AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 2015/830 Produktnavn: KERB 400 SC Herbicide Revisionsdato: 2015/08/26 Trykdato: 2015/08/26 DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S opfordrer til og forventer, at du har læst og forstået hele dette (M)SDS, idet der findes vigtige oplysninger i hele dette dokument. Vi forventer, at du følger de forholdsregler, der står anført i dette dokument, med mindre brugerbetingelserne kræver andre passende fremgangsmåder eller tiltag. AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: KERB 400 SC Herbicide 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser: Plantebeskyttelsesmiddel 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet IDENTIFIKATION AF VIRKSOMHEDEN DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S SORGENFRIVEJ LYNGBY DENMARK Kundens informationsnummer: NØDTELEFON 24 timers kontakt for nødsituationer: 46 / Lokal kontakt for nødsituationer: + 46 / Giftinformationen: AFSNIT 2. FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008: Kræftfremkaldende egenskaber - Kategori 2 - H351 Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Kategori 3 - H412 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt Mærkningselementer Mærkater i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]: Trademark of Dow AgroSciences LLC Side 1 af 14

2 Farepiktogrammer Signalord: ADVARSEL Faresætninger H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, lp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 + P405 Opbevares under lå og utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj. P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. SP 1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. SPe 3 Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Supplerende information EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. EUH208 Indeholder Indeholder: 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan udløse allergisk reaktion. propyzamid (ISO) 2.3 Andre farer AFSNIT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2 Blandinger Dette produkt er en blanding. CAS-nummer / EF-Nr. / Indeks-Nr. REACH Registreringsnum Koncentration Komponent mer Klassificering: FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Side 2 af 14

3 CAS-nummer EF-Nr Indeks-Nr CAS-nummer EF-Nr Indeks-Nr. _ 35,1% propyzamid (ISO) Carc H351 Aquatic Acute H400 Aquatic Chronic H < 5,0 % Propylenglycol Ikke klassificeret CAS-nummer EF-Nr Indeks-Nr _ < 0,05 % 1,2-Benzisothiazol- 3(2H)-on Acute Tox H302 Skin Irrit H315 Eye Dam H318 Skin Sens. - 1B - H317 Aquatic Acute H400 Aquatic Chronic H412 Såfremt der findes ikke-klassificerede komponenter i dette produkt, som står anført ovenfor, og som der ikke er angivet nogen OEL-værdi(er) (Occupational Exposure Limit) i afsnit 8, så vises disse som frivilligt viste komponenter. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. AFSNIT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Akut lægebehandling er ikke påkrævet. Hudkontakt: Fjern forurenede klæder. Skyl omgående huden med rigelige mængder rindende vand i minutter. Kontakt sygehus eller læge for råd om behandling. Passende nøddusch skal findes for brug inom arbejdsområdet. Øjenkontakt: Hold øjet åbent og skyl langsomt og grundigt med vand i minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter de første 5 minutter, og fortsæt skylningen. Kontakt sygehus eller læge for yderligere råd om behandling. Indtagelse: Akut lægebehandling er ikke påkrævet. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Udover de oplysninger, der står anført under Beskrivelse af førstehjælpstiltag (ovenfor) samt Indikation for akut lægehjælp og specialbehandling nødvendig (nedenfor), findes evt. yderligere vigtige symptomer og følgevirkninger beskrevet i Afsnit 11: Toksikologisk information. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Meddelelse til læge: Ingen speciel modgift. Behandling efter eksponering afhænger af symptomer og patientens kliniske tilstand. Ved opsøgning af skadestue/sygehus eller læge medbringes sikkerhedsdatabladet, beholderen eller etiketten. Side 3 af 14

4 AFSNIT 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Brug vandtåge, carbondioxid, pulver eller skum til slukning af brændende rester af produktet. Pulverslukkere. Carbondioxid brandslukkere. Skum. Brug ikke vandstråle Kan sprede ilden. Alkoholbestandigt skum (ATC type) foretrækkes. Syntetisk universal skum (inklusive AFFF) eller proteinskum kan bruges men vil være mindre effektivt. Uegnede slukningsmidler: 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Farlige forbrændingsprodukter: Under brand kan nogle af komponenterne i dette produkt nedbrydes. Røgen kan indeholde uidentificerede giftige og/eller irriterende forbindelser. Forbrændingsprodukter kan inkludere, men er ikkebegrænset til: Nitrogenoxider. Hydrogenchlorid. Kulilte. Kulsyre. Brand- og eksplosionsfarer: Materialet brænder ikke før vandet er fordampet. Rester kan brænde. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brandslukningsprocedurer: Hold uvedkommende væk fra området. Isoler brandområdet og forbyd adgang for uvedkommende. Brændende væsker kan slukkes ved fortynding med vand. Brændende væsker kan flyttes ved sprøjtning med vand for at beskytte personer og minimere skader på bygninger/udstyr. Brug vandtåge, carbondioxid, pulver eller skum til slukning af brændende rester af produktet. Brandslukningsvand skal inddæmmes hvis muligt, da det kan forårsage miljøforurening. Se sikkerhedsdatabladets afsnit for Forholdsregler over for udslip ved uheld og Miljøoplysninger. Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet: Bær trykflaskeapparat med overtryk og beskyttelsesdragt (inkluderende brandhjelm, jakke, bukser, støvler og handsker). Undgå kontakt med produktet under brandslukning.ved risiko for kontakt bæres fuldt beskyttelsesudstyr og trykflaskeapparat med overtryk. Hvis dette ikke er tilgængeligt bæres kemikaliebestandigt beklædning og luftforsynet åndedrætsværn. Brandbekæmpelsen skal da ske med stor afstand til ilden. Mht. personlige værnemidler til brug ved rengøring også efter brand, henvises der til sikkerhedsdatabladets relevante sektioner. AFSNIT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Anvend egnet sikkerhedsudstyr. For yderligere information refereres til afsnit 8, Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning til jord, grøfter, kloakker, vandveje og/eller grundvand. Se afsnit 12, Miljøoplysninger. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Inddæm om muligt spildt materiale. Små udslip: Absorber med materiale som: Ler. Jord. Sand. Fejes op. Samle det sammen i passende og ordentligt mærkede beholdere. Store udslip: Kontakt Dow AgroSciences for opsamlingsassistance. Se afsnit 13, Bortskaffelse for yderligere information. Side 4 af 14

5 6.4 Henvisning til andre punkter: Henvisninger til andre sektioner, hvis det er relevant, er tilvejebragt i det tidligere underafsnit. AFSNIT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: Opbevares utilgængeligt for børn. Slug ikke. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Undgå at indånde dampe eller tåger. Vask grundigt efter håndtering. Brug med tilstrækkelig ventilation. Se afsnit 8, Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Opbevares et tørt sted. Opbevar i original beholder. Beholderen holdes tæt tillukket når den ikke bruges. Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, foderstoffet, medicin eller drikkevandsforsyninger. 7.3 Særlige anvendelser: Se venligst produktets etikette. AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier er listede neden, hvis data findes. Komponent Regulativet Listetype Værdi/Notation Propylenglycol US WEEL TWA 10 mg/m3 ANBEFALINGER I DENNE SEKTION HENVENDER SIG TIL PERSONER SOM BESKÆFTIGER SIG MED FREMSTILLING, BLANDING OG EMBALLERING. BRUGERE OG PERSONER SOM HÅNDTERER PRODUKTET BØR SE ETIKETTENS ANBEFALNINGER FOR KORREKTE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG -KLÆDER. 8.2 Eksponeringskontrol Tekniske kontroller: Brug punktudsugning eller anden mekanisk ventilation til at opretholde luftkvaliteten iht. de fastsatte grænseværdier. Hvor ingen grænseværdi er fastsat skulle almindelig ventilation være tilstrækkelig ved de fleste arbejdsopgaver. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelse af øjne / ansigt: Brug sikkerhedsbriller (med sideskjold). Sikkerhedsbriller (med sideskjold) skal være i overensstemmelse med EN 166 eller lignende. Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder: Bær kemikaliebestandige handsker klassificeret iht. standard EN 374: Eksempler på foretrukne handskematerialer inkluderer: Neopren. Nitril/butadiengummi (nitril eller NBR). Polyvinylchlorid (PVC eller vinyl). Ved mulighed for langvarig eller gentagen kontakt, anbefales det at bære handsker af beskyttelsesklasse 4 (gennembrudstid højere end 120 minutter i henhold til EN 374). Ved risiko for kortvarig kontakt anbefales handsker af beskyttelsesklasse 1 eller højere (gennembrudstid højere end 10 minutter i henhold til EN 374). BEMÆRK: Ved valg af handsker skal der tages hensyn arbejdets art, varigheden for brugen af handskerne, alle relevante arbejdspladsforhold som f.eks.: Andre kemikalier der håndteres, fysiske krav (beskyttelse mod snit/stiksår, fingerfærdighed, varmebeskyttelse), potentielle allergiske reaktioner til handskematerialet såvel som instruktioner/specifikationer fra handskeleverandøren. Side 5 af 14

6 Anden beskyttelse: Bær beskyttende arbejdstøj uigennemtrængeligt for dette materiale. Valg af særligt udstyr som ansigtsskærm, handsker, støvler, forklæde eller overtræksdragt afhænger af arbejdets art. Åndedrætsværn: Ved mulighed for overskridelse af de fastsatte grænseværdier bæres egnet åndedrætsværn. Hvor ingen grænsevædier er fastsat bæres åndedrætsværn i tilfælde af skadelige effekter såsom luftvejsirritation eller ubehag, eller hvor procedyren for risikovurdering indikere nødvendigheden af åndedrætsværn. Under de fleste forhold skulle åndedrætsværn ikke være nødvendigt; I tilfælde af ubehag bør der dog bæres godkendt filtermaske. Bær følgende CE godkendte åndedrætsværn med filter: Kombinationsfilter AP2, der beskytter mod organiske dampe og partikler. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Se Afsnit 7: Håndtering og opbevaring samt Afsnit 13: Forhold vedrørende bortskaffelse for at læse om foranstaltninger for at forhindre overeksponering af miljøet i forbindelse med anvendelse og affaldshåndtering. AFSNIT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Fysisk form Væske. Farve gyldenbrun Lugt svag Lugttærskel ph-værdi 7,91 ph elektrode (1% vandløsning) Smeltepunkt/Smeltepunktsinterv Ikke anvendelig al Frysepunkt -5 C Kogepunkt (760 mmhg) Flammepunkt > 100 C Lukket digel Fordampningshastighed (Butylacetat = 1) Antændelighed (fast stof, luftart) Nej. Laveste eksplosionsgrænse Højeste eksplosionsgrænse Damptryk Relativ dampvægtfylde (luft = 1) Relativ massefylde (vand = 1) 1,133 Vandopløselighed Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand Selvantændelsestemperatur > 400 C Dekomponeringstemperatur Dynamisk viskositet Kinematisk viskositet Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv Side 6 af 14

7 Oxiderende egenskaber 9.2 Andre oplysninger Væskedensitet Molekylvægt Overfladespænding Nej., Ingen signifikant økning (> 5C) i temperaturen. 1,133 g/cm3. ved 20 C Digitalt densitets måler 61,5 mn/m ved25 C EC Metode A5 BEMÆRK:Fysiske og kemiske data i sektion 9 er typiske værdier for denne produkt og skal ikke betragtes såsom produktspecifikationer. AFSNIT 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold Kemisk stabilitet: Termisk stabil ved de anbefalede temperaturer og tryk Risiko for farlige reaktioner: Polymerisering vil ikke forekomme Forhold, der skal undgås: Eksponering til forhøjede temperaturer kan forårsage nedbrydning af produktet Materialer, der skal undgås: Ingen kendte Farlige nedbrydningsprodukter: Nedbrydningsprodukter afhænger af temperatur, lufttilførsel og tilstedeværelsen af andre materialer. Nedbrydningsprodukter kan inkludere, men er ikkebegrænset til: Kulilte. Kulsyre. Hydrogenchlorid. Nitrogenoxider. AFSNIT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Toksikologiske oplysninger vises i dette afsnit, hvis sådanne oplysninger er til rådighed Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Akut oral toksicitet Meget lav giftighed ved indtagelse. Skadelige effekter forventes ikke ved indtagelse af små mængder. LD50, Rotte, hun, > mg/kg Akut dermal toksicitet Langvarig hudkontakt forventes ikke at resultere i optagelse gennem huden i skadelige mængder. LD50, Rotte, han og hun, > mg/kg Akut toksicitet ved indånding Side 7 af 14

8 Ingen skadelige effekter forventes fra indånding. Baseret på tilgængelige data, har irritation i indåndingsvejerne ikke observerets. LC50, Rotte, han og hun, 4 h, støv/tåge, > 5,19 mg/l Hudætsning/-irritation Kortvarig kontakt kan forårsage lettere hudirritation med lokal rødme. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kan forårsage lettere midlertidig øjenirritation. Hornhindeskade er usandsynlig. Sensibilisering Har ikke forårsaget allergiske hudreaktioner når testet i marsvin. For luftvejssensibilisering: Relevant data ikke fundet. Specifik systemtoxicitet for målorgan (enkelt eksponering). Evaluering af de foreliggende data tyder på, at dette materiale ikke er et STOT-SE giftstof. Systemtoxicitet for specifike målorgan (gentageneksponering). For den/de aktive ingrediens(er): I forbindelse med dyreforsøg, rapporteres effekter på de følgende organer: Binyrer. Nyre. Lever. Ovarier. Bugspytkirtel. Skjoldbruskkirtel. Kræftfremkaldende egenskaber For den/de aktive ingrediens(er): Har forårsaget kræft i forsøgsdyr. Fosterbeskadigelse For den/de aktive ingrediens(er): Har vist sig giftigt for fosteret ved laboratorieforsøg med dyr ved doser giftige for moderen. Har ikke forårsaget fosterskader i forsøgsdyr. Reproduktionstoksicitet For den/de aktive ingrediens(er): I dyreforsøg er effekter på reproduktionen kun set ved doser som var meget giftige for forældredyrene. Mutagenicitet For den/de aktive ingrediens(er): In vitro genetiske toksicitets forsøg var negative. Genetiske toksicitetsforsøg med dyr var negative. Aspirationsfare Baseret på tilgængelig information forventes ikke aspirationsfare. Side 8 af 14

9 AFSNIT 12. MILJØOPLYSNINGER Økotoksikologiske oplysninger vises i dette afsnit, hvis sådanne oplysninger er til rådighed Toksicitet Akut toxicitet for fisk. Materialet er farligt for vandlevende organismer (LC50/EC50/IC50 mellem 10 og 100 mg/l hos de mest sensitive arter). LC50, Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel), Gennemstroemningstest, 96 h, 53,6 mg/l, OECD test guideline 203 Akut toxicitet for vandlevende rygradsløse dyr EC50, Daphnia magna (Stor dafnie), Gennemstroemningstest, 48 h, > 99,2 mg/l, OECD TG 202 Akut toksicitet for alger/vandplanter ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger), 72 h, væktsratehæmmer, 10,4 mg/l 12.2 Persistens og nedbrydelighed propyzamid (ISO) Biologisk nedbrydelighed: Bionedbrydning kan forekomme under aerobe forhold (ved tilstedeværelsen af ilt). Stabilitet i vand (1/2-life) Hydrolyse, ph-værdi 5-9, Stabil Propylenglycol Biologisk nedbrydelighed: Materialet er let nedbrydeligt. Opfylder OECD s test(s) for hurtig bionedbrydelighed. Biologisk nedbrydning kan forekomme under anaerobe forhold (ved iltmangel). 10-dagers Fønster: OK Bionedbrydning: 81 % Ekspositionsvarighed: 28 d Metode: OECD Test rigtlinje 301F eller lignende 10-dagers Fønster: Ikke anvendelig Bionedbrydning: 96 % Ekspositionsvarighed: 64 d Metode: OECD Test rigtlinje 306 eller lignende. 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Biologisk nedbrydelighed: Abiotisk nedbrydning: Materialet er hurtigt nedbrydeligt af abiotiske midler. Bionedbrydning: 24 % Side 9 af 14

10 Ekspositionsvarighed: 28 d Metode: OECD Test rigtlinje 301B eller lignende 12.3 Bioakkumuleringspotentiale propyzamid (ISO) Bioakkumulering: Ikke potentielt bioakkumulerbart (BCF < 100 or Log Pow < 3). Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand(log Pow): 3 Biokoncentrationsfaktor (BCF): 49 Lepomis macrochirus (Blågællet Solaborre) Propylenglycol Bioakkumulering: Ikke potentielt bioakkumulerbart (BCF < 100 or Log Pow < 3). Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand(log Pow): -1,07 Beregnet Biokoncentrationsfaktor (BCF): 0,09 anslået 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand(log Pow): 0,64 anslået 12.4 Mobilitet i jord propyzamid (ISO) Mobiliteten i jord er potentielt lav (Koc mellem 500 og 2000). Fordelingskoefficient(Koc): 840 Beregnet Propylenglycol På grund af den meget lave Henry s konstant, forventes fordampning fra naturlige vandområder eller fugtig jord ikke at være en vigtig proces i miljøet. Mobiliteten i jord er potentielt meget stor (Koc mellem 0 og 50). Fordelingskoefficient(Koc): < 1 anslået 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Mobiliteten i jord er potentielt stor (Koc mellem 50 og 150). På grund af den meget lave Henry s konstant, forventes fordampning fra naturlige vandområder eller fugtig jord ikke at være en vigtig proces i miljøet. Fordelingskoefficient(Koc): 104 anslået 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering propyzamid (ISO) Dette stof er ikke at anses være persistent, bioakkumulerende eller toxisk (PBT. Dette stof er ikke at betragtes som meget persistent og meget bioakkumulerande (vpvb) Propylenglycol Dette stof er ikke at anses være persistent, bioakkumulerende eller toxisk (PBT. Dette stof er ikke at betragtes som meget persistent og meget bioakkumulerande (vpvb) 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Dette stof er ikke vurderet for persistens, bioakkumulation og toksisitet (PBT) Andre negative virkninger propyzamid (ISO) Dette stof er ikke i bilag I til forordning (EF)2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Side 10 af 14

11 Propylenglycol Dette stof er ikke i bilag I til forordning (EF)2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on Specifik, relevant data findes ikke tilgængelig for vurdering AFSNIT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 13.1 Metoder til affaldsbehandling Hvis rester og/eller beholdere ikke kan bortskaffes som angivet på etiketten, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale og nationale forskrifter. Informationerne angivet herunder, gælder kun produktet som leveret. Identifikationen baseret på egenskaber eller listeføring gælder nødvendigvis ikke, hvis produktet er blevet anvendt eller på anden måde forurenet. Den ansvarshavende for affaldet, er forpligtiget til at bestemme toksiciteten og de fysiske egenskaber for det frembragte for at fastsætte den korrekte affaldsidentifikation og bortskaffelsesmetode efter gældende regler. Affald af produktet behandles i henhold til lokale, regionale og nationale bestemmelser. Den definitive tildelning af rigtig Euorpeisk affaldsgruppe (EWC) og dermed den rigtige affaldskod, er afhængig af produktets anvendelseområde. Kontakt renovationsvæsenet. AFSNIT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Klassificering for VEJ- og JERNBANE-transport (ADR/RID): 14.1 UN-nummer Ikke anvendelig 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Ikke reguleret for transport 14.3 Klasse Ikke anvendelig 14.4 Emballagegruppe Ikke anvendelig 14.5 Miljøfarer Betragtes ikke som miljøfarligt, baseret på tilgængelige data Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen data tilgængelig. Transportklassificering for Søtransport (IMO-IMDG): 14.1 UN-nummer Ikke anvendelig 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Not regulated for transport 14.3 Klasse Ikke anvendelig 14.4 Emballagegruppe Ikke anvendelig 14.5 Miljøfarer Betragtes ikke som havforurenende, baseret på tilgængelige data Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen data tilgængelig Bulktransport i henhold til I Consult IMO regulations before transporting ocean bulk Side 11 af 14

12 eller II i MARPOL 73/78 og IBC- eller IGC-koden. Transportklassificering for FLYGtransporter (IATA/ICAO): 14.1 UN-nummer Ikke anvendelig 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Not regulated for transport 14.3 Klasse Ikke anvendelig 14.4 Emballagegruppe Ikke anvendelig 14.5 Miljøfarer Ikke anvendelig 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen data tilgængelig. Denne information er ikke beregnet til at give alle specifikke lovgivningsmæssige eller driftsmæssige krav / oplysninger om dette produkt. Transportklassificeringer kan variere afhængigt af beholder volumen og kan påvirkes af regionale eller nationelle variationer i reglerne. Yderligere transportsystemoplysninger kan fås via en autoriseret salgs-eller kundeservicemedarbejder. Det er transportorganisationens ansvar at følge alle gældende love og regler vedrørende transport af materialet. AFSNIT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACh) Dette produkt indeholder kun komponenter der enten er blevet præ-registreret, registreret, er fritaget for registrering eller betragtes som registreret i henhold til forordning (EF) 1907/2006 (REACH)., De ovennævnte indikationer om REACH registreringsstatus er givet i god tro og anses for at være korrekte per ovenstående gyldighedsdato. Der ydes imidlertid ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende. Det er køberens/brugerens ansvar at sikre, at vedkommendes forståelse af produktets reguleringsstatus er korrekt. Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Opført i forordningen: Ikke anvendelig Andre regulativer Registreringsnummer: Side 12 af 14

13 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering For korrekt og sikker brug af dette produkt, venligst referer til godkendelsesforholdene beskrevet på produktetiketten. AFSNIT 16. ANDRE OPLYSNINGER Andre oplysninger De data, som fremgår af dette sikkerhedsdatablad, er anerkendt som gyldige og godkendte af vores selskab. Den landsdækkende ansvarshavende myndighed har fastlagt sin klassificering ud fra andre kriterier. Vores selskab henholder os til gældende stedlige bestemmelser og har derfor implementeret de påbudte klassificeringer; godkendte data fra selskabet vil imidlertid fortsat findes med. Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H302 Farlig ved indtagelse. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Klassifikation og procedure, der anvendes til at opnå klassificeringen for blandinger i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008 Carc H351 - Beregningsmetode Aquatic Chronic H412 - Beregningsmetode Revidering Identifikationsnummer / A310 / Udstedelsesdato: 2015/08/26 / DAS Kode: GF-3300 De seneste opdateringer er markeret med en fremhævet dobbelt streg i venstre margen. Legend TWA US WEEL 8-hr TWA USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL) Informationskilde samt henvisninger Dette SDS er blevet udarbejdet af Product Regulatory Services- og Hazard Communications grupper ud fra oplysninger, der tilvejebringes via interne henvisninger i vores virksomhed. DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S opfordrer kunder eller modtagere af dette sikkerhedsdatablad til at læse det omhyggeligt og konsultere behørig ekspertise om nødvendigt, for at forstå oplysninger angivet i dette sikkerhedsdatablad samt enhver evt. fare forbundet med produktet. Informationerne er givet i god tro og formodet at være rigtige på den ovenfor angivne dato. Der gives dog ingen garanti, udtrykt eller antydet. Lovmæssige krav ændres løbende, og kan være forskellige fra land til land. Det er køberens/brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i nationale og lokale lovgivninger/bestemmelser. Informationerne givet heri vedrører kun produktet, som det leveres. Da brugerens arbejdsforhold er uden for producentens kontrol, er det køberens/brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler for sikker anvendelse af dette produkt. Da der findes et stort antallet af informationskilder såsom producent-specifikke sikkerhedsdatablade er vi, og kan vi ikke være Side 13 af 14

14 ansvarlige for sikkerhedsdatablade fra andre kilder end os. Hvis I har fået sikkerhedsdatabladet fra en anden kilde, eller hvis I ikke er sikre på at sikkerhedsdatabladet er seneste version, kontakt os da venligst for den nugældende udgave. Side 14 af 14

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN Produktnavn: PG26N SIKKERHEDSDATABLAD DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 2015/830 Revisionsdato: 2015/08/26 Trykdato: 2015/08/26 DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Nova Sikkerhedsdatablad

Nova Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Nova 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

INDFARVET SANDSPARTEL

INDFARVET SANDSPARTEL 1 Sikkerhedsdatablad Indfarvet Sandspartel INDFARVET SANDSPARTEL Revideret: 2017.03.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Indfarvet Sandspartel/Naturmaling

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 1K Svindfri PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 1K Svindfri 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / BULK Udgave 1.1 Printdato 02.06.2015 Revisionsdato / gyldig fra 04.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 18/03/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 26183-52-8 EINECS-nummer: Polymer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Tør blæk - Sort

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Tør blæk - Sort Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Delnummer

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD DOW DANMARK A/S Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 453/2010 Produktnavn: OPULYN 305 OPACIFIER Revisionsdato: 2014/12/08 Trykdato: 2016/07/14 DOW DANMARK A/S opfordrer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere