VEJLEDNING til. Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING til. Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner"

Transkript

1 VEJLEDNING til Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1 Vejledning: bekg. gælder ikke for andre former for biocider, kun de biocider der er gasningsmidler til bekæmpelse af mosegrise, muldvarpe og skadevoldende insekter i lagre af korn, frø og lign. 2 De bestemmelser, der gælder i medfør af fx bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer, berøres ikke af autorisationsbekendtgørelsen. Man kan altså ikke med en S1 autorisation opnå mulighed for at udbringe plantebeskyttelsesmidler fra fly. 3 Definitioner Professionel anvendelse: Plantebeskyttelsesmidler må kun anvendes til de formål, der er angiver på etiketten. Hvis et plantebeskyttelsesmiddel kun må anvendes erhvervsmæssigt, så betyder det, at personen, som anvender det, skal have den rette uddannelse og autorisation. En autoriseret person må derfor gerne anvende et plantebeskyttelsesmiddel på fx græsplæner eller frugttræer i en privat have, hvis midlet er godkendt til sådanne formål. Når der i bekendtgørelsen er lavet en særlig definition af både køb og overdragelse, hænger det sammen med, at en forhandler kan udlevere plantebeskyttelsesmidler til en person som er medarbejder i virksomheden, men som ikke er den person, der betaler for varen. Ligesom afgivelse af bestillinger kan ske for medarbejdere eller ejeren uden at denne person er autoriseret, så længe der som minimum er én person i virksomheden der har en relevant autorisation på tidspunktet for bestilling, levering og salg. AUAP: Arbejdsgruppen består for nærværende af en repræsentant fra Jordbrugets uddannelser og en repræsentant fra det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri, samt et antal lærere fra relevante uddannelsesinstitutioner. Udvalgets opgaver består i at udarbejde og jævnligt opdatere prøver, der indgår i sprøjtecertifikat uddannelsen. Endvidere bliver det gruppens opgave at føre tilsyn med, at de skoler, der udbyder sprøjtecertifikatkurserne, ved prøver bedømmer kursisterne på en ensartet måde skolerne imellem. Møderne i AUAP afholdes ad hoc og arbejdsgruppens medlemmer deltager ad hoc afhængig af temaet for mødet. Miljøstyrelsen lader i vid udstrækning de to uddannelsesudvalg vurdere og beslutte, hvilke skoler og lærere der indgås aftale med om bidrag til løsning af udvalgets opgaver. Miljøstyrelsen finansierer uddannelsesudvalgets aktiviteter.

2 Kapitel 2 Autorisationskrav for professionel anvendelse og salg og anden overførsel af plantebeskyttelsesmidler 4. Efter den 26. november 2015 kan man kun købe og anvende plantebeskyttelsesmidler, godkendt til professionel anvendelse, hvis man er blevet autoriseret, og dermed registreret, i IT-systemet, Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Autorisationssystemet vil kunne tilgås via eller via Miljøstyrelsens hjemmeside, Den nye autorisation indhentes dermed via digital selvbetjening. Alle forhandlere af plantebeskyttelsesmidler til professionel anvendelse og forhandlere af bekæmpelsesmidler til gasning af skadevoldere, får via autorisationssystemet adgang til oplysning om, at den enkelte kunde har en gyldig autorisation, og de kan dermed kontrollere, at salg af de pågældende midler kan ske lovligt. Autorisation opnås ved at gennemføre følgende: 1. Autorisationer udstedes i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) via digital selvbetjening. 2. Du finder autorisationssystemet på under punktet Landbrug og forurening, eller på miljøstyrelsens hjemmeside Begge steder skal du bruge dit NemID for at logge ind på MAB. 3. Når du er logget ind på MAB, vil du blive guidet gennem systemet trin for trin, frem mod betaling, og efterfølgende udstedelse af autorisationen. 4. Du kan i systemet også knytte dig til det CVR nummer for den virksomhed, som du arbejder for. 5. Autorisationen kan hentes direkte i autorisationssystemet, men sendes også med digital post. Du kan også printe din autorisation. Det er ikke et krav, at du kan fremvise et dokument i forbindelse med køb eller bestilling af bekæmpelsesmidler. Du skal alene kunne oplyse dit autorisationsnummer. MAB er udviklet sådan, at det indeholder oplysninger om stort set alle personer, der i løbet af de seneste år har erhvervet et sprøjtecertifikat, sprøjtebevis, forhandlercertifikat eller har deltaget i relevante opdateringskurser. Er disse certifikater/ beviser/ opdateringskurser ikke ældre end 4 år, kan man ved at følge ovenstående proces via MAB systemet opnå en autorisation. Er de derimod af ældre dato, er der behov for, at man gennemfører et relevant opdateringskursus før en autorisation kan opnås. Har man andre erfaringer, kurser erhvervet i udlandet eller hvis man på anden måde mener at man har tilstrækkelige kvalifikationer til at kunne erhverve en autorisation, kan man via MAB indgive ansøgning om en anerkendelse af disse kvalifikationer, en ansøgning som vil blive behandlet af Miljøstyrelsens medarbejdere, hvorefter svar vil blive sendt til ansøgeren via digital post. Herefter kan man via MAB betale for og opnå autorisation. Sagsbehandlingen af sådanne ansøgninger vil finde sted hurtigst muligt, men vil ellers ske indenfor de sagsbehandlingsfrister der fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside. MAB indeholder tilsvarende oplysninger om alle, der har erhvervet en autorisation til gasning af skadevoldere (både til bekæmpelse af muldvarpe, mosegrise og skadedyr i lagre af korn, frø og lign.). Se afsnittene nedenfor om, hvordan man via MAB nu skal generhverve en autorisation til at købe og anvende gasningsmidler. Er en autorisation ældre end fem år, er der behov for at gennemføre et relevant kursus for at generhverve autorisationen, se dog i gasningsbekendtgørelsen om overgangsordninger for allerede udstedte beviser.

3 Særligt vedr. autorisation til køb og anvendelse af midler til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe (gasningsmidler). Den, der inden 26. november 2015 har bestået et kursus i gasning af mosegrise og muldvarpe, og derfor har en eksisterende autorisation i form af et plastickort eller et midlertidigt papirbevis, som det blev udstedt i 2015, skal som erstatning for dette bevis indhente en ny autorisation via digital selvbetjening i MAB. Den nye autorisation vil ved første registrering være gratis for personer, der har bestået gaskurset før 26. november Når gyldighedsperioden på den nuværende autorisation udløber, skal den generhverves via MAB, og da skal personerne betale det fulde gebyr. Der henvises her til 25 i gasningsbekendtgørelsen. Særligt vedr. autorisation til køb og anvendelse af midler til bekæmpelse af skadevoldende insekter i lagre af korn, frø og lignende (gasningsmidler) Den, der inden 26. november 2015 har erhvervet enten en autorisation eller en dispensation, udstedt af Miljøstyrelsen i form af et brev, der fortsat er gyldig på det tidspunkt, hvor man ønsker at autorisere sig, skal i tillæg til det udsendte brev indhente en ny autorisation via digital selvbetjening i MAB. Dette sker som nævnt ovenfor. Oplysninger, om hvem der har en autorisation i MAB, bliver offentlig tilgængelig, så både forhandlere, andre virksomheder og borgere får adgang til disse oplysninger. Men man vil kun kunne få oplysning om navnet på den person, der er knyttet til et specifikt autorisationsnummer, ved at indtaste et specifikt autorisationsnummer eller et CVR-nummer på MABs kontrolside, lige som man vil kunne se gyldighedsperioden for den relevante autorisation og oplysning om hvilken CVR numre, personen er tilknyttet i systemet. Kontrolsiden til MAB er Der er også oprettet web-services, primært til forhandlere, hvorfra samme oplysninger kan hentes. For hjælp til opsætning af web-services, henvises til Særlige kategorier af plantebeskyttelsesmidler må købes og anvendes af den relevante person, uden at denne har en autorisation hertil. Der er trådt nye regler i kraft vedr. mærkning og klassificering af kemikalier, og dermed også bekæmpelsesmidler. Disse nye regler medfører, at alle etiketter på bekæmpelsesmidler skal være opdateret i henhold til de nye regler om mærkning og klassificering (CLP-klassificering) senest pr. 1. juni Allerede udsendte partier af et produkt med gammel mærkning må dog sælges indtil den 1. juni Alle plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til professionel anvendelse, vil i løbet af de næste to år på etiketten komme til at bære en sætning, der lyder som følger: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Alle plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt til brug af ikke-professionelle, vil på etiketten få følgende ordlyd: Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation

4 Endelig vil en lille gruppe af plantebeskyttelsesmidler få påført følgende sætning: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen autorisation. Den sidste gruppe er midler, godkendt til professionel anvendelse, som bl.a. anvendes i økologisk jordbrug, men som Miljøstyrelsen har vurderet ikke udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko, og som derfor kan købes og anvendes, uden at brugeren har gennemgået en uddannelse. Forhandlere kan sælge disse midler uden at skulle have en medarbejder med S1 autorisation ansat, men forhandleren må i så fald ikke sælge andre midler til professionel anvendelse end denne gruppe midler. I tabel 1 nedenfor ses de plantebeskyttelsesmidler, der ved vejledningens offentliggørelse kunne sælges til ikkeautoriseret professionel brug. Listen kan ændre sig. Tjek derfor altid den opdaterede liste på mst.dk inden brug af disse midler. Tabel 1. Plantebeskyttelsesmidler der må sælges til ikke-autoriserede personer til professionel brug. Middel Aktivstof Anvendelsesområde Isomate CLR Feromoner Feromonforvirring. Anvendes til bekæmpelse af populationer af insekter i æble- og pæreproduktion. Exosex CM Feromoner Feromonforvirring. Anvendes til bekæmpelse af populationer af æbleviklere i æble- og pæreproduktion. Rotstop SC Phlebiopsis gigantea Bekæmpelse af rodfordærversvampen der kan optræde og opformeres fra nåletræstubbe efter fældning af træer i skovbruget. Ferramol jern(iii)phosfat Bekæmpelse af snegle 5. Denne bestemmelse anfører, at en S2 autorisation kun giver ret til at udbringe plantebeskyttelsesmidler med visse udbringningsteknikker, og at man med S2 autorisation ikke må udbringe plantebeskyttelsesmidler med fx en bomsprøjte eller tågesprøjte.

5 Sprøjtemiddelautorisation (S-autorisation) Tabel 2. Oversigt over de forskellige autorisationstyper, de rettigheder autorisationerne giver indehaveren og de uddannelseskrav der ligger til grund. S1 S2 S3 G1 G2 Autorisationen giver følgende rettigheder Køb, salg og anvendelse af alle plantebeskyttelsesmidler, bortset fra meget giftige bekæmpelsesmidler*, og udbringning med alle almindelige udbringningsmetoder Køb af alle typer af plantebeskyttelsesmidler bortset fra meget giftige bekæmpelsesmidler* Udbringning af alle plantebeskyttelsesmidler med hånd og rygsprøjte, med hånden, granulatspredere og via påsmøring. Salg af ikke-professionelle plantebeskyttelsesmidler Køb af alle typer af plantebeskyttelsesmidler bortset fra meget giftige bekæmpelsesmidler* og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler der benyttes til bejdsning af udsæd, dvs. korn, frø, kartofler mv. Køb, salg og anvendelse af gasningsmidler, der er godkendt til at bekæmpe mosegrise og muldvarpe. Salg af gasningsmidler til bekæmpelse af skadedyr i lagre af korn, frø og lignende. Køb, salg og anvendelse af gasningsmidler, der er godkendt til at bekæmpe skadedyr i lagre af korn, frø og lignende. Giver samme rettigheder som en anden autorisation Med S1 opnås også samtidig rettigheder som ved S2, S3 og F1 Med S2 opnås samme rettigheder som F1 Autorisation Uddannelsesbetegnelse, der ligger til grund for autorisationen Uddannelsens varighed Sprøjtecertifikat 74 timer, 10 dage Hånd- og rygsprøjtecertifikat 7,4 timer 4 år Nuværende 4 delprøver reduceres i fremtiden til 2 delprøver Der er endnu ikke udviklet et kursus til denne autorisation og ind til videre opnås autorisationen alene på baggrund af individuelle personers dokumentation af erfaring og kompetencer på området. Muldvarpe- /mosegrise gasningscertifikat gasningsbeviser 14,8 timer, 2 dage Ikke relevant endnu Opfølgningsk ursus varighed Gyldighedspe riode for kursus og certifikat Prøve 4 timer 4 år Ja, en lille prøve Ikke relevant endnu. 4 timer Endnu ikke fastsat Udbydes ikke i DK. Kursus på 4 dage udbydes i Sverige og et kursus på 5 dage udbydes i Tyskland. Disse kurser er anerkendt af MST Der findes ingen opdateringsk urser. Det fulde kursus skal gennemføres hvert 5. år Anerkendelse af kompetencer kan gives for en periode på op til 4 år Nej 5 år 1 prøve 5 år Sverige og Tyskland: 1 prøve F1 Virksomheder, der har ansat Forhandlercertifikat 1 dag, 7,4 timer 4 timer 4 år Nej personale med F1 autorisation må forhandle plantebeskyttelsesmidler til ikke-professionel anvendelse * Meget giftige bekæmpelsesmidler jf. definition i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Der refereres her særligt til gasningsmidler til bekæmpelse af mosegrise, muldvarpe og skadedyr i lagre af korn, frø og lign.

6 6-7 S1-autorisation Man kan erhverve en S1-autorisation på forskellige måder: Sprøjtecertifikat, erhvervet indenfor de seneste 4 år forud for autorisationen Sprøjtebevis, erhvervet indenfor de seneste 4 år forud for autorisationen (typisk for jordbrugere, der har været etableret før 1991) Enten et sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis, som er mere end 4 år gammelt, men man har gennemført et opdateringskursus, som er gennemført indenfor de seneste 4 år Gennemført fx en agronomuddannelse, en skovteknikeruddannelse eller anden relevant uddannelse og alle delprøver, der indgår i sprøjtecertifikatuddannelsen er bestået. For dem alle gælder, at autorisationen vil løbe frem til den dato, hvor det seneste uddannelsescertifikat er 4 år gammelt. 8 S2-autorisation Man kan erhverve en S2 autorisation på forskellige måder: Sprøjtebevis, der er erhvervet indenfor de seneste 4 år Sprøjtebevis, der er mere end 4 år gammelt og herefter gennemført et opdateringskursus indenfor de seneste 4 år. (Opdateringskurset giver ret til både en S1- og en S2-autorisation, men kun en S1- autorisation, hvis man har etableret sig i egen bedrift før 1991) Hånd- og rygsprøjtecertifikat, erhvervet indenfor de seneste 4 år (dette kursus planlægges at blive udbudt som AMU kursus fra efteråret 2015) 9. S3-autorisation - bejdsning af korn og frø Der er ikke etableret en særlig uddannelse for personer, der alene anvender plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med bejdsning af korn, frø, kartofler mv. eller midler til spirehæmning af fx kartofler og andre grøntsager og frugter på lagre. Det skyldes, at der er tale om en relativ lille kreds af personer, som Miljøstyrelsen skønner formentlig allerede besidder de nødvendige kompetencer. Men det vil i løbet af de næste par år blive vurderet, om der er behov for at etablere en uddannelse til denne gruppe. Dette vil ske på grundlag af de oplysninger, styrelsen modtager fra personer, der ønsker en S3 autorisation, hvor styrelsen vil bede om oplysninger om erfaringer, kurser mv. som disse personer har gennemført hidtil. Miljøstyrelsen har ikke truffet beslutning om, hvilke erfaringer styrelsen vil kræve, eller hvilken dokumentation man skal forelægge om fyldestgørende viden på området, og heller ikke hvilket kursus, der eventuelt på sigt vil blive anerkendt og krævet gennemført, hvis man ønsker en S3 autorisation. Miljøstyrelsen forventer, at der i det første par år kun vil blive givet S3-autorisationer med en gyldighed på to år. Styrelsen vil i løbet af det næste par år tage stilling til, om der er behov for at kræve yderligere efteruddannelse

7 af denne gruppe af brugere for at kunne forlænge S3 autorisationer og for fremadrettet at udstede sådanne autorisationer. Personer der ønsker at erhverve en S3-autorisation på baggrund af eksisterende kompetencer og erfaringer skal indgive ansøgning om anerkendelse af disse kompetencer via MAB, som Miljøstyrelsen herefter vil modtage og behandle. Personer med S3-autorisationer vil kunne købe alle typer af professionelle plantebeskyttelsesmidler, bortset fra gasningsmidler, men det forventes, at disse personer kun vil købe de bejdsningsmidler, der er den eneste type midler, som autorisationen giver tilladelse til at anvende. 10. G1-autorisation og G2- autorisation Gasautorisation (G-autorisation) Autorisationer, der udstedes på baggrund af tidligere gennemførte uddannelser og efterfølgende dispensationer eller autorisationer udstedt af Miljøstyrelsen. Man kan dermed opnå en autorisation, som vil være af maksimalt 5 års varighed. Varigheden af dispensationen vil række frem til den dato, der fremgår af dispensationen, dog senest det tidspunkt, hvor uddannelsesbevis eller dispensation er 5 år gammelt. 12. Kontrol af slutbrugere ved salg Forhandlerautorisation (F-autorisation) og krav til forhandlervirksomheder Når en forhandler sælger bekæmpelsesmidler til en anden forhandler, men ikke direkte til slutbrugeren, gælder der ikke et krav om, at sælger skal kontrollere, om kunden har en medarbejder ansat, der opfylder forhandleruddannelseskravet. Kontrollen hermed er en myndighedsopgave. Forhandlere af plantebeskyttelsesmidler kan få adgang til en webservice knyttet til MAB, med hvilken de kan kontrollere, om ejerne af de enkelte landbrugs-virksomheder (identificeret ved CVR numre), som er kunder i deres virksomheder, selv har eller har medarbejdere der har den fornødne autorisation til køb af de relevante bekæmpelsesmidler. Salg af midler må kun ske til de virksomheder, der har en tilknyttet autorisation i MAB eller til de personer, der har en autorisation. Hvis ikke autorisationsnummeret anføres på fakturaen for salget, kan kundens CVR nummer fremgå af fakturaen som dokumentation for at salget er sket i overensstemmelse med reglerne. Ved kontantsalg, skal forhandlere ligeledes notere enten CPR/CVR nummer eller autorisationsnummeret på fakturaen som dokumentation. Hvis en landmand i en særlig situation ønsker at sælge fx uforbrugte dunke med plantebeskyttelsesmiddel til en anden landmand, skal sælger kontrollere om køberen har en gyldig autorisation i MAB, og i bekræftende fald skal købers autorisationsnummer herefter noteres på fakturaen.

8 Gebyr 13. Gebyret dækker Miljøstyrelsens omkostninger vedr. udvikling af MAB og drift af dette. Gebyret forventes at ville blive reduceret i løbet af nogle år. Det vil ske i takt med at styrelsens udviklingsomkostninger er blevet dækket. Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at der efter deltagelse i kurser kan gå en enkelt dag eller to før oplysningerne fra den pågældende uddannelsesinstitution er indtastet og gjort tilgængelige for integrationen med MAB og først herefter kan personen få sin autorisation Sprøjtecertifikat Kapitel 3 Uddannelser Kursus til opnåelse af sprøjtecertifikat AMU-Centre, erhvervsskoler med jordbrugsafdeling, landbrugsskoler, Skovskolen og andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner kan udbyde sprøjtecertifikatkurser, kurser i hånd og rygsprøjtecertifikat og forhandlercertifikater. Medarbejdere ved landbrugets rådgivningscentre, hos SEGES m.fl. kan bidrage til undervisningen på kurser som udbydes af disse institutioner. Men de kan ikke selv udbyde de nævnte kurser. Sprøjtecertifikat uddannelsen kan udbydes så den er tilpasset forhandlere og ikke sprøjteførere. Det er op til kursusudbyder at beslutte på baggrund af kursisternes ønske og baggrund. 17 Kapitel 4 Kursus til opnåelse af hånd- og rygsprøjtecertifikat Dette nye kursus forventes særligt at være henvendt til personer, der beskæftiger sig i boligforeninger, i skovbrug, private virksomheder, og lign.

9 Kapitel 5 Kursus til opnåelse af forhandlercertifikat salg af ikke professionelle plantebeskyttelsesmidler 18 Der er i princippet fire måder man kan blive uddannet for at opnå kompetencer, der gør det muligt at opfylde en forhandlers forpligtelser. Det beror på hvilke midler man ønsker at sælge. Se tabel Sprøjtecertifikat, 2. Hånd og rygsprøjtecertifikat, 3. Mosegrise/muldvarpe certifikat 4. Forhandlercertifikat. Kapitel 7 Autorisation mv. af personer der på grund af kvalifikationer erhvervet i andre EU- eller EØS lande mv. undtages for uddannelseskravene i denne bekendtgørelse Her er tale om nogle meget specifikke krav i forhold til at den relevante persongruppe kan opnå adgang til at overdrage eller anvende plantebeskyttelsesmidler i Danmark. Proceduren for at dette kan lade sige gøre fremgår udførligt af reglerne. Kapitel 8 Fællesbestemmelser og tilsyn mv. 30. Det følger af 38 c i kemikalieloven, at en person, der er straffet ved domstolene for meget grove overtrædelser af nogle af reglerne om plantebeskyttelsesmidler, ved straffedommen samtidig kan frakendes vedkommendes autorisation. 34 medfører, at Miljøstyrelsen i tilsvarende sager kan nægte en person retten til at erhverve en autorisation. 31. Dispensation Miljøstyrelsen vurderer, at det f.eks. kunne blive aktuelt at dispensere i en situation, hvor Miljøstyrelsen mener, at en person kan tildeles en S3-autorisation for en kort periode, selv om personen ikke lever op til kravene i 9.

10 Kapitel 9 Straf og ikrafttræden mv. 32. Der kan ikke siges noget klart om, hvilke bødestørrelser der vil blive fastsat for overtrædelser af reglerne. Det vil blive afgjort i de konkrete tilfælde af politi og domstole. 33. ikrafttrædelse Stk. 4. Uanset om autorisation sker før 26. november 2015 skal der i henhold til overgangsbestemmelsen i 33 ikke betales gebyr for perioden før denne dato. Der gælder således følgende: 1) Ved opkrævning af gebyr for autorisationer der erhverves efter den 26. november 2015 på baggrund af uddannelser/anerkendelser, der er erhvervet før 26. november 2015 beregnes gebyret for perioden fra 26. november og frem til sidste dato for uddannelsens gyldighed. 2) Ved opkrævning af gebyr for autorisationer, der er erhvervet efter 26. november 2015 på baggrund af uddannelser/anerkendelser der er erhvervet efter 26. november 2015 regnes gebyret for perioden fra uddannelsens/anerkendelsens gyldighedsdato og frem til sidste dato for uddannelsesbevisets gyldighed. 3) Ved opkrævning af gebyr for autorisationer, der erhverves før 26. november 2015 på baggrund af uddannelser/anerkendelser, der er erhvervet før 26. november 2015 regnes gebyret for perioden fra 26. november 2015 og frem til sidste dato for uddannelsesbevisets gyldighed. Der gives her nogle eksempler på beregning af gebyrets størrelse i forbindelse med autorisationer. Hvis en S1-autorisationen erhverves via MAB af en person på baggrund af en uddannelse, der er gennemført før den 26. november 2015 (eksempelvis den 21. januar 2014), vil gebyret blive beregnet fra den 26. november 2015 uanset om man først autoriserer sig via MAB i fx marts måned Gebyret på 184 kr. reduceres dermed til 75 % idet det beregnes fra 26. november 2015 og frem til sidste dato for uddannelsesbevisets 4 årige gyldighed. I dette tænkte eksempel frem til 20. januar 2018, hvor uddannelsesbeviset gyldighed udløber. Man skal da betale for tre påbegyndte 12 måneders perioder for perioden fra 26. november 2015 til 20. januar 2018 og gebyret bliver dermed 3 x 46 kr. = 138 kr. Erhverver den samme person, som beskrevet i ovenstående eksempel, en S1-autorisation via MAB fx 1. september 2015, og altså nogle måneder før kravet om autorisation træder i kraft, skal personen alligevel kun betale for perioden der strækker sig fra 26. november 2015 og frem til uddannelsesbevisets gyldighed udløber. Så det vil stadig koste denne person 138 kr. at autorisere sig på baggrund af det tidligere erhvervede uddannelsesbevis. Et andet eksempel kunne være en person med et ældre sprøjtecertifikat, der gennemfører et opdateringskursus den 9. september Personen vil så være berettiget til en autorisation frem til og med 8. september 2019.

11 Vedkommende skal betale for autorisationen for perioden fra 26. november 2015 til 8. september Gebyret fastsættes da til 100 %, og dermed 184 kr., idet der er tale om fire påbegyndte 12 måneders perioder. Et tredje eksempel er en person, der har været på opdateringskursus eksempelvis den 10. november 2011, og som logger sig på MAB via nem-id i september Denne person kan ikke opnå en autoriseret i systemet, idet en autorisation i så fald ville udløbe den 9. november 2015, og dermed før kravet om autorisation træder i kraft. For at kunne få en autorisation, der skal gælde efter den dato, skal man derfor gennemføre et opdateringskursus, og den nye autorisation, der kan opnås herefter, vil løbe frem til 4 år efter gennemførelsen af opdateringskurset. Vælger denne person at gå på opdateringskursus eksempelvis den 20. januar 2016 kan vedkommende ikke købe eller anvende plantebeskyttelsesmidler godkendt til professionel anvendelse i perioden fra 26. november 2015 frem til 20. januar En fjerde person har erhvervet et gammelt sprøjtebevis for en del år siden og har ikke anvendt plantebeskyttelsesmidler i en årrække pga. anden type beskæftigelse. I marts 2022 får han job som greenkeeper og gennemfører i april 2022 derfor et opdateringskursus relevant for greenkeepere og vil herefter kunne autorisere sig i MAB. Han vil da kunne erhverve en S1 autorisation og skal da betale gebyr fra april 2022 og fire år frem til uddannelsesbevisets gyldighed udløber, dvs. gebyret bliver da på 184 kr.

Miljøstyrelsens vejledning til:

Miljøstyrelsens vejledning til: Miljøstyrelsens vejledning til: Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler (Bekg. nr. 969 af 28. juni

Læs mere

Nye krav for brug af plantebeskyttelsesmidler

Nye krav for brug af plantebeskyttelsesmidler Fremover skal du være autoriseret af Miljøstyrelsen for både at måtte købe, sælge eller anvende plantebeskyttelsesmidler. I oktober 2016 åbner Miljøstyrelsens IT-program MAB, hvori du kan hente autorisationer.

Læs mere

Autorisation til køb, salg og brug af plantebeskyttelsesmidler m.m.

Autorisation til køb, salg og brug af plantebeskyttelsesmidler m.m. Autorisation til køb, salg og brug af plantebeskyttelsesmidler m.m. Autorisation til indkøb, salg eller sprøjtning med planteværnsmidler, (Uddrag af artikel fra miljøstyrelsen) Fra den 26. november 2015

Læs mere

Trin for Trin guide til en S1 autorisation

Trin for Trin guide til en S1 autorisation Trin for Trin guide til en S1 autorisation Autorisationssystemet MAB Her ses forsiden af Miljøstyrelsens IT system (MAB). Til venstre ses en liste over gyldige autorisationer. I dette tilfælde er der en

Læs mere

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet Se adresseliste Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00004 Ref. asj Den. maj 2013 Høring om ny bekendtgørelse om brug af gas ved skadedyrsbekæmpelse Miljøstyrelsen sender hermed forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler )

UDKAST. Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler ) UDKAST Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler ) I medfør af 10 a, 38 b, stk. 1-3 og 6, 45, stk. 1, 47, 55, stk.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 23. juni 2009 9. juni 2009. Nr. 557. Bekendtgørelse om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler

Læs mere

GRUNDBOG FOR SPRØJTEFØRERE

GRUNDBOG FOR SPRØJTEFØRERE SEGES Forlag GRUNDBOG FOR SPRØJTEFØRERE Jens Erik Jensen Per Kudsk Inge S. Fomsgaard Niels Enggaard Klausen Indstik til Grundbog for sprøjteførere 8. udgave Dette indstik indeholder de vigtigste ændringer,

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne.

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne. HØRINGSUDKAST Faktaark 1: Salg og opbevaring af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler Dette faktaark fortæller om bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens vigtigste punkter om salg og opbevaring af giftige

Læs mere

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1)

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1) Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1) I medfør af 4 a, 10 a, 22, stk. 2, 22 a, 23, 27, stk. 2, 30, stk. 1, 35, 38 b, 45, 59, stk. 4 og 5, og 60 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1 Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1 I medfør af 10 a, 38 b, 45, stk. 1, 47, 59, stk. 4, og 60

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1 HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1 I medfør af 4 a, 10 a, 22, stk. 2, 22 a, 23, 27, stk. 2, 30, stk. 1, 38 b, 45, 59, stk. 4 og 5, og 60 i lov om kemikalier,

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1) BEK nr 127 af 06/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00101 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1)

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1) BEK nr 1507 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-600-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Derfor har Miljøstyrelsen valgt at flytte bilag 3, 4, 6, 7 og 8 fra den nuværende bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse

Derfor har Miljøstyrelsen valgt at flytte bilag 3, 4, 6, 7 og 8 fra den nuværende bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse Se adresseliste Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00023 Ref. asj Den 17. juli 2013 Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over regulerede aktivstoffer./.

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013 Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013 Miljøstyrelsen inviterede den 15. marts 2013 forhandlere af biocidmidler til et temamøde om EU's nye lovgivning;

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) (Uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3, 67, 80, stk. 1 og 2, og 92, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, nye mindre anvendelser samt regler

Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, nye mindre anvendelser samt regler Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, nye mindre anvendelser samt regler Klaus Paaske og Peter Hartvig, Institut for Agroøkologi, AU Flakkebjerg Herbicid sprøjteblade Ny regelret godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1) BEK nr 825 af 26/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-669-00348 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3 og 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Høringsnotat. Vedrørende

Høringsnotat. Vedrørende Miljøudvalget 2012-13 L 173 Bilag 1 Offentligt NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. 029-00131 Ref. clcla Den 14. januar 2013 Høringsnotat Vedrørende Udkast til lov om ændring af lov om kemikalier (Opbevaring

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler 1) BEK nr 1753 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00376 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om brug af gas ved skadedyrsbekæmpelse. Notat om resultatet af høringen

Udkast til bekendtgørelse om brug af gas ved skadedyrsbekæmpelse. Notat om resultatet af høringen NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00004 Ref. olk/asj Den 25. oktober 2013 Udkast til bekendtgørelse om brug af gas ved skadedyrsbekæmpelse. Notat om resultatet af høringen Bekendtgørelsesudkastet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Biocidforordningen (EU) 528/2012 Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Lad os få et overblik Produkter omfattet af dansk godkendelsesordning: - Træødelæggende svamp - Algevækst - Slimdannende

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger BEK nr 60 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1315-0010 Senere

Læs mere

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016 Vejledning Transportører og lagre af foder 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Nye virksomheder... 3 4. Ophør... 4 5. Kontrol... 4 6. Betaling... 4 7.

Læs mere