Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet"

Transkript

1 Registreringsvejledning Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse af baggrunden for etableringen af registrerings- og monitoreringsmodellen for kræftområdet, en beskrivelse af de enkelte registreringspunkter. Registreringspunkterne beskrives overordnet i afsnit 2 med en mere uddybende og supplerende vejledning med eksemplificeringer i efterfølgende afsnit. Af indholdsfortegnelsen fremgår de enkelte eksempler med angivelse af Eks samt emnet for eksemplet. Derudover er pakkeforløbsnumrene, som vist i nedenstående figur, angivet med xx for det enkelte organspecifikke kræftområde, oplistet i sidste afsnit. Registreringsmodellen for kræftområdet ses i følgende figur: Registrering ifm. pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) Henvisning til pakkeforløb start AFBxxA Pakkeforløb slut: AFBxxX1 Pakkeforløb slut - diagnose afkræftet AFBxxX2 Pakkeforløb slut patientens ønske Udredning start, første fremmøde AFBxxB Klinisk beslutning vedrørende initial behandling AFBxxC1 Tilbud om initial behandling AFBxxC1A Tilbud om initial behandling i udlandet AFBxxC2 Initial behandling ikke relevant AFBxxC2A Overvågning uden behandling Initial behandling start AFBxxF1 Kirurgisk behandling AFBxxF2 Medicinsk behandling AFBxxF3 Strålebehandling

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Vejledning Pakkeforløb start Udredning start Beslutning vedrørende initial behandling Behandling start Pakkeforløb slut 8 3. Supplerende vejledning Henvisning til start af pakkeforløb Eks Begrundet mistanke om hoved hals kræft i eksisterende forløb Eks Almen praktiserende læge henviser til radiologisk afdeling til pakkeforløb for brystkræft Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til brystkirurgisk afdeling Eks Patientforløb med KOL findes begrundet mistanke om lungekræft Eks Patientforløb med udredning for tarmbetændelse diagnosticeres tarmkræft Eks I eksisterende forløb findes kræftsuspekt infiltrat på lunge yderligere udredning i lungemedicinsk afdeling inden for samme pakkeforløb Eks I eksisterende forløb for tyk- og endetarmskræft findes begrundet mistanke om lungekræft Eks Ved kontrol findes begrundet mistanke om recidiv Eks Opstart pakkeforløb ved henvisning til levertumorgruppen (primær levertumor) Eks Opstart pakkeforløb ved henvisning til levertumorgruppen 12 (tarmmetastaser i leveren) Eks Second opinion Eks Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i antihormonel behandling Eks Mistanke om brystkræft carcinoma in situ brystkræft Udredning start Eks Patient ønsker udsættelse af første undersøgelse Beslutning vedrørende initial behandling Tilbud om initial behandling Eks Kræft i prostata tilbud om initial behandling Eks Initial aflastende operation Eks Tværsektoriel multidisciplinær konference beslutning 15 Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 2

3 3.3.2 Tilbud om initial behandling i udlandet Initial behandling ikke relevant Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling udredende afdeling Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling onkologisk afdeling Initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling Eks Watchfull waiting Eks Initial behandling under udredning Radikal operation i forbindelse med udredning Eks Initial behandling modermærkekræft i hud Eks Modermærkekræft i hud radikalt opereret under udredning Behandling start - initial behandling Eks Biopsi efterfulgt af operation ved kræft i hjernen Pakkeforløb slut Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Eks Begrundet mistanke om livmoderkræft afkræftes Eks Begrundet mistanke om tyk- og endetarmskræft afkræftes begrundet mistanke om anden kræftsygdom Pakkeforløb slut, patientens ønske Eks Patientens ønske at ophøre pakkeforløb kræft i æggestok Kræft i blæren og nyre Fælles koder for start af pakkeforløb og start udredning Fælles koder for pakkeforløb slut Unikke koder for pakkeforløb for kræft i blæren Unikke koder for pakkeforløb for kræft i nyre Recidiv af kræft Eks Kontrolskanning medfører begrundet mistanke om recidiv (metastase i lunge) kræft i tyk- og endetarm Eks Kontrolskanning medfører begrundet mistanke om recidiv kræft i tyk- og endetarm Eks Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i antihormonel behandling Skift af pakkeforløb for kræftområdet Eks Skifte mellem pakkeforløb På tværs af afdelinger og sygehuse Eks På tværs af afdelinger og sygehus Eks Eksisterende forløb KOL findes begrundet mistanke om lungekræft - pakkeforløb på tværs af afdelinger og sygehuse Parallelle patientforløb for kræft Eks Parallelle pakkeforløb brystkræft / lungekræft Ændring af initiale begrundede mistanke om kræft 30 Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 3

4 Eks Diagnose afkræftet (kræft i hjernen) henvisning til andet pakkeforløb Patienten kan ikke tåle mulig behandling Eks Klinisk vurdering, at patienten ikke kan tåle behandling Begrundet mistanke om kræft i igangværende forløb Eks Begrundet mistanke om kræft i eksisterende forløb brud på hoften / begrundet mistanke om lungekræft Død i forløb Nummerering af pakkeforløb for kræftområdet 33 Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 4

5 1. Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skal tilvejebringes en robust monitorering af faserne beskrevet i pakkeforløbene for kræftområdet, herunder at der skal indføres den nødvendige registrering heraf i Landspatientregisteret. Monitorerings-modellen skal på sigt ligeledes kunne anvendes ved opgørelser af maksimale ventetider samt være generisk med mulighed for anvendelse inden for andre sygdomsområder. Statens Serum Institut har i den forbindelse etableret et dedikeret kodehierarki til den nødvendige registrering af unikke monitoreringspunkter i pakkeforløbene for kræftområdet. Kodehierarkiet er etableret i SKS-klassifikationen som administrative koder og skal registreres som procedurekode. Kendskab til indholdet i pakkeforløbsbeskrivelserne for organspecifik kræfttype samt til den enkelte patient er en forudsætning for korrekt registrering af et pakkeforløb. Den kliniske og administrative håndtering af patientforløbet er beskrevet i de enkelte pakkeforløbsbeskrivelser. Denne registreringsvejledning vedrører registrering af monitoreringspunkter i forbindelse med det konkrete patientforløb, der foregår i sygehusafdelinger. Patientforløb kan strække sig over flere kontakter og forskellige afdelinger, også på tværs af sygehuse og regioner. Hvis det ikke er klart i den enkelte afdeling, hvilke monitoreringspunkter der allerede er registreret for forløbet, skal afdelingen registrere monitoreringspunkterne ud fra egen vurdering af tidspunkt i forløb. Det samme monitoreringspunkt kan således potentielt registreres flere gange i forløbet. Monitoreringen vil tage højde for dette. Hvert pakkeforløb for kræftområdet er i det dedikerede kodehierarki tildelt et unikt nummer, jævnfør afsnit 4. Nummeret indgår i koderne for de enkelte organspecifikke pakkeforløb for kræftområdet. I denne vejledning erstattes pakkeforløbets navn og nummer med henholdsvis Kræftform xx og xx. Udover de pakkeforløbsrelaterede monitoreringspunkter skal afdelingen registrere som vanligt jævnfør Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Dette gælder i forhold til alle andre relevante registreringer vedrørende den enkelte patientkontakt i hele patientforløbet, såsom henvisningsdiagnose, procedurekoder for undersøgelse og behandling, aktions- og bidiagnose samt ventestatus og henvisnings- samt afslutningsmåde. Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 5

6 2. Vejledning 2.1 Pakkeforløb start AFBxxA Kræftform xx: henvisning til pakkeforløb start Kode for henvisning til start af pakkeforløb for kræftområdet for organspecifik kræfttype skal registreres, når henvisning til pakkeforløb modtages i afdelingen, eller når det klinisk vurderes, at beskrivelsen på henvisningen svarer til målgruppebeskrivelsen jævnfør pakkeforløbsbeskrivelse uanset henvisningsmåde. Skal registreres uanset type af henvisning; fra ekstern part, eget sygehus eller fra egen afdeling med eller uden fysisk henvisningsblanket. 2.2 Udredning start AFBxxB Kræftform xx: udredning start, første fremmøde Registreres ved patientens første fremmøde til udredning i pakkeforløb for organspecifik kræfttype. Første fremmøde kan omfatte: besøg på paraklinisk afdeling i henvisningsperioden, som assistance til stamafdeling besøg / indlæggelse på stamafdeling besøg på paraklinisk afdeling efter henvisning til pakkeforløb med start på paraklinisk afdeling Paraklinisk afdeling defineres som radiologiske, fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger. Hvis stamafdelingen har modtaget henvisning til pakkeforløb og bestiller undersøgelse i henvisningsperioden, vil første fremmøde til udredning start svare til dato for pågældende undersøgelse i paraklinisk afdeling. Det er stamafdelingens ansvar, at der indberettes til Landspatientregisteret. Hvis den assisterende afdeling ikke har systemmæssig mulighed for at registrere start af udredning, skal stamafdelingen således foretage indberetningen. Ved henvisning fra almen praktiserende læge og speciallæge direkte til paraklinisk afdeling til udredning i pakkeforløb for organspecifik kræfttype skal paraklinisk afdeling, som værende stamafdeling, registrere første fremmøde. Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 6

7 2.3 Beslutning vedrørende initial behandling Når udredning er afsluttet, og der tages klinisk beslutning vedrørende tilbud om initial behandling, registreres en af følgende koder: AFBxxC1 Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling AFBxxC1A Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet AFBxxC2 Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning AFBxxC2A uden behandling Beslutning vedrørende initial behandling vil for de fleste pakkeforløb for kræftområdet ske ved den multidisciplinære konference, jævnfør beskrivelserne for de enkelte pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik). Beslutningen kan dog også tages, og dermed registreres, ved beslutning om initial behandling uden multidisciplinær konference. Udover de oplistede obligatoriske koder er der etableret mulighed for yderligere differentiering af AFBxxC2 Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant ved anvendelse af 8. karakter i form af: AFBxxC2B Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, radikal operation i udredningsperiode AFBxxC2C Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, patientens tilstand Differentiering med B og C som 8. karakter er frivillig fra national side. Det er op til den enkelte region at beslutte anvendelsen i forbindelse med registrering af beslutning vedrørende initial behandling. De foranstående 7 karakterer ( AFBxxC2 ) skal obligatorisk registreres som beskrevet i vejledningen. Endvidere er AFBxxC2A Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling obligatorisk. 2.4 Behandling start Ved start af initial behandling registreres en af følgende koder, alt efter behandlingsform AFBxxF1 Kræftform xx: initial behandling start, kirurgisk AFBxxF2 Kræftform xx: initial behandling start, medicinsk AFBxxF3 Kræftform xx: initial behandling start, strålebehandling Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 7

8 Initial behandling er defineret i pakkeforløbsbeskrivelserne som værende specifikke behandlingsforløb inklusiv eventuel efterbehandling. Registreringen skal fortages ved først forekommende behandlingstiltag. Kirurgisk behandling defineres som al behandling fraset medicinsk behandling og strålebehandling. Neoadjuverende og anden forberedende behandling regnes ligeledes for start på initial behandling, jævnfør beskrivelserne for de enkelte pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik). Ved fx indledende strålebehandling forud for operation er start af initial behandling ved strålebehandlingens start. 2.5 Pakkeforløb slut Når der tages beslutning om, at et pakkeforløb for kræftområdet skal afsluttes, registreres en af følgende koder: Hvis det klinisk vurderes, at diagnosen kan afkræftes, registreres AFBxxX1 Kræftform xx: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Hvis patienten ønsker at ophøre udredning eller ikke ønsker behandling og derved udtræder helt af forløbet, registreres AFBxxX2 Kræftform xx: pakkeforløb slut, patientens ønske Disse registreringer kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i patientforløbet, når dette er relevant. 3. Supplerende vejledning 3.1 Henvisning til start af pakkeforløb Kode for henvisning til start af pakkeforløb for organspecifik kræfttype skal registreres, når henvisning til pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) med begrundet mistanke om kræft eller kræft modtages i afdelingen, eller når det klinisk vurderes, at beskrivelsen på henvisningen svarer til begrundet mistanke om kræft uanset henvisningsmåde. Henvisning til pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) kan modtages både fra almen praktiserende læge, speciallæge, anden afdeling eller internt i samme afdeling. Henvisningen kan derfor være intern i samme afdeling, mellem to sygehusafdelinger eller mellem skadestue og stamafdeling. I nogle af disse tilfælde bliver patienten henvist, uden der findes en fysisk henvisning. Der skal således ikke Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 8

9 nødvendigvis foreligge en fysisk eller elektronisk henvisningsblanket til opstart af en sygehuskontakt, for at modtagende afdeling skal behandle henvisningen i forhold til pakkeforløb for kræftområdet og dermed i forhold til registreringspraksis beskrevet i afsnit 2 med blandt andet registrering af henvisning til pakkeforløb start. Registrering skal anvendes uanset hvornår i patientforløbet den kliniske vurdering af, om patienten skal indgå i et pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) med begrundet mistanke om kræft eller kræft, inklusiv hvis begrundet mistanke bliver vurderet relevant i et allerede opstartet forløb for anden sygdom. De enkelte pakkeforløbsbeskrivelser for organspecifik kræfttype beskriver hvilke symptomer / kriterier, der leder til begrundet mistanke om organspecifik kræfttype. Ligeledes beskrives konkrete filterundersøgelser, der kan gøre mistanken om kræft begrundet. Afdelingen skal registrere start af pakkeforløb, ved modtagelse af henvisning til pakkeforløb med begrundet mistanke om organspecifik kræft modtagelse af henvisning med symptomer / kriterier, som klinisk vurderes svarende til begrundet mistanke om kræft modtagelse af henvisning med verificeret kræftdiagnose symptomer eller fund i igangværende patientforløb for anden sygdom, som klinisk vurderes svarende til inklusion i patientforløb i pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om recidiv eller recidiv for verificeret kræftdiagnose Det er en sundhedsfaglig beslutning, at patienter henvist med begrundet mistanke om recidiv eller recidiv skal indgår på lige vilkår som nyopstået begrundet mistanke om kræft eller kræft med hensyn til inklusion i pakkeforløb og dermed registrering af samme. Den kliniske vurdering er, at den enkelte patient skal undersøges for angivne symptomer, for at afdække om den begrundede mistanke om recidiv er reel samt for klinisk at kunne beslutte, hvilken behandling patienten efterfølgende eventuelt skal tilbydes. Denne beslutning er taget med baggrund i definitionen af recidiv i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, hvilket medfører, at der klinisk har været en sygdomsfri periode med eller uden kontrolforløb i sygehusafdeling jævnfør kapitel 5.6 og Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 9

10 Recidiv dækker alle former for tilbagefald af neoplastisk sygdom, herunder lokalrecidiv, udvidet lokal og regional indvækst og spredning samt egentlig metastasering. Recidiv defineres som tilbagefald af sygdom efter periode med komplet eller partiel remission. Hvis den initiale henvisning til pakkeforløb for kræftområdet er til radiologiske eller fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser, skal koden registreres af paraklinisk afdeling Eks Begrundet mistanke om hoved hals kræft i eksisterende forløb Almen praktiserende læge henviser en patient med mistanke om hoved-halskræft til øre-næse-hals afdeling. Afdelingen finder i udredningsforløb med mistanke om kræft, en begrundet mistanke om hoved-hals kræft. Afdelingen skal registrere, når der ved klinisk vurdering erkendes begrundet mistanke om kræft i udredningsforløbet AFB02A Hoved-halskræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Almen praktiserende læge henviser til radiologisk afdeling til pakkeforløb for brystkræft Almen praktiserende læge henviser en patient med begrundet mistanke om brystkræft til radiologisk undersøgelse (mammografi). Ved modtagelse af henvisning til pakkeforløb til mammografi skal radiologisk afdeling registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Ved screeningsundersøgelse findes begrundet mistanke om brystkræft henvisning til brystkirurgisk afdeling Ved screeningsundersøgelse for brystkræft konstaterer mammografiklinikken, at undersøgelsen vurderes til at medføre begrundet mistanke om brystkræft. Klinikken henviser patienten til brystkirurgisk afdeling med begrundet mistanke om brystkræft. Når brystkirurgisk afdeling modtager henvisning med begrundet mistanke om brystkræft, skal der registreres AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Patientforløb med KOL findes begrundet mistanke om lungekræft I et eksisterende patientforløb for udredning af KOL viser undersøgelser, at der kan være begrundet mistanke om lungekræft. Den fortsatte udredning for den Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 10

11 begrundede mistanke om lungekræft skal ske i regi af pakkeforløb for lungekræft. Patienten fortsætter sit forløb i samme afdeling. Afdelingen skal registrere AFB26A Lungekræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Patientforløb med udredning for tarmbetændelse diagnosticeres tarmkræft I et eksisterende patientforløb for udredning af tarmbetændelse viser undersøgelser, at patienten skal diagnosticeres med tyktarmskræft. Den fortsatte udredning for tyktarmskræft skal ske i regi af pakkeforløb for tyktarmskræft. Patienten fortsætter sit forløb i samme afdeling. Afdelingen skal registrere AFB12A Tyk og endetarmskræft: henvisning til pakkeforløb start Eks I eksisterende forløb findes kræftsuspekt infiltrat på lunge yderligere udredning i lungemedicinsk afdeling inden for samme pakkeforløb I et eksisterende udrednings- og behandlingsforløb i regi af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft vurderes resultatet af en radiologisk undersøgelse af lungerne, at der klinisk kan være begrundet mistanke om et kræftsuspekt infiltrat i den ene lunge. Patienten henvises derfor til lungemedicinsk afdeling med henblik på diagnosticering af infiltratet. Da det klinisk vurderes, at patienten skal have foretaget yderligere undersøgelser i regi af igangværende pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft, skal pågældende afdeling blot fortsætte igangværende forløb. Lungemedicinsk afdeling skal registrere relevant i forhold til eksisterende aftaler beskrevet i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, da den yderligere undersøgelse vurderes at være udredning i eksisterende patientforløb. Afdelingen skal ikke registrere noget særskilt i forhold til de dedikerede pakkeforløbskoder. Patienten fortsætter forløbet i regi af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft Eks I eksisterende forløb for tyk- og endetarmskræft findes begrundet mistanke om lungekræft I et eksisterende udrednings- og behandlingsforløb i regi af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft vurderes resultatet af en radiologisk undersøgelse af lungerne, at der klinisk kan være begrundet mistanke om et kræftsuspekt infiltrat i den ene lunge. Patienten henvises derfor til lungemedicinsk afdeling med henblik på diagnosticering af infiltratet. Hvis det klinisk vurderes i stamafdelingen for patientforløbet for kræft i tyk og endetarm, at patienten skal indgå i pakkeforløb for lungekræft, skal afdelingen henvise til lungemedicinsk afdeling med henblik på udredning i pakkeforløb for lungekræft. Lungemedicinsk afdeling skal registrere ved modtagelse af henvisning AFB26A Lungekræft: henvisning til pakkeforløb start Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 11

12 3.1.8 Eks Ved kontrol findes begrundet mistanke om recidiv En patient er udredt og behandlet kirurgisk for kræft i blæren i regi af pakkeforløb. Ved kontrol med cystoskopi efter den kirurgiske behandling opstår der begrundet mistanke om recidiv. Patienten skal derfor gennemgå en fornyet udredning for at be eller afkræfte den begrundende mistanke om recidiv af kræft i blæren samt mulig udbredelse af sygdom. Patienten opstartes i et fornyet pakkeforløb for kræft i blæren og nyre. Afdelingen skal registrere AFB13A Kræft i blæren og nyre: henvisning til pakkeforløb start Eks Opstart pakkeforløb ved henvisning til levertumorgruppen (primær levertumor) En patient er blevet henvist til udredning for begrundet mistanke om primær levertumor. I udredningsforløbet findes behov for at inddrage levertumorgruppen på universitetshospitalet. Den afdeling, som modtager henvisning med begrundet mistanke om primær levertumor, skal registrere AFB10A Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb start Ved viderehenvisning til afdeling med levertumorgruppen skal denne ikke registrere AFB10A Primær levertumor: henvisning til pakkeforløb start, da udredning i det pågældende pakkeforløb er startet i regi af henvisende afdeling Eks Opstart pakkeforløb ved henvisning til levertumorgruppen (tarmmetastaser i leveren) En patient i et opstartet udredningsforløb for kræft i tyk- og endetarm viderehenvises for begrundet mistanke om tarmmetastaser i leveren til en afdeling med levertumorgruppen. Den modtagende afdeling skal ved modtagelse af henvisning med begrundet om tarmmetastaser i leveren opstarte et nyt pakkeforløb og registrere AFB11A Tarmkræftmetastaser i leveren: henvisning til pakkeforløb start Eks Second opinion En patient er udredt inden for pakkeforløb for kræft i blæren på sygehus X og har her udtrykt ønske om second opinion i forbindelse med information om undersøgelsesresultater og behandlingstilbud. Patienten henvises til second opinion på sygehus Y. Sygehus X sender relevante undersøgelsesresultater til sygehus Y, som indkalder patienten til samtale. Når sygehus Y modtager henvisning til second opinion og indkalder til samtale, skal afdelingen på sygehus Y ikke registrere svarende til pakkeforløb fra modtagelse af Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 12

13 henvisning, da det ikke anses som værende at starte et nyt patientforløb for kræft i blæren Eks Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i anti-hormonel behandling Kvinde i adjuverende behandling (medicinsk efterbehandling) med letrozol (antihormon) efter at være blevet opereret for brystkræft. Hun kommer i ambulatoriet og fortæller, at hun har tabt sig, er blevet meget forpustet og ved den objektive undersøgelse finder man tegn på væske på højre lunge. På begrundet mistanke om, at hendes symptomer kunne være tegn på et recidiv bestilles CT scanning af thorax og abdomen. Det beskrevne forløb skal inkluderes i pakkeforløb for brystkræft, da anti-hormonel behandling anvendes bredt i efterbehandling af brystkræft i flere år ved partiel eller komplet remission. Forløbet skal registreres som svarende til opstart af nyt forløb ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om recidiv af brystkræft jævnfør afsnit 3.1. Afdelingen skal derfor, på tidspunkt for begrundet mistanke om recidiv af brystkræft, hvilket i den beskrevne case er besøgsdato i ambulatoriet, opstarte et nyt pakkeforløb for brystkræft og registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Mistanke om brystkræft carcinoma in situ brystkræft En patient henvises med mistanke om brystkræft til brystkirurgisk afdeling. Udredningen medfører en carcinoma in situ brystkræft (CIS) diagnose. Når patienten er henvist med MISTANKE om brystkræft til brystkirurgisk afdeling og udredningen for mistanken medfører en carcinoma in situ brystkræft diagnose, skal brystkirurgisk afdeling IKKE registrere dette forløb svarende til opstart i pakkeforløb for brystkræft. 3.2 Udredning start Kode for start af udredning skal registreres, når patienten har første fremmøde (besøg / indlæggelse) på afdelingen i forbindelse med udredning i regi af pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik). Første fremmøde omfatter besøg på paraklinisk afdeling i henvisningsperioden, som assistance til stamafdeling besøg / indlæggelse på stamafdeling besøg på paraklinisk afdeling efter henvisning til pakkeforløb med start på paraklinisk afdeling Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 13

14 Paraklinisk afdeling defineres som radiologiske, fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger. Hvis stamafdelingen har modtaget henvisning til pakkeforløb for kræftområdet og bestiller undersøgelse i henvisningsperioden, vil første fremmøde til udredning start svare til dato for pågældende undersøgelse i paraklinisk afdeling. Det er stamafdelingens ansvar, at der indberettes til Landspatientregisteret. Hvis den assisterende afdeling ikke har systemmæssig mulighed for at registrere start af udredning, skal stamafdelingen således foretage indberetningen. Ved henvisning fra almen praktiserende læge og speciallæge direkte til paraklinisk afdeling til udredning i pakkeforløb for organspecifik kræfttype skal paraklinisk afdeling, som værende stamafdeling, registrere første fremmøde. Det er enten stamafdelingen eller paraklinisk afdeling, der skal registrere AFBxxB Kræftform xx: udredning start, første fremmøde Hvis stamafdelingen har modtaget henvisning til pakkeforløb for en bestemt kræfttype og første fremmøde er besøg / indlæggelse på stamafdelingen, skal afdelingen ved første fremmøde registrere AFBxxB Kræftform xx: udredning start, første fremmøde Hvis en patient ønsker udsættelse af tidspunkt for første undersøgelse, skal afdelingen registrere ventestatus jævnfør Fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter Eks Patient ønsker udsættelse af første undersøgelse En patient, der er henvist med begrundet mistanke om kræft i hjernen til neurokirurgisk afdeling, har fået tilbudt en dag til CT skanning af hjernen. Patienten ringer imidlertid til afdelingen for at høre, om det er muligt at udsætte undersøgelsen fire dage, da vedkommende skal til en familiefest. Afdelingen skal aftale anden tid med patienten og skal registrere ventestatus jævnfør Fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter. 3.3 Beslutning vedrørende initial behandling Efter endt udredning tages der klinisk beslutning om initial behandling. Beslutningen vil i forbindelse med de fleste pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik) blive Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 14

15 taget ved en multidisciplinær konference, men kan ligeledes blive taget i afdelingen uden multidisciplinær konference Tilbud om initial behandling Beslutning: tilbud om initial behandling skal registreres, når det klinisk er besluttet at tilbyde patienten behandling jævnfør pakkeforløbsbeskrivelserne for det enkelte organspecifikke kræftområde. Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om at tilbyde initial behandling til patienten, skal afdelingen registrere AFBxxC1 Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Kræft i prostata tilbud om initial behandling På baggrund af undersøgelsesresultater i udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for kræft i prostata, tages der i afdelingen klinisk beslutning uden multidisciplinær konference om, at patienten er færdigudredt og skal henvises til initial behandling på anden afdeling. Udredende stamafdeling skal ved beslutning om initial behandling registrere AFB16C1 Kræft i prostata: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Initial aflastende operation På baggrund af undersøgelsesresultater i udredningsforløbet i regi af pakkeforløb for kræft i galdegang, tages ved en mutidisciplinær konference klinisk beslutning om, at patienten skal tilbydes en aflastende operation initialt (fx stent operation ved en endoskopisk procedure) med en senere efterfølgende intenderet radikal operation. Afdelingen skal, når der tages beslutning om at tilbyde patienten en aflastende operation, registrere AFB08C1 Kræft i galdegang: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Tværsektoriel multidisciplinær konference beslutning Ved en tværhospital multidisciplinær konference i forbindelse med et udredningsforløb for lungekræft beslutter deltagerne, at patienten skal tilbydes initial behandling. Stamafdelingen, hvor patienten er tilknyttet, skal registrere AFB26C1 Lungekræft: beslutning: tilbud om initial behandling Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 15

16 3.3.2 Tilbud om initial behandling i udlandet Beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet skal registreres, når det klinisk er besluttet at tilbyde patienten behandling i udlandet. Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om, at patienten på de foreliggende undersøgelsesresultater og mulige andre forhold i forbindelse med patientforløbet skal tilbydes initial behandling i udlandet, skal afdelingen registrere AFBxxC1A Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet Initial behandling ikke relevant Beslutning: initial behandling ikke relevant skal registreres, når det klinisk er besluttet, at initial behandling ikke er relevant at tilbyde patienten. Registreringen skal foretages, når det klinisk er besluttet, at det ikke er relevant at tilbyde patienten initial behandling patienten i forbindelse med et udredningsforløb er blevet radikalt opereret i forbindelse med en undersøgelse, og der klinisk tages beslutning om, at patienten ikke skal tilbydes og have foretaget yderligere behandling patienten i forbindelse med et udredningsforløb er blevet opereret samtidigt med en foretaget undersøgelse, hvor det skønnes, at den efterfølgende behandling patienten skal modtage er en opfølgende behandling på den initialt foretaget operation det klinisk er besluttet, at patienten ikke kan tåle den mulige initiale behandling, og derfor ikke kan tilbydes initial behandling Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om, ikke at tilbyde patienten initial behandling, skal afdelingen registrere AFBxxC2 Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling udredende afdeling Udredende afdeling henviser en patient med diagnosticeret myelomatose (hæmatologisk kræftform) til onkologisk afdeling med henblik på vurdering af behandlingsmuligheder. Ved vurdering af undersøgelsesresultater og patientens tilstand, besluttes det klinisk i onkologisk afdeling, at der ikke kan tilbydes initial behandling til patienten. Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 16

17 Udredende afdeling, der ved hjælp af assistance fra onkologisk afdeling, klinisk har besluttet ikke at tilbyde initial behandling til patienten, skal registrere AFB04C2 Myelomatose: beslutning: initial behandling ikke relevant Eks Grundet patienten tilstand ingen tilbud om initial behandling onkologisk afdeling Udredende afdeling henviser en patient med diagnosticeret myelomatose (hæmatologisk kræftform) til onkologisk afdeling med henblik på vurdering af behandlingsmuligheder. Ved vurdering af undersøgelsesresultater og patientens tilstand, besluttes det klinisk i onkologisk afdeling, at der ikke kan tilbydes initial behandling til patienten. Onkologisk afdeling, der i en selvstændig kontakt tager den endelige beslutning om, ikke at tilbyde patienten behandling, skal registrere AFB04C2 Myelomatose: beslutning: initial behandling ikke relevant Initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling Beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling skal registreres, når det klinisk er besluttet, at patienten skal overgå til et overvågningsregime som følge af diagnosticering og ikke tilbydes en initial behandling på dette tidspunkt. Det vil sige, når udredningsforløbet er afsluttet, og der klinisk er taget beslutning om, at patienten på de foreliggende undersøgelsesresultater ikke skal tilbydes initial behandling, men i stedet ses an med henblik på eventuel udvikling i den diagnosticerede kræftsygdom og tilbydes at indgå i et overvågningsregime (aktiv overvågning, active surveillance, wait and watch, watchfull waiting etc.), skal afdelingen registrere Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden AFBxxC2A behandling Dette forekommer fx ved kræft i prostata i form af watchful waiting og aktiv overvågning, men kan også forekomme ved andre kræftformer. Hvis patientforløbet igen skal aktiveres grundet udvikling af sygdom med henblik på eventuel yderligere udredning og behandling, startes et nyt forløb med registrering svarende til beskrivelsen i afsnit 2 med blandt andet registrering af henvisning til pakkeforløb start. Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 17

18 Eks Watchfull waiting En patient er henvist og udredt i regi af pakkeforløb for kræft i prostata. Ved multidisciplinær teamkonference bliver det besluttet, at tilbyde patienten et regime med watchfull waiting med henblik på mulig senere endokrin behandling. Afdelingen skal registrere Kræft i prostata: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning AFB16C2A uden behandling Eks Initial behandling under udredning En patient er henvist med blod i urinen med henblik på diagnosticering. Patienten får foretaget en TUR-B (transuretral resektion af blæren) under diagnosen hæmaturi. Efterfølgende viser cytologisk undersøgelse, at patienten skal diagnosticeres med kræft i blæren. På baggrund af udredning og cytologisk svar besluttes ved en multidisciplinær konference, at patienten er færdig udredt, at den initiale behandling er foretaget i forbindelse med det kirurgiske indgreb TUR-B, samt at patienten skal tilbydes et regime med kvartalsvis opfølgning for at følge sygdommens udvikling. Afdelingen skal registrere Kræft i blæren: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning AFB14C2A uden behandling 3.4 Radikal operation i forbindelse med udredning Ved flere kræftformer kan det forekomme, at tumor fjernes radikalt i forbindelse med udredning inden patienten er færdigdiagnosticeret. Histologisvaret og øvrige parametre vil herefter afgøre, om patienten skal have tilbudt initial behandling (dvs. yderligere behandling), som beskrevet i pakkeforløb for de organspecifikke kræftformer. Besluttes det, efter udredningen, at patienten skal tilbydes yderligere initial behandling, skal afdelingen registrere AFBxxC1 Kræftform xx: beslutning: tilbud om initial behandling Hvis patienten klinisk vurderet ud fra foreliggende undersøgelsesresultater er radikalt opereret under udredningen, og der ikke er behov for yderligere initial behandling, skal afdelingen registrere AFBxxC2 Kræftform xx: beslutning: initial behandling ikke relevant Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 18

19 3.4.1 Eks Initial behandling modermærkekræft i hud Patient i pakkeforløb for modermærkekræft i hud. Der foretages ekscisionsbiopsi og histologien viser modermærkekræft i hud. Ved multidisciplinær konference besluttes det, at patienten skal tilbydes initial behandling. Afdelingen skal registrere AFB25C1 Modermærkekræft i hud: beslutning: tilbud om initial behandling Eks Modermærkekræft i hud radikalt opereret under udredning Patient i pakkeforløb for modermærkekræft i hud. Der foretages under udredningen ekscisionsbiopsi og histologien viser modermærkekræft i hud, radikalt opereret. På baggrund af de foreliggende undersøgelsesresultater besluttes ved multidisciplinær konference, at der ikke er indikation for yderligere initial behandling. Afdelingen skal derfor registrere AFB25C2 Modermærkekræft i hud: beslutning: initial behandling ikke relevant 3.5 Behandling start - initial behandling Initial behandling er den behandling, som patienten tilbydes efter endt udredning. Den initiale behandling kan bestå af en eller flere af følgende behandlingsformer: - kirurgisk behandling - medicinsk behandling - strålebehandling Det er den først forekommende initiale behandling, der skal registreres. De konkrete behandlinger er beskrevet nærmere i de enkelte pakkeforløbsbeskrivelser for kræftområdet (organspecifik). Ved start af initial behandling registreres en af følgende koder, alt efter behandlingsform AFBxxF1 Kræftform xx: initial behandling start, kirurgisk AFBxxF2 Kræftform xx: initial behandling start, medicinsk AFBxxF3 Kræftform xx: initial behandling start, strålebehandling Kirurgisk behandling defineres som al behandling fraset medicinsk behandling og strålebehandling. Neoadjuverende og anden forberedende behandling regnes ligeledes for start på initial behandling, jævnfør beskrivelserne for de enkelte pakkeforløb for Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 19

20 kræftområdet. Ved fx indledende strålebehandling forud for operation er start af initial behandling ved strålebehandlingens start Eks Biopsi efterfulgt af operation ved kræft i hjernen I forbindelse med udredning for kræft i hjernen foretages en biopsi, som bekræfter den begrundende mistanke om kræft i hjernen. Der tages en klinisk beslutning om det videre behandlingsforløb. Hvis biopsien efterfølges af en operation, er det afdelingen, som iværksætter biopsi, der skal registrere AFB23F1 Kræft i hjernen: initial behandling start, kirurgisk Det vil derfor sige, at for pakkeforløb for kræft i hjernen gælder, at biopsi taget forud for en operation defineres biopsitidspunktet som start på behandling jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen afsnit Dette gælder IKKE for andre pakkeforløb for kræftområdet. 3.6 Pakkeforløb slut Pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Når udredningsforløbet efter en klinisk vurdering af undersøgelsesresultater er afsluttet med en afkræftelse af en mulig kræftdiagnose, svarende til det pakkeforløb for kræftområdet patienten har indgået i, skal afdelingen registrere AFBxxX1 Kræftform xx: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Dette uanset om patienten afsluttes helt i regi af pakkeforløb på kræftområdet eller henvises til andet pakkeforløb for kræftområdet. Registreringen af pakkeforløb slut, diagnose afkræftet kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i patientforløbet, når der klinisk er taget stilling til, at patienten som følge af udredning ikke skal diagnosticeres med den kræfttype, der oprindelig har været begrundet mistanke om. Hvis der fortsat er begrundet mistanke om kræft blot en anden kræfttype, skal afdelingen efterfølgende henvise til relevante afdeling, som skal registrere svarende til afsnit 2. Patientforløbet i regi af det organspecifikke pakkeforløb for kræftområdet anses hermed for afsluttet. Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 20

21 Eks Begrundet mistanke om livmoderkræft afkræftes En patient er henvist til gynækologisk afdeling med begrundet mistanke om livmoderkræft. Det efterfølgende udredningsforløb i regi af pakkeforløb for livmoderkræft medfører en klinisk beslutning om, at pågældende diagnose kan afkræftes. Gynækologisk afdeling skal registrere AFB20X1 Livmoderkræft: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Patientforløbet i regi af pakkeforløb for livmoderkræft anses hermed for afsluttet Eks Begrundet mistanke om tyk- og endetarmskræft afkræftes begrundet mistanke om anden kræftsygdom En patient henvist til mave-tarm kirurgisk afdeling med begrundet mistanke om kræft i tyktarm. Patienten udredes i regi af pakkeforløb for tyk- og endetarm. Undersøgelser viser, at den begrundede mistanke om kræft i tyk- og endetarm ikke er korrekt, da undersøgelserne eksplicit viser kræft i æggestok. Mave tarm kirurgisk afdeling skal registrere AFB12X1 Kræft i tyk- og endetarm: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Efterfølgende skal afdelingen henvise til gynækologisk afdeling, som skal registrere som beskrevet i afsnit Pakkeforløb slut, patientens ønske Når patienten har udtrykt ønske om ikke at videreføre et planlagt forløb, men ønsker at ophøre med udredning, ikke ønsker henvisning til initial behandling eller ikke ønsker yderligere behandling, skal afdelingen registrere AFBxxX2 Kræftform xx: pakkeforløb slut, patientens ønske Patientforløbet i regi af pakkeforløb for kræftområdet anses hermed for afsluttet Eks Patientens ønske at ophøre pakkeforløb kræft i æggestok En patient er henvist til gynækologisk afdeling med begrundet mistanke om kræft i æggestok. Det efterfølgende udredningsforløb i regi af pakkeforløb for æggestokkræft medfører en klinisk beslutning om, at diagnosen kræft i æggestok kan bekræftes. Da afdelingen tilbyder patienten henvisning til behandling, udtrykker vedkommende ønske om ikke at modtage behandling for sin kræftsygdom. Gynækologisk afdeling skal registrere AFB21X2 Kræft i æggestok: pakkeforløb slut, patientens ønske Patientforløbet i regi af pakkeforløb for kræft i æggestok anses hermed for afsluttet. Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 21

22 3.7 Kræft i blæren og nyre Pakkeforløb for kræft i blæren og nyre adskiller sig fra de øvrige pakkeforløb, ved at samme pakkeforløb for kræftområdet beskriver to forløb, der starter ens, og udvikler sig forskelligt. Ved registrering af henvisning til start af pakkeforløb og ved registrering af start af udredning er der fælles koder for kræft i blæren og nyre. Ligeledes er der fælles koder for slut af pakkeforløb for kræftområdet, da dette kan forekomme på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet, og dermed ikke nødvendigvis er specifikt for pakkeforløb for kræft i blæren eller pakkeforløb for kræft i nyre. Ved registrering af beslutning vedrørende initial behandling og start af initial behandling anvendes koder, der er specifikke for henholdsvis pakkeforløb for kræft i blæren og pakkeforløb for kræft i nyre Fælles koder for start af pakkeforløb og start udredning AFB13A AFB13B Blæren og nyre: henvisning til pakkeforløb start Blæren og nyre: udredning start, første fremmøde Fælles koder for pakkeforløb slut AFB13X1 AFB13X2 Blæren og nyre: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Blæren og nyre: pakkeforløb slut, patientens ønske Unikke koder for pakkeforløb for kræft i blæren AFB14C1 Blæren: beslutning: tilbud om initial behandling AFB14C1A Blæren: beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet AFB14C2 Blæren: beslutning: initial behandling ikke relevant AFB14C2A Blæren: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling AFB14F1 AFB14F2 AFB14F3 Blæren: initial behandling start, kirurgisk Blæren: initial behandling start, medicinsk Blæren: initial behandling start, strålebehandling Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 22

23 3.7.4 Unikke koder for pakkeforløb for kræft i nyre AFB15C1 Nyre: beslutning: tilbud om initial behandling AFB15C1A Nyre: beslutning: tilbud om initial behandling i udlandet AFB15C2 Nyre: beslutning: initial behandling ikke relevant AFB15C2A Nyre: beslutning: initial behandling ikke relevant, overvågning uden behandling AFB15F1 AFB15F2 AFB15F3 Nyre: initial behandling start, kirurgisk Nyre: initial behandling start, medicinsk Nyre: initial behandling start, strålebehandling 3.8 Recidiv af kræft Ved begrundet mistanke om recidiv eller recidiv skal patientforløbet registreres som startende i et nyt pakkeforløb for kræftområdet. Afdelingen skal registrere, som beskrevet i afsnit 2 med blandt andet registrering af henvisning til pakkeforløb start. Det er en sundhedsfaglig beslutning, at patienter henvist med begrundet mistanke om recidiv eller recidiv skal indgår på lige vilkår som nyopstået begrundet mistanke om kræft eller kræft med hensyn til inklusion i pakkeforløb og dermed registrering af samme. Den kliniske vurdering er, at den enkelte patient skal undersøges for angivne symptomer, for at afdække om den begrundede mistanke om recidiv er reel samt for klinisk at kunne beslutte, hvilken behandling patienten efterfølgende eventuelt skal tilbydes. Denne beslutning er taget med baggrund i definitionen af recidiv i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, hvilket medfører, at der klinisk har været en sygdomsfri periode med eller uden kontrolforløb i sygehusafdeling jævnfør kapitel 5.6 og Recidiv dækker alle former for tilbagefald af neoplastisk sygdom, herunder lokalrecidiv, udvidet lokal og regional indvækst og spredning samt egentlig metastasering. Recidiv defineres som tilbagefald af sygdom efter periode med komplet eller partiel remission Eks Kontrolskanning medfører begrundet mistanke om recidiv (metastase i lunge) kræft i tyk- og endetarm Ved en kontrolscanning i et patientforløb i regi af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm med diagnosticeret kræft i tyktarm, hvor patienten er erklæret rask efter radikal operation uden tegn på recidiv, viser scanning af thorax ved en efterfølgende kontrol, at der klinisk kan være begrundet mistanke metastase i lungen som udtryk for recidiv. Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 23

24 Når det klinisk vurderes, at patienten skal have foretaget yderligere undersøgelser i regi af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft begrundet i en begrundet mistanke om metastase, skal stamafdelingen opstarte et fornyet pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft og registrere AFB12A Kræft i tyk- og endetarm: henvisning til pakkeforløb start Lungemedicinsk afdeling skal ved henvisning til yderligere udredning som assistance i regi af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm registrere relevant i forhold til eksisterende aftaler beskrevet i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter, da de yderligere undersøgelser vil være at betragte som udredning i forbindelse med pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft jævnfør pakkeforløbsbeskrivelsen Eks Kontrolskanning medfører begrundet mistanke om recidiv kræft i tyk- og endetarm Ved en kontrolscanning i et patientforløb i regi af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm med diagnosticeret kræft i tyktarm, hvor patienten er erklæret rask efter radikal operation uden tegn på recidiv, viser scanning af thorax ved en efterfølgende kontrol, at der klinisk kan være begrundet mistanke om kræft eller metastase i lungen som udtryk for recidiv. Når det klinisk vurderes, at patienten skal udredes i regi af pakkeforløb for lungekræft, henvises patienten til lungemedicinsk afdeling med begrundet mistanke om lungekræft og modtagende afdeling skal registrere svarende til opstart af et pakkeforløb for lungekræft AFB26A Lungekræft: henvisning til pakkeforløb start Eks Symptomer på recidiv efter brystkræftoperation patient i anti-hormonel behandling Kvinde i adjuverende behandling (medicinsk efterbehandling) med letrozol (antihormon) efter at være blevet opereret for mamma cancer. Hun kommer i ambulatoriet og fortæller, at hun har tabt sig, er blevet meget forpustet og ved den objektive undersøgelse finder man tegn på væske på højre lunge. På begrundet mistanke om, at hendes symptomer kunne være tegn på et recidiv bestilles CT scanning af thorax og abdomen. Det beskrevne forløb skal inkluderes i pakkeforløb for brystkræft, da anti-hormonel behandling anvendes bredt i efterbehandling af brystkræft i flere år ved partiel eller komplet remission. Forløbet skal registreres som svarende til opstart af nyt forløb ved modtagelse af henvisning med begrundet mistanke om recidiv af brystkræft. Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 24

25 Afdelingen skal derfor, på tidspunkt for begrundet mistanke om recidiv af brystkræft, hvilket i den beskrevne case er besøgsdato i ambulatoriet, opstarte et nyt pakkeforløb for brystkræft og registrere AFB01A Brystkræft: henvisning til pakkeforløb start 3.9 Skift af pakkeforløb for kræftområdet Hvis det klinisk besluttes, at patienten efter endt udredning skal afsluttes i det påbegyndte pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik), da der er opstået en begrundet mistanke om anden form for kræft end oprindelig vurderet, skal det første pakkeforløb for kræftområdet afsluttes og afdelingen skal registrere AFBxxX1 Kræftform xx: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Dette medfører, at når et udredningsforløb er afsluttet med, at den oprindelige mistænkte kræftdiagnose, som patienten er blevet undersøgt for, kan afkræftes, men undersøgelsesresultaterne har vist anden form for begrundet mistanke om kræft eller kræft, skal patienten henvises til det relevante pakkeforløb for kræftområdet. Den afdeling, som modtager henvisningen, skal registrere svarende til afsnit 2 med blandt andet registrering af henvisning til pakkeforløb start Eks Skifte mellem pakkeforløb En patient er henvist til øre-næse-hals afdeling med begrundet mistanke om kræft i lymfeknude på hals. Under udredningsforløbet bliver kræft i lymfeknude på hals diagnosen afkræftet. Hvorimod undersøgelsesresultaterne klinisk vurderes til at medføre, at patienten skal henvises til hæmatologisk afdeling for udredning af begrundet mistanke om lymfom - hæmatologisk kræftsygdom. Øre-næse-hals afdelingen skal registreringsmæssigt afslutte patientforløbet ved den kliniske beslutning om diagnose afkræftet. Øre-næse-hals afdelingen skal derfor registrere AFB02X1 Hoved-halskræft: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet Øre-næse-hals afdelingen skal efterfølgende henvise patienten til udredning i hæmatologisk afdeling med relevant henvisningsdiagnose. Hæmatologisk afdeling skal ved modtagelse af henvisning registrere patientforløbet svarende til afsnit 2 med blandt andet registrering af henvisning til pakkeforløb start. Registreringsvejledning pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Side 25

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende registrerings- og monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010

Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Indberetningsskema Region Sjælland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne: Opfylder, forløbstid (med få dages og ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter EPJ-Observatoriets årskonference 2008 Morten Hjulsager, Sundhedsstyrelsen Baggrund Oktober 2007 indgik Regeringen g og regionerne aftale om akut handling

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer BEGREBER, FORLØBSTIDER OG MONITORERING

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer BEGREBER, FORLØBSTIDER OG MONITORERING Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer BEGREBER, FORLØBSTIDER OG MONITORERING 2016 Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer -begreber, forløbstider og monitorering Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita

Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita 2016 Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9

Indberetning i DLCR. Besøgsrunde 2008/9 Indberetning i DLCR Besøgsrunde 2008/9 Dagens emner Baggrund for og formål med mødet i dag Resultater DLCR Indberetning i DLCR Problemer, spørgsmål og ønsker! Det Nationale indikator projekt MIS Kræft

Læs mere

Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 2016 Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm

Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm 2016 Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I TYK- OG ENDETARM

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I TYK- OG ENDETARM PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I TYK- OG ENDETARM 2012 Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010

Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010 Indberetningsskema Region Nordjylland, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid (med få dages overskridelse) og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

Pakkeforløb for kræft i galdegangene

Pakkeforløb for kræft i galdegangene Pakkeforløb for kræft i galdegangene 2016 Pakkeforløb for kræft i galdegangene Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i prostata, penis og testikel PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det

Læs mere