/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr GENBRUGSPLADSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER"

Transkript

1 /2008 GRØNT REGNSKAB CVR-nr GENBRUGSPLADSER

2 /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej Roskilde Telefon Telefax Hjemmeside CVR. nr Stiftet 1. januar 2007 Hjemby Roskilde Regnskabsår 1. januar december Bestyrelse Niels Hörup, Solrød Kommune, formand Peter Kvarts, Odsherred Kommune, næstformand Lars Berg Olsen, Roskilde Kommune, Henrik Gliese Pedersen, Greve Kommune Ole Nielsen, Holbæk Kommune Maja Hansen, Kalundborg Kommune Finn Buch Petersen, Køge Kommune Laila Torp Madsen, Lejre Kommune Lene Madsen Milner, Stevns Kommune Direktion Thorkil Jørgensen, direktør Layout og produktion Grønagers Grafisk Produktion AS /GENBRUGSPLADSER

3 / Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Myndighedsudtalelser Ledelsens redegørelse Indledning Roskilde Genbrugsplads Køge Genbrugsplads Torkilstrup Genbrugsplads Bjæverskov Genbrugsplads Hårlev Genbrugsplads Jyllinge Genbrugsplads Viby Genbrugsplads Ordliste /GENBRUGSPLADSER

4 /Tilsynsmyndighedernes udtalelser om grønt regnskab 2008 for genbrugspladserne Roskilde Endelig udtalelse om Grønt Regnskab 2008 for genbrugspladserne i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune har den 6. maj 2009 modtaget s reviderede grønne regnskab for alle genbrugspladserne for regnskabsperioden Denne udtalelse gælder kun for genbrugspladserne i Jyllinge, Viby sjælland og Roskilde. Det er kommunens vurdering, at det grønne regnskab omfatter virksomhedens væsentlige miljø- og ressourcemæssige forhold, og at det er i overensstemmelse med gældende krav til grønne regnskaber. Kommunen vurderer, at de resterende oplysninger, der indgår i det grønne regnskab, stemmer overens med de oplysninger, som kommunen har fra miljøgodkendelser og tilsyn. Kommunen er ikke i besiddelse af andre væsentlige oplysninger, som burde have været medtaget i regnskabet. Vi har i regnskabsperioden ikke modtaget klager over virksomheden. Køge Udtalelse Grønt Regnskab 2008 for KARA/ NOVEREN s anlæg i Køge: Genbrugspladserne i Køge og Bjæverskov Køge Kommune fremsender hermed udtalelse til grønt regnskab 2008 for ovennævnte anlæg. Køge Kommune har vurderet s grønne regnskab i forhold til bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab, jf Vurderingen forholder sig til nedenstående oplysninger: Basisoplysninger om listepunkt, miljøgodkendelse og beskrivelse af de væsentligste miljøpåvirkninger. Ledelsens redegørelse. Oplysningerne om miljøforhold, herunder det faktuelle forbrug af energi, vand og råvarer samt oplysninger om væsentlige arter og mængder af forurenende stoffer, herunder affald. Endelig er støv, støj og fugtforhold også medtaget i vurderingen. Resume af egenkontrol, med resultaterne angivet i forhold til godkendelsens vilkår. Udtalelsen gives i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, bek. nr af 22. dec a (med senere ændringer) samt bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejder grønne regnskaber, bek. nr af 12. dec Venlig hilsen Køge Kommunes vurdering af regnskabet Regnskabet er indsendt den 6. marts 2009, og overholder dermed tidsfristen som anført i bekendtgørelsens 12. Køge Kommune vurderer, at virksomhedens grønne regnskab 2008 findes i overensstemmelse med de faste punkter omfattet af udtalelsen. Anne Krongaard Miljøkemiker /GENBRUGSPLADSER

5 Køge kommune ikke har modtaget klager over virksomhedens genbrugspladser i Køge og Bjæverskov i Venlig hilsen Stevns Stevns Kommune har modtaget grønt regnskab for 2008 fra KARA. Regnskabet er gennemgået for del der vedrører Hårlev Genbrugsplads. Gennemgangen kan ses af vedlagte skema. Krista Amdi Clausen Miljøsagsbehandler Mette Godsk Büker Miljøsagsbehandler Lejre Lejre Kommunes udtalelse om Grønt regnskab 2008 for - Genbrugspladser: Oplysningerne i det grønne regnskab stemmer overens med kommunen oplysninger og det giver et rimeligt indtryk af virksomhedens miljø forhold. Kommunen har ikke modtaget klager over virksomheden i regnskabsåret og vi kender ikke andre væsentlige oplysninger, der burde være med i det grønne regnskab. Lejre Kommune vurderer, at oplysningerne i Grønt regnskab 2008 er i overensstemmelse med vores oplysninger om genbrugspladsen i Torkilstrup. Ligeledes har vi ikke oplysninger om andre væsentlige forhold, der efter Lejre Kommunes opfattelse burde fremgå af regnskabet. Lejre Kommune har i 2008 modtaget en klage over Torkilstrup Genbrugsplads, som allerede fremgår af det grønne regnskab. På den baggrund har Stevns Kommune ingen bemærkninger til det grønne regnskab for 2008 Venlig hilsen Anni Juul Jørgensen geolog Med venlig hilsen Mette Fjellerad Natur & Miljø Lejre Kommune /GENBRUGSPLADSER

6 /Ledelsens redegørelse blev dannet ved fusionen mellem affaldsselskaberne KARA og NOVEREN pr. 1. januar Selskabet er et I/S med følgende ni kommuner som ejere: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. Formulering af miljø- og arbejdsmiljø politik samt opstille tilhørende mål Miljø- og arbejds miljøpolitik er formuleret og vedtaget i efteråret 2008 og der arbejdes primo 2009 forsat med fokusområder og opstilling af mål. har valgt at udarbejde grønt regnskab for alle anlæg, også dem som ikke er pligtige til at udarbejde grønt regnskab. De oplysninger, der er valgt at medtage i det grønne regnskab, vurderes at være væsentlige for forståelsen af s miljøpåvirkning, idet de giver et billede af, hvad det betyder for det omgivende miljø at drive et affaldsselskab, idet der er oplysninger om input (mængder affald modtaget og behandlet samt forbrug) og output (emissioner og affaldsproduktion). Miljøpolitik og målsætninger Det er et strategisk mål for senest september 2009 at have indført et certificeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem efter international standard, med henblik på at dokumenterer overholdelse af både miljømål/-krav og arbejdsmiljømål/- krav. Opbygning af håndbog, herunder procedurer og instrukser Påbegyndt ultimo 2008 og der arbejdes primo 2009 med en deadline 1. juni Gennemførelse af såvel intern som ekstern audit for at dokumentere, at vi lever op til kravelementerne i de internationale standarder medio og sidste halvdel af Miljøkrav til leverandører Miljøkrav til leverandører vil blive udarbejdet i forbindelse med den planlagte indførelse af miljø- og arbejdsmiljøledelse. Medarbejderinddragelse Hovedparten af data til det grønne regnskab er registreret af medarbejderne. Medarbejderne orienteres om regnskabet på bl.a. medarbejdermøder og på KARA/ NOVEREN`s intranet. Der er etableret en særlig projektorganisation med deltagelse af en medarbejder fra hvert af de tre driftsteam til at sikre, at det strategiske mål vil blive nået indenfor tidsfristen. Der er fastlagt følgende overordnede tids- og aktivitetsplan for projektet: Indledende gennemgang af vores miljøforhold for at identificere særlige fokusområder Samtlige anlæg er besøgt over sommeren 2008 Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøsiden har fokus ultimo 2008 været Arbejdstilsynets screeninger. Status ved årsskiftet 2008/2009 kan ses herunder: /GENBRUGSPLADSER

7 Lokalitet Screening Bemærkning Roskilde Genbrugsplads Køge Genbrugsplads Torkilstrup Genbrugsplads Bjæverskov Genbrugsplads Hårlev Genbrugsplads Jyllinge Genbrugsplads Viby Genbrugsplads Forbrændingsanlægget Audebo Deponi Hedeland Deponi Mangler Køge Deponi Del af Køge Genbrugsplads Vig Komposteringsanlæg Mangler Kalundborg Omlastestation Gadstrup Genbrugsterminal Modtagestation for farligt affald Administrationen Mangler Påbud om støjdæmpning af hydraulik station For en beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige risici, som knytter sig til forurenende stoffer, støv og støj i forbindelse med produktions- processerne henvises til basisoplysninger for hvert anlæg. /GENBRUGSPLADSER

8 Klager Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. Vilkårsoverskridelser Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. Afvigelser i praksis i forhold til forrige regnskab Der er ikke afvigelser i opgørelsesmetoder eller lignende i forhold til forrige regnskab. Massebalance Regnskabet er opstillet, så det viser de væsentlige ressourceforbrug og de væsentlige miljøpåvirkninger, der opstår som følge af behandling af affald på s anlæg. Da regnskabet kun vedrører virksomhedens ressourceforbrug og miljøpåvirkninger, betyder det, at ressourceforbrug m.v. hos s leverandører og transportører af affald ikke er medtaget i regnskabet. For at vise udviklingen over en periode dækker regnskabet de 5 sidste år fra Forbrug af ressourcer (diesel, el og vand) er foretaget ud fra månedlige aflæsninger af målere sammenholdt med fakturerede mængder eller ud fra årsopgørelser. Dieselforbrug til maskiner er baseret på logbøger fra de enkelte maskiner eller indkøbte mængder og reguleret for lagerbeholdninger primo/ultimo. Revision af regnskabet Det grønne regnskab er ikke underlagt revision. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Da dette er forskelligt fra anlæg til anlæg henvises til basisoplysningerne for hvert anlæg. /GENBRUGSPLADSER

9 /Indledning har i 2008 drevet syv genbrugspladser for vores ejerkommuner. De ejerkommuner, i 2008 drev genbrugspladser for var Køge, Lejre, Roskilde og Stevns. Samtlige borgere i de tilsluttede kommuner har fri adgang til pladserne, og omkostningerne hertil dækkes af de tilsluttede kommuner i forhold til besøgstallet fra de pågældende kommuner. Kommunerne finansierer igen bidraget over renovationsgebyret. Selvom ikke er forpligtet til at udarbejde grønt regnskab for genbrugspladserne, har vi valgt at gøre dette for at give myndigheder, ejere og andre interesserede et billede af miljøbelastningen ved driften af genbrugspladserne. Genbrugspladserne er en stor succes, men det er også et område, hvor ændringer i den finan sielle situation hurtigt ses. Således er besøgstallet ikke steget i 2008, men ligger på inkl. erhverv svarende til niveauet i 2007, mens mængden er faldet med ca ton i forhold til 2007, dvs. at der i 2008 er modtaget ca ton, og således afleveret i gennemsnit 124 kg affald pr. besøg. Erhverv har adgang til genbrugspladserne i Køge, Roskilde og Torkilstrup, hvor der er installeret vægt, som de kører ind over. Den 21. juni 2007 fremlagde Regeringen deres udspil til forlig om organisering af affaldssektoren. Et af punkterne her var, at erhverv skal have adgang til genbrugspladserne på lige fod med private, dvs. med mængder svarende til private og pris svarende til private. Det betyder, at vægtene på s genbrugspladser skal nedlægges, og at der i stedet skal opkræves et fast årligt gebyr hos erhvervene. Flere kommuner og affaldsselskaber er begyndt at opkræve et sådant gebyr, men har valgt at afvente resultatet af forhandlinger, idet der har været store drøftelser af, hvordan dette skulle håndteres. Implementering af Regeringens forlig træder i kraft 1. januar Dette har fået indflydelse på etableringen af en ny genbrugsplads i Roskilde, som er på begyndt i 2008, og forventes afsluttet og idriftsat pr. 1. maj Her er det valgt ikke at etablere vægt, men at bibeholde den eksisterende plads i Roskilde til erhverv, indtil de nye regler træder i kraft. Den nye Roskilde plads bliver gennemført efter samme koncept som genbrugspladserne i Jyllinge og Viby, det vil sige med nedsænkede containere. Genbrugspladserne drives som en enhed, hvorfor en række forhold er fælles for pladserne. Genbrugspladser giver oplandets borgere og virksomheder en mulighed for løbende at kunne komme af med affald. På genbrugspladserne opdeles affaldet i 23 hovedfraktioner. Det er derfor centralt at registrere mængderne i de forskellige fraktioner, som modtages på pladserne, og herigennem følge om sorteringen på pladserne bliver bedre, dvs. mod mere affald til genanvendelse og mindre til forbrænding og deponering. På genbrugspladserne er der faciliteter til at modtage farligt affald. Mængderne af farligt affald modtaget på genbrugspladserne er fra 2007 opgjort pr. genbrugsplads. /GENBRUGSPLADSER

10 Behandlingsformen for affaldet leveret på genbrugspladserne i 2008 var samlet set: Genanvendelse: 65 % Forbrænding: 27 % Deponering: 7 % Specialbehandling (farligt affald) 1 % Ud over at generere affald til behandling påvirker genbrugspladserne især miljøet ved tilog frakørsel af affald samt ved intern transport, læsning og pakning af containere. Miljøpåvirkningen er primært støj samt luftforurening fra person- og lastbiler. Antallet af borgere og virksomheder, der benytter pladserne bliver registreret. Derimod er der ikke endnu sket en systematisk registrering af antallet af transporter fra genbrugspladserne. For genbrugspladserne har det været højt priori teret, at en større del af affaldet skal genanvendes i stedet for at gå til forbrænding og deponering. Det er i høj grad lykkedes at flytte affald fra især deponering til genanvendelse ved at indføre nye fraktioner i løbet af 2005 og 2006 på genbrugspladserne. I 2008 er der på alle pladser på nær én indført klare sække, dvs. at det ikke længere er tilladt at komme med sit affald i sorte/ugennemsigtige sække. Dette har på flere pladser betydet en forbedring af genanvendelsesprocenten med op til 10 %. % Roskilde Køge Torkilstrup Bjæverskov Hårlev Jyllinge Viby /GENBRUGSPLADSER

11 /1. Roskilde Genbrugsplads 1.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2008 Virksomhedens navn og beliggenhed Håndværkervej Roskilde Tlf. nr Fax nr CVR nr Anlæg Roskilde Genbrugsplads Navervej Roskilde Matr. Nr Matr.nr. 5-d, Vindinge Lillevang, Vindinge Åbningstider Mandag til søndag kl Antal medarbejdere 6 Hovedbranche Branchekode Indsamling af affald P-enhed DIV-nr. DIV Listepunkt K211 i henhold til bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Hovedaktivitet Genbrugsplads, anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald, herunder omlastestation Biaktivitet Modtageplads for olie- og kemikalieaffald Miljøgodkendelser Godkendelse fra Roskilde Amt, juli 1993 Revideret godkendelse af august 2002 Tilladelse til etablering af opsamlingstank til spildevand (overfladevand), Roskilde Amt med senere ændring. Tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak, Roskilde Kommune.Spildevandstilladelse for eksisterende anlæg på matr. nr. 7-r Nymarken m.fl. Roskilde kommune af 15. marts 1999 Klager Der er i 2008 ikke modtaget klager over genbrugspladsen. Vilkårsovertrædelser Der har ikke været vilkårsoverskridelser på genbrugspladsen i Uheld m.m. Der har i 2008 ikke været uheld med udslip til det eksterne miljø til følge. Tilsynsmyndighed Roskilde Kommune /GENBRUGSPLADSER

12 Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) Arbejdsmiljømæssige risici på genbrugspladsen vurderes at være kontakt med kemikalier i forbindelse med håndtering af farligt affald alle genbrugspladsmedarbejdere har grunduddannelse og bliver løbende opdateret støv fra håndtering af affald, f.eks. asbest der er etableret særlig container med vandforstøvning samt skriftlig instruks til både personale og kunder håndtering af utilfredse kunder alle genbrugsplads-medarbejdere har kursus i konflikthåndtering Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Miljøpåvirkningerne fra genbrugspladsen kan opsummeres således: Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt intern transport og håndtering af affald og containere Luftforurening i form af støv fra håndtering af affald, evt. lugt fra opbevaring af haveaffald samt afkast fra udsugningsanlæg i bygning til farligt affald Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand som følge af udslip af olie- og kemikalieaffald samt spild og utætheder ved tankanlæg, maskiner o. lign. Der har ikke været arbejdsulykker på Roskilde Genbrugsplads i Pladsen er ultimo 2008 blevet screenet af Arbejdstilsynet og har fået en grøn smiley. /GENBRUGSPLADSER

13 1.2.1 Modtagne mængder Affald modtaget på Roskilde Genbrugsplads (i ton) Type Modtager Jern og metal Stena Jern Pap og papir**** Genbrugsterminal Pap Genbrugsterminal Aviser Genbrugsterminal Glas Krogs flaskegenbrug Haveaffald Solum Gruppen Beton Kallerup Grusgrav Forbrændingsegnet affald Forbrændings-anlæg Deponering Hedeland Deponi Akkumulatorer Stena Jern Dæk Thomas T. Jørgensen Gips Gips Recycling PVC* Wuppi Imprægneret træ* Eksporteres til Tyskland Eternit* Kallerup Grusgrav Jord* Kallerup Grusgrav Tegl / brokker* Kallerup Grusgrav Vinduesglas** Ragn Sell Plast (til genanvendelse) Genbrugsterminal Elskrot ** og *** Stena Miljø Farligt affald Stena Miljø I alt angivet i ton Deponering i % Genanvendelse i % Forbrænding/ nyttiggørelse i % Specialbehandling i % Besøgsantal** * Nye fraktioner i ** Nye fraktioner / oplysninger i *** Elskrot består fra 1. april 2006 af i alt 5 delfraktioner og omfatter væsentligt flere produktkategorier end tidligere der foreligger ikke pladsspecifikke oplysninger før i **** Fraktionen Pap og papir er fra 2007 opdelt i pap og aviser. /GENBRUGSPLADSER

14 1.2 Anlægsbeskrivelse Roskilde genbrugsplads er meget lille i forhold til antal besøgende og dermed mængder, der håndteres. Det er besluttet at etablere en ny og tidssvarende plads. Pladsen bliver etableret på et nyt areal. Det forventes, at den nye plads åbner maj Med etableringen af den nye plads, bliver den gamle plads lukket for private kunder, mens erhvervskunder skal benytte pladsen indtil regeringens affaldsreform træder i kraft 1. januar hvorefter arealet skal udnyttes i forbindelse med etablering af en ny ovnlinie på forbrændingsanlægget, hvor etableringen forventes igangsat i løbet af 2009 og forventes færdig i 2013 eller Energiforbrug Energi- og vandforbrug samt mængden af spildevand er indbefattet i mængderne for Forbrændingsanlægget, idet disse afregnes samlet. På Roskilde Genbrugsplads er der i 2008 brugt liter diesel til maskiner mod liter i Øvrige forbrug Se under afsnittet Energiforbrug Emissioner til luft, vand og jord Der har generelt ikke forekommet udslip af støv eller lugt i 2008 fra Roskilde Genbrugsplads eller forekommet unormale driftssituationer Spildevandsforhold Se under afsnittet Energiforbrug Affaldsproduktion På genbrugspladsen genereres affald fra kontor/ frokoststue. Affaldet bortskaffes som småt brændbart affald (til forbrænding). Mængden opgøres ikke, men skønnes at være mindre end 1 ton/år. Der er også i mindre omfang emballageaffald (især pap), som bortskaffes via genbrugspladsens containere. Farligt affald fra genbrugspladsens egen drift er ikke registreret i Farligt affald består overvejende af motor- og hydraulikolie samt køle- og bremsevæsker fra de benyttede maskiner på pladserne. Farligt affald fra maskiner, der serviceres/repareres på værksteder, bortskaffes af de pågældende værksteder. Affald fra maskiner, der serviceres/ repareres på pladserne af servicemontør/reparatør, medtages normalt af reparatøren. I enkelte tilfælde er affaldet afleveret på genbrugspladsens modtagefacilitet for farligt affald (dog uden regi strering/kvittering). 1.3 Resumé af egenkontrol Der er ikke vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelsen, men som på de øvrige genbrugspladser, som driver, foretages årlig gennemgang, hvor blandt andet belægningen på pladsen er gennemgået. /GENBRUGSPLADSER

15 /Køge Genbrugsplads 2.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2008 Virksomhedens navn og beliggenhed Håndværkervej Roskilde Tilsynsmyndighed Køge Kommune Listepunkt K211 i henhold til bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Tlf. nr Fax nr CVR nr Anlæg Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B 4600 Køge Tlf. nr Fax nr Matr. Nr. Matr.nr. 11-a Køge markjorder Åbningstider Mandag til søndag kl Hovedaktivitet Genbrugsplads, anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald, herunder omlastestation Biaktivitet Modtageplads for olie- og kemikalieaffald Miljøgodkendelser Godkendelse af komposteringsanlæg, omlastestation og genbrugsstation af august Godkendelse til oplagring af akkumulatorer, januar Godkendelse til ombygning af genbrugs station, august Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse Køge Genbrugsplads v/, Tangmosevej 104B, 4600 Køge, Køge Kommune Natur og Miljø, December Antal medarbejdere 5 Tilslutningstilladelsen er en del af den samlede byggetilladelse. Hovedbranche Branchekode Indsamling af affald P-enhed DIV-nr. DIV Klager Der er i 2008 ikke modtaget klager over genbrugs pladsen. Vilkårsovertrædelser Der har ikke været vilkårsoverskridelser på genbrugspladsen i /GENBRUGSPLADSER

16 Uheld m.m. Der har i 2008 ikke været uheld med udslip til det eksterne miljø til følge. Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) Arbejdsmiljømæssige risici på genbrugspladsen vurderes at være kontakt med kemikalier i forbindelse med håndtering af farligt affald alle genbrugspladsmedarbejdere har grunduddannelse og bliver løbende opdateret Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Miljøpåvirkningerne fra genbrugspladsen kan opsummeres således: Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt intern transport og håndtering af affald og containere Luftforurening i form af støv fra håndtering af affald, evt. lugt fra opbevaring af haveaffald samt afkast fra udsugningsanlæg i bygning til farligt affald støv fra håndtering af affald, f.eks. asbest der er etableret særlig container med vandforstøvning samt skriftlig instruks til både personale og kunder Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand som følge af udslip af olie- og kemikalieaffald samt spild og utætheder ved tankanlæg, maskiner o. lign. håndtering af utilfredse kunder alle genbrugsplads-medarbejdere har kursus i konflikthåndtering Der har ikke været arbejdsulykker på Køge Genbrugsplads i Pladsen er ultimo 2008 blevet screenet af Arbejdstilsynet og har fået en grøn smiley. /GENBRUGSPLADSER

17 2.2.1 Modtagne mængder Affald modtaget på Køge Genbrugsplads (i ton) Type Modtager Jern Stena Jern Pap og papir**** Genbrugsterminal Pap Genbrugsterminal Aviser Genbrugsterminal Glas Krogs flaskegenbrug Haveaffald Solum Gruppen Beton Kallerup Grusgrav Forbrændingsegnet affald Forbrændings-anlæg Deponering Køge Deponi Akkumulatorer Stena Jern Dæk Thomas T. Jørgensen Gips Gips Recycling PVC* Wuppi Imprægneret træ* Eksporteres til Tyskland Eternit* Kallerup Grusgrav Jord* Kallerup Grusgrav Tegl / brokker* Kallerup Grusgrav Vinduesglas** Ragn Sell Plast** Genbrugsterminal Elskrot ** og *** Stena Miljø Farligt affald Stena Miljø I alt angivet i ton Deponering i % Genanvendelse i % Forbrænding/ nyttiggørelse i % Specialbehandling i % Besøgsantal ** * Nye fraktioner i ** Nye fraktioner / oplysninger i *** Elskrot består fra 1. april 2006 af i alt 5 delfraktioner og omfatter væsentligt flere produktkategorier end tidligere der foreligger ikke pladsspecifikke oplysninger før i **** Fraktionen Pap og papir er fra 2007 opdelt i pap og aviser. /GENBRUGSPLADSER

18 2.2 Anlægsbeskrivelse Der er primo 2008 ansøgt om revurdering af miljøgodkendelsen. Dette med baggrund i nedrivningen af den store stålhal ultimo 2007 samt drøftelser om bl.a. placering af tankanlæg ved miljøtilsyn i november Desuden er der ultimo 2007 søgt om byggetilladelse til et nyt kemihus. Byggetilladelsen er modtaget i 2008, hvorefter byggeriet straks gik i gang, og det nye kemihus stod klar ultimo Tankanlæg er efterfølgende flyttet ind i det gamle kemihus, hvor der er sump. Miljøgodkendelsen er modtaget december 2008, og har efterfølgende været i offentlig høring. Der er i høringsperioden ikke kommet kommentarer til miljøgodkendelsen Energiforbrug Køge Genbrugsplads har i 2008 haft et elforbrug på kwh mod hhv kwh i 2007 og kwh i Årsagen til nedgangen i strømforbruget er, at der indenfor det sidste år er sat fokus på, hvad det koster hver gang en komprimatorcontainer køre, således bliver de kun sat til at køre, når indkastet er helt fuldt. På Køge Genbrugsplads er der i 2008 brugt liter diesel til maskiner mod liter i Stigningen er ikke en reel stigning, men skyldes, at maskiner fra Køge deponi har tanket på genbrugspladsen Øvrige forbrug Køge Genbrugsplads har i 2008 haft et vandforbrug på 107 m 3 mod hhv. 44 m3 i 2007 og 54 m 3 i Den store stigning er ikke en reel stigning, men skyldes et sprængt vandrør i det tidligere kemihus, hvor der er løbet ca. 40 m 3 ud i omgivelserne, før lækagen blev opdaget og vandforsyningen afskåret Emissioner til luft, vand og jord Der har generelt ikke forekommet udslip af støv eller lugt i 2008 fra Køge Genbrugsplads eller forekommet unormale driftssituationer. /GENBRUGSPLADSER

19 2.2.5 Spildevandsforhold Spildevandsmængden antages at være lig med vandforbruget, idet vandforbruget går til sanitære formål, men da det er skønnet, at ca. 40 m 3 er løbet ud i omgivelserne i forbindelse med et sprængt vandrør, er der således ledt 67 m 3 til offentlig kloak Affaldsproduktion På genbrugspladsen genereres affald fra kontor/ frokoststue. Affaldet bortskaffes som småt brændbart affald (til forbrænding). Mængden opgøres ikke, men skønnes at være mindre end 1 ton/år. Der er også i mindre omfang emballageaffald (især pap), som bortskaffes via genbrugspladsens containere. Farligt affald fra genbrugspladsens egen drift er ikke registreret i Farligt affald består overvejende af motor- og hydraulikolie samt køle- og bremsevæsker fra de benyttede maskiner på pladserne. Farligt affald fra maskiner, der serviceres/repareres på værksteder, bortskaffes af de pågældende værksteder. Affald fra maskiner, der serviceres/repareres på pladserne af servicemontør/reparatør, medtages normalt af reparatøren. I enkelte tilfælde er affaldet afleveret på genbrugspladsens modtagefacilitet for farligt affald (dog uden registrering/kvittering). 2.3 Resumé af egenkontrol Der er ikke vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelsen, men som på de øvrige genbrugspladser, som driver, foretages årlig gennemgang, hvor blandt andet belægningen på pladsen er gennemgået. /GENBRUGSPLADSER

20 /3. Torkilstrup Genbrugsplads 3.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2008 Virksomhedens navn og beliggenhed Håndværkervej Roskilde Tlf. nr Fax nr CVR nr Tilsynsmyndighed Lejre Kommune Listepunkt K211 i henhold til bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Hovedaktivitet Genbrugsplads, anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald, herunder omlastestation Biaktivitet Modtageplads for olie- og kemikalieaffald Anlæg Torkilstrup Genbrugsplads Landevejen Kirke Såby Tlf. nr Fax nr Matr. Nr. Umatrikuleret areal, litra 7000c Trudsholm Hovedgård, Kirke Sonnerup Miljøgodkendelser Godkendelse fra Roskilde Amt, 25. juni 2001 Tillæg 1 til miljøgodkendelse af 2. november 2001 vedr. supplerende vilkår til nedsivning. Miljøstyrelsen stadfæstede d. 21. november 2001 godkendelse fra Roskilde Amt af juni Vilkårsændring af 4. december 2006 (vilkår 13) Tilladelse til etablering af samletank for sanitært spildevand af 18. maj Åbningstider Mandag til søndag kl Antal medarbejdere 4 Hovedbranche Branchekode Indsamling af affald P-enhed DIV-nr. DIV Klager Der er i 2008 modtaget 1 klage vedr. støj over genbrugspladsen, som der blev taget aktion på, og er afhjulpet. Vilkårsovertrædelser Ved tilsynet d. 9. december blev det bemærket, at der mangler overdækning ved aflevering af farligt affald. Dette bliver udbedret primo Afløb fra kemibygning går til lukket sump. Uheld m.m. Der har i 2008 ikke været uheld med udslip til det eksterne miljø til følge. /GENBRUGSPLADSER

21 Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) Arbejdsmiljømæssige risici på genbrugspladsen vurderes at være kontakt med kemikalier i forbindelse med håndtering af farligt affald alle genbrugspladsmedarbejdere har grunduddannelse og bliver løbende opdateret støv fra håndtering af affald, f.eks. asbest der er etableret særlig container med vandforstøvning samt skriftlig instruks til både personale og kunder håndtering af utilfredse kunder alle genbrugsplads-medarbejdere har kursus i konflikthåndtering Der har i 2008 ikke været arbejdsulykker på Torkilstrup genbrugs-plads. Pladsen er ultimo 2008 blevet screenet af Arbejdstilsynet og har fået en grøn smiley. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Miljøpåvirkningerne fra genbrugspladsen kan opsummeres således: Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt intern transport og håndtering af affald og containere Luftforurening i form af støv fra håndtering af affald, evt. lugt fra opbevaring af haveaffald samt afkast fra udsugningsanlæg i bygning til farligt affald Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand som følge af udslip af olie- og kemikalieaffald samt spild og utætheder ved tankanlæg, maskiner o. lign. /GENBRUGSPLADSER

22 3.2.1 Modtagne mængder Affald fra Torkilstrup Genbrugsplads (i ton) Type Modtager Jern Stena Jern Pap og papir**** Genbrugsterminal Pap Genbrugsterminal Aviser Genbrugsterminal Glas Krogs flaskegenbrug Haveaffald Solum Gruppen Betongenbrug Kallerup Grusgrav Forbrændings-egnet affald Forbrændingsanlæg Deponering Hedeland Deponi Akkumulatorer Stena Jern Dæk Thomas T. Jørgensen Gips Gips Recycling PVC* Wuppi Imprægneret træ* Eksporteres til Tyskland Eternit* Kallerup Grusgrav Jord* Kallerup Grusgrav Tegl / brokker* Kallerup Grusgrav Vinduesglas** Ragn Sell Plast** Genbrugsterminal Elskrot** og *** Stena Miljø Farligt affald Stena Miljø I alt angivet i ton Deponering i % Genanvendelse i % Forbrænding/ nyttiggørelse i % Specialbehandling i % Besøgsantal** * Nye fraktioner i ** Nye fraktioner / oplysninger i *** Elskrot består fra 1. april 2006 af i alt 5 delfraktioner og omfatter væsentligt flere produktkategorier end tidligere der foreligger ikke pladsspecifikke oplysninger før i **** Fraktionen Pap og papir er fra 2007 opdelt i pap og aviser. /GENBRUGSPLADSER

23 3.2 Anlægsbeskrivelse Genbrugspladsen i Torkilstrup er en velfungerende plads, dog har materiellet set lidt brugt ud, hvorfor vi ultimo 2008 er startet en gennem gribende renovering af alle containere og maskiner på pladsen Energiforbrug På Torkilstrup Genbrugsplads har der i 2008 været et elforbrug på kwh mod kwh i 2007 og kwh i perioden 4/3 til 31/ På Torkilstrup Genbrugsplads er der i 2008 brugt 6431 liter diesel til maskiner mod i Faldet er ikke et reelt fald, idet der i 2007 er blevet stålet diesel fra pladsen. Der er derfor kommet lås på tankanlægget Øvrige forbrug Vandforbruget opgøres som en del af den samlede leje til kommunen. Det er aftalt, at der installeres separat vandmåler i Emissioner til luft, vand og jord Der har generelt ikke forekommet udslip af støv eller lugt i 2008 fra Torkilstrup Genbrugsplads eller forekommet unormale driftssituationer Affaldsproduktion På genbrugspladsen genereres affald fra kontor/ frokoststue. Affaldet bortskaffes som småt brændbart affald (til forbrænding). Mængden opgøres ikke, men skønnes at være mindre end 1 ton/år. Der er også i mindre omfang emballageaffald (især pap), som bortskaffes via genbrugspladsens containere. Farligt affald fra genbrugspladsens egen drift er ikke registreret i Farligt affald består overvejende af motor- og hydraulikolie samt køle- og bremsevæsker fra de benyttede maskiner på pladserne. Farligt affald fra maskiner, der serviceres/repareres på værksteder, bortskaffes af de pågældende værksteder. Affald fra maskiner, der serviceres/repareres på pladserne af servicemontør/reparatør, medtages normalt af reparatøren. I enkelte tilfælde er affaldet afleveret på genbrugspladsens modtagefacilitet for farligt affald (dog uden regi strering/kvittering). 3.3 Resumé af egenkontrol Der er i overensstemmelse med miljøgodkendelsen (vilkår 16 og 17) foretaget følgende egenkontrol af i 2008: Pladsens belægning er gennemgået i april og oktober Spildevandsforhold Spildevandsmængden antages at være lig med vandforbruget, idet vandforbruget går til sanitære formål. Sandfang og olieudskiller er tømt via den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere. /GENBRUGSPLADSER

24 /4. Bjæverskov Genbrugsplads 4.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2008 Virksomhedens navn og beliggenhed Håndværkervej Roskilde Tilsynsmyndighed Køge Kommune Listepunkt K211 i henhold til bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Tlf. nr Fax nr CVR nr Anlæg Bjæverskov Genbrugsplads Pilebækvej Bjæverskov Tlf. nr Fax nr Hovedaktivitet Genbrugsplads, anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald, herunder omlastestation Biaktivitet Modtageplads for olie- og kemikalieaffald Miljøgodkendelser Miljøgodkendelse, Skovbo Kommunes containerplads, oktober Tilslutningstilladelsen er en del af den samlede byggetilladelse. Matr. Nr. Del af matr. nr. 9-o Bjæverskov by, Bjæverskov Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt søndag kl Antal medarbejdere 2 Hovedbranche Branchekode Indsamling af affald Klager Der er i 2008 ikke modtaget klager over genbrugspladsen. Vilkårsovertrædelser Der har i 2008 ikke været vilkårsoverskridelser på genbrugspladsen. Uheld m.m. Der har i 2008 ikke været uheld med udslip til det eksterne miljø til følge. P-enhed DIV-nr. DIV /GENBRUGSPLADSER

25 Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) Arbejdsmiljømæssige risici på genbrugspladsen vurderes at være kontakt med kemikalier i forbindelse med håndtering af farligt affald alle genbrugspladsmedarbejdere har grunduddannelse og bliver løbende opdateret støv fra håndtering af affald, f.eks. asbest der er etableret særlig container med vandforstøvning samt skriftlig instruks til både personale og kunder håndtering af utilfredse kunder alle genbrugsplads-medarbejdere har kursus i konflikthåndtering Der har i 2008 ikke været arbejdsulykker på Bjæverskov Genbrugsplads. Pladsen er ultimo 2008 blevet screenet af Arbejdstilsynet og har fået en grøn smiley. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Miljøpåvirkningerne fra genbrugspladsen kan opsummeres således: Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt intern transport og håndtering af affald og containere Luftforurening i form af støv fra håndtering af affald, evt. lugt fra opbevaring af haveaffald samt afkast fra udsugningsanlæg i bygning til farligt affald Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand som følge af udslip af olie- og kemikalieaffald samt spild og utætheder ved tankanlæg, maskiner o. lign. 4.2 Anlægsbeskrivelse I 2008 er et større område af pladsen blevet befæstet, således at der ikke længere er placeret containere direkte på jorden. Desuden er afløbsforholdene blevet udbygget med en 12 m3 faskine, således at den nu skulle kunne klare ekstreme regnskyl. Med disse tiltag er de ting, som er påpeget ved miljøtilsyn i november 2007 udbedret. Pladsen har med den nye belægning fået et helt nyt look og er blevet meget mere overskuelig, og der er bedre plads til at komme rundt på pladsen og læsse af i containere. /GENBRUGSPLADSER

26 4.2.1 Modtagne mængder Affald fra Bjæverskov Genbrugsplads (i ton) Type Modtager Jern Stena Jern Pap og papir**** Genbrugsterminal Pap Genbrugsterminal Aviser Genbrugsterminal Glas Krogs flaskegenbrug Haveaffald Solum Gruppen Betongenbrug Kallerup Grusgrav Forbrændingsegnet affald Forbrændingsanlæg Deponering Hedeland Deponi Akkumulatorer Stena Jern Dæk Thomas T. Jørgensen Gips Gips Recycling PVC Wuppi Imprægneret træ Eksporteres til Tyskland Eternit Kallerup Grusgrav Jord Kallerup Grusgrav Tegl / brokker Kallerup Grusgrav Vinduesglas** Ragn Sell Plast** Genbrugsterminal Elskrot ** og *** Stena Miljø Farligt affald Stena Miljø I alt angivet i ton Deponering i % Genanvendelse i % Forbrænding/ nyttiggørelse i % Specialbehandling i % Besøgsantal * Genbrugspladsen blev overtaget af KARA pr. 1. januar ** Nye fraktioner / oplysninger i *** Elskrot består fra 1. april 2006 af i alt 5 delfraktioner og omfatter væsentligt flere produktkategorier end tidligere der foreligger ikke pladsspecifikke oplysninger før i **** Fraktionen Pap og papir er fra 2007 opdelt i pap og aviser. /GENBRUGSPLADSER

27 4.2.2 Energiforbrug Der har i 2008 været et elforbrug på kwh mod hhv kwh i 2007 og ca kwh i Faldet skyldes, at der indenfor det sidste år er sat fokus på, hvad det koster hver gang en komprimatorcontainer køre, således bliver de kun sat til at køre, når indkastet er helt fuldt Affaldsproduktion På genbrugspladsen genereres affald fra kontor/ frokoststue. Affaldet bortskaffes som småt brændbart affald (til forbrænding). Mængden opgøres ikke, men skønnes at være mindre end 1 ton/år. Der er også i mindre omfang emballageaffald (især pap), som bortskaffes via genbrugspladsens containere. På Bjæverskov Genbrugsplads er der i 2008 brugt liter diesel til maskiner mod liter i Øvrige forbrug Vandforbruget på pladsen var i 2008 på 17 m 3 mod hhv. 53 m 3 i 2007 og 130 m3 i Faldet fra 2007 til 2008 skyldes, at der er opdaget en utæthed på en varmtvandsbeholder, som er blevet skiftet samt en utæt vandhane, der ligeledes er blevet skiftet Emissioner til luft, vand og jord Der har generelt ikke forekommet udslip af støv eller lugt i 2008 fra Bjæverskov Genbrugsplads eller forekommet unormale driftssituationer Spildevandsforhold Spildevandsmængden antages at være lig med vandforbruget, dvs. også 17 m 3, idet vandforbruget går til sanitære formål. Farligt affald fra genbrugspladsens egen drift er ikke registreret i Farligt affald består overvejende af motor- og hydraulikolie samt køle- og bremsevæsker fra de benyttede maskiner på pladserne. Farligt affald fra maskiner, der serviceres/ epareres på værksteder, bortskaffes af de pågældende værksteder. Affald fra maskiner, der serviceres/repareres på pladserne af servicemontør/reparatør, medtages normalt af reparatøren. I enkelte tilfælde er affaldet afleveret på genbrugspladsens modtagefacilitet for farligt affald (dog uden regi strering/kvittering). 4.3 Resumé af egenkontrol Der er ikke vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelsen, men som på de øvrige genbrugspladser, som driver, foretages årlig gennemgang, hvor blandt andet belægningen på pladsen er gennemgået for at undgå fejl og spild. /GENBRUGSPLADSER

28 /5. Hårlev Genbrugsplads 5.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2008 Virksomhedens navn og beliggenhed Håndværkervej Roskilde Tilsynsmyndighed Stevns Kommune Listepunkt K211 i henhold til bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Tlf. nr Fax nr CVR nr Anlæg Hårlev Genbrugsplads Køgevej 4A 4652 Hårlev Tlf. nr Fax nr Matr. Nr. Matr. nr. 5-d Hårlev BY, Hårlev Åbningstider Tirsdag, onsdag og fredag kl samt lørdag kl Antal medarbejdere 2 Hovedbranche Branchekode Indsamling af affald Hovedaktivitet Genbrugsplads, anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald, herunder omlastestation Biaktivitet Modtageplads for olie- og kemikalieaffald Miljøgodkendelser Godkendelse fra Roskilde Amt, 15. september 1992, Containerplads. Godkendelse fra Roskilde Amt, 21. december 1995, Udvidelse med kompostering. Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, 2. februar 2000 vedr. ændring og udvidelse. Tilslutningstilladelsen er en del af den samlede byggetilladelse. Klager Der er i 2008 ikke modtaget klager over genbrugspladsen. Vilkårsovertrædelser Der har ikke været vilkårsoverskridelser på genbrugspladsen i P-enhed DIV-nr. DIV Uheld m.m. Der har i 2008 ikke været uheld med udslip til det eksterne miljø til følge. /GENBRUGSPLADSER

29 Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) Arbejdsmiljømæssige risici på genbrugspladsen vurderes at være kontakt med kemikalier i forbindelse med håndtering af farligt affald alle genbrugspladsmedarbejdere har grunduddannelse og bliver løbende opdateret støv fra håndtering af affald, f.eks. asbest der er etableret særlig container med vandforstøvning samt skriftlig instruks til både personale og kunder håndtering af utilfredse kunder alle genbrugsplads-medarbejdere har kursus i konflikthåndtering Luftforurening i form af støv fra håndtering af affald, evt. lugt fra opbevaring af haveaffald samt afkast fra udsugningsanlæg i bygning til farligt affald Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand som følge af udslip af olie- og kemikalieaffald samt spild og utætheder ved tankanlæg, maskiner o. lign. 5.2 Anlægsbeskrivelse Genbrugspladsen i Hårlev har i 2008 som den sidste af s pladser fået monteret punktudsugning i kemirummet, således at vi undgår lugtgener. Der har i 2008 ikke været arbejdsulykker på Hårlev Genbrugsplads. Pladsen er ultimo 2008 blevet screenet af Arbejdstilsynet og har fået en grøn smiley. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Miljøpåvirkningerne fra genbrugspladsen kan opsummeres således: Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt intern transport og håndtering af affald og containere /GENBRUGSPLADSER

30 5.2.1 Modtagne mængder Affald fra Hårlev Genbrugsplads (i ton) Type Modtager Jern Stena Jern Pap og papir**** Genbrugsterminal Pap Genbrugsterminal Aviser Genbrugsterminal Glas Krogs flaskegenbrug Haveaffald Solum Gruppen Betongenbrug Kallerup Grusgrav Forbrændingsegnet affald Forbrændingsanlæg Deponering Hedeland Deponi Akkumulatorer Stena Jern Dæk Thomas T. Jørgensen Gips Gips Recycling PVC Wuppi Imprægneret træ Eksporteres til Tyskland Eternit Kallerup Grusgrav Jord Kallerup Grusgrav Tegl / brokker Kallerup Grusgrav Vinduesglas** Ragn Sell Plast Genbrugsterminal Elskrot ** og *** Stena Miljø Farligt affald Stena Miljø I alt angivet i ton Deponering i % Genanvendelse i % Forbrænding/ nyttiggørelse i % Specialbehandling i % Besøgsantal * Genbrugspladsen blev overtaget af KARA pr. 1. januar ** Nye fraktioner / oplysninger i *** Elskrot består fra 1. april 2006 af i alt 5 delfraktioner og omfatter væsentligt flere produktkategorier end tidligere der foreligger ikke pladsspecifikke oplysninger før i **** Fraktionen Pap og papir er fra 2007 opdelt i pap og aviser. /GENBRUGSPLADSER

31 5.2.2 Energiforbrug Der har i 2008 været et elforbrug på kwh mod hhv. ca KWH i 2007 og kwh i For 2007 og 2006 er det skønnede forbrug fra a conto beregningen. Faldet skyldes, at der indenfor det sidste år er sat fokus på, hvad det koster hver gang en komprimatorcontainer køre, således bliver de kun sat til at køre, når indkastet er helt fuldt. På Hårlev Genbrugsplads er der i 2008 brugt liter diesel til maskiner mod 929 liter i Øvrige forbrug Vandforbruget opgøres som en del af den samlede leje til kommunen. Det er aftalt, at der installeres separat vandmåler i Emissioner til luft, vand og jord Der har generelt ikke forekommet udslip af støv eller lugt i 2008 fra Hårlev Genbrugsplads eller forekommet unormale driftssituationer Spildevandsforhold Spildevandsmængden antages at være lig med vandforbruget, idet vandforbruget går til sanitære formål Affaldsproduktion På genbrugspladsen genereres affald fra kontor/ frokoststue. Affaldet bortskaffes som småt brændbart affald (til forbrænding). Mængden opgøres ikke, men skønnes at være mindre end 1 ton/år. Der er også i mindre omfang emballageaffald (især pap), som bortskaffes via genbrugspladsens containere. Farligt affald fra genbrugspladsens egen drift er ikke registreret i Farligt affald består overvejende af motor- og hydraulikolie samt køleog bremsevæsker fra de benyttede maskiner på pladserne. Farligt affald fra maskiner, der serviceres/repareres på værk steder, bort skaffes af de pågældende værksteder. Affald fra maskiner, der serviceres/repareres på pladserne af service montør/reparatør, medtages normalt af reparatøren. I enkelte tilfælde er affaldet afleveret på genbrugspladsens modtagefacilitet for farligt affald (dog uden registrering/kvittering). 5.3 Resumé af egenkontrol Der er ikke vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelsen, men som på de øvrige genbrugspladser, som driver, foretages årlig gennemgang, hvor blandt andet asfaltbelægningen er gennemgået for fejl og mangler. /GENBRUGSPLADSER

32 /6. Jyllinge Genbrugsplads 6.1 Basisoplysninger Regnskabsår 2008 Virksomhedens navn og beliggenhed Håndværkervej Roskilde Tlf. nr Fax nr CVR nr Anlæg Jyllinge Genbrugsplads Brohaven Jyllinge Tlf. nr Fax nr Matr. Nr. Matr.nr. 15a Jyllinge By, Jyllinge, Gundsø Kommune DIV-nr. DIV Tilsynsmyndighed Roskilde Kommune Listepunkt K211 i henhold til bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed. Hovedaktivitet Genbrugsplads, anlæg for midlertidig oplagring af ikke farligt affald, herunder omlastestation Biaktivitet Modtageplads for olie- og kemikalieaffald Miljøgodkendelser Miljøgodkendelse af Jyllinge Genbrugsplads, November Tilladelse til kloak- og afløbsinstallationer, 3. februar Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt søndag kl Antal medarbejdere 2 Hovedbranche Branchekode Indsamling af affald P-enhed Klager Der er i 2008 modtaget en henvendelse vedrørende belysningen på genbrugspladsen, idet dette var observeret tændt udenfor åbningstiden. Belysningen er blevet gennemgået og der var en fejl i tidsstyringen, som er blevet rettet. Vilkårsovertrædelser I miljøgodkendelsen er der vilkår om kvartalsvise kontroller af anlæggets tæthed. Der føres dagligt visuel kontrol med belægningen /GENBRUGSPLADSER

33 af pladsens personale og i oktober 2008 er der foretaget en systematisk gennemgang af pladsen, herunder af belægningen. Uheld m.m. Der har i 2008 ikke været uheld med udslip til det eksterne miljø til følge. Kvalitativ beskrivelse af miljøog ressourcemæssige forhold Miljøpåvirkningerne fra genbrugspladsen kan opsummeres således: Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt intern transport og håndtering af affald og containere Arbejdsmiljømæssige risici og nøgletal (ulykker og påbud) Arbejdsmiljømæssige risici på genbrugspladsen vurderes at være kontakt med kemikalier i forbindelse med håndtering af farligt affald alle genbrugspladsmedarbejdere har grunduddannelse og bliver løbende opdateret støv fra håndtering af affald, f.eks. asbest der er etableret særlig container med vandforstøvning samt skriftlig instruks til både personale og kunder håndtering af utilfredse kunder alle genbrugsplads-medarbejdere har kursus i konflikthåndtering Der har i 2008 ikke været arbejdsulykker på Jyllinge Genbrugsplads. Pladsen er ultimo 2008 blevet screenet af Arbejdstilsynet og har fået en grøn smiley. Luftforurening i form af støv fra håndtering af affald, evt. lugt fra opbevaring af haveaffald samt afkast fra udsugningsanlæg i bygning til farligt affald Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand som følge af udslip af olie- og kemikalieaffald samt spild og utætheder ved tankanlæg, maskiner o. lign. 6.2 Anlægsbeskrivelse Jyllinge genbrugsplads har vist sig at være stormodtager af haveaffald, så for at undgå luftgener og pladsproblmer, er der indgået kontrakt med vognmand om, at de 2 gange pr uge kommer og grabber haveaffald og køre det væk fra pladsen. /GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Grønt regnskab. Genbrugspladser

Grønt regnskab. Genbrugspladser Grønt regnskab 2007 Genbrugspladser Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /2008 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att Anne Dorthe Iversen & Svenn Lundholm

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att Anne Dorthe Iversen & Svenn Lundholm Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att Anne Dorthe Iversen & Svenn Lundholm E-mail: forsyningen@forsyningen.dk Tlf. +45

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att Anne Dorthe Iversen & Svenn Lundholm

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att Anne Dorthe Iversen & Svenn Lundholm Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att Anne Dorthe Iversen & Svenn Lundholm E-mail: forsyningen@forsyningen.dk Tlf. +45

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE

BILAG 1 TILBUDSLISTE BILAG 1 TILBUDSLISTE Transportør skal prissætte de enkelte er til kørsel, tømning og tilbagelevering af container til genbrugspladsen. Alle felter markeret med gult skal udfyldes er en 0 skal dette angives.

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

(H. Olsen) - CVR nr P nr

(H. Olsen) - CVR nr P nr Dan-Balt Tank Lager Østre Havnevej 49 6200 Aabenraa Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 26-04-2016 Sagsnr.: 15/31495 Dok.løbenr.: 301244/15 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767044

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som XX Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Godkendelse Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Miljøafdelingen 10. november 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1,

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn.

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Bangsbo Auto Gærumvej 85 9900 Frederikshavn Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 E-mail: esben@bangsbo-auto.dk

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Herlev Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 669 af 18. juni 2014:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 669 af 18. juni 2014: Ravsted Slagteri ApS Ravsted Storegade 35 6372 Bylderup-Bov Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-03-2016 Sagsnr.: 15/32892 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 14744 Kontakt: Gerda Marie Madsen

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade 29 3660 Stenløse Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 13. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 18.02.2016 Sagsnr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via:

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej 108 9300 Sæby Att.: Martin Thomsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen. og

Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen.   og Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Uggerhøj Nord ApS Søndergade 250B 9900 Frederikshavn Att.: Poul Holst og Carl Johan Andersen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Vestforbrænding og Brøndby Kommune har indgået aftaler

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Forslag til Affaldsplan 2009 2012

Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Materiale til Teknik og miljøudvalget Januar 2010 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner. Affaldsplanen er opdelt i to dele:

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden:

Maskinstation v/niels P. Mathiesen Vollerupvej 26, 6360 Tinglev. Tilsyn Oplysninger om virksomheden: Maskinstation v/niels P.Mathiesen Vollerupvej 26 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/32862 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 12836 Kontakt: Gerda Marie Madsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail:

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Auto Service Hans Baghs Vej 30 9990 Skagen Att.: Kurt Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads 2014 Esbjerg Kommune Affald 01-10-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Love, regler og myndighedskrav... 6 1.2 Energi, vand og varme...

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere