Årsrapport Det Lægelige Videreuddannelsesråd. Hospitalsenheden Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. Det Lægelige Videreuddannelsesråd. Hospitalsenheden Vest"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Det Lægelige Videreuddannelsesråd Hospitalsenheden Vest April 2008

2 Indholdsfortegnelse: Indledning: Side: Det lægelige Videreuddannelsesråds møder i 2007 Side: Etablering af ny klinisk basisuddannelse Side: 03 Indlæg fra uddannelseskoordinatoren for praksisreservelæger Side: 04 Hoveduddannelsesforløb til almen medicin Side: 05 Indlæg fra uddannelseskoordinatoren for almen medicinsk blokforløb Side: 07 Ensartede introduktionsprogrammer Side: 10 Evaluering af yngre lægers uddannelse i 2007 Side: 12 Hjemmesiden: www:dlvu.dk Side: 15 Inspektorrapporter Side: 15 Kontaktudvlaget, Det Regionale Råd og Det Nationale Råd Side: 17 Kursusvirksomhed og temadage. Side: 19 Bilag 1: Oversigt over turnuslæger, praksisreservelæger, introduktionsamanuenser og praksisamanuenser i Hospitalsenheden Vest i 2007 Bilag 2: Aftale om vilkår for turnusforløb - Regionshospitalet Ringkøbing Bilag 3: Evaluering af praksisforløb 2007 Bilag 4: Program for smøde for nye turnuslæger.

3 Indledning. Det Lægelige Videreuddannelsesråd har i begyndelsen af 2008 godkendt et nyt kommissorium for rådet. Det fremgår overordnet af kommissoriet, at Det lægelige Videreuddannelsesråd i Hospitalsenheden Vest er rådgivende over for Hospitalsledelsen i spørgsmål om lægelig videreuddannelse. Rådet arbejder for at forbedre den lægelige videruddannelse på alle niveauer. Rådet kan høres i alle sager vedrørende lægelig videreuddannelse. Videreuddannelsesrådet påser, at Sundhedsstyrelsens retningslinier for Den læggelige Videreuddannelse implementeres, ajourføres og evalueres samt sikre, at de retningslinier, der besluttes i Det Regionale Råd i Region Nord, følges. I kommissoriet lægges desuden vægt på at Videreuddannelsesrådet bidrager til at fremme udvikling og vedligeholdelse af attraktive uddannelses- og forskningsmiljøer, samt at fremme tiltag for rekruttering af Yngre Læger til Hospitalsenheden Vest. Videreuddannelsesrådet er blevet bredere sammensat for at kunne løse de nye opgaver. Således er der fremover repræsentation for alle afdelinger, som er med til at videreuddanne yngre læger. I 2007 har Det lægelige Videreuddannelsesråd i Hospitalsenheden Vest - efter strukturreformens ikrafttræden - fungeret og afholdt møder med den hidtidige sammensætning af rådet. Det lægelige Videreuddannelsesråds medlemmer i 2007: Cheflæge Per Østergaard Jensen, Hospitalsledelsen, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesansvarlig overlæge Niels Hald, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Herning Ledende overlæge Bjarne Jørgensen, Øre- næse- halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro (overlæge Frank Mirz, øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro, har deltaget i møderne i stedet for Bjarne Jørgensen) Uddannelsesansvarlig overlæge Kirsten Norup, Røntgenafdelingen, Regionshospitalet Herning Ledende overlæge Carsten Byrjalsen, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Regionshospitalet Herning Ledende overlæge Inge Lund Petersen, Regionspsykiatrien Holstebro Overlæge Hans Vejby-Christensen, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Herning Uddannelseskoordinator, praktiserende læge Ejvind Mouritsen, Skjern Uddannelseskoordinator, praktiserende læge Birte Pedersen, Ringkøbing Reservelæge Nanna Houe, Herning Side 1

4 Reservelæge Dorte Guldbrand Nielsen, Holstebro Sekretariatschef Jan Greve, Lægelig Uddannelse, Regionshuset, Viborg Læge Dorte Qvesel, Lægelig Uddannelse, Regionshuset, Viborg HR konsulent Peter Husted (sekretariatsbetjening) Lønmedarbejder Birgit Ebbensgaard, HR (sekretariatsbetjening) Det lægelige Videreuddannelsesråd har afholdt i alt 2 ordinærer møder i Den fra kl Den fra kl Aflyst Den fra kl Referater fra møderne udsendes i papirform, og kan læses på: og på Derudover har der været afholdt 2 møder med ledende overlæger og uddannelsesansvarlige overlæger, for at få tilrettelagt og afklaret processen for implementeringen af den kliniske basisuddannelse. Der har i 2007 været følgende faste orienteringspunkter på Det lægelige Videreuddannelsesråd dagsorden hver gang. Punkterne er: Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet i Region Nord. Orientering fra Det Regionale Råd og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Evaluering af Den Lægelige Videreuddannelse. Orientering fra Administrationen Det lægelige Videreuddannelsesråd møder i Møderne i Det lægelige Videreuddannelsesråd har i 2007 i høj grad drejet sig om organisering og konsekvenser af den nye kliniske basisuddannelse, som erstatter turnusuddannelsen. Basisuddannelsen træder i kraft den 1. august Derudover har Det lægelige Videreuddannelsesråd behandlet og taget stilling til et bredt udsnit af problemstillinger, tiltag mv. som hører under yngre lægers videreuddannelse. Uddannelseslægernes evaluering af uddannelsesforløbene på afdelingerne har også været et fast punkt til drøftelse. Dårlige evalueringer på 2 af Hospitalsenheden Vest`s afdelinger og kritik af de fokuserede ophold for turnuslæger, har været drøftet flere gange. Rådet har taget initiativt til at få udarbejdet et skabelon til standardiseret Side 2

5 introduktionsmateriale, som skulle være med til at forbedre og give introduktionen af den nye uddannelseslæge et mere professionel tilgang. Se link på side 11. Region Midtjylland har efter inspiration fra det gamle Århus Amt afsat midler til støtte af kvalitetsudviklingsinitiativer inden for lægelig videreuddannelse. Der kan fra KUL-puljen, som den kaldes (Kvalitetsudvikling) søges midler til både store og små projekter. Forretningsudvalget har behandlet 3 konkrete ansøgninger fra yngre læger som har ønsket uddannelse andet sted. Alle 3 ansøgere har fået deres ønske opfyldt, og fået tilladelse til at flytte turnussted. Nærmere beskrivelse af ovenstående er yderligere beskrevet under Aktiviteter Etablering af ny klinisk basisuddannelse: Den kliniske basisuddannelse har i hele 2007 været et fast punkt på dagsordenen for Det lægelige Videreuddannelsesråd. En revidering af turnusuddannelsen har været under vejs i lang tid. Der var lagt op til, at der skulle ske radikale ændringer i uddannelsesforløb og sammensætning, men en endelig udmelding fra Sundhedsministeriet, kom først i efteråret Ændringerne i hovedtræk er følgende. Turnusuddannelsen omdøbes til Den kliniske basisuddannelse Uddannelsen reduceres fra 18 måneder til 12 måneder 1. halvår i uddannelsen fokuseres på den akutte patient. 2. halvår af uddannelsen fokuseres på andre aspekter af lægearbejdet Almen praksis modtager 80% af forløbene i 2. halvår Nuværende 124 kompetencer afløses af en målbeskrivelse med 15 brede kompetencer Der skal være 2 basislæger på hver afdeling ad gangen Øgede krav til supervision i forhold til nu. Der skal være en ældre læge (mindst godkendt til selvstændigt virke som læge) til stede på afdelingen, når der er en læge i basisuddannelse på arbejde. Det vil på mange afdelinger sige døgnet rundt. Videreuddannelsesrådet har i samarbejde med de ledende overlæger og de uddannelsesansvarlige overlæger på uddannelsesafdelingerne afholdt 2 møder. Det første møde var et orienteringsmøde hvor læge Dorte Qvesel fra Lægelig Uddannelse, gennemgik uddannelsesreformen og de 15 kompetencer i Side 3

6 målbeskrivelsen. Herefter skulle man på afdelingerne byde ind på de kompetencer, som afdelingen har mulighed for at praktisere. Herefter blev der afholdt møde med de ledende overlæger og de uddannelsesansvarlige overlæger på de afdelinger, der har beskrevet kompetencerne. Afdelingerne blev parret, og man skulle herefter koordinere kompetencerne i et endelig uddannelsesprogram for de enkelte forløb. Lægefaglig indstilling for ialt 24 uddannelsesforløb blev godkendt af Det Regionale Råd på mødet den 15. januar 2008.dem 11. januar Uddannelsesprogrammer for de 24 forløb er principgodkendt og på vej til at blive færdiggjort til endelig godkendelse. Etablering af den kliniske basisuddannelse udgør en stor udfordring for Hospitalsenheden Vest, både i forhold til uddannelse og i forhold til at sikre en forsvarlig drift - en udfordring som hospitalsledelsen og de involverede afdelinger arbejder med at løse i øjeblikket. Antallet af lægestillinger på de 2 store regionshospitaler reduceres med 12 stillinger samtidig med at uddannelsen af basislæger på Regionshospitalet Ringkøbing ophører. På kort sigt bliver problemerne forstærket ved at antallet af studerende som starter på basisuddannelsen i 2008 bliver mindre end forventet, hvilket betyder at Hospitalsenheden Vest i 2008 midlertidigt har fået antallet af basisstillinger reduceret fra 24 til 20. Samtidig er de akutte funktioner spredt på 2 matrikler, hvilket gør det sværere at få læger nok til de enkelte vagtlag. Det gælder både forvagtslaget og de øvrige vagtlag blandt andet med henvisning til de øgede supervisionskrav. Uddannelsesmæssigt er det en stor udfordring af sikre basislægerne på 1. halvår kompetence på såvel det kirurgiske/ortopædkirurgiske som på det medicinske område. Indlæg fra uddannelseskoordinator/praktiserende læge Birte Pedersen. Praksisreservelæger: I 2007 er der startet 46 praksisreservelæger fordelt hovedsageligt på 4 startterminer. Der har været afholdt introduktionstemadag for nye praksisreservelæger 4 gange om året i forbindelse med hver ny starttermin, hvor emnet om formiddagen har været introduktion til arbejdet i praksis og om eftermiddagen har været om børn i praksis. Side 4

7 Der har herudover været holdt 4 temadage pr. halvår med deltagelse af alle praksisreservelæger. Emnerne har været gynækologi, svangre, socialmedicinsk samarbejde, psykiatri, indvandrere/fremmede og rejsemedicin samt endelig en eftermiddag om karriereplanlægning. Endvidere har der været besøg i praksis i juni 2007 hos læge Anne Mette Eriksen i Lemvig og i december 2007 hos læge Ingelise Lauritsen i Cityhuset, Herning. I efteråret tilbød Institut for Rationel Farmakoterapi at stille undervisere gratis til rådighed, således at der kunne blive mulighed for at afholde et IRF kursus Rationel Antibiotikaterapi - lokalt. Da der var plads til flere kursusdeltagere end vi normalt har på temadagene, blev der inviteret bredt blandt turnuslæger samt læger under uddannelse til Almen Praksis. Det blev en velbesøgt og meget rost temadag, som vi vil forsøge at gentage i efteråret Der har været afholdt 3 kurser for tutorlæger arrangeret af Videreuddannelsesregion-Nord med deltagere fra både Region Nordjylland og Region Midtjylland. Der har været deltagelse af tutorlæger tilknyttet Hospitalsenheden Vest. Disse kurser vil også fremover, udoverfyraftensmøder, blive tilbudt alle området tutorlæger. Se bilag 3: Oversigt over turnuslæger, praksisreservelæger og introduktionsamanuenser og praksisamanuenser ved Hospitalsenheden Vest. Hoveduddannelsesforløb til almen medicin: Hospitalsenheden Vest er dimmensioneret til 5 hoveduddannelsesforløb til almen medicin og 7 introduktionsstillinger til almen medicin pr. år. Et hoveduddannelsesforløb varer 4½ år. Der skal forud være afviklet ½ års introduktionsforløb i almen praksis. De 5 hovedforløb er sammensat og fordelt således at Regionshospitalet Herning har 3 forløb og Regionshospitalet Holstebro har 2 forløb pr. år: Regionshospital Praksis Fase I Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdelling Praksis Fase II Praksis Fase III Periode Herning ½ år Praksis ½ år Gyn-obs ½ år Psykiatri ½ år Kirurgi ½ år Medicin ½ år Pædiatri ½ år Praksis 1 år Praksis Holstebro Praksis Gyn-obs *) Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri *) *) Gynækologi- og Pædiatriforløbene afvikles på Regionshospitalet Herning Praksis Praksis Side 5

8 Der opslås hoveduddannelsesforløb 4 gange årligt, henholdsvis pr. februar, maj, august og november. De opslåede hoveduddannelsesforløb på Regionshospitalerne i Herning og Holstebro har været meget vanskelig at besætte i Hospital Måned Opslåede forløb Besatte forløb Regionshospitalet Herning Februar forløb 2 forløb Regionshospitalet Herning Maj forløb 1 forløb Regionshospitalet Herning August forløb 2 forløb Regionshospitalet Herning Nobember forløb 1 forløb Hospital Måned Opslåede forløb Besatte forløb Regioshospitalet Holstebro Februar forløb Ubesat Regioshospitalet Holstebro Maj forløb Ubesat Regioshospitalet Holstebro August forløb 1 forløb Regioshospitalet Holstebro November forløb Ubesat Samtidig med opslag af hoveduddannelsesforløbene opslås der et antal introduktionsstillinger til besættelse februar, maj, august og november. Det har heller ikke været muligt at få alle de opslåede introduktionsstillinger besat. Følgende anstal stillinger er besat: Februar Maj August November besatte introduktionstillinger 0 besatte introduktionsstillinger 2 besatte introduktionsstillinger 0 besatte introduktionsstillinger Opslag af hoveduddannelsesstillinger og introduktionsstillinger sker via Videreuddannelsessekretariatet i Viborg. Der er nedsat et ansættelsesudvalg, og et vurderingsudvalg til varetagelse af ansættelserne. Side 6

9 Se uddannelseskoordinator Ejvind Mouritsens redegørelse vedrørende Almen Medicinsk Hoveduddannelses område i 2007 på næste side. Se desuden bilag 1: Oversigt over turnuslæger, praksisreservelæger og introduktionsamanuenser og praksisamanuenser ved Hospitalsenheden Vest. Beretning fra uddannelseskoordinator/praktiserende læge Ejvind Mouritsen. Almen medicin: Det var det første år i den nye Region og AMU og PRL-K skiftede navn til en fælles enhed kaldet uddannelseskoodinatorer med separat tilknytning til bestemte dele af distriktet. Birte Pedersen og jeg har dog valgt at bibeholde vores faste og gode kontakt til hhv. turnus og I- og H-læger for hver vores vedkommende. Der var ved overgangen en ret uklar fordeling af sekretariatsopgaver, hvor vores trofaste og pålidelige sekretariatsmedarbejder Birgit Ebbensgård mistede en del af sine opgaver uden vi som uddannelseskoordinatorer dog var informeret om denne omfordeling. Det var vores indtryk at denne manglende information/opgavestyring ligeledes gjaldt for Birgits vedkommende og det ville vi gerne have været foruden. Birgit sad med det store lokalkendskab til både læger og tutorer og forsøger fortsat at holde fast i dette, men kommunikationen fra Videreuddannelsessekretariat til Birgit svigter desværre af og til og til alles forvirring. For mig at se bør Birgits rolle defineres bedre i forhold til videreuddannelse i distriktet. Intromøder: Jeg afholder 4 x årligt 2 timers møde for nye introlæger i almen medicin med fast program og temaer, som fx. Den elektroniske Portefølje, vagter i uddannelsen, kompetencestyring, Evalueringsprocedure, uddannelsesprogram og hvaordan man søger en H-stilling. Jeg er startet med at invitere tutorer med også og det har været godt evalueret. Det er min tanke at DYNAMU Jette Damsgaard skal med til planlægning af disse møder fremover Kariereplanlægning: Jeg afholder 2 x årligt en eftermiddag for turnuslæger i deres 2. halvår en seance om karriereplanlægning. En tradition der har udviklet sig efter jeg i sin tid havde nu afdøde overlæge Kjeld Rasmussen med. Vi snakker om karrierevalg og snakker om udformning af ansøgninger og ansøgningsprocedurer i forskellige specialer med relevante links. Det har været godt skriftligt evalueret. Side 7

10 Temadage: Alle læger i I- og H-stilling inviteres 6 x årligt til temadag ved undertegnede som kursusleder og underviser. Læger som på tiden er i praksis (I- og H-læger) inviteres 2 x pr. halvår til ½ temadag i praksis fra til Det foregår i forskellige praksis hvor man efter præsentation af praksis afholder et fagligt oplæg om fx kronikere, praksisformer, overenskomst osv. Der er god tilslutning til disse eftermiddage. En dag hvert halvår afholdes en hel temadag for I- og H-læger på et af distriktets sygehuse. Der er god tilslutning og møderne er dels med faglige indslag som aktuelle vejledninger, publikationer, opgørelser, guidelines og med debatstof til oplæg for de yngre læger. Vi har haft forelæsning om Geriatri i Praksis ved 1. reservelæge fra geriatrisk afdeling i Århus, vi har haft Praksiskonsulent Lars Dudal Madsen til at snakke om Sukkersygebeh. i almen praksis osv. Tutorundervisning: Jeg har sammen med 2 andre koordinatorer i Midtjylland afholdt 2 stk. 2 dages internater for tutorlæger på Gl. Skovridergård i Silkeborg. Det foregik i maj og august. Min rolle har været som underviser og moderator og det er tanken at ALLE tutorer i distriktet skal igennem denne seance efter model fra det tidligere Århus Amt. Der er planlagt i alt 3 lignende internater i 2008, hvor jeg står til det ene. Klinisk basisuddannelse: De sidste måneder af året har været optaget af den nye kliniske basisuddannelse og implementering af almen praksis i denne uddannelse. Jeg har sammen med Birte Pedersen i Ringkøbing deltaget i udfærdigelsen af uddannelsesprogrammer og sammenstykning af forløbene. Forløbet har været domineret af manglende overordnet styring i denne proces. Der forelå ikke noget fast paradigme for udfærdigelsen og dermed en noget uensartet fremgangsmåde dels i distriktet dels i Regionen. Her ud over bød en selvbestaltet arbejdsgruppe fra distrikt Midt og Øst ind med en papirportefølje som med at slag skulle implementeres i hele Regionen uden der havde været høring på denne ret omfangsrige papirsag i disse digitale tider. Jeg kunne fra distriktets ledelse have ønsket mig en klarere markering af vores standpunkt i denne sag. Ansættelsesudvalg: Jeg sidder med i regionens ansættelsesudvalg 3 gange årligt ved besættelse af H-stillinger., samt på skift i et vurderingsudvalg der vurderer HVEM der skal Side 8

11 indkaldes til ansættelsessamtale. Det er overordnet styret af Videreuddannellsessekretariatet og fungerer godt. Det lokale videreuddannelsesråd: Sammen med Birte Pedersen sidder vi med i anførte råd til vel 4 møder årligt ad hoc udvalg og møder. Jeg ville ønske rådet var mere udfarende og visionær og skabte nye platforme for videreuddannelsen i distriktet som inspiration til hospitalsledelsen og politikerne. Vi trænger efter min mening til væsentlig mere fokus på fremadrettet rekruttering til distriktet generelt. Jeg mener vi kunne inspireres i større grad af ad hoc indkaldte ressourcepersoner på både dette felt, men også til pædagogisk udvikling. Kontakt med uddannelseslægerne og tutorerne: Det er denne funktion jeg nok holder mest af. Der ryger mange mails ud og ind om uddannelse, personlige ting, formelle ting, papirgang og ansættelsesvilkår osv. Vi har godkendt en del nye tutorer i år og besøgt praksis i den anledning. Vi er godt rustet til den ekstra årgang af kliniske basislæger og turnuslæger, der kommer i foråret 2009, takket være en samlet indsats fra DSAM,PLO og Videreuddannelsessekretariatet m.fl. Mange praksis har strakt sig meget for at yde en ekstra indsats i denne periode. Rekruttering til distrikt Vest: Som for andre specialers vedkommende har vi i almen medicin ligeledes væsentlige rekrutterinsproblemer. Den endelig status kan ses på flg. Link : / Der er opslået en stilling samlet i dstrikt Midt og Vest som praksiskonsulent,der skal formidle praksisnedsættelse og rekruttering af yngre almenmedicinere. Vedkommende der bliver ansat behøver uden tvivl støtte fra os som uddannelseskoordinatorer og Praksisudviklingskonsulenterne, men også fra det politiske bagland, hvis det skal flytte noget. Det mener jeg vi bl.a. kan gøre i det lokale videreuddannelsesudvalg bredt for hele distriktet og ikke kun i almen medicin. I modsætning til Århus har vi meget få færdiguddannede læger i almen medicin der ikke straks nedsætter sig i praksis. Vi har dog et problem med at få dem til at søge hertil og beholde dem vi uddanner, idet mellem ¼ og 1/3 af vores bloklæger er bosiddende i Silkeborg og omegn. Efter min mening bør der være mere fokus på netop dette rekrutteringsproblem både i rådsarbejdet og generelt. Side 9

12 Andre udvalg og poster som jeg sidder i: DSAMs uddannelsesudvalg Medlem af Det regionale råd for Lægers Videreuddannelse, Region Nord Medlem af det lokale Kvalitets og efteruddannelsesudvalg (KEU) for DSAM Postgraduat klinisk lektor i almen medicin i region Midtjylland Ejvind Mouritsen Uddannelseskoordinator Ensartede introduktionsprogrammer for alle uddannelsesafdelinger i Hospitalsenheden Vest. På Det lægelige Videreuddannelsesråd temadag, som blev afholdt i 2006, for ledende- og uddannelsesansvarlige overlæger, var temaet Den uddannelsesansvarliges opgave og rolle på afdelingen - hvordan sikres den?. Netop dette tema, fordi yngre læger løbende har rettet kritik af uddannelsesniveauet og forskelligheden af uddannelsen på nogle af uddannelsesafdelingerne. En anden problematik som også blev drøftet på temadagen var, at afdelingerne mente at administrationens introduktion overlappede den introduktion, der blev givet ude på afdelingerne, ligesom returdagens relevans blev drøftet. På temadagen kom der mange forslag til, hvorledes uddannelseskvaliteten for yngre læger kan styrkes ude på afdelingerne med udgangspunkt i ovennævnte problemstillinger. Et af konklussionerne blev, at afdelingernes introduktionsmateriale i videst mulig omfang søges ensrettet. - Man var godt klar over, at en fuldstændig ensartethed ikke kan lade sig gøre - men at det kunne være med til at give afdelingerne en slags retningslinie for, hvad et introduktionprogram som minimum skal indeholde. De uddannelsesafdelinger, der havde turnuskandidater blev derfor bedt om at tage stilling til, hvorvidt afdeling/klinikkens introduktionsmateriale til turnus svarer til de krav der stilles i dag til introduktionsmateriale, samt en beskrivelse af introduktionen på afdelingerne. Videreuddannelsesrådet har efterfølgende drøftet det indkomne introduktionsimateriale, som tydeligvis bar præg af stor forskellighed. Side 10

13 Derfor nedsatte Videreuddannelsesrådet en lille arbejdsgruppe, som skulle påtage sig opgaven at ensrette introduktionsprogarmmet, således at alle uddannelsesafdelinger kan få glæde af dette materiale. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i materiale udarbejdet af FAS og Yngre Læger, beregnet netop til formålet at ensrette introduktionsprogrammer. I juni måned 2007 blev det standardiserede introduktionsmateriale udsendt til uddannelsesafdelingerne med opfordring om at gøre brug af materialet, som bestod af: Kære-brev til den nye uddannelseslæge. sbeskrivesle for Regionshospitalet Holstebro. sbeskrivelse for Regionshospitalet Herning. Materialet kan findes på intranettet: Materialet er udarbejdet således, at afdelingerne individuelt kan udfylde med de aktuelle data mv., der netop vedrører den enkelte afdeling. Videreuddannelsesrådet har efterfølgende ønsket en evaluering af, hvorvidt afdelingerne har gjort brug af standardmaterialet, hvorfor de er blevet anmodt om, at komme med bemærkninger og besvare konkrete spørgsmål: Spørgsmål og svar fremgår af nedenstående skema. Spørgsmål: Ja Nej Anvender afdelingen intro- duktionsbeskrivelsen? Anvender afdelingen Kære brevet? Har introduktionsmaterialet gjort forberedelsen af introduktion af uddannelseslægerne nemmere? Har introduktionsmaterialet gjort afviklingen af introduktion af uddannelseslægerne nemmere? 0 9 Har afdelingen fået positive tilkendegivelser af materiatet fra uddannelseslægen? 2 5 Har afdelingen opnået en mere positiv evaluering på introduktionen fra uddannelseslægerne? 1 6 Side 11

14 Uddrag af bemærkninger til materialet fra diverse afdelinger: Afdelingen bruger sit eget materiale, men standardmaterialet er under tilpasning og forventes taget i brug primo Ensartethed er ikke noget at efterstræbe som et mål i sig selv. Det er naturligvis en forudsætning at introduktionsmateriale og forløb er i orden. Anæstesiafdelingerne i hele Danmark er kendte for at have veltilrettelagte uddannelsesforløb og i den forbindelse også standardiserede introduktionsmaterialer. Det udsendte materiale har ikke kunnet tilføre vores indroduktionsmateriale nye aspekter, hvorfor vi ikke har anvendt det. De to sidste spørgsmål er ikke relevante. Det fremsendte materiale svarer næsten 100% til hvad vi gjorde før - derfor ikke den store forskel hos os. Har selv lavet noget tilsvarende 1 år tidligere, som man fastholder brugen af, da det giver god mening. Har positive evalueringer, også af introduktionen på afdelingen. Afdelingen har velfungerende introduktionsbeskrivelser. Vi anvender vores eget kære brev med lignende indhold. Har velfungerende introduktionsprogram/materiale. Har i forvejen positive evalueringer. Overflødigt, da opgaven bliver løst nogenlunde svarende til materialet. en er ikke taget i brug endnu, men endelige tilretninger vil blive foretaget. Medicinsk Afdeling, Herning: Eftersom det meste af det tilsendte introduktionsmateriale bygger på det afdelingen i forvejen har udarbejdet, er det svært at svare direkte på spørgsmålene. Materialet anvendes i en let anderledes, men indholdsmæssigt version. Da afdelingen har anvendt materialet hele tiden, kan det ikke måles hvorvidt de uddannelsessøgende synes det går bedre. Evaluering af yngre lægers uddannelse i 2007: Den uddannelsessøgende læge udfærdiger en evaluering af uddannelsesforløbet og af uddannelsesafdelingen for hvert afsluttet uddannelsesforløb. Evalueringsmaterialet består blandt andet af et skema med 24 spørgsmål der skal vurderes på en skala fra 1-9, med 9 som den bedste bedømmelse. Side 12

15 Spørgsmål 23 og 24 ligger til gund for en overordnet vurdering af uddannelsesforløet. Spørgsmål 23: Hvordan vurderer du afdelingens samlede uddannelsesindsats? Spørgsmål 24: Hvordan vurderer du dit samlede uddannelsesudbytte under ansættelsen? Se skema på næste side! Nedenstående viser gennemsnitsværdierne for uddannelsesafdelingerne i 2007: Afdeling, Regionshospital Antal evalueringer Antal evalueringer fordelt på specialer Gennemsnit på spørgsmål 23 Gennemsnit på spørgsmål 24 Medicinsk Afdeling Herning Medicinsk Afdeling, Holstebro Ortopædkirurgisk Klinik Holstebro Kirurgisk Klinik Herning Kirurgisk Klinik Holstebro Urinvejskirurgisk Afdeling Holstebro Anæstesiologisk Afdeling Herning Anæstesiologisk Afdeling Holstebro Børneafdelingen Herning Diagnostisk Radiologi Herning Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Herning Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herning Arbejdsmedicinsk Klinik Herning Øjenafdelingen, Holstebro Øre-næse-halsafdelingen Holstebro Regionspsykiatrien Holstebro Neurologisk Afdeling Holstebro Turnus Almen Blok Unervisningsstilling Turnus Almen Blok Turnus Turnus Almen Blok Ikke påført Turnus Turnus 1.reservelæge Almen Blok Undervisningsstilling Almen Blok 1. reservelæge 1.reservelæge Hoveduddannelsesstilling Supplerende uddannelse Almen Blok ,4 7,2 6,7 7, ,2 8 8, ,3 8 8,3 7,5 7,6 6,7 7,8 7, ,3 8,5 8,2 7,5 8, ,3 8 Side 13

16 Det lægelige Videreuddannelsesråd besluttede i sin tid, at såfremt spørgsmål 23 og 24 var evalueret med 5 og derunder, skulle evalueringen forelægges rådet. Antal evalueringer med karakteren 5 og derunder: Afdeling Kirugisk Klinik, Herning Medicinsk Afdeling, Herning Ortopædkirurgisk Klinik, Holstebro Medicinsk Afdeling, Holstebro Almen Praksis *) *) Se bilag 3. Spørgsmål Spørgsmål Udpluk af bemærkninger til de givne karakterer på 5 og derunder: Kirurgisk Klinik, Herning: Ingen formaliseret undervisning. Uddannelse prioriteres lavt. Efterlyser mere superviseret undervisning. Medicinsk Afdeling: Herning: Ønske om mere ambulatoriearbejde. Undervisning ofte aflyst. Vagterne fylder meget i forhold til uddannelsesværdien Ortopædkirurgisk Klinik, Holstebro For lidt introduktion. Klarere retningslinier for procedurer på afdelingen ønskes. Ønske om mere formaliseret undervisning på afdelingen. For lidt feedback på indsatsen. Medicinsk Afdeling: Af personalemæssige grunde kunne introduktionsprogrammet ikke opfyldes. For mange vagter på grund af ubesatte stillinger. Savnede en målrettet strategi for uddannelsesprogrammernes gennemførelse. Opholdet er ikke i overensstemmelse med forventningen. Vagterne rummer et stort arbejdspres. Det handler lige så vel om de overordnede rammer for uddannelsen som det handler om lokale forhold. Vagtarbejdet fylder meget. Overproduktion overskygger uddannelsen. På grund af vakante stillinger har der været mange vagter at dække. Mangler opfølgende arbejde i forbindelse med udrednings- og behandlingsplaner. For lidt feedback på indsatsen For meget vagtarbejde og alt for lidt dagarbejde. Side 14

17 Almen Praksis: For få patienter. Følte sig udnyttet til at køre sygebesøg Lokaleforholdene for små, og udstyret ikke optimalt. Praksis har redegjort for forholdene, og der har ikke tidligere været indvendinger med lokaleforholdene i praksis, tildeling af patienter eller sygebesøg. Videreuddannelsesrådet har behandlet de 18 forløb, hvor karakteren er på 5 og derunder. Afdelingerne er blevet anmodt om en udtalelse, som er indgået i svaret til uddannelseslægen fra videreuddannelsesrådet. Hjemmesiden DLVU: Hjemmesiden DLVU: Den Lægelige Videre Uddannelse: Hjemmesiden har eksisteret siden 2005, og er løbende blevet udbygget, således at den i dag giver et bredt billede af, hvad er rører sig i Hospitalsenheden Vest, i forbindelse med yngre lægers videreuddannelse. På hjemmesiden DLVU kan der findes oplysning om de forskellige uddannelsesforløb - basisuddannelsen og hovedforløb til almen medicin, stillingsopslag, ligesom der er mulighed for at medvirke på sidens debatforum. Der stræbes efter, at siden hele tiden opdateres med de nyeste tiltag inden for yngre lægers uddannelse og med nyheder centralt fra. Inspektorrapporter: Der er i 2007 været foretaget inspektorbesøg på følgende afdelinger: Kirurgisk Klinik, Regionshospitalet Herning Regionspsykiatrien Herning Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning. Kirurgisk Klinik: Sundhedsstyrelsens kommentarer er, at det af rapporten fremgår, at der siden besøget i august 2006 er arbejdet med indsatsområderne, og at der er sket en del væsentlige forbedringer, som ruster afdelingen til at yde en bedre indsats i uddannelsen af læger. Afdelingen lider i øjeblikket under, at flere overlæger er rejst. Der skal dog stadig arbejdes på at forbedre uddannelsen, f.eks. er det vigtigt, at Side 15

18 få udarbejdet individuelle uddannelsesplaner, og at der bliver sørget for, at alle vejledere får de relevante kurser. Opfølgende besøg kan forventes at finde sted medio 2008, for at sikre en fortsat god udvikling på afdelingen. Regionspsykiatrien Herning: Inspektorernes konklussion af besøget er, at der er sket en markant forbedring af læringsmiljøet på afdelingen i forhold til inspektorbesøgene i 20 og i Der er et stringent uddannelsesprogram, en god introduktion, der varer 5 dage, en glimrende træning i kommunikation og samarbejde, en fuldtidsansat overlæge med forsknings- og uddannelsesansvar, der sikrer et vedvarende fokus på begge dele og forskningstemadage omkring uddannelse samt forskningsvejledning er blevet højt prioriteret. Psykoterapi prioriteres fortsat højt. På trods af en væsentlig bedre lægenormering opleves fortsat et hårdt arbejdspres, der vanskeliggør arbejdetilrettelæggelse, der til fulde tilgodeser uddannelsen. Afdelingen har ikke alle stillinger besat, hvilket får indflydelse på arbejdsopgaver, travlhed og muligheden for daglige læringssituationer. Læringsmiljøet ville vinde ved højere grad af systematik omkring dette. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning: Inspektorernes konklusion af besøget er, at der overordnet set gives en uddanelse af høj kvalitet til stor tilfredshed for de yngre læger. Specielt skal det fremhæves, at man i afdelingen afholder månedlig evalueringsmøder mellem uddannelsessøgende og vejledere. Afdelingen bærer præg af et godt samarbejds- og læringsmiljø, også på tværs af faggrænser. Det er inspektorernes opfattelse, at afdelingsledelsen har stor forståelse for værdien af et godt uddannelsesmiljø og forstår at tilvejebringe de nødvendigeressourcer hertil. Den uddannelsesansvarlige overlæge giver indtryk af, at være meget engageret og har udført et stort arbejde med at etablere afdelingens uddannelsesmateriale. Det er inspektorernes absolutte opfattelse, at afdelingen fuldt ud lever op til de krav, man stiller til såvel hoveduddannelsen som til introduktionsuddannelsen. Forslag til hvorledes uddannelsen kan gøres bedre: Det vil være en oplagt styrkelse for især hoveduddannelsen, hvis diagnostiske antigen/antistofundersøgelser, herunder PCR undersøgelser inden for det infektionsmedicinsek område i højerer grad blev samlet i klinisk mikrobiologisk afdeling. Side 16

19 Det vil ligeledes være en styrkelse af uddannelsen i det infektionshygiejniske team-arbejde, hvis der blev etableret fysisk nærhed mellem hygiejnesygeplejersker og lægerne i Klinisk Mikrobiologisk afdeling. Kontaktudvalg, Det Regionale Råd og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Kontaktudvalget for den lægelige videreuddannelse i Region Midjylland: I forbindelse med strukturreformens ikrafttræden og dermed omlægning af den sekretariatsmæssige funktion fra tidligere decentral til central varetagelse af disse opgaver, har Region Midtjylland valgt at oprette et kontaktudvalg for at give hospitalsenhederne et forum for gensidig erfaringsudveksling omkring lægelig videreuddannelse. Dette forum er samtidig tænkt som et forum for udveksling af informationer mellem Lægelig Uddannelse, Region Midtjylland og hospitalsenhederne. Faste punkter på møderne er følgende: Erfaringsudveksling og diskussionsforum Drøftelse af kurser for læger Drøftelse af uddannelsesforløb og evaluering af uddannelsesstederne Koordinering af praktiske opgaver. Netværksskabelse Information fra Lægelig Uddannelse og information fra de lokale videreuddannelsesråd Hospitalsenhederne er repræsenteret af overlæger med særligt kendskab til eller ansvar for uddannelsesområdet, HR-repræsentanter og uddannelsessøgende læger. For Hospitalsenheden Vest deltager: Ledende overlæge Carsten Byrjalsen, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Herning Ledende overlæge Inge Lund Pedersen, Regionspsykiatrien Holstebro Uddannelseskoordinator/praktiserende læge Birte Pedersen Yngre læge, reservelæge Nanna Houe Yngre læge, reservelæge Dorte Guldbrand Nilsen HR-repræsentant Birgit Ebbensgaard Kontaktudvalget har ingen formel funktion i det den formelle kompetence omkring lægelig videreuddannlse varetages af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, som dækker både Region Midtjylland og Region Nordjylland. Der er afholdt 4 ordinære møder i Kontaktudvalget i Side 17

20 Referater fra Kontaktudvalget møder kan ses på Regions Midtjyllands hjemmeside: m+for+kontaktudvalget Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse: Hver af de tre videreuddannelsesregioner, Nord, Syd og Øst, har et Regionalt Råd for Lægers Videreuddannelse. Formålet med etableringen af de regionale råd for lægers videreuddannelse er: At sikre en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse. At sikre anvendels af relevante pædagogiske metoder og medvirke til udvikling af pædagogiske medtoer. At sikre en smidig håndtering af de individueller uddannelsesforløb. At sikre en løbende tilpasning af uddannelseskapaciteten. Rådets opgaver er at rådgive Region Midtjylland og Region Nordjylland om den lægelige videreuddannelse. Hertil kommer en række andre opgaver, bl.a. opbygningen af den lægelige uddannelseskapacitet i regionerne, sikring af en pædagogisk udviklende funktion for undervisning og læring inden for alle specialer og turnus/den kliniske basisuddannelse. Rådet består af 24 medlemmer: Hospitalsenheden Vest repræsenteres af yngre læge Dorte Guldbrand Nielsen og uddannelseskoordinator/praktiserende læge Ejvind Mouritsen. Referater fra Det Regionale Råds møder kan ses på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside: Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse: Rådet er etableret i 20 jfr. Bekendtgørelse nr. 176, 20 og nr. 1365, 2000) på baggrund af anbefalingerne i Speciallægekommissionens betænkning. Rådets opgave er at rådgive de centrale sundhedsmyndigheder i alle forhold vedrørende lægelig videreuddannelse på overordnet og principiel niveau. For at sikre høj kvalitet og udvikling af den lægelige videreuddannelse bidrager Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse med rådgivning til Sundhedsstyrelsen. Referater fra Det Nationale Råds møder kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: d/referater.aspx?lang=da Side 18

21 Kursusvirksomhed og temadage. Vejlederkurser for læger: Vejlederkurserne henvender sig til alle læger under speciallægeuddannelse og speciallæger, der ikke tidligere har været på vejlederkursus i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. I 2007 har der været afholdt 4 vejlederkurser af en varighed på 3 dage. Fra Hospitalsenheden Vest har følgende været på vejlederkursus i 2007: Fra Regionshospitalet Herning 7 personer Fra Regionshospitalet Holstebro 1 person Kursus for uddannelsesansvarlige overlæger: Sundhedsfagligt Videncenter i Ålborg er kursusarrangør af kursus for uddannelsesansvarlig overlæger. Formålet med kurserne er at uddanne overlægerne til funktionen som uddannelsesansvarlig. Behovsanalyser har vis, at det drejer sig om uddannelse i pædagogiske emner, kommunikation, ledelse, evalueringsmedtoder og faktuel viden om uddannelsesbestemmelser m.v. Kurset afvikles i 2 moduler af en varighed på 3 dage. Fra Hospitalsenheden Vest har følgende uddannelsesansvarlige overlæger været på kursus og bestået. Fra Regionshospitalet Herning 2 personer Fra Regionshospitalet Holstebro 2 personer I årene 2005 og 2006 har 6 uddannelsesansvarlige overlæger bestået kurset - 4 fra Herning og 2 fra Holstebro. Temadage/introduktionsdage for turnuslæger: For hver hold turnuslæger der modtages afholdes der en introduktionsdag ca. 3 uger efter start. I 2007 er der ligesom de foregående år afholdt 4 introduktionsdage i henholdsvis februar, maj, august og november måned. Videreuddannelsesrådet har i sin tid vedtaget, at man samler hvert nyt turnushold til en introduktion og arbejds- og uddannelsesbetingelserne inden for Hospitalsenheden Vest. Side 19

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Østergade 41 6950 Ringkøbing Tlf: 96753212 Fax: 96753224 www.ringamt.dk E-mail: sundhed@ringamt.dk Den: 11. september 2006 Sagsnr: 2006080418A Sagsbehandler:

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Den Lægelige Videre- Uddannelse ved Hospitalsenheden Vest

Den Lægelige Videre- Uddannelse ved Hospitalsenheden Vest Den Lægelige Videre- Uddannelse ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2008 Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 03 2. Medlemmer 2008 Det Lægelige Videreuddannelsesråd 04 3. Kommissorium. 06 4.

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Rådet for. Den Lægelig Videre Uddannelse. Ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest

Rådet for. Den Lægelig Videre Uddannelse. Ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest Rådet for Den Lægelig Videre Uddannelse Ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2009 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 VUR medlemmer i 2009... 3 Kommissorium for Det lægelige Videreuddannelsesråd

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator Temadag 16. februar 2009 Formiddagens program Kaffe og præsentation. Om uddannelseskoordinatoren. Lidt om arbejdet i almen praksis. Erfaringer og udfordringer. Målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Dagsorden Velkomst, præsentation af nye ansigter Ny ansættelsesprocedure for uddannelseslæger i H-stilling Rekruttering til praksis i vest Fordeling af yngre læger til praksis Uddannelsesprogrammer Evaluering

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Holstebro Urinvejskirurgisk Afdeling 1. December

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse God uddannelse skaber gode læger og høj kvalitet for patienterne Et højt uddannelsesniveau blandt læger i sundhedsvæsenet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

! 31. januar 2008 Halfdan Eika

! 31. januar 2008 Halfdan Eika Til medlemmer af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 31. januar 2008 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-10-1 Referat fra møde i Det Regionale Råd for

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001805 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk klinik Hospitalsnavn Herning Sygehus Besøgsdato 15-01-2015

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m." Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m. Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen til erstatningsansættelse ved fravær grundet sygdom, graviditet,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

Temadag 18. november Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator

Temadag 18. november Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator Temadag 18. november 2009 Formiddagens program Kaffe og præsentation. Om uddannelseskoordinatoren. Lidt om arbejdet i almen praksis. Erfaringer og udfordringer. Målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Dato for besøg 3.9.2007

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen!

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen! Center for Medicinsk Uddannelse på Aarhus Universitet og videreuddannelsesregion Nord vil gerne have din hjælp til at evaluere Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), som i det daglige varetages af de

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Temadag 25. maj Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator

Temadag 25. maj Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator Temadag 25. maj 2009 Formiddagens program Kaffe og præsentation. Om uddannelseskoordinatoren. Lidt om arbejdet i almen praksis. Erfaringer og udfordringer. Målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer. Vejledning

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000074 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Hospitalsnavn Hvidovre Hospital Besøgsdato 12-10-2016

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal Til regionernes kontaktpersoner for Specialpsykologuddannelsen! " 12. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2011-119427 Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, Hjørring

Læs mere