God anlægsstyring i kommuner og regioner. København den 15. december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God anlægsstyring i kommuner og regioner. København den 15. december 2008"

Transkript

1 God anlægsstyring i kommuner og regioner København den 15. december 2008

2 Forord Kommunalreformen har ændret ejendomsmassen betydeligt i kommuner og regioner. Endvidere er der med lanceringen af kvalitetsfonden sat ekstra fokus på standarden for offentlige bygninger. Med økonomiaftalerne for 2009 er udmøntningen af midlerne fra kvalitetsfonden faldet på plads. Det indebærer, at der i de kommende år vil blive afsat ressourcer til at forbedre de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældre- og sundhedsområdet. På den baggrund har KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Velfærdsministeriet i regi af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor igangsat en undersøgelse af kommunernes og regionernes praksis for styring og gennemførelse af anlægsprojekter. Undersøgelsen har søgt at identificere, hvilke forhold der spiller afgørende ind, når gennemførelse af anlægsprojekter skal gå planmæssigt både i forhold til tidsplan, kvalitet og økonomi. Resultaterne af undersøgelsen er uddybet i en rapport, som Ernst & Young har udarbejdet for parterne. Rapporten Kommuners og regioners gennemførelse af anlægsprojekter kan hentes på organisationernes hjemmeside. Denne pjece henvender sig generelt til kommunale og regionale politikere og topledere, dog således at afsnit vedrørende risici, styring af økonomien undervejs i projektforløbet samt krav til rådgivere hovedsageligt henvender sig til den administrative topledelse i kommunen eller regionen. Pjecen indeholder 7 gode råd til styring og organisering af anlægsprojekter. Rådene er bl.a. baseret på erfaringer fra de kommuner og regioner, der har deltaget i undersøgelsen, samt viden om bedste praksis for anlægsstyring i øvrigt. København, december

3

4 Indhold Godkend styringsmodellen politisk og anvend den aktivt... 5 Forlang et gennemarbejdet og realistisk budget... 7 Vurdér, kvantificér og følg op på risici... 9 Styr inddragelsen af brugere, medarbejdere m.v Op stil klare krav og forventninger til rådgivere og entreprenører Etablér og anvend en standardkøreplan for anlægsprojekter

5

6 Godkend styringsmodellen politisk og anvend den aktivt En overordnet styringsmodel for anlægsprojekter er en ramme, der fastlægger organiseringen og styringen af kommunens eller regionens anlægsaktiviteter. Styringsmodellen fastlægger de regler og værktøjer, der styrer kommunens/regionens anlægsprojekter og vil typisk indeholde retningslinjer for anlægsprocessens væsentligste delelementer: Hvilke faser projektet forventes at gennemløbe (der skelnes mellem idéoplægsfasen, projekteringsfasen, udførelsesfasen samt afslutningsfasen) Om den politiske forankring af det enkelte anlægsprojekt Hvorledes budget og tidsplan for anlægsprojektet udarbejdes Hvorledes anlægsprojektet skal organiseres og styres (fx krav om at samtlige byggesager organiseres som projekter, krav om at et speci - fikt projektstyringsværktøj anvendes osv.) Hvorledes brugere, medarbejdere m.v. skal inddrages Hvorledes samarbejdet med eksterne (rådgivere, entreprenører m.v.) skal tilrettelægges En standardkøreplan for anlægsprocessen fra A-Z. Fasernes start og afslutning giver beslutningstagere en naturlig anledning til at sige stop & go i processen. Stop, hvis de aftalte leverancer og resultater ikke foreligger og go, hvis de er til stede. For politikere kan faserne synliggøre, hvornår politikerne inddrages i processen og med hvilken rolle. Hvis en fase genåbnes af fx ledelse og politikere, bør det gøres klart, hvilke konsekvenser det har for budget og tidsplan at åbne en fase, der allerede er afsluttet. Det kan blive relevant, hvis der er ændrede politiske ønsker eller ændrede forudsætninger. Herudover skal faserne indeholde milepæle, som skal være nået, inden projektet fortsættes. 5

7 Samtidig kan der være et politisk ønske om, at der etableres et overvågningssystem eller en oversigt, der gør det muligt for politikerne løbende at følge med i status for implementering, det aktuelle ressourceforbrug samt det anvendte tidsforbrug. En politisk godkendelse af styringsmodellen kan sikre, at alle involverede aktører for det første kender deres rolle og ansvar i forbindelse med gennemførelse af et anlægsprojekt. For det andet kan det sikre, at både politikere og embedsmænd bakker op om og anvender modellen aktivt. Styringsmodellen skal være tilstrækkelig konkret til, at den kan anvendes i praksis. Det kan løses ved, at kommunen/regionen samler styringsmodellens retningslinjer i én projektguide, i én byggehåndbog eller ét sted på intranettet med link til de relevante vejledninger mv. Politikerne bør: kende faserne i et anlægsprojekt, og hvornår politikerne inddrages i processen sætte klare spilleregler for arbejdsdelingen mellem politisk og administrativt niveau respektere fastlagte spilleregler især i forhold til økonomistyring, have overholdelse af økonomiske forudsætninger som væsentligt succeskriterium også i fagudvalgene stille krav om at blive informeret om risici, om fremdrift i projektet samt om evt. ændrede forudsætninger. Topledelsen bør: sikre at styringsmodellen er forankret i hele organisationen sikre at styringsmodellen er anvendelsesorienteret sikre at styringsmodellen løbende vedligeholdes og opdateres sikre at alle anlægssager køres som egentlige projekter sikre, at der redegøres klart for konsekvenser af evt. ændrede politiske ønsker eller ændrede forudsætninger. 6

8 Forlang et gennemarbejdet og realistisk budget Når der skal udarbejdes et budget for anlægsprojektet, er der en tendens til, at administrationens første bud hænger ved senere hen. Det stiller krav om, at det første budgetskøn udarbejdes på et så sagligt grundlag som muligt. Og det stiller krav til politikerne om at give embedsværket den nødvendige tid til at udarbejde et kvalificeret budget. I de anlægsprojekter, hvor det er gået godt, har der været afsat tilstrækkelig tid til at planlægge og lave forundersøgelser inden den egentlige budgetproces. Til brug for anlægsbevillingen udarbejder kommunen/regionen typisk et budgetestimat i samarbejde med en ekstern rådgiver. I den forbindelse er det væsentligt at understrege overfor politikerne, at de tidlige skøn kan være forbundet med stor usikkerhed. I budgetestimatet til anlægsbevillingen bør kommunen/regionen indtænke de økonomiske konsekvenser af anlæggets efterfølgende drift, herunder, at den umiddelbart billigste løsning her-og-nu ikke nødvendigvis er den mest rentable i det lange løb, når driften indtænkes. Ved at beregne såkaldte levetidsomkostninger for forskellige driftsløsninger kan totaløkonomiske betragtninger inddrages. Fx bør der skeles til anlæggets fremtidige energiforbrug. Undersøgelsen har vist, at budgettet bør indeholde en post til intern projektstyring, og en post til uforudsete udgifter. Størrelsen på budgetposten til uforudsete udgifter bør dog ikke pr. automatik antage en bestemt størrelse, fx 10 pct. af anlægssummen. 7

9 I stedet bør den kvalificeres fra projekt til projekt. Posten til uforudsete udgifter bør reserveres til forhold, som kommunen/regionen ikke kunne have viden om på budgetlægningstidspunktet. Den må således ikke betragtes som en sovepude/buffer i forhold til den økonomiske styring. Med henblik på at få udarbejdet et realistisk budget, kan det overvejes at lade budgetestimatet blive udfordret og kvalitetssikret af eksperter med forskellig baggrund, fx med byggeteknisk viden, økonomisk viden og faglig ekspertise. Desuden vil en todelt bevilling (én til projektering og én til anlægget) muligvis også øge sandsynligheden for, at projektet overholder anlægsbevillingen. Politikerne bør: give embedsværket tilstrækkelig tid til at udarbejde et realistisk budget være bevidste om, at det første skøn kan være behæftet med usikkerhed kræve, at de langsigtede driftsøkonomiske omkostninger bliver belyst kræve, at budgettet og tidsplanen er kvalitetssikret. Topledelsen bør: sikre at der gennemføres indledende undersøgelser kommunikere klart om det første budgetskøns forudsætninger og forbehold sikre at der anvendes en velafprøvet budgetmodel evt. anvende en to-delt bevilling - en til projektering og en til selve anlægget afsætte midler til intern projektstyring samt uforudsete udgifter indtænke de økonomiske konsekvenser af den efterfølgende drift af anlægget. 8

10 Vurdér, kvantificér og følg op på risici Risikostyring bør udgøre en central del af kommunens og regionens projektstyring. En del af usikkerheden om økonomien i begyndelsen af et anlægsprojekt kan styres og indregnes i tid og budget for projektet, hvis kommunen/regionen gennemfører en risikoanalyse. Stort set alle de kommuner og regioner, som har indgået i undersøgelsen, anvender elementer af risikostyring, men det er ikke alle steder at der sker en systematisk gennemførelse af risikoanalyser og risikostyring. Udfordringen er derfor ikke at påbegynde arbejdet med risikostyring, men at inddrage risikoanalyser og risikostyring systematisk og struktureret i anlægsstyringen. Med andre ord handler det om at få risikostyringen flyttet op på dagsordenen. Risikoanalysen kan med fordel tage udgangspunkt i modellen nedenfor: Først gennemføres en risikoanalyse, hvor projektets væsentligste risici identificeres. De identificerede risici vurderes i forhold til sandsynlighed 9

11 for, at de indtræffer samt konsekvensen heraf. Med henblik på at imødegå de identificerede risici udarbejdes en risikostrategi. Den indeholder foruden risikoanalysen også en beskrivelse af de tiltag, der skal gennemføres for at imødegå de identificerede risici. Gennem anlægsprocessen er det vigtigt, at der løbende sker opfølgning på risikoanalysen. Risici, der er på vej til at indtræffe, skal således identificeres og imødegås. Såfremt risici er prissat i projekteringsfasen, bør der følges op på dette som en del af risikostyringen. Der bør medtages en løbende prissætning af tilbageværende risici og en vurdering af, hvad dette indebærer for den tilbageværende tid, økonomi m.m. Når projektet er afsluttet, bør risikostyringen evalueres til brug for kommende projekter. Politikerne bør: forlange at der udarbejdes en risikoanalyse for de store og komplicerede projekter forlange løbende at blive orienteret om status på de identificerede risici samt i den forbindelse om der evt. skal træffes foranstaltninger til at imødegå risici, respektere at en risikoanalyse ikke udelukker, at indtrufne begivenheder kan indebære fornyet drøftelse af projektets omfang og sammensætning i kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Topledelsen bør: sikre at der arbejdes aktivt med risikostyring sikre at de væsentlige risici i risikoanalysen prissættes sikre at der følges op på risikostyringen som en fast del af opfølgningen på projektets tidsplan, budget og kvalitet sikre at der i opfølgningen sker en revurdering af prissætningen af resterende og eventuelt nye risici samt at det indkalkuleres i budgettet. 10

12 Styr inddragelsen af brugere, medarbejdere m.v. I de anlægsprojekter, hvor det er gået godt, har man gjort interessentinddragelse til en væsentlig del af projektets styring. Det handler om at involvere de relevante brugere, medarbejdergrupper og følgegrupper i projektforløbet. Det kan fx ske ved etablering af referencegrupper eller følgegrupper til projektet, eller afholdelse af borgermøder eller høringer. Interessenterne skal dog inddrages på de rigtige tidspunkter i forløbet og helst allerede i opstartsfasen. Interessenterne har sjældent stor erfaring med anlægsprojekter, men til gengæld kan de fx som kommende brugere af nybyggede bygninger bidrage til at afdække, hvilke funktioner bygningen skal understøtte. Imidlertid skal det også fremgå klart, hvilken rolle og råderum brugerne har. Stærke brugerinteresser kan således få en udgiftsdrivende effekt dels på den indledende vurdering af økonomien i et anlægsprojekt og dels på økonomistyringen undervejs i projektet. Samtidig kan kommunikation og åbenhed til brugere og medarbejdere om forløbet i projektet være med til at aflive mytedannelser. Kommunikationen kan ske gennem elektroniske portaler, nyhedsbreve og lignende. Flere kommuner og regioner har lavet spilleregler for, hvordan interessenter bør inddrages ved gennemførelse af anlægsprojekter, jf. eksempel nedenfor. 11

13 Boks: Standardmodel for interessentinddragelse. Interessenterne er bl.a. repræsenteret i anlæggets byggeudvalg, og deres rolle er at orientere de bagvedliggende interessentgrupper om byggeprocessen. Inden projektstart modtager medlemmerne af byggeudvalget en køreplan fra den tekniske afdeling. Køreplanen gennemgås med byggeudvalget før projektstarten. Af køreplanen fremgår det, hvad målet med interessentinddragelsen er, hvilken rolle byggeudvalget har generelt og i de enkelte faser, hvilke forpligtelser udvalgsmedlemmerne har, hvad der forventes af dem, hvilke faser projektet skal gennemløbe, herunder tidsplan, økonomi og rollefordelingen i faserne. Politikerne bør: sikre, at kommunens/regionens styringsmodel indeholder klare retningslinjer for interessentinddragelse kræve at blive orienteret om forløbet af dialogen med interessenter, være opmærksomme på de økonomiske konsekvenser, såfremt projektet efter påbegyndelsen justeres i forhold til opståede brugerinteresser være bevidste om det politiske ansvar for, at brugerinteresser ikke kommer til at virke uforholdsmæsigt udgiftsdrivende. Topledelsen bør: sikre at projektets væsentligste interessenter identificeres i startfasen, fx gennem en interessentanalyse, hvor interessenternes betydning for projektet og deres rolle i processen afklares fastlægge og kommunikere spillereglerne for interessentinddragelsen ud, således at der sker en forventningsafstemning om inddragelsen med interessenterne gå i dialog med interessenterne om deres behov og lad disse indgå i projektets forløb. 12

14 Styr økonomien aktivt undervejs Det er væsentligt at holde fokus på en aktiv økonomisk og byggefaglig styring undervejs i anlægsprojekterne. Til brug for den byggefaglige og den økonomiske opfølgning kan kommunen/regionen anvende skabeloner for, hvilke punkter der løbende skal følges op på ved projektledelsens møder (fx udeståender, økonomi og projektstatus). Herudover er det helt afgørende, at kommunen/regionen anvender et dispositionsregnskab, der løbende følger op på forbruget. Et dispositionsregnskab indebærer, at ikke blot modtagne regninger, men også foretagne dispositioner er registreret og indgår i vurderingen af projektets økonomi. Ligeledes er det afgørende, at posten til uforudsete udgifter styres stramt, således at midlerne rent faktisk anvendes til udgifter, der ikke kunne være forudset og ikke til at lukke huller i den løbende proces. Derfor skal der holdes nøje regnskab med, hvad posten til uforudsete udgifter anvendes til, og hvem der anviser dem. I en stor del af de analyserede anlægsprojekter har der været søgt om tillægsbevillinger undervejs. Der er imidlertid forskel på, hvorvidt tillægsbevillingen er givet lige før anlægsregnskabet er aflagt, eller om den er søgt, mens processen stadig var i gang og med angivelse af en konkret årsag. Er tillægsbevillingen søgt til slut, giver det indtryk af en hovsaløsning for at sikre, at den samlede bevilling ikke overskrides. Hvis kommunens/regionens styringsmodel indeholder klare krav om, hvordan der afrapporteres om økonomien, herunder afvigelser i forhold til det oprindelige skøn, vil det også tilskynde politikere og projektansvarlige i øvrigt til løbende at følge op på disse forhold. 13

15 Endelig kan det konstateres, at det kun er i et fåtal af kommunerne og regionerne, at der udarbejdes egentlige evalueringsrapporter. Evalueringspraksis i de undersøgte anlægsprojekter er oftest kendetegnet ved at foregå uformelt. En obligatorisk, skriftlig evaluering af anlægsprojekterne vil forbedre opsamlingen af den læring, der kan uddrages fra anlægsprocessen. Læringen kan derved mere systematisk indgå i de fremadrettede processer og projekter. Politikerne bør: sikre at overholdelse af økonomi indgår som væsentligt succeskriterium for vurderingen af projektets succes også i fagudvalgene sikre at der følges op på projektets samlede økonomi, herunder afvigelser i forhold til de oprindelige skøn kræve at posten uforudsete udgifter i den forbindelse udspecificeres og begrundes kræve at der udarbejdes skriftlige evalueringsrapporter, og at disse behandles politisk. Topledelsen bør: sikre at kommunen/regionen har et projektstyringsværktøj, der giver mulighed for fremadrettet styring (fx gennem prissætning af risici og early warning ift. risikomomenter) sikre at der sker en tæt og regelmæssig økonomisk og byggefaglig opfølgning gennem disponeringsregnskaber og faste skabeloner (økonomisk og faglig færdiggørelsesgrader) sikre at post til uforudsete udgifter styres stramt. 14

16 Opstil klare krav og forventninger til rådgivere og entreprenører I alle analyserede anlægsprojekter har der været anvendt ekstern rådgivning i et eller andet omfang. Valget af rådgiver spiller en stor rolle i forhold til at opnå et succesfuldt anlægsforløb. En deltager i undersøgelsen har fx udtalt: Man skal have eksterne rådgivere på store projekter det er umuligt uden. Man har ikke sædvanligvis kompetencen in-house. Men man skal være enormt kritisk i forhold til valg af ekspertise. Kommunens/regionens samarbejde med rådgiveren bør præges af dialog, tillid og fagligt modspil. Det er ikke sundt med blind tillid til en rådgiver, og kommunen/regionen må i det enkelte projekt vurdere, om det som bygherre er nødvendigt at føre opsyn med byggepladsen. For at vurdere, hvem der er bedst til at udføre en byggeopgave, kan kommunen/regionen bruge de såkaldte nøgletal for byggeriet (entreprenørernes karakterbog). Nøgletallene er let tilgængelige og indeholder oplysninger om entreprenørens evne til at overholde tidsfrister, arbejdsmiljø, kundetilfredshed og antallet af mangler ved afleveringen. Se boks nedenfor: Nøgletal for byggeriet Byggeriets Evaluerings Center (BEC) råder over nøgletal for byggeriet for knap 500 virksomheder, som med fordel kan anvendes, når kommuner og regioner vælger samarbejdspartner i anlægsprocessen.med en såkaldt notesbog fra BEC kan kommuner og regioner også anvende nøgletallene til at fokusere på egne stærke og svage sider som bygherre. Bygherrens notesbog består således af en sammenvægtning af alle de projekter, som bygherren har fået evalueret. Med notesbogen kan kommuner og regioner benchmarke deres egen indsats som bygherre mod andre bygherrers samt i forhold til gennemsnittet. Læs mere på www. byggeevaluering.dk 15

17 Dette har seks kommuner allerede benyttet sig af. Og kommunen/regionen vil kunne se en entreprenørs nøgletal blot ved at forlange, at byggevirksomheden viser tallene. En kommune, der har anvendt nøgletallene, har fx udtalt: Vi ser helt klart fordele ved at anvende nøgletal. Entreprenøren er mere opmærksom og gør sig umage han får jo karakterer efter sin indsats. På den måde får vi et bedre produkt og en bedre proces. Politikerne bør: sikre at valg af ekstern rådgiver træffes på baggrund af en kvalificeret vurdering evt. stille krav om, at nøgletal (fx fra Byg-geriets Evaluerings Center) indgår i udvælgelsen af ekstern samarbejdspartner, undgå at valget af rådgiver alene er et spørgsmål om, hvem der er den billigste. Topledelsen bør: sikre sig, at samarbejdspartneren besidder den rette ekspertise (fx ved at formulere tildelingskriterierne således at det er eksplicit, hvilke krav der stilles til fx branchekendskab, kompetencer mv.) overveje at benytte nøgletal fra Byggeriets Evaluerings Center i tildelingskriterierne overveje at inddrage de relevante vejledninger på området, fx Erhvervsog Byggestyrelsens Bygherrevejledning og KL s Håndbog for den kommunale bygherre, Foreningen for Rådgivende Ingeniørers ydelsesbeskrivelser. 16

18 Etablér og anvend en standardkøreplan Når kommunen/regionen skal have forankret sin styringsmodel for anlægsprojekter i kommunalbestyrelsen/regionsrådet samt i kommunens/ regionens organisation, er det væsentligt at få nedskrevet nogle generelle spilleregler for forløbet i et anlægsprojekt. Det er derfor vigtigt, at kommunen/regionen får etableret en køreplan, der kan anvendes ved gennemførelse af anlægsprojekter. En sådan køreplan skal naturligvis være tilstrækkelig rummelig til at favne dels forskelligartede projekter, dels forskelligartet fokus fra politikere, borgere m.fl. Herudover er det væsentligt, at køreplanen afstemmes med den projektstyringsmodel, som kommunen/regionen måtte have i øvrigt, ligesom køreplanen skal tage højde for kommunens/regionens overordnede politiske og administrative organisering. Som et resultat af anlægsundersøgelsen er der fremkommet et forslag til en standardkøreplan for anlægsprojekter. Forslaget til standardkøreplan er vedlagt som bilag til denne pjece. Standardkøreplanen tager stilling til, hvilke aktiviteter der skal gennemføres i de fire faser i et anlægsprojekt: Idéoplægsfasen, projekteringsfasen, udførelsesfasen samt afslutningsfasen. Herudover gives der forslag til, hvilke aktiviteter der bør bringes frem på politisk niveau, og hvornår dette mest hensigtsmæssigt kan ske. 17

19 Bilag: Standardkøreplan for anlægsprojekter 1. Idéoplægsfasen 2. Program-, Forslags- og Projekteringsfasen Politisk niveau Udarbejd plan for politisk proces. Fastlæg politisk udvalgstilknytning entydigt. Principvedtag projektet. Godkend projektet politisk. Godkend/frigiv anlægsbevillingen. Kommuniker klart om indhold, tidsplan og økonomi og risici (forventningsafstemning). Orienter evt. om fremdrift og evt. ændringer i projektet. 3. Udførelsesfasen 4. Afslutningsfasen Orienter evt. om fremdrift og evt. ændringer i projektet. Godkend anlægsregnskab. Drøft den skriftlige evaluering. Økonomi Afklar eksisterende, interne retningslinjer for økonomi og tidsplan. Udarbejd første budgetskøn, herunder overslag på afledte driftsomkostninger (tænk totaløkonomi). Tildel formelt ressourcer til den interne projektledelse. Tildel ressourcer til uforudsete udgifter pba. en kvalificeret vurdering af disses størrelse. Kvantificér projektets risici og indregn disse som budgetusikkerheder. Tidsplan Udarbejd overordnet tidsplan, herunder angivelse af kritiske tidspunkter. Intern organisation og styring Kvalitet og indhold Definer behov og ønsker. Udarbejd ideoplæg for projektet. Afklar om projektets indhold er i overensstemmelse med kommunens/regionens eksisterende politikker og planer, fx lokalplaner. Afklar eksisterende, interne retningslinjer for organisering af anlægsprojekter. Fastlæg organisationsplan for anlægget, herunder entydig placering af projektets ansvar, ledelse og referenceforhold. Nedsæt byggestyregruppe med ad- Udarbejd deltaljeret budget. Udarbejd skøn til anlægsbevilling baseret herpå. Udarbejd budget for drift, inventar og udstyr. Vurder sammenhæng til overordnet investeringsplan. Foretag kvalitetssikring af budgettet, evt. gennem ekstern review (typisk ved større projekter). Opret og ajourfør disponeringsregnskab. Tag aktiv stilling til brugen af incitamenter over for rådgiver og entreprenør i kontrakten. Ajourfør periodiseret anlægsbudget. Følg op på budgettet løbende og ajourfør disponeringsregnskab. Udarbejd detaljeret tidsplan. Ajourfør detaljeret tidsplan. Udarbejd byggeprogram (evt. rådgiver) og disponeringsforslag, jf. også nedenfor. Godkend byggeprogram og disponeringsforslag. Afklar kommunikations- og samarbejdslinjer mellem projektets parter. Godkend tilsynsplan. Sikr byggetilladelser og andre myndighedsgodkendelser. Afhold løbende opfølgningsmøder i byggestyregruppen. Udarbejd referater fra møder i bygge- Afhold løbende opfølgningsmøder med rådgiver Afhold løbende opfølgningsmøder i byggestyregruppen. Udarbejd referater fra møder i byggestyringsgruppen og byggemøder. Udøv bygherreansvaret aktivt (tilsyn og kontrol med Afslut og aflæg anlægsregnskab. Ajourfør driftsbudget. Frigiv garanti efter 1-års eftersyn. Gennemgå anlæg for mangler. Gennemgå anlæg for mangler. Udarbejd plan for udbedring af mangler. Udarbejd vejledning for anlæggets fremtidige drift. Evaluer projekt og sørg for at læringspunkter anvendes 11

20 Anbefalinger til god anlægsstyring 1. Idéoplægsfasen 2. Program-, Forslags- og Projekteringsfasen gang til nødvendige kompetencer. styringsgruppen. Udpeg projektleder med de nødvendige faglige og projektlederkompetencer. Opret projektdokument for projektet. Registrer stamdata (ejerforhold, BBR, evt. bygningers beskaffenhed, servitutter, planforhold mv.) i projektplanen. Gennemfør nødvendige foranalyser (behov, funktion, risiko). Godkend afslutning af fase I. Risikostyring Gennemfør risikoanalyse og vurder sandsynlighed og konsekvens. Udbudsproces og samarbejde med eksterne Inddragelse af interessenter Afklar behov for udbud. Udarbejd udbudsstrategi. Vælg entrepriseform og udbudsform. Identificer interessenter og gennemfør en interessentanalyse. Udarbejd strategi for styret interessentinddragelse (kommissorium). Gennemfør indledende inddragelse af interessenter (til fx idegenerering og information). Ajourfør projektdokument for projekt. Godkend afslutning af fase II. Fastlæg med udgangspunkt i risikoanalysen en risikostrategi og tiltag til at imødegå risici. Udbyd evt. rådgiveropgaven. Indgå kvalitetssikret kontrakt med rådgiver. Kontroller rådgivers forsikringer og sikkerhedsstillelse. Udarbejd byggeprogram (rådgiver). Udbyd evt. projekteringsopgaven. Udarbejd dispositionsforslag og projektforslag pba. godkendt byggeprogram (rådgiver). Udbyd leverandøropgaven. Kontroller entreprenørs forsikringer og sikkerhedsstillelse. Indgå kvalitetssikret leverandøraftale. Gennemfør (formel) høring (af interne og eksterne interessenter, herunder evt. parter). Forelæg evt. projektforslag for borgere. 3. Udførelsesfasen 4. Afslutningsfasen rådgiver og entreprenør). fremadrettet. Træf de nødvendige beslutninger på baggrund af opfølgning. Koordiner sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Ajourfør projektdokument for projekt. Godkend afslutning af fase III. Arkiver, journaliser mv. Afslut projektdokument for projekt. Gennemfør 1-årseftersyn. Gennemfør 5-års-eftersyn. Godkend afslutning af fase IIII. Følg løbende op på risikoanalysen og iværksæt evt. nye tiltag. Afhold projektgennemgangsmøde med entreprenøren. Tjek entreprenørs plan for styringen af logistikken. Klargør anlæg til aflevering. Evaluer risikoanalysen og risikobegrænsende tiltag. Aflever anlægget. Gennemgå mangler. Udbedr mangler. Orienter løbende berørte interessenter om evt. væsentlige ændringer. Gennemgå og evaluer anlægget med interessenter/brugere. 12

21 KL Weidekampsgade København S Danske Regioner Dampfærgevej København Ø Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K Velfærdsministeriet Holmens Kanal København K

Styring af anlægsprojekter i Assens Kommune

Styring af anlægsprojekter i Assens Kommune Styring af anlægsprojekter i Assens Kommune Forord Principper for styring af anlægsprojekter i Assens Kommune henvender sig til personer i kommunen som er involveret i anlægsprojekter og er et redskab

Læs mere

Kommuners og regioners gennemførelse. endelig rapport. Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor. 3. november 2008

Kommuners og regioners gennemførelse. endelig rapport. Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor. 3. november 2008 Kommuners og regioners gennemførelse af anlægsprojekter endelig rapport 3. november 2008 Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund for og

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Forslag til tilpasset anlægsproces Fra ide til nøgle med fokus på planlægningsfasen. v/bo Colbe, Deloitte, Nuuk

Forslag til tilpasset anlægsproces Fra ide til nøgle med fokus på planlægningsfasen. v/bo Colbe, Deloitte, Nuuk Forslag til tilpasset anlægsproces Fra ide til nøgle med fokus på planlægningsfasen v/bo Colbe, Deloitte, Nuuk Bygge- og anlægskonference den 23. og 24 september 2014 Processen skal sikre En smidig politisk

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 25. november 2015 2015-257 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Aabenraa Kommune. Forvaltningsrevision Anlægsstyring

Aabenraa Kommune. Forvaltningsrevision Anlægsstyring Anlægsstyring Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion 3 2.1 Anbefalinger 3 3 Arbejdshandlinger 4 4 Anlægsstyring 5 4.1 Styringsgrundlag 5 4.2 Styringsinformation 6 5 Bilag 1 Forvaltningsrevision i beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.).

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Havvindmøllepark ved Samsø - 2.oktober 2000. Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). 1.Forudsætninger: Fase 3 er i denne sammenhæng defineret som fasen efter opnåelse af myndighedsgodkendelse (VVM-samlet

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring

NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Udkast NOTAT DEPARTEMENTET [Navn] Dato 17. maj 2011 J. nr. Center for Veje og Broer Karsten Kirk Larsen Telefon 33 92 38 95 kkl@trm.dk Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2 1. Baggrund

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere