Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012."

Transkript

1

2 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, maj 22 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2, København 22. Rapporten samt bilagstabeller til rapporten findes på: Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 5 2 Frederiksberg Fotograf: Klaus Sletting

3 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kort om LUP Baggrund og formål Metode og datagrundlag Status for LUP i Region Sjælland Generelle tendenser Sammenlignet med Region Sjælland og resten af landet Regionens fire indsatsområder Det videre arbejde med LUP-resultaterne Vil du vide mere Bilag Spørgeskema Tabeller over OUG placering på sygehusniveau for hvert spørgsmål

4 Forord De regionale resultater for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er igen i 2 fine. Ligesom i 2 har langt de fleste af landets patienter samlet set et positivt indtryk af deres indlæggelse eller ambulante forløb og det samme gælder for patienterne i Region Sjælland. Sammenlignet med sidste undersøgelse i 2 har der været en positiv udvikling i tilfredsheden blandt de ambulante patienter og generelt har Region Sjælland fastholdt patienternes positive indtryk af regionens sygehusvæsen. LUP 2 indeholder, ligesom sidste år, lige dele nationale og regionale spørgsmål. Undersøgelsen giver dermed et nuanceret billede af den patientoplevede kvalitet. Denne rapport beskriver de væsentligste tendenser i den regionale undersøgelse. For de landsdækkende spørgsmål udgives en tilsvarende rapport, som fokuserer på de nationale resultater. Formålet med LUP er at afdække og videreformidle patienternes erfaringer, behov og ønsker omkring sundhedsydelserne, da patienten er den eneste, der oplever alle faserne i et sygdomsforløb. Derfor er patienternes oplevelser helt afgørende for kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsnet i Region Sjælland. Med afsæt i den sidste tilfredshedsundersøgelse i 2 har Region Sjælland valgt at fokusere på 4 temaer, nemlig Modtagelse af skriftlig information, Personalets håndtering af fejl, Tvivl om livsstilens betydning for helbredet og Patientens/pårørendes inddragelse i beslutninger om behandlingen. Inden for disse temaer er der igangsat en lang række aktiviteter for at imødekomme patienternes ønsker og behov. Regionsrådet har vedtaget en Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland med fokus på brugerinddragelse. Formålet er at højne kvaliteten af ydelserne gennem inddragelse af brugerne. I forlængelse heraf har regionen etableret Kontaktforum for brugere af Sundhedsvæsenet med repræsentanter fra Regionsrådet samt udvalgte brugerorganisationer. Dette forum skal medvirke til den løbende dialog og inddragelse af brugernes perspektiv. Jens Andersen Administrerende direktør Region Sjælland 3

5 Resumé Denne rapport gennemgår de generelle tendenser fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2 blandt indlagte og ambulante patienter i Region Sjælland, herunder sammenholdes resultaterne fra 2 med resultaterne fra 2. Desuden er der i fokus på de LUP spørgsmål, der kan relateres til Regions Sjællands indsatsområder. LUP er en national og årligt tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse, hvis formål er at give et billede af patienters oplevelser på sygehusene i landets fem regioner, herunder Region Sjælland. Dette års undersøgelse omfatter patienter, som var i behandling i perioden august til oktober 2. Et udsnit på 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter har modtaget et spørgeskema med posten i perioden oktober til december 2. Svarprocenten for ambulante patienter i Region Sjælland er 59 %, og for indlagte patienter er svarprocenten 5 %. Positive patienter, men også potentiale for forbedring Ligesom i 2 har størstedelen af patienterne et positivt samlet indtryk af deres indlæggelse eller ambulante besøg. 96 % af de ambulante patienter, og 92 % af de indlagte har et positivt samlet indtryk. Et nærmere blik på resultaterne viser, at 38 % af de ambulante og 4 % af de indlagte patienter har svaret, at de har et virkelig godt samlet indtryk. For langt størstedelen af spørgsmålene giver 8 % af patienterne en positiv vurdering. De fire spørgsmål i top hos ambulante og indlagte patienter med mellem 95 og 98 % positive svar vedrører: Kontaktpersonen tager ansvar for forløbet Den skriftlige information er god Modtagelsen på afdelingen/i ambulatoriet er god Tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling Der er også områder, hvor der er plads til forbedring. De spørgsmål ambulante og indlagte patienter vurderer mindst positivt med mellem 22 og 5 % negative vurderinger vedrører: Patienten oplever at have en kontaktperson Tvivl om livsstilens betydning for helbredet Personalets håndtering af fejl Modtager skriftlig information Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelse (kun ambulante) Udvikling siden 2 Overordnet er der for langt de fleste spørgsmål ingen udvikling i forhold til 2. Det er kun blandt de ambulante patienter, der er sket en positiv udvikling siden 2 på nogle spørgsmål. For enkelte spørgsmål er der for både ambulante og indlagte patienter sket en tilbagegang siden 2. Den positive udvikling er sket på de fem spørgsmål, der handler om: Tryg ved at tage hjem, personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler, inddragelse af pårørende, ingen unødig ventetid, der forlænger besøg samt tvivl om livsstilens betydning for helbredet. Fremgangen på de enkelte spørgsmål er en op til to procentpoint større andel af positive vurderinger. 4

6 Der er sket en negativ udvikling på fire spørgsmål blandt de ambulante patienter og to spørgsmål blandt de indlagte. Spørgsmålene for de ambulante patienter vedrører: Modtagelsen i ambulatoriet, om sygeplejerskerne har tid til patienten, har kontaktperson med særligt ansvar samt om personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen. Spørgsmålene for de indlagte patienter omhandler: Plejepersonalets lydhørhed og muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen. Tilbagegangen på de enkelte spørgsmål er på op til fem procentpoint mindre andel af positive vurderinger. Sammenlignet med LUP 2 har Nykøbing Sygehus en fremgang på 2 spørgsmål blandt de ambulante patienter, mens Kalundborg Sygehus har en tilbagegang på 6 spørgsmål. Sammenligning med landsresultatet For alle regionerne er placeringen af de nationale spørgsmål for ambulante og indlagte patienter opgjort i forhold til landsresultatet. O og U angiver, om resultatet ligger enten statistisk signifikant over, eller under landsresultatet. G angiver, at resultatet ikke afviger statistisk signifikant, og det derfor er på samme niveau som landsresultatet. For Region Sjælland ligger resultaterne for de fleste spørgsmål på niveau med landsresultatet. For de ambulante patienter ligger 5 spørgsmål på niveau, fire spørgsmål ligger under landsresultatet og ét spørgsmål ligger over. Det spørgsmål der ligger over landsresultatet er spørgsmålet vedrørende ingen unødvendig ventetid, der forlænger besøg. Blandt de indlagte patienter ses samme tendens. Her ligger 4 spørgsmål på niveau med landsresultatet, fire spørgsmål ligger under og to spørgsmål ligger over. De to spørgsmål der ligger over landsresultatet, er spørgsmålene vedrørende fejl og tryghed ved at skulle hjem efter indlæggelsen. De sygehuse der klarer sig bedst i forhold til landsresultatet er sygehusene i Fakse, Roskilde, Ringsted og Kalundborg. De sygehuse der klarer sig dårligst i forhold til landsresultatet er Køge, Slagelse og Nykøbing Sygehus. Status på indsatsområder Der er i Region Sjælland udpeget fire regionale indsatsområder. Disse indsatsområder relaterer sig til fem spørgsmål i LUP, som i 2 havde nogle af de største andele af negative vurderinger fra patienterne. Regionen forventer, at indsatsområder og indsatser tidligst har indflydelse på LUP resultaterne for 22 og fremefter. Indsatsområderne er: Modtagelse af skriftlig information, personalets håndtering af fejl, tvivl om livsstilens betydning for helbredet og patientens/pårørendes inddragelse i beslutninger om behandlingen. Overordnet giver en større andel af de ambulante patienter positive vurderinger på spørgsmålene end de indlagte patienter gør. På regionsniveau er status på de fem spørgsmål: Har modtaget skriftlig information: Ambulante 6 % og indlagte 59 %. Positiv vurdering af personalets håndtering af fejl: Ambulante %, indlagte 5 %. Slet ikke eller kun i mindre grad i tvivl om livsstilens betydning for helbredet: Ambulante 4 % og indlagte %. Patienten er passende inddraget: Ambulante 93 % og indlagte 85 %. Pårørende er passende inddraget: Ambulante 9 % og indlagte 8 %. Kalundborg Sygehus lukkede per

7 Kort om LUP. Baggrund og formål Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en spørgeskemaunderundersøgelse, der har til formål at give et billede af de indlagte og ambulante patienters oplevelser på sygehuse i landets fem regioner, herunder Region Sjælland. Patienternes oplevelser kan fungere som et input til kvalitetsarbejdet i regionen. Patienterne er en vigtig ressource til at give input til nogle af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor i dag, såsom udvikling af kvalitet, koordinering af behandlingsforløb og samordning mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. I år vil resultaterne for Region Sjælland blive afrapporteret med en status for LUP 2 og generelle tendenser i udviklingen i den patientoplevede kvalitet mellem 2 og 2. På baggrund af LUP resultaterne fra 2, har Region Sjælland udpeget fire indsatsområder, som sygehusene arbejder med, og dette arbejde forventer regionen vil afspejle sig tidligst i LUP resultaterne for 22 og fremefter. Denne rapport indeholder også en status på patientoplevelserne for disse indsatsområder i 2..2 Metode og datagrundlag Undersøgelsen gennemføres med et særskilt spørgeskema til henholdsvis indlagte og ambulante patienter. Begge spørgeskemaer består af en række nationale spørgsmål, som er fælles i alle regioner, og en række regionale spørgsmål, som er særskilte for Region Sjælland. Hovedparten af de nationale spørgsmål er indikatorer i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). De regionale spørgsmål er udarbejdet i samarbejde mellem Enheden for Brugerundersøgelser og Region Sjælland og giver mulighed for at belyse områder med særlig interesse for regionen. I oktober og november 2 blev spørgeskemaerne udsendt til patienterne (se figur ). Figur : Datagrundlag Ambulante patienter 25.9 udsendte spørgeskemaer 59 % svarprocent Inklusionsperiode: Ambulant besøg i perioden 22. august til 2. oktober 2 Inklusionskriterier: Ét eller flere besøg i ambulatoriet Indlagte patienter 9.2 udsendte spørgeskemaer 5 % svarprocent Inklusionsperiode: Udskrevet i perioden 8. august til 3. oktober 2 Inklusionskriterier: Indlagt i minimum 24 timer 6

8 2 Status for LUP i Region Sjælland 2 2. Generelle tendenser Positive patienter Ligesom i 2 har størstedelen af patienterne et positivt samlet indtryk af deres indlæggelse eller ambulante besøg. 96 % af de ambulante patienter, og 92 % af de indlagte har et positivt samlet indtryk. Et nærmere blik på resultaterne viser, at 38 % af de ambulante og 4 % af de indlagte patienter har svaret, at de har et virkelig godt samlet indtryk. For langt størstedelen af spørgsmålene giver 8 % af patienterne en positiv vurdering. For både indlagte og ambulante patienter er det de samme fire spørgsmål, der ligger i top med mellem 98 og 95 % positive svar. De fire spørgsmål omhandler: Kontaktpersonen tager ansvar for forløbet Den skriftlige information er god Modtagelsen på afdelingen/i ambulatoriet er god Tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling Når der ses nærmere på andelen af positive vurderinger på disse spørgsmål, så er det spørgsmålet om tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling, der klart har den største andel af meget positive vurderinger, da -2 % af patienterne i høj grad har tillid til, at de har fået den rette sygeplejefaglige behandling. Forbedringspotentiale Der er også områder, hvor der er plads til forbedring. Her er det blandt ambulante og indlagte patienter også de samme spørgsmål, der bliver vurderet mindst positivt. Spørgsmålene har mellem 22 og 5 % negative vurderinger, og de omhandler: Patienten oplever at have en kontaktperson Tvivl om livsstilens betydning for helbredet Personalets håndtering af fejl Modtager skriftlig information Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelse (kun ambulante) Tre af disse spørgsmål er omfattet af regionens indsatsområder (læs mere i afsnit 2.4).

9 Figur 2: Indlagte patienter. Svarfordelinger LUP 2 Spørgsmålene i oversigtsfiguren (figur 2) er sorteret med spørgsmål med størst andel positive svar øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. I spørgeskemaet i bilag, kan du se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier. Pilene i figuren viser, om resultatet i 2 er bedre ( ), dårligere ( ) eller ikke signifikant forskelligt ( ) fra resultatet i 2. Nye eller ændrede spørgsmål har ingen pil, da sammenligning med tidligere resultater ikke er mulig. 8

10 Figur 3: Ambulante patienter. Svarfordelinger LUP 2 Spørgsmålene i oversigtsfiguren (figur 3) er sorteret med spørgsmål med størst andel positive svar øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. I spørgeskemaet i bilag, kan du se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier. Pilene i figuren viser, om resultatet i 2 er bedre ( ), dårligere ( ) eller ikke signifikant forskelligt ( ) fra resultatet i 2. Nye eller ændrede spørgsmål har ingen pil, da sammenligning med tidligere resultater ikke er mulig. 2.2 Sammenlignet med 2 Generel status quo i forhold til 2 For langt de fleste spørgsmål er der ingen forandring i forhold til 2. For de indlagte patienter er der ingen ændring på 34 ud af 36 spørgsmål, og for de ambulante gælder det for 23 ud af 32 spørgsmål. (Udviklingen fra 2 til 2 er angivet med pile i højre side af figur 2 og 3). 9

11 Figur 4: Spørgsmål med positiv og negativ udvikling fra 2 til 2 Ambulante patienter: Patienten er tryg ved at tage hjem Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler er god Pårørende er passende inddraget Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet Indlagte patienter: Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god Ambulante patienter: Modtagelsen i ambulatoriet er god Sygeplejerskerne har tid til patienten Patienten har en kontaktperson med særligt ansvar Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen Positiv udvikling Der er en forbedring på fem spørgsmål blandt de ambulante patienter, mens der ingen positiv udvikling er blandt spørgsmålene for indlagte patienter (se figur 4). Fremgangen er en nul til to procentpoints stigning i andelene af patienter, der vurderer spørgsmålene positivt. Fremgangen i spørgsmålene om personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler og tryghed ved at tage hjem skyldes, at der i år er en større andel af patienter, der vurderer disse spørgsmål virkelig god/meget tryg end god/tryg. Det er også værd at bemærke, at andelen af patienter, der slet ikke oplever unødig ventetid, der forlænger ambulatoriebesøg, er steget med fire procentprocent siden 2. Sammenligning over tid og ift. landsresultatet Sammenligninger i LUP er beregnet på baggrund af den fulde svarfordeling for spørgsmålene. En fremgang eller tilbagegang i resultaterne kan derfor skyldes, at der er en udvikling fra negative til positive svar eller omvendt. Men det kan også skyldes en ændring inden for hhv. de positive og negative svarkategorier. Fx at flere patienter svarer meget positivt frem positivt. Negativ udvikling Der er en negativ udvikling i forhold til 2 for to spørgsmål til de indlagte patienter og for fire spørgsmål blandt ambulante (se figur 4). Tilbagegangen er et nul til fem procentpoints fald i andelene af patienter, der vurderer spørgsmålene positivt. Flere af spørgsmålene med en tilbagegang drejer sig om information og personalets tilgængelighed. Den største tilbagegang på fem procentpoint siden 2 ses for spørgsmålet om, hvorvidt personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen af ambulante patienter. Tilbagegangen i spørgsmålene om modtagelse i ambulatoriet og om sygeplejerskerne har tid til patienten skyldes, at der i år er en mindre andel af patienter, der vurderer disse spørgsmål meget positivt.

12 Sammenligning på sygehusniveau Overordnet set er det for ambulante patienter, der er sket de største forandringer i forhold til LUP 2 (se figur 5 og 6). Her er det især værd at bemærke, at Nykøbing Sygehus klarer sig bedre på 2 spørgsmål, og at Kalundborg Sygehus 2 klarer sig dårligere på 6 spørgsmål. Nykøbing og Kalundborg Sygehus har ikke samme udgangspunkt, og derfor kan deres forskellige udviklinger være et udtryk for, at med udgangspunkt i LUP 2, havde Nykøbing Sygehus et større forbedringspotentiale end Kalundborg. Figur 5: Ambulante patienter. Bedre, uændret eller dårligere resultat i forhold til LUP 2 Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd 2 2 Slagelse Sygehus, Sygehus Syd 4 2 Næstved Sygehus, Sygehus Syd 3 29 Køge Sygehus, Sygehus Nord 2 29 Holbæk Sygehus, Sygehus Nord Roskilde Sygehus, Sygehus Nord 2 4 Fakse Sygehus, Sygehus Nord 3 Ringsted Sygehus, Sygehus Syd 29 2 Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord 5 6 Bedre Ingen ændring Dårligere I Figur 5 er der for hvert sygehus lavet en optælling af, på hvor mange spørgsmål, patienterne i 2 har givet en bedre, dårligere eller uændret vurdering i forhold til 2. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat i sammenligningen ml. 2 og 2 på alle spørgsmål. Derfor er summen af opgjorte spørgsmål ikke ens for alle sygehusene. Figur 6: Indlagte patienter. Bedre, uændret eller dårligere resultat i forhold til LUP 2 Roskilde Sygehus, Sygehus Nord 35 Næstved Sygehus, Sygehus Syd 35 Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd 32 3 Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord 3 Ringsted Sygehus, Sygehus Syd 22 5 Køge Sygehus, Sygehus Nord 36 Slagelse Sygehus, Sygehus Syd 36 Holbæk Sygehus, Sygehus Nord 33 3 Bedre Ingen ændring Dårligere I Figur 6 er der for hvert sygehus lavet en optælling af, på hvor mange spørgsmål, patienterne i 2 har givet en bedre, dårligere eller uændret vurdering i forhold til 2. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat i sammenligningen ml. 2 og 2 på alle spørgsmål. Derfor er summen af opgjorte spørgsmål ikke ens for alle sygehusene. 2 Kalundborg Sygehus lukkede per 3.2.2

13 2.3 Region Sjælland og resten af landet Region Sjællands resultat kan sammenlignes med landsresultatet for de LUP spørgsmål, der er stillet i alle fem regioner (angivet med O, U og G i figur 2 og 3). For de ambulante patienters vurderinger ligger ét spørgsmål ud af 2 over landsresultatet, 5 ligger på samme niveau som landsresultatet, mens fire spørgsmål ligger under landsresultatet. Samme tendens er gældende for de indlagte patienters vurderinger. Her ligger to spørgsmål ud af 2 over landsresultatet, 4 ligger på samme niveau og fire spørgsmål ligger under landsresultatet. Overordnet set er den mest markante forskel i forhold til 2 ved de indlagte patienter. Hvor Region Sjælland i år har fire spørgsmål under landsresultatet, havde de sidste år ingen spørgsmål under landsresultatet. For både ambulante og indlagte patienter har Privathospitalerne, Region Midtjylland og Region Nordjylland flere spørgsmål over landsresultatet end Region Sjælland, mens Region Hovedstaden har færre spørgsmål over landsresultatet end Region Sjælland. For de ambulante patienter har Region Syddanmark flere spørgsmål over landsresultatet end Region Sjælland, mens de for de indlagte har færre. (Se figur og 8) Figur : Ambulante patienter. Regionernes placering i forhold til landsresultat Privathospitalerne 3 Region Midtjylland 4 6 Region Nordjylland 3 6 Region Syddanmark 3 6 Region Sjælland 5 4 Region Hovedstaden 8 2 Total antal O Total antal G Total antal U I Figur er der for hver enkelt region lavet en optælling af placeringen af de 2 nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen regionerne imellem. Figur 8: Indlagte patienter. Regionernes placering i forhold til landsresultat Privathospitalerne 6 4 Region Midtjylland 6 4 Region Nordjylland 3 Region Sjælland Region Syddanmark 2 Region Hovedstaden 4 5 Total antal O Total antal G Total antal U I Figur 8 er der for hver enkelt region lavet en optælling af placeringen af de 2 nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen regionerne imellem. Der er også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. 2

14 Over niveau for landsresultat De spørgsmål der i år ligger over landsresultatet er: Ambulante: o Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger besøg. I Region Sjælland er andelen af patienter, der slet ikke oplever unødig ventetid, ét procentpoint større end landsresultatet. Indlagte: o Patienten oplever ikke fejl. På landsplan oplever 3 % af patienterne fejl, i Region Sjælland er det 2 %. o Patienten er tryg ved at skulle hjem. Sammenlignet med landsresultatet er andelene af patienter i Region Sjælland, der er meget trygge ved at skulle hjem to procentpoint højere. Under niveau for landsresultat For både ambulante og indlagte patienter ligger Region Sjælland under landsresultatet på spørgsmålene om vurderingen af mundtlig information og modtagelse af skriftlig information. Derudover ligger regionen under landsresultatet for de ambulante patienter på følgende spørgsmål: Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler. Selvom regionen har haft en positiv fremgang på dette spørgsmål i år sammenlignet med sidste år, har fremgangen ikke været stor nok til, at resultatet kom på et niveau, der ligger over landsresultatet. Acceptabel ventetid fra patienten møder, til patienten bliver kaldt ind. For de indlagte patienter er regionen også under niveauet for landsresultatet på disse spørgsmål: Afdelingen informerer om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen. Sygehusenes placering Når sygehusenes resultater sammenlignes med landsresultatet ses der stor forskel på de enkelte sygehuses niveau (figur 9 og ). Det er Fakse, Roskilde, Ringsted og Kalundborg Sygehus 3, der har flest spørgsmål med resultater over landsniveauet. Det er Køge og Slagelse Sygehus, der har flest spørgsmål under landsresultatet for de ambulante patienter. Mens det for de indlagte patienter er Slagelse og Nykøbing Sygehus, der har flest spørgsmål under landsresultatet. For de ambulante patienter skiller især Faxe Sygehus sig ud ved at have flest spørgsmål over landsresultatet og ingen spørgsmål under landsresultatet. De spørgsmål hvor Fakse Sygehus har et højere niveau end landsresultat er primært på spørgsmål om undersøgelses-/behandlingsforløb, information, overgange og samlet indtryk. For de indlagte patienter er det især Roskilde og Ringsted Sygehus, der skiller sig ud med flest spørgsmål over landsresultatet. De områder, hvor de to sygehuse ligger over landsresultatet, er 3 Kalundborg Sygehus lukkede per

15 primært på spørgsmål vedrørende modtagelse, personale, information og samlet indtryk. (En oversigt over OUG på alle spørgsmål på sygehusniveau ses i bilag) Figur 9: Ambulante patienter. Sygehusenes placering i forhold til landsresultat Fakse Sygehus, Sygehus Nord Roskilde Sygehus, Sygehus Nord 2 Ringsted Sygehus, Sygehus Syd 6 Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord 3 5 Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd Næstved Sygehus, Sygehus Syd Holbæk Sygehus, Sygehus Nord 8 Køge Sygehus, Sygehus Nord 9 Slagelse Sygehus, Sygehus Syd 9 Total antal O Total antal G Total antal U I Figur 9 er der for hvert enkelt sygehus lavet en optælling af placeringen af de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat i sammenligningen på alle spørgsmål. Derfor er summen af opgjorte spørgsmål ikke ens for alle sygehusene. Figur : Indlagte patienter. Sygehusenes placering i forhold til landsresultat Roskilde Sygehus, Sygehus Nord 3 Ringsted Sygehus, Sygehus Syd 2 Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord 5 2 Næstved Sygehus, Sygehus Syd 6 3 Slagelse Sygehus, Sygehus Syd 9 Holbæk Sygehus, Sygehus Nord 2 Køge Sygehus, Sygehus Nord 3 Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd 9 Total antal O Total antal G Total antal U I Figur er der for hvert enkelt sygehus lavet en optælling af placeringen af de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. Der er også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat i sammenligningen på alle spørgsmål. Derfor er summen af opgjorte spørgsmål ikke ens for alle sygehusene. 4

16 2.4 Regionens fire indsatsområder Sygehusene har sammen med regionens afdeling Kvalitet og Udvikling udpeget fire regionale indsatsområder. Disse indsatsområder relaterer sig til fem spørgsmål i LUP, som i 2 havde nogle af de største andele af negative vurderinger fra patienterne. For alle indsatsområder er der igangsat fælles regionale indsatser. Regionen forventer, at indsatsområder og indsatser tidligst har indflydelse på LUP resultaterne for 22 og fremefter. De efterfølgende afsnit giver en status på indsatsområderne ud fra patienternes oplevelser i 2. Indsatsområderne er: Modtagelse af skriftlig information: Målet med indsatsen er, at der bliver udarbejdet ensartet regionalt skriftligt patientinformation, som følger de faglige anbefalinger. Region Sjælland udarbejder regionalt et koncept for skriftlig patientkommunikation, og på regionens intranet gives råd og information om udarbejdelse af skriftlig patientinformation. Regionen udarbejder eksempler på forløbsorienteret patientkommunikation, der kan fungere som rettesnor og inspiration for de øvrige specialer. Sammen med eksemplerne udarbejdes en køreplan, som specialerne kan støtte sig til i deres arbejde med at regionalisere deres skriftlige patientinformation. Derudover opretter regionen et netværk af nøglepersoner på sygehusene, der kan holdes særlig opdateret om udviklingen inden for skriftlig patientkommunikation og fungere som sparringspartnere for sundhedspersonalet i det daglige. Der skal desuden sikres en proces for, at informationsmaterialet udleveres til patienterne. Informationsmaterialet skal også være tilgængeligt på Region Sjællands intranet. Personalets håndtering af fejl: Målet med indsatsen er, at patienterne oplever en åben og imødekommende kultur, når der er sket en fejl. I regi af Den Regionale Risikomanagergruppe er der fokus på en lærende kultur, og at personalet håndterer fejl på en ordentlig måde. Sygehusene igangsætter arbejdet med Sig Undskyld kampagnen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Derudover har Region Sjælland vedtaget et Kodeks for God Patientkommunikation, og i relation hertil uddannes personalet i god kommunikation med patienterne. Efter patienter og pårørende har fået mulighed for at indberette utilsigtede hændelser, har Den Regionale Risikomanagergruppe taget ansvar for at udarbejde information til såvel patient/pårørende og personale om denne nye mulighed. Tvivl om livsstilens betydning for helbredet: Målet med indsatsen er, at patienterne føler sig informerede om livsstilens betydning for helbredet efter indlæggelse eller ambulant besøg på et sygehus i Region Sjælland. Regionen har derfor udarbejdet en pjece om de såkaldte KRAM faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Pjecen vil blive fulgt af en vejledning i samtale med patienter i forbindelse med udlevering af pjece. På afdelingsmøder bliver personalet informeret om vigtigheden af at informere patienter både mundtligt og skriftligt om livsstilens betydning for helbredet. På de enkelte afdelinger sker der også en diskussion af, hvem der har ansvaret for gennemførelse af livsstilssamtaler, og hvor dette mest hensigtsmæssigt dokumenteres. Endelig overvejer regionen, om personalet skal modtage undervisning i livsstilsamtaler med patienter som en del af relevant uddannelse og kurser for personalet på sygehusene og i psykiatrien. 5

17 Patientens/pårørendes inddragelse i beslutninger om behandlingen: Målet med indsatsen er at skabe forbedringer på sundhedsområdet med udgangspunkt i brugernes behov. Regionen har udarbejdet en Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland, som sætter rammerne for, at både patienternes og de pårørendes perspektiv systematisk inddrages i det daglige virke. I relation hertil er der udarbejdet en strategi for udmøntning af politikken. Der er nedsat et Kontaktforum for brugere af Sundhedsvæsenet med repræsentanter fra Regionsrådet samt udvalgte brugerorganisationer, som skal sikre rammerne for løbende dialog og inddragelse af brugernes perspektiv. I 22 bliver der udelukkende arbejdet med procesmål (at teste værktøjer, pilotprojekt mv.), hvor initiativerne er baseret på afdelingernes ønsker. I 23 og fremefter vil der blive arbejdet med fælles regionale resultatmål. I 22 sker der således en monitorering af nuværende brugerinddragelsesinitiativer på sygehusene i Region Sjælland. Denne monitorering skal bruges til regionalt at kortlægge lokale eksisterende tiltag og udpege områder, som med fordel kan videreudvikles i forbindelse med et større fokus på brugerinddragelse i Region Sjælland. Som pilotprojekt på sygehusene afprøves i 22 forskellige metoder til patient- og pårørendeinddragelse. En regional værktøjskasse giver personalet ideer til forskellige metoder, der kan understøtte brugerinddragelsen i samarbejdet med patienter, brugere og pårørende. 6

18 Modtagelse af skriftlig information På regionsniveau er der 33 % af de ambulante og 4 % af de indlagte patienter, der ikke oplever, at de modtager skriftlig information. På Fakse Sygehus er det kun 6 % af de ambulante patienter, der ikke modtager skriftlig information, og på Ringsted Sygehus er det blot % af de indlagte patienter. Dette tyder på, at der netop her er særlige forhold eller praksis omkring skriftlig information, der fremmer udleveringen til patienterne. Figur : Ambulante patienter. Modtaget skriftlig information REGION SJÆLLAND (949) Fakse Sygehus, Sygehus Nord (2) Holbæk Sygehus, Sygehus Nord (54) Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord (53) Køge Sygehus, Sygehus Nord (34) Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd (3) Næstved Sygehus, Sygehus Syd (6) Ringsted Sygehus, Sygehus Syd (63) Roskilde Sygehus, Sygehus Nord (224) Slagelse Sygehus, Sygehus Syd (29) % % 2% 3% 4% 5% 6% % 8% 9% % Modtaget Ikke modtaget Figur 2: Indlagte patienter. Modtaget skriftlig information REGION SJÆLLAND (3533) Holbæk Sygehus, Sygehus Nord (52) Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord (3) Køge Sygehus, Sygehus Nord (58) Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd (45) Næstved Sygehus, Sygehus Syd (58) Ringsted Sygehus, Sygehus Syd (84) Roskilde Sygehus, Sygehus Nord (88) Slagelse Sygehus, Sygehus Syd (533) % % 2% 3% 4% 5% 6% % 8% 9% % Modtaget Ikke modtaget

19 Personalets håndtering af fejl % af de ambulante patienter og 5 % af de indlagte patienter i regionen mener, at personalet håndterer fejl godt eller virkelig godt. På sygehusniveau er der relativt få patienter, der har besvaret dette spørgsmål, fordi det kun er relevant for de patienter, der har oplevet fejl. For nogle sygehuse vil en enkelt eller ganske få patienter derfor kunne forskyde flere procentpoint i svarfordelingen, og derfor beskrives resultater for enkelte sygehuse ikke nærmere i dette afsnit. Figur 3: Ambulante patienter. Personalets håndtering af fejl REGION SJÆLLAND (85) Fakse Sygehus, Sygehus Nord (6) Holbæk Sygehus, Sygehus Nord () Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord () Køge Sygehus, Sygehus Nord (49) Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd (89) Næstved Sygehus, Sygehus Syd (52) Ringsted Sygehus, Sygehus Syd (4) Roskilde Sygehus, Sygehus Nord (2) Slagelse Sygehus, Sygehus Syd (2) % % 2% 3% 4% 5% 6% % 8% 9% % Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Figur 4: Indlagte patienter. Personalets håndtering af fejl REGION SJÆLLAND (46) Holbæk Sygehus, Sygehus Nord (9) Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord () Køge Sygehus, Sygehus Nord (83) Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd (56) Næstved Sygehus, Sygehus Syd (82) Ringsted Sygehus, Sygehus Syd (3) Roskilde Sygehus, Sygehus Nord (2) Slagelse Sygehus, Sygehus Syd (6) % % 2% 3% 4% 5% 6% % 8% 9% % Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt 8

20 Tvivl om livsstilens betydning for helbredet På regionsniveau er det henholdsvis 4 % og % af de ambulante og indlagte patienter, der slet ikke eller kun i mindre grad er i tvivl om livsstilens betydning for deres helbred. Sygehusene i Fakse og Ringsted er de sygehuse, der har de største andele af patienter, der slet ikke er i tvivl. Figur 5: Ambulante patienter. Tvivl om livsstilens betydning for helbredet REGION SJÆLLAND (8835) Fakse Sygehus, Sygehus Nord (22) Holbæk Sygehus, Sygehus Nord (455) Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord (92) Køge Sygehus, Sygehus Nord (9) Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd (89) Næstved Sygehus, Sygehus Syd (58) Ringsted Sygehus, Sygehus Syd (49) Roskilde Sygehus, Sygehus Nord (26) Slagelse Sygehus, Sygehus Syd () % % 2% 3% 4% 5% 6% % 8% 9% % Nej, slet ikke Nej, i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Figur 6: Indlagte patienter. Tvivl om livsstilens betydning for helbredet REGION SJÆLLAND (358) Holbæk Sygehus, Sygehus Nord (523) Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord (43) Køge Sygehus, Sygehus Nord (54) Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd (435) Næstved Sygehus, Sygehus Syd (588) Ringsted Sygehus, Sygehus Syd () Roskilde Sygehus, Sygehus Nord (4) Slagelse Sygehus, Sygehus Syd (554) % % 2% 3% 4% 5% 6% % 8% 9% % Nej, slet ikke Nej, i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad 9

21 Inddragelse af patienten 93 % af de ambulante og 85 % af de indlagte patienter i regionen mener, at de bliver passende inddraget i de beslutninger, der skal træffes om deres undersøgelser og behandling. Samtidig er det % af de ambulante og 4 % af de indlagte patienter, der mener, at de bliver inddraget for lidt. Figur : Ambulante patienter. Inddragelse af patienten REGION SJÆLLAND (4543) Fakse Sygehus, Sygehus Nord (26) Holbæk Sygehus, Sygehus Nord (2244) Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord (258) Køge Sygehus, Sygehus Nord (29) Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd (844) Næstved Sygehus, Sygehus Syd (248) Ringsted Sygehus, Sygehus Syd (23) Roskilde Sygehus, Sygehus Nord (3224) Slagelse Sygehus, Sygehus Syd (952) % % 2% 3% 4% 5% 6% % 8% 9% % For meget Passende For lidt Figur 8: Indlagte patienter. Inddragelse af patienten REGION SJÆLLAND (494) Holbæk Sygehus, Sygehus Nord (44) Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord (52) Køge Sygehus, Sygehus Nord (56) Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd (626) Næstved Sygehus, Sygehus Syd (833) Ringsted Sygehus, Sygehus Syd (93) Roskilde Sygehus, Sygehus Nord (5) Slagelse Sygehus, Sygehus Syd (8) % % 2% 3% 4% 5% 6% % 8% 9% % For meget Passende For lidt 2

22 Inddragelse af pårørende På regionsniveau er det 9 % af de ambulante og 8 % af de indlagte patienter, der mener, at deres pårørende bliver inddraget passende. Det er 9 % blandt de ambulante og 2 % blandt de indlagte patienter, der mener, at deres pårørende bliver inddraget for lidt. Fakse, Ringsted og Roskilde Sygehus har de laveste andele af patienter, der mener, at de selv og deres pårørende er blevet inddraget for lidt. Figur 9: Ambulante patienter. Inddragelse af pårørende REGION SJÆLLAND (686) Fakse Sygehus, Sygehus Nord () Holbæk Sygehus, Sygehus Nord (86) Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord (8) Køge Sygehus, Sygehus Nord (82) Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd (66) Næstved Sygehus, Sygehus Syd (86) Ringsted Sygehus, Sygehus Syd (55) Roskilde Sygehus, Sygehus Nord (34) Slagelse Sygehus, Sygehus Syd (82) % % 2% 3% 4% 5% 6% % 8% 9% % For meget Passende For lidt Figur 2: Indlagte patienter. Inddragelse af pårørende REGION SJÆLLAND (366) Holbæk Sygehus, Sygehus Nord (49) Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord (38) Køge Sygehus, Sygehus Nord (449) Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd (39) Næstved Sygehus, Sygehus Syd (555) Ringsted Sygehus, Sygehus Syd (3) Roskilde Sygehus, Sygehus Nord (683) Slagelse Sygehus, Sygehus Syd (499) % % 2% 3% 4% 5% 6% % 8% 9% % For meget Passende For lidt 2

23 Sammenlignet med LUP 2 På de fem spørgsmål, der indgår i indsatsområderne, er det for to spørgsmål gået frem for de ambulante patienter sammenlignet med 2. På regionsniveau er det gået frem på spørgsmålet vedr. inddragelse af pårørende og tvivl om livsstilens betydning for helbredet. Blandt de indlagte patienter er de fem spørgsmål på regionsniveau status quo sammenlignet med 2. På sygehusniveau har Nykøbing, Næstved og Slagelse Sygehus forbedret sig på et til to af spørgsmålene sammenlignet med 2. Kalundborg Sygehus 4 er gået tilbage på to spørgsmål for de ambulante, og Ringsted Sygehus er gået tilbage på et spørgsmål for de indlagte patienter sammenlignet med 2. (Se tabel ). Tabel : Ambulante og indlagte patienter. Bedre, uændret eller dårligere resultat i forhold til LUP 2 Ambulante patienter Indlagte patienter Patient, inddragelse Pårørende, inddragelse Håndtering af fejl Skriftlig information Livsstilens betydning Patient, inddragelse Pårørende, inddragelse Håndtering af fejl Skriftlig information Livsstilens betydning REGION SJÆLLAND Fakse Sygehus, Sygehus Nord Holbæk Sygehus, Sygehus Nord Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord * * Køge Sygehus, Sygehus Nord Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd Næstved Sygehus, Sygehus Syd Ringsted Sygehus, Sygehus Syd * * * Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Slagelse Sygehus, Sygehus Syd I tabellen er det for hvert sygehus angivet om resultatet i 2 er bedre ( ), dårligere ( ) eller ikke signifikant forskelligt ( ) fra resultatet i 2. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat (*) i sammenligningen ml. 2 og 2. 4 Kalundborg Sygehus lukkede som sygehus per

24 Sammenligning med resten af landet På de fem spørgsmål, der indgår i indsatsområderne, er regionens resultat enten ikke forskellig fra eller under landsresultatet. For både ambulante og indlagte patienter ligger regionen under landsresultatet for spørgsmålet vedr. modtagelse af skriftlig information, og for de indlagte ligger regionens resultat også under landsresultater for spørgsmålet vedr. inddragelse af pårørende. På sygehusniveau er det især Nykøbing, Slagelse, Næstved og Køge Sygehus, der har resultater under landsresultatet på de spørgsmål, der indgår i indsatsområderne, da de har mellem to og seks spørgsmål under landsresultatet fordelt på både ambulante og indlagte patienter. Fakse og Roskilde Sygehus, har henholdsvis to og fem spørgsmål for ambulante og indlagte patienter over landsresultatet, og dermed er det de to sygehuse, der har flest af spørgsmålene over landsresultatet. (Se tabel 2). Tabel 2: Ambulante og indlagte patienter. Placering i forhold til landsresultat Ambulante patienter Indlagte patienter Patient, inddragelse Pårørende, inddragelse Håndtering af fejl Skriftlig information Livsstilens betydning Patient, inddragelse Pårørende, inddragelse Håndtering af fejl Skriftlig information Livsstilens betydning REGION SJÆLLAND G G G U G G U G U G Fakse Sygehus, Sygehus Nord G G G O O Holbæk Sygehus, Sygehus Nord G G G U G G G G G G Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord G G * U G G G * G G Køge Sygehus, Sygehus Nord G U G G G U G G G G Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd G G U G U U U U U G Næstved Sygehus, Sygehus Syd G G G U O G G G U G Ringsted Sygehus, Sygehus Syd G G U G G * * * O G Roskilde Sygehus, Sygehus Nord O G G G G O O G O O Slagelse Sygehus, Sygehus Syd G G G U G G U G U G I tabellen ses for hvert enkelt sygehus en opgørelse over de fem spørgsmål i indsatsområderne i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. For de indlagte patienter er der også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat (*). 23

25 3 Det videre arbejde med LUP-resultaterne Spørgeskemaundersøgelser med mange respondenter har den fordel, at resultaterne viser, hvor udbredt en given oplevelse er blandt patienterne. Begrænsningen ved spørgeskemaundersøgelser er, at muligheden for at gå i dybden og få en mere nuanceret viden om de valgte temaer er sparsom. Resultaterne skal være genstand for dialog dels internt i de enkelte afdelinger, men også genstand for dialog med patienter og pårørende. Skal undersøgelsesresultaterne bidrage til at skabe bedre kvalitet for patienterne, må de kliniske afdelinger selv tage handling og bruge dem aktivt. Med udgangspunkt i LUP-resultaterne og de regionale indsatsområder er hensigten, at afdelingerne udvælger nogle særlige indsatsområder, som de går i dybden med og arbejder målrettet med at forbedre. Her kan det være aktuelt at kombinere undersøgelsesmetoder, så de resultater, der genereres via LUP suppleres med mere dybdegående viden med anvendelse af kvalitative metoder eller et nærmere kig på de kommentarfelter fra LUP, som mange patienter også har udfyldt. Søg inspiration i Videns- og idébanken Region Hovedstadens Videns- og idébank indeholder konkrete eksempler på, hvordan hospitalsafdelinger arbejder med at forbedre den brugeroplevede kvalitet ( Videns- og ídebanken er etableret af Region Hovedstaden, men kan anvendes af afdelinger i hele landet. Her kan brugerne få gode idéer til, hvordan de kan arbejde med at forbedre LUP-resultaterne eller selv lægge initiativer på siden. Et eksempel på et initiativ, der ligger i Videns- og idébanken er fra Ringsted Sygehus. Patient- og pårørendeinddragelse via fotodagbøger og individuelle interview På Mammakirurgisk afdeling på Ringsted Sygehus har de afdækket behovet for ekstra støtte til de pårørende til kvinder med brystkræft. Det gjorde de ved hjælp af metoderne fotodagbøger og individuelle interview. Seks patienter og fem pårørende tog nogle billeder, som beskrev det at være pårørende til en brystkræftpatient. Afdelingen inviterede patienter og pårørende til opfølgende individuelle interview om de billeder, de havde taget. Til interviewet blev der taget udgangspunkt i fem billeder, som fotografen udvalgte. Det var medarbejdere fra afdelingen, som gennemførte interviewene og den efterfølgende analyse. Læs mere i Videns- og idébanken. Søg inspiration på vis.dk Vis.dk er et forum for videnspredning i sundhedsvæsenet. Her kan alle der arbejder professionelt med eller i sundhedsvæsenet udveksle erfaringer og gode idéer. Målet er at skabe bedre kvalitet i behandlingerne og mere tilfredse patienter, uden at starte forfra hver gang. Hvordan kan Enheden for Brugerundersøgelser hjælpe din afdeling videre med resultaterne? Hvis du mangler hjælp til at arbejde videre med din afdelings LUP-resultater, er der mulighed for at søge hjælp hos Enheden for Brugerundersøgelser. Vi kan fx tilbyde uddybende fokusgruppeinterview, individuelle interview, brugerpaneler, patientmøder med direkte patientfeedback, uddybende spørgeskemaundersøgelser m.m. og gode råd til, hvordan der kan arbejdes med implementering af undersøgelsesresultater. Læse mere på eller kontakt os for yderligere information. 24

26 4 Vil du vide mere På Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside kan du finde yderligere information om LUP-undersøgelsen. På hjemmesiden kan du bl.a. finde: En elektronisk publikation om baggrund og metode for LUP Elektronisk bilagsmateriale opdelt i opgørelser for henholdsvis indlagte og ambulante patienter. Hver del består af: - En tabel med svarprocenter for de fire niveauer; afdeling/ambulatorium, sygehus, region og land. - Overordnet bilagstabel med resultater på lands-, regions- og sygehusniveau samt baggrundsoplysninger. - En bilagstabel per speciale med specialeresultatet på landsplan og regionsplan og afdelingsresultater for afdelinger, der hører under specialet samt baggrundsoplysninger. - En figur per speciale, der i struktur svarer til figurerne i afsnittet om generelle tendenser. - En læsevejledning til henholdsvis rapporter med afdelingsresultater og rapporter med regions- og sygehusresultater. - Følge- og påmindelsesbreve, som udsendes sammen med spørgeskemaerne, til indlagte og ambulante patienter. - Forklaring om omkodning af variable - Tabel der viser, hvilke spørgsmål fra LUP 2, der kan sammenlignes med spørgsmål fra LUP 2. - Sammenhæng mellem LUP-spørgsmål og Den Danske Kvalitetsmodel. Hvis du har spørgsmål til LUP-undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Enheden for Brugerundersøgelser på telefon: eller 25

27 5 Bilag 5. Spørgeskema Spørgeskemaerne findes her: Tabeller over OUG placering på sygehusniveau for hvert spørgsmål Tabel 3: Ambulante patienter. OUG placering på sygehusniveau for hvert spørgsmål 3 (2) Spørgsmål Fakse Sygehus, Sygehus Nord O * * G G G G G G O O O O O O G O O O O Holbæk Sygehus, Sygehus Nord G G G G G G G G G O G U G G G G G G G G Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord G G G G O G G G * O G U O G G G G G G G Køge Sygehus, Sygehus Nord U G U G U G U U G O G G G U U G G G U U Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd G G O G G G G G U O G G G G G G G U G U Næstved Sygehus, Sygehus Syd U U O G U G G G G G G U G U G G G O G G Ringsted Sygehus, Sygehus Syd O G * * O G G G U O O G G G G G G G O O Roskilde Sygehus, Sygehus Nord G G G G O O G G G O O G U G O G G G O O Slagelse Sygehus, Sygehus Syd U U U U U G G G G G U U U U G G G G U U I tabellen ses for hvert enkelt sygehus en opgørelse over de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat (*). Tabel 4: Indlagte patienter. OUG placering på sygehusniveau for hvert spørgsmål Spørgsmål Holbæk Sygehus, Sygehus Nord G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Kalundborg Sygehus, Sygehus Nord * O G O G G G * * O G G G G G G G G O O Køge Sygehus, Sygehus Nord U G G G G U G G G G G G G U G G G G G G Nykøbing Sygehus, Sygehus Syd U G G U U U U G U G G U G U G G U G U U Næstved Sygehus, Sygehus Syd G G O G G G G G G G G U G U G G U G G G Ringsted Sygehus, Sygehus Syd O O * * O * * * * * O O O O O G O G O O Roskilde Sygehus, Sygehus Nord G O G G O O O G G O O O O O O G G O O O Slagelse Sygehus, Sygehus Syd U U U G U G U O G U G U G U G G G G U U I tabellen ses for hvert enkelt sygehus en opgørelse over de nationale spørgsmål i forhold til landsresultatet. O og U angiver, at spørgsmålet ligger henholdsvis statistisk signifikant over eller under landsresultatet, mens G angiver, at spørgsmålet ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Placeringerne (O, U eller G) er justeret for forskelle i køns- og alderssammensætningen. Der er også justeret for indlæggelsesform, det vil sige om patienterne er indlagt akut eller planlagt. For nogle sygehuse har det ikke været muligt at opnå et statistisk signifikant resultat (*). 26

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.709 ambulante og 9.271 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.868 indlagte og 25.682 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2012

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2012 Patienters oplevelser i Region Sjælland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.77 indlagte og 25.248 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland. Enheden

Læs mere

Fotograf: Klaus Sletting

Fotograf: Klaus Sletting Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 20 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.347 indlagte og 4.348 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 20 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.347 indlagte og 4.348 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.011 indlagte og 161.165 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Indhold 1. Overblik...2 2. Sammenligninger...2 3. Hvad viser figuren?...3 4. Hvad viser tabellerne?...6 6. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...9

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.742 indlagte og 164.860 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 68.723 indlagte og 167.538 ambulante patienter Den Landsdækkende ndersøgelse af Patientoplevelser 2013 darbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

LUP AKUTMODTAGELSE. Dette notat opsummerer centrale resultater fra undersøgelsen. Fakta om undersøgelsen

LUP AKUTMODTAGELSE. Dette notat opsummerer centrale resultater fra undersøgelsen. Fakta om undersøgelsen Procent LUP AKUTMODTAGELSE 17 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser og Akutklinikker For fjerde år i træk er akut ambulante patienter fra akutmodtagelser og akutklinikker

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 338 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.471 indlagte og 47.285 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Spørgeskemaundersøgelse 70.697 indlagte og 160.496 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere