Kontrolinstruks harmoni 2009/ undtagelsen på 2,3 DE/ha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks harmoni 2009/2010 - undtagelsen på 2,3 DE/ha"

Transkript

1 Kontrolinstruks harmoni 2009/ undtagelsen på 2,3 DE/ha 1 =

2

3 Kolofon Kontrolinstruks 2010 Harmoniundtagelsen Denne instruks er udarbejdet af Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010 Bidragyder(e): Plantedirektoratet, Sektor for Miljø Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN(Tryk): ISBN(Web): =

4 Indholdsfortegnelse 1. Formål Retsgrundlag Love og bekendtgørelser Ændringer i forhold til tidligere planperiode Almindelige bestemmelser Generelt Udvælgelse af kontrolsteder Varsling af kontrolbesøg Tidsfrister for kontrollens gennemførelse Kontrollens omfang og gennemførelse Gennemførelse af kontrolbesøg Virksomhedsoplysninger Beskrivelse af kontrolrapporten Tilknytning af virksomhed til opgaven Udfyldelse af kontrolrapportens generelle punkter: Gennemgang af kontrolrapportens enkelte punkter: Behandling af kontrolrapporter Kontrollørens opgaver Sagsgang for OK-sag Sagsgang for en høringssag Afslut sagen i DCK og Captia Distriktskontorets registrering og ekspedition af kontrolrapporter Frist for indsendelse af kontrolrapporter m.m Instruksens ikrafttrædelse og ajourføring Kontaktpersoner i Sektor for Miljø Instruksens ikrafttræden Tillæg A: Beregning af DE (Husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1) Tillæg B: Betingelser for at udnytte undtagelsen (Husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 2) Tillæg C: Liste over skemaer og gødningsplansystemer, der er godkendt Tillæg D: Liste over afgrøder der tæller som bælgplanter Tillæg E: Standardforside til ekstra materiale Tillæg F: Standardside til videresendelse af høringssvar eller mangel på samme Tillæg G: Skærmkopier af kontrolrapporten... 24

5 1. Formål Kvægbrug må efter harmonireglerne højst udbringe husdyrgødning svarende til 1,7 DE/ha. Harmonireglerne er en udmøntning af Nitratdirektivet, som siger at der maksimalt må udbringes 170 kg N/ha. Danmark har fået en undtagelse i forhold til Nitratdirektivet og hermed må kvægbrug, der opfylder en række nærmere angivne betingelser, dog udbringe husdyrgødning svarende til højst 2,3 DE/ha. Den nuværende undtagelse er gældende indtil Ved kontrolbesøget undersøges det, om kvægbrug, der ønsker at udnytte undtagelsen på 2,3 DE/ha, opfylder de særlige betingelser. Denne kontrolkampagne, der udgør en del af den samlede kontrol af harmoniregler 2009/10, ønskes udført i januar - februar, således at ompløjningstidspunkt for græsmarker kan kontrolleres ved et markbesøg. Herudover har jordbruger mulighed for at rette op på evt. konstaterede fejl i planlægning vedrørende harmoniforhold. Ved kontrollens gennemførelse er det vigtigt at holde sig for øje, at tilladelsen til den danske undtagelse på 2,3 DE/ha er givet på betingelse af, at der føres kontrol med overholdelsen af de særlige betingelser, som EU har stillet. 2. Retsgrundlag 2.1. Love og bekendtgørelser Bekendtgørelse nr af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli Harmonireglerne gælder for alle dyrehold på mere end 3 dyreenheder. Reglerne er beskrevet i bekendtgørelsens kapitel 10, samt i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Selve undtagelsen findes i 27, stk. 3, og betingelserne for den fremgår af bekendtgørelsens bilag 2. Bekendtgørelsens bilag 1 og 2 findes som tillæg A og B til denne instruks Ændringer i forhold til tidligere planperiode Nærværende kontrolinstruks erstatter kontrolinstruks af december Kontrollen udføres som en elektronisk kontrol i VAKS on- og offline. I tilfælde af driftsforstyrrelse i VAKS anvendes skærmkop ier af kontrolrapporten. Disse findes bagerst i denne instruks (tillæg G) og på intranettet (Kontroller > Kontrolinstrukser > Instrukser fra SMJ > 4091 Harmoniforhold). På grund af indførelse af den fælles indberetning - Enkeltbetalingsordningen er det ikke længere obligatorisk at lave markplan, men der skal senest den 21. april 2010 være udarbejdet en gødningsplan. Denne gødningsplanlægning kan enten ske ved hjælp af de sædvanlige A-skemaer eller ved den elektroniske indberetning EHA., hvor siderne 4 og D indeholder oplysninger om afgrødevalg. For økologer desuden siderne 6 og 7. =

6 3. Almindelige bestemmelser 3.1. Generelt Reglerne om harmoniforhold 2009/10 er nærmere beskrevet i Plantedirektoratets Vejledning og skemaer for planperioden 2009/ Udvælgelse af kontrolsteder Der skal udarbejdes 50 stk. kontrolrapporter i alt i denne kampagne. Kontrollen skal udføres på kvægbrug samtidig med kontrol af dyreordninger eller kontrol af gødningsregnskab og harmonireglerne. Kontrollen skal i videst muligt omfang gennemføres på virksomheder, der ikke blev kontrolleret for undtagelsen sidste år. Der er ikke på forhånd udtrukket kontroladresser, men Sektor for Miljø har fået udarbejdet en rapport over potentielle virksomheder: smj013_undtagelsen_for_kvægbrug_2009. Rapporten udtrækker alle de virksomheder, der opfylder følgende kriterium: Der er i gødningsregnskabet for 2007/08 angivet at undtagelsen anvendes i den indeværende eller efterfølgende planperiode. Hvis undtagelsen blev anvendt i 2006/07 vil det også fremgå. I løbet af januar 2010 vil listen blive opdateret med oplysninger fra gødningsregnskabet for 2008/09 efterhånden som de bliver indberettet og indlæst i VAKS. Adresserne kan findes, ved at se en rapport i Crystal Report. Åben Infoview Crystal Report Server i Citrix. Åben mappen Public Folders og herefter mappen Sektor_SMJ. Åben VAKS mappen, herefter mappen 2009 og find rapporten smj013_undtagelsen_for_kvægbrug_2009. Den seneste rapport ser du ved at trykke på View Latest Instance. Tidligere har hvert distrikt udarbejdet et excel-ark over de besøgte adresser vedr. Harmoniundtagelsen. Dette er ikke længere et krav, da adresserne ikke længere skal indlæses i Unique. Kontrolløren skal forud for kontrolbesøg telefonisk kontakte virksomheder fra udtrækket og spørge, om virksomheden har planlagt at benytte undtagelsen i 2009/10. Hvis der svares bekræftende på dette, udføres der en kontrol af betingelserne for undtagelsen. Hvis der svares benægtende anføres dette på en liste. Det er således ikke alle adresser i udtrækket der skal gennemgås. Der stoppes, når distriktets mål for gennemførte kontrolbesøg er nået. Listen over virksomheder der benægter at have anvendt undtagelsen, skal ved kampagnens afslutning sendes til Sektor for Miljø senest den 1. april 2010 (sektoren undersøger efterfølgende om der er overensstemmelse mellem virksomhedens oplysninger om undtagelsen i det indsendte gødningsregnskab 2009/10 og de oplysninger, der blev afgivet ved den telefoniske henvendelse). Den ovennævnte telefoniske kontakt vedrørende kontrol af undtagelsen bør så vidt muligt tages tidligst 48 timer forud for planlagt kontrol af dyreordninger. I udkast til Dakar budgettet er de 50 kontrolbesøg fordelt på de enkelte distrikter med nedenstående fordeling. Fordelingen afspejler fordelingen af undtagelsesbrug i Danmark. Aalborg Ringsted Odense Vejen Viborg Århus 11stk. 3stk. 1stk. 17stk. 14stk. 4stk.

7 3.3. Varsling af kontrolbesøg Ifølge lov om retssikkerhed skal virksomheder mv. som hovedregel varsles forud for et kontrolbesøg. Varslingen skal ske skriftligt 14 dage inden kontrolbesøget. Denne hovedregel kan dog fraviges, hvis formålet med kontrollen forspildes ved varsling. Når kontrolbesøget ikke er varslet, skal kontrolløren være ekstra opmærksom på at fortælle jordbrugeren, hvad det er han/hun ønsker at kontrollere. Herudover skal der afleveres et brev, der informerer om, hvad formålet er med kontrollen. Et standardinformationsbrev, der henviser til retssikkerhedsloven, er udarbejdet af KJK og skal bruges ved uvarslede kontrolbesøg. Reglerne omkring varsling er beskrevet mere fyldigt i instruksen om generelle forhold ved kontroller fra KKE Kontrolbesøg vedrørende harmoniforhold bør som udgangspunkt aftales forud for besøget, så virksomheden kan have de nødvendige papirer hjemme. Jordbruger skal oplyses om hvilket bilagsmateriale, der skal være tilgængeligt for kontrolløren, og oplyses om, at der vil blive foretaget markkontrol af græsmarker, der er planlagt omlagt. Anvend varslingsbrevet SMJ_4061HU_10_varsling, som ligger i Captia. Husk, at der ikke ved den forudgående kontakt til virksomheden må varsles for kontrol af dyreordninger! Kontrol af dyreordninger må tidligst varsles 48 timer før kontrolbesøget Tidsfrister for kontrollens gennemførelse Kontrol skal foretages på virksomheden i perioden 4. januar 26. februar Sikkerhedsforskrifter vedrørende kontrolbesøg Ved kontrollen skal Plantedirektoratets generelle sikkerhedsforskrifter for distrikterne følges. Forskrifterne er udarbejdet af sikkerhedsudvalget og findes på intranettet under Sikkerhed > Sikkerhedsforskrifter. Veterinære forskrifter for, hvordan man forholder sig på ejendomme med husdyr, er beskrevet i KKE s instruks om generelle forhold ved kontroller, som trådte i kraft 1. januar Kontrollens omfang og gennemførelse 4.1. Gennemførelse af kontrolbesøg Kontrolbesøget gennemføres ved, at kontrolløren med henblik på udfyldelse af kontrolrapporten gennemgår relevant materiale med brugeren af virksomheden. De i kontrolrapporten anførte oplysninger vedrørende dyreenheder, bedriftstype m.m. skal opgøres på baggrund af bekendtgørelsens regler. Der tages først og fremmest udgangspunkt i den evt. foreliggende markplan og i den driftsansvarliges mundtlige oplysninger samt eventuelt i øvrigt materiale på virksomheden f.eks. gødningsplan, herunder skema A2 2009/10, hvis disse foreligger, eller i besætningslister, kassebog, regnskabsbilag, effektivitetskontrol eller enkeltbetalingsordningsansøgning. Bemærk, at det ikke længere er obligatorisk at udarbejde markplan 1. september eller gødningsplan 31. marts. I stedet kan man anvende den fælles indberetning (ansøgning om enkeltbetaling, som har erstattet hektarstøtten), der skal ind sendes senest den 21. april Virksomhedsoplysninger Virksomheden identificeres ved: brugers navn, adresse, postnr., by samt CVR-nr. =

8 4.3. Beskrivelse af kontrolrapporten Kontrolrapporten foreligger i VAKS on- og off-line under kontrolopgaven 4091HU_ Tilknytning af virksomhed til opgaven. Adresserne er ikke lagt ind i DCK på forhånd. Man skal derfor tilknytte virksomheden til opgaven i DCK-on-line. Opgaven skal oprettes under virksomhedens CVR-nr. Herefter kan man tjekke den ud off-line, før man tager på kontrolbesøg. Når en virksomhed er tjekket ud, ligger kontrolopgaven off-line. Husk: Når du tilknytter virksomheden til kontrolopgaven i DCK-online, så skal den oprettes under virksomhedens CVR-nr. og ikke virksomhedens P-nr. Det er også muligt at tilknytte virksomheden off-line, hvis man gerne vil have mulighed for at lave en kontrol uden at have tjekket virksomheden ud hjemmefra. Det kræver, at man på et eller andet tidspunkt har tjekket en virksomhed ud til kontrollen. Derved ligger kontroldata off-line, indtil man tømmer databasen igen. Tilknyt virksomhed On-line: - Gå ind i DCK maksimér billedet. - vælg Tilknyt virksomhed vælg fysisk kontrol og udtag til fysisk kontrol - virksomhed - fremsøg virksomhed på CVR-nr (tryk ctrl F11) - Stå i nr. og find CVR-nr. ved at trykke på piletasten (husk at oprette under CVR-nr!) - find opgave kode ved at taste 4061 og trykke på tab eller brug listen (ctrl l) - vælg opgave 4061HU_10 - udfyld kontrol tidligst ( ), - udfyld kontrol senest ( ), - udfyld udtræksårsag (Undtagelsen) (U+tab) - gem (ctrl s) og tjek, at der automatisk er tilføjet sagsnummer (forbindelse til Captia OK?) - afsæt flueben i markér - tryk på alloker kontrollør, - markér sagen - stå i initialer og vælg fra listen med ctrl l - gem (ctrl s) Start af Off-line - Vælg Off-line ikonet på skrivebordet eller under START>Programmer>VAKS>Offline applikation - Vælg menupunktet Funktion og Logon til off-line database - Log on med initialer og adgangskode DCK_XXX - Vælg menupunktet Overførsel til off-line>udveksling Tjek sag ud til din bærbare PC - Vælg fanebladet Tjek ud ( tjek-ud-billedet ) - Vælg knappen Opret forbindelse i bunden til venstre - Tjek at dine initialer er udfyldt i kontrollør - Vælg knappen Søg (slet evt. først distriktsnummeret, hvis du skal finde en bedrift i et andet distrikt) - Hvis du er allokeret til mange sager, så kan du søge på opgaven, ved at trykke F11 og skrive hele navnet 4061HU_10 - Vælg de ønskede sager ved at afsætte flueben (dobbeltklik i feltet) - Vælg knappen Tjek ud (nederst højre hjørne) maskinen arbejder er færdig når der står synkronisering afsluttet - Læs evt. loggen (her kan du se, hvad der er tjekket ud) og gem evt. loggen, hvis der er en fejlrapport, som du vil have hjælp til at håndtere

9 - Luk dialogen vha. knappen Luk - Forbindelsen afbrydes vha. knappen Afbryd forbindelse Tilknytning af virksomhed off-line: Vælg Off-line ikonet på dit skrivebord eller under START>Programmer>VAKS>Offline applikation Vælg menupunktet Funktion og Logon til off-line database Log on med initialer og adgangskode DCK_XXX Vælg menupunktet Virksomhed og Vedligehold skemaer Søg kontrolordningen frem (4061HU_10) Stå i CVR-nr. Tryk på det grønne plus-tegn Tast CVR-nr. og tryk på tab virksomhed oprettet off-line gem (ctrl s) stå i den grå skemalinie i blokken oprettet skema Tryk på det grønne plus-tegn Udfyld alle felter: Skematype skal være KSK Udtræksårsag skal være Undtagelsen, (u + tab) Svarfrist skal være Gem (ctrl s) Tryk på Opret registreret skema og herefter vis skema Skriv navn og adresse på kontrollør og distrikt Udfyld kontrolrapporten, som under pkt Navn, adresse og CVR-nr. skal skrives manuelt, hvis du ønsker at udskrive brevet på bedriften. Når sagen skal tjekkes ind, vil den ikke stå på listen i tjek ind automatisk Tryk på menupkt. overførsel til off-line og udveksling Tjek herefter ind som normalt = 4.5. Udfyldelse af kontrolrapportens generelle punkter: Udfyld Kontrollørskema (KSK) - Vælg menupunktet Virksomhed og Vedligehold skemaer - Søg på kontrolopgaven (Indtast opgavekoden og Ctrl + F11) - Søg evt. derefter på bedriften (indtast CVR-nr. eller navn/adresse og Ctrl + F11, eller ved at bladre via de blå pile) - Vælg knappen Vis skema og udfyld skemaets faneblade, jf. pkt i kontrolinstruksen - Skemaet kan løbende gemmes ved at taste Ctrl+s. - Når skemaet er udfyldt trykkes på Kontrol af skema.. Du bliver spurgt om du vil gemme skemaet, og du svarer bekræftende. - De konstaterede valideringsfejl og overtrædelser vises. - Tilret kontrollørskemaet så valideringsfejl forsvinder. - Luk vinduerne indtil du bliver bedt om at vælge statustype - Der skal nu vælges statustype (fysisk kontrol ok, fysisk kontrol ej ok, åben) Besøgsdata Følgende punkter skal udfyldes: -tidspunkt for varsling af besøg, eller - hak for at der er udleveret retssikkerhedsbrev -tidspunkt for kontrolbesøgets begyndelse + kontrollørens initialer -dato og tid for kontrolbesøgets afslutning noteres -navnet på den der var til stede ved kontrolbesøget

10 4.6. Gennemgang af kontrolrapportens enkelte punkter: Pkt. 1 Et kvægbrug er i denne forbindelse en landbrugsbedrift, hvor mindst 2/3 af husdyrholdet (opgjort i dyreenheder, jf. husdyrbekendtgørelsens bilag 1) er kvæg, jf. bekendtgørelsens 27, stk. 3. Du skal udelukkende tage udgangspunkt i driftslederens oplysninger om antallet og sammensætningen af DE på bedriften. Opgørelsen skal baseres på det forventede antal DE i planperioden 2009/10, og der skal ved vurderingen ikke reguleres for planlagte leverancer af husdyrgødning eller for lagerforskydninger af husdyrgødning. Der sættes et hak, hvis: - kvæg udgør mindre end 2/3 af dyreholdet (opgjort i DE). - du ved kontrol på et blandet husdyrbrug er tvivl om, hvorvidt 2/3 af dyreholdet udgøres af kvæg. Du skal da redegøre for opgørelsen i feltet yderligere oplysninger. Pkt. 2 Der sættes et hak, hvis der ikke foreligger et af følgende: en gødningsplan på et godkendt skema (indberetning til enkeltbetalingsordningen eller virksomhedens mark- og gødningsplan 2009/10 (se tillæg C for godkendte skemaer)). - der foreligger en anden type optegnelse, hvoraf det fremgår, hvilke afgrøder der p.t. findes på markerne. - du ud fra driftslederens oplysninger kan finde frem til, hvilke afgrøder der p.t. findes på markerne. Pkt. 3 Der sættes et hak, hvis: - det ikke er angivet i virksomhedens mark- eller gødningsplan 2009/10 (hvis denne er udarbejdet) eller i indberetningen til enkelbetalingsordningen, hvis den allerede er foretaget, at virksomheden har planlagt at benytte undtagelsen. Der er en afkrydsningsrubrik, der kan benyttes, men der er ingen formkrav til denne oplysning. Den skal dog være dateret og underskrevet. - driftslederen ved kontrolbesøget oplyser, at det ikke er planlagt at benytte undtagelsen. Pkt. 4 Der sættes et hak, hvis: - der er planlagt dyrkning bælgplanter i planperioden 2009/10 f.eks. planlagt dyrkning af ærter, hestebønne, lucerne, lupin, rød - eller hvidkløver. Se listen i tillæg D. Der må dog gerne dyrkes byg/ærtehelsæd eller byg/ærte-grønkorn, såfremt der i disse marker er udlæg af rent græs. Der må også dyrkes græsmarker med under 50 pct. kløver (bemærk, at der ikke må dyrkes græsmarker med under 50 % lucerne). Siden 1. august 2005 har det ikke været tilladt at dyrke havre/ærtehelsæd med græsudlæg. Du skal ved fastlæggelse af afgrødetype udelukkende tage udgangspunkt i virksomhedens afgrødeangivelse i markplanen eller, hvis en sådan ikke foreligger, i tilsvarende optegnelser. Såfremt der ikke findes en markplan eller tilsvarende på bedriften, skal du benytte driftslederens mundtlige oplysninger. Det skal ikke indgå i denne kontrolrapport, om virksomheden dyrkede bælgplanter i planperioden 2008/2009, uanset om disse afgrøder først blev høstet i starten af planperioden 2009/10. Men hvis der blev dyrket bælgplanter ud over de tilladte i 2008/09, og virksomheden i 2008/09 udnyttede undtagelsen, skal du kontakte Sektor for Miljø, idet virksomheden så kan udtages til almindelig harmonikontrol for planperioden 2008/09. Pkt. 5 Der sættes et hak, hvis: - der er etableret bælgplanter i planperioden 2009/10 f.eks. kløvergræs med mere end 50 % kløver. Du kan konstatere dette ved at tjekke om planlagte bælgplanter allerede er etableret eller

11 ved at du opdager det i marken, hvis du er ude for at tjekke om græsmarker i omdrift er ompløjede ved kontrollen. Pkt. 6 Der sættes et hak, hvis: der ikke foreligger en underskrevet erklæring om, at der ikke udbringes husdyrgødning i perioden 31. august til 1. marts på et græsareal, som pløjes i samme periode. Erklæringen kan være i form af: - en underskrevet og dateret gødningsplan, - et underskrevet og dateret gødningsregnskab eller - anden form for dateret og underskrevet dokument Der er ingen formelle krav til udformning af erklæringen, dog skal den være dateret og underskrevet. Se også tillæg B, pkt. 3. Der sættes ikke hak, hvis: - der efterfølgende udfærdiges og forevises en erklæring, enten ved kontrolbesøget eller indtil 7 dage herefter, så sættes der ikke hak. - virksomheden ikke har planlagt at ompløje græsarealer i planperiod en 2009/10. I dette tilfælde skal der ikke foreligge en erklæring. Ved græsarealer forstås alle arealer med græs, dvs. arealer som er udlagt med permanent græs, græs i omdrift og arealer med græsudlæg. Pkt. 7 Der sættes et hak, hvis: - det fremgår af markplanen eller tilsvarende optegnelser, at virksomheden har planlagt at omlægge græsmarker i omdrift eller græsmarksefterafgrøder i planperioden. - driftslederen ved kontrolbesøget oplyser, at det er planlagt at omlægge græsmarker i omdrift eller græsmarksefterafgrøder i planperioden. Pkt. 8 Der sættes et hak, hvis: - der er sat et hak i pkt. 7 og markerne er ompløjet ved kontrollen. Du skal foretages en markkontrol på de marker, der er planlagt omlagt i planperioden. Du skal vurderes, om disse marker er ompløjet. Kontrollen omfatter en visuel vurdering af hele arealet, idet der dog i tilfælde af snedække frilægges 1 m 2 pr. 10 ha, dog mindst et felt pr. mark. Bemærk, at græsarealer i omdrift gerne må nedvisnes tidligere i planperioden, og at der gerne må nedfældes flydende husdyrgødning på disse arealer. Der må ligeledes etableres en efterfølgende afgrøde på nedvisnede græsarealer f.eks. ved direkte såning. Arealerne må blot ikke pløjes i planperioden eller udsættes for en jordbehandling svarende til pløjning f.eks. gentagne harvninger i en dybde på cm. Græsmarksefter-afgrøder må hverken nedvisnes eller nedpløjes før 1. marts. Pkt. 9. Yderligere oplysninger Rubrikken anvendes fortrinsvis, hvis sagen ikke kan afsluttes af kontrolløren. Det skal anfør hvilket punkt, kommentaren omhandler, samt hvorfra oplysningen stammer. Oplysninger kan skrives, hvis: - besvarelsen af et punkt ønskes uddybet - der er tvivl om besvarelsen af et punkt. Dette kan f.eks. omfatte oplysninger om, at det ikke var muligt at få fremlagt tilstrækkelig information - der er andre forhold, der skal inddrages i sagsbehandlingen - jordbruger under kontrolbesøget fremsætter bemærkninger til de konstaterede forhold. =

12 Pkt. 10 Der sættes et hak, hvis: -der ikke er sat hak i nogen af punkterne 1-8. Afslutning af kontrolbesøget Rapporten gemmes og der udskrives et brev, som underskrives og udleveres til jordbruger. Jordbruger oplyses om, at kontrollen er afsluttet/sættes i høring. Såfremt rapporten sættes i høring, oplyses driftslederen om hvilke betingelser for at benytte undtagelsen på 2,3 DE/ha, der ikke var opfyldt. Hvis det viser sig at undtagelsen ikke kan anvendes/ikke anvendes (hak i pkt. 1-3), så gemmes kontrollen og der udskrives ikke brev. Sagen skal have status ÅBEN, som ændres til ANN, når sagen er tjekket ind. Ekstra materiale Såfremt der er ekstra materiale til en kontrolrapport, skal dette skannes og registreres i Captia Alt ekstra materiale, der vedrører kontrolrapporten, f.eks. kopier af markplaner m.m., skal fremsendes, selv om oplysningerne fremgår af kontrolrapporten, således at der ikke ligger yderligere materiale vedrørende en sag på distriktskontorerne. 5. Behandling af kontrolrapporter 5.1. Kontrollørens opgaver Gennemførelse af det fastlagte antal kontrolbesøg Det er vigtigt, at der i hvert distrikt udarbejdes det angivne antal kontrolrapporter (se afsnit 3.2 om udvælgelse af kontrolsteder). Hvis antallet af budgetterede besøg ikke nås inden 1. marts 2010, skal distriktslederne i god tid give besked til såvel Sektor for Miljø som til Kontrolkoordineringsenheden. Afhjælpning af problemer med at nå kontrollen aftales f.eks. på koordineringsmøderne. Høring og opfølgning Kontrolløren skal afslutte sager, hvor betingelserne efter det foreliggende er opfyldt, samt iværksætte høring i de tilfælde, hvor betingelserne ikke er opfyldt Sagsgang for OK-sag Når der ikke er sat hak i nogen af punkterne 1-8, kan sagen afsluttes og der skal sættes et hak i pkt. 10. Der dannes et OK-brev, som underskrives og udleveres til jordbruger. Skriv et ok-brev - Kontrollørskema er gemt og der er ingen fejl i Vis kontrolresultat - Vis kontrolresultat lukkes og Kontrollørskema lukkes - på Vedligehold skema vælges Brevskabelon - vælg ok-brev SMJ_4061_HU_10_OK-brev - tryk på Dan brev - rediger i brevet - vælg Gem - udskriv brevet, som sendes/udleveres til virksomheden

13 - luk Word ved at trykke på X øverst til højre i billedet - luk dine skærmbilleder til du er ude i Vedligehold skemaer - gem og vælg status FSO Sagsgang for en høringssag I forbindelse med igangsætning af høring, skal kontrolløren gennemgå kontrollen med jordbruger og gøre opmærksom på de betingelser, der ikke er opfyldt. Hvis der er sat hak i pkt. 4, 5, 6 eller 8, så skal sagen sendes i høring. Hvis der er sat hak i pkt. 5 og/eller pkt. 8 skal virksomheden informeres om, at den ikke kan benytte undtagelsen på 2,3 DE/ha i planperioden 2009/10. Hvis erklæringen om udbringning af husdyrgødning mangler, hak i pkt. 6 eller hvis der er planlagt bælgplanter, hak i pkt. 4, så skal virksomheden informeres om at der skal indsendes erklæring og/eller revideret gødningsplan til distriktskontoret inden for 7 dage i så fald afsluttes sagen. Erklæringen kan også udfyldes under kontrolbesøget, hvis jordbruger ønsker at gøre dette og sagen kan afsluttes. Hvis erklæringen eller gødningsplan ikke er modtaget inden for 7 dage, sættes sagen i høring. Skriv et høringsbrev - når kontrollørskemaet er udfyldt og gemt, vælges knappen Kontrol af skema - vælg knappen Vælg brevskabelon - markér den ønskede brevskabelon - vælg knappen Dan brev og udfyld de relevante felter. Læs brevet igennem og rediger det nødvendige. - vælg Gem - udskriv brevet, som sendes/udleveres til virksomheden - luk Word ved at trykke på X øverst til højre i billedet - luk skærmbillederne, indtil du er ude i Vedligehold skemaer - gem og vælg status FJL Jordbruger skal, inden 14 dage fra høringens iværksættelse, sende sit eventuelle svar på høringen til distriktskontoret. Et evt. høringssvaret og kontrollørens evt. bemærkninger skannes og registreres i Captia. Sager, der ikke afsluttes af kontrolløren Hvis manglende oplysninger eller andet gør det umuligt for kontrolløren at afslutte kontrollen, kan hele sagen, efter forudgående aftale med sektoren, sendes til Sektor for Miljø. I SMJ tages herefter stilling til, om kontrollen kan afsluttes, eller der skal foretages høring. I kontrolrapportens felt til yderligere oplysninger skal kontrolløren oplyse om baggrunden for, at sagen oversendes, uden at denne er afsluttet eller sendt i høring. Sagen gemmes med status Åben i offline og med status FJL i on-line. Notatpligt Hvis du mundtligt modtager oplysninger vedrørende den kontrollerede virksomhed, som har betydning for sagens afgørelse skal du ifølge offentlighedsloven 6 skrive et notat. Notatskabelon kan findes i CAPTIA. Du åbner notatskabelonen efter du har fundet sagen frem i systemet, herefter fletter du oplysninger om sagsnummer etc., og når du har noteret de oplysninger du har modtager, registrerer du med det samme dit notat på sagen. Såfremt jordbruger telefonisk kommer med et høringssvar, udarbejder kontrolløren et notat med svaret, der skannes og registreres i Captia. =

14 5.1.3 Afslut sagen i DCK og Captia Tjek sag ind til Sorgenfris database - vælg menupunktet Overførsel til off-line og Udveksling - vælg fanebladet Tjek ind - vælg knappen Opret forbindelse - vælg de ønskede sager ved at afsæt te flueben (dobbeltklik i feltet) - vælg knappen Tjek ind - læs evt. loggen (her kan du se, hvad der er tjekket ind) og gem evt. loggen, hvis der er en fejlrapport, som du vil have hjælp til at håndtere - luk dialogen vha. knappen Luk - forbindelsen afbrydes vha. knappen Afbryd forbindelse Afslut sag i DCK - gå ind i DCK - find sagen frem: - vælg Virksomhed-oversigt over kontrolopgaver og søg vha. CVR-nr. - find aktivitetskoden 4061 og opgavekoden 4061HU_10 - tryk på Vedligehold skemaer - tjek af sagsstatus er korrekt - stå på sags nr. (marker hele sags nr.) - tryk på ikonet der fører dig over i captia (ESDH) Afslut OK-sag i Captia - nu står du i Captia-sagsbilledet og du skal lade Sagsbehandler være dine initialer, Ansvarlig enhed dit distrikt og Udførende enhed dit distrikt - afslut sagen ved at indsætte en dato i feltet afsluttet (ved dags dato skriv +) - tryk på Gem i venstre hjørne Afslut høringssager i Captia - har du modtaget høringssvar i en høringssag, svarer SMJ på dette - registrér høringssvar på sagen (enten gem elektronisk eller scan ind på sagen). Titlen skal være høringssvar. - skriv dine bemærkninger til høringssvaret, ved at stå på sagen i Captia, vælg opret dok (word ikon), vælg Notatskabelon, udfyld det du vil skrive og gem dokumentet på sagen med titlen kontrollørbemærkninger, vælg OP-åben postliste i postliste og tast gem - skift Sagsbehandler til blank, og Ansvarlig enhed til SMJ. Udførende enhed skal være distriktet. - du er nu færdig med sagen. NB! Ved for sent modtaget høringssvar, som skal behandles, genåbnes sagen i på handlingsikonet. Herefter gør du som beskrevet ovenfor for registrer høringssvaret på sagen, skriv dine bemærkninger osv. Scan dokumenter på sag i Captia Sørg for at sagen indeholder alle nødvendige dokumenter. Scan evt. øvrige dokumenter i captia. Husk at du skal tilføje sagsbehandler, ansvarlig enhed og åben postliste på alle dokumenter Distriktskontorets registrering og ekspedition af kontrolrapporter Arbejdstimeforbruget ved kontrolopgaverne i for-bindelse med kontrollen konteres i DAKAR under Der registreres én rapport pr. besøg.

15 5.3. Frist for indsendelse af kontrolrapporter m.m. Senest 14 dage efter afsluttet kontrolbesøg eller efter en eventuel høring, skal kontrolrapporten overdrages til Sektor for Miljø. For at SMJ kan finde sagen og ved at distriktet er færdig med deres sagsbehandling skal ansvarlig enhed ændres i CAPTIA og navn på sagsbehandleren i distriktet slettes. Ved kontrolbesøg, der efter høring er afsluttet i distrikterne, skal høringsbrev, evt. høringssvar samt afslutningsbrev skannes ind i distriktet og registreres på sagen i CAPTIA med en afslutningsdato (hvis du har skrevet nogle af brevene fra CAPTIA og allerede registreret dem her, skal de selvfølgelig ikke skannes ind). Distriktet sætter dato i det felt der hedder Afsluttet i CAPTIA. Ansvarlig enhed skal være dit distrikt.. 6. Instruksens ikrafttrædelse og ajourføring 6.1. Kontaktpersoner i Sektor for Miljø Kontrol og kontrolinstruks Ansvarlig for instruksens ajourføring Mette Thomsen (MTH) MTH 6.2. Instruksens ikrafttræden Nærværende instruks træder i kraft den 1. januar =

16 Tillæg Tillæg A: Beregning af DE (Husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1). Ved beregning af dyreenheder anvendes følgende omregningsfaktorer: Kvæg Dyretype Enhed Antal enheder til 1 DE Malkekøer tung race uden opdræt (9234 kg mælk) 1 årsko 0,75 Malkekøer Jersey uden opdræt (6555 kg mælk) 1 årsko 0,88 Opdræt og stude 0-6 mdr. tung race Opdræt og stude 0-6 mdr. Jersey Opdræt 6-27 mdr. tung race Opdræt 6-25 mdr. Jersey 1 årsdyr 1 årsdyr 1 årsdyr 1 årsdyr Ammekøer uden opdræt, under 400 kg 1 årsdyr 2,3 Ammekøer uden opdræt, kg 1 årsdyr 1,6 Ammekøer uden opdræt, over 600 kg 1 årsdyr 1,4 Tyrekalve 0-6 mdr. tung race 1 produceret dyr 8,5 3,7 5,0 2,0 2,7 Tyrekalve 6 mdr.-slagtning (440 kg) tung race 1 produceret dyr 4,0 Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey 1 produceret dyr 11,5 Tyrekalve 6 mdr.-slagtning (328 kg) Jersey 1 produceret dyr 5,1 Avlstyre tung race 1 årstyr 1,8 Avlstyre Jersey 1 årstyr 2,4 1) Ved en mindre mælkeydelse end normen skal der korrigeres på følgende måde: Tung race: Omregningsfaktoren korrigeres ved lavere mælkeydelse end 9234 kg mælk, således at antal køer per DE er 1/(0,5654+0, *kg mælk) Jersey: Omregningsfaktoren korrigeres ved lavere mælkeydelse end 6555 kg mælk, således at antal køer per DE er 1/(0,4356+0,000107*kg mælk) Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol skal anvende leveret mælk per årsko * 1,07 2) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde: Tung race: a) Fra fødsel til 6 måneder: 1530 kg tilvækst beregnes som 1 DE b) Fra 6 måneder til slagtning: 880 kg tilvækst beregnes som 1 DE Jersey: a) Fra fødsel til 6 måneder: 1380 kg tilvækst beregnes som 1 DE b) Fra 6 måneder til slagtning: 933 kg tilvækst beregnes som 1 DE For ældre tyrekalve end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning, ligesom yngre tyrekalve end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder. Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde: Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af ammekøer beregnes som tung race. Jerseytyre: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 28 kg pr. måned. Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for Jerseytyre.

17 3) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler: a) Opdræt, tung race, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 8,77/((gennemsnitsalder i mdr.*0,146)+1,93) b) Opdræt, tung race, 6-27 mdr : Årsdyr per DE = 8,68/((gennemsnitsalder i mdr.*0,146)+1,93) c) Opdræt, Jersey, 0-6 mdr : Årsdyr per DE = 9,02/((gennemsnitsalder i mdr.*0,115)+1,46) d) Opdræt, Jersey, 6-25 mdr : Årsdyr per DE = 8,76/((gennemsnitsalder i mdr*0,115)+1,46) Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 365 foderdage. Svin Dyretype Enhed Antal enheder til 1 DE Søer med grise til frav. (4 uger~7,3 kg) 1 årsso 4,3 Smågrise fra 7,3 til 32 kg 1 produceret dyr 200 Slagtesvin fra 32 til 107 kg 1 produceret dyr 36 4) Normalt opdræt af polte til erstatning af udsatte avlsdyr er indeholdt i»søer«, d.v.s. polte tæller som søer fra 1. løbning. Indtil 107 kg beregnes polte som slagtesvin. 5) Ved afvigende vægtgrænser for smågrise og slagtesvin skal korrigeres på følgende måde: a) Under 40 kg: 4940 kg tilvækst beregnes som 1 DE b) Fra kg: 2910 kg tilvækst beregnes som 1 DE c) Fra vægt over 87 kg: 2000 kg tilvækst beregnes som 1 DE 6) Ved en afvigende fravænningsvægt end 7,3 kg ændres omregningsfaktoren for søer med grise til fravænning på samme måde som nævnt under punkt 5. Ændringen beregnes ud fra det aktuelle antal pattegrise. Fjerkræ: Dyretype Enhed Antal enheder til 1 DE Høns til ægproduktion 1 årsdyr 167 Hønniker til konsumægproduktion 1 produceret 1360 Hønniker til HPR (Hvid Plymouth Rock) 1 produceret 1050 Slagtekyllinger 32 dage 1 produceret 4500 Slagtekyllinger 35 dage 1 produceret 3900 Slagtekyllinger 40 dage 1 produceret 2900 Slagtekyllinger 45 dage 1 produceret 2400 Skrabekyllinger 56 dage 1 produceret 2600 Økologiske slagtekyllinger 81 dage 1 produceret 1200 Slagtefjerkræ: Kalkuner tunge, hunner 1 produceret 340 Kalkuner tunge, hanner 1 produceret 190 Ænder 1 produceret 900 Gæs 1 produceret 290 7) Ved afvigende slagtealdre for kyllinger i intervallet dage beregnes antal produceret per DE på følgende måde: a) Slagtekyllinger under 40 dage korrigeres med 200 producerede kyllinger per DE per dag. b) Slagtekyllinger over 40 dage korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag. c) Skrabekyllinger korrigeres med 100 producerede kyllinger per DE per dag. d) Økologiske slagtekyllinger korrigeres med 25 producerede kyllinger per DE per dag. Andre husdyrarter: Dyretype Enhed Antal enheder til 1 DE Moderfår med lam, kød- og malkegeder 1 årsfår 7 med kid Mohairgeder med kid 1 årsged 8,7 Heste under 300 kg 1 årshest 4,7 Heste 300 kg -under 500 kg 1 årshest 2,9 Heste 500 kg -under 700 kg 1 årshest 2,3 Heste 700 kg og derover 1 årshest 1,9 Mink, ildere o.l. 1 årstæve 44 =

18 8) For andre dyretyper end de i bilaget nævnte omregnes til dyreenheder ud fra følgende beregningsmetoder (prioriteret rækkefølge): Den producerede gødnings indhold af kvælstof, idet 1 dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager ved det staldsystem med mindst mulig kvælstoftab. Opgørelse af foderforbrug, idet der regnes med 5000 foderenheder per DE. Opgørelse af det faktiske indhold af næringsstoffer (analyse med tilhørende mængdeopgørelse), idet 100 kg N ab lager svarer til 1 DE. 9) For gødning fra fælles gødningsanlæg (fællesbiogasanlæg og lignende) skal der foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.

19 Tillæg B: Betingelser for at udnytte undtagelsen (Husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 2). Bilag 2 På en landbrugsbedrift må der udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha pr. planperiode, jf. bekendtgørelsens 27, stk. 3, på følgende betingelser: 1) På kvægbruget skal 70 procent eller mere af arealet til rådighed for tilførsel af husdyrgødning dyrkes med roer, græs eller græsefterafgrøder. Opgørelsen af arealet til rådighed følger bekendtgørelsens 28, stk. 2. Ved roer forstås foderroer. Ved græs forstås permanente græsarealer eller græs i omdrift. Ved græsefterafgrøder forstås græs udlagt i vårbyg, helsæd, grønkorn eller silomajs. Græsudlæg efter silomajs skal udlægges senest 1. august. 2) Husdyrgødning må ikke udbringes i perioden 31. august til 1. marts på et græsareal, som pløjes i samme planperiode. Der skal foreligge en dateret erklæring underskrevet af driftsherren til dokumentation heraf 1. 3) Pløjning skal efterfølges af en afgrøde med kvælstofbehov, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Græsarealer i omdrift må kun pløjes om i perioden 1. marts til 1. juni. 4) Græsefterafgrøder må tidligst nedpløjes eller nedvisnes 1. marts. 5) Bælgsæd og andre kvælstoffikserende afgrøder, som f.eks. rød - og hvidkløver må ikke dyrkes på bedriftens arealer, dog undtaget herfra kløvergræs med under 50 pct. kløver 2. 6) Der skal foretages N- og P-analyser af jord i omdrift mindst hvert 3 år/5 ha. Der skal foreligge dateret dokumentation herfor f.eks. i form af N-min beregning og jordanalysekort. 7) Det skal angives på bedriftens mark- og gødningsplan, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, at bedriften i indeværende planperiode udbringer en husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha pr. planperiode, jf. bekendtgørelsens 27, stk Der skal endvidere årligt indsendes et underskrevet gødningsregnskab for bedriften til Plantedirektoratet, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvor det angives, at bedriften i den afsluttede planperiode har forpligtet sig til at overholde bestemmelserne i bekendtgørelsens 27, stk Der skal ikke foreligge erklæring, hvis der ikke er planlagt ompløjning af græsmarker i planperioden 2009/10. Der er ikke formkrav til erklæringen. Den skal dog være dateret og underskrevet. 2 Der må gerne dyrkes byg/ærte helsæd og byg/ærte-grønkorn, hvis der er udlæg af rent græs i disse marker. 3 Der er ikke formkrav til angivelsen af denne oplysning. Oplysningen skal dog være dateret og underskrevet. =

20 Tillæg C: Liste over skemaer og gødningsplansystemer, der er godkendt. Godkendte skemaer/udskrifter. Firma/program 2009/10 Bedriftsløsningen, Landbrugets Rådgivningscenter* Skema A Skema A1 Skema A2 Skema B (gødningsregnskab) + B1 Næsgård Mark Skema A Skema A1 Skema A2 Skema B (gødningsregnskab) + B1 DLG Skema A Skema A1 Skema A2 Skema B (gødningsregnskab) + B1

21 Tillæg D: Liste over afgrøder der tæller som bælgplanter Der må ikke dyrkes bælgplanter. Der må dog gerne dyrkes byg/ærte-helsæd, byg/ærte-grønkorn eller kløver i græs med under 50 % kløver. Disse afgrøder tæller som bælgplanter: Ærter (30) Hestebønner (31) Sødlupin (32) Flerårig bælgsæd (35) Anden bælgsæd til modenhed (36) Kløver (120) Græsmarksbælgplanter: Lucerne, sneglebælg m.fl. (121) Græs/kløvergræs til fabrik (omdrift) (174) Lucerne til slæt (inkl. til eget foder) (171) Lucerne med min. 25 % græs til slæt (inkl. til eget foder) (172) Kløver til slæt, til tørreindustri, norm på 0 (173) Bælgsæd + korn, helsæd (dog ikke byg/ærte-helsæd) (214) Ærtehelsæd (215) Bælgsæd + korn, grønkorn (dog ikke byg/ærte-grønkorn) (234) Permanent græs over 50 pct. kløver omlagt min. hvert 5. år (256) Kløvergræs over 50 pct. kløver (omdrift) (261) Lucerne og lucernegræs med over 50 pct. lucerne (omdrift) (262) Kløvergræs uden norm (264) Kløvergræs slæt før vårsået afgrøde eller ital. rajgræs til frø (265) Permanent kløvergræs til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år (279) Permanent lucerne til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år (273) Permanent lucerne med min. 25 % græs til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år (274) Permanent kløvergræs uden norm (276) Permanent kløver til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år (277) Permanent lucerne og lucernegræs med over 50 pct. lucerne, omlagt mindst hvert 5. år (278) Fodermarvkål (282) Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni (963) Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august (964) Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn (965) Kløvergræsudlæg til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni (966) Udlæg og efterafgrøder til grøngødning (969) =

22 Tillæg E: Standardforside til ekstra materiale. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Ekstra bilag Kontrolordning: Kontrolrapportens status: CVR-nr: Jordbrugers navn: Kontroladresse: Fremsendelsesdato: Indsendt af: Husk at klipse alt materiale sammen, så løse papirer ikke forsvinder.

23 Tillæg F: Standardside til videresendelse af høringssvar eller mangel på samme. INI/ini di- Plantedirektoratet Sektor for Miljø Skovbrynet 20 strikt 2800 Kgs. Lyngby Den J.nr: Harmoni undtagelsen 2010: CVR-nr. Jordbrugers navn, adresse /PVR-nr. Kontrolmaterialet for ovennævnte CVR-nr fremsendes hermed. Materialet består af: kontrolrapporten, inkl. evt. bilag høringssvaret fra klienten kontrollørens bemærkninger til høringssvaret distriktets bemærkninger til sagen andet Det kan i øvrigt oplyses, at: distriktet har ikke modtaget høringssvar fra klienten kontrolløren er bekendt med høringssvaret, men har ingen bemærkninger hertil distriktet ikke har yderligere bemærkninger til sagen Supplerende oplysninger: Med venlig hilsen =

24 Tillæg G: Skærmkopier af kontrolrapporten

25 =

26

27 = 1

28 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Kontrolinstruks harmoni 2014/2015 - undtagelsen på 2,3 DE/ha

Kontrolinstruks harmoni 2014/2015 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Kontrolinstruks harmoni 2014/2015 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks 2014 Harmoniundtagelsen Denne instruks er udarbejdet

Læs mere

Kontrolinstruks harmoni 2013/2014 - undtagelsen på 2,3 DE/ha

Kontrolinstruks harmoni 2013/2014 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Kontrolinstruks harmoni 2013/2014 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks 2013 Harmoniundtagelsen Denne instruks er udarbejdet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer)

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt ehold, husgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) 1. I bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt ehold,

Læs mere

Kontrolinstruks harmoni 2016/ undtagelsen på 2,3 DE/ha

Kontrolinstruks harmoni 2016/ undtagelsen på 2,3 DE/ha Kontrolinstruks harmoni 2016/2017 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks 2017 Harmoniundtagelsen Denne instruks er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Version 8.5- august 2014

Version 8.5- august 2014 1 of 7 Beregning af antal dyreenheder og harmoniareal - beregnet på baggrund af: Husdyrgødningsbekendtgørelsen Så vidt angår harmonireglerne fra den 1. august 2014 Version 8.5- august 2014 Dette program

Læs mere

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller Mødding. Pelsdyrhaller. Møddingsaftbeholder

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller Mødding. Pelsdyrhaller. Møddingsaftbeholder Sendes til Syddjurs Kommune Borgerservice Hovedgaden 77 8410 Rønde Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr B Etage Side/dørnr. Udfyldes af ansøger (sæt x) Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække BEK nr 129 af 09/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0116-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1)

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) Side 1 af 14 Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 1695 af 19/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 753 af 25/08/2001 LOV Nr. 1572 af 20/12/2006

Læs mere

Standardbestemmelser Aftale om overførsel af husdyrgødning (1-årig aftale)

Standardbestemmelser Aftale om overførsel af husdyrgødning (1-årig aftale) Standardbestemmelser Aftale om overførsel af husdyrgødning (1-årig aftale) Såfremt andet ikke skriftligt er aftalt gælder følgende: 1. Regler om udbringning af husdyrgødning ændres I tilfælde, hvor reglerne

Læs mere

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2008 til 31. juli 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1)

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) I medfør af 7, 7a, 13, 16, 19, stk. 5, 67,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

1695 af 19/ Bek. om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, hus...

1695 af 19/ Bek. om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, hus... Side 1 af 16 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune 6 9940 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 6.1 Ejendomsforhold Ejendomsstørrelse

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2013

Gældende pr. 1. august 2013 Gældende pr. 1. august 2013 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2013, 33 sider. (Versionen er opdateret 1.oktober 2013). http://anis.au.dk/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof (ab

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 C(2012) 7182 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 23.10.2012 om godkendelse af en undtagelse på anmodning af Kongeriget Danmark i henhold til Rådets

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Den samlede opgjorte indtjening vil kunne konfiskeres efter reglerne i lovforslagets 93, stk. 2.

Den samlede opgjorte indtjening vil kunne konfiskeres efter reglerne i lovforslagets 93, stk. 2. Notat Sanktionering af sager om overproduktion af husdyr bøde og konfiskation Erhverv J.nr. MST-12411-00077 Ref. Marvn Den 6. oktober 2010 Bøde- og strafniveauet i sager om overproduktion af husdyr bør

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune 2200 1432 2000 1560 1436 17501705 1422 2450 2300 18 650 2770 2791 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2012

Gældende pr. 1. august 2012 Gældende pr. 1. august 2012 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2012, 33 sider. http://anis.au.dk/forskning/sektioner/husdyrernaering-og-miljoe/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof

Læs mere

Standardsædskifter og referencesædskifter

Standardsædskifter og referencesædskifter NOTAT Standardsædskifter og referencesædskifter Erhverv J.nr. Ref. Den 8. februar 2012 Dette notat indeholder tabeller, som viser de standardsædskifter, der kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Helge Lund, KHL Tabel 1 Forventede fosforlofter frem til og med 2020/21 2017/1 8 2018/19 2019/20 2020/21 Skærpede områder Fra 2018/19 Kvægbrug 30 30 30 30

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007. Brug Kvik-guiden når du indberetter

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007. Brug Kvik-guiden når du indberetter Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007 Brug Kvik-guiden når du indberetter 2 Gødnings- og Husdyrindberetning Indhold Hvad er Gødnings- og Husdyrindberetning Sådan skal du gøre? 3 Reglerne,

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbruges Byggeblade Love og vedæger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03 Beregning af ilsrækkelig opbevaringskapacie Udgive Mars 1993 Beregning af dyreenheder (DE) jf. bilag il bekendgørelsen om

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Kontrolinstruks for 2014 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2014 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2014 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Sønderborg Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Sønderborg Kommune 17 5600 6430 6200 6440 6400 330 6300 6320 6470 6340 6310 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene

Læs mere

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v.

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. Erhverv J.nr. MST-1240-00608 Ref. CAHEL Den 20. februar 2015 Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indholdfortegnelse s. 3 Landbrugsejendomme s.4 Bedrifter s.5 Husdyrbrug s.7 Planteavl s.8 Frugt og grøntsager s.9 Skovbrug og natur s.10 Beskæftigelse

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix løsning for MAC/OS X brugere Bestilling af bruger til Citrix For at kunne logge på Citrix systemet skal

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Bent Melvej Nielsen Røverdal 10 8800 Viborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Vedr. 36 Naturafgræsning, højest 250

Læs mere