Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej Rødkærsbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro"

Transkript

1 Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej Rødkærsbro Viborg Kommune, Virksomhedsmiljø, Teknik og Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg

2 DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget, Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro CVR-nr: CHR NUMMER: Ejendomsnummer: Matr. nr OG Ejerlav: 11a, 11f og 11g, Tange By, Højbjerg Bedrifts ejer og ansøger: Kim Møller Christensen/Tange Skovgård Tange Søvej Rødkærsbro Konsulent: Landbo MidtØst Susanne Østerby Trigevej Hinnerup Viborg den 26. september 2013 Finn Larsen Civilingeniør 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad... 1 Indholdsfortegnelse Resumé og samlet vurdering Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse Afgørelse og Ikke teknisk resumé Offentlighed Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. samt placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Fodring, Energi- og vandforbrug, Spildevand herunder regnvand, Affald, Råvarer og Hjælpestoffer og Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fast gødning inkl. dybstrøelse Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt, fluer og skadedyr, transport, støj, støv og lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Ammoniakbelastning af naturområder beskyttet af 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv., beskytttet natur og beskyttede vandløb

4 6.3 Kvælstof og fosfor til fjord & hav Kvælstof til grundvand Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Bedste tilgængelige teknik (BAT) Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Samlet konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag

5 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 ANSØGNING OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kim Møller Christensen, Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro fik i 2009 miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen til 175 malkekøer med opdræt svarende til 275 DE med daværende normtal. Udvidelsen er foretaget i eksisterende bygninger, hvoraf 180 m 2 blev ændret fra dybstrøelse til sengestald på spalter. For at overholde ammoniakreduktionskravet indgår det i projektet, at spalterne skrabes med robotskraber tre gange i døgnet. Bedriften rådede på godkendelsestidspunktet i 2009 over 114,20 ha ejede og forpagtede arealer. Desuden var der gødningsaftaler på 138,62 ha. Kim Møller Christensen har nu søgt om et tillæg til miljøgodkendelsen. Han ønsker at udbringe 2,3 DE/ha i stedet for 1,67 DE/ha. Endvidere ønskes mælkeydelsen sat op til l EKM pr. årsko. Der ændres ikke på antallet af dyr. Med nuværende normtal bliver dyreholdet derpå på 335 DE. Der er små ændringer i ejede/forpagtede arealer, medens aftalearealerne er uændrede. Ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 24. juni Ansøgningen har skema nr AFGØRELSE OG IKKE TEKNISK RESUMÉ Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte ændring af kvægholdet på Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro i henhold til de gældende regler 1. Godkendelsen meddeles som et tillæg til den tidligere meddelte miljøgodkendelse af 23. december Miljøgodkendelsen af 23. december 2009 forbliver således gældende med de vilkår, der ikke ophæves eller ændres i kraft af dette tillæg. Ændrede og nye vilkår markeres med fed skrifttype i det følgende, medens vilkår, som ikke ændres, er skrevet med normal skrifttype. Tillægget til miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår. Tillægget til miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af udvidelsen og dens miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer. Produktion og arealer På Tange Søvej 83 øges mælkeydelsen, så produktionen vil udgøre 335 DE. Antal køer og opdræt bibeholdes uændret. Køer og ungdyr går i en kostald, der er indrettet med sengebåse på spalter. Spalter, overgange og opsamlingsplads skrabes med spalteskrabemaskine tre gange i døgnet. Den producerede mængde husdyrgødning udbringes på 110,32 ha ejede/forpagtede udbringningsarealer samt 138,62 ha aftalearealer. I miljøgodkendelsen fra 2009 indgik 114,2 ha ejede/forpagtede arealer og uændret 138,6 ha aftalearealer. Alle udbringnings- og aftalearealer ligger indenfor en radius på ca. 3,5 km fra Tange Søvej 83. Udbringnings- og aftalearealer fremgår af bilag 2. 1 Lov nr af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (Husdyrloven). 4

6 Placering Der sker ikke bygningsmæssige ændringer i forbindelse med nærværende tillæg. Lugt Øget mælkeydelse giver ikke øget lugtemission. Tillægget vil således ikke medføre ændringer i forhold til lugt. Genekriterierne for lugt vil fortsat være overholdt. Transporter Antallet af transporter vil være uændret i forbindelse med tillægget. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Beregningerne i IT-ansøgningssystemet viser, at tillægget i forhold til beregningerne medfører en marginal stigning i ammoniakemissionen. Stigningen er fra ca kg N/år til ca kg N/år. Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter 7 i Husdyrloven inden for en afstand af m fra anlægget. Det nærmeste ligger 4,6 km i nordvestlig retning. Der ligger en række 3 beskyttede enge, søer, moser og overdrev i en afstand på m fra ejendommen. Tillægget vil ikke have en påviselig miljømæssig effekt på naturarealer. De nærmeste Natura 2000 områder ligger ca. 6,3 km væk og vil derfor ikke blive påvirket af ammoniakemissionen fra staldanlæg og gylleopbevaringslagre tilhørende ejendommen Tange Søvej 83. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Alle udbringningsarealerne ligger uden for områder i nitratklasser, og beregningerne i ansøgningssystemet viser, at kravene til nitratudvaskning til overfladevand er overholdt. Den årlige udvaskning til overfladevand fra ejede/forpagtede arealer falder fra 71,8 kg N/ha til 51,2 kg N/ha/år. Faldet skyldes de særlige krav, der følger med udbringning af 2,3 DE/ha. Der er ingen udbringningsarealer i nitratfølsomt indvindingsopland. Udbringningsarealerne afvander til et fosfor- og kvælstoffølsomme Natura 2000 område, men kravene til fosforoverskud og kvælstofbelastning er overholdt. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder fortsat alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable. Yderligere vurderes det, at tillægget ikke vil have indflydelse på bilag IV-arter, planter eller dyr omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister, som findes eller kan forventes at leve i området omkring ejendommen samt på og omkring udbringningsarealerne. BAT Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Endvidere vurderer Viborg Kommune, at husdyrbruget efter tillægget fortsat kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. 5

7 1.3 OFFENTLIGHED Viborg Kommune har vurderet, at tillægget er af underordnet betydning for naboer, og der er ikke foretaget nabohøring. 1.4 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Tillægget til miljøgodkendelsen og den tidligere meddelte miljøgodkendelse gælder for husdyrbruget på Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro og gælder for alle landbrugsmæssige aktiviteter knyttet til ejendommen og den tilhørende husdyrproduktion med CHR nr Ejendommen har CVR nr Kim Møller Christensen ønsker at øge mælkeydelsen. Dyreholdet ved den ønskede produktion er præsenteret i tabel 1. Der ændres ikke i antallet af dyr i forhold til den allerede godkendte drift. Tabel 1. Oversigt over ansøgt dyrehold. Ansøgt produktion Dyregruppe Antal dyr Antal DE Malkekøer ,4 Kvier/stude (6-28 mdr.) Småkalve (0-6 mdr.) , ,4 Total 335,0 Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer i forbindelse med tillægget. Udbringningsarealerne ligger indenfor en radius på ca. 3,5 km fra ejendommen og i oplandet til Tange Sø/Gudenåen med udløb i Randers Fjord. Den yderste del af Randers Fjord er udpeget som Natura 2000 område. 1.5 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til kommunen. Ligeledes skal udskiftning af arealer anmeldes til kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan ske uden en ny godkendelse såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare, jf. 15 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 6

8 1.6 GYLDIGHED Tillægget skal være udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse. 1.7 RETSBESKYTTELSE Med dette tillæg følger 8 års retsbeskyttelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 1.8 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. GENERELLE VILKÅR På baggrund af ovenstående afsnit fastsættes/videreføres følgende generelle vilkår: 1. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsens og tillæggets vilkår. 2. Godkendelsen med tilhørende tillæg omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro, samt de udbringningsarealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen under CVR nr Tillægget bortfalder, såfremt tillægget ikke er udnyttet inden 2 år efter godkendelsens meddelelse. 4. Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, før landbruget foretager følgende: Ejerskifte af virksomhed Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år 5. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen og tillægget på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen og tillægget. 7

9 2 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 2.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. SAMT PLACERING I LAND- SKABET. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer, og de vurderinger, der blev foretaget i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2009 er fortsat gældende. Situationsplan er vist i bilag 1. 8

10 3 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 3.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING Da der ikke sker bygningsmæssige ændringer eller ændringer i dyresammensætning vurderer Viborg Kommune, at produktionen fortsat lever op til BAT-krav. Den ændrede mælkeydelse udløser ændring i vilkår 6, som beskrevet nedenfor. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles/videreføres følgende vilkår for husdyrhold og staldindretning: 6. Kvægbruget tillades drevet med et dyrehold på 175 årskøer, 152 kvier (6-28 mdr.) og 46 småkalve i alt svarende til 335 DE, idet mælkeydelsen er sat til l EKM. En lavere mælkeydelse kan ikke konverteres til et større antal køer eller opdræt. 7. Afvigelser indenfor de enkelte dyregrupper på 5 % tillades, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides. 8. Den godkendte produktion skal foretages jævnt fordelt over året. 9. Robotskraberen i staldafsnit 1 skal køre minimum 3 gange i døgnet. Følgende vilkår bortfalder, idet Viborg Kommune nu vurderer, at der ikke er hjemmel til at stille dette vilkår. 10. Ved næste gennemgribende renovering og senest ved første revurdering af miljøgodkendelsen skal foreligge forslag til og tidsplan for at bringe staldsystemet i staldafsnit nr. 1, 2 og 3 op til bedste tilgængelige staldsystem, i fald de anvendes til husdyrproduktion. 3.2 FODRING, ENERGI- OG VANDFORBRUG, SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND, AF- FALD, RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER OG DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD Tillægget medfører ikke ændringer vedrørende ovennævnte forhold. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår: 11. Det årlige vandforbrug skal registreres, og der skal være fokus på muligheder for reduktion af vandforbruget. Registrering skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen. 12. Det årlige energiforbrug skal registreres, og der skal være fokus på mulighederne for reduktion af energiforbruget. Registrering skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen. 13. Al udendørs vask ved anlægget skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevand til gyllebeholder. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning af husdyrgødning/spildevand. 9

11 11. Der skal foreligge dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald for eksempel i form af kvitteringer fra aftagende firmaer. 12. Tankning af diesel skal foregå på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til en olieudskiller, eller således spild kan opsamles. 13. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 14. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for alle, der færdes på bedriften og foreligge senest 3 måneder efter meddelelse af miljøgodkendelsen. 10

12 4 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 4.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE I ansøgt drift produceres uændret m 3 gylle. Opbevaringskapaciteten i gyllebeholderne ca m 3, svarende til en opbevaringskapacitet på 11,6 mdr. Der produceres en mindre del fast gødning. I nedenstående tabel gives en oversigt over de forskellige typer husdyrgødning m.v. der produceres, modtages og afsættes i den ansøgte produktion. Der modtages ikke længere svinegylle i bedriften i modsætning til tidligere. Tabel 2. Gødningsregnskab for Tange Søvej 83. Gødningstype Kg kvælstof Kg fosfor DE Kvæggylle ,7 Fast gødning ,3 Afsat husdyrgødning (kvæggylle) ,6 I alt til rådighed (kvæggylle) ,4 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Med tillægget gives der mulighed for at udbringe 2,3 DE/ha. Der er tilstrækkelige udbringningsarealer til rådighed. 4.2 FLYDENDE HUSDYRGØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Tillægget medfører ikke ændringer vedrørende gylleopbevaring. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning: 15. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild undgås. 16. Påfyldningspladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter perioden med daglig påfyldning af gylle er afsluttet og derudover efter enhver aktivitet. 17. Pumpen på den lille gyllebeholder må ikke anvendes til fyldning af gyllevogn. I stedet skal gyllevogn med sugetårn/kran. 11

13 4.3 FAST GØDNING INKL. DYBSTRØELSE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Tillægget medfører ikke ændringer vedrørende fast gødning. Der er ingen møddingsplads på ejendommen. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for opbevaring og håndtering af fast husdyrgødning: 18. I det omfang dybstrøelse ikke kan bringes ud og nedpløjes direkte, skal det anvendes som en del af flydelaget i gyllebeholderne på Tange Søvej

14 5 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 5.1 AMMONIAK OG NATUR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beregninger, der er fortaget ud fra beregningsmetoderne i godkendelsesbekendtgørelsen, viser, at fordampningen af ammoniak er kg N/år mod tidliere kg N/år. Med de gældende beregningsmetoder falder meremissionen fra 772 kg N/år til 705 kg N/år, idet udvidelser foretaget efter 2007 indgår i disse tal. Tillægget medfører så små ændringer i ammoniakemissionen, at Viborg Kommunes tidligere vurderinger uden videre kan videreføres. Det bemærkes, at alle staldanlæg og opbevaringslagre ligger længere væk end m fra 7 beskyttede naturområder. Ca. 4,5 km nordvest for anlægget ligger overdrevsarealer, som er det nærmeste 7 beskyttet naturområde. De nærmest beliggende naturarealer vil fortsat blive belastet væsentligt under det niveau, som afskæringskriterierne fastsætter. Det nærmeste Natura 2000 område er EF-habitatområde nr. 45; Gudenå og Gjerne Bakker, som ligger 6,3 km sydøst for staldanlæg og opbevaringsanlæg på ejendommen på Tange Søvej 83. Totalbelastningen på dette område kan beregnes til 0,00 kg N/år Det nærmeste Natura 2000 område i Viborg Kommune er EF-habitatområde nr. 34; Brandstrup Mose, som ligger 6,9 km nord-nordvest for staldanlæg og opbevaringsanlæg på ejendommen på Tange Søvej 83. Totalbelastningen på dette område kan beregnes til 0,00 kg N/år. VILKÅR På baggrund af ovenstående stilles fortsat ingen vilkår i forhold til ammoniak og natur. 5.2 LUGT, FLUER OG SKADEDYR, TRANSPORT, STØJ, STØV OG LYS MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Tillægget medfører ikke ændringer i ovennævnte gener. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår: 19. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal ejeren af ejendommen få udarbejdet en handlingsplan for reduktion af generne. Handlingsplanen skal godkendes af Viborg Kommune, og derefter gennemføres. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. 20. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse som minimum er i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratorium. 13

15 21. Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette snarest opsamles. 22. Transport af gylle gennem Højbjerg skal ske med lastbil og må kun finde sted i tidsrummet kl mandag til fredag. 23. Såfremt der indkommer klager over støj fra produktionsanlæg og dertil knyttede aktiviteter, vil Viborg Kommune indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder overholdes. 24. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor husdyrbrugets arealer. 14

16 6 PÅVIRKNING FRA AREALERNE 6.1 UDBRINGNINGSAREALERNE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE I IT-ansøgningen tilknyttet til tillægget er angivet, at bedriften råder over 110,3 ha udbringningsarealer mod 114,20 ha i den meddelte miljøgodkendelse. Der rådes endvidere over 138,6 ha aftalearealer med tredjemand. På ejede/forpagtede udbringningsarealer afsættes gødning svarende til 253,3 DE. Dyretrykket er 2,3 DE/ha. Arealændringerne i forhold til det allerede godkendte er således små, men dyretrykket på ejede/forpagtede arealer er øget, medens trykket på aftalearealer er mindsket. Skema med oversigt over udbringningsarealerne er præsenteret i nedenstående tabel. Tabel 3. Ejede/forpagtede udbringningsarealer. Arealernes placering fremgår af bilag 2. 15

17 Alle udbringningsarealerne ligger i nitratklasse 0. 0,39 ha ligger i fosforklasse II. Alle udbringningsarealerne ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsoplande og områder med indsatsplaner. Alle udbringningsarealerne ligger i oplandet til fosforbelastet Natura 2000 område. Udbringningsarealerne afvander til Randers Fjord via Tange Sø og Gudenåen. 6.2 AMMONIAKBELASTNING AF NATUROMRÅDER BESKYTTET AF 7 I LOV OM MIL- JØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUG MV., BESKYTTTET NATUR OG BESKYTTEDE VANDLØB. Tillægget medfører kun små ændringer i de ejede/forpagtede udbringningsarealer. Der er ikke nye udpegninger eller lignende, der kan ændre tidligere foretagne vurderinger. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår i forhold til 3 beskyttede naturtyper og vandløb: 25. Der skal være en dyrknings- og gødningsfri bræmme på mindst 2 meter omkring de beskyttede søer på eller ved mark nr. 3-0, 15-0, 16-0, 19-0, 20-0, 22-0, 26-0, 29-0 og 30-0 målt fra søens øverste brink. 6.3 KVÆLSTOF OG FOSFOR TIL FJORD & HAV MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Udbringningsarealerne afvander via Tange Sø til Gudenåen, som udmunder i Randers Fjord. Oplandet til Randers Fjord udgør km². Den årlige tilførsel i af næringsstoffer til fjorden i skønnes at udgøre ca tons kvælstof og ca. 130 tons fosfor til Randers Fjord. Den gennemsnitlige udvaskning af nitrat fra udbringningsarealerne på Tange Søvej 83 er i Farm N blev i miljøgodkendelsen fra 2009 beregnet til 70,80 kg N/ha/år. I IT-ansøgning nr knyttet til tillægget er beregnet en nitratudvaskning på 51,2 kg N/ha/år. Tillægget medfører således et fald i udvaskningen Faldet kan tilskrives de særlige krav til sædskiftet, der følger med et dyretryk på 2,3 DE/ha. Alle arealer ligger i opland til Natura 2000 område, som er overbelastet med fosfor (Randers Fjord). 0,39 ha af udbringningsarealerne ligger i fosforklasse II. Fosforoverskuddet på de ejede og forpagtede udbringningsarealer er 5,4 kg P/ha/år mod tidligere 4,5 kg P/ha/år. Det generelle krav til fosfor er overholdt med stor margin. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Tillægget medfører ikke et større antal dyr inden for oplandet, men dog et stigende antal DE som følge af øget mælkeydelse. Viborg Kommune har vurderet det omhandlede projekt i forhold til de af Miljøstyrelsen opstillede afskæringskriterier og har vurderet, at projektet lever op til de opstillede forudsætninger, således at projektet ikke skader det omtalte Natura 2000 område. Viborg Kommune baserer vurderingen på følgende: 16

18 Dyretrykket i det aktuelle opland (Randers Fjord) er ifølge Miljøstyrelsens oversigt over udvikling i husdyrtrykket siden 1. januar 2007 ikke steget. Viborg Kommune har ikke kendskab til andre kilder til nitratudvaskning end husdyrproduktioner, der har givet anledning til en væsentlig øget nitratudvaskning fra det aktuelle opland siden 1. januar Udbringningsarealerne udgør mindre end 1 promille af den samlede opland. (Der søges om anvendelse af knap 248,9 ha udbringningsarealer og oplandet til Randers Fjord udgør ca ha). Fosforophobningen i jorden vil ikke give anledning til, at fosfortilførslen til Randers Fjord vil stige med mere end 1 %. På aftalearealerne vil der ikke ske fosforophobning som følge af projektet, da dyretrykket på disse vil være lavt. På de ejede/forpagtede arealer vil et overskud på 5,4 kg P/ha år i retsbeskyttelsesperioden give et samlet over skud på ca. 43 kg svarende til en stigning på ca. 2 % i jordpuljen. Worst case kan således beregnes til 0,02 kg P/år * 110,3= ca. 2 kg P/år, hvilket er marginalt i forhold til den aktuelle fosfortilførsel til Randers Fjord. VILKÅR På baggrund af ovenstående bortfalder følgende vilkår i forhold til udvaskning af kvælstof og fosfor til fjord og hav: 26. Der skal være fosforbalance på ejede og forpagtede udbringningsarealer med fosfortal over 4. Vilkåret gælder enhver femårs periode efter Der skal senest i 2014 foreligge fosfortal for ejede og forpagtede udbringningsarealer. Fosfortallene må maksimalt være fem år gamle. 6.4 KVÆLSTOF TIL GRUNDVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ingen af udbringningsarealerne tilhørende ejendommen på Tange Søvej 83 ligger i nitratfølsomt indvindingsopland, og der er derfor ikke lavet beregninger i ansøgningssystemet for udvaskningen af nitrat til grundvand. Der kræves derfor ikke en højere andel efterafgrøder end de generelle krav foreskriver. Desuden ligger alle udbringningsarealerne udenfor område med indsatsplan. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at der ikke er behov for at anvende yderligere efterafgrøder end de, der følger med de særlige forudsætninger for at anvende 2,3 DE/ha. VILKÅR Baseret på ovenstående stilles ingen vilkår i forhold til kvælstof udvaskning til grundvand. 17

19 6.5 PÅVIRKNING AF ARTER MED SÆRLIGT STRENGE BESKYTTELSESKRAV (BILAG IV ARTER) MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der foreligger ingen oplysninger m.v., der kan ændre ved den vurdering, der blev foretaget i forbindelse med miljøgodkendelsen i VILKÅR Baseret på ovenstående stilles ingen vilkår i forhold til påvirkning af bilag IV arter. 18

20 7 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Anlæg, management m.v. er vurderet i forhold til BAT i forbindelse med miljøgodkendelsen fra Der bygges ikke nyt eller foretages ændringer, der kan have betydning i forhold til BAT. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at niveauet af BAT på ejendommen fortsat er tilfredsstillende VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår i forhold til BAT: 27. Ved fremtidige ændringer i produktionsprocesser eller råvarer, hjælpestoffer og produkter skal der tages højde for mulig forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik. 28. Ved tilsyn skal der redegøres for, hvilke renere teknologi der er indført på ejendommen samt i hvilket omfang der er sket substitution til mindre miljøbelastede råvarer og hjælpestoffer. 19

21 8 HUSDYRBRUGETS OPHØR Ved produktionsophør vil stalde, anlæg for opbevaring af husdyrgødning og lignende blive tømt og husdyrgødningen blive udbragt jf. gældende regler for herfor. Staldanlæg vil blive rengjort og der vil blive ryddet op på ejendommen. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Viborg Kommune vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for eksempelvis rotter. Endvidere vurderes det, at disse tiltag vil sikre, at ejendommen ikke kommer til at fremstå som et øde og forladt element i landskabet. Viborg Kommune vurderer endvidere, at gyllebeholderen der ligger for sig, skal fjernes af landskabelige hensyn, i fald husdyrbruget ophører VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår i forhold til husdyrbrugets ophør: 29. Den største gyllebeholder beliggende isoleret ved Tange Søvej skal fjernes i tilfælde af husdyrbrugets ophør. 20

22 9 EGENKONTROL OG DOKUMENTATION MILJØTEKNISK REDEGØRELSE I forbindelse med tillægget videreføres den tidligere beskrevne egenkontrol. VILKÅR På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for management og dokumentation: 30. Der skal på tilsynsmyndighedens forlangende forevises dokumentation for dyreholdets størrelse og sammensætning. 31. Virksomheden skal føre journal, der skal opbevares i mindst 5 år. Journalen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. I journalen registreres følgende: Skriftlige aftaler eller forpagtningsaftaler, der sikrer, at der rådes over tilstrækkeligt jord til opfyldelse af harmonireglerne. 32. Dokumentation i form af logbøger, kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførselsaftaler (af mindst 1 års varighed) samt grønt regnskab m.v. skal opbevares i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 21

23 10 SAMLET KONKLUSION Viborg Kommune vurderer: at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af: - nabobeboelser - Natura 2000-områder og natur i øvrigt - overfladevand - nitratfølsomme indvindingsområder - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer 22

24 11 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDER- RETNING 11.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED Virksomheden må i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 12, ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til lovens 12, stk. 3 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. Med hensyn til retsbeskyttelse af godkendelsen henvises til Lov om husdyrbrug m.v. 40. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 39, hvis: der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden, det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 7 om risikobetonede processer m.v. Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen af virksomheden skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op til revurdering mindst hvert 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 41. I tilfælde af at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 53, stk. 2, til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. 23

25 Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 71 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. altid være adgang for de personer, der af Viborg Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL Godkendelsen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Natur og Miljøklagenævnet, men sendes til Viborg Kommune, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Miljøklagenævnet ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentlig annoncering finder sted på Viborg Kommunes hjemmeside den 3. oktober 2013, og en eventuel klage skal være Viborg Kommune i hænde senest den 31. oktober 2013 før kontortids ophør. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt. En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. 81 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v UNDERRETNING OM GODKENDELSEN Kopi af godkendelsen er sendt til: Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Miljøministeriet, Naturstyrelsen Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sports iskerforbund, iskerforbundet.dk) 24

26 Friluftsrådet Limfjord Syd, Det Økologiske Råd, Dansk Ornitologisk Forening 25

27 12 BILAG Bilag 1: Situationsplan Bilag 2: Udbringningsarealer 26

28 BILAG 1: Situationsplan 27

29 Miljøgodkendelse Bilag 2. Udbringningsarealer. 28

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE af kvægproduktion på I/S Idasminde Kirkebakken 10, 7840 Højslev efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug maj 2015 Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Trafik og Miljø Dato: 16.12.2011 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 09/14 Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle.

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Niels Boserup Saltoftevej 7 4470 Svebølle DATO 4. november 2008 JOURNAL NR. 326-2008-34384 SAGSANSVARLIG Frederik Lund Weinreich/chso PLAN, BYG OG MILJØ Godkendelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Plan, Byg og Miljø 3. april 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer til Kalundborgvej 33, 4460 Snertinge Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 26702348 Faurbogaard v. Henrik Petersen

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Gammelager v/mogens Krarup Smidth Hjortsballevej

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 14. september 2011 af Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 14. september 2011 af Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 14. september 2011 af Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup Afgørelsesdato 25. januar 2016 Klagefristen udløber den 22. februar 2016 Søgsmålfristen udløber den 25. juli 2016

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 10-tilladelse af 13. januar 2010 for husdyrbruget Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup

Tillæg nr. 1 til 10-tilladelse af 13. januar 2010 for husdyrbruget Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup Tillæg nr. 1 til 10-tilladelse af 13. januar 2010 for husdyrbruget Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup Meddelt den 25. marts 2015 Klagefristen udløber den 22. april 2015 Søgsmålfristen udløber den 25. september

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej 28 6800 Varde I henhold til 12 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Godkendt 5. september 2016

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev ole@nannerup.net Den 17. juni 2013 Jungetvej 37 7870 Roslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 15. maj 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.04 20151 Jammerbugt Kommunes afgørelse Med hjemmel i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

TIDSFRISTFORLÆNGELSE

TIDSFRISTFORLÆNGELSE TIDSFRISTFORLÆNGELSE TILLÆG TIL 12 MILJØGODKENDELSE FOR KVÆGBRUGET KONGSTEDVEJ 14, 6500 VOJENS GIVET EFTER 12 STK. 3 LOV NR. 1486 AF 4. DECEMBER 2009 AF LOV OM MILJØGODKENDELSE MV. AF HUSDYRBRUG. 26. juni

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev Bertel Winther Klim Markvej 89 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere