår i, også arbejde med og sætte fokus på relationen og tilliden mellem brugeren og pædagogen i udviklingen af velfærdsteknologi. Afrapportering Løbende evaluering på de kvartalsvise MED-møder. Vi vil konkret arbejde med at introducere og øve de unge i brugen af smartphones og tablets. Til dette vil vi indkøbe tablets, som pædagogerne og brugerne vil udforske m. h. p. at udvikle brugerflader samt bedre og mere enkle løsninger i forhold til bl. a adgang til sociale medier og interaktive netværk. Et andet eksempel kan være en beboer, som har brug for en "vejledning" eller visualisering, når han eksempelvis skal fra arbejde og hjem med de offentlige transportmidler. Med "vejledningen" på sin smartphone ligner beboeren alle andre unge ved busstoppestedet. Brugeroplevet kvalitet Effektmåling vil fremgå af pædagogisk status og handleplan :05 Side 14 af 14

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til:

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til: Lunden Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale serviceydelser og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Strategi for psykiatriområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommunes mission på psykiatriområdet er at støtte borgerens ret til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser ved at give personkredsen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Påbud 1: Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører

Læs mere

Ændring af STU forløb til EGU forløb

Ændring af STU forløb til EGU forløb Ændring af STU forløb til EGU forløb Et stigende pres på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og med udgangspunkt i, at det er vigtigt at tilbyde unge en mindre indgribende indsats og en ungdomsuddannelse,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Etablering af akuttilbud på Toften

Etablering af akuttilbud på Toften Etablering af akuttilbud på Toften type: Aftaleenhed Det er politisk besluttet at forankre det socialpsykiatriske Akuttilbud, som en fast del af de tilbud der gives borgere med sindslidelse i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

Afslutte og implementere renoveringen samt få ny organisering af Botilbud Solskrænten

Afslutte og implementere renoveringen samt få ny organisering af Botilbud Solskrænten Afslutte og implementere renoveringen samt få ny organisering af Botilbud Solskrænten... Målsætning Målsætning... Afrapportering Afrapportering... 30-10-2015 08:24 Side 1 af 21 Arbejde med skriftlig dokumentation

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende

At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018- /tema Effektmål Social- og Sundhedsudvalget Rehabilitering i Socialpsykiatrien Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

MÅLAFTALER VS. PIXIE

MÅLAFTALER VS. PIXIE MÅLAFTALER 2016-2018 VS. PIXIE MÅL 1: NYE TILBUD Der skal arbejdes med at tilpasse den eksisterende tilbudsmasse til den aktuelle efterspørgsel. Der skal blandt andet ses på muligheden for at oprette opgangsfællesskaber,

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2016 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere