Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S"

Transkript

1 Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/ /TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken) og Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser (i det følgende Det Private Beredskab) gennem en nyetableret bank (Bankaktieselskabet af 24. august 2008, i det følgende Den Nye Bank) har tilbudt at købe alle aktiver og overtage al gæld og andre forpligtelser, bortset fra hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital, fra Roskilde Bank A/S. Overtagelsen kommer efter, at det i en gennemført salgsproces ikke er lykkedes at få et bud på hele eller dele af Roskilde Bank. Overtagelsen udgør en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den.[1] Spørgsmål omkring statsstøtte indgår ikke i Konkurrencestyrelsens behandling af anmeldelsen af fusionen, men henhører under Europa-Kommissionens kompetence.[2] Fusionsparterne Roskilde Bank er en bank med 24 filialer samt egen erhvervs-, udlands- og investeringsafdeling. Banken har 650 medarbejdere. Bankens markedsområde er det meste af Sjælland, og banken har hovedkontor i Roskilde. Roskilde Bank er en af de mellemstore banker i Danmark. Roskilde Bank er børsnoteret og ejes af ca aktionærer. Nationalbanken er Danmarks centralbank. Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution etableret ved lov og har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Nationalbankens overskud overføres til staten. Det Private Beredskab er en forening stiftet af Finansrådet og har 137 pengeinstitutter som medlemmer. Foreningens formål er at medvirke til, at nødlidende banker, sparekasser og andelskasser som alternativ til konkurs afvikles ved en anden banks overtagelse. Foreningen har ikke andre aktiviteter. Beredskabet blev dannet i juni 2007, og det er første gang, det er aktiveret. Den Nye Bank har til formål[3] at drive bankvirksomhed, værdipapirhandel og anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den overtagne virksomhed.[4] Transaktionen Roskilde Bank overdrager i overensstemmelse med 246, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed samtlige aktiver og al gæld til Den Nye Bank.[5] Bestyrelsen i Den Nye Bank vil bestå af fire medlemmer udpeget af Nationalbanken, to medlemmer udpeget af Det Private Beredskab, samt Roskilde Banks nuværende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Roskilde Banks nuværende medarbejdere vil overgå til Den Nye Bank. Derudover stiller Danske Bank, Nordea og Nykredit en række erfarne kreditmedarbejdere til rådighed for Den Nye Bank. Disse medarbejdere vil være underlagt de almindelige regler om tavshedspligt i den finansielle sektor.[6] Overdragelsen er betinget af Finanstilsynets godkendelse og afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i Banken.[7] Jurisdiktion Nationalbanken vil som hovedaktionær[8] have enekontrol med Den Nye Bank, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 3. De deltagende virksomheder er Nationalbanken, hvis omsætning i 2007 var 15,7 mia. kr., og Roskilde Bank, hvis omsætning i 2007 var 2,6 mia. kr.[9] De deltagende virksomheders samlede omsætning overstiger tærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, og der er således tale om en anmeldelsespligtig fusion, som ikke må gennemføres, førend Konkurrencerådet har godkendt den, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 5.

2 Markedsbeskrivelse I henhold til gældende praksis kan pengeinstitutternes aktiviteter opdeles i 3 markeder: Detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Roskilde Bank er primært aktiv på detailbankmarkedet, men har også aktiviteter på engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Nationalbanken er ikke aktiv på detailbankmarkedet, og der er således ikke et horisontalt overlap med Roskilde Bank på dette marked.[10] På engrosbankmarkedet er Nationalbanken aktiv som kontoholder for en staten tilhørende indlånskonto. Nationalbanken er som leverandør af likviditet til de danske pengeinstitutter og udsteder af statspapirer aktiv på det finansielle bankmarked. Det Private Beredskab har som forening ingen aktiviteter på de tre markeder. Til gengæld har alle dets medlemmer aktiviteter på et eller flere af de nævnte relevante markeder. Medlemmerne kan imidlertid ikke øve direkte indflydelse på de beslutninger, der træffes i Den Nye Bank, og der er på denne baggrund ingen overlap mellem Det Private Beredskabs og Den Nye Banks aktiviteter. Detailbankmarkedet I Konkurrencerådets afgørelse om Lokalbanksamarbejdet af 28. marts 2007 blev detailbankmarkedet defineret som omfattende bl.a. betalings- og opsparingskonti, ind- og udlån, boliglån, billån, betalingskort og netbank samt rådgivning vedrørende forsikringer, værdipapirhandel og pensionsopsparing til private kunder og små og mellemstore virksomheder med en balance på under 350 mio. kr. Afgørelsen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, som tiltrådte rådets fastlæggelse af det relevante produktmarked i overensstemmelse med hidtidig praksis.[11] Denne afgrænsning af detailbankmarkedet kan efter Konkurrencestyrelsens vurdering også benyttes i denne sag. For så vidt angår det geografiske marked, har Konkurrenceankenævnet i kendelsen i sagen Lokalbankerne mod Konkurrencerådet[12] fundet, at det relevante marked geografisk omfatter hele landet. Kommissionen har hidtil i sin praksis fundet, at detailbankmarkedet, herunder det danske detailbankmarked, for privatkunder og små og mellemstore virksomheder er nationalt,[13] og at konkurrencen mellem detailkunderne fortsat foregår mellem de nationale banker.[14] På dette grundlag afgrænses det geografiske marked nationalt til Danmark. Engrosbankmarkedet I fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[15] fandt Konkurrencerådet, at engrosmarkedet omfattede pengeinstitutternes tilbud til større virksomheder om indlån, udlån, likviditetsstyring, international og national betalingsformidling, rådgivning, bl.a. i forbindelse med virksomhedsopkøb, værdipapirudstedelse, afdækning af risici m.v. Rådet fandt endvidere, at kunderne på engrosbankmarkedet udgjorde store virksomheder og institutionelle kunder. Disse kunder har andre behov end private og små og mellemstore virksomheder, da de ofte selv råder over en betydelig ekspertise og indsigt i dele af det finansielle område. Konkurrencestyrelsen vurderer, at der i denne sag skal gælde en tilsvarende afgrænsning af engrosbankmarkedet. Da små og mellemstore virksomheder i sagen om Lokalbanksamarbejdet blev afgrænset til virksomheder med en balance under 350 mio. kr., vil store virksomheder således udgøre virksomheder med en balance på 350 mio. kr. eller derover. For så vidt angår det geografiske marked har Kommissionen i fusionen mellem MeritaNordbanken og Unidanmark besluttet[16], at markedet er internationalt for store virksomheder. Tilsvarende har Konkurrencerådet i Danske Bank/RealDanmark fusionen fundet, at engrosbankmarkedet var internationalt.[17] Konkurrencestyrelsen finder i den konkrete sag ikke anledning til at afvige fra tidligere praksis, og det lægges til grund, at det geografiske marked er internationalt. Det finansielle bankmarked Konkurrencerådet har i Danske Bank/RealDanmark fusionen fundet, at det finansielle bankmarked omfattede pengeinstitutternes handel med bl.a. værdipapirer, penge og valuta til og fra andre pengeinstitutter, børsmæglere m.v. Denne

3 praksis er i overensstemmelse med Kommissionens beslutninger.[18] I fusionen behandlede rådet markederne for handel med værdipapirer, penge og valuta som separate produktmarkeder, idet rådet dog i et vist omfang også behandlede markederne under ét som følge af en række fælles træk. Fælles for disse markeder er, at vilkårene for omsætning i betydelig grad er bestemt af forhold på de internationale markeder. Aktørerne består af centralbanker, penge- og realkreditinstitutter, fondsmæglere og institutionelle investorer i Danmark såvel som i udlandet. De enkelte handler er som oftest store adskillige mio. kr. og forudsætter adgang til særlige handelssystemer og evne til at håndtere handel med værdipapirer samt valuta- og pengemarkedsinstrumenter. Det betyder, at det kun er de professionelle aktører, der kan begå sig på markederne. Aktørernes roller på det finansielle bankmarked og motiverne for handel er dog forskellige. Pengeinstitutter køber og sælger værdipapirer og valuta på vegne af deres kunder og ved forvaltning af deres egne beholdninger. De handler desuden værdipapirer, valuta og pengemarkedsinstrumenter m.v. for at mindske risici for tab på de aftaler, som de indgår med kunderne og for at holde sig likvide. Nationalbankens rolle på markedet er at varetage den danske valuta- og pengepolitik samt at købe og sælge obligationer på vegne af staten. Det sker bl.a. gennem kreditgivning til penge- og realkreditinstitutter, køb og salg af valuta, indskudsbeviser, obligationer og skatkammerbeviser. Konkurrencestyrelsen lader den endelige produktmarkedsafgrænsning for så vidt angår det finansielle bankmarked, herunder om markedet kan opdeles i de enkelte markeder for handel med værdipapirer, penge og valuta stå åben, da det ikke har betydning for vurderingen af fusionen. Konkurrencerådet har i Danske Bank/RealDanmark fusionen i lighed med Kommissionens beslutning bl.a. i MeritaNordbanken/Unidanmark fusionen fundet, at det finansielle bankmarked geografisk synes at kunne afgrænses internationalt. Rådet fandt, at bevægelser på de udenlandske markeder øjeblikkeligt slår igennem i Danmark, og råderummet for markedsbevægelser, der afviger markant fra udlandet, ikke er til stede. Konkurrencestyrelsen finder i denne sag ikke anledning til at afvige fra tidligere praksis, og det finansielle bankmarked kan derfor antages at være internationalt. Styrelsen lader den endelige geografiske markedsafgrænsning stå åben, da det ikke har betydning for vurderingen af fusionen. Parternes stilling på de relevante markeder Ved vurderingen af Den Nye Banks stilling på de relevante markeder er det indledningsvist hensigtsmæssigt at se på Roskilde Banks stilling på det samlede bankmarked, dvs. detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked under ét. Beregningen omfatter alene aktiviteter i Danmark. Da både engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked formentlig skal afgrænses bredere, jf. ovenfor, vil beregningen overvurdere Roskilde Banks stilling på markedet. Markedsandele kan opgøres ud fra pengeinstitutternes omsætning[19] eller på baggrund af deres udlån. Tabel 1: Roskilde Banks andele af danske pengeinstitutters aktiviteter i 2007 Danske pengeinstitutter i alt (mio. kr.) Roskilde Bank (mio. kr.) Andel Roskilde Bank (pct.) Omsætning ,17 Udlån ,38 Kilde: Finanstilsynet og Nationalbanken. Note: I tabel 1 skelnes ikke mellem kundegrupper, da pengeinstitutter ikke laver en sådan opdeling i deres regnskaber. Tallene indeholder derfor både oplysninger om private, små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder. I pengeinstitutternes omsætning og udlån indgår tal for Nationalbanken. Detailbankmarkedet

4 Som nævnt ovenfor er Nationalbanken ikke aktiv på detailbankmarkedet. En opgørelse af markedsandele vil således udelukkende gælde for Roskilde Bank. I forbindelse med sagen om Lokalbanksamarbejdet bad Konkurrencestyrelsen i 2006 og 2007 de største pengeinstitutter i Danmark om at skønne over, hvor stor en del af deres omsætning og udlån i 2005, der vedrørte detailbankmarkedet. På baggrund af disse tal fandt styrelsen frem til, at pengeinstitutternes omsætning på detailbankmarkedet i 2005 udgjorde ca. 43 pct. af den samlede omsætning. På tilsvarende vis udgjorde pengeinstitutternes udlån til detailbankmarkedet ca. 53 pct. af det samlede udlån. Med en antagelse om, at andelene udgør det samme i 2007, kan omsætning og udlån på detailbankmarkedet anslås. Med en forenklende antagelse om, at Roskilde Banks udlån og omsætning udelukkende kan henføres til detailbankmarkedet, kan markedsandele for Roskilde Bank i 2007 opgøres, jf. tabel 2. Det fremgår, at Roskilde Banks markedsandel på detailbankmarkedet således beregnet kan opgøres til ca. 3 pct. Tabel 2: Skøn over markedsandele for Roskilde Bank på detailbankmarkedet i 2007 Pengeinstitutter i alt (mio. kr.) Roskilde Bank (mio. kr.) Markedsandel Roskilde Bank (pct.) Omsætning ,0 Udlån ,8 Kilde: Finanstilsynet samt egne beregninger på baggrund af oplysninger indhentet i sagen om Lokalbanksamarbejdet. Note: Der er i beregningen ikke taget hensyn til, at Roskilde Bank har aktiviteter på engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Den beregnede markedsandel på detailbankmarkedet vil derfor være en smule overvurderet. Tallene er endvidere behæftet med nogen usikkerhed. For det første har de banker, som Konkurrencestyrelsen har spurgt, måttet skønne over, hvor stor en del af deres omsætning og udlån, der vedrører detailbankmarkedet. Dernæst er der anvendt andele for 2005 til at skønne over detailbankmarkedets omfang i Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at tallene i tabel 2 giver et til dette formål tilstrækkeligt retvisende billede af Roskilde Banks markedsposition, og at usikkerheden ved beregningen ikke er så stor, at det har indflydelse på vurderingen i denne sag. Markedsandelen er sandsynligvis overvurderet, da en del af Roskilde Banks udlån og omsætning formentlig kan henføres til engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked, jf. nedenfor. Engrosbankmarkedet På engrosbankmarkedet er Nationalbanken alene kontoholder for en staten tilhørende indlånskonto til opbevaring af statens nettoprovenu. Kontoen indeholder provenuet af alle statens betalinger og salg af obligationer. Statens betalinger er udliciteret, og Nationalbanken byder ikke på disse licitationer. 16 i Lov om Nationalbanken siger følgende: Banken modtager indbetalinger og foretager udbetalinger for staten. Statens tilgodehavende hos eller skyld til banken skal fremgå af bankens månedsbalancer. Konkurrencestyrelsen har ikke tal for engrosbankmarkedets størrelse, men det er styrelsens vurdering, at denne aktivitet for Nationalbanken udgør en mindre del af aktørernes samlede aktiviteter på et internationalt engrosbankmarked. For Roskilde Banks vedkommende har Konkurrencestyrelsen ikke tal for bankens omsætning og udlån på engrosbankmarkedet. Det vurderes dog, at banken har engagementer med enkelte kunder, der er tilstrækkeligt store til, at de skal rubriceres under engrosbankmarkedet. Disse kunder har bl.a. hørt hjemme i ejendomsbranchen. Konkurrencestyrelsen vurderer, at Roskilde Bank er en meget lille aktør på engrosbankmarkedet. Bankens markedsandel på dette marked vil være meget mindre end 1,38 pct., som er bankens andel af de danske pengeinstitutters samlede aktiviteter, da banken primært har været aktiv på detailbankmarkedet. Det finansielle bankmarked Konkurrencestyrelsen er ikke i besiddelse af tal, der kan anvendes til præcist at beregne parternes markedsandele på det finansielle bankmarked.

5 Roskilde Bank Anmelder har oplyst, at Roskilde Bank er aktiv på det finansielle bankmarked inden for både handel med værdipapirer, valuta og penge, men Roskilde Bank er ikke market-maker på hverken værdipapirer eller pengemarkedet og stiller ikke priser i interbankmarkedet på valutahandel. For så vidt angår værdipapirer optræder Roskilde Bank således alene med handel og rådgivning over for kunderne. Roskilde Bank har en egenbeholdning af korte danske realkreditobligationer, samt en mindre beholdning af andre obligationer. Roskilde Bank har solgt obligationer på termin, alene til afdækning af risiko på indgåelse af kurskontrakter på ejerboliger over for kunder. Roskilde Bank har en mindre handelsbeholdning af aktier og investeringsbeviser samt anlægsaktier i sektorselskaber. Roskilde Banks operationer i pengemarkedet har udelukkende til formål at afdække likviditetsbehovet og placere overskydende likviditet, og operationerne på valutamarkedet har primært til formål at afdække kundehandler, samt afdækning af de risici, der åbnes ved låneoptagelse i fremmed valuta. Roskilde Bank rådgiver kunder inden for handel med de ca. 20 mest gængse valutaer, og forretningsomfanget er her primært omkring terminsforretninger, dels som kundernes spekulative positioner eller som kommerciel afdækning. For bankens egen regning tages der også positioner af begrænset størrelse inden for de nævnte forretningsområder. For Roskilde Banks vedkommende er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at bankens position og styrke på det finansielle bankmarked er meget begrænset. Som det fremgår af tabel 1, er Roskilde Banks andel af de danske pengeinstitutters samlede aktiviteter 1,38 pct., og bankens størrelse på det finansielle bankmarked vil formentlig være mindre. Ud over Roskilde Banks beskedne aktivitet skyldes det, at der på det finansielle bankmarked er en større international deltagelse end på detailbankmarkedet. På det finansielle bankmarked er der flere udenlandske pengeinstitutter m.v. til stede, som er aktive med hensyn til handel med valuta og værdipapirer og som også stiller likviditet til rådighed for de danske pengeinstitutter. Nationalbanken Nationalbanken indtager en særstilling på det finansielle bankmarked. I modsætning til de almindelige pengeinstitutter er Nationalbankens sigte på markedet ikke kommercielt. Nationalbankens rolle er at føre pengepolitik med henblik på at sikre stabile priser i Danmark. Nationalbanken gennemfører i praksis pengepolitikken via penge- og realkreditinstitutterne (de såkaldte pengepolitiske modparter), da Nationalbanken så at sige agerer som disses bankforbindelse. De pengepolitiske modparter har adgang til de pengepolitiske instrumenter, dvs. til at placere likviditet i Nationalbanken som dag-til-dag indskud (indskud på foliokonto) og deltage i Nationalbankens ugentlige markedsoperationer. I de ugentlige markedsoperationer kan modparterne låne i 7 dage mod sikkerhed i værdipapirer eller placere likviditet i 7 dage ved køb af indskudsbeviser. Nationalbanken har endvidere i maj 2008 åbnet en midlertidig belåningsfacilitet, hvor penge- og realkreditinstitutter kan belåne særlige låneobligationer. De fleste betalinger mellem pengeinstitutter i Danmark sker via konti i Nationalbanken. I praksis foregår det via Nationalbankens betalingssystem, Kronos. Foliokonto systemet anvendes således endvidere sammen med Kronos til at sikre, at pengeinstitutterne kan afvikle indbyrdes betalinger. Indskud på foliokonti forrentes med foliorenten, der svarer til diskontoen. Nationalbankens pengepolitiske udlån forrentes med udlånsrenten, der svarer til renten på indskudsbeviser. Renten på udlån og indskudsbeviser er en syv-dages rente, som er lidt højere end foliorenten. Nationalbankens udlån sker kun mod sikkerhed i obligationer. Forrentningen på Nationalbankens forskellige ind- og udlånsfaciliteter udgør sammen med diskontoen de pengepolitiske renter, som Nationalbanken anvender til at styre kronens kurs i forhold til euroen. Danmark fører fastkurspolitik over for euroen, og Nationalbanken ændrer alene renterne med henblik på at understøtte fastkurspolitikken. Andre hensyn end en fast kronekurs inddrages ikke i overvejelserne omkring de pengepolitiske renter. De institutter, som gør brug af Nationalbankens faciliteter, får dermed identiske rentesatser. Dette følger endvidere af de almindelige forvaltningsretlige principper om ligebehandling, som Nationalbanken er underlagt.

6 Nationalbankens pengepolitiske instrumenter er indrettet på en sådan måde, at de tilskynder penge- og realkreditinstitutterne til at handle likviditet indbyrdes i dag-til-dag markedet frem for at handle direkte med Nationalbanken. Nationalbanken har således en ikke-kommerciel rolle på pengemarkedet. Nationalbankens aktiviteter er traditionelle centralbankopgaver og handler om at forfølge de penge- og valutapolitiske mål. Nationalbanken har mulighed for at påvirke kursudviklingen ved at købe og sælge kroner på valutamarkedet. Denne brug af valutareserven giver (sammen med de pengepolitiske renter) Nationalbanken mulighed for at holde en stabil kronekurs. Valutareserven består af obligationer og bankindskud i udenlandske banker samt guldreserven. Nationalbankens ageren på valutamarkedet sker således også af hensyn til fastkurspolitikken. Nationalbanken opererer således ikke ud fra et kommercielt hensyn på valutamarkedet. Herudover optræder Nationalbanken på det finansielle bankmarked som udsteder af statsobligationer for staten. Nationalbanken har også danske statspapirer og realkreditobligationer i egen beholdning. Vurdering Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i parternes oplysninger og Konkurrencestyrelsens egne oplysninger om markederne. På detailbankmarkedet vil fusionen ikke hæmme den effektive konkurrence betydeligt, bl.a. henset til Den Nye Banks lille markedsandel på under 5 pct. Samtidig er Nationalbanken ikke aktiv på dette marked. Det nye ejerskab til Roskilde Bank kunne principielt skabe en risiko for, at medlemmerne af foreningen Det Private Beredskab i kraft af dennes ejerskab ville kunne få adgang til informationer om Den Nye Banks konkurrencemæssige adfærd, som de ellers ikke ville kunne komme i besiddelse af, og som de ville kunne udnytte til deres egen fordel i konkurrencen med Den Nye Bank. Den Nye Bank og dennes bestyrelse og ejere må imidlertid ikke videregive oplysninger om Den Nye Bank til tredjemand, jf. kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed.[20] Det må derfor lægges til grund, at risikoen for konkurrenceskadelig informationsudveksling i praksis ikke er til stede. På det finansielle bankmarked ville det principielt kunne give anledning til bekymring, at Nationalbanken er bank for bankerne og at der med opkøbet af Roskilde Bank sker en vertikal integration. Spørgsmålet er, om Nationalbanken vil kunne give Den Nye Bank bedre vilkår end andre pengeinstitutter og derved forvride konkurrencen. Imidlertid fastsættes Nationalbankens rentesatser ved kreditgivning til penge- og realkreditinstitutter som led i bankens varetagelse af penge- og valutapolitikken og er ens for alle banker, hvilket også følger af almindelige forvaltningsretlige principper. Det samme gør sig gældende for Nationalbankens rolle som udsteder af statsobligationer, varetagelse af betalingsformidling mellem pengeinstitutter mv. På baggrund af det af parterne oplyste, finder Konkurrencestyrelsen derfor ikke, at den vertikale forbindelse mellem Nationalbanken og Den Nye Bank giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Det horisontale overlap mellem Nationalbanken og Den Nye Bank på det finansielle bankmarked giver ikke anledning til bekymring, bl.a. fordi deltagernes roller er forskellige, og fordi Den Nye Banks markedsandel er meget lille på dette marked. Nationalbanken agerer ud fra hensyn til valuta- og pengepolitikken. Den Nye Bank er aktiv på det finansielle bankmarked, men med en meget lille markedsandel. På engrosbankmarkedet giver det horisontale overlap mellem Nationalbanken og Den nye Bank heller ikke anledning til bekymring. Fusionsparterne har ikke en væsentlig markedsstyrke på det internationale engrosbankmarked. Roskilde Bank er en meget lille aktør på markedet, og fusionen medfører dermed kun en marginal ændring i aktørernes markedsstyrke. Samlet set er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at den effektive konkurrence på hverken detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet eller det finansielle bankmarked hæmmes betydeligt som følge af fusionen. Afgørelse Den anmeldte fusion godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1. jf. stk. 2, 1. pkt. Læs også pressemeddelelse

7 Noter [1] Den 27. august 2008 kl. 13 offentliggjorde Konkurrencestyrelsen fusionen på sin hjemmeside og opfordrede samtidig tredjeparter til at komme med bemærkninger hertil senest den 28. august 2008 kl. 14. Styrelsen har modtaget to henvendelser fra tredjeparter, som imidlertid ikke har givet anledning til bekymringer for så vidt angår fusionens konkurrencemæssige virkninger på markederne. [2] Se Kommissionens pressemeddelelse af 31. juli 2008, IP/08/1222: Kommissionen har godkendt den danske redningspakke for Roskilde Bank. [3] Vedtægter for Bankaktieselskabet af 24. august , stk. 3. [4] Det er ejernes hensigt at afvikle bankvirksomheden, når dette kan ske på forsvarlig vis, jf. aktionæroverenskomstens præambel punkt C. [5] Overdragelsesaftale af 24. august Den Nye Bank forventes efterfølgende at ændre navn til Roskilde Bank A/S. [6] Lov om finansiel virksomhed kapitel 9. [7] Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 1. september [8] Vedtægter for Bankaktieselskabet af 24. august 2008 og Aktionæroverenskomst mellem Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser. [9] Selvom Det Private Beredskab er en af ejerne af Den Nye Bank, er det ikke en såkaldt deltagende virksomhed i fusionsretlig forstand, og dets eventuelle omsætning skal ikke regnes med ved omsætningsberegningen i konkurrencelovens 12, stk. 1. [10] Nationalbankens aktiviteter på detailbankmarkedet er begrænsede til de forretninger, den har med sine ansatte, hvilket er marginalt i forhold til hele markedet. [11] Jf. Konkurrenceankenævnets kendelse af 2. oktober 2007, Lokalbankerne mod Konkurrencerådet. [12] Jf. Konkurrenceankenævnets kendelse af 2. oktober 2007, Lokalbankerne mod Konkurrencerådet, pkt [13] Jf. fx Kommissionens beslutning af 10. april 2000 i sag M.1910, Meritanordbanken/Unidanmark, pkt. 10ff, Kommissionens beslutning af 18. oktober 2005 i sag M.3894, Unicredito/HVB, pkt. 41, og Kommissionens beslutning af 27. juli 2001 i sag M.2491, Sampo/Storebrand, pkt. 13. [14] Jf. Kommissionens undersøgelse af juli 2005, Financial Integration Monitor [15] Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 8. november [16] Kommissionens beslutning M.1910 MeritaNordbanken/Unidanmark. [17] Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 8. november [18] Se bl.a. Kommissionens beslutning M.1910 MeritaNordbanken/Unidanmark, pkt. 7. [19] For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder er omsætningsberegningen defineret i 8, stk. 1 i bkg. nr. 895 om beregning af omsætning i konkurrenceloven som summen af fem poster i resultatopgørelsen: 1) Renteindtægter m.v., 2) Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele, 3) Gebyr- og provisionsindtægter m.v., 4) Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v., såfremt disse samlet er positive, og 5) Andre ordinære indtægter. Bekendtgørelsen henviser dog til en historisk bekendtgørelse udstedt af Finanstilsynet. Der skelnes således ikke længere mellem ordinære og ekstraordinære poster, og

8 posten andre ordinære indtægter er blevet afløst af posten andre driftsindtægter. I forhold til definitionen i 8, stk. 1 i bkg. nr. 895 giver det derfor ikke et helt præcist resultat at anvende Roskilde Banks regnskab for Usikkerheden er dog ikke større end, at 2007-tallene stadig vil give et retvisende billede af Roskilde Banks markedsstyrke i [20] Det samme forhold gør sig gældende for de kreditmedarbejdere, som Danske Bank, Nordea og Nykredit har stillet til rådighed for Den Nye Bank.

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2012, del 1. Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling

Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2012, del 1. Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling 57 Negative renter Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Nationalbanken nedsatte i begyndelsen af juli 202 sine pengepolitiske renter til

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Lokale pengeinstitutter

Lokale pengeinstitutter Lokale pengeinstitutter Journal nr. 4/0120-0204-0078 /TIF/KLC, JKM, SWE Rådsmødet den 30. januar 2008 Resumé 1. Denne sag handler om, hvorvidt brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter (LOPI) ved sine

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Lokalbanksamarbejdet Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Rådsmødet den 28. marts 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om et ulovligt samarbejde mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. oktober 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 1. OKTOBER 2015 1. oktober 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for indbydelsen til nu for tredje gang at tale på Realkreditrådets årsmøde.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Tak for indbydelsen til at deltage i markeringen af 125-året for ikrafttræden

Læs mere

Lavere omsætning på det danske pengemarked

Lavere omsætning på det danske pengemarked 75 Lavere omsætning på det danske pengemarked Palle Bach Mindested, Martin Wagner Toftdahl, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten i pengemarkedet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere