Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk rektor@au.dk"

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. Afslag på akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i menneskelig sikkerhed: Miljøforandring og konflikthåndtering Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 7. november 2008 behandlet Aarhus Universitets anmodning om akkreditering og godkendelse af en ny kandidatuddannelse i menneskelig sikkerhed: Miljøforandring og konflikthåndtering. The concept of Human Security reflects a growing recognition among development and humanitarian aid workers and researchers that the causes, dynamics and management of the world's many and varied conflicts require an integrated, multidimensional perspective, if intervention is to be effective and lead to more durable, long-term solutions This Masters programme will educate students to contribute effectively in national, European and global institutions and organisations working on international development and security issues. The proposed Master s degree programme offers an inter-disciplinary approach to Development, Environment, Security and Peace. The programme draws on the following disciplines: Development Studies; Livelihood Studies; Environmental Studies; Peace and Conflict Studies; Public Health; Anthropology; and Political and Economic Sciences. (Ansøgning, s. 16) Det meddeles hermed, at uddannelsen den 7. november 2008 har fået afslag på akkreditering, jf. 9 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet 1. december 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport udarbejdet af Det Faglige Sekretariat samt Aarhus Universitet fremsendte høringssvar af 15. oktober Akkrediteringsrådets vurdering af uddannelsen er foretaget på baggrund af fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser.

2 Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at der er et behov for uddannelsens dimittender på arbejdsmarkedet. Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at behovet for uddannelsen ikke allerede er dækket af beslægtede uddannelser. Idet uddannelsen har fået afslag på akkreditering kan den jf. akkrediteringslovens 10 ikke godkendes. Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport

3 Akkrediteringsrapport ny uddannelse Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af det materiale, universitetet har indsendt i forbindelse med anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Den faglige vurdering af uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetet indsendte deres høringssvar den 15. oktober Aarhus Universitets høringssvar er anført i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Efter indstilling fra Akkrediteringsrådet træffer Videnskabsministeren jf. 10, stk. 2 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven), afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (takstindplacering), titel, specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid samt eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Det Faglige Sekretariats anbefalinger vedr. nævnte forhold ledsaget af de nødvendige oplysninger fremgår af afsnittet Oplysninger og anbefalinger vedr. uddannelsens legalitetsforhold. Universitet Ansøgt titel, dansk Ansøgt titel, engelsk Niveau Ansøgt hovedområde Uddannelsens formål Aarhus Universitet Cand.mag. i menneskelig sikkerhed: Miljøforandring og konflikthåndtering Master of Arts in Human Security: Environmental Change and Conflict Management Kandidat Det humanistiske hovedområde The concept of Human Security reflects a growing recognition among development and humanitarian aid workers and researchers that the causes, dynamics and management of the world's many and varied conflicts require an integrated, multidimensional perspective, if intervention is to be effective and lead to more durable, long-term solutions. Today, the concept of Human Security designates a specific perspective, an approach to the analysis, management and resolution of conflicts and crises in the West, as well as in other parts of the world. It is an approach that consistently involves the knowledge and skills from a variety of tradi- 1

4 tional disciplines. Rapport sendt i høring 6. oktober 2008 Sagsbehandling afsluttet 23. oktober 2008 Individual, traditional disciplines each have their perspective on the causes of conflicts, such as different forms of structural inequality, climate change and competition over natural resources. The special perspective of the Human Security approach is based on the understanding that factors such as ecology, economy, health, governance, education and culture interact in each and every concrete situation, conflict or crisis. Hence, management and resolution of conflicts and the realisation of human security demand integrated, transdisciplinary knowledge and skills. (Ansøgning, s. 16) Særlige bemærkninger Supplerende dokumentation: Mail modtaget 24. september 2008 Mail modtaget 3. oktober 2008 Høring: Akkrediteringsrapporten blev sendt i høring 6. oktober 2008 Aarhus Universitet indsendte høringssvar 15. oktober

5 Uddannelsen indstilles til positiv akkreditering afslag på akkreditering Indstilling Begrundelse Kandidatuddannelsen i Human Security: Environmental Cange and Conflict Management vurderes ikke at leve op til akkrediteringskriterierne af følgende grunde: Der lægges vægt på, at det aktuelle behov for uddannelsens dimittender på arbejdsmarkedet vurderes at være uklart. Samtidig vurderes det kun i nogen grad at være sandsynliggjort, at behovet ikke allerede er dækket af nationale og internationale beslægtede uddannelser. I forhold til opbygningen af det tværfaglige forskningsmiljø omkring Human Security på Aarhus Universitet vurderes det at være uklart, i hvilket omfang dette forskningsmiljø specifikt understøtter Human Security-perspektivet relateret til miljøforandringer, der vurderes at være et centralt emne for uddannelsens faglige profil. Universitetets høringssvar har givet anledning til at slette følgende afsnit i begrundelsen for indstillingen: I forhold til opbygningen af det tværfaglige forskningsmiljø omkring Human Security på Aarhus Universitet vurderes det at være uklart, i hvilket omfang dette forskningsmiljø specifikt understøtter Human Security-perspektivet relateret til miljøforandringer, der vurderes at være et centralt emne for uddannelsens faglige profil. Faglig vurdering af uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 1: Behov for uddannelsen Begrundelse Det vurderes, at universitetet i nogen grad har sandsynliggjort, at der er et behov for dimittender med en kandidatuddannelse i Human Security på det nationale og internationale arbejdsmarked inden for miljø- og klimaområdet i f.eks. udviklingssektoren og leverandører til udviklingssektoren samt offentlig forvaltning. Det vurderes, at det forhold, at uddannelsen udbydes på engelsk og indeholder et obligatorisk projektorienteret forløb, er med til at udvide beskæftigelsesmulighederne for dimittenderne. 3

6 Det er samtidig sandsynliggjort, at dimittenderne vil kunne varetage jobfunktioner som f.eks. rådgivning, analyse, forhandling og formidling. Det bemærkes, at dimittenderne vil få en humanistiskorienteret generalistprofil med kompetencer til at samarbejde med forskellige faglige specialister inden for miljø- og klimaområdet. Universitetet har foretaget en aftagerundersøgelse med 7 besvarelser. Aftagernes tilbagemeldinger er overvejende positive, men de vurderes samtidig at forholde sig mere overordnet til uddannelsen. Den konkrete størrelse af det aktuelle behov for uddannelsens dimittender på arbejdsmarkedet vurderes på den baggrund kun i nogen grad at være sandsynliggjort. At der foreligger udtalelser fra Verdensbanken såvel som Natur- og Miljøforvaltningen i Vejle Kommune vurderes at bidrage til at gøre uddannelsens faglige profil uklar. I den forbindelse bemærkes det, at det vurderes at være uklart i hvilket omfang uddannelsen adresserer Human Security-problematikker i forbindelse med miljømæssige forandringer, der ikke relaterer sig til udviklingslande men f.eks. til en dansk kontekst. På baggrund af universitetets høringssvar ændres formuleringen: At der foreligger udtalelser fra Verdensbanken såvel som Natur- og Miljøforvaltningen i Vejle Kommune vurderes at bidrage til at gøre uddannelsens faglige profil uklar. Til: Det bemærkes, at uddannelsen primært henvender sig til et internationalt arbejdsmarked og sekundært et nationalt arbejdsmarked, og at der både foreligger udtalelser fra Verdensbanken og Natur- og Miljøforvaltningen i Vejle Kommune. Samtidig vurderes det kun i nogen grad at være sandsynliggjort, at behovet for uddannelsen ikke allerede opfyldes af nationale og internationale beslægtede uddannelser. Det bemærkes, at universitetet ikke forholder sig til Internationale Udviklingsstudier (RUC) som en beslægtet uddannelse. Internationale Udviklingsstudier er også rettet mod udviklingssektoren. Universitetet vurderes at have sandsynliggjort, at uddannelsen er udviklet i samarbejde med relevante aftagere bl.a. Udenrigsministeriet og internationale eksperter, men det konkrete omfang af samarbejdet vurderes at være uklart. Samlet set vurderes kriterium 1 at være opfyldt delvist tilfredsstillende, idet der lægges vægt på, at den aktuelle størrelse af behovet for uddannelsens dimittender på arbejdsmarkedet vurderes at være uklar, og at det kun i nogen grad vurderes at være sandsynliggjort, at behovet ikke allerede er dækket af nationale og internationale beslægtede uddannelser. Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Begrundelse Det vurderes, at universitetet med redegørelsen for arbejdsmarkedet for beslægtede uddannelser i mindre grad har sandsynliggjort, at dimittender med en kandidatuddannelse i Human Security vil kunne finde beskæftigelse. Det bemærkes, at universitetet også inddrager beskæftigelsestallene for Internatio- 4

7 nale Udviklingsstudier (RUC). Universitetet sammenligner ledighedstallene for uddannelser inden for de forskellige fagområder, der indgår i kandidatuddannelsen for Human Security, hvilket vurderes at gøre det vanskeligt at sammenligne beskæftigelsestallene med tallene for et bestemt hovedområde. Universitetet påpeger, at der er stor varians i ledigheden mellem f.eks. de socialvidenskabelige og de jordbrugsvidenskabelige uddannelser og argumenterer for, at denne varians bekræfter behovet for en uddannelse, der kobler disse fagligheder. Denne sammenhæng vurderes imidlertid ikke at være tilstrækkelig sandsynliggjort i ansøgningen, og det vurderes at være uklart i hvilket omfang beskæftigelsestallene sandsynliggør behovet for en uddannelse i Human Security. Samlet set vurderes kriterium 2 at være opfyldt delvist tilfredsstillende, da der lægges vægt på, at det ikke vurderes at være tilstrækkeligt sandsynliggjort, at beskæftigelsestallene for beslægtede uddannelser sandsynliggør et behov for uddannelsen. Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Begrundelse Med udgangspunkt i universitetets redegørelse under kriterium 3 og 5 vurderes universitetet, at have sandsynliggjort, at uddannelsen vil give de studerende viden samt almene akademiske og fagspecifikke færdigheder og kompetencer baseret på forskning inden for de centrale fagområder. Uddannelsen vurderes at have en tværfaglig karakter, hvor det er hensigten at kombinere biologiske, jordbrugsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige samt antropologiske kvalifikationer og kompetencer med udgangspunkt i Human Security-tilgangen. Universitetet vurderes at have sandsynliggjort, at uddannelsen vil have et klart fokus på at give de studerende viden om videnskabelig teori og erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige metoder i forhold til Human Security-perspektivet og de forskellige fagområder, der indgår i uddannelsen. Det bemærkes ligeledes, at der er et obligatorisk metodefag Human Security Research Methods på 2. semester. Det bemærkes, at der i ansøgningen ikke redegøres for den forventede interaktion mellem forskning og praksis, selvom dette på baggrund af det konstituerende projektorienterede forløb i modul 2 kan forventes at være relevant for uddannelsen. Samlet set vurderes kriterium 3 at være opfyldt tilfredsstillende. 5

8 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse På baggrund af tilrettelæggernes CV er (Bilag 7-11) vurderes det, at universitetet har sandsynliggjort, at uddannelsen tilrettelægges af aktive forskere. Det bemærkes dog, at der også indgår en seniorrådgiver i gruppen af tilrettelæggere, hvis forskningsmæssige forpligtelse vurderes at være uklar. Selvom de tilrettelæggere, der angives i ansøgningen, primært vurderes at forske inden for antropologi og etnografi, så har både Biologisk Institut og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet bekræftet, at flere forskere fra disse fagområder har deltaget i udviklingen af uddannelsen (Bilag 21 og 22). Det vurderes at være sandsynliggjort, at det samtidig er disse VIP er, der også primært vil skulle undervise på uddannelsen, og som vil have ansvaret for at sikre forskningsbaseringen af den undervisning, der varetages af f.eks. DVIP. På baggrund af CV erne i Bilag vurderes det imidlertid at være uklart, i hvilket omfang tilrettelæggerne og underviserne fra biologi og jordbrugsvidenskab har Human Security-perspektivet som en del af deres forskningsområde jf. også kriterium 5. Samlet set vurderes kriterium 4 at være opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Det vurderes at være sandsynliggjort, at forskningsmiljøerne fra AAL, Institut for Statskundskab, Institut for Biologi samt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har en fælles berøringsflade, der relaterer sig direkte til kandidatuddannelsen i Human Security, samt at uddannelsen indgår i en igangværende satsning på udviklingsforskning ved Aarhus Universitet. På baggrund af universitetets redegørelse for forskningsaktiviteter med relevans for uddannelsen samt de vedlagte CV er for forskere og undervisere ved uddannelsen, vurderes det, at universitetet har sandsynliggjort, at de forskningsmiljøer, der tilknyttes uddannelsen, hver især har en høj kvalitet. Det samlede forskningsmiljø, der knytter sig til Menneskelig sikkerhed: Miljøforandring og konflikthåndtering vurderes imidlertid at være under opbygning og at være forankret i det aktuelle ENRE- CA-projekt, der beskrives i ansøgningen. På den baggrund vurderes det kun i nogen grad at være sandsynliggjort, at der er tale om et sammenhængende forskningsmiljø jf. også kriterium 3 og 4. Samtidig vurderes det at være uklart i hvilket omfang ENRECA-projektet også har fokus på den menneskelige 6

9 sikkerhed i forhold til miljømæssige forandringer, som vurderes at være central for kandidatuddannelsens profil. På baggrund af universitetets høringssvar ændres følgende formulering: Det samlede forskningsmiljø, der knytter sig til Menneskelig sikkerhed: Miljøforandring og konflikt-håndtering vurderes imidlertid at være under opbygning og at være forankret i det aktuelle ENRECA-projekt, der beskrives i ansøgningen. På den baggrund vurderes det kun i nogen grad at være sandsynliggjort, at der er tale om et sammenhængende forskningsmiljø jf. også kriterium 3 og 4. Samtidig vurderes det at være uklart i hvilket omfang ENRECA-projektet også har fokus på den menneskelige sikkerhed i forhold til miljømæssige forandringer, som vurderes at være central for kandidatuddannelsens profil. Til: Det samlede forskningsmiljø, der knytter sig til Menneskelig sikkerhed: Miljøforandring og konflikt-håndtering, vurderes at være under opbygning. Det aktuelle ENRECA-projekt, der beskrives i ansøgningen, vurderes at understøtte forskningsmiljøet bag uddannelsen, men det vurderes at være uklart i hvilket omfang ENRECA-projektet også har fokus på den menneskelige sikkerhed i forhold til miljømæssige forandringer, som vurderes at være central for kandidatuddannelsens profil. Det bemærkes, at Aarhus Universitet planlægger at afholde to workshops/konferencer om Human Security. I forhold til forskningsmiljøernes deltagelse i internationalt samarbejde er der i ansøgningen fokuseret på de forskningssamarbejder, der vurderes at være direkte relaterede til Human Security. På den baggrund vurderes det, at universitetet har sandsynliggjort, at forankringen af det samlede forskningsmiljø, der tilknyttes kandidatuddannelsen i Human Security, baserer sig på internationalt samarbejde. Det vurderes imidlertid at være uklart i hvilket omfang de nævnte internationale forskningsprojekter også dækker den miljømæssige dimension af uddannelsen. Kriterium 5 vurderes samlet set at være opfyldt delvist tilfredsstillende, idet det vurderes, at det samlede forskningsmiljø bag uddannelsen er under opbygning, og idet det kun i nogen grad vurderes at være sandsynliggjort, at forskningsmiljøet bag uddannelsen kan understøtte Human Security-perspektivet på de miljømæssige aspekter, der vurderes at være centrale for uddannelsens faglige profil. Universitetets høringssvar har givet anledning til at ændre den samlede vurdering af kriteriet til: Kriterium 5 vurderes samlet set at være opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 6: Uddannelsesstruktur 7

10 Begrundelse På baggrund af uddannelsens struktur, som den fremgår af Bilag 1: Udkast til studieordningen, vurderes det at være sandsynliggjort, at kandidatuddannelsen i Human Security er tilrettelagt som et sammenhængende forløb, der er afpasset adgangsforudsætningerne. Uddannelsen henvender sig til studerende fra flere forskellige fagområder som f.eks. jordbrugsvidenskab, antropologi og biologi. Det vurderes imidlertid at være sandsynliggjort, at de forskellige fagområder integreres i Human Security-tilgangen, der introduceres i starten af uddannelsen og vurderes at give et fælles metodisk og teoretisk udgangspunkt for de studerende. Det bemærkes i den forbindelse, at uddannelsen vurderes både at have fokus på Human Security-problematikker generelt samt mere specifikt i forhold til miljømæssige forandringer og konflikthåndtering. Det vurderes således at være sandsynliggjort, at strukturen giver den studerende mulighed for at specialisere sig yderligere i sit specifikke fagområde med udgangspunkt i Human Security-tilgangen og dermed opnå faglig progression i dybden. Universitetet vurderes at have sandsynliggjort, at samarbejdet med praksis er relevant for uddannelsen, hvilket bl.a. vurderes at blive understreget af den forventede inddragelse af gæsteforelæsere i undervisningen, samt at det projektorienterede fagelement Research internship (20 ECTS) er obligatorisk og forventes at danne grundlag for specialet. Det bemærkes, at den studerende både har mulighed for gennemføre det projektorienterede forløb eksternt og i forbindelse med et relevant forskningsprojekt på Aarhus Universitet. Det bemærkes yderligere, at det er hensigten, at den studerende skal afslutte faget Conflict dynamics and management (10 ECTS) inden starten af det minimum 2 måneder lange projektorienterede forløb og dermed undgå et potentielt studietidsforlængende overlap mellem de to fagelementer. Det vurderes at være sandsynliggjort, at uddannelsen, i kraft af fagområdets internationale karakter samt det forhold, at uddannelsen udbydes på engelsk og markedsføres i udlandet, i høj grad vil udgøre et internationalt studiemiljø. Samtidig vurderes det i nogen grad at være sandsynliggjort, at de eksisterende samarbejder med udenlandske universiteter, der også beskæftiger sig med Human Security jf. kriterium 1, vil muliggøre udvekslingsaftaler for både studerende og videnskabeligt personale. Kriterium 6 vurderes samlet set at være opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at uddannelsens undervisningsformer vil være varierede og korrespondere med uddannelsens mål for læringsudbytte. Det vurderes ligeledes at være sandsynliggjort, at der er sammenhæng mellem eksamensformerne og uddannelsens mål for læringsudbytte. Det bemærkes dog, at kun et fagelement foruden specialet afsluttes med en mundtlig fremstilling. I forhold til udviklingen af undervisernes pædagogiske og didaktiske kompetencer vurderes universite- 8

11 tet at have sandsynliggjort, at underviserne vil være underlagt de krav og tilbud, der udbydes på Det Humanistiske Fakultet gennem Center for Undervisningsudvikling. Det bemærkes, at det i nogen grad vurderes at være sandsynliggjort, at de didaktiske erfaringer fra en international sommerskole ved Afdeling for Antropologi og Etnografi vil blive tænkt ind i uddannelsen, men det vurderes at være uklart, hvordan det sikres, at underviserne har mulighed for at opkvalificere sig i forhold til de pædagogiske og didaktiske udfordringer, der vurderes at gøre sig gældende for en international uddannelse. Det vurderes være sandsynliggjort, at uddannelsen kan gennemføres på Aarhus Universitet i forhold til dimensionering og infrastruktur. Samlet set vurderes kriterium 7 at være opfyldet tilfredsstillende. Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Begrundelse Det vurderes at være sandsynliggjort, at uddannelsen vil indgå i Det Humanistiske Fakultets eksisterende procedurer for intern kvalitetssikring. Det bemærkes dog, at den overordnede kvalitetspolitik for Aarhus Universitet er under udarbejdelse og institutionens kvalitetssikringssystem er derfor ikke beskrevet i ansøgningen. Samtidig vurderes det at være sandsynliggjort, at repræsentanter fra relevante aftager-, samarbejds- og interessentinstitutioner vil blive inddraget i kvalitetssikringen af det første gennemløb af uddannelsen. Samlet set vurderes kriterium 8 at være opfyldt delvist tilfredsstillende, idet der tages hensyn til, at det samlede kvalitetssikringssystem for Aarhus Universitet er under udvikling. Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil 9

12 Begrundelse Det vurderes i nogen grad, at være sandsynliggjort, at kandidatuddannelsen i Human Security kan betegnes som en humanistisk uddannelse. Uddannelsen vurderes at have en bred faglig profil, hvor naturvidenskabelige, jordbrugsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområder integreres i Human Security-tilgangen, som kan ses som et humanistisk orienteret analyse-perspektiv. Det bemærkes, at titlen også rummer et aspekt af miljøforandring og konflikthåndtering, men i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte vurderes det at være Human Security-tilgangen, der primært tegner uddannelsens profil. Uddannelsen optager studerende fra mange forskellige fagområder, hvilket medfører en del introducerende kurser i starten af forløbet. Human Security-tilgangen vurderes imidlertid at bidrage til, at den studerende får et mere internationalt, tværfagligt og erhvervsorienteret perspektiv på sit fagområde. Den studerende vurderes samtidig at have mulighed for at specialisere sig yderligere i sit fagområde gennem et valgfag og det projektorienterede forløb. På baggrund af dette og af læringsmålene for uddannelsen vurderes det at være sandsynliggjort, at uddannelsen vil give de færdige dimittender et niveau, der er i overensstemmelse med typebeskrivelsen for kandidatniveauet i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. Kriterium 9 vurderes samlet set at være opfyldt tilfredsstillende. 10

13 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Dokumentation Uddannelsens erhvervssigte Hvilke relevante brancher eller typer af virksomheder/ organisationer forventes dimittenderne at finde ansættelse indenfor? Kandidaterne vil kunne være af interesse for såvel statslige som private aktører i udviklingssektoren samt for et bredt felt af aftagere på det danske arbejdsmarked, såsom regioner, kommuner, virksomheder og konsulentfirmaer, der arbejder med de lokale sociale, kulturelle, økonomiske og menneskelige konsekvenser af globale forandringer. (Ansøgning, s. 3) Det primære arbejdsmarked for kandidater i Human Security er udviklingssektoren, herunder ministerier, statslige og ikke-statslige organisationer samt rådgivningsfirmaer og andre leverandører til udviklingssektoren. Dertil kommer en række oplagte aftagergrupper både på et dansk og et internationalt arbejdsmarked: Kommuner, konsulentfirmaer og andre instanser som arbejder med miljø- og ressourceforvaltning i national sammenhæng. Store virksomheder med underleverandører, underafdelinger, mv. i udlandet, med interesser i leverancesikkerhed, virksomhedens sociale ansvar, mv. Virksomheder med kommerciel interesse i miljø- og sikkerhedsspørgsmål, herunder energisektoren, den militære industri og sikkerhedsvirksomheder, virksomheder med miljøbelastende produktion, mv. (Ansøgning, s. 3) Hvilke funktioner forventes dimittenderne at udføre og hvordan forventes deres kompetencer at kunne anvendes? Kandidatuddannelsen i Human Security sigter mod at uddanne specialiserede generalister til at varetage rådgivnings-, analyse-, forhandlings- og formidlingsfunktioner inden for Human Security emner både på et internationalt og et nationalt arbejdsmarked (Ansøgning, s. 3) Hvordan har relevante aftagere og aftagerpaneler været involveret i udviklingen af uddannelsen? Involvering af aftagere i udviklingen af uddannelsen Aarhus Universitets initiativ til at udvikle en ny kandidatuddannelse i Human Security: Environmental Change and Conflict Management (HUMSEC) udspringer dels af et samarbejde med aktører i det private erhvervsliv, internationale organisationer og udenlandske universiteter, dels af en længerevarende dialog mellem forskellige institutter og afdelinger ved Aarhus Universitet, der har aktiv forskning i bl.a. globale klimaændringer og natural resource management, jordbrug og fødevaresystemer, globalisering, udvikling og sundhedssystemer. (Ansøgning, s. 2) 11

14 Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med en række aftagere (bl.a. konsulentvirksomheden NCG, Udenrigsministeriet, Dansk Erhvervsforskningsakademi) og med internationale forsknings- og uddannelsesmiljøer på dette felt (Harvard, Tufts, Tokyo, Oslo, og Bradford) og henter sin styrke i en målrettet anvendelsesorientering, som er funderet i høj faglig kvalitet med særlig vægtning af de komparative og tværfaglige styrker, som det nye Aarhus Universitet huser. Som eksempel på dialogen omkring uddannelsesudvikling kan nævnes, at Dansk Erhvervsforsknings Akademi (DEA), påpegede vigtigheden af, at vi i højere grad synliggjorde uddannelsens tværfaglige/ transdisciplinær dimension. Dette er gjort i den vedlagte studieordning. Ligeledes er markedsrelevansen af kandidatuddannelsen i Human Security: Environmental Change and Conflict Management (HUMSEC) blevet styrket af indarbejdelse af kommentarer af internationale eksperter, bl.a. direktøren af det internationalt anerkendte Institute for Human Security, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. (Ansøgning, s. 3) Supplerende dokumentation I udviklingsforløbet har styregruppen været i dialog med en række relevante aktører, herunder udenlandske universiteter med lignende uddannelser og forskninskompetencer i feltet, udenrigsministeriet, aftagervirksomheder, NGO etc. Dialogen har taget form af skriftlig rundspørge, personlige møder, telefonmøder og korrespondance. Forarbejdet til uddannelsesinitiativet er sket i et public/private samarbejde mellem Aarhus Universitet og konsulentvirkshomheden Nordic Consulting Group (NCG - NCG har mangeårig erfaring med rådgivning i forhold til international udviklingssamarbejde i Afrika, Asien, Central-og Østeuropa, Mellemøsten og Latinamerika. Virksomheden løser opgaver for en række multilaterale og bilaterale organer, regeringer, ngo'er og private kunder. Aarhus Universitet har i forlængelse heraf ansat seniorpartner i NCG Anton Baaré som seniorrådgiver i forbindelse med udviklingen af uddannelsen. Seniorrådgiver Anton Baaré har under sin ansættelse på afdeling for antropologi og etnografi afholdt en international engelsksproget sommerskole under temaet: Conflict, Crises and Human Security i sommeren 2008, i samarbejde med undervisere fra Tufts University og Dansk Institut for Militærstudier (DfMS), hvor bl.a. uddannelsens projektform blev videreudviklet. Det skal i den forbindelse pointeres at forskere på Tufts University har spillet en central rolle som akademisk sparringspartner for Aarhus Universitets initiativ. Derudover har der været korrespondance, telefonmøder og opfølgende personligt møde med centrale medarbejdere i Udenrigsministeriet, som er meget positivt indstillet overfor uddannelsesinistiativet og fortsat følger inititativet tæt. Endelig skal vi nævne, at vi har været i skriftlig kontakt og afholdt møde med relevante aftagere, herunder private virksomheder (som bl.a. Rambøll, Arla og Danfoss), kommunale forvaltninger, NGO etc. Deres respons har været medført en stærkere profilering og afstemning af uddannelsen i forhold til aftagers behov. (Mail modtaget 3. oktober 2008) Aftagerundersøgelse Foruden samarbejdet med aftagerorganisationer om uddannelsens udformning har Aarhus Universitet foretaget en rundspørge til en række organisationer inden for ovennævnte aftagergrupper. Af disse har syv besvaret rundspørgen skriftligt i løbet af sommeren 2008 (se bilag 2 for en oversigt over skriftlige besvarelser). Udover den skriftlige rundspørge har styregruppen haft en dialog baseret på e- mailkorrespondancer og personlige møder. Analysen som i sagens natur på grund af det begrænsede antal tilbagemeldinger pt. ikke er repræsentativ bekræfter, at der eksisterer et behov for kandidater med en human security tilgang. Dette behov 12

15 eksisterer i de dele af udviklingssektoren, som arbejder langsigtet med human security som fx Udenrigsministeriet og Verdensbanken. Ekspert fra Verdensbanken Sri Kuntari udtaler, at HUMSEC er i trit med de internationale udfordringer som Verdensbanken arbejder med, herunder Verdensbankens opprioritering af miljø- og udviklingsproblematikken og konkluderer at: (HUMSEC) aims at giving graduates relevant skill sets that will make them well placed to be competitive internationally in a growing market for professionals with the interdisciplinary background.(bilag 3) Udenrigsministeriet bekræfter det overordnede behov som HUMSEC responderer på. Efter aftale med Udenrigsministeriet gengives her følgende ordlyd i arbejdsmarkedsanalysen: Der er ingen tvivl om, at Aarhus Universitet vil tiltrække nye studerende, der gennem HESCOM [HUMSEC] vil få mulighed for i dansk regi at stifte bekendtskab med forskellige discipliner og gennem dybtgående analyser på kandidatniveau få viden om og redskaber til mulige tilgange og løsningsforslag på internationale konflikter. Der vil helt sikkert være brug for kandidater med den akademiske baggrund, som oplægget åbner op for. Ikke bare i dansk regi, herunder mulige kandidater med ansættelse i NGOer og det private erhvervsliv men i lige så høj grad kandidater, der søger ansættelse i internationale organisationer. Udenrigsministeriets kontor for Humanitær bistand og NGO samarbejde (HUM) er interesseret i at følge uddannelsen og kan om ønskeligt ligeledes bidrage til nogle af modulerne. Behovet findes endvidere inden for miljøforvaltningen i Danmark, hvilket fremgår af udtalelsen fra Vejle Kommunes Natur og Miljøforvaltning. Forvaltningen påpeger at afdelingen har svært ved at rekruttere kvalificeret personale som har faglig indsigt og kompetence til at håndtere de konflikter, der er forbundet med kommunens tekniske respons på følger af klimaændringer: Climate change threathens human interest, which in our part f the world is mainly associated with flooding and wheather changes. Det påpeges at disse udfordringer ofte medfører konflikter mellem de involverede parter, og at det nuværende naturvidenskabeligt uddannede personale er dårligt rustet til denne type af opgaver. Vejle kommunes Natur og Miljøforvaltning hilser derfor en ny interdisciplinær uddannelse som HUMSEC velkommen, fordi den passer til afdelingens fremtidige personale behov. (bilag 4) Endelig bekræfter tilbagemeldingen fra Danfoss, at multinationale virksomheder og eksportvirksomheder oplever et behov for bl.a. landerisikovurderinger og anden miljø- og sikkerhedsmæssig konsulentbistand. (bilag 5) (Ansøgning, s. 4) Hvorfor er der behov for den ansøgte uddannelse, og hvordan understøttes det af ovenstående? Human Security tilgangen er ikke tværdisciplinær, men transdisciplinær. Og derfor er der brug for mennesker, der er uddannet til at håndtere og anvende et sådant multidimensionelt perspektiv. Der er med andre ord behov for kandidater, der har tilstrækkeligt fagfaglig viden om økosystemer og klimaændringer, om fattigdom og udviklingsproblematik, om sundheds- og fødevaresystemer, men som også er i stand til at udarbejde konkrete analyser og forslag til løsning af konkrete kriser og konflikter, hvad enten der er tale om konflikter i Danmark eller i andre dele af verden. Det er dette behov, som kandidatuddannelsen i Human Security vil kunne opfylde ved at uddanne kandidater, der kan indgå i samarbejder med fagfaglige eksperter for at skabe helhedsorienterede, integrerede analyser og løsningsforslag. (Ansøgning, s. 3) Uddannelsens relation til beslægtede uddannelser Hvordan adskiller uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte sig fra beslægtede uddannelsers faglige profil og mål for læringsudbytte? 13

16 Beslægtede uddannelser i Danmark Delelementer af HUMSEC indgår andre uddannelser f.eks. biologi, udviklingsstudier, antropologi, Master i International Sundhed, og konfliktstudier, men der findes i dag i Danmark ingen uddannelse, som tilbyder et integreret, flerdisciplinært perspektiv på komplekse konfliktsituationer og som giver kandidater de nødvendige analytiske, teoretiske og metodologiske kompetencer og kvalifikationer til at forstå og intervenere i disse situationer og processer herhjemme såvel som andetsteds i verden. Master of Disaster ved Københavns Universitet er i en vis grad beslægtet, men fokuserer primært på akutte problemstillinger og nødhjælpsarbejde og er et 1-årigt videreuddannelsesforløb ( master ). Kandidatuddannelsen i Human Security: Environmental Change and Conflict Management (HUM- SEC) sigter på at uddanne folk, der er i stand til at analysere og intervenere i de underliggende, strukturelle udfordringer bag akutte konflikter og udarbejde de mere langsigtede, bæredygtige løsninger, som nødhjælpsarbejde af gode grunde ikke har som sit primære fokus. (Ansøgning, s. 4f) Beslægtede uddannelser i udlandet og HUMSEC s komparative styrker Kandidatuddannelsen i HUMSEC sigter mod et internationalt arbejdsmarked, og det er derfor også relevant at undersøge dens komparative styrker eller svagheder i forhold til beslægtede engelsksprogede uddannelser i udlandet. Internationalt findes en række uddannelser, der i varierende grad ligner den uddannelse og det perspektiv på Human Security, som den planlagte kandidatuddannelse integrerer: Canada: Royal Roads University, Master of Arts in Human Security ( England: University of Coventry, Master s degree in Human Security ( England: Bradford University, Center For International Cooperation and Security ( Japan: University of Tokyo, Graduate Program on Human Security ( Japan: Tohoku University, Japan: ( USA: Tufts University, Certificate in Human Security ( De fleste internationale uddannelser i Human Security på kandidatniveau er blevet etableret indenfor de sidste 5 år og har for flertallets vedkommende et socialfagligt fokus, såsom konflikthåndtering og diplomati (som ved Tufts University) eller security sector reform (som ved Bradford University). Med Aarhus Universitets vægtning af miljø og klimaspørgsmål, vurderer vi, at Kandidatuddannelsen i Human Security: Environmental Change and Conflict Management (HUMSEC) ikke alene rammer et udækket behov på det nationale uddannelsesmarked, men også på det internationale. (Ansøgning, s. 5) Hvordan forventes uddannelsen at imødekomme en konkret efterspørgsel, der ikke imødekommes af beslægtede uddannelser? Fremgår ikke af ansøgningen. Høringssvar modtaget 15. oktober 2008 Aarhus Universitet mener, at behovet for en uddannelse i Human Security først og fremmest skal 14

17 begrundes i det forhold, at der globalt set i stigende grad opstår komplekse menneskelige sikkerhedsproblemer som følge af miljømæssige forandringer. Uddannelsen i Human Security er unik derved, at den skal uddanne kandidater til at arbejde med disse komplekse problemer ud fra en transdisciplinær teoretisk og metodisk tilgang. Kandidatuddannelsen i Human Security er en internationalt orienteret uddannelse, rettet primært mod et internationalt arbejdsmarked, sekundært mod et dansk arbejdsmarked. Vi har dokumenteret et internationalt behov for uddannelsen bl.a. gennem udsagn fra internationale organisationer som Verdensbanken og Udenrigsministeriet. At uddannelsen også har et sekundært arbejdsmarked i miljøforvaltning i Danmark dokumenteres med udtalelse fra Vejle kommune. Uddannelsens dimensionering er 30 studerende pr. år hvoraf halvdelen forventes at være udenlandske studerende. Vi mener, at vi ved at påpege det primære og sekundære arbejdsmarked, har argumenteret for et behov for uddannelsens kandidater i det omfang, dette kan gøres for et nyt og internationalt uddannelsesfelt. Der er ikke i Danmark en uddannelse, der fokuserer på menneskelig sikkerhed og konfliktløsning ved miljø og klimaforandringer ved aktivt at integrere humaniora, samfundsvidenskab, biologi og jordbrug i et samlet fagligt perspektiv. Det "nye" Aarhus Universitet tilbyder unikke muligheder for denne integration. Kandidatuddannelsen i Human Security vil som den første uddannelse i Danmark uddanne kandidater med de nødvendige analytiske, teoretiske og metodologiske kompetencer til at agere på tværs af vanlige faglige begrænsninger i forhold til de komplekse sociale og politiske konflikter, som globale og miljømæssige forandringer i stigende grad vil medføre. Det er denne transdisciplinaritet (hvori miljømæssige forandringer, globale politiske processer og sociale, og ofte voldelige, konflikter anskues i en sammenhæng) kombineret med den humanvidenskabelige forankring, der giver uddannelsen i Human Security en helt unik profil. I akkrediteringsrapporten sammenlignes Human Security med Internationale Udviklingsstudier (IU) på Roskilde Universitetscenter. Dette er misvisende, fordi IU har fokus på udviklingsprocesser og udviklingsproblemer. Den foreslåede kandidatuddannelse i Human Security har ikke dette udviklingsperspektiv, men fokuserer på sikkerhed og konflikt i forhold til globale og miljømæssige forandringer i et integreret tværfagligt perspektiv. Det er netop dette forhold der gør, at uddannelsen både kan siges at være rettet mod et internationalt og et nationalt arbejdsmarked. De to uddannelser har således et forskelligt perspektiv og sigte. At der eventuelt findes uddannelser i Human Security udenfor Danmark er ikke et argument mod en oprettelse af en uddannelse i Danmark, men viser netop, at vi har at gøre med et nyt og aktivt uddannelsesfelt under udvikling. Et uddannelsesfelt Danmark med sine klare interesser i klima, miljø og konflikt selvfølgelig bør deltage i. Der findes ikke uddannelser i Europa, der kombinerer Human Security med miljøproblemstillinger. De nævnte engelske uddannelser under opstart er rene samfundsvidenskabelige uddannelser. Den foreslåede Human Security uddannelse er i sit fokus på sikkerhed og konflikter i relation til miljø og sin integration af de relevante fagligheder i relation hertil den eneste af sin art i Europa. 15

18 Følgebrev til høringssvar modtaget 15. oktober 2008 I følgebrevet til høringssvaret bemærker universitetet: Humanistiske uddannelser navigerer i feltet mellem at være specialiserede professionsuddannelser til fx gymnasieskolen og generalistuddannelser, som uddanner til et bredere arbejdsmarked. Den seneste landsdækkende undersøgelse af humanisters jobsituation viser, at kun 1/3 af kandidaterne ansættes som undervisere på ungdomsuddannelser, dvs. 2/3 ansættes i andre stillinger og med andre opgaver. Det er altså et vilkår for humaniora, at vores kandidater ansættes på et bredt arbejdsmarked, men det betyder ikke, at arbejdsmarkedet er diffust, som det antydes i akkrediteringsrapporten for kandidatuddannelsen i Human Security. At uddannelsen i Human Security sigter primært mod et internationalt arbejdsmarked og sekundært mod et nationalt og at der er udtalelser som bekræfter behovet for kandidaterne på begge arbejdsmarkeder bør ikke ligge uddannelsen til last. Tværtimod ser vi det som en styrke, at uddannelsen er tænkt som en generalistuddannelse inden for feltet Human Security, idet vores erfaring viser, at en generalistprofil øger de humanistiske kandidaters beskæftigelsesmuligheder. Vi vil gerne her understrege vigtigheden af, at ACE Denmark ikke forveksler et bredt arbejdsmarked med et diffust arbejdsmarked både af hensyn til vurderingen af ansøgningen om en uddannelse i Human Security og fordi det er en problemstilling, som er gennemgående for de humanistiske uddannelser. Sagsbehandlers vurdering Det vurderes, at universitetet i nogen grad har sandsynliggjort, at der er et behov for dimittender med en kandidatuddannelse i Human Security på det nationale og internationale arbejdsmarked inden for miljø- og klimaområdet i f.eks. udviklingssektoren og leverandører til udviklingssektoren samt offentlig forvaltning. Det vurderes, at det forhold, at uddannelsen udbydes på engelsk og indeholder et obligatorisk projektorienteret forløb, er med til at udvide beskæftigelsesmulighederne for dimittenderne. Det er samtidig sandsynliggjort, at dimittenderne vil kunne varetage jobfunktioner som f.eks. rådgivning, analyse, forhandling og formidling. Det bemærkes, at dimittenderne vil få en humanistiskorienteret generalistprofil med kompetencer til at samarbejde med forskellige faglige specialister inden for miljø- og klimaområdet. Universitetet har foretaget en aftagerundersøgelse med 7 besvarelser. Aftagernes tilbagemeldinger er overvejende positive, men de vurderes samtidig at forholde sig mere overordnet til uddannelsen. Den konkrete størrelse af det aktuelle behov for uddannelsens dimittender på arbejdsmarkedet vurderes på den baggrund kun i nogen grad at være sandsynliggjort. At der foreligger udtalelser fra Verdensbanken såvel som Natur- og Miljøforvaltningen i Vejle Kommune vurderes at bidrage til at gøre uddannelsens faglige profil uklar. I den forbindelse bemærkes det, at det vurderes at være uklart i hvilket omfang uddannelsen adresserer Human Security-problematikker i forbindelse med miljømæssige forandringer, der ikke relaterer sig til udviklingslande men f.eks. til en dansk kontekst. På baggrund af universitetets høringssvar ændres formuleringen: At der foreligger udtalelser fra Verdensbanken såvel som Natur- og Miljøforvaltningen i Vejle Kommune vurderes at bidrage til at gøre uddannelsens faglige profil uklar. Til: 16

19 Det bemærkes, at uddannelsen primært henvender sig til et internationalt arbejdsmarked og sekundært et nationalt arbejdsmarked, og at der både foreligger udtalelser fra Verdensbanken og Natur- og Miljøforvaltningen i Vejle Kommune. Samtidig vurderes det kun i nogen grad at være sandsynliggjort, at behovet for uddannelsen ikke allerede opfyldes af nationale og internationale beslægtede uddannelser. Det bemærkes, at universitetet ikke forholder sig til Internationale Udviklingsstudier (RUC) som en beslægtet uddannelse. Internationale Udviklingsstudier er også rettet mod udviklingssektoren. Universitetet vurderes at have sandsynliggjort, at uddannelsen er udviklet i samarbejde med relevante aftagere bl.a. Udenrigsministeriet og internationale eksperter, men det konkrete omfang af samarbejdet vurderes at være uklart. Samlet set vurderes kriterium 1 at være opfyldt delvist tilfredsstillende, idet der lægges vægt på, at den aktuelle størrelse af behovet for uddannelsens dimittender på arbejdsmarkedet vurderes at være uklar, og at det kun i nogen grad vurderes at være sandsynliggjort, at behovet ikke allerede er dækket af nationale og internationale beslægtede uddannelser. Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Dokumentation Hvordan er arbejdsmarkedssituationen for dimittender fra beslægtede uddannelser? Som uddybet i afsnit 1.4 er Kandidatuddannelsen i Human Security: Environmental Change and Conflict Management (HUMSEC) en uddannelse uden nært beslægtede uddannelser i Danmark. Uddannelsen har en tværfaglig karakter, og derfor dokumenteres arbejdsmarkedssituationen for en række af de fag, der indgår i uddannelsen eller er beslægtede med fag der indgår i uddannelse eller giver adgang til uddannelsen. Det drejer sig om en række uddannelser indenfor det natur- og socialvidenskabelige område. Beskæftigelsen af dimittender har i perioden ligget på mellem 65 % og 94 %. Det vil sige at omkring fire ud af fem nyuddannede dimittender fra fag, der i princippet er adgangsgivende til HUM- SEC (se adgangskrav i studieordningen s. 1) er i arbejde inden for de første 19 måneder efter fuldført kandidatuddannelse. Tabellen redegør for beskæftigelsen i en periode før den seneste højkonjunktur. Beskæftigelsesprocenten må derfor forventes at ligge højere i perioden gennemsnit International udvikling 55 % 72 % 65 % 69 % 65 % Biologi/Geografi 70 % 72 % 74 % 72 % 72 % Økonomi/statsvidenskab 91 % 90 % 92 % 93 % 92 % Jordbrugsøkonomi 96 % 95 % 93 % 93 % 94 % Forvaltning 81 % 81 % 82 % 85 % 82 % Sociologi 80 % 67 % 71 % 85 % 76 % Antropologi 71 % 61 % 64 % 74 % 68 % 17

20 Som nævnt kan beskæftigelsessituationen for disse fagligheder vanskeligt overføres direkte til HUM- SEC, da disse ikke refererer direkte til HUMSECs arbejdsmarked. Endvidere refererer tallene til tidsperioden , hvor behovet for arbejdskraft, som følge af klimaændringer og opmærksomheden på de regionale konsekvenser heraf og det større internationale danske engagement efter 11. september 2001, endnu dårligt er slået igennem. Det interessante ved ovenstående oversigt er imidlertid den store varians i beskæftigelsen mellem fx jordbrugsøkonomer og kandidater i Internationale Udviklingsstudier. Denne varians bekræfter dels behovet for at sammenkoble natur- og jordbrugsvidenskabelige fagligheder med socialvidenskabelige frem for at satse på en rent socialfaglig uddannelse, dels bekræfter det Udenrigsministeriets note om, at de studerendes toning af uddannelsen har stor betydning for de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. Dette forhold vil naturligvis indgå i vejledningen af de studerende. (Ansøgning, s. 5f) Høringssvar modtaget 15. oktober 2008 Universitetet bemærker: Nationalt findes der ingen direkte sammenlignelig uddannelse og internationalt er Human Security et nyt uddannelsesfelt, hvorfor det ikke er muligt at skaffe data om dimittendernes arbejdsmarkedssituation for de udenlandske uddannelser på nuværende tidspunkt. Vi har derfor og i henhold til ACE Denmarks vejledning brugt ministeriets tal for de centrale uddannelsesområder uddannelsen rekrutterer fra. I den forbindelse har vi netop påpeget, at disse tal ikke er repræsentative og det er derfor en faktuel fejl, når ACE Denmark bruger tallene som argument mod uddannelsen. Vi mener derfor, at der reelt kan ses bort fra disse beskæftigelsestal, også i lyset af at beskæftigelsestallene har ændret sig markant i positiv retning i perioden Følgebrev til høringssvar modtaget 15. oktober 2008 I følgebrevet til høringssvaret bemærker universitetet: Den foreslåede uddannelse er nytænkt og tænkt til et globalt arbejdsmarked. Det er vanskeligt at fremskaffe relevante beskæftigelsesstatistikker mv. for uddannelser, der retter sig mod et globalt arbejdsmarked. Vi efterlyser retningslinjer fra ACE Denmark, hvis den type dokumentation, som vi har tilvejebragt i ansøgningen om akkreditering af uddannelsen i Human Security ikke er tilstrækkelig. Hvad mere skal vi gøre? Og er det ikke tanken, at danske uddannelser skal kunne konkurrere med udenlandske universiteters tilsvarende uddannelser? Hvis det er tilfældet, må vi også have en mulighed for at vise, at vi kan klare os i international konkurrence - en mulighed vi ikke får, hvis uddannelserne ikke godkendes. Sagsbehandlers vurdering Det vurderes, at universitetet med redegørelsen for arbejdsmarkedet for beslægtede uddannelser i mindre grad har sandsynliggjort, at dimittender med en kandidatuddannelse i Human Security vil kunne finde beskæftigelse. Det bemærkes, at universitetet også inddrager beskæftigelsestallene for Internationale Udviklingsstudier (RUC). Universitetet sammenligner ledighedstallene for uddannelser inden for de forskellige fagområder, der indgår i kandidatuddannelsen for Human Security, hvilket vurderes at gøre det vanskeligt at sammenligne beskæftigelsestallene med tallene for et bestemt hovedområde. 18

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Københavns Universitet ku@ku.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Universitets ansøgning om godkendelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Aarhus Universitet Au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab. Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail til: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i fysik og andet fag Kombinationskandidatuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Kandidatuddannelsen i fransk godkendes

Læs mere