Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S"

Transkript

1 Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/ /TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken) og Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser (i det følgende Det Private Beredskab) gennem en nyetableret bank (Bankaktieselskabet af 24. august 2008, i det følgende Den Nye Bank) har tilbudt at købe alle aktiver og overtage al gæld og andre forpligtelser, bortset fra hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital, fra Roskilde Bank A/S. Overtagelsen kommer efter, at det i en gennemført salgsproces ikke er lykkedes at få et bud på hele eller dele af Roskilde Bank. Overtagelsen udgør en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den.[1] Spørgsmål omkring statsstøtte indgår ikke i Konkurrencestyrelsens behandling af anmeldelsen af fusionen, men henhører under Europa-Kommissionens kompetence.[2] Fusionsparterne Roskilde Bank er en bank med 24 filialer samt egen erhvervs-, udlands- og investeringsafdeling. Banken har 650 medarbejdere. Bankens markedsområde er det meste af Sjælland, og banken har hovedkontor i Roskilde. Roskilde Bank er en af de mellemstore banker i Danmark. Roskilde Bank er børsnoteret og ejes af ca aktionærer. Nationalbanken er Danmarks centralbank. Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution etableret ved lov og har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Nationalbankens overskud overføres til staten. Det Private Beredskab er en forening stiftet af Finansrådet og har 137 pengeinstitutter som medlemmer. Foreningens formål er at medvirke til, at nødlidende banker, sparekasser og andelskasser som alternativ til konkurs afvikles ved en anden banks overtagelse. Foreningen har ikke andre aktiviteter. Beredskabet blev dannet i juni 2007, og det er første gang, det er aktiveret. Den Nye Bank har til formål[3] at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den overtagne virksomhed.[4] Transaktionen Roskilde Bank overdrager i overensstemmelse med 246, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed samtlige aktiver og al gæld til Den Nye Bank.[5] Bestyrelsen i Den Nye Bank vil bestå af fire medlemmer udpeget af Nationalbanken, to medlemmer udpeget af Det Private Beredskab, samt Roskilde Banks nuværende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Roskilde Banks nuværende medarbejdere vil overgå til Den Nye Bank. Derudover stiller Danske Bank, Nordea og Nykredit en række erfarne kreditmedarbejdere til rådighed for Den Nye Bank. Disse medarbejdere vil være underlagt de almindelige regler om tavshedspligt i den finansielle sektor.[6] Overdragelsen er betinget af Finanstilsynets godkendelse og afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i Banken.[7] Jurisdiktion Nationalbanken vil som hovedaktionær[8] have enekontrol med Den Nye Bank, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 3. De deltagende virksomheder er Nationalbanken, hvis omsætning i 2007 var 15,7 mia. kr., og Roskilde Bank, hvis omsætning i 2007 var 2,6 mia. kr.[9] De deltagende virksomheders samlede omsætning overstiger tærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, og der er således tale om en anmeldelsespligtig fusion, som ikke må gennemføres, førend Konkurrencerådet har godkendt den, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 5.

2 Markedsbeskrivelse I henhold til gældende praksis kan pengeinstitutternes aktiviteter opdeles i 3 markeder: Detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Roskilde Bank er primært aktiv på detailbankmarkedet, men har også aktiviteter på engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Nationalbanken er ikke aktiv på detailbankmarkedet, og der er således ikke et horisontalt overlap med Roskilde Bank på dette marked.[10] På engrosbankmarkedet er Nationalbanken aktiv som kontoholder for en staten tilhørende indlånskonto. Nationalbanken er som leverandør af likviditet til de danske pengeinstitutter og udsteder af statspapirer aktiv på det finansielle bankmarked. Det Private Beredskab har som forening ingen aktiviteter på de tre markeder. Til gengæld har alle dets medlemmer aktiviteter på et eller flere af de nævnte relevante markeder. Medlemmerne kan imidlertid ikke øve direkte indflydelse på de beslutninger, der træffes i Den Nye Bank, og der er på denne baggrund ingen overlap mellem Det Private Beredskabs og Den Nye Banks aktiviteter. Detailbankmarkedet I Konkurrencerådets afgørelse om Lokalbanksamarbejdet af 28. marts 2007 blev detailbankmarkedet defineret som omfattende bl.a. betalings- og opsparingskonti, ind- og udlån, boliglån, billån, betalingskort og netbank samt rådgivning vedrørende forsikringer, værdipapirhandel og pensionsopsparing til private kunder og små og mellemstore virksomheder med en balance på under 350 mio. kr. Afgørelsen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, som tiltrådte rådets fastlæggelse af det relevante produktmarked i overensstemmelse med hidtidig praksis.[11] Denne afgrænsning af detailbankmarkedet kan efter Konkurrencestyrelsens vurdering også benyttes i denne sag. For så vidt angår det geografiske marked, har Konkurrenceankenævnet i kendelsen i sagen Lokalbankerne mod Konkurrencerådet[12] fundet, at det relevante marked geografisk omfatter hele landet. Kommissionen har hidtil i sin praksis fundet, at detailbankmarkedet, herunder det danske detailbankmarked, for privatkunder og små og mellemstore virksomheder er nationalt,[13] og at konkurrencen mellem detailkunderne fortsat foregår mellem de nationale banker.[14] På dette grundlag afgrænses det geografiske marked nationalt til Danmark. Engrosbankmarkedet I fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[15] fandt Konkurrencerådet, at engrosmarkedet omfattede pengeinstitutternes tilbud til større virksomheder om indlån, udlån, likviditetsstyring, international og national betalingsformidling, rådgivning, bl.a. i forbindelse med virksomhedsopkøb, værdipapirudstedelse, afdækning af risici m.v. Rådet fandt endvidere, at kunderne på engrosbankmarkedet udgjorde store virksomheder og institutionelle kunder. Disse kunder har andre behov end private og små og mellemstore virksomheder, da de ofte selv råder over en betydelig ekspertise og indsigt i dele af det finansielle område. Konkurrencestyrelsen vurderer, at der i denne sag skal gælde en tilsvarende afgrænsning af engrosbankmarkedet. Da små og mellemstore virksomheder i sagen om Lokalbanksamarbejdet blev afgrænset til virksomheder med en balance under 350 mio. kr., vil store virksomheder således udgøre virksomheder med en balance på 350 mio. kr. eller derover. For så vidt angår det geografiske marked har Kommissionen i fusionen mellem MeritaNordbanken og Unidanmark besluttet[16], at markedet er internationalt for store virksomheder. Tilsvarende har Konkurrencerådet i Danske Bank/RealDanmark fusionen fundet, at engrosbankmarkedet var internationalt.[17] Konkurrencestyrelsen finder i den konkrete sag ikke anledning til at afvige fra tidligere praksis, og det lægges til grund, at det geografiske marked er internationalt. Det finansielle bankmarked Konkurrencerådet har i Danske Bank/RealDanmark fusionen fundet, at det finansielle bankmarked omfattede pengeinstitutternes handel med bl.a. værdipapirer, penge og valuta til og fra andre pengeinstitutter, børsmæglere m.v. Denne

3 praksis er i overensstemmelse med Kommissionens beslutninger.[18] I fusionen behandlede rådet markederne for handel med værdipapirer, penge og valuta som separate produktmarkeder, idet rådet dog i et vist omfang også behandlede markederne under ét som følge af en række fælles træk. Fælles for disse markeder er, at vilkårene for omsætning i betydelig grad er bestemt af forhold på de internationale markeder. Aktørerne består af centralbanker, penge- og realkreditinstitutter, fondsmæglere og institutionelle investorer i Danmark såvel som i udlandet. De enkelte handler er som oftest store adskillige mio. kr. og forudsætter adgang til særlige handelssystemer og evne til at håndtere handel med værdipapirer samt valuta- og pengemarkedsinstrumenter. Det betyder, at det kun er de professionelle aktører, der kan begå sig på markederne. Aktørernes roller på det finansielle bankmarked og motiverne for handel er dog forskellige. Pengeinstitutter køber og sælger værdipapirer og valuta på vegne af deres kunder og ved forvaltning af deres egne beholdninger. De handler desuden værdipapirer, valuta og pengemarkedsinstrumenter m.v. for at mindske risici for tab på de aftaler, som de indgår med kunderne og for at holde sig likvide. Nationalbankens rolle på markedet er at varetage den danske valuta- og pengepolitik samt at købe og sælge obligationer på vegne af staten. Det sker bl.a. gennem kreditgivning til penge- og realkreditinstitutter, køb og salg af valuta, indskudsbeviser, obligationer og skatkammerbeviser. Konkurrencestyrelsen lader den endelige produktmarkedsafgrænsning for så vidt angår det finansielle bankmarked, herunder om markedet kan opdeles i de enkelte markeder for handel med værdipapirer, penge og valuta stå åben, da det ikke har betydning for vurderingen af fusionen. Konkurrencerådet har i Danske Bank/RealDanmark fusionen i lighed med Kommissionens beslutning bl.a. i MeritaNordbanken/Unidanmark fusionen fundet, at det finansielle bankmarked geografisk synes at kunne afgrænses internationalt. Rådet fandt, at bevægelser på de udenlandske markeder øjeblikkeligt slår igennem i Danmark, og råderummet for markedsbevægelser, der afviger markant fra udlandet, ikke er til stede. Konkurrencestyrelsen finder i denne sag ikke anledning til at afvige fra tidligere praksis, og det finansielle bankmarked kan derfor antages at være internationalt. Styrelsen lader den endelige geografiske markedsafgrænsning stå åben, da det ikke har betydning for vurderingen af fusionen. Parternes stilling på de relevante markeder Ved vurderingen af Den Nye Banks stilling på de relevante markeder er det indledningsvist hensigtsmæssigt at se på Roskilde Banks stilling på det samlede bankmarked, dvs. detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked under ét. Beregningen omfatter alene aktiviteter i Danmark. Da både engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked formentlig skal afgrænses bredere, jf. ovenfor, vil beregningen overvurdere Roskilde Banks stilling på markedet. Markedsandele kan opgøres ud fra pengeinstitutternes omsætning[19] eller på baggrund af deres udlån. Tabel 1: Roskilde Banks andele af danske pengeinstitutters aktiviteter i 2007 Danske pengeinstitutter i alt (mio. kr.) Roskilde Bank (mio. kr.) Andel Roskilde Bank (pct.) Omsætning ,17 Udlån ,38 Kilde: Finanstilsynet og Nationalbanken. Note: I tabel 1 skelnes ikke mellem kundegrupper, da pengeinstitutter ikke laver en sådan opdeling i deres regnskaber. Tallene indeholder derfor både oplysninger om private, små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder. I pengeinstitutternes omsætning og udlån indgår tal for Nationalbanken. Detailbankmarkedet

4 Som nævnt ovenfor er Nationalbanken ikke aktiv på detailbankmarkedet. En opgørelse af markedsandele vil således udelukkende gælde for Roskilde Bank. I forbindelse med sagen om Lokalbanksamarbejdet bad Konkurrencestyrelsen i 2006 og 2007 de største pengeinstitutter i Danmark om at skønne over, hvor stor en del af deres omsætning og udlån i 2005, der vedrørte detailbankmarkedet. På baggrund af disse tal fandt styrelsen frem til, at pengeinstitutternes omsætning på detailbankmarkedet i 2005 udgjorde ca. 43 pct. af den samlede omsætning. På tilsvarende vis udgjorde pengeinstitutternes udlån til detailbankmarkedet ca. 53 pct. af det samlede udlån. Med en antagelse om, at andelene udgør det samme i 2007, kan omsætning og udlån på detailbankmarkedet anslås. Med en forenklende antagelse om, at Roskilde Banks udlån og omsætning udelukkende kan henføres til detailbankmarkedet, kan markedsandele for Roskilde Bank i 2007 opgøres, jf. tabel 2. Det fremgår, at Roskilde Banks markedsandel på detailbankmarkedet således beregnet kan opgøres til ca. 3 pct. Tabel 2: Skøn over markedsandele for Roskilde Bank på detailbankmarkedet i 2007 Pengeinstitutter i alt (mio. kr.) Roskilde Bank (mio. kr.) Markedsandel Roskilde Bank (pct.) Omsætning ,0 Udlån ,8 Kilde: Finanstilsynet samt egne beregninger på baggrund af oplysninger indhentet i sagen om Lokalbanksamarbejdet. Note: Der er i beregningen ikke taget hensyn til, at Roskilde Bank har aktiviteter på engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Den beregnede markedsandel på detailbankmarkedet vil derfor være en smule overvurderet. Tallene er endvidere behæftet med nogen usikkerhed. For det første har de banker, som Konkurrencestyrelsen har spurgt, måttet skønne over, hvor stor en del af deres omsætning og udlån, der vedrører detailbankmarkedet. Dernæst er der anvendt andele for 2005 til at skønne over detailbankmarkedets omfang i Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at tallene i tabel 2 giver et til dette formål tilstrækkeligt retvisende billede af Roskilde Banks markedsposition, og at usikkerheden ved beregningen ikke er så stor, at det har indflydelse på vurderingen i denne sag. Markedsandelen er sandsynligvis overvurderet, da en del af Roskilde Banks udlån og omsætning formentlig kan henføres til engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked, jf. nedenfor. Engrosbankmarkedet På engrosbankmarkedet er Nationalbanken alene kontoholder for en staten tilhørende indlånskonto til opbevaring af statens nettoprovenu. Kontoen indeholder provenuet af alle statens betalinger og salg af obligationer. Statens betalinger er udliciteret, og Nationalbanken byder ikke på disse licitationer. 16 i Lov om Nationalbanken siger følgende: Banken modtager indbetalinger og foretager udbetalinger for staten. Statens tilgodehavende hos eller skyld til banken skal fremgå af bankens månedsbalancer. Konkurrencestyrelsen har ikke tal for engrosbankmarkedets størrelse, men det er styrelsens vurdering, at denne aktivitet for Nationalbanken udgør en mindre del af aktørernes samlede aktiviteter på et internationalt engrosbankmarked. For Roskilde Banks vedkommende har Konkurrencestyrelsen ikke tal for bankens omsætning og udlån på engrosbankmarkedet. Det vurderes dog, at banken har engagementer med enkelte kunder, der er tilstrækkeligt store til, at de skal rubriceres under engrosbankmarkedet. Disse kunder har bl.a. hørt hjemme i ejendomsbranchen. Konkurrencestyrelsen vurderer, at Roskilde Bank er en meget lille aktør på engrosbankmarkedet. Bankens markedsandel på dette marked vil være meget mindre end 1,38 pct., som er bankens andel af de danske pengeinstitutters samlede aktiviteter, da banken primært har været aktiv på detailbankmarkedet. Det finansielle bankmarked Konkurrencestyrelsen er ikke i besiddelse af tal, der kan anvendes til præcist at beregne parternes markedsandele på det finansielle bankmarked.

5 Roskilde Bank Anmelder har oplyst, at Roskilde Bank er aktiv på det finansielle bankmarked inden for både handel med værdipapirer, valuta og penge, men Roskilde Bank er ikke market-maker på hverken værdipapirer eller pengemarkedet og stiller ikke priser i interbankmarkedet på valutahandel. For så vidt angår værdipapirer optræder Roskilde Bank således alene med handel og rådgivning over for kunderne. Roskilde Bank har en egenbeholdning af korte danske realkreditobligationer, samt en mindre beholdning af andre obligationer. Roskilde Bank har solgt obligationer på termin, alene til afdækning af risiko på indgåelse af kurskontrakter på ejerboliger over for kunder. Roskilde Bank har en mindre handelsbeholdning af aktier og investeringsbeviser samt anlægsaktier i sektorselskaber. Roskilde Banks operationer i pengemarkedet har udelukkende til formål at afdække likviditetsbehovet og placere overskydende likviditet, og operationerne på valutamarkedet har primært til formål at afdække kundehandler, samt afdækning af de risici, der åbnes ved låneoptagelse i fremmed valuta. Roskilde Bank rådgiver kunder inden for handel med de ca. 20 mest gængse valutaer, og forretningsomfanget er her primært omkring terminsforretninger, dels som kundernes spekulative positioner eller som kommerciel afdækning. For bankens egen regning tages der også positioner af begrænset størrelse inden for de nævnte forretningsområder. For Roskilde Banks vedkommende er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at bankens position og styrke på det finansielle bankmarked er meget begrænset. Som det fremgår af tabel 1, er Roskilde Banks andel af de danske pengeinstitutters samlede aktiviteter 1,38 pct., og bankens størrelse på det finansielle bankmarked vil formentlig være mindre. Ud over Roskilde Banks beskedne aktivitet skyldes det, at der på det finansielle bankmarked er en større international deltagelse end på detailbankmarkedet. På det finansielle bankmarked er der flere udenlandske pengeinstitutter m.v. til stede, som er aktive med hensyn til handel med valuta og værdipapirer og som også stiller likviditet til rådighed for de danske pengeinstitutter. Nationalbanken Nationalbanken indtager en særstilling på det finansielle bankmarked. I modsætning til de almindelige pengeinstitutter er Nationalbankens sigte på markedet ikke kommercielt. Nationalbankens rolle er at føre pengepolitik med henblik på at sikre stabile priser i Danmark. Nationalbanken gennemfører i praksis pengepolitikken via penge- og realkreditinstitutterne (de såkaldte pengepolitiske modparter), da Nationalbanken så at sige agerer som disses bankforbindelse. De pengepolitiske modparter har adgang til de pengepolitiske instrumenter, dvs. til at placere likviditet i Nationalbanken som dag-til-dag indskud (indskud på foliokonto) og deltage i Nationalbankens ugentlige markedsoperationer. I de ugentlige markedsoperationer kan modparterne låne i 7 dage mod sikkerhed i værdipapirer eller placere likviditet i 7 dage ved køb af indskudsbeviser. Nationalbanken har endvidere i maj 2008 åbnet en midlertidig belåningsfacilitet, hvor penge- og realkreditinstitutter kan belåne særlige låneobligationer. De fleste betalinger mellem pengeinstitutter i Danmark sker via konti i Nationalbanken. I praksis foregår det via Nationalbankens betalingssystem, Kronos. Foliokonto systemet anvendes således endvidere sammen med Kronos til at sikre, at pengeinstitutterne kan afvikle indbyrdes betalinger. Indskud på foliokonti forrentes med foliorenten, der svarer til diskontoen. Nationalbankens pengepolitiske udlån forrentes med udlånsrenten, der svarer til renten på indskudsbeviser. Renten på udlån og indskudsbeviser er en syv-dages rente, som er lidt højere end foliorenten. Nationalbankens udlån sker kun mod sikkerhed i obligationer. Forrentningen på Nationalbankens forskellige ind- og udlånsfaciliteter udgør sammen med diskontoen de pengepolitiske renter, som Nationalbanken anvender til at styre kronens kurs i forhold til euroen. Danmark fører fastkurspolitik over for euroen, og Nationalbanken ændrer alene renterne med henblik på at understøtte fastkurspolitikken. Andre hensyn end en fast kronekurs inddrages ikke i overvejelserne omkring de pengepolitiske renter. De institutter, som gør brug af Nationalbankens faciliteter, får dermed identiske rentesatser. Dette følger endvidere af de almindelige forvaltningsretlige principper om ligebehandling, som Nationalbanken er underlagt.

6 Nationalbankens pengepolitiske instrumenter er indrettet på en sådan måde, at de tilskynder penge- og realkreditinstitutterne til at handle likviditet indbyrdes i dag-til-dag markedet frem for at handle direkte med Nationalbanken. Nationalbanken har således en ikke-kommerciel rolle på pengemarkedet. Nationalbankens aktiviteter er traditionelle centralbankopgaver og handler om at forfølge de penge- og valutapolitiske mål. Nationalbanken har mulighed for at påvirke kursudviklingen ved at købe og sælge kroner på valutamarkedet. Denne brug af valutareserven giver (sammen med de pengepolitiske renter) Nationalbanken mulighed for at holde en stabil kronekurs. Valutareserven består af obligationer og bankindskud i udenlandske banker samt guldreserven. Nationalbankens ageren på valutamarkedet sker således også af hensyn til fastkurspolitikken. Nationalbanken opererer således ikke ud fra et kommercielt hensyn på valutamarkedet. Herudover optræder Nationalbanken på det finansielle bankmarked som udsteder af statsobligationer for staten. Nationalbanken har også danske statspapirer og realkreditobligationer i egen beholdning. Vurdering Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i parternes oplysninger og Konkurrencestyrelsens egne oplysninger om markederne. På detailbankmarkedet vil fusionen ikke hæmme den effektive konkurrence betydeligt, bl.a. henset til Den Nye Banks lille markedsandel på under 5 pct. Samtidig er Nationalbanken ikke aktiv på dette marked. Det nye ejerskab til Roskilde Bank kunne principielt skabe en risiko for, at medlemmerne af foreningen Det Private Beredskab i kraft af dennes ejerskab ville kunne få adgang til informationer om Den Nye Banks konkurrencemæssige adfærd, som de ellers ikke ville kunne komme i besiddelse af, og som de ville kunne udnytte til deres egen fordel i konkurrencen med Den Nye Bank. Den Nye Bank og dennes bestyrelse og ejere må imidlertid ikke videregive oplysninger om Den Nye Bank til tredjemand, jf. kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed.[20] Det må derfor lægges til grund, at risikoen for konkurrenceskadelig informationsudveksling i praksis ikke er til stede. På det finansielle bankmarked ville det principielt kunne give anledning til bekymring, at Nationalbanken er bank for bankerne og at der med opkøbet af Roskilde Bank sker en vertikal integration. Spørgsmålet er, om Nationalbanken vil kunne give Den Nye Bank bedre vilkår end andre pengeinstitutter og derved forvride konkurrencen. Imidlertid fastsættes Nationalbankens rentesatser ved kreditgivning til penge- og realkreditinstitutter som led i bankens varetagelse af penge- og valutapolitikken og er ens for alle banker, hvilket også følger af almindelige forvaltningsretlige principper. Det samme gør sig gældende for Nationalbankens rolle som udsteder af statsobligationer, varetagelse af betalingsformidling mellem pengeinstitutter mv. På baggrund af det af parterne oplyste, finder Konkurrencestyrelsen derfor ikke, at den vertikale forbindelse mellem Nationalbanken og Den Nye Bank giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Det horisontale overlap mellem Nationalbanken og Den Nye Bank på det finansielle bankmarked giver ikke anledning til bekymring, bl.a. fordi deltagernes roller er forskellige, og fordi Den Nye Banks markedsandel er meget lille på dette marked. Nationalbanken agerer ud fra hensyn til valuta- og pengepolitikken. Den Nye Bank er aktiv på det finansielle bankmarked, men med en meget lille markedsandel. På engrosbankmarkedet giver det horisontale overlap mellem Nationalbanken og Den nye Bank heller ikke anledning til bekymring. Fusionsparterne har ikke en væsentlig markedsstyrke på det internationale engrosbankmarked. Roskilde Bank er en meget lille aktør på markedet, og fusionen medfører dermed kun en marginal ændring i aktørernes markedsstyrke. Samlet set er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at den effektive konkurrence på hverken detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet eller det finansielle bankmarked hæmmes betydeligt som følge af fusionen. Afgørelse Den anmeldte fusion godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1. jf. stk. 2, 1. pkt. Læs også pressemeddelelse

7 Noter [1] Den 27. august 2008 kl. 13 offentliggjorde Konkurrencestyrelsen fusionen på sin hjemmeside og opfordrede samtidig tredjeparter til at komme med bemærkninger hertil senest den 28. august 2008 kl. 14. Styrelsen har modtaget to henvendelser fra tredjeparter, som imidlertid ikke har givet anledning til bekymringer for så vidt angår fusionens konkurrencemæssige virkninger på markederne. [2] Se Kommissionens pressemeddelelse af 31. juli 2008, IP/08/1222: Kommissionen har godkendt den danske redningspakke for Roskilde Bank. [3] Vedtægter for Bankaktieselskabet af 24. august , stk. 3. [4] Det er ejernes hensigt at afvikle bankvirksomheden, når dette kan ske på forsvarlig vis, jf. aktionæroverenskomstens præambel punkt C. [5] Overdragelsesaftale af 24. august Den Nye Bank forventes efterfølgende at ændre navn til Roskilde Bank A/S. [6] Lov om finansiel virksomhed kapitel 9. [7] Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 1. september [8] Vedtægter for Bankaktieselskabet af 24. august 2008 og Aktionæroverenskomst mellem Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser. [9] Selvom Det Private Beredskab er en af ejerne af Den Nye Bank, er det ikke en såkaldt deltagende virksomhed i fusionsretlig forstand, og dets eventuelle omsætning skal ikke regnes med ved omsætningsberegningen i konkurrencelovens 12, stk. 1. [10] Nationalbankens aktiviteter på detailbankmarkedet er begrænsede til de forretninger, den har med sine ansatte, hvilket er marginalt i forhold til hele markedet. [11] Jf. Konkurrenceankenævnets kendelse af 2. oktober 2007, Lokalbankerne mod Konkurrencerådet. [12] Jf. Konkurrenceankenævnets kendelse af 2. oktober 2007, Lokalbankerne mod Konkurrencerådet, pkt [13] Jf. fx Kommissionens beslutning af 10. april 2000 i sag M.1910, Meritanordbanken/Unidanmark, pkt. 10ff, Kommissionens beslutning af 18. oktober 2005 i sag M.3894, Unicredito/HVB, pkt. 41, og Kommissionens beslutning af 27. juli 2001 i sag M.2491, Sampo/Storebrand, pkt. 13. [14] Jf. Kommissionens undersøgelse af juli 2005, Financial Integration Monitor [15] Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 8. november [16] Kommissionens beslutning M.1910 MeritaNordbanken/Unidanmark. [17] Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 8. november [18] Se bl.a. Kommissionens beslutning M.1910 MeritaNordbanken/Unidanmark, pkt. 7. [19] For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder er omsætningsberegningen defineret i 8, stk. 1 i bkg. nr. 895 om beregning af omsætning i konkurrenceloven som summen af fem poster i resultatopgørelsen: 1) Renteindtægter m.v., 2) Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele, 3) Gebyr- og provisionsindtægter m.v., 4) Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v., såfremt disse samlet er positive, og 5) Andre ordinære indtægter. Bekendtgørelsen henviser dog til en historisk bekendtgørelse udstedt af Finanstilsynet. Der skelnes således ikke længere mellem ordinære og ekstraordinære poster, og

8 posten andre ordinære indtægter er blevet afløst af posten andre driftsindtægter. I forhold til definitionen i 8, stk. 1 i bkg. nr. 895 giver det derfor ikke et helt præcist resultat at anvende Roskilde Banks regnskab for Usikkerheden er dog ikke større end, at 2007-tallene stadig vil give et retvisende billede af Roskilde Banks markedsstyrke i [20] Det samme forhold gør sig gældende for de kreditmedarbejdere, som Danske Bank, Nordea og Nykredit har stillet til rådighed for Den Nye Bank.

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Nordeas køb af Fionia Bank

Nordeas køb af Fionia Bank 23-11-2009 4/0120-0401-0044 /SEM/JKM/LD Punkt 5 Rådsmødet den 25. november 2009 Nordeas køb af Fionia Bank Nordeas køb af Fionia Bank...1 1. Resumé...3 2. Afgørelse...6 3. Sagsfremstilling...7 3.1 Fusionsparterne...7

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort.

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort. 28 Valutareserven Peter Kjær Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING Valutareserven består først og fremmest af Nationalbankens beholdning af udenlandske obligationer og bankindskud. Den giver Nationalbanken

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Tabeltillæg D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

Danmarks Nationalbank. Tabeltillæg D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K Danmarks Nationalbank Tabeltillæg 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 2 NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel Aktiver Mio.kr. Guld på udlandet Fordringer Fordringer på Det Europæiske

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere