Rockere og bander 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rockere og bander 2009"

Transkript

1 21. APRIL 2010 POLITISTABEN Efterforskning - og Beredskabskontoret Polititorvet København V Telefon: Telefax: Web: Rockere og bander 2009

2 1. Indledning Situationen Politiets indsats Overordnet om indsatsen Nærmere om indsatsen Samarbejdet med SKAT Den synlige indsats Al Capone-modellen Task Force Øst Banderåd Den samlede kriminalitet forøvet frem til og med Medlemmer af niveau 1-grupper Medlemmer af niveau 2-grupper...14 Side 2

3 1. Indledning Denne rapport indeholder en generel og overordnet beskrivelse af situationen på rocker- og bandeområdet. Herudover indeholder rapporten en beskrivelse af politiets indsats på området i 2009 samt mere overordnede oplysninger om kriminalitet forøvet af personer med tilknytning til rockerklubber og bander. Side 3 I forhold til sidste års rapport koncentrerer dette års rapport sig om en samlet, generel beskrivelse af situationen på rocker- og bandeområdet og om en række centrale nøgletal om bl.a. resultaterne af politiindsatsen. Baggrunden herfor er, at Rigspolitiet i lyset af den meget intensive og målrettede politimæssige indsats, der for tiden foregår på dette område finder behov for at begrænse omfanget af mere deltaljerede oplysninger, der vil kunne medvirke til direkte eller indirekte at oplyse om de metoder, der anvendes i forbindelse med politiindsatsen. Rigspolitiet offentliggør heller ikke i denne rapport detaljerede oplysninger om de enkelte grupperinger, herunder deres størrelse og interne relationer, idet sådanne oplysninger vil kunne medvirke til at oplyse om graden af politiets kendskab til de enkelte grupperinger, hvilket efter omstændighederne vil kunne udnyttes af grupperingerne som led i deres konflikter. 2. Situationen Der har igennem de senere år bestået et modsætningsforhold mellem forskellige bander og mellem visse dele af bandemiljøet og Hells Angels og deres støttegruppe AK81. Konflikten mellem bandemiljøet og Hells Angels blev yderligere optrappet i sensommeren 2008, hvor en mand af anden etnisk oprindelse end dansk blev dræbt i Tingbjerg.

4 Bandemiljøet mistænkte personer fra AK81 for at stå bag drabet, hvilket medførte en yderligere forværring af det i forvejen anspændte forhold. Side 4 Der eksisterer imidlertid også modsætningsforhold mellem flere personer fra forskellige bandegrupperinger, hvilket også har givet anledning til konfrontationer, hvorunder der er anvendt skydevåben. Modsætningsforholdene og konfrontationerne skyldes grundlæggende kampen om kriminelle markeder, herunder navnlig narkotikamarkedet. Konfrontationerne er også udtryk for, at de forskellige grupperinger positionerer sig over for hinanden i relation til territoriel status. Hertil kommer, at uoverensstemmelser af personlig karakter bidrager til modsætningsforholdene. De forskellige gruppers æresbegreber, selvforståelse og identitet indebærer krav om hævn over for modparten og bidrager dermed også selvstændigt til fortsættelse af konflikterne og til nye konfrontationer. Det samlede konfliktbillede i rocker- og bandemiljøet er således komplekst og består af flere og forskellige konflikter. I de første måneder af 2009 skete der en væsentlig eskalering af den voldelige konflikt mellem visse bander og Hells Angels/AK81. I den forbindelse var der en række meget alvorlige voldsepisoder, hvor flere personer blev dræbt eller såret. I slutningen af 2009 konstaterede Rigspolitiet en markant nedgang i antallet af voldelige konfrontationer mellem personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. Det er Rigspolitiets vurdering, at de indbyrdes modsætningsforhold mellem de forskellige bander og modsætningsforholdene mellem visse dele af bandemiljøet

5 og særligt Hells Angels fortsat består. Side 5 Det er Rigspolitiets vurdering, at der er en væsentlig risiko for, at disse forhold også i 2010 vil kunne føre til voldelige konfrontationer. Rigspolitiet iværksatte i marts 2009 en særlig indberetningsordning i forhold til politikredsene med henblik på kvartalsvist at kunne opgøre resultaterne af den intensiverede indsats mod rocker- og bandekriminalitet. Folketingets Retsudvalg er løbende blevet orienteret herom. På baggrund af indberetningerne kan det for så vidt angår kvartal oplyses, at politiet registrerede 67 skudepisoder i det offentlige rum, der vurderes at have relation til rocker- og bandekonflikterne. I perioden fra august 2008 til december 2009 er der registreret 57 sager med relation til rocker- og bandemiljøet, hvor personer enten er døde eller blevet såret som følge af skud, knivstik mv. 7 personer er døde, og 66 personer er blevet såret i de nævnte sager. Det bemærkes, at ovennævnte opgørelse er opgjort på baggrund af indberetninger fra politikredsene. Indberetningerne fra politikredsene baserer sig på politikredsenes umiddelbare vurdering af de konkrete sager og disses tilknytning til konflikterne på rocker- og bandeområdet. Denne vurdering vil kunne ændre sig i forbindelse med efterforskningen. Hertil kommer, at opgørelserne er behæftet med en vis grad af usikkerhed, idet de er udfundet ved manuelle søgninger og udtræk fra Politiets Sagsstyringssystem. 1 Sammenlignelige tal for 1. kvartal er ikke tilgængelige, idet indberetningsordningen først blev iværksat i marts 2009

6 Herudover kan det oplyses, at landets politikredse i 2009 indsendte over skydevåben til undersøgelse i Rigspolitiet, hvoraf over 150 våben med sikkerhed havde tilknytning til rocker- og bandemiljøet. Side 6 3. Politiets indsats 3.1. Overordnet om indsatsen Rigspolitiet udarbejdede i 2009 en overordnet strategiplan for politiets operative indsats i Det fremgår heraf, at indsatsen på rocker- og bandeområdet i 2009 var et af politiets højest prioriterede fokusområder. Dette er også tilfældet i Udmøntningen af politiets strategi på området er nærmere beskrevet i den i marts 2009 udarbejdede nationale operationsplan for politiets indsats mod kriminalitet og voldelige konflikter med udspring i rocker- og bandemiljøer. Operationsplanen, der er et internt og klassificeret arbejdsdokument, er en samlet operationalisering af indsatsen på rocker- og bandeområdet. Operationsplanen indeholder en beskrivelse af, hvorledes den politimæssige indsats på området udføres. Operationsplanen beskriver således bl.a., hvorledes der i forbindelse med førsteindsatsen ved alvorlige voldelige opgør mellem grupperinger på rocker- og bandeområdet kan ske en korrekt og koordineret disponering og indledende efterforskning. Operationsplanen beskriver ligeledes, hvorledes politikredsene skal iværksætte en hensigtsmæssig og synlig indsats i konfliktramte specifikt afgrænsede geografiske områder.

7 Operationsplanen beskriver endvidere den efterforskningsmæssige indsats, herunder den del af den efterforskningsmæssige indsats der udføres med inddragelse af SKAT. Side 7 Endelig omhandler operationsplanen den kriminalpræventive indsats, herunder hvorledes denne indsats bør/skal tilrettelægges med henblik på bl.a. at identificere børn og unge med potentiel tilknytning til grupperingerne for dermed at sikre, at der etableres en egnet tværfaglig indsats gennem eksempelvis SSP-samarbejdet med inddragelse af de relevante myndigheder/kompetencer. For at sikre et koordineret samarbejde mellem de relevante aktører, herunder Rigspolitiet, Rigsadvokaten, politikredsene og SKAT, er der i 2009 endvidere af Rigspolitiet nedsat en national følgestab, der jævnligt drøfter status for indsatsen og forslag til nye initiativer. Staben udgør således en platform for faglige drøftelser, erfaringsudveksling og formidling af informationer. For at sikre en tilsvarende koordination af indsatsen i de enkelte politikredse er der her nedsat lokale stabe, hvori SKAT ligeledes deltager Nærmere om indsatsen Dansk politis samlede indsats mod kriminalitet i rocker- og bandemiljøet er karakteriseret ved en massiv efterforskningsmæssig indsats baseret på analyser og vurderinger af de enkelte kriminelle gruppers og personers kriminelle aktiviteter. Det efterretningsbillede, der ligger til grund for udarbejdelse af analyser og vurderinger, tilvejebringes i et tæt samarbejde mellem Rigspolitiet og politikredsene. Rigspolitiets strategi for indsatsen på området lægger ud over den intensiverede politimæssige indsats tillige vægt på en massiv og sammenhængende myndighedsindsats, herunder navnlig med henblik på afdækning af økonomiske og skattemæssige forhold som et led i den kriminalitetsbekæmpende indsats. Der

8 er som led heri på såvel lokalt som nationalt niveau etableret samarbejde med andre relevante myndigheder, herunder navnlig SKAT. Side 8 Rigspolitiet varetager den overordnede koordination af politiets samlede indsats på området, og som led heri modtager, indsamler, sammenligner, bearbejder og formidler Rigspolitiet relevante oplysninger fra landets politikredse for at kunne bistå politikredsene med at modvirke og opklare kriminalitet af kredsgrænseoverskridende og organiseret karakter (såkaldt analyse og monitering). De oplysninger, som Rigspolitiet modtager fra politikredsene, suppleres i den forbindelse med oplysninger fra nationale og internationale samarbejdspartnere. Rigspolitiet foretager på den baggrund løbende analyser af situationen på landsplan og videreformidler det samlede billede på området til politikredsene med henblik på at sikre en effektiv og målrettet tilrettelæggelse af politiets samlede indsats på området det kan eksempelvis være udpegning af konkrete mål for en efterforskning eller nedsættelse af en task force med medarbejdere fra Rigspolitiet og relevante politikredse. Rigspolitiet kan således på baggrund af alle de indsamlede og bearbejdede oplysninger udpege grupperinger eller personer med relation til rocker- og bandemiljøet, som har gennemført eller formodes ville gennemføre kriminalitet. På denne måde skabes der grundlag for konkrete efterforskninger. Ansvaret for den politimæssige monitering og analyse er fordelt mellem Rigspolitiet og politikredsene således, at Rigspolitiet moniterer de såkaldte niveau 1-grupper, mens politikredsene moniterer de såkaldte niveau 2-grupper (Rigspolitiet moniterer efter aftale med Københavns Politi niveau 2-grupper i København).

9 Det beror på en konkret vurdering, om en gruppe skal henføres til niveau 1 eller 2. Afgørelsen heraf træffes i fællesskab af Rigspolitiet og de enkelte berørte politikredse. Side 9 Det er dog besluttet, at niveau 1-grupperne i alle tilfælde består af Hells Angels og Bandidos samt disse klubbers egentlige supportgrupper. Hertil kommer bandegrupperinger, der i lighed med rockergrupperne har en vis stærkere organisering, og som begår alvorlig organiseret kriminalitet, herunder af (kreds)grænseoverskridende karakter. Niveau 2-grupperne består af øvrige grupper og bander, der har en vis organiseringsgrad, og som lokalt udøver alvorlig organiseret kriminalitet. Dansk politi moniterede primo januar rockerklubber og bander med i alt tilknyttede personer. Af de personer var 759 personer registreret med tilknytning til niveau 1- grupper. 558 af disse personer var medlemmer af rockerklubber, mens 201 personer var registreret med tilknytning til bander. De øvrige 546 personer var registreret med tilknytning til niveau 2-grupper. Af disse vurderes 293 personer at have tilknytning til rockermiljøet, mens 253 personer var registreret med tilknytning til bander. Det er Rigspolitiets vurdering, at det kun er en mindre del af de moniterede rockergrupper og bander, som aktivt har taget del i de væbnede konflikter på området.

10 4. Samarbejdet med SKAT Der er i 2009 som led i en samlet og koordineret myndighedsindsats sket en yderligere intensivering af samarbejdet mellem SKAT og politiet i relation til kriminalitet begået af personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. Side 10 SKAT har udmøntet det intensiverede samarbejde ved en synlig indsats og ved anvendelse af Al Capone-modellen Den synlige indsats I løbet af 2009 har SKAT og politiet gennemført en række kontrolaktioner rettet mod køretøjer på udenlandske nummerplader, herunder navnlig svenske nummerplader. Der er i den forbindelse beslaglagt ca. 170 køretøjer, herunder flere køretøjer i luksusklassen tilhørende personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. Der er endvidere flere steder etableret en vagttelefon, således at politiet også uden for SKATs normale åbningstid kan komme i kontakt med SKAT, hvilket bl.a. har resulteret i, at SKAT med kort varsel har deltaget i politiets kontrolaktioner i forbindelse med afviklingen af aktiviteter i rocker- og bandemiljøet. SKAT har i den forbindelse foretaget udlæg i en del kontanter og smykker tilhørende personer med tilknytning til miljøet. I løbet af 2009 er der gennemført 116 fogedforretninger i forbindelse med 17 aktioner og 67 andre pantefogedsudkald via den nævnte vagtordning. Ved fogedforretningerne er der gjort udlæg i 1,6 mio. kr. i kontanter, 14 motorcykler, 13 biler, 31 guldkæder mv. og i fire tilfælde i andet løsøre, herunder designermøbler og B&O anlæg. 32 personer havde ved udgangen af 2009 frivilligt indbetalt ca kr.

11 4.2. Al Capone-modellen På baggrund af politiets udpegning af relevante personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet foretager SKAT kontrol af de pågældende samt eventuelle tilknyttede virksomheder med henblik på at skabe et korrekt ligningsgrundlag. Side 11 Herudover foretager SKAT kontrol af de pågældende personers samhandelspartnere med henblik på at søge tilførslen af kapital til rocker- og bandemiljøet minimeret. I den forbindelse blev der i 2009 iværksat 96 kontroller, hvilket ved udgangen af 2009 havde resulteret i et skatteprovenu på ca. 5,3 mio. kr. SKAT har i 2009 iværksat en række sager mod rocker- og bandemedlemmer, som har begået økonomisk kriminalitet, hvor politiet har foretaget ransagning med bistand fra SKAT. Kun få af disse sager er på nuværende tidspunkt afsluttet. Formålet med indsatsen er dels at opgøre SKATs krav med henblik på at videresende sagerne til politiet med tiltalebegæringer, dels at forhindre, at der sker ulovlige pengetransaktioner til rocker- og bandemiljøet. SKATs deltagelse i forbindelse med politiets ransagninger i miljøet havde ved udgangen af 2009 resulteret i 55 kontrolsager, og der er indtil videre efteropkrævet ca. 1,3 mio. kr. i unddragne skatter og afgifter. To sager er videresendt til politiet med tiltalebegæring. Der er gensidig enighed om, at samarbejdet mellem politiet og SKAT sker i en åben og konstruktiv dialog, og at samarbejdet må betegnes som særdeles velfungerende. 5. Task Force Øst På baggrund af udviklingen i antallet af voldelige konflikter mellem personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet blev det i oktober 2009 efter drøftelse

12 mellem rigspolitichefen, politidirektørerne på Sjælland og rigsadvokaten besluttet at oprette en særlig enhed kaldet Task Force Øst. Side 12 Task Force Øst er sammensat af ca. 80 medarbejdere med en bred vifte af kompetencer. Medarbejderne er rekrutteret fra politikredsene, anklagemyndigheden og Rigspolitiet, ligesom medarbejdere fra SKAT bistår i relation til eventuelle økonomiske og skattemæssige aspekter i efterforskningen. Task Forcen er organiseret med henblik på at intensivere den fremadrettede efterforskning mod rocker- og bandemiljøerne på Sjælland samt for at styrke koordinationen mellem politikredsenes indsatser med henblik på at drage de mest aktive og toneangivende aktører til ansvar for deres kriminalitet. De etablerede efterforskninger og de operative indsatser i Task Forcen har indtil videre resulteret i konkrete beslag og fund af våben og narkotika i rocker- og bandemiljøerne på Sjælland. De nævnte sager har ført til anholdelser, varetægtsfængslinger og domfældelser i flere af sagerne. Hertil kommer, at der som følge af den intensive indsats og fremadrettede efterforskning i starten af 2010 er beslaglagt store mængder narkotika samt en række skydevåben hos personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet. 6. Banderåd Som led i den såkaldte bandepakke blev det besluttet, at der som led i en styrket kriminalpræventiv indsats skulle oprettes særlige banderåd i de berørte lokalområder. De lokale banderåd skal være fora, hvor alle relevante aktører løbende drøfter de konkrete problemer og forslag til forebyggende og tryghedsskabende tiltag. Som supplement til det eksisterende, tværgående kriminalpræventive arbejde navnlig i lokalrådet og SSP-samarbejdet er det hensigten, at banderådene skal

13 medvirke til yderligere at målrette og udvikle indsatsen for at bryde fødekæden til banderne. Banderådets primære fokus skal derfor være på de helt unge potentielle bandemedlemmer den såkaldte lillebrorgruppe. Side 13 På den baggrund udsendte Rigspolitiet den 13. maj 2009 en rundskrivelse til samtlige politikredse med en anmodning om, at politikredsene hurtigst muligt skulle etablere banderåd i de særligt berørte lokalområder og i den forbindelse inddrage relevante repræsentanter fra sociale myndigheder, lokalforeninger mv. i overensstemmelse med bemærkningerne til lovforslaget. Flere politikredse har allerede høstet erfaringer fra de etablerede banderåd, mens andre kredses erfaringer synes at være begrænsede, hvilket navnlig skyldes den forholdsvis korte periode, banderådene har været etableret. 7. Den samlede kriminalitet forøvet frem til og med Medlemmer af niveau 1-grupper De 759 personer, der primo januar 2010 var tilknyttet niveau 1-grupperne, herunder såvel rockerklubber og bander, blev i 2009 sigtet gange for relevant kriminalitet 2. Samlet set er personerne blevet sigtet i alt gange for relevant kriminalitet 2. Personkredsen modtog i fældende afgørelser 3 for relevant kriminalitet 2. Samlet set har personkredsen modtaget i alt fældende 3 afgørelser for relevant kriminalitet 2. 2 Ved relevant kriminalitet forstås overtrædelser af straffeloven samt overtrædelser af diverse særlove, herunder lov om euforiserende stoffer, våbenloven mv. 3 Fældende afgørelser omfatter domme, bøder samt eventuelle tiltalefrafald.

14 Det kan endvidere oplyses, at personerne i 2009 er blevet idømt ca. 178 års fængsel 4 for samtlige begåede strafbare lovovertrædelser. I alt er personerne blevet idømt ca års fængsel 4 for samtlige begåede strafbare lovovertrædelser. Side Medlemmer af niveau 2-grupper De 546 personer, der primo januar 2010 var tilknyttet niveau 2-grupperne, blev i 2009 sigtet gange for relevant kriminalitet 2. Samlet set er personerne blevet sigtet i alt gange for relevant kriminalitet 2. Personkredsen modtog i fældende afgørelser 3 for relevant kriminalitet 2. Samlet set har personkredsen modtaget i alt fældende afgørelser 3 for relevant kriminalitet 2. Det kan endvidere oplyses, at personerne i 2009 er blevet idømt ca. 128 års fængsel 4 for samtlige begåede strafbare lovovertrædelser. Samlet set er personerne blevet idømt ca. 738 års fængsel 4 for samtlige begåede strafbare lovovertrædelser. 4 Straffe med udsat straffastsættelse, straffe uden fast længstetid og livstidsstraffe er ikke medregnet i denne opgørelse.

2. marts 2011 NATIONALT EFTERFORSKNINGSCENTER. Juridisk sekretariat Polititorvet København V. Telefon: Telefax:

2. marts 2011 NATIONALT EFTERFORSKNINGSCENTER. Juridisk sekretariat Polititorvet København V. Telefon: Telefax: 2. marts 2011 NATIONALT EFTERFORSKNINGSCENTER Juridisk sekretariat Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Rockere og bander

Læs mere

Rockere og bander 2012

Rockere og bander 2012 Rockere og bander 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Situationen... 3 2.1. Den aktuelle situation... 3 2.2. Overordnet om indsatsen... 3 3. Politiets indsats... 5 3.1. Overordnet om indsatsen...

Læs mere

Rockere og bander 2011

Rockere og bander 2011 Rockere og bander 211 Side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Situationen... 3 3. Politiets indsats... 5 3.1. Overordnet om indsatsen... 5 3.2. Nærmere om indsatsen... 6 3.3 Internationalt samarbejde... 7

Læs mere

Justitsministeriet. Det talte ord gælder. [Indledning] 1. Jeg vil nu tage fat på spørgsmål C-F om indsatsen mod bandekriminalitet.

Justitsministeriet. Det talte ord gælder. [Indledning] 1. Jeg vil nu tage fat på spørgsmål C-F om indsatsen mod bandekriminalitet. Justitsministeriet Dato: 9. oktober 2008 Dok.: FRM40809 Sagnr.: 2008-154-0151 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål C, D, E og F fra Folketingets Retsudvalg (Alm.

Læs mere

Rockere og bander 2013

Rockere og bander 2013 Rockere og bander 2013 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Situationen...3 2.1. Den aktuelle situation...3 2.2. Overordnet om indsatsen...3 3. Politiets indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål I fra Folketingets Retsudvalg den 16. september 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål I fra Folketingets Retsudvalg den 16. september 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Morten Tønning Sagsnr.: 2016-0035-0374 Dok.: 2124681 UDKAST

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Statusrapport Kriminalitet forøvet af bander 2007

Statusrapport Kriminalitet forøvet af bander 2007 JANUAR 2008 EFTERFORSKNINGS- AFDELINGEN Nationalt Efterforskningscenter (NEC) Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Statusrapport

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Rockere og bander 2014

Rockere og bander 2014 Rockere og bander 2014 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Indsatsen og situationen i 2014...3 2.1. Nøgletal fra 2014...4 3. Politiets bekæmpende indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2. Operationsplanen...6

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K 17. marts 2009 J.nr.: 2008-009-3 Sagsbehandler: ASL + bilag POLITIAFDELINGEN Juridisk Sekretariat Polititorvet

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 407 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 407 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 407 Offentligt MARTS 2009 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: politiafd@politi.dk Web: www.politi.dk Statusrapport

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 112 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 27. marts 2017 Besvarelse af spørgsmål 71 ad

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti

Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti 24. marts 2017 Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti Aftale om Bandepakke III Bander bag tremmer I 2016 har vi set en

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Rockere og bander 2016

Rockere og bander 2016 Rockere og bander 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Situationen 2016... 3 2.1. Den aktuelle situation... 3 2.2. Nøgletal fra 2016... 4 2.3. Overblik over rockeres og bandemedlemmers kriminalitet...

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG)

UDKAST Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Rebekka Schjellerup Sagsnr.: 2014-19000-0375 Dok.: 1628109 UDKAST Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 19. september 2017 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Fremsat den 23. marts 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole Sohn (SF)

Fremsat den 23. marts 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole Sohn (SF) 2009/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. marts 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Rockere og bander 2015

Rockere og bander 2015 Rockere og bander 2015 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Indsatsen og situationen i 2015...3 2.1. Nøgletal fra 2015...4 3. Politiets bekæmpende indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2. Operationsplanen...6

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 667 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 28. juni 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2017-0035-0428

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel

indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. Nyt kapitel Danmark skal være et trygt samfund at leve i. Der skal slås hårdt ned

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48.

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. november 2015 Kontor: Sagsbeh:

Læs mere

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Læs mere

Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi

Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi Årsberetning 2011 Sydøstjyllands Politi 2 Udarbejdet af Kommunikationsafdelingen Sydøstjyllands Politi Udgivet 2012 Indhold Indledning til årsberetningen 4 Rammer for årets indsats 5 Den politiske ramme

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale KØBENHAVNS VESTEGNS POLITIS NYTÅRSPAROLE 2013 (9. januar 2013) Politidirektør Kim Christiansens tale Godt nytår alle sammen og velkommen til nytårsparole i Københavns Vestegns Politi. I en tid med forandringer

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Fælles orientering til politikere Status maj 2015

Fælles orientering til politikere Status maj 2015 Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Fælles orientering til politikere Status maj 2015 KØBENHAVNS VESTEGNS Hvorfor

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Bander bag tremmer. 28 initiativer mod rockerog bandekriminalitet

Bander bag tremmer. 28 initiativer mod rockerog bandekriminalitet Bander bag tremmer 28 initiativer mod rockerog bandekriminalitet JANUAR 2017 Bander bag tremmer 28 initiativer mod rockerog bandekriminalitet JANUAR 2017 5 Bander bag tremmer Indhold Bander bag tremmer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K 17. marts 2009 J.nr. 2008-001-27 Sagsbehandler: ASL + bilag POLITIAFDELINGEN Juridisk Sekretariat Polititorvet

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

Første led i fødekæden En undersøgelse af børn og unge i kriminelle grupper

Første led i fødekæden En undersøgelse af børn og unge i kriminelle grupper Første led i fødekæden En undersøgelse af børn og unge i kriminelle grupper SSP konference d. 22. november 2012 Maria Libak Pedersen Baggrund Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet: Efter kommissionens

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere