Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Hørsholm Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Hørsholm Kommunes delvise afslag på aktindsigt"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: Henvendelse vedrørende Hørsholm Kommunes delvise afslag på aktindsigt Hørsholm Kommune har den 16. marts 2015 fremsendt en række henvendelser fra dig for perioden fra den 26. januar til den 10. marts 2015 til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. Dine henvendelser vedrører Hørsholm Kommunes afgørelser om delvist afslag på aktindsigt i kommunens kontrakter med X om levering af el samt oplysninger om udbud af de seneste to el-kontrakter. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at ikke alle de oplysninger, som Hørsholm Kommune har undtaget fra aktindsigt, er omfattet af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet oplysninger om blandt andet navne på kommunens medarbejdere, de pågældende medarbejderes kontaktoplysninger samt klokkeslæt ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Gitte Gerløv Telefon: EAN- Nr skriv til os via borger.dk EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på Det er videre Statsforvaltningens opfattelse, at oplysninger om for eksempel Xs indkøbsstrategier er oplysninger om forretningsforhold, der som udgangspunkt er omfattet af offentlighedslovens 30, stk. 2. Den af Hørsholm Kommune foretagne risikovurdering for økonomisk skade og dermed begrundelsen for at undtage de omhandlede oplysninger for aktindsigt har været holdt i for generelle og abstrakte vendinger og kommunen har således ikke med rette kunnet meddele afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 2, idet kommunen ikke nærmere har underbygget, sandsynliggjort eller redegjort for hvilke økonomiske tab af betydning aktindsigten vil kunne påføre X. Hørsholm Kommune anmodes på den baggrund om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til 1

2 anmodningen om aktindsigt i kontrakterne mellem Hørsholm Kommune og X efter offentlighedslovens regler. Statsforvaltningen har herved ikke taget stilling til, om Hørsholm Kommune med en anden og mere udførlig begrundelse vil kunne undtage oplysningerne fra aktindsigt. I det omfang Hørsholm Kommune efter fornyet stillingtagen til anmodningen om aktindsigt fortsat finder, at oplysningerne skal undtages efter reglerne i offentlighedsloven skal kommunen på ny overveje, om der skal foretages ekstrahering, jf. offentlighedslovens 34, eller om der kan meddeles aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed, der fremgår af offentlighedslovens 14, stk. 1. Statsforvaltningen skal i øvrigt bemærke, at forvaltningslovens regler om begrundelse ikke ses at være iagttaget ved Hørsholm Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt den 5. februar Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagen, at du ved af 26. januar 2015 forespurgte Hørsholm Kommune, om kommunen var interesseret i at købe el af Y. Den 27. januar 2015 oplyste Hørsholm Kommune, at man allerede havde en aftale på området. Du henvendte dig ved af 5. februar 2015 på ny til Hørsholm Kommune, og oplyste, at du var uforstående overfor, at du under en telefonsamtale med en af kommunens medarbejdere var blevet oplyst, at kommunen ikke havde gennemført udbud vedrørende indkøb af el. Du anmodede om en kopi af de sidste to gennemførte udbud vedrørende kommunens el-indkøb samt en kopi af de kontrakter, som Hørsholm Kommune havde indgået med X. Samme dag meddelte Hørsholm Kommune dig afslag med den begrundelse, at kontrakterne var fortrolige. Du gjorde ved af 6. februar 2015 Hørsholm Kommune opmærksom på, at du var af den opfattelse, at kommunen ifølge offentlighedsloven ikke kunne undlade at give aktindsigt i de ønskede dokumenter, og du opfordrede kommunen til at fremsende dokumenterne samme dag samt bekræfte, om der var eller ikke var gennemført udbud af de kontrakter vedrørende el-køb, der var underskrevet de seneste to-tre gange vedrørende perioden fra I en af 6. februar 2015 oplyste Hørsholm Kommune, at kommunen havde forstået din mail som en anmodning om aktindsigt i de to seneste udbud samt aktindsigt i kommunens kontrakter med X om levering af el. Kommunen meddelte, at de oplysninger, du anmodede om, ifølge kommunens opfattelse var omfattet af offentlighedslovens 30, nr. 2, og at kommunen derfor ville foretage en høring af X. Høringsfristen var i slutningen af uge 8, hvorefter du ville høre nærmere. Kommunen ville endvidere i sin afgørelse vurdere, om oplysningerne kunne undtages efter bestemmelsen i offentlighedslovens 33, nr. 3. Den 20. februar 2015 meddelte Hørsholm Kommune dig delvis aktindsigt, idet kommunen fremsendte følgende: 2

3 Vedhæftede er følgende dokumenter: Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse om ordregivende myndigheders køb af elektricitet af 14. juni 2011 Elaftale om Fastpris Optimering for år Rammeaftale om levering af el i perioden Elaftale om Mixpris inklusive risikostyring og prisoptimering for leveringsår Rammeaftale om levering af Elektricitet og Porteføljeforvaltning i leveringsperioden Strategidokument el køb El leveringsbetingelser april 2011 Leveringsbetingelser for salg af el erhverv Vi har modtaget Xs høringsvar. Der er foretaget sletning af tal og informationer som i henhold til X er af kommerciel og forretningsfølsom karakter. De slettede oplysninger, som i henhold til X som minimum er forretningsfølsomme, er: Alle priser både lofterne og prisen for PM-ydelserne Indkøbsstrategien som beskrevet i kontrakterne herunder hele Strategi-dokumentet da begge dele afspejler den måde som DONG Energys tradere ser på markedet, og hvordan dette udmønter sig i indkøbsstrategi for en given kunde. Det er oplysninger, som DONG tager penge for, og som vil kunne anvendes direkte til andre kunder. Endvidere kan kontrakten og strategidokumentet, hvis videregivet uden sletninger afsløre DONG Energys interne processer og forretningsgange. Personnavne (videregives ikke) Vi har vurderet Xs udstregninger og begrundelserne for disse, umiddelbart er enige i. som vi Vi vil derfor træffe afgørelse i overensstemmelse hermed, medmindre du fremsender bemærkninger, som giver anledning til en anden vurdering. Jeg vedhæfter på den baggrund den version af dokumenterne, hvor der er foretaget en overstregning af de følsomme oplysninger og skal bede om dine eventuelle bemærkninger hertil inden for 7 arbejdsdage fra i dag. Jeg skal understrege, at den endelige afgørelse først træffes, når vi har modtaget dine eventuelle bemærkninger, eller den nævnte frist er udløbet. Samtidig med den endelige afgørelse vil vi give klagevejledning, hvis vi ikke giver fuld aktindsigt. Den 25. februar 2015 meddelte du Hørsholm Kommune, at du var uenig i overstregningerne, og at du ønskede aktindsigt i dokumenterne i deres helhed. Du anmodede samtidig også om kopi af Hørsholm Kommunes kontrakter om levering af el tilbage fra 2011 samt oplysning om, hvorvidt el-kontrakterne fra 2011 omfattede andre/flere ydelser end levering af el. Du rykkede endvidere for svar på dit spørgsmål om kommunens udbud for leveringsårene 2011 og frem. Ved af 3. marts 2015 oplyste Hørsholm Kommune, at kommunen havde forstået din af 25. februar 2015 som en anmodning om yderligere aktindsigt, hvorfor man ville foretage endnu en høring af X, og at du ville høre nærmere efter 3

4 slutningen af uge 10. Du påpegede ved af samme dag, at du fortsat afventede svar på dine forespørgsler af 5. og 6. februar 2015 om, hvorvidt der havde været foretaget udbud, og at kommunen ikke havde overholdt 10 dages fristen for aktindsigt. Du rettede den 3. marts 2015 endvidere henvendelse til Folketingets Ombudsmand. Den 6. marts 2015 traf Hørsholm Kommune afgørelse om at give delvis aktindsigt i kommunens indgåede kontrakter med X i overensstemmelse med høringsbrevet af 20. februar 2015 med følgende begrundelse: Vi har modtaget dine bemærkninger vedrørende din anmodning om aktindsigt af 5. februar Nedenstående dokumenter fremsendes i deres fulde ordlyd: Leveringsbetingelser for salg af el erhverv B2B El leveringsbetingelser april 2011 For så vidt angår de øvrige dokumenter, giver dine fremsendte bemærkninger ved mail af 25. februar 2015 ikke anledning til en anden vurdering end den, som jeg har udtrykt ved min mail af 20. februar Vi lægger således vægt på Xs argumenter for de foretagne overstregninger og meddeler delvis aktindsigt i overensstemmelse hermed. Afgørelsen er truffet med hjemmel i offentlighedslovens 30, nr. 2, som jeg har citeret i min mail af 6. februar 2015, men som også for god ordens skyld vedhæftes denne mail. Jeg bemærker i den forbindelse, at der efter bestemmelsens forarbejder gælder en klar formodning for, at udlevering af de pågældende oplysninger (om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign.) vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning. Denne formodning ses ikke afkræftet ved dine bemærkninger. Det følger af offentlighedslovens 34 (vedhæftet), at hvis de hensyn, der er nævnt i blandt andet 30 kun gør sig gældende for en del af det dokument, der søges aktindsigt i, skal der som udgangspunkt meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det er baggrunden for, at de oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt, er fjernet fra de fremsendte dokumenter, således at du kan få aktindsigt i resten af dokumenternes indhold. Som svar på din anmodning af 25. februar 2015 om aktindsigt i kontrakter tilbage fra 2011 uden overstregninger, meddelte Hørsholm Kommune følgende i afgørelsen af 6. marts 2015: Svar på din henvendelse af 25. februar 2015 vedrørende supplerende ansøgning om aktindsigt i yderligere dokumenter for så vidt angår elkontrakter fra Vedhæftet er følgende dokumenter: Elaftale om fastpris for perioden 1. februar december 2010 iht. SKI rammeaftale

5 Fastprisaftale for perioden 1. august december 2011 B2B El leveringsbetingelser april 2011 Leveringsbetingelser for salg af el erhverv Elaftale mixpris 2012 Ændring af elaftale om mixpris 2012 Som tidligere oplyst har vi foretaget partshøring af X, og vi har i forlængelse heraf modtaget Xs høringsvar. Der er foretaget sletning af tal og informationer som i henhold til X er af kommerciel og forretningsfølsom karakter. For disse kontrakters vedkommende er der i højere grad tale om standardkontrakter, hvorfor omfanget af sletningen ikke er det samme, som ved de tidligere fremsendte specialkontrakter indgået for 2013 til og med De tidligere fremsendte kontrakter er ikke standardkontrakter. Slettede oplysninger: Alle priser Indkøbsstrategien som beskrevet i kontrakterne, da denne afspejler den måde som Xs tradere ser på markedet, og hvordan dette udmønter sig i indkøbsstrategi for en given kunde. Det er oplysninger, som X tager penge for, og som vil kunne anvendes direkte til andre kunder. Endvidere kan kontrakterne, hvis videregivet uden sletninger afsløre Xs interne processer og forretningsgange. Personnavne Vi har vurderet Xs udstregninger og begrundelserne for disse, som vi er enige i. Vi træffer derfor afgørelse i overensstemmelse hermed og meddeler delvis aktindsigt i overensstemmelse med det fremsendte. Også denne afgørelse er truffet med hjemmel i offentlighedslovens 30 og 34, som er vedhæftet, jf. også bemærkningerne ovenfor. Hvis du er uenig i de foretagne overstregninger, kan du fremsende din begrundelse herfor, hvorefter vi vil genvurdere afgørelsen på grundlag heraf.. Udbud af elektricitet: For perioden SKI rammeaftale For perioden Forsyningspligt (ikke udbud - ingen kontrakt) For perioden Fastprisaftale med X, under tærskelværdien, ikke udbudt For perioden Kommissionsvilkår. (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse om ordregivende myndigheders køb af elektricitet). Den 9. marts 2015 oversendte ombudsmanden din henvendelse til Hørsholm Kommune med anmodning om, at kommunen besvarede din henvendelse. 5

6 Den 10. marts 2015 klagede du til Hørsholm Kommune og oplyste, at du ønskede kommunens afgørelse om delvist afslag på aktindsigt indbragt for Statsforvaltningen. Hørsholm Kommune genvurderede herefter sagen den 16. marts 2015, hvor kommunen fastholdt sin afgørelse. Hørsholm Kommune oplyste i forbindelse med sagens fremsendelse til Statsforvaltningen, at kommunen i forbindelse med afgørelsen tillige havde overvejet meraktindsigt i de ønskede dokumenter, men at kommunen ikke havde fundet grundlag herfor ud fra de samme hensyn, som begrundede det delvise afslag på aktindsigt, jf. offentlighedslovens 30, nr. 2. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det tilsyn, som Statsforvaltningen udøver overfor en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelsen, så længe skønnet udøves indenfor de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningens udtalelse Formelle regler Begrundelseskravet i forvaltningslovens 24 indebærer, at en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter, og ved skønsmæssige afgørelser en angivelse af de hovedhensyn, der har været bestemmende ved skønsudøvelsen. Om fornødent skal begrundelsen desuden indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt betydning for afgørelsen. Statsforvaltningen bemærker, at Hørsholm Kommune ved sit afslag på aktindsigt den 5. februar 2015 ikke ses at have opfyldt forvaltningslovens bestemmelser om begrundelse. Materielle regler Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven 7, som har følgende ordlyd: 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. 6

7 Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i nævnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Det fremgår videre af offentlighedslovens 30, nr. 2: 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes. Bestemmelsen i offentlighedslovens 30, nr. 2, er identisk med bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 1 i offentlighedsloven af Om denne bestemmelse er det i Justitsministeriets betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 706, anført: Bestemmelsen i den gældende lovs 12, stk. 1, nr. 2, tilsigter at undtage oplysninger om konkurrencerelaterede erhvervsforhold fra retten til aktindsigt. Beskyttelsesinteressen er således erhvervsmæssige interesser. I de specielle bemærkninger til 30, nr. 2, i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen fremgår det endvidere: [ ] Bestemmelsen forudsætter - i modsætning til nr. 1 - at forvaltningsmyndigheden foretager en konkret vurdering, der falder i to led. Myndigheden skal først tage stilling til, hvorvidt der er tale om oplysninger vedrørende forretningsforhold m.v. Er det tilfældet, skal myndigheden dernæst foretage en vurdering af, om aktindsigt i disse oplysninger må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning. Der vil i forhold til oplysninger, der er omfattet af nr. 2, gælde en klar formodning for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning. Forvaltningsmyndighederne bør dog - som hidtil - indhente en udtalelse fra den, oplysningerne angår, for at få belyst risikoen for, at en udlevering af oplysninger om forretningsforhold m.v. vil medføre den nævnte risiko for økonomisk skade. Det fremgår af Justitsministeriets ovennævnte betænkning, side 653, at med hensyn til vurderingen af, om aktindsigt i oplysningerne vil have væsentlig økonomisk betydning, er det i forarbejderne til 12, stk. 1, nr. 2, anført, at aktindsigt skal nægtes, hvis det må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der typisk 7

8 af konkurrencemæssige grunde påføres den pågældende person eller virksomhed skade, navnlig økonomisk skade af nogen betydning. Kravet om, at risikoen for skade skal være nærliggende, indebærer, at myndigheden må foretage en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, der er tale om. Det skal fremgå, hvorledes det økonomiske tab vil eller kan indtræde som en følgevirkning af, at begæringen om aktindsigt imødekommes. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til undtagelsesbestemmelsens ordlyd, til konkurrencemæssige grunde eller tilsvarende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet. Justitsministeriet har i en konkret sag L.A , udtalt følgende: Oplysninger om den offentlige forvaltnings dispositioner må antages særligt at have pressens og offentlighedens interesser, og der er efter 1985-lovens 12, stk. 1, nr. 2, kun hjemmel til at undtage oplysninger af denne karakter fra aktindsigt for at beskytte private virksomheders interesser, når oplysninger om virksomhedens tilbud og almindelige forretningsbetingelser viser så meget om virksomhedens generelle drifts- eller forretningsforhold, at der må antages at være en nærliggende risiko for, at der påføres virksomheden økonomisk skade. Oplysninger om enkelte kontraktforhold, hvor kun det aftalte vederlag og ikke de øvrige kontraktvilkår, herunder arbejdets omfang, fremgår, vil ikke i almindelighed kunne undtages efter denne bestemmelse. I Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, side 530, er det om ovennævnte formodningsregel anført, at formodningsreglen ikke ændrer ved, at myndigheden (ud fra en principiel betragtning) fortsat skal foretage en konkret vurdering af, om udleveringen vil indebære en nærliggende risiko for, at der påføres virksomheden navnlig et økonomisk tab af nogen betydning. Statsforvaltningen kan for eksempel henvise til FOB 1993, side 294 (302) om afslag på aktindsigt i en sag om DSB s leje af to færger, FOB 2006, side 158, om aktindsigt i fakturaer og ombudsmandens udtalelse nr Sidstnævnte udtalelse vedrører en kommunes afslag på aktindsigt i oplysninger om beløb i et teleselskabs prisoplæg på leje af bygninger og arealer til digital teleinfrastruktur. Ombudsmanden udtalte i den forbindelse, at oplysningerne i prisoplægget var omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Derimod mente ombudsmanden ikke, at kommunen havde sandsynliggjort, at indrømmelse af aktindsigt i prisoplægget ville være af væsentlig økonomisk betydning for teleselskabet, hvorfor ombudsmanden henstillede til sagens genoptagelse. Ombudsmanden udtalte blandt andet: I (X) Kommunes oprindelige afslag på aktindsigt af 20. december 2011 var der helt generelt henvist til, at der var risiko for, at teleselskabets forhandlingsposition kunne blive væsentligt forringet i fremtiden, hvis oplægget blev almindeligt kendt. Kommunen henviste også til risikoen for, at den kunne blive mødt med et erstatningskrav, hvis kommunen gav den ønskede aktindsigt. Frygten for at blive mødt med et erstatningskrav og en generel henvisning til teleselskabets forhandlingsposition er ikke et tilstrækkeligt grundlag for at 8

9 undtage prisoplægget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. [ ] Prisoplægget er således efter sit indhold rettet til (X) Kommune og tager udgangspunkt i den prisstruktur, som kommunen vedtog i 2008, som havde ført til en fordobling af det hidtidige lejeniveau, og som teleselskabet derfor med prisoplægget tog afstand fra. Det er efter min opfattelse ikke på det foreliggende oplysningsgrundlag sandsynliggjort, at prisoplægget f.eks. skulle blive opfattet og brugt som et landsdækkende niveau med den virkning, at teleselskabet ikke ville kunne overleve. Jeg bemærker i den forbindelse også, at teleselskabets opfattelse af spørgsmålet kun er indhentet telefonisk, og at opfattelsen efter de foreliggende oplysninger på ingen måde er nærmere begrundet eller konkretiseret. FOB 2006, side 158, vedrører en kommunes afslag på aktindsigt i oplysninger om kommunens udgifter til en graffiti-konsulent. Kommunen havde givet afslag på aktindsigt i de fakturaer, konsulenten havde fremsendt til kommunen, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, med den begrundelse, at de indeholdt oplysninger om dennes særlige forretningskoncept med opbygningen af et særligt netværk med bl.a. ansatte i kommunen og andre samarbejdspartnere. Aktindsigt i fakturaerne kunne bevirke, at konsulenten ville lide et økonomisk tab, idet konkurrenter kunne kopiere konceptet, samarbejdspartnerne ville muligvis opsige samarbejdet og andre kunder kunne kræve samme særrabat, som den pågældende kommune havde fået. Ombudsmanden udtalte blandt andet: At oplysningerne efter deres karakter er omfattet af de omtalte oplysningstyper i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, er ikke tilstrækkeligt for at undtagelsesbestemmelsen kan finde anvendelse. Som nævnt, kræves det yderligere at det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Efter min gennemgang af sagen mener jeg ikke det kan anses for sandsynligt at aktindsigt i oplysningerne i fakturaerne i almindelighed vil have væsentlig økonomisk betydning for konsulentfirmaet. Jeg henviser navnlig til at eventuelle konkurrenter også uden indsigt i fakturaerne herunder i timeprisen til enhver tid vil kunne give Københavns Kommune (eller andre af firmaets kunder) attraktive tilbud på udførelsen af de omhandlede opgaver. Se hertil de sager der er omtalt i Folketingets Ombudsmands beretning for 1979, s. 294, og for 1987, s Heller ikke indsigt i navne på de myndigheder eller myndighedspersoner som har deltaget i møder med konsulentfirmaet, kan efter min mening afslås. Jeg henviser i den forbindelse til at enhver normalt har ret til indsigt i oplysninger om offentligt ansattes arbejdsopgaver, f.eks. hvilke ansatte i Københavns Kommune eller i Københavns Politi der arbejder med graffitibekæmpelse, jf. offentlighedslovens 2, stk. 3. Endelig henviser jeg til at det som konsulentfirmaet har anført i sin seneste udtalelse af 23. august 2005 om tidligere erfaringer i forbindelse med at kommunen gav Dem indsigt i hvilke ruter der blev optalt graffiti i, ikke er relevant i forhold til oplysningerne i den aktuelle sag. Oplysninger af denne karakter indgår ikke i de omhandlede fakturaer. Formålet med Deres aktindsigtsanmodning har i øvrigt ikke i sig selv betydning for om oplysningerne skal udleveres. Offentlighedslovens regler tager alene sigte på at regulere offentlighedens adgang til aktindsigt og ikke hvilken brug offentligheden vil gøre heraf. 9

10 Udgangspunktet er således at de dokumenter der er undergivet aktindsigt, kan offentliggøres, medmindre anden lovgivning er til hinder herfor. Jeg henviser til John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udgave (1998), s. 39. Myndighedernes synspunkt om at eventuelle konkurrenter ud fra indholdet af fakturaerne skulle få mulighed for at kopiere det særlige koncept som konsulentfirmaet har udviklet, forekommer mig i øvrigt ikke overbevisende. Jeg henviser navnlig til at fakturaernes indhold er af summarisk karakter og f.eks. ikke nærmere angiver indholdet af den præsterede rådgivning. Samlet set er det således min opfattelse at myndighederne ikke med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, kunne afslå at give Dem indsigt i fakturaernes oplysninger om (B) s netværk og timesats i forhold til Københavns Kommune. Det er herefter Statsforvaltningens opfattelse, at ikke alle de oplysninger, som Hørsholm Kommune har undtaget fra aktindsigt, er omfattet af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet oplysninger om blandt andet navne på kommunens medarbejdere, de pågældende medarbejderes kontaktoplysninger samt klokkeslæt ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Det er videre Statsforvaltningens opfattelse, at oplysninger om for eksempel Xs indkøbsstrategier er oplysninger om forretningsforhold, der som udgangspunkt er omfattet af offentlighedslovens 30, stk. 2. Det fremgår af Hørsholm Kommunes afgørelse af 6. marts 2015, at kommunen som begrundelse for afslaget har henvist til Xs oplysninger til kommunen om, at der er tale om oplysninger, som virksomheden tager penge for, og som vil kunne anvendes direkte til andre kunder, ligesom kontrakterne, hvis de videregives uden sletninger, vil kunne afsløre Xs interne processer og forretningsgange. Kommunen har desuden henvist til den ovenfor nævnte formodningsregel, hvorefter der efter forarbejderne til 30, nr. 2, gælder en klar formodning for, at udlevering af oplysninger omfattet af bestemmelsen vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden vil lide skade af nogen betydning. Det er herefter Statsforvaltningens opfattelse, at den af Hørsholm Kommune foretagne risikovurdering for økonomisk skade og dermed begrundelsen for at undtage de omhandlede oplysninger for aktindsigt har været holdt i for generelle og abstrakte vendinger, og at kommunen derfor ikke med rette har kunnet meddele afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 2. Kommunen har således ikke nærmere underbygget, sandsynliggjort eller redegjort for hvilke økonomiske tab af betydning aktindsigten vil kunne påføre X. Hørsholm Kommune anmodes på den baggrund om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til anmodningen om aktindsigt i kontrakterne mellem Hørsholm Kommune og X efter offentlighedslovens regler. I det omfang Hørsholm Kommune efter fornyet stillingtagen til anmodningen om aktindsigt fortsat finder, at oplysningerne skal undtages efter reglerne i offentlighedsloven skal kommunen på ny overveje, om der skal foretages ekstrahering, jf. offentlighedslovens 34, eller om der kan meddeles aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed, der fremgår af offentlighedslovens 14, stk

11 Statsforvaltningen har således ved denne udtalelse ikke taget stilling til, om Hørsholm Kommune med en anden og mere udførlig begrundelse kan meddele afslag i aktindsigt i de pågældende oplysninger. Statsforvaltningen beklager afslutningsvis den lange sagsbehandlingstid. Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Hørsholm Kommune og Folketingets Ombudsmand. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Gitte Gerløv 11

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende aktindsigt i Hørsholm Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende aktindsigt i Hørsholm Kommune Statsforvaltningens brev til en borger 2015-25948 Dato: 24-06-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt i Hørsholm Kommune I forlængelse af Statsforvaltningens udtalelse af 16. oktober 2015 har Hørsholm Kommune

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne.

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-48555 Dato: 19-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 12. juni 2016 klaget til Aarhus Kommune over kommunens afgørelse af 10. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-48575 Dato: 23-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 8. juni 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden. [A]s anmodning om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden. [A]s anmodning om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden [A]s anmodning om aktindsigt [A] har den 16. november 2018 skrevet til Region Hovedstaden om regionens afgørelse af 16. november 2018 om aktindsigt. Region Hovedstaden

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon.

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger om indkøbspris

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Radio 24syv s anmodning om aktindsigt

Radio 24syv s anmodning om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Kolding Kommune Radio 24syv s anmodning om aktindsigt 2. november 2018 Nyhedschef [A] har på vegne af Radio 24syv den 7. september 2018 klaget til Kolding Kommune over kommunens

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage,

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr A

Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr A Ankestyrelsens brev til Horsens Kommune Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr. 82.02.00-A53-4-18 5. september 2018 Horsens Kommune har den 10. august 2018 indbragt [borgers navn

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-80287 Dato: 12-01-2018 Henvendelse vedrørende Lolland Kommunes afgørelsen om delvis aktindsigt Du har den 29. oktober 2017 klaget over Lolland Kommunes afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Desuden har Køge Kommune ikke taget stilling til, om samarbejdskontrakten med bilag indeholder oplysninger, der er ekstraheringspligtige i medfør af offentlighedslovens 34, eller om kontrakten eller dele

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6072 Dato: 08-06-2017 Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt X har den 17. januar 2017 bedt Varde Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV v/ kontorchef i det kommunale tilsyn, Hanne Villumsen Den 5. november 2015 Det kommunale tilsyns kompetence Lov om kommunernes styrelse 48: Statsforvaltningen

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab. 20. februar 2018

Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab. 20. februar 2018 2018-6 Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab Et trafikselskab gav en journalist afslag på aktindsigt i størrelsen af det honorar, som et produktionsselskab modtog

Læs mere

Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester. 26. februar 2018

Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester. 26. februar 2018 2018-7 Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester Det Kongelige Teater gav en borger aktindsigt i en samarbejdsaftale mellem teatret og et orkester, men undtog oplysninger om orkestrets

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere