KonjunkturNYT - uge 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 26"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose fra Danske Bank Internationalt USA: Fald i BNP, stigning i boligsalget og boligpriserne Euroområdet: Fald i forbruger- og erhvervstilliden Tyskland: Fald i erhvervstilliden Japan: Uændret ledighed Kina: Stigende erhvervstillid Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Svagt fald på både de internationale og det danske aktiemarked Olieprisen (målt i USD) er faldet Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Underskuddet på den offentlige saldo var på godt 4½ mia. kr. i 1. kvartal 14, hvilket er en forbedring på 7 mia. kr. i forhold til samme kvartal 13, jf. figur 1.1. Forbedringen skyldes overvejende et større provenu fra skatter og afgifter. Set i forhold til kvartalet forinden, er de offentlige finanser forværret med 4 mia. kr. Faldet skyldes hovedsagligt en stigning i indkomstoverførslerne i indeværende kvartal. Det offentlige forbrug udgjorde knap 19 mia. kr. i 1. kvartal, hvilket er et fald på ca. 7½ mia. kr. i forhold til kvartalet før. I forhold til 1. kvartal 13 er det offentlige forbrug steget med ca. mia. kr. Niveauet for de offentlige investeringer er faldet med 3 mia. kr. i forhold til i 4. kvartal 13. Den offentlige nettogæld steg med 13½ mia. kr. i 1. kvartal 14 sammenlignet med det foregående kvartal, jf. figur 1.. Nettogælden udgjorde ved udgangen af december knap 117 mia. kr., svarende til 6,1 pct. af BNP. Stigningen i gælden skyldes omvurderinger af obligationer på knap 9 mia. kr. og underskuddet på den offentlige saldo. Den offentlige ØMU-gæld faldt med knap ½ mia. kr. og udgjorde 43,4 pct. af BNP ved udgangen af 1. kvartal 14. Faldet skyldes et fald i kommunernes kortfristede lån. I forhold til 1. kvartal 13 er ØMU-gælden i pct. af BNP faldet med,4 pct.-point. Figur 1.1 Den offentlige saldo Figur 1. Den offentlige nettogæld Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik.

3 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Konjunkturbarometeret for industrien faldt fra indeks i maj til - 6 i juni, jf. figur 1.3. Indikatoren har ellers vist en stigende tendens siden starten af 13, men indekset faldt for anden måned i træk. Faldet i juni skyldes en nedgang i den samlede ordrebeholdning og en stigning i færdigvarelagrene, mens produktionsforventningerne var uændrede. Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg steg fra indeks -13 i maj til indeks -1 i juni, jf. figur 1.3. Fremgangen skyldes hovedsageligt en stigning i beskæftigelsesforventningerne. Indikatoren har vist en stigende tendens siden starten af 13. Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene steg en smule fra indeks i maj til 6 i juni, jf. figur 1.4. Indikatoren er generelt steget siden starten af 13. Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke sæsonkorrigeret) steg fra indeks i maj til indeks 1 i juni, jf. figur 1.4. et har ellers generelt svinget omkring indeks de seneste to år. Udviklingen i juni dækker over fremgang i vurderingen af den faktiske omsætning, mens forventningen til den fremtidige omsætning faldt. Figur 1.3 Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge og anlæg Figur 1.4 Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj 11 består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik. 3

4 Stigende huspriser i 1. kvartal Priserne på enfamiliehuse steg, pct. fra 4. kvartal 13 til 1. kvartal 14, når der korrigeres for normale sæsonudsving (,3 pct. når priserne ikke sæsonkorrigeres), jf. figur I 1. kvartal lå huspriserne,3 pct. højere end samme kvartal sidste år. I Økonomisk Redegørelse, maj 14, ventes huspriserne at stige, pct. i 14. De sæsonkorrigerede huspriser steg i alle regioner fra 4. kvartal 13 til 1. kvartal 14, jf. figur 1.6. De sæsonkorrigerede priser på ejerlejligheder steg 1,7 pct. på landsplan i 1. kvartal og har således været støt stigende siden. kvartal 1. Ejerlejlighedspriserne steg i Region Hovedstaden og Region Syddanmark, mens de faldt i de øvrige regioner. Over det seneste år er priserne på ejerlejligheder steget kraftigst i Region Hovedstaden og prisniveauet ligger nu 8 pct. over niveauet i samme kvartal sidste år (1,7 pct. når priserne ikke sæsonkorrigeres). De sæsonkorrigerede priser på sommerhuse faldt, pct. i 1. kvartal i forhold til kvartalet før (et fald på 1, pct., når priserne ikke sæsonkorrigeres). Figur 1. Boligpriser Figur 1.6 Priser på enfamiliehuse fordelt på regioner (6=1) (6=1) (6=1) (6=1) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Sommerhuse Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 7 Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1 Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. På den bagrund har Danmarks Statistik nu ændret opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de 1 pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse. 4

5 Danske Bank: Så er opsvinget her Danske Bank har offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi, hvor der skønnes en BNP-vækst på 1, pct. og, pct. i hhv. 14 og 1, jf. tabel 1.1. Prognosen svarer i hovedtræk til skønnene i Økonomisk Redegørelse, maj 14. Banken hæfter sig ved, at dansk økonomi voksede med,9 pct. i 1. kvartal, og at de pæne nøgletal er fortsat ind i. kvartal. På denne baggrund vurderer banken, at opsvinget i dansk økonomi er i gang, og at fremgangen vil fortsætte. Væksten ventes at være trukket af en kombination af stigende privat forbrug og af stigende eksport. Stigningen i privatforbruget ventes at være drevet af en høj forbrugertillid, en stigende realindkomst og et mere stabilt boligmarked. Den forventede fremgang i eksporten skal især ses i lyset af udsigten til fortsat økonomisk bedring i Europa. Dertil kommer, at lønkonkurrenceevnen gennem de seneste år er forbedret. Moderate lønstigningstakter i 14 og nye politiske initiativer (regeringens eksportstrategi (maj) og aftale om vækstpakke (juni)) vurderes desuden at give grundlag for en fremadrettet forbedring af den danske lønkonkurrenceevne, som vil understøtte en stigende eksport. Banken bemærker, at det offentlige underskud ligger tæt på EU s øvre grænse på 3 pct., og at frihedsgraderne i den økonomiske politik derfor er minimale. Banken vurderer, at den forventede fremgang i dansk økonomi derfor taler for en stramning af finanspolitikken i de kommende år. Tabel 1.1. Seneste vækstskøn 14 1 ØR DB ØR DB Realvækst, pct. BNP 1,4 1,,, Privat forbrug 1,7 1,6, 1,7 Offentligt forbrug 1,,7,9,8 Offentlige investeringer,7,9-7,9-3, Boliginvesteringer 3,3 3,,, Erhvervsinvesteringer,7, 6, 4,9 Lagerinvesteringer, -,1,, Eksport 3,8 3, 4,8 3,8 Import 4,3 3,1 4,9 3,4 Pct. af BNP Betalingsbalance 7,1 6,6 7,,8 Offentlig saldo -1,4-1, -3, -,9 1. personer Beskæftigelsen Bruttoledighed Kilde: Økonomisk Redegørelse, maj 14 og Danske Bank, Research Denmark, juni 14.

6 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ifølge det reviderede nationalregnskab faldt BNP fra 4. kvartal 13 til 1. kvartal 14,7 pct., jf. figur.1. Dette svarer til årsvækst på -,9 pct. Nedrevideringen i forhold til den første opgørelse af nationalregnskabet for 1. kvartal skyldes især, at privatforbruget og eksporten var lavere end oprindeligt opgjort. Boligsalget i USA steg i maj med 6 pct. i forhold til måneden forinden. Både salget af eksisterende og nye boliger steg, jf. figur.. Især salget af nye boliger gik op, da det steg med 18½ pct. i maj måned. Figur.1 Boligsalg, USA Figur. Boligsalg, USA Pct. (k/k) Pct. (k/k) 1. boliger 1. boliger Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) Kilde: Reuters Ecowin. Boligpriserne steg med, pct. fra marts til april ifølge Case-Shiller indekset, der måler udviklingen i de største byer i USA, jf. figur.3. Målt ved FHFA boligprisindekset var priserne omtrent uændrede i april. Begge indeks har generelt været stigende siden starten af 1 og er samlet øget med henholdsvis pct. og 16 pct. for Case-Shiller indekset og FHFA boligprisindekset. Figur.3 Boligpriser, USA Figur.4 Forbrugertillid, euroområdet (7M1=1) (7M1=1) FHFA Case-Shiller C Forbrugertillid Historisk gnst Kilde: Reuters Ecowin. 6

7 Euroområdet Ifølge den foreløbige opgørelse fra DG ECFIN faldt forbrugertilliden med,4 point fra maj til juni, jf. figur.4. Forbrugertilliden har overordnet været i fremgang siden slutningen af 1 og har de seneste måneder ligget over det historiske gennemsnit. Erhvervstilliden, målt ved PMI-indikatoren, faldt en smule i juni til indeks,8 ifølge den foreløbige opgørelse. Udviklingen afspejler et fald i både erhvervstilliden for fremstillingserhvervene og for serviceerhvervene, jf. figur.. Figur. Erhvervstillid, euroområdet Figur.6 Erhvervstillid, Tyskland (=1) (=1) PMI fremstilling PMI service IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, faldt en smule i juni til indeks 19,7, jf. figur.6. Nedgangen dækker over et fald i forventningerne til fremtiden, mens den nuværende situation vurderes til at være uændret i forhold til april måned. IFOindikatoren har overordnet set vist en stigende tendens siden september 1. Japan Ledigheden faldt en smule fra maj til april, og er dermed på 3, pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.7. Siden konjunkturbunden i 9 har ledigheden været faldende, og ledigheden er nu lavere end lige før tilbageslaget i 8. Directorate General for Economic and Financial Affairs 7

8 Figur.7 Ledighed, Japan Figur.8 Erhvervstillid, Kina Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Kina Erhvervstilliden i industrien målt ved NBS-indikatoren steg en smule i maj til indeks,8, jf. figur.8. et har siden maj 1 ligget stabilt omkring værdien. 8

9 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag har der været et svagt fald på både de internationale og det danske aktiemarked. Olieprisen (målt i USD) er faldet ca., USD i løbet af ugen. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. D anske renter o g valutakurser mv. Internatio nale renter o g valutakurser mv. Onsdag Ændring ift. fredag 7/6 sidste fredag 7/6 Ændring ift. sidste fredag R enter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig 1,9 -,9 pct.point Sverige (repo),7, pct.point R ealkreditrenter 1 : Euroområdet (min. bid),1, pct.point Kort realkreditlån,,3 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3,9 -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point N atio nalbankens satser: R ente på 1-årige statso bligatio ner, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,3 -,8 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,7 -, pct.point Indskudsbeviser,, pct.point Tyskland 1,4 -,11 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,64 -,1 pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser : Kort (3-md.) -,1 -, pct.point USD/JPY 3 11,73 -,3 pct. Langt (1-årigt),4,1 pct.point GBP/USD 8,74 -,9 pct. A ktiekurser (kursindeks): OM XC (3/7-89 = 1) 737,6 -,89 pct. A ktiekurser (kursindeks): EUR/USD 136,11,9 pct. USD, S&P 197 -,9 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 19-1,66 pct. EUR/DKK 74,6, pct. USD/DKK 47,78 -,7 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 37 -,11 pct. SEK/DKK 81,3 -,37 pct. Storbritannien, FTSE ,3 pct. NOK/DKK 89,34 -,3 pct. GBP/DKK 933,4,4 pct. Oliepriser: JPY/DKK,39,8 pct. Brent (USD) 11,9 -,47 USD Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 13,7,6 point Brent (DKK) 61-13,99 DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 9

10 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin Pct. Pct.-point, 1,,8,,6,4 1,,, 1, -, -,4, -,6 -,8, -1, jun 1 okt 1 feb 13 jun 13 okt 13 feb 14 jun 14 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point jan 11 sep 11 maj 1 jan 13 sep 13 maj 14 Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar jun 1 okt 1 feb 13 jun 13 okt 13 feb 14 jun 14 Euro Dollar (h. akse) Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser (=1) (=1) USD/EUR,9 USD/JPY 11, ,8,8,7, , jun 1 okt 1 feb 13 jun 13 okt 13 feb 14 jun 14,6 7 jun 1 okt 1 feb 13 jun 13 okt 13 feb 14 jun 14 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse) 1

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere