Strategi i den offentlige sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi i den offentlige sektor"

Transkript

1 copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark Strategi i den offentlige sektor Strategi i den offentlige sektor En kortlægning af styringsmæssig kontekst, strategisk tilgang, samt anvendte redskaber og teknologier for udvalgte danske statslige styrelser Morten Froholdt ISSN Print ISBN: Online ISBN: Ph.d. Serie Doctoral School of Organisation and Management Studies Ph.d. Serie

2 Strategi i den offentlige sektor En kortlægning af styringsmæssig kontekst, strategisk tilgang, samt anvendte redskaber og teknologier for udvalgte danske statslige styrelser Morten Froholdt Vejleder: Professor Carsten Greve Doctoral School of Organisation and Management Studies Copenhagen Business School

3 Morten Froholdt Strategi i den offentlige sektor En kortlægning af styringsmæssig kontekst, strategisk tilgang, samt anvendte redskaber og teknologier for udvalgte danske statslige styrelser 1. udgave 2013 Ph.d. Serie Forfatter ISSN Print ISBN: Online ISBN: Doctoral School of Organisation and Management Studies (OMS) er et tværvidenskabeligt forskningsmiljø på Copenhagen Business School for ph.d.-stipendiater, der teoretisk og empirisk beskæftiger sig med organisation og ledelse i private, offentlige og frivillige organisationer. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

4 Forord Denne Ph.d. afhandling er resultatet af en længere rejse gennem strategiens, styringens og ikke mindst den offentlige sektors interessante landskaber. Rejsen, der startede med et enkelt spørgsmål om strategi i offentlige klæder, har undervejs budt på inspiration, fordybelse, indsigt, og læring. Det har dog ikke været uden sten på vejen, som det med stor hjælp og støtte fra en række organisationer og personer, er lykkedes at navigere uden om. Disse organisationer og personer vil jeg i det følgende, og på bedste oscar maner, rette en tak til. Rambøll Management Consulting A/S for deres tro på projektet og villighed til at indgå i det erhvervs Ph.d. samarbejde, der har dannet fundament for rejsens tilblivelse. Henrik Rosenberg Seiding, der, som min virksomhedsvejleder har ydet en stor støtte i forhold til at forankre projektet i en praktisk kontekst og endvidere bidraget med værdifuldt input. Kollegaerne i Rambøll Management Consulting A/S, der alle på bedste vis forsøgte at integrere forskningen i den praktiske hverdag. Department of Business and Politics (DBP) ved Copenhagen Business School for at åbne dørene til villaen på Steen Blichersvej, der har dannet rammen om fagligt og socialt samvær af høj karakter. Det faglige i form af adskillige seminarer, hvor villaens egne og gæstende forskere har givet et indblik i deres forskning og bidraget med værdifuld input og kritik til dette projekt, herunder, men ikke begrænset til Flemming Poulfelt, Graham Hodge og Anthony Boardman. Det sociale i form af åbne sind, venlige smil og diverse festlige arrangementer. En særlig tak til hovedvejleder Carsten Greve, som har været en konstant kilde til inspiration og motivation, som har været en uvurderlig guide i forhold til at navigere de tidligere nævnte sten på vejen, og som det har været en sand fornøjelse at arbejde sammen med. I

5 En stor tak skal også tilgå Arbejdsmarkedsstyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kunststyrelsen og Sundhedsstyrelsen, for deres velvilje til at deltage i projektet. I den sammenhæng skal særligt nævnes den store imødekommenhed og åbenhed, jeg er blevet mødt med af respondenter i alle fire organisationer. Respondenter, som i en travl hverdag har stillet deres dyrebare tid til rådighed. I tillæg til de personer og organisationer, der har været direkte involveret i projektet, vil jeg også gerne takke min familie og mine venner, som har udvist stor interesse for projektet, samt min kæreste og datter for deres tålmodighed, for deres støtte og for hele tiden at være en påmindelse om, hvad der er vigtigt her i livet. København, januar 2013 Morten Froholdt II

6 Resume Siden begyndelsen af 1980erne har den offentlige sektor i Danmark, og flere andre vestlige lande, været genstand for en moderniseringsproces. En moderniseringsproces, der har ført til nye måder at tænke og bedrive offentlig administration og ledelse på, herunder anvendelsen af organisatorisk strategi i en offentlig kontekst. Formen, sådanne organisatoriske strategier antager i en offentlig kontekst, er dog i høj grad et uudforsket område, hvilket er omdrejningspunktet for nærværende afhandling og følgende fundamentale forskningsspørgsmål: Hvordan tager strategi og strategisk ledelse form i en dansk offentlig kontekst? For at besvare ovenstående forskningsspørgsmål, er der udviklet et konceptuelt framework, som tillader en analyse og kortlægning af specifikke variable med relevans for den form, strategi og strategisk ledelse antager i en offentlig kontekst. De variable, der anvendes som analytisk linse i det konceptuelle framework, vedrører en organisations styringsmæssige kontekst, strategiske tilgang samt anvendte redskaber og teknologier. Analysen og kortlægningen af den styringsmæssige kontekst trækker på en række forskningsmæssige bidrag omkring eksisterende styringsparadigmer og deres karakter. Den strategiske tilgang er analyseret og kortlagt med udgangspunkt i Whittingtons (2001) strategiske perspektiver samt yderligere forskningsmæssige bidrag vedrørende de enkelte perspektiver. Der trækkes på både forskningsmæssige og praktiske bidrag til at analysere og kortlægge forskellige kategorier af anvendte redskaber og teknologier. Ved at kombinere de tre nævnte analytiske variable opnås en samlet analytisk linse bestående af tre dimensioner, der tilsammen danner det III

7 konceptuelle framework. Grundet dets tredimensionelle karakter og analytiske formål, kaldes det udviklede konceptuelle framework for StrategiKuben. Der er anvendt et komparativt case studie som undersøgelsesdesign, da dette tillader en dybdegående analyse af, hvorledes strategi og strategisk ledelse tager form. Med udgangspunkt i en diversificeret caseudvælgelsesteknik er der, ud af en samlet population på 57, udvalgt fire statslige styrelser som caseorganisationer. Disse fire statslige styrelser er: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kunststyrelsen og Sundhedsstyrelsen. På tværs af disse fire case organisationer er der afholdt 40 interviews med ledelsesniveauet, som efterfølgende er transskriberet. De transskriberede interviews udgør sammen med indsamlede resultatkontrakter, årsrapporter, formulerede strategier samt enkelte andre relevante dokumenter det empiriske datamateriale. Udviklingen af de enkelte casebeskrivelser er struktureret i henhold til det udviklede konceptuelle framework. Dette er reflekteret i analysedelens kapitel 4, 5 og 6, der individuelt analyserer og kortlægger den styringsmæssige kontekst, strategiske tilgang samt anvendte redskaber og teknologier. Kapitlerne 4, 5 og 6 danner efterfølgende grundlag for en sammenfattende og komparativ analyse af den styringsmæssige kontekst, den strategiske tilgang, samt redskaber og teknologier. Denne sammenfattende og komparative analyse vil være genstand for kapitel 7, hvorefter der konkluderes i kapitel 8. Analysen og kortlægningen af den styringsmæssige kontekst indikerer, at den opfattede styringsmæssige kontekst domineres af det hierarkiske og klanbaserede styringsparadigme, hvorimod den beskrevne domineres af markedsstyring. Herudover indikerer analysen og kortlægningen, at der ikke eksisterer nogen entydig sammenhæng mellem den styringsmæssige kontekst og en styrelses grundbetingelser. I tillæg hertil er der identificeret en række faktorer, der synes at påvirke den styringsmæssige kontekst i retning af et specifikt styringsparadigme. IV

8 Analysen og kortlægningen af den strategiske tilgang indikerer, at den strategiske tilgang i høj grad domineres af det klassiske og processuelle perspektiv, både på skrift og i tale. Det klassiske perspektiv kendetegner alle fire styrelsers tilgang til formuleringen af strategi, givet en rationel, analytisk og formaliseret proces herfor. Det processuelle perspektiv synes derimod at præge indholdet af de formulerede strategier, herunder styrelsernes fokus på udviklingen af fælles værdier, kultur og normer samt udviklingen af ressourcer. Der kan på baggrund af analysen heller ikke identificeres en entydig sammenhæng mellem den strategiske tilgang og en styrelses grundbetingelser. Dette indikerer en generisk tilgang på tværs af de fire styrelser. Også for den strategiske tilgang er der identificeret en række faktorer, der synes at påvirke den strategiske tilgang i retning af et specifikt perspektiv. Analysen og kortlægningen af anvendte redskaber og teknologier indikerer, at redskaber og teknologier, under kategorierne proces & kvalitet samt performance, tildeles størst opmærksomhed. Som det er tilfældet for den styringsmæssige kontekst og strategiske tilgang, kan der ikke identificeres en entydig sammenhæng mellem nævnte redskaber og teknologier og en styrelses grundbetingelser. De identificerede faktorer indikerer, at valget af redskaber og teknologier i nogen udstrækning påvirkes af, hvad der er oppe i tiden. Samlet synes strategi og strategisk ledelse dermed at tage form i en pragmatisk, eller paradoksal, styringsmæssig kontekst på baggrund af en generisk tilgang til strategi, og fortrinsvis via redskaber og teknologier med fokus på proces & kvalitet. Der kan ikke påvises en entydig sammenhæng mellem grundbetingelserne for de fire styrelser og den form, der er analyseret og kortlagt. I stedet synes de identificerede faktorer at have større indflydelse, hvorfor faktorernes vægt ikke er ligegyldig. Fokus på forskellige faktorer synes at være V

9 mere afgørende for den form, strategi og strategisk ledelse antager end de grundbetingelser, der eksisterer for organisationen. Overordnet konkluderes det, at strategi og strategisk ledelse i en dansk offentlig kontekst er kendetegnet ved en generisk tilgang til strategi, en ensartet anvendelse af redskaber og teknologier, og en styringsmæssig kontekst med flere forskellige og sameksisterende styringsparadigmer. Processen for strategiudvikling og formulering er kendetegnet ved en formaliseret, analytisk og rationel tilgang, hvorimod indholdet af strategien er af mere emergerende og processuel karakter. Sidstnævnte giver mulighed for ad hoc tilpasning af den formulerede strategi til forskellige styringsparadigmer. Den ensartede anvendelse af redskaber og teknologier, der for nuværende har særlig fokus på optimering af proces og kvalitet, tilpasses både til indholdet af strategien og forskellige styringsparadigmer. I et enkelt tilfælde er det dog redskaberne og teknologierne, der driver indholdet af strategien. Ovenstående vidner om en pragmatisk form for strategi og strategisk ledelse i en dansk offentlig kontekst, hvor strategien tilpasses ad hoc til karakteren af den eksisterende styringsmæssige kontekst samt de redskaber og teknologier, der anvendes. Denne pragmatisme understreges af, at der ikke kan identificeres nogen entydig sammenhæng mellem eksisterende grundbetingelser og den kortlagte form for strategi og strategisk ledelse. VI

10 Summary The public sector in Denmark and other Western European countries has since the beginning of the 1980s been the subject of modernization. This modernization has brought forth new ways of how to think about and approach public sector management. Formulating and implementing organizational strategy in a public sector context is one area which is considered relatively new to the public sector. The nature and character of such organizational strategies is however a largely unchartered territory, which in turn leads to the point of departure for this thesis and informs the following fundamental research question: How does strategy and strategic management take shape in a public context? In order to answer the above research question, a conceptual framework has been developed which allows for the analysis and mapping of relevant variables. The variables which are identified as relevant, and thus used as analytical lenses within the conceptual framework, are concerned with the governance context, the strategic approach and the tools and technologies used. The analysis and mapping of the governance context draws on multiple academic contributions to the literature on governance paradigms and the character of such. The strategic approach is analysed and mapped using the strategic perspectives developed by Whittington, (2001), and additional academic contributions concerning individual perspectives on strategy. Both academic and practical contributions are used to analyse and map various categories of tools and technologies in use. The conceptual framework is developed by combining the three relevant variables into one combined analytical lens. A lens which, due to its three-dimensional character and its purpose, has been named StrategiKuben equivalent of the English StrategyCube. VII

11 A comparative case study design is used as this allows for in-depth analysis of how strategy and strategic management is taking shape. A diversified case selection technique is used to select four governmental agencies, from a total population of 57 agencies, as case organisations. The four case agencies are: The National Board of Health, The National Labour Market Authority, The Danish Arts Agency, and the Danish Commerce and Companies Agency. A total of 40 interviews have been conducted with the management across all four agencies, which are subsequently transcribed for analysis. In addition to the transcribed interviews, the empirical data also include written documents such as contracts, annual reports, action plans and strategic documents. The development of the four cases is structured according to the conceptual framework, StrategiKuben, which is reflected in the analysis performed in chapters 4, 5 and 6. Chapter 4 is concerned with the analysis and mapping of the governance context, chapter 5 with the analysis and mapping of strategic approach and chapter 6 with the analysis and mapping of tools and technologies. The three chapters are subsequently combined and used in a summarizing and comparative analysis, which is the focus of chapter 7. The final conclusion is presented in chapter 8. The analysis and mapping of the governance context indicate that the perceived governance context is dominated by the hierarchical and clan-based governance paradigms whereas the written governance context is dominated by the market governance paradigm. In addition to this, the analysis and mapping indicate that no unambiguous relation can be identified to exist between the governance context and the fundamental conditions present for the agencies. Lastly a number of factors have been identified by the respondents which appear to influence the character of the governance context by increasing the influence of a specific governance paradigm. VIII

12 The analysis and mapping of the strategic approach indicate that both the mentioned and written strategic approach is dominated by the classic and processuel perspectives. The classic perspective on strategy characterizes all four agencies approach to strategy formulation due to a rational, analytical and formalized approach. Contrary to this, the processuel perspective characterizes the content of the formulated strategies given their focus on the development of common values, culture and norms as well as the development of internal resources. The analysis and mapping also indicate that no unambiguous relation can be identified to exist between the strategic approach and the fundamental conditions present for the agencies. The factors that are identified by the respondents appear to influence the character of the strategic approach, which supports a generic approach across the four agencies. The analysis and mapping of the tools and technologies indicate that the mentioned and written tools and technologies are dominated by the categories of process & quality and performance. As with the governance context and strategic approach, no unambiguous relation can be identified to exist between the categories of tools and technologies and the fundamental conditions present for the agencies. The factors identified by the respondents, which influence the choice of tools and technologies, indicate that this to some extent is driven by what is considered the flavour of the day. The combined and summarized analysis and mapping thus suggest that strategy and strategic management is shaped in a pragmatic or paradoxical governance context on the back of a generic approach to strategy and predominantly through tools and technologies focusing on process & quality and performance. No unambiguous relation can be identified to exist between the fundamental conditions present for the four agencies and the shape of strategy and strategic management that is analysed and mapped. Instead the identified factors appear to hold a more significant influence on strategy and strategic management. IX

13 The overall conclusion presented argue that strategy and strategic management in a Danish public context is characterized by a generic approach to strategy, a common use of tools and technologies and a governance context of multiple and co-existing governance paradigms. The process of strategy formulation is characterized by a formalized, analytical and rational approach whereas the content of the strategies is of a more emerging and processuel nature. The latter allows for ad hoc adaptions of the formulated strategy to different governance paradigms. The common use of tools and technologies, which is currently focused on optimizing existing processes and quality, are adjusted to the emerging content of the strategy as well as the existing governance paradigms. This suggests a pragmatic approach to strategy and strategic management in a Danish public context where the strategy is adapted on an ad hoc basis to the nature of the existing governance context and the tools and technologies in use. Such a pragmatic approach is supported by the identified lack of any unambiguous relation between the fundamental conditions of an agency and the form of strategy and strategic management. X

14 Indhold Kapitel 1 - Indledning... 1 Strategi og modernisering i den danske offentlige sektor... 3 Ambition og udgangspunkt for Ph.d. afhandlingen Problem og forskningsspørgsmål Genstandsfelt og iagttagelsespunkt Introduktion til case styrelser Kapitel 2 Litteraturen, Ph.d en og det konceptuelle framework En kort historie om strategi Strategilitteraturen Positionering af Ph.d. projektet Konceptuelle framework Kapitel 3 Metode Forskningsdesign Det filosofiske verdensbillede Den anvendte metode Case udvælgelse Dataindsamling Dataanalyse og fortolkning Kvalitetskriterier & Forskningsproces XI

15 Kapitel 4 Kortlægning af styringsmæssig kontekst Arbejdsmarkedsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kunststyrelsen Sundhedsstyrelsen Komparativ analyse og refleksion Kapitel 5 Kortlægning af strategisk tilgang Arbejdsmarkedsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kunststyrelsen Sundhedsstyrelsen Komparativ analyse og refleksion Kapitel 6 Kortlægning af redskaber og teknologier Arbejdsmarkedsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kunststyrelsen Sundhedsstyrelsen Komparativ analyse og refleksion Kapitel 7 Sammenfattende analyse Opsummering af de gennemførte komparative analyser Den samlede analyse og kortlægning via StrategiKuben Komparativ analyse af StrategiKuben Kapitel 8 Konklusion og den videre rejse XII

16 Figurer Tabeller Referencer Appendiks Appendiks A Styrelser og deres ministerielle tilhørsforhold Appendiks B Beskrivelse af case organisationer Appendiks C Anvendte dokumenter Appendiks D Interviews på tværs af de fire case organisationer Appendiks E Forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål Appendiks F Forudgående briefing af respondenter Appendiks G A Priori koder XIII

17

18 Kapitel 1 - Indledning The young lieutenant of a small Hungarian detachment in the Alps sent a reconnaissance unit out onto the icy wasteland. It began to snow immediately, snowed for two days and the unit did not return. The lieutenant suffered; he had dispatched his own people to death. But the third day the unit came back. Where had they been? How had they made their way? Yes, they said, we considered ourselves lost and waited for the end. And then one of us found a map in his pocket. That calmed us down. We pitched camp, lasted out the snowstorm and then with the map we discovered our bearings. And here we are. The lieutenant borrowed this remarkable map and had a good look at it. He discovered to his astonishment that it was not a map of the Alps but of the Pyrenees. (Miroslav Holub, 1977) Ovenstående digt af Miroslav Holub, om militærenheden, der finder vej gennem Alperne med et kort over Pyrenæerne, er et udmærket billede på, hvad strategi er for en størrelse. Det er et spørgsmål om at navigere et specifikt landskab via et givent redskab eller teknologi med henblik på at nå et eller flere fastsatte mål. Kombinationen af disse kan dog tage mange former, hvilket danner afsæt for denne afhandlings kortlægning af strategiens form i en offentlig kontekst. En kortlægning af den specifikke styringsmæssige kontekst, offentlige organisationer navigerer i, deres tilgang til strategi og fastsættelsen af strategiske mål, samt de redskaber og teknologier, der anvendes til at opnå disse. På baggrund af denne kortlægning, søger nærværende afhandling at kortlægge formen for strategi og strategisk ledelse i den offentlige sektor. Side 1

19 For Hulobs Ungarske rekognosceringsenhed var målet at returnere til resten af gruppen, måske endda med informationer om fjendtlige styrker, ved at navigere i Alperne via et landkort. Forsimplet kan det siges, at private virksomheder typisk har et mål om at generere profit til deres investorer ved at navigere, via forskellige redskaber og teknologier, i det markedslandskab, de nu engang befinder sig i, hvorimod offentlige organisationer søger at generere værdi for den enkelte borger og samfundet ved at navigere i et politisk landskab. For alle er det således et spørgsmål om at fastsætte målet, eller målene, og nå dette ved at anvende specifikke redskaber og teknologier i det landskab, der navigeres i. Det at anvende et landkort for at navigere i naturen, anses ofte som en god teknologi for at nå frem til ens bestemmelsessted, især hvis det pågældende landkort dækker det område, man rejser i og ikke, som det var tilfældet for den ungarske militærenhed, et helt andet. Siden begyndelsen af 1960erne er der udviklet et stort antal redskaber og teknologier til den private sektor med henblik på at assistere virksomheders strategiske overvejelser omkring fastlæggelse af mål, samt hvordan disse opnås. Denne udvikling i privat sektor strategi er i høj grad drevet af, at landskabet for disse har ændret sig drastisk siden de tidlige 1960 ere. Fra at høre fodbold landskamp på radioen til at se den på sort/hvid, og senere farve TV, til nu at kunne streame fodboldkampe af enhver art til sin tablet eller smartphone, er blot ét eksempel på en sådan ændring. Landskabet, der karakteriserer den offentlige sektor og de redskaber og teknologier, der anvendes i denne, har ligeledes ændret sig over tid. Gennem de seneste tre årtier har disse ændringer været ganske markante og ført til nye redskaber og teknologier for offentlig ledelse og administration i adskillige vestlige lande samt et ændret landskab for offentlige organisationer at navigere i. Borte er tiden, hvor den offentlige sektor var skarpt adskilt fra den private, hvor bureaukrati og planlægning var de dominerende metoder, og hvor en markedsorienteret tilgang var uhørt. Side 2

20 Konkurrenceudsættelse er blevet en del af den offentlige sektor, inddragelse af private virksomheder i produktionen af offentlige goder hverdagskost, begrebet kunder anvendes hyppigt om borgere, og offentlige organisationer opfatter sig selv i højere grad som virksomheder. Således har organisatorisk strategi også vundet indpas i den offentlige sektor, hvor adskillige organisationer opstiller mission, vision og mål for deres virke, samt anvender redskaber og teknologier med oprindelse i både offentlig og privat sektor til at nå disse. Formen, sådanne organisatoriske strategier antager i en offentlig sektor, er dog i høj grad et uudforsket område, hvilket er afsættet for nærværende afhandling. Således vil det følgende søge at kortlægge den styringsmæssige kontekst, offentlige organisationer færdes i, deres tilgang til strategi, samt de redskaber og teknologier, de anvender for at opnå deres mål. Vandrer de rundt i Alperne med et kort over Pyrenæerne i et forsøg på at overleve, eller antager formen for strategi og strategisk ledelse en anden end for Hulobs Ungarske militærenhed? Strategi og modernisering i den danske offentlige sektor I det følgende vil strategiens indtog i den offentlige sektor samt moderniseringen af samme blive drøftet. Førstnævnte vil fokusere på nogle af de argumenter, der ligger til grund for anvendelse af strategi i en offentlig kontekst, samt hvordan denne kontekst er sin egen. Moderniseringen og udviklingen i den danske offentlige sektor siden slutningen af 1970erne drøftes med henblik på at skitsere, hvordan denne har resulteret i en ny kurs for offentlig administration og dermed dannet bagtæppe for strategiens indtog på den offentlige scene. Side 3

21 Strategi i en offentlig kontekst Den offentlige sektors omfavnelse af strategi tager sin begyndelse i slutningen af 1970 erne og begyndelsen af 1980 erne og kan dermed karakteriseres som et forholdsvist nyt fænomen. Hermed ikke sagt, at man ikke tidligere har ageret strategisk i det offentlige, men derimod, at dette har været fokuseret på politiske processer og individuelle lederstrategier frem for strategi for organisationen, (Klausen, 1999). En årsag til den organisatoriske strategis indtog i den offentlige sektor kan findes i de mange NPM-inspirerede moderniseringstiltag og reformer, der er gennemført siden starten af 1980 erne. Disse har i Danmark medført øget konkurrence i den offentlige sektor via fx fritvalgsordninger, større involvering af private virksomheder i produktionen af offentlige serviceydelser, via udlicitering og offentlig private partnerskaber (OPP), samt en større grad af ledelsesmæssig fleksibilitet via fx rammestyring og decentralisering. Dette har resulteret i et fokus på ledelsesmæssig kontrol som erstatning for professionel kontrol i produktionen af offentlige serviceydelser, (Llewellyn & Tappin, 2003), og ændret offentlige lederes rolle fra planlæggerens til den strategiske topleders, (Rennison, 2007). Som sådan har moderniseringstiltag og reformer siden begyndelsen af 1980 erne ført til en mere kompleks styringsmæssig kontekst for offentlig ledelse. Offentlige organisationer skal orientere sig opad mod det politiske niveau, indad mod det organisatoriske, udad mod borgere, virksomheder og markedet, samt mod samarbejdet med andre organisationer. Disse orienteringspunkter skal balanceres, hvilket, sammen med implementeringen af det rette miks af redskaber og teknologier, kræver strategiske overvejelser, (Greve & Pedersen, 2007). I tillæg hertil nævnes strategi og strategisk ledelse som et middel til at forbedre en organisations præstationer, eller på nydansk: dennes performance, hvilket, i en tid med økonomisk usikkerhed og skrantende budgetter, er påkrævet. Side 4

22 John M. Bryson og William D. Roering (1987) postulerer således, at strategiske planlægningstilgange fra den private sektor kan assistere offentlige organisationer i at blive mere effektive, såfremt de implementeres til offentlige formål med omhu og forsigtighed. Paul C. Nutt og Robert W. Backoff udgiver i 1992 deres bog Strategic Management of Public and Third Sector Organizations A Handbook for Leaders, i hvilken de argumenterer for at strategisk ledelse kan assistere offentlige ledere i at tilpasse en organisations retning med dennes mål. Resultaterne af en landsdækkende undersøgelse af statslige organisationer i USA, fra starten af 1990 erne, underbygger ideen om, at strategi og især strategisk planlægning har en positiv effekt på performance, (Berry & Wechsler, 1995). Denne opfattelse af strategi, som værende et middel til at forbedre en offentlig organisations præstationer, finder bred tilslutning blandt en række andre forskere, (se fx Boyne & Walker, 2004; Andrews et al., 2006; Meier et al., 2007). Ligeså eksisterer der bred enighed om, at den offentlige sektor er forskellig fra den private, hvorfor offentlig strategi er mere end blot et spørgsmål om at implementere strategiske tilgange samt redskaber og teknologier fra den private sektor. En ofte anvendt måde at klassificere forskellene mellem den offentlige og private sektor er via miljømæssige, transaktionelle, og processuelle faktorer, (Nutt, 2006). De miljømæssige faktorer er af ekstern karakter og dækker marked, samarbejde, konkurrence, datatilgængelighed, og politisk indflydelse. En offentlig organisation har typisk ikke et marked, drevet af efterspørgsel, hvori de kan genere omsætning, men er i stedet finansieret via skatteindtægter. Offentlige organisationer har traditionelt været afskåret fra at konkurrere med hinanden om borgeres gunst, men forventes derimod at samarbejde med andre organisationer for at undgå duplikation af serviceydelser. Dette har dog ændret sig i Danmark i forbindelse med fx fritvalgsordninger. Side 5

23 Historisk har det været vanskeligt for offentlige organisationer at indsamle performance data grundet en større usikkerhed om, hvad performance egentlig er, samt afståelsen fra at anvende ressourcer på dette. Den politiske kontekst medfører, at hensyn til den politiske ledelse, oppositionen, interessegrupper, og modstand mod en organisations anliggender, betyder mere end økonomiske forhold. Transaktionelle faktorer henføres til kontrol, granskning, og ejerskab. Offentlige organisationer opererer i det åbne, hvilket medfører en større grad af kontrol og granskning fra politikere, interesseorganisationer, borgere, og ikke mindst medier. Ledelse under denne form for kontrol og granskning er beskrevet som fish bowl management, (Blumenthal, 1983). Det faktum, at alle i udgangspunktet ejer en offentlig organisation, medfører, at ledere må tage hensyn til de behov og forventninger, der er til produktionen af serviceydelser fra dem, som modtager disse, samt den skattebetalende offentlighed. Den processuelle faktor relateres til organisatoriske mål og autoritet, hvoraf førstnævnte er karakteriseret ved eksistensen af flere, og i nogle tilfælde vage eller paradoksale, mål. Ydermere eksisterer der ingen bundlinje som indikator for succes. Offentlige ledere har typisk mindre autoritet til at foretage ændringer, givet en mindre grad af autonomi og fleksibilitet. Strategi for offentlige organisationer tager således form i en markant anderledes kontekst end den, der eksisterer for private organisationer. Her er ikke den samme grad af konkurrence, men derimod samarbejde, finansieringen er ikke nødvendigvis bestemt af efterspørgslen på serviceydelser. Der eksisterer en større grad af indblanding fra en bredere skare af interessenter, en større grad af åbenhed og deraf følgende granskning og kontrol. Der er flere mål, der skal forfølges, men derimod en mindre grad af ledelsesmæssig autoritet, autonomi og rum til at manøvrere i. Side 6

24 Disse forskelle mellem offentlig og privat sektor er endnu en årsag til, at offentlig strategi, som et selvstændigt koncept, har indfundet sig hos både praktikere og forskere henover de seneste tre årtier. Tabel 1 opsummerer de drøftede baggrunde for strategiens indtog i den offentlige sektor. Baggrund / faktorer Kort beskrivelse Hvorfor strategi Moderniseringstiltag Øget konkurrence Brugerdrevet Private virksomheder Ledelsesmæssig fleksibilitet Kompleks kontekst, større udbud af redskaber og teknologier, og ændret ledelsesrolle, som alle fordrer strategiske overvejelser Ledelsesmæssig kontrol Økonomi Krav om øget performance Skrantende budgetter Organisatorisk strategi udråbt som et middel til at forbedre organisatorisk performance Offentlig kontekst Miljømæssige Transaktionelle Processuelle En markant anderledes kontekst kræver specifik tilgang til strategi Tabel 1: Baggrunde for offentlig strategi, Der kan dermed argumenteres for relevansen af strategi og strategisk ledelse for offentlige organisationer, som dog opererer i en særlig kontekst forskellig fra den, der kendetegner private organisationer. Offentlig strategi er dermed sin egen og mere end blot en øvelse i at implementere og adaptere strategiske tilgange, redskaber og teknologier fra en privat sektor til den offentlige. Igennem de seneste tre årtier har der været en stigende mængde forskning vedrørende strategi og strategisk ledelse for offentlige organisationer. Med specifikt udgangspunkt i den drøftede danske offentlige kontekst, er det denne forskning nærværende afhandling indskriver sig i. Side 7

25 Moderniseringen af den danske offentlige sektor I 1960 erne og 1970 erne blev fundamentet for den danske velfærdsmodel lagt via en markant delegering af ansvar og opgaver fra staten til regionalt og kommunalt niveau. I denne periode fik kommunerne tildelt opgaven med at implementere forskellige reformer, fx arbejdsmarkedsreformen og socialreformen, på samme tid som de oprettede nye administrative institutioner for at håndtere det øgede delegerede ansvar og opgaver, (Klausen, 2001). Dette betød en signifikant vækst i den danske offentlige sektor, hvorunder offentlige ledere gives frirum til at bestemme over midlerne, men ikke målene, for den offentlige sektor. Rationalisering af opgaver, strukturer, teknologi og personale bliver mantraet for planlægningsopgaven. Planlægning samt anvendelsen af fagprofessionelle standarder til håndtering af policy problemer kendetegner således offentlig ledelse i perioden fra , (Rennison, 2007). Da Schlüter-regeringen i 1983 lancerede det første moderniseringsprogram, markerede dette enden på planlægningstilgangen og fastlæggelsen af en ny kurs for måden at tænke offentlig administration på, (Greve & Ejersbo, 2005). Moderniseringsprocessen og den nye kurs, som dette første program var startskuddet til, kan henføres til et udgiftspolitisk problem, et effektivitetsproblem, og et konkurrenceproblem, (Pedersen, 1998). Det udgiftspolitiske problem bestod i en uforholdsmæssig stor vækst i den offentlige sektor, der nødvendigvis måtte reduceres, hvilket medførte budgetplanlægning, besparelsespolitik og økonomisk rammestyring. Ønsket om en forøgelse af effektiviteten i den offentlige sektor lå til grund for effektivitetsproblemet, der søgtes løst via en række moderniseringsredegørelser. Redegørelserne, udarbejdet af Finansministeriet, vedrørte fx mål- og rammestyring, decentralisering af ansvar og kompetence, kvalitetsstyring, koncernstyring, økonomistyring, leder- og personaleudvikling, samt decentral løndannelse og individuelle løntillæg, (Pedersen, 1998; Klausen, 1996). Side 8

26 Konkurrenceproblemet relateres til en ufleksibel offentlig sektor, der ikke formår at dække et stigende behov for fleksible løsninger grundet manglede konkurrencedygtighed. Dette fører til en mere markedsorienteret tilgang som svar på dette problem og tiltag som fx øget konkurrence, udlicitering, friere forbrugsvalg og ændrede finansieringsmekanismer, bedre publikumsbetjening og serviceorientering, samt brugerinddragelse. En anden forklaring på moderniseringsprocessen kan findes via ændrede omverdenskrav i form af en bedre uddannet befolkning, der har forventninger om en bedre service og derfor stiller sig kritiske overfor den offentlige sektor. Kritikken fokuseres på den offentlige sektors dårlige strategiske evne, bureaukratiske og regelbundne styring, manglende produktivitets-, effektivitetsog målopfyldelse, dårlig ressourceudnyttelse, samt fraværende personalepolitik og manglende synlig ledelse. I tillæg hertil kritiseres også den manglende orientering imod brugere og services, de kolde offentlige institutioner, og måden hvorpå velfærdsstaten fungerer, (Klausen 1996; Jespersen 1996; Farnham et al. 1996). Idet sådanne kritiske borgere også er vælgere, medfører dette en politisk interesse for at identificere, formulere, og løse problemerne. Hverken de tre problemer eller kritikken af den offentlige sektor var forbeholdt den danske offentlige sektor, men derimod til stede på tværs af mange vestlige lande. I 1992 retter David Osborne og Ted Gaebler en udtalt kritik af den offentlige sektors hierarkiske og bureaukratiske styreform og advokerer for en genopfindelse af sektoren via en mere entrepreneuriel og privat sektor inspireret tilgang, (Osborne & Gaebler, 1992). Den Amerikanske kongres fastslår i deres Government Performance and Results Act of 1993 (GPRA), at ineffektivitet, manglende målformulering og resultatopfølgning i den offentlige sektor underminerer det amerikanske folks tro på regeringen, samt hindrer initiativer til at foretage forbedringer, (US Office of Management & Budget, 1993). Side 9

27 I Storbritannien satte tidligere premiereminister, Margaret Thatcher, kultur, størrelse og drift af den offentlige sektor på dagsordenen i et forsøg på at reducere denne og indføre en mere markedsorienteret tilgang, (Barzelay, 2001). Også andre lande, som fx Australien, New Zealand, Canada, Østrig, Holland, Portugal, Italien, Frankrig, og Sverige, iværksatte moderniseringstiltag af den offentlige sektor i løbet af 1980 erne. Disse initiativer og reformer er siden samlet under betegnelsen New Public Management (NPM), (Hood, 1991). Christopher Hood, (1991) definerer NPM som bestående af de syv følgende doktriner: (1) professionel ledelse, (2) eksplicitte standarder og mål for performance, (3) større fokus på output, (4) disaggregering af enheder, (5) øget konkurrence, (6) fokus på anvendelse af privat sektor inspirerede ledelsespraktik, og (7) fokus på disciplin og sparsommelighed. Der har siden været mange andre forsøg på at definere NPM, (se fx Pollitt, 1991; Dunlevy & Hood, 1994; OECD, 1996; Klausen & Ståhlberg, 1998; Lane 2000; Kettl, 2002), som i praksis manifesterer sig selv gennem professionaliseringen af offentlig ledelse, mål- og resultatstyring, måleteknikker, der fokuserer på output og effekter, decentralisering, konkurrenceudsættelse, udlicitering, privatisering, offentlige private samarbejder, øget anvendelse af redskaber og teknologier fra den private sektor, brugerfokus og værdier drevet af effektivitet. Alle disse har i større eller mindre grad fundet vej til den offentlige sektor i Danmark siden begyndelsen af 1980 erne, hvor Schlüter-regeringen introducerede det første moderniseringsprogram, og således skabt en ny kurs for offentlig administration. Der er efter tre årtiers modernisering ikke længere tale om offentlige administration, men derimod om offentlig ledelse og styring. Den traditionelle hierarkiske og fagprofessionelle styring er suppleret med markeds- og netværksorienteret styring, (Vrangbæk & Jørgensen, 2004), hvilket komplicerer den styringsmæssige kontekst, der navigeres i. Side 10

28 Antallet af redskaber og teknologier er vokset markant og inkluderer nu også en række med udgangspunkt i en privat sektor kontekst, (Lægreid, Roness & Rubecksen, 2007). Dette medfører en ny dimension, i forhold til de redskaber og teknologier, der er tilgængelige. Rollen for offentlige ledere har ændret sig fra 1980ernes planlægger, henover den professionelle og til den nuværende strategiske leder, (Rennison, 2007), hvormed strategisk styring og fastsættelse af strategiske mål sættes i fokus. Således skal nutidens offentlige topledere orientere sig opad imod relationen til den politiske ledelse, udad imod relationen til omverdenen, og indad imod ledelse af organisationen, og de karakteristika, der kendetegner disse orienteringspunkter, skal balanceres, (Forum for offentlig topledelse, 2005). I tillæg hertil kræver den nye mangfoldighed af redskaber og teknologier også strategiske overvejelser vedrørende det rette miks af disse, (Greve & Pedersen, 2007). Det må derfor konstateres, at konteksten for offentlig ledelse har ændret sig markant siden begyndelsen af 1980erne, hvorimod den offentlige sektors udfordring i store træk er den samme. Udgifterne til den offentlige sektor modsvares ikke af indtægterne, hvilket fordrer et fokus på større effektivitet og bedre ressourceudnyttelse, samt fokus på at producere det rigtige med henblik på at opnå størst effekt. Dette på trods af, at daværende finansminister, Thor Pedersen, i 2006 er citeret for at sige, at Danmark snart kunne købe hele verden. Siden da er der løbet meget vand i bækken, ikke mindst i form af en global finanskrise, efterfølgende recession, statsbankerotter i Eurozonen, og stagnerende vækst. I tillæg hertil bidrager den demografiske udvikling i Danmark til udfordringens størrelse, idet denne viser en aldrende befolkning, der vil forøge behovet for pleje samt reducere den samlede arbejdsstyrke. Tal fra Danmarks Statistik viser en forventet forøgelse i procentdelen af danskere over 65 år fra de nuværende 16 % til 25 % i år 2042, (Danmarks Statistik, 2010). Side 11

29 Udfordringen for den offentlige sektor består således i at opretholde det samme, og måske endda bedre, serviceniveau for færre midler i en mere kompleks styringsmæssig kontekst. For offentlige ledere består udfordringen i at navigere denne mere komplicerede styringsmæssige kontekst, udstikke strategiske mål, og vælge, hvilke af de utallige redskaber og teknologier, der bedst kan møde denne udfordring. Det er på denne baggrund, at strategi i en offentlig kontekst har fået en stigende grad af opmærksomhed henover de seneste tre årtier. Ambition og udgangspunkt for Ph.d. afhandlingen I det følgende vil ambitionen og udgangspunktet for nærværende afhandling blive drøftet. For at tydeliggøre ambitionen, beskrives formålet med selve afhandlingen samt relevansen af denne, da disse i fællesskab belyser, hvad der søges opnået, og hvorfor det anses for vigtigt. Relevansen bygger på en række antagelser, der præsenteres inden nærværende afhandlings historiske, teoretiske og praktiske udgangspunkt drøftes. Formålet med Ph.d. afhandlingen De strategier og strategisk ledelse, der for nuværende anvendes af organisationer i den offentlige sektor, er implementeret over en længere periode, (Greve & Ejersbo, 2005), med begrænset eller ingen empirisk viden om karakteren af disse. Baggrunden herfor tillægges det faktum, at individuelle offentlige organisationer over en lang årrække har implementeret forskellige redskaber og teknologier, hvilket har medført mange unikke former for strategi og strategisk ledelse. Former, som primært er baseret på at skabe øget effektivitet frem for empirisk funderet forskning af de eksisterende strategier, og de faktorer, der påvirker indholdet og konstruktionen af disse. Side 12

30 Som antydet i indledningen, søger nærværende afhandling netop at opnå yderligere empirisk indsigt i offentlig strategi og strategisk ledelse ved at kortlægge den styringsmæssige kontekst offentlige organisationer færdes i, deres tilgang til strategi, samt de redskaber og teknologier, der anvendes. Denne kortlægning fordrer et eksplorativt forskningsstudie, der søger indsigt i karakteren af specifikke variable, som influerer strategi og strategisk ledelse i en offentlig kontekst. I denne forbindelse vil nærværende afhandling fokusere på udviklingen af et konceptuelt framework, der kan assistere på denne rejse ind i den offentlige strategis univers, og efterfølgende anvende dette til at analysere empiriske data. Udviklingen af det konceptuelle framework vil tage udgangspunkt i de variable, der i kapitel 2 er identificeret som værende af væsentlig betydning, og som dækker over en organisations styringsmæssige kontekst, tilgang til strategi, samt anvendte redskaber og teknologier. Formålet med nærværende afhandling er dermed at svare på afhandlingens fundamentale forskningsspørgsmål ved at udvikle et konceptuelt framework, der kan anvendes til at kortlægge variable med indflydelse på formen for strategi og strategisk ledelse i offentlige organisationer. For at vende tilbage til analogien om Hulobs militære enhed, søger nærværende afhandling således at udvikle et konceptuelt framework, der kan anvendes til at kortlægge, hvorvidt der er tale om Alperne eller Pyrenæerne, hvorvidt strategiske mål er fastlagt af øverstbefalende eller influeret af andre, og hvilke redskaber og teknologier, der anvendes for at opnå disse i det pågældende landskab. For en offentlig organisation erstattes bjergkæderne med den styringsmæssige kontekst, strategisk målfastsættelse søges analyseret via strategisk tilgang, imens redskaber og teknologier søges analyseret via kategorier heraf. Som sådan er formålet ikke at identificere, hvilken strategi eller strategisk ledelse, der passer til en given kontekst, men derimod at kortlægge disse for yderligere indsigt i form samt kombinationer heraf, og hvad der har indflydelse herpå. Side 13

31 Relevansen af Ph.d. afhandlingen Det argumenteres, at nærværende afhandling er relevant i flere forskellige henseender. Først og fremmest søger den at skabe yderligere indsigt i den form, strategi og strategisk ledelse antager i en offentlig kontekst, via udviklingen af et konceptuelt framework, der tager udgangspunkt i identificerede variable af særlig væsentlighed for den offentlige sektor. Hermed sættes den offentlige kontekst i fokus for udviklingen af det konceptuelle framework, hvilket står i modsætning til bidrag, der søger at afdække, hvorledes framework og koncepter fra den private sektor kan appliceres i en offentlig kontekst, (se fx Bryson & Roering, 1987; Joyce, 1999; Johnson & Scholes, 2001). Som allerede drøftet, har den offentlige kontekst ændret sig markant siden begyndelsen af 1980erne, hvilket understreger relevansen af nærværende afhandlings ambition om at udvikle et konceptuelt framework, der tager udgangspunkt i denne kontekst og efterfølgende anvende dette til at analysere empiriske data. Herudover har spørgsmålet om, hvordan strategi tager form i organisationer, beskæftiget forskere siden midten af 1970erne, hvilket har ført til kategoriseringen af strategi som bestående af både bevidste strategier, de der realiseres som planlagt, og emergerende strategier, de der realiseres uden forudgående hensigt, (Mintzberg & Waters, 1985). Dette spørgsmål er også væsentligt for offentlige organisationer, idet de miljømæssige, transaktionelle, og processuelle faktorer, der adskiller den offentlige sektor fra den private, i høj grad påvirker strategiens form og hvorvidt denne er planlagt, emergerende, eller en blanding af de to. Skiftende politiske dagsordener vil eksempelvis tilføre et element af emergerende natur til strategiens form, hvilket også vil være tilfældet for enkeltsager i mediernes søgelys. I et studie af nationalparker i England og USA fandt Llewellyn og Tappin, (2003), at strategiske planer blot var dormant documents, (hvilende dokumenter), uden nogen større anvendelse for de enkelte organisationer. Side 14

32 Formen for strategi og strategisk ledelse kan således ikke nødvendigvis findes i de strategiske dokumenter, der eksisterer for en given organisation, hvorfor nærværende afhandlings fokus på udviklingen af et konceptuelt framework, bestående af flere variable, er relevant i forhold hertil. Ved at anvende det udviklede konceptuelle framework til at analysere empiriske data fra danske offentlige organisationer, opnås indsigt i den form, strategi og strategisk ledelse tager for disse. Noget, som ikke er til stede i litteraturen. Som sådan argumenteres det, at nærværende afhandling også er relevant i forhold til at placere Danmark på landkortet for forskning i offentlig strategi. Dermed ikke sagt, at det konceptuelle framework udelukkende kan anvendes i en dansk kontekst, men snarere, at udgangspunktet er af dansk natur og dermed tilbyder et nyt perspektiv i forhold til den eksisterende litteratur om offentlig strategi og strategisk ledelse, der i høj grad tager udgangspunkt i en anglosaksisk kontekst. Udover denne akademiske relevans vil nærværende afhandling også have en praktisk værdi, ikke mindst for de organisationer, der danner det empiriske grundlag, idet det udviklede konceptuelle frameworks generiske natur tillader en kombineret kortlægning af offentlige organisations styringsmæssige kontekst, strategiske tilgang, og anvendte redskaber og teknologier. Opsummerende argumenteres, at nærværende afhandling er relevant fordi: (1) det konceptuelle framework tager specifikt udgangspunkt i en offentlig sektor kontekst, (2) det via kortlægningen af flere variable giver indsigt i planlagte og emergerende faktorer og deres indflydelse på formen for strategi og strategisk ledelse, (3) det med udgangspunkt i en dansk kontekst tilbyder et alternativ til de hovedsagligt anglosaksiske bidrag, der for nuværende præger litteraturen. Side 15

33 Nærværende afhandlings relevans kan yderligere kategoriseres i forhold til det akademiske og praktiske bidrag. Det akademiske består i udviklingen af et nyt konceptuelt framework, der, via en hidtil uanvendt kombination af variable, analyserer, hvordan strategi og strategisk ledelse tager form i en offentlig kontekst fra et alternativt perspektiv. Anvendelsen af dette alternative perspektiv til at analysere empiriske data har, udover at teste dets styrker og svagheder, også til formål at bidrage med praktisk indsigt i, hvordan de enkelte variable influerer den form, strategi og strategisk ledelse antager i offentlige organisationer. Antagelser til stede i Ph.d. afhandlingen Den drøftede relevans hænger i høj grad sammen med flere faktorer og antagelser omkring disse. Den første af disse faktorer er det øgede fokus på strategi og strategisk ledelse, der igennem de seneste tre årtier kan identificeres i den offentlige sektor, både i Danmark og internationalt. Det antages, at de faktorer, der ligger til grund for dette, fortsat vil præge den offentlige sektor i fremtiden og dermed øge væsentligheden af offentlig strategi. Som tidligere drøftet, og summeret i tabel 1, er disse faktorer relateret til de moderniseringstiltag, der er gennemført siden begyndelsen af 1980 erne, de økonomiske udfordringer, den offentlige sektor står overfor, samt den offentlige sektors specifikke kontekst. Således forventes det, at den kurs for måden at tænke offentlig ledelse på, som Schlüter-regeringen initierede i 1983, i store træk også vil være kendetegnende for den offentlige sektor fremadrettet. Den anden antagelse er, at de økonomiske udfordringer også vil være til stede for den offentlige sektor på både kort og lang sigt. På kort sigt præges udsigterne for Danmarks økonomi af lav vækst, stigende ledighed, og ingen reduktion af det såkaldte output gab, der måler forskellen mellem faktisk produktion og den potentielle produktion, hvilket betyder, at et egentlig opsving ikke kan ses på horisonten de nærmeste år, (De Økonomiske Råd, 2011). Side 16

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Carsten Greve Copenhagen Business School

MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Carsten Greve Copenhagen Business School MARKEDSGØRELSE AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Carsten Greve Copenhagen Business School Oversigt Markedsgørelse (her primært udlicitering) af den offentlige sektor En styringsmodel for markedsgørelse Faktorer

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Una Jensen, specialkonsulent, Nykøbing Falster sygehus Marianne Søgaard Hansen, projektleder, Guldborgsund

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform

Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform Intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform Peter Kastberg pk@asb.dk Handelshøjskolen, Universitet, ISEK School of Business, University of Problemfelter - Hvordan kommunikerer man som leder

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA 2 Program: 1. Begreber: Performance og PSM 2. Hvorfor skulle der være en sammenhæng? 3. Kan sammenhængen

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

A New Synthesis of Public Administration

A New Synthesis of Public Administration Introduktion til A New Synthesis of Public Administration Af Kristian Dahl, Thorkil Søholm, Kim Martin Nielsen & Claus Elmholdt Denne artikel introducerer et nyt forskningsbaseret bud på, hvorledes man

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Hvem er jeg? Uddannet Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda 21

Læs mere

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond?

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Maritime HR & Crew management Konference 11. April 2013 Fritz Ganzhorn Direktør Søfartens Ledere 2.1.6. Overkapacitet Som det er fremgået, er

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Dagens temaer: Den historiske udvikling i korte træk. De nye krav til og rammer for fagprofessionelle jer. På vej fra fagprofessionelle

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Velkommen til åbningskonferencen for Forum for Offentlig Topledelse. I dag sætter vi et skib i søen projekt Forum for Offentlig Topledelse.

Velkommen til åbningskonferencen for Forum for Offentlig Topledelse. I dag sætter vi et skib i søen projekt Forum for Offentlig Topledelse. Grundlag for Karsten Dybvads tale ved åbningskonferencen for Forum for Offentlig Topledelse Velkommen til åbningskonferencen for Forum for Offentlig Topledelse. LOGO I dag sætter vi et skib i søen projekt

Læs mere

Næste skridt i innovationsprocessen

Næste skridt i innovationsprocessen Næste skridt i innovationsprocessen Status Næste skridt Oplæg gruppearbejde 2011 Status Innovation er introduceret som begreb, kendskab til modeller og principper der understøtter skabelse af innovation

Læs mere

Ledelse af læreprocesser

Ledelse af læreprocesser Ledelse af læreprocesser Formål: at introducere til moderne videns- og læringsteorier bringe disse i korrespondance med aktuelle forståelsesrammer for offentlig ledelse med henblik på at kunne medtænke

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Styring og Måling M Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid?

Styring og Måling M Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid? Styring og Måling M i Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid? Jacob Torfing Workshop i Region Syddanmark 21. Marts, 2013 Øget fokus påp forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring

Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Sundhedspolitik mellem komparative studier og tværnational læring Lektor Viola Burau Workshop ved Århus-seminar 2010 20. august 2010 1 Overblik (1) Komparative studier Historien bag komparativ sundhedspolitik

Læs mere

Organisatorisk Innovation

Organisatorisk Innovation Organisatorisk Innovation Morten Balle Hansen Ph.d. Professor (MSO) i Offentlig Organisation og Forvaltning Center for Organisation, Management og Administration (COMA) Forskningsgruppen for Offentlig

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere