Supplement til B-værdivejledningen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplement til B-værdivejledningen 2008"

Transkript

1 Supplement til B-værdivejledningen 2008 Miljøprojekt Nr

2

3 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 2 LISTEN OVER B-VÆRDIER 9 Bilag DATABLADE 37 3

4 4

5 Forord Dette supplement til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2002 om B-værdier 1 indeholder en opdatering af selve B-værdilisten. B-værdilisten er suppleret med B-værdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen i perioden De administrativt fastsatte B-værdier fra varslingslisten i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2002 indgår også i den nye liste. Dette supplement indeholder desuden alle de indtil januar 2008 udarbejdede datablade for udvalgte stoffer på B-værdilisten. B-værdilisten anvendes i tæt sammenhæng med Luftvejledningen (Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001). For hvert stof angives blandt andet stoffets hovedgruppe og klasse samt en henvisning til den relevante tabel i Luftvejledningen med oplysninger om stoffets massestrøms- og emissionsgrænseværdi. Vær opmærksom på, at ved henvisning til tabel 1, bør man læse hele teksten i Luftvejledningens afsnit For visse stofgrupper kan der være særlige forhold at tage hensyn til, se kapitel 2.2 i B-værdivejledningen om blandingsfortyndere, lægemiddelstoffer, bekæmpelsesmidler, biocider, olie- og kulafledte stoffer, formaldehyd, olietåger (mineralsk olie), polyaromatiske kulbrinter, klorerede opløsningsmidler og svejserøg. Med B-værdivejledningen fra 2002 blev det fastsat for olietåger, at B-værdien og emissionsgrænseværdien skulle dokumenteres overholdt for aerosoldelen og oliedampe. Dette ændres til alene at omfatte aerosoldelen. Miljøstyrelsens anbefalede metode til måling af olieaerosoler er metodeblad nr. MEL-14, som kan ses på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften, 1 B-værdien (bidragsværdi) er en grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i omgivelserne og anvendes ved regulering af virksomheders udslip af kemiske stoffer til udeluften. 5

6 6

7 1 Indledning For definitioner og anvendelse af B-værdilisten henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, B-værdierne er fastsat på baggrund af luftkvalitetskriterier. Metoden til fastsættelse af luftkvalitetskriterier fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, Såfremt virksomheder, kommuner, miljøcentre eller andre selv udarbejder et luftkvalitets-kriterium efter de gældende principper beskrevet i omtalte vejledning, vil Miljøstyrelsen gerne orienteres herom med henblik på eventuel udvidelse af B-værdilisten. Alle nye stoffer på B-værdilisten er markeret med # i listen over B-værdier i kapitel 2. Stofferne fra varslingslisten i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2002 er angivet med årstallet 02. For at lette opslag er listen desuden udvidet med synonymer for flere af de kemiske stoffer. 7

8 8

9 2 Listen over B-værdier Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Acetaldehyd , II 90 Acetone = ,4 2 7 III 95 X X 2-Propanon = Dimethylketon Acetonitril ,1 2 7 II 92 Acetophenon = , I 93 Methylphenylketon Acetylacetone (se Pentan-2,4-dion) Acetylendichlorid (se 1,2-Dichlorethener) / Acrolein = , I 98 X 2-Propenal Acrylamid , I 02 Acrylonitril = , II 96 X X 2-Propennitril Acrylaldehyd (se Acrolein) Acrylsyre ,02 L 2 7 II 90 Acrylsyre-2-ethylhexylester (se 2-Ethylhexylacrylat) Acrylsyremethylester (se Methylacrylat) Acrylsyrepropylenbis(oxypropylen)ester (se Tripropylenglycoldiacrylat) Allylalkohol , I 92 Allylchlorid (se 3-Chlorpropen) Allylethylether , I 95 Aluminium-forb. i uorg. støv - 0, III 96 X X (målt som Al) γ-aminobutyrolactam (se 2-Pyrrolidon) Aminocapronsyrelactam (se Caprolactam) 2-Aminoethanol = , I 91 X Ethanolamin 3-Aminopropyldimethylamin (se N,N-Dimethyl-1,3-propandiamin) Amitrol = Amino-1H-1,2,4-triazol Ammoniak ,3 2 6 IV 90 Ammoniumchlorid , III 91 X 9

10 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad n-amylacetat (se Pentylacetat) sec-amylacetat (se 1-Methylbutylacetat) Anilin , I 92 Anthracen I 90 Antimon-forb. i uorg. støv 0, III 96 X X (målt som Sb) - Antu = , I 90 1-(1-Naphthyl)-2-thiourinstof Aromatiske kulbrinter - (se C 9 -aromater) Arsen, uorganisk forb. - 0, I 90 (målt som As) Arsin , I 96 Asbest F Aza-2-cycloheptanon (se Caprolactam) Azocyclohexan (se Piperidin) Aziridin = , I 90 Ethylenimin Barium, uorg. - 0, III 02 Benzen , II 92 Benzencarboxylsyre (se Benzoesyre) 1,2-Benzendicarboxylsyre bis( ethylhexyl)ester (se Di(2-ethylhexyl)phthalat Benzin (motorbenzin) 3-0,1 L Benzin (renset benzin) = III 02 Ekstraktionsbenzin Benzoesyre , II 99 X X Benzothiazol Data u tilstræk. Benzothiazol-2-thiol = Benzothiazolmercaptan (se 2-Mercaptobenzothiazol) Benzylalkohol ,1 2 7 II 91 Benzylchlorid (se α-chlortoluen) Benzylviolet 4B (se [4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4- [ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino] phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1- yliden](ethyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, natriumsalt) Beryllium-forb. i uorg. støv (målt som Be) - 0, I 90 2 For asbest gælder Bekendtgørelse nr. 792 af 15. december 1988 om begrænsning af udledning til luften fra industrielle anlæg. 3 Benzinudslip reguleres ved Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin. 10

11 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad BHC = , I 90 HCH = 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan BHT (se 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol) Biphenyl # = , I 06 X X Dibenzen = Diphenyl = Phenylbenzen N,N -Bis(2-aminoethyl)-1,2-diaminoethan (se Triethylentetramin) Bis(2-chlorethyl)ether , I 93 Bis(2-dimethylaminoethyl)ether , I 02 m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzen = , I 90 Bis(1,3-) (2,3-epoxypropoxy)-benzen Bis(2-ethylhexyl)phthalat = , II 95 X X Di(2-ethylhexyl)phthalat = DEHP Bis(tributyltin)oxid , I 92 Blandingsfortyndere 4-0,15 L 2 7 III 00 Bly-forb. i uorg. støv - 0, II 90 (målt som Pb) Bor - 0, II 02 Brom II 90 Bromethan = ,1 2 7 II 92 Ethylbromid Brommethan ,1 2 7 ll 90 Brompropan = ,1 2 7 II 02 Propylbromid 1,4-Butandiol ,1 2 7 II 02 Butan-1-ol = ,2 2 7 lll 91 n-butanol Butan-2-ol = ,7 2 7 III 90 sec-butanol 1,2-Butanolid (se γ-butyrolacton) Butanon = III 91 2-Butanon = Methylethylketon Butanonoxim = , I 99 X X Metylethylketonoxim Butansyre (se Smørsyre) 2-Butenal (se Crotonaldehyd) 2-Butoxyethanol = Butylglycol = EGBE ,04 L 2 7 II 90 # Nyt stof på listen. 4 Blandingsfortyndere er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2,

12 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol = ,02 L 2 7 II 95 Butyldiglycol = Diethylenglycolmonobutylether = DEGBE 2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat = ,03 L 2 7 II 95 Diethylenglycolmonobutylether-acetat = Butyldiglycolacetat = DEGBEA 2-Butoxyethylacetat = ,1 L 2 7 II 94 Butylglycolacetat = EGBEA 1-(2-Butoxy-1-methylethoxy) propanol (se Dipropylenglycolmonobutylether) (2-Butoxymethylethoxy) ,4 L 2 7 III 95 propanol = Dipropylenglycol-n-butylether = DPGBE 2-Butoxy-1-methylethylacetat = ,1 2 7 II 96 Propylenglycol-n-butylether-acetat 1-Butoxypropan-2-ol = ,4 L 2 7 III 95 3-(Butoxy)-2-propanol = Butoxypropanol = 2-Propylenglycol-1-n-butylether = 2PG1BE 1-tert-Butoxy-2-propanol (se Propylenglycolmono-tertbutylether) n-butylacetat ,1 L 2 7 II 96 X X Butylacrylat ,006 L 2 7 I 90 tert-butylalkohol (se 2-Methylpropan-2-ol) Butyldiglycol (se 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol) Butyldiglycolacetat (se 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-acetat) γ-butylen (se 2-Methylpropen) Butylglycol (se 2-Butoxyethanol) Butylglycolacetat (se 2-Butoxyethylacetat) Butylglycolat = III 95 Hydroxyeddikesyre-n-butylester = Glycolsyre-n-butylester Butylhydroxytoluen (se 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol) Butyl-3-iod-2-propynylestercarbamidsyre (se 3-Jod-2-propynylbutylcarbamat) Butyllactat = ,1 2 7 II 90 n-butyllactat Butyltitanat (se Tetrabutyltitanat) Butyraldehyd , I 90 12

13 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad γ-butyrolactam (se 2-Pyrrolidon) γ-butyrolacton = Tetrahydro-2-furanon C 9 -aromater, der omfatter Cumen og Trimethylbenzener (Hemimelliten, Pseudocumen og Mesitylen) ,3 2 7 III 99 X X ,03 L 2 7 III 96 X - 0, I 90 Cadmiumforbindelser (målt som Cd) Caprolactam = , I 98 X X 2-Oxohexamethylenimin Carbinol (se Methanol) Carbondisulfid , II 90 Carbonmonoxid = IV Kulilte Carbontetrachlorid (se Tetrachlormethan) Carbonylsulfid Data u tilstræk. Carven (se Limonen) CFC (se Trichlorfluormethan) Chlor , II 96 X X Chloracetylacetone (se 3-Chlorpentan-2,4-dion) Chlorbenzen = ,1 2 7 II 90 Monochlorbenzen Chlorcyan (se Cyanogenchlorid) Chloreddikesyre l 90 1-Chlor-2,3-epoxypropan = , II 90 Epichlorhydrin = 2,3-Epoxy-1-chlorpropan Chlorerede paraffiner # , II 06 X X Chlorethan = ,1 2 7 II 94 Ethylchlorid Chlorethylen = Chlorethen (se Vinylchlorid) Chlormethan = , II 90 Methylchlorid 1-Chlor-3-nitrobenzen (se m-nitrochlorbenzen) 1-Chlor-4-nitrobenzen (se p-nitrochlorbenzen) Chloroform = Trichlormethan , II 96 X X # Nyt stof på listen. 13

14 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad 3-Chlorpentan-2,4-dion = ,01 L 2 7 I 92 Chloracetylacetone Chlorphenoler (mono,di,tri,tetra) - 0, I 96 X 3-Chlorpropen = , I 92 Allylchlorid α-chlortoluen = , I 90 Benzylchlorid Cholecalciferol = , II 91 Vitamin D3 Chrom-forb. andre end Cr VI i uorg. - 0, III 90 støv (målt som Cr) Chromater - 0, I 90 (målt som Cr VI) Clofenotan = I 90 DDT = Trichlor(1,1,1-)2,2-bis(pchlorphenyl)ethan Cobalt-forb. i uorg. støv - 0, II 90 (målt som Co) Cresol = Cresoler ,003 L 2 7 I 95 Crotonaldehyd = , II - 2-Butenal Cumen = ,03 L 2 7 III 96 Isopropylbenzen (se C 9 -aromater) Cuminol = Cuminylalkohol = Cumylalkohol = p-cymen-7-ol (se 4-Isopropyl-benzyl-alkohol) Cumylalkohol (se 2-Phenyl-2propanol) Cyanider i uorg. støv - 0, III 95 X X (målt som CN) Cyanoethylen (se Acrylonitril) Cyanogenchlorid = I 90 Chlorcyan Cyclohexan III 90 Cyclohexanol ,05 L 2 7 II 90 Cyclohexanon ,1 2 7 II 91 Cyclohexyldimethylamin = , I - N,N-Dimethylcyclohexylamin Cyclopentanon ,1 2 7 II 92 Decahydronaphtalen = , I 02 Decalin DEGBE (se 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol) DEGBEA (se 2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat)

15 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad DEHP (se Bis(2-ethylhexyl)phthalat) Destillater (råolie), hydroafsvovlede middeltunge carbonhydrider, overvejende C 11 C 25 med kogeinterval C Shellsol R (Se mineralsk olie) 5 Diacetonealkohol (se 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on) m-diaminobenzen (se m-phenylen-diamin) 1,8-Diamino-3,6-diazaoctan (se Triethylentetramin) Diatome jord (se Kiselgur) 1,4-Diazabicyclooctan = ,1 2 7 II - Triethylendiamin Dialkylsulfider, der omfatter 0,001 L 2 7 I 96 X X Dimethylsulfid, Dimethyldisulfid, Dimethyltrisulfid, Diethylsulfid og Diethyldisulfid Dibenzen (se Biphenyl) 1,2-Dibromethan , I 92 X Dibutylamin = , I 93 Di-n-butylamin 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol = , I 93 Butylhydroxytoluen = BHT Dibutylether III 90 1,2-Dichlorbenzen ,1 2 7 II 90 1,4-Dichlorbenzen I 90 3,3 -Dichlorbenzidin (og salte heraf) Dichlordifluormethan II 90 1,2-Dichlorethan , II 92 X 1,1-Dichlorethen = , II 96 X X 1,1-Dichlorethylen 1,2-Dichlorethener = 1,2-Dichlorethylen ,4 2 7 III 96 X X 1,1-Dichlor-1-flourethan = Dichlorflourethan = HCFC-141b Dichlormethan = Methylenchlorid 2,2-Dichlor-4,4-methylendianilin (og salte heraf) (se 4,4 -Methylenbis[2-chloranilin]) II 96 X X , II 96 X X Olietåger og mineralsk olie er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2, 2002, afsnit Se også indledningen om målemetode. 15

16 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad 3,3 -Dichloro-4,4 -diaminodiphenylether ,2-Dichlorpropan , II 96 X X 1,3-Dichlor-propanol , II 02 Dicyclopentadien (se 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7- methano-inden) DDT (se Clofenotan) Dieldrin , I 90 Dieselolie 6-0,1 L Diethanolamin (se 2,2 -Iminodiethanol) Diethylamin ,02 L 2 7 II 90 X Diethylcarbonat ,1 2 7 II 02 Diethyldiallylmalonat Data u tilstræk. Diethylether III 96 X X Diethylenglycol # = ,4 2 7 III 06 X X Diglycol = Glycolethylether = 2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol = 2,2 Oxydiethanol Diethylenglycolmonobutylether (se 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol) Diethylenglycolmonobutylether-acetat (se 2-(2-Butoxyethoxy)-ethylacetat) Diethylenglycolmonoethylether = DEGEE (se 2-(2-Ethoxy-ethoxy)ethanol) Diethylketon (se Pentan-3-on) Diethylsulfat X I 96 X X Diethylsulfid (se Dialkylsulfid) Diethyldisulfid (se Dialkylsulfid) Di(2-ethylhexyl)phthalat (se Bis(2-ethylhexyl)phthalat) 1,1-Difluorethan = II 02 HFC-152a Diglycol (se Diethylenglycol) 1,2-Dihydroxyethan (se Ethan-1,2-diol) Dihydroxypropylether (se Dipropylenglycol) Diisobutylketon (se 2,6-Dimethylheptan-4-on) Diisopropylether III 90 6 Dieselolie reguleres ligesom benzin ved Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin # Nyt stof på listen. 16

17 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Dihydro-2(3H)-furanon (se γ-butyrolacton) Dimethoxymethan III 92 N,N-Dimethylacetamid ,1 2 7 II 90 Dimethyladipat Data u tilstræk. Dimethylamin ,04 L 2 7 II 90 X 2-Dimethylaminoethanol ,005 L 2 7 I 94 [4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][ , I 90 [ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino] phenyl]methylen]cyclohexa-2,5-dien-1- yliden](ethyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, natriumsalt = Benzylviolet 4B Dimethylaminopropylamin (se N,N-Dimethyl-1,3-propandiamin) N,N-Dimethylanilin I 90 N,N-Dimethylcyclohexylamin (se Cyclohexyldimethylamin) Dimethyldisulfid (se Dialkylsulfid) Dimethylether III 90 1-(1,1-Dimethylethoxy)-2-propanol (se Propylenglycolmono-tert-butylether) N,N-Dimethylformamid 7 = , II 07 Formdimethylamid = N-Formyldimethylamin Dimethylglutarat Data u tilstræk. 2,6-Dimethylheptan-4-on = ,06 L 2 7 III 94 Diisobutylketon Dimethylketon (se Acetone) Dimethylnitrosoamin = , I 90 N-Nitrosodimethylamin N,N-Dimethyl-1,3-propandiamin # = , I 06 X X DMAPA = Dimethylaminopropylamin = 3-Aminopropyldimethylamin Dimethylsuccinat Data u tilstræk. Dimethylsulfat ,1 x I 89 Dimethylsulfid = Methylsulfid = Thio-bis-(methan) (se Dialkylsulfid) Dimethyltrisulfid - (se Dialkylsulfid) Dinitrogenoxid = IV - Lattergas 1,4-Dioxan ,01-0,1 1 1 II 88 7 Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,1 mg/m 3, hovedgruppe 2. # Nyt stof på listen. 17

18 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Diphenyl (se Biphenyl) Diphenylether ,0004 L 2 7 I 90 Dipropylenglycol= III 02 Dihydroxypropylether Dipropylenglycolmonobutyl-ether # = , II 02 X X DPGBE = 1-(2-Butoxy-1-methylethoxy)-2- propanol Dipropylenglycol-n-butylether (se 2- Butoxymethylethoxy)propanol) Dipropylenglycoldimethylether III 02 Dipropylenglycolmonomethyl-ether = Dipropylenglycolmethylether (se (2-Methoxymethylethoxy)propanol) DPGBE (se 2-Butoxymethylethoxy)-propanol) D-vitaminer, se Ergocalciferol = Vitamin D2 Cholecalciferol = Vitamin D Eddikesyre ,1 L 2 7 II 90 Eddikesyreanhydrid , II 91 X Eddikesyrebutylester / Eddikesyreisobutylester (se Butylacetat) EGBE (se 2-Butoxyethanol) EGBEA (se 2-Butoxyethylacetat) Ekstraktionsbenzin (se Benzin) / Endotoksiner - 1 x I 92 Enzymer, proteolytiske - 3 x I 92 Epichlorhydrin (se 1-Chlor-2,3-epoxypropan) Epoxy, org. forbindelser, monomere - 0, I 02 2,3-Epoxy-1-chlorpropan (se 1-Chlor-2,3-epoxypropan) 1,2-Epoxycyclohexan-4-oxiran (se 7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0] heptan) 1,2-Epoxy-2-(epoxyethyl)cyclo-hexan = , I 90 1,2-Epoxycyclohexan-1-oxiran 1-Epoxyethyl-3,4-epoxy-cyclohexan ,001 (se 7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0] heptan) (Epoxyethyl)benzen , I 90 18

19 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad 2,3-Epoxypropyl-trimethylammoniumchlorid <0, I 02 = GMAC Epoxystøv - 0, I 90 (fra pulvermalingsprocesser) Ergocalciferol = , II 91 Vitamin D2 Ethan-1,2-diol 8 = , I 06 X X Ethylenglycol = 1,2-Dihydroxyethan = 2-Hydroxyethanol = Glycol = Monoethylenglycol Ethanol III 90 Ethanolamin (se 2-Aminoethanol) Ethenylbenzen (se Styren) Ethenyltrimethoxysilan (se Trimethoxyvinylsilan) Ether = Ethylether (se Diethylether) 2-Ethoxyethanol 9 = , II 01 X X Ethylglycol = Ethylenglycolmonoethylether = EGEE 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol = III 95 Ethyldiglycol = Diethylenglycolmonoethylether = DEGEE 2-Ethoxyethylacetat , II 01 X X Ethylglycolacetat = Ethylenglycolmonoethylether-acetat = EGEEA 2-Ethoxy-1-methylethylacetat = Ethoxyisopropylacetat = (se 2-Propylenglycol-1- ethyletheracetat (2PG1EEA)) 1-Ethoxypropan-2-ol = Ethoxy-2-propanol = Ethoxypropanol (se 2-Propylen-glycol-1-ethylether = Propylenglycolmonoethylether = 2PG1EE) Ethylacetat L 2 7 III 90 Ethylacrylat = I 90 Acrylsyreethylester Ethylamin I 90 Ethylbenzen 11 = Ethylbenzol = Phenylethan ,2 2 7 II 06 X X 8 Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,3 mg/m 3, hovedgruppe 2. 9 Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,2 mg/m 3, hovedgruppe Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,1 mg/m 3, hovedgruppe 2. 19

20 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Ethylbromid (se Bromethan) Ethylchlorid (se Chlorethan) Ethyl-2-cyanoacrylat = , I 92 Ethylcyanoacrylat Ethyldiglycol (se 2-(2-Ethoxy-ethoxy)ethanol) Ethyldimethylamin = ,002 L 2 7 I 90 Dimethylethylamin Ethylenglycol (se Ethan-1,2-diol) Ethylenglycolmonoacetat = EGMA (se 2-Hydroxyethylacetat) Ethylenglycolmonoethylether = EGEE (se 2-Ethoxyethanol) Ethylenglycolmonoethylether-acetat = EGEEA (se 2-Ethoxyethylacetat) Ethylenglycolmonomethylether = EGME (se 2-Methoxyethanol) Ethylenglycolmonopropylether = EGMPE (se 2-(Propyloxy)ethanol) Ethylenimin (se Aziridin) 1-Ethylen-2-methylbenzen = ,1 2 7 II 02 2-vinyltoluen Ethylenoxid , II 90 Ethylenthiourinstof (se Imidazolidin-2-thion) Ethylformiat L 2 7 III 90 Ethylglycol (se 2-Ethoxyethanol) Ethylglycolacetat (se 2-Ethoxyethylacetat) 2-Ethyl-1-hexanol og / 0,1 2 7 II 01 X X 2-Ethylhexylacetat # = Octylalkohol og Octylacetat Ethylhexylacrylat = , I 00 X X 2-Ethylhexyl-2-propenat = Acrylsyre-2-ethylhexylester Ethylnitrit ,1 2 7 II 92 Ethylsilikat = III 96 X X Tetraethylorthosilicat Ethylsulfat (se Diethylsulfat) Fluor , II Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,5 mg/m 3, hovedgruppe 2. # Nyt stof på listen. 20

21 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Fluorider, uorg. forb. - 0, III 97 X X (målt som fluorid) Formaldehyd , II 99 X X Formamid , I 02 Formdimethylamid = N-Formyldimethylamin (se Dimethylformamid) 2-Formylfuran (se Furfural) Formyltrichlorid (se Chloroform) Fosgen (se Phosgen) 2-Furaldehyd = , II 96 X X 2-Furancarboxaldehyd = Furfural 2,5-Furandion (se Maleinsyreanhydrid) Glutaraldehyd = , I 98 X X Glutaral = Glutardialdehyd Glycol (se Ethan-1,2-diol Glycolsyre-n-butylester (se Butylglycolat) Glycolethylether (se Diethylenglycol) GMAC (se 2,3-Epoxypropyltrimethylammoniumchlorid) HCFC-141b (se 1,1-Dichlor-1-flourethan) Hemimelliten = ,2,3-Trimethylbenzen (se C 9 -aromater) Heptan III 02 Heptan-1-ol = III 92 Heptanol = n-heptanol = 1-Heptanol = Heptylalkohol = 1-Hydroxyheptan Heptan-2-on = ,1 L 2 7 II 94 Heptanon Hexahydropyridin (se Piperidin) Hexamethylendiisocyanat = , I 94 1,6-Hexamethylendiisocyanat (se isocyanater) Hexamethylphosphortriamid , I 90 Hexan = n-hexan ,4 2 7 III Formaldehyd er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2,

22 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad 6-Hexanlactam (se Caprolactam) Hexanoner - 0,3 2 7 III 90 1-Hexanol-2-ethylacrylat (se 2-Ethylhexylacrylat) HFC-134a (se 1,1,1,2-Tetrafluorethan) HFC-152a (se 1,1-Difluorethan) Hydrazin (og salte heraf) , I 90 Hydrogenbromid II 90 Hydrogenchlorid , III 90 Hydrogencyanid , II 95 X X Hydrogenfluorid , II 90 Hydrogenphosphid (se Phosphin) Hydrogensulfid , II 90 4-Hydroxybutansyrelacton (se γ-butyrolacton) 1-Hydroxycumen (se 2-phenyl-2-propanol) Hydroxyeddikesyre-n-butylester (se Butylglycolat) 2-Hydroxyethanol (se Ethan-1,2-diol) 2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol (se Diethylenglycol) 2-Hydroxyethylacetat = Ethylenglycolmonoacetat = EGMA 1-Hydroxyheptan (se Heptan-1-ol) 1-Hydroxymethyl-4-isopropylbenzen (se 4-Isopropylbenzylalkohol) 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on = 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon = Diacetonealkohol Imidazolidin-2-thion = 2-Imidazolidinethion = Ethylenthiourinstof 2,2 -Iminodiethanol = Diethanolamin 3-Jod-2-propynylbutylcarbamat = Butyl-3-iod-2- propynylestercarbamidsyre Isoamylacetat (se Isopentylacetat) Isoamylmethylketon (se 5-Methylhexan-2-on) Isobutan = 2-Methylpropan ,1 L 2 7 II ,1 2 7 II 91 X , I , I ,1 2 7 II B-værdien for Hydrogenfluorid er under revision. 22

23 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Isobutanol (se 2-Methylpropan-1-ol) Isobuten (se 2-Methylpropen) Isobutylacetat ,3 L 2 7 III 96 X X Isobutylen (se 2-Methylpropen Isocyanater, organiske - 0, I 90 Isocyansyretriglycidylester (se Triglycidylisocyanurat) Isononylphenol (se Nonylphenol) Isopentylacetat = ,02 L 2 7 II 90 Isoamylacetat Isopentylmethylketon (se 5-Methylhexan-2-on) Isophoron (se 3,5,5-Trimethyl-cyclohex-2-enon) Isophorondiamin , I 02 Isopropanol (se Propanoler) (+)4-isopropenyl-1-methylcyclohexen (se Limonen) Isopropylacetat ,7 L 2 7 III 90 Isopropylalkohol (se Propanoler) Isopropylamin ,3 2 7 III 95 4-Isopropylbenzylalkohol = ,01 L 2 7 I 93 Cumylalkohol = Cuminol = Cuminylalkohol = 1-Hydroxymethyl-4-isopropylbenzen = 4-(1-Methylethyl)benzenmethanol = p-cymen-7-ol Isopropylidenemethylen (se 2-Methylpropen) Isothiocyanater - 0, I 93 Kaliumhydroxid , III 91 ß-Ketopropan (se Acetone) Kiselgur = Diatome jord = Siliciumdioxid (amorft) Kobber forb. i uorg. støv (målt som Cu) Kulbrinteblandinger (bl.a. til tøjrens) # Kulilte (se Carbonmonoxid) , III 95-0, III III 02 X # Nyt stof på listen. 23

24 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Kvarts = , III 90 α-kvarts = Siliciumdioxid (krystallinsk) Kvaternære ammoniumforbindelser - 0, I 99 X X Kviksølv-forb. i uorg. støv - 0, I 90 (målt som Hg) Lattergas (se Dinitrogenoxid) Limonen # = ,1 L 2 7 II 06 X X Carven = (+)4-isopropenyl-1-methylcyclohexen = p-mentha-1,8-dien = (R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl) cyclohexen Lithium-forb. i uorg. støv - 0, III 92 X (målt som Li) Magnesium-forb. i uorg. støv - 0, X (se Støv, inert) Maleinsyreanhydrid 14 = , I 06 X X 2,5-Furandion Mangan-forb. i uorg. støv - 0, III 96 X X (målt som Mn) MBT (se 2-Mercaptobenzothiazol) Melstøv - 0, II 91 X p-mentha-1,8-dien (se Limonen) Mercaptaner = - 0, I 90 Thioalkoholer 2-Mercaptobenzothiazol # = , I 01 X X MBT = Benzothiazol-2-thiol = 2-Benzothiazolmercaptan Mesitylen = ,03 L 2 7 III 92/ X X 1,3,5-trimethylbenzen (se C 9 -aromater) 96 Methanol = ,3 2 7 III 95 X X Methylalkohol = Træsprit = Carbinol 3-Methoxybutylacetat = ,2 2 7 III 92 3-Methoxy-n-butylacetat 2-Methoxyethanol = , II 90 Methylglycol = Ethylenglycolmonomethylether = EGME (2-(2-Methoxymethylethoxy)methylethoxy)propanol = Tripropylenglycolmonomethyl-ether= TPGME = Dowanol TPM III 92 # Nyt stof på listen. Varsling om ny B-værdi for inert støv på 0,02 mg/m Erstatter B-værdi fra 1990 på 0,001 mg/m 3, hovedgruppe 2. 24

25 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad (2-Methoxymethylethoxy)-propanol = III 94 1-(2-Methoxy-1-methylethoxy)-2- propanol = Methoxypropoxypropanol = Dipropylenglycolmonomethyl-ether = Dipropylenglycolmethylether = Propyldiglycol = DPGME = Dowanol DPM 2-Methoxy-1-methylethylacetat = ,01 L 2 7 II 95 Methoxypropylacetat = Propylenglycolmonomethyletheracetat = 2-Propylenglycol-1-methyletheracetat = 2PG1MEA = Dowanol PMA 1-Methoxypropan-2-ol = ,03 L 2 7 II 95 1-Methoxy-2-propanol = Propylenglycolmonomethyl-ether = 2-Propylenglycol-1-methylether = 2PG1ME = Dowanol PM Methylacetat ,7 L 2 7 III 90 Methylacrylat = ,002 L 2 7 I 90 Acrylsyremethylester Methylamin , II 91 X 1-Methylazacyclopentan-2-on (se N-Methylpyrrolidon) α-methylbenzylalkohol (se 1-Phenylethanol) 3-Methylbutanon = ,5 L 2 7 III 90 3-Methyl-2-butanon = Methylisopropylketon 1-Methylbutylacetat = ,001 L 2 7 I 90 Pentan-2-ol-acetat = sec-amylacetat Methyl-tert-butylether = ,03 L 1 1 II 01 X X MTBE 1-Methyl-2-tert-butoxyethanol (se Propylenglycolmono-tertbutylether) N-Methyl-γ-butyrolacton (se N-Methylpyrrolidon) Methylcarbamat = ,2 2 7 II 92 Methylurethan Methylchlorid (se Chlormethan) Methylchloroform (se 1,1,1-Trichlorethan) Methylcyclohexan III 90 4-Methyl-1,3-dioxolan (se Propylencarbonat)

26 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad 4,4 -Methylenbis[2-chloranilin] = , I 90 2,2-Dichlor-4,4-methylendianilin (og salte heraf) = MOCA Methylenchlorid = Methylendichlorid (se Dichlormethan) 4-(1-Methylethyl)benzenmethanol (se 4-Isopropylbenzylalkohol) Methylethylenglycol (se Propan-1,2-diol) Methylethylketon (se Butanon) Metylethylketonoxim (se Butanonoxim) Methylformiat = ,2 2 7 II 90 Myresyremethylester Methylglycol (se 2-Methoxyethanol) 5-Methylhexan-2-on = ,005 L 2 7 I 96 X X 5-Methyl-2-hexanon = Methylisoamylketon = Isoamylmethylketon = Isopentylmethylketon Methyliodid , I 02 Methylisoamylketon (se 5-Methylhexan-2-on) Methylisobutylketon (se 4-Methylpentan-2-on) Methylisopropylketon (se 3-Methylbutanon) N-Methyl-2-ketopyrrolidon (se N-Methylpyrrolidon) Methylmethacrylat , II 90 (R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl) cyclohexen (se Limonen) 4-Methylmorpholin = N-Methylmorpholin Methyloxiran = Propylenoxid N-Methyl-2-oxypyrrolidon (se N-methylpyrrolidon) 2-Methylpentan-1-ol = 2-Methyl-1-pentanol 4-Methylpentan-2-on = Methylisobutylketon Methylphenylketon (se Acetophenon) 2-Methylpropan (se Isobutan) 2-Methylpropan-1-ol = Isobutanol 2-Methylpropan-2-ol = tert-butylalkohol ,1 2 7 II , II ,05 L 2 7 II ,2 2 7 II 96 X X ,4 2 7 III III 92 X 26

27 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad 2-Methylpropen = ,06 L 2 7 II 94 Isobuten = Isobutylen = γ-butylen = Isopropylidenemethylen 2-Methyl-1-propylacetat (se Butylacetat) Methylpropylketon (se Pentan-2-on) N-Methylpyrrolidon = ,5 2 7 III 99 X X 1-Methyl-2-pyrrolidon = 1-Methyl-5-pyrrolidon = N-Methyl-2-oxypyrrolidon = N-Methyl-2-ketopyrrolidon = N-Methyl-γ-butyrolacton = 1-Methylazacyclopentan-2-on α-methylstyren (se 2-Phenylpropen) Methylsulfid (se Dialkylsulfid) Methyltrichlorid (se Chloroform) Methylurethan (se Methylcarbamat) MTBE (se Methyl-tert-butylether) Mineralsk olie, aerosoler (olietåger) 15-0, I 92 X Mineralsk Terpentin, aromatholdig ,2 L 2 7 III 98 X Mineralsk Terpentin, aromatfri L 2 7 III 98 X Mineraluld F MOCA (se 4,4 -Methylenbis[2-chloranilin]) Molybdæn-forb. i uorg. støv - 0, III 95 (målt som Mo) Monochlorbenzen (se Chlorbenzen) Monoethylenglycol (se Ethan-1,2-diol) Myresyre = , I 91 X Methansyre Myresyremethylester (se Methylformiat ) Mælkesyrebakterier - 0, II 92 Naphthalen ,04 L 2 7 II 92 X 1-(1-Naphthyl)-2-thiourinstof (se Antu) Natriumhydroxid i uorg. støv , III Olietåger og mineralsk olie er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2, 2002, afsnit Se også indledningen om målemetode. 16 B-værdi for mineraluld fra 1992 på 1300 fibre/m 3, hovedgruppe 1, er under revision. 27

28 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Nicotin , I 91 Nikkel , I 90 (målt som Ni) Nikkelmonoxid , I 90 (målt som Ni) Nitrobenzen = , I 96 X X Nitrobenzol m-nitrochlorbenzen = , I 96 X X 1-Chlor-3-nitrobenzen p-nitrochlorbenzen = , I 96 X X 1-Chlor-4-nitrobenzen Nitroethan , I 02 Nitrogenoxider, NO x (NO og NO 2 ) , Nitronaphtalen , I 90 Nitrophenoler - 0, I 96 X X 2-Nitropropan N-Nitrosodimethylamin (se Dimethylnitrosoamin) 2,4,6-Nitrotoluen= , I 02 Trotyl Nonylphenol , II 99 X X Nonylphenolethoxylater = Nonylphenolpolyethylenglycol = Nonylphenol polyoxyethylenether = Nonylphenol polyethylenglycolether Octylalkohol og Octylacetat (se 2-Ethyl-1-hexanol og 2- Ethylhexylacetat) Octylacrylat (se 2-Ethylhexylacrylat) Orthophosphorsyre = Phosphorsyre 7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0] heptan = 1-Epoxyethyl-3,4-epoxy-cyclohexan = 1,2-Epoxycyclohexan-4-oxiran 2-Oxohexamethylenimin (se Caprolactam) 2-Oxopyrrolidin (se 2-Pyrrolidon) 2,2 Oxydiethanol (se Diethylenglycol) Ozon = - 0, II 99 X X / , II , I , III 96 X Trioxygen PAH = Polyaromatiske hydrocarboner Regnet som nitrogendioxid, NO Polyaromatiske hydrocarboner og deres B-værdier er nærmere beskrevet i B- værdivejledningen nr. 2, 2002, afsnit

29 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Palladium-forb. i uorg. støv III 90 (målt som Pd) Paraffinvokser og carbonhydridvokser, overvejende ligekædede carbonhydrider, overvejende større end C 20 = Paraffiner (alkaner), langkædede mere end 20 kulstofatomer (se mineralsk olie) 19 Paraffiner (alkaner) C 2,3,4,5,7 og 8 (dvs III 90 ikke methan og hexan) Pentachlorphenol , I 96 X Pentan-2,4-dion = ,01 L 2 7 I 92 2,4-Pentandion = Acetylacetone Pentan-2-ol-acetat (se 1-Methylbutylacetat) Pentan-2-on = III 90 2-Pentanon = Methylpropylketon Pentan-3-on = ,6 L 2 7 III 90 Diethylketon Pentamethyldipropylentriamin , I 02 Pentandial (se Glutaraldehyd) Pentylacetat = ,02 L 2 7 II 90 n-amylacetat Perchlorethylen = Perchlor (se Tetrachlorethylen) 2PG1PE (se Butoxypropanol) Phenethylen (se Styren) Phenol , I 90 2-Phenoxyethanol ,1 2 7 II 95 Phenylbenzen (se Biphenyl) Phenylcarboxylsyre (se Benzoesyre) m-phenylendiamin = , I 95 m-diaminobenzen Phenylethan (se Ethylbenzen) 1-Phenylethanol = ,3 2 7 III 95 α-methylbenzylalkohol Phenylpropan ,03 L 2 7 II 02 2-Phenyl-2-propanol= Cumylalkohol= 1-Hydroxycumen , I Olietåger og mineralsk olie er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2, 2002, afsnit Se også indledningen om målemetode. 29

30 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad 2-Phenylpropen = , II 90 α-methylstyren Phosgen = , I 91 X Fosgen Phosphin = , I 92 X Hydrogenphosphid Phosphorsyre (se Orthophosphorsyre) Phthalater andre end DEHP - 0, I 94 X X Phthalsyreanhydrid , I 90 Pin-2(3)-en = , II 91 X α-pinen Piperidin , I 96 X X Platin-forb. i uorg. støv III 90 (målt som Pt) Polyamidstøv - 0, I - Polyaromatiske hydrocarboner 20 - (se PAH) Polyesterstøv, pulverlakering - 0, I 02 Polyurethanstøv , II 91 X Propan-1,2-diol = 1,2-Propandiol = Propylenglycol = Methylethylenglycol 1,2-Propandiolcarbonat (se Propylencarbonat) Propan-1,2-dioldiacetat = Propylenglycoldiacetat Propanoler = Propan-1-ol og Propan-2-ol 2-Propanon (se Acetone) 2-Propenal (se Acrolein) 2-Propennitril (se Acrylonitril) 2-Propen-1-on (se Acrolein) 2-Propensyre-2-ethylhexylester = 2-Propensyreoctylester (se 2-Ethylhexylacrrylat) 2-Propensyre(1-methyl-1,2- diethandiyl)bis[oxy(methyl-1,2- ethandiyl]ester (se Tripropylenglycoldiacrylat) III III III 96 X X Propionaldehyd II 90 Propionsyre ,05 L 2 7 II Polyaromatiske hydrocarboner og deres B-værdier er nærmere beskrevet i B- værdivejledningen nr. 2, 2002, afsnit

31 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Propylacetat = ,1 L 2 7 II 90 n-propylacetat Propylbromid (se 1-Brompropan) Propyldiglycol (se (2-Methoxymethylethoxy)- propanol) Propylenaldehyd (se Acrolein) Propylencarbonat = III 99 X X 4-Methyl-1,3-dioxolan Propylenchlorid = Propylendichlorid (se 1,2-Dichlorpropan) Propylenglycol (se Propan-1,2-diol) 2-Propylenglycol-1-n-butylether (se Butoxypropanol) Propylenglycolmono-tert-butylether # , II 02 X X = 2PG1tBE = 1-tert-Butoxy-2-propanol = 1-(1,1-Dimethylethoxy)-2-propanol = 1-Methyl-2-tert-butoxyethanol Propylenglycol-n-butyletheracetat (se 2-Butoxy-1-methylethylacetat) Propylenglycoldiacetat (se Propan-1,2-dioldiacetat) 2-Propylenglycol-1-ethylether 21 = ,01 L 2 7 II 06 X X 2PG1EE = 1-Ethoxy-2-propanol = Ethoxypropanol = 2-Propylenglycol-1-ethylether 2-Propylenglycol-1-ethylether-acetat = ,01 L 2 7 II 06 X X 2PG1EEA 22 = 2-Ethoxy-1-methylethylacetat = 1-Ethoxyisopropylacetat Propylenglycolmonomethyl-ether = Propylenglycol-1-methylether = 2PG1ME = Dowanol PM (se 1-Methoxypropan-2-ol) Propylenglycolmonomethyletheracetat = 2-Propylenglycol-1-methylether-acetat = 2PG1MEA = Dowanol PMA (se 2-Methoxy-1-methylethylacetat) Propylenoxid (se Methyloxiran) # Nyt stof på listen. 21 Erstatter B-værdi fra 1992 på 1 mg/m 3, hovedgruppe Ny vurdering, B-værdi fra 1995 er bibeholdt på 0,01 mg/m 3, hovedgruppe 2. 31

32 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad 2-(Propyloxy)ethanol = ,3 2 7 III 92 2-Propoxyethanol = Ethylenglycolmonopropylether = EGMPE Pseudocumen = ,2,4-Trimethylbenzen (se C 9 -aromater) Pyridin , II 90 2-Pyrrolidon = , I 91 2-Pyrrolidinon = α-pyrrolidon = γ-aminobutyrolactam = γ-butyrolactam = 2-Oxopyrrolidin Rhodium-forb. i uorg. støv III 90 (målt som Rh) Salpetersyre , III 91 X Selen-forb. i uorg. støv II 90 (målt som Se) Siliciumdioxid (amorft) (se Kieselgur) Siliciumdioxid = , III 02 Silicondioxid = Kieselgel Siliciumdioxid (krystallinsk) (se Kvarts) Slibestøv-rustfrit stål - 0, III 91 Slibestøv i øvrigt 0,01 Smørsyre = ,0001 L 2 7 I - Butansyre Solventnaphtha, let aromatisk C 8 -C ,03 L 2 7 III 97 Solventnaphta (råolie) tung ,05 L 2 7 III 95 aromatisk. Carbonhydrider overvejende C 9 - C 16, kogeinterval o C = Solvesso 150 Stannan, tributyl-, mono , I 92 (naphthenoyloxy)derivater = Tributyltinnaphthenat Stenkultjærebeg 10 % - 4 x I 90 Stenkultjærebeg 3 % - 0, I 90 Stenkultjæredestillater - 0, I 90 Kogepunkt > 200 C Strontiumchromat , I 94 Styren = ,2 2 7 II 96 X X Ethenylbenzen = Phenethylen = Vinylbenzen Støv, inert, under 10 mikrometer - 0, Subtilisin x I 93 Varsling om ny B-værdi for inert støv på 0,02 mg/m 3. 32

33 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Sucrose (Sukker) # ,1 2 7 II 08 X Svejserøg 23 Svovldioxid , Svovlsyre , III 89 Svovlsyrediethylester (se Diethylsulfat) Svovltrioxid , III 90 Sæber (Na,K og Ca-salte af fedtsyrer) - 0, I 93 X X Sølv-forb. i uorg. støv 0, II 90 (målt som Ag) Talkum , III 02 Tellur-forb. i uorg. støv II 92 (målt som Te) 1,4,7,10-Tetraazadecan (se Triethylentetramin) Tetrabutyltitanat = Data u Butyltitanat = Tetrabutoxytitanium = Titantetrabutanolat tilstræk. Tetrachlorethylen = , II 01 X X Perchlorethylen = Tetrachlorethen Tetrachlormethan = , II 95 X X Carbontetrachlorid = Tetraklorkulstof Tetraethoxysilan (se Tetraethylorthosilicat) Tetraethylbly , I 92 X (målt som Pb) Tetraethylorthosilicat = III 96 X X Ethylsilikat 1,1,1,2-Tetrafluorethan= II 02 HFC-134a Tetrahydrofuran ,2 2 7 II 90 Tetrahydro-2-furanon (se γ-butyrolacton) 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7- methanoinden = Dicyclopentadien Tetraklorkulstof (se Tetrachlormethan) Tetramethylbly (målt som Pb) Thallium-forb. i uorg. støv (målt som Tl) Thioalkoholer (se Mercaptaner) , II , I 92 X - 0, I 93-0, I 90 # Nyt stof på listen. 23 Svejserøg er nærmere beskrevet i B-værdivejledningen nr. 2, B-værdien for talkum er under revision. 33

34 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Thio-bis-methan (se Dialkylsulfid) Thiocarbamid = Thiourinstof Thioethere I 90 Tin-forb. i uorg. støv - 0, III 96 X X (målt som Sn) Titandioxid , III 98 X X Toluen ,4 2 7 III 90 o-toluidin I 90 Trichlor(1,1,1-)2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan (se Clofenotan) 1,1,1-Trichlorethan = ,5 2 7 III 96 X X Methylchloroform Trichlorethylen = , II 97 X X Trichlorethen Trichlorfluormethan = II 02 CFC11 Trichlormethan (se Chloroform) Triethanolamin , I 91 X Triethylamin , II 91 X Triethylendiamin (se 1,4-Diazabicyclooctan) Triethylentetramin # = , I 01 X X N,N -bis(2-aminoethyl)-1,2-diaminoethan = 1,8-Diamino-3,6-diazaoctan = 1,4,7,10-Tetraazadecan Trifloureddikesyre Data u tilstræk. Triglycidylisocyanurat = , I 00 X X Isocyansyretriglycidylester = 1,3,5-tris(2,3-epoxypropyl)-s-triazin- 2,4,6(1H,3H,5H)-trion = 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin- 2,4,6(1H,3H,5H)-trion Trimethoxyvinylsilan = , I 96 Ethenyltrimethoxysilan = Vinyltrimethoxysilan Trimethylamin , I 93 Trimethylbenzener (se C 9 -aromater) 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon = Isophoron Trioxygen (se Ozon) , II 91 X # Nyt stof på listen. 34

35 Stofnavn CAS-nr. B-værdi L Hvd. mg/m 3 grp. Tabel Kl År Bagg. dok. Datablad Tripropylenglycoldiacrylat = , I 00 X X TPGDA = Acrylsyrepropylenbis- (oxypropylen)ester = 2-Propensyre(1-methyl-1,2-diethandiyl)bis[oxy(methyl-1,2-ethandiyl]ester Tripropylenglycolmonoethyl-ether = III 92 TPGEE Tripropylenglycolmonomethyl-ether = TPGME (se (2-(2-Methoxymethylethoxy) methylethoxy)propanol) 1,3,5-tris(2,3-epoxypropyl)-s-triazin ,4,6(1H,3H,5H)-trion = 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin- 2,4,6(1H,3H,5H)-trion (se Triglycidylisocyanurat) Trotyl (se 2,4,6-Nitrotoluen) Trypsin x I 90 X Træsprit (se Methanol) Træstøv (alle partikelstørrelser) - 0, I 90 Vanadium-forb. i uorg. støv - 0, II 96 X X (målt som V) Vegetabilske olier, aerosoler - 0, I 95 Vinylacetat ,2 2 7 II 90 Vinylbenzen (se Styren) Vinylchlorid = , II 95 X X Chlorethylen = Chlorethen Vinylcyanid (se Acrylonitril) Vinylidendichlorid (se 1,1-Dichlorethen) Vinyltrimethoxysilan (se Trimethoxyvinylsilan) Vitamin D (se Ergocalciferol) Vitamin D (se Cholecalciferol) Wollastonit F 2 3 I 06 X X Xylen = ,1 2 7 II 90 Xylener Xylenoler - 0,002 L 2 7 I 95 Zink-forb. i uorg. støv, bortset fra - 0, III 90 zinkchlorid (målt som Zn) Zinkchlorid , III 90 Æter (se Diethylether) Erstatter B-værdi fra 1992 på 1300 fibre/m 3, hovedgruppe 1. 35

36 36

37 Bilag Dette bilag indeholder datablade for stofferne i tabel 1 i den angivne udgave. Tabel 1. Stoffer hvor der er udarbejdet datablad Stofnavn Udgave Acetone 1995 Acrolein 1998 Acrylonitril 1996 Aluminium, uorganiske forbindelser 1996 Antimon, uorganiske forbindelser 1996 Benzoesyre 1999 Biphenyl 2006 Butanonoxim 1999 Butylacetater 1996 γ-butyrolacton 1999 C 9 -aromatiske kulbrínter (Cumen, Trimethylbenzener) 1996 Caprolactam 1998 Chlor 1996 Chlorerede paraffiner 2006 Chloroform 1996 Chlorphenoler 1996 Dialkylsulfider ,1-Dichlorethen ,2-Dichlorethener ,1-Dichlor-1-fluorethan 1996 Dichlormethan ,2-Dichlorpropan 1996 Diethylenglycol 2006 Diethylether 1996 Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 1995 Diethylsulfat 1996 N,N-Dimethylformamid 2007 N,N-Dimethyl-1,3-propandiamin (DMAPA) 2006 Dipropylenglycolmonobutylether 2002 Ethylbenzen 2006 Ethylenglycol 2006 Ethylenglycolmonoethylether og -acetat (EGEE og EGEEA) 2001 Ethylhexanol og ethylhexylacetat Ethylhexylacrylat 2000 Ethylsilikat 1996 Fluorider, uorganiske forbindelser 1997 Formaldehyd 1999 Furfural 1996 Glutaraldehyd 1998 Hydrogencyanid, cyanider i uorganisk støv 1995 Isopropanol 1996 Kulbrinteblandinger (bl.a. til tøjrens) 2002 Kvaternære ammoniumforbindelser 1999 Limonen 2006 Magnesium, uorganiske forbindelser 1998 Maleinsyreanhydrid 2006 Mangan, uorganiske forbindelser

38 38 Mercaptobenzothiazol (MBT) 2001 Methanol Methyl-2-hexanon 1996 Methylisobutylketon 1996 N-Methylpyrrolidon 1999 Methyl-tert-butylether (MTBE) 2001 Mineralsk terpentin, aromatfri og aromatholdig 1998 Nitrobenzen 1996 Nitrochlorbenzener 1996 Nitrophenoler 1996 Nonylphenol 1999 Nonylphenolethoxylater 1999 Ozon 1996 Phthalater, andre end DEHP 1994 Piperidin 1996 Propylencarbonat 1999 Propylenglycolethylether og -acetat (2PG1EE, 2PG1EEA) 2006 Propylenglycolmono-tert-butylether 2002 Styren 1996 Sucrose 2008 Sæber 1993 Tetrachlorethylen 2001 Tetrachlormethan 1995 Tin, uorganiske forbindelser 1996 Titandioxid ,1,1-Trichlorethan 1996 Trichlorethylen 1997 Triethylentetramin 2001 Triglycidylisocyanurat 2000 Tripropylenglycoldiacrylat 2000 Vanadium forbindelser 1996 Vinylchlorid 1995 Wollastonit 2006

39 ACETONE B-værdi: 0,4 mg/m 3 CAS nr: Bruttoformel: C 3 H 6 O Strukturformel: CH 3 -CO-CH 3 Fysisk-kemiske egenskaber Synonymer: 2-Propanon, ß-ketopropan, dimethyl-keton. Molvægt: 58,08. Beskrivelse: Farveløs, meget flygtig, letantændelig væske med en skarp sødlig smag. Smeltepunkt: -95,4 C. Kogepunkt: 56,2 C. Massefylde: 0,788 g/cm 3 (25 C). Damptryk: 182 mmhg (24,0 kpa) (20 C). Flammepunkt: -20 C. Vandopløselighed: Blandbar med vand. Octanol/vand fordeling (logp): -0,24. Omregningsfaktor (i luft): 1 ppm = 2,38 mg/m 3. Lugtgrænse: 13 ppm (31 mg/m 3 ) (luft). Forekomst og anvendelse Acetone er et af de mest anvendte opløsningsmidler i industrien. Desuden benyttes acetone som råstof ved kemiske synteser, som bestanddel i færdige produkter, og som affedtnings- og rensemiddel. Acetone anvendes primært indenfor farve-lakindustrien, den kemiske industri, metalindustrien, den grafiske branche, samt i laboratorier. Acetone dannes endvidere naturligt i mennesker som et omdannelsesprodukt. Miljømæssige forhold Acetone er mobilt i jord. Da det er et meget flygtigt stof, vil der hurtigt ske en afdampning fra jord- og vandoverflade. I luften nedbrydes stoffet ved en reaktion med hydroxylradikaler med en halveringstid på 22 dage. Den relativt lange halveringstid muliggør en transport af acetone til områder, som ligger fjernt fra kilden. Grundet acetones lave octanol/vand fordelingskoefficient (log P) forventes en akkumulering i fisk og andre akvatiske organismer ikke. Ligeledes forventes en adsorption af acetone til sedimentet eller organisk materiale heller ikke. Optagelse, omdannelse og udskillelse Acetone optages let fra lunger og mave-tarmkanal, ligeledes kan en optagelse gennem huden forekomme. Efter optagelsen fordeles acetone via blodet hurtigt i hele kroppen. Acetone omdannes i leveren til kuldioxid. En langt overvejende del af det optagne acetone udskilles dog uomdannet, især via udåndingsluften. Sundhedsmæssige effekter Den akutte giftighed af acetone er lav både i mennesker og forsøgsdyr. Ved inhalation af acetonedampe ses følgende symptomer: Irritation af slimhinderne i øjne, næse og hals, svimmelhed, kvalme, ukoordinerede bevægelser, nedsat reaktionstid, og i ekstreme tilfælde coma og død. Hos rotter er en LC 50 -værdi på 50 g/m 3 observeret efter 8 timers inhalation. LD 50 -værdierne for gnavere ved oral indgift ligger i intervallet 5-11 g/kg lgv. Dyreforsøg med gentagen oral dosering af acetone har vist, at høje doser (højere end 3,5 g/kg lgv. per dag) kan have følgende effekter: Induktion af enzymer (målt i leveren), påvirkning af knoglemarven, påvirkning af fostre (reduceret fødselsvægt) og påvirkning af reproduktion. Undersøgelser har desuden vist, at længere tids dosering af drikkevand med acetone kan give leverskader hos gnavere. Acetone anses ikke for at være kræftfremkaldende eller genotoksisk. Reguleringer/ vurderinger Klassificering: F;R11. B-værdi:0,4 mg/m 3, hovedgruppe 2. Grænseværdi, arbejdsmiljøet: 600 mg/m 3. SCF/EU: ADI: 5 mg/kg lgv. Grundlag for B-værdi Flere undersøgelser af arbejdere og frivillige har vist, at acetonedampe i koncentrationer på mg/m 3 kan have en lokalirriterende effekt på eksempelvis næse og hals, men også en systemisk effekt i form af øget reaktionstid, træthed, hovedpine, og "nedsat velbefindende". Med henblik på beregning af en grænseværdi vurderes 480 mg/m 3 som det laveste observeret effektniveau (LOAEL) for disse effekter. Der anvendes en SF I på 1, da humane data benyttes; en SF II på 10 for at beskytte særligt følsomme mennesker; en SF III på 10, da et LOAEL benyttes. Grænseværdien beregnes således til 4,8 mg/m 3. Imidlertid har acetone en lav lugtgrænse i luft. En grænseværdi baseret på lugtgrænsen i luft (13 ppm) beregnes ved MST's beregningsmodel

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR.

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR. BRUGERVEJLEDNING VAREMÆRKE ART.NR. SILVER SHIELD / 4H 111 060 111 070 111 080 111 090 111 100 111 110 Størrelse 6 Størrelse 7 Størrelse 8 Størrelse 9 Størrelse 10 Størrelse 11 BESKRIVELSE Kemikaliehandske

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

Vejledning om B-værdier

Vejledning om B-værdier Vejledning om er Titel: Redaktion: Vejledning om er Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Jette Heltved og Anne Jensen, Miljøstyrelsen. Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Styrk Sikkerheden www.3msikkerhed.dk SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Følgende er vigtigt at vide, når du bruger Filterguiden! Denne filterguide er udarbejdet for

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Mercaptobenzothiazol Kun et meget lille

Læs mere

Vejledning om B-værdier

Vejledning om B-værdier Vejledning om er Vejledning nr. 20 August 2016 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Miljøstyrelsen ISBN: 978-87-93529-02-1 Indhold Vejledning om er... 1 Forord... 4 1. Retningslinjer og fremgangsmåder...

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni 2015 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 13. februar 2015. Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 13. februar 2015. Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 13. februar 2015 20. januar 2015. Nr. 142. Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og 2, og 149, stk. 10,

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for plastvirksomheder.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for plastvirksomheder. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for plastvirksomheder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

TouchNTuff

TouchNTuff 92-600 92-605 KEMISK BESKYTTELSE OG VÆSKETÆTHED NITRIL STÆNK MODEL # BELÆGNING FORMATE RIALE GREBDESIGN MANCHET- MODELLER FARVE AQL UPUD RET EN-STR. LÆNGDE MM TYKKELSE MM PAKNING 92-500 Nitril N/A Strukturerede

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for garverier.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for garverier. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for garverier. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt på

Læs mere

Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe

Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe Når du anvender kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord, skal du tage en række forholdsregler. Denne pjece fortæller, hvordan

Læs mere

(EN374) Grøn 1.5 Nej 6½-7, 7½-8,

(EN374) Grøn 1.5 Nej 6½-7, 7½-8, TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 27-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) N/A (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 25. april 1983

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 25. april 1983 11. 5. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 123/31 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 25. april 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

Klassificering af VOC er

Klassificering af VOC er Rapport nr. 53-2009 Klassificering af VOC er Sammenligning og vurdering af reglerne i Luftvejledningen og VOC-bekendtgørelsen Karsten Fuglsang Knud Christiansen Arne Oxbøl December 2009 Miljøstyrelsens

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for metalforarbejdning.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for metalforarbejdning. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for metalforarbejdning. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

Hvornår skal jord som affald håndteres som farligt affald?

Hvornår skal jord som affald håndteres som farligt affald? Hvornår skal jord som affald håndteres som farligt affald? (Version 22.01.12) DAKOFAs liste over grænseværdier for, hvornår farlige stoffer, for hvilke der er fastsat kvalitetskriterier i relation til

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer I bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer foretages følgende ændringer:

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 370 Offentligt. Forbrugerprodukter og snifning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 370 Offentligt. Forbrugerprodukter og snifning Sundheds og Forebyggelsesudvalget 201112 SUU alm. del Bilag 370 Offentligt Forbrugerprodukter og snifning Juni 2009 Forbrugerprodukter og snifning Juni 2009 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Tlf: 4516 9200 Fax:

Læs mere

Benzen. Toluen. Ethylbenzen. Ortho-xylen Meta-xylen Para-xylen Styren Benz(a)pyren 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethylen Bly

Benzen. Toluen. Ethylbenzen. Ortho-xylen Meta-xylen Para-xylen Styren Benz(a)pyren 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethylen Bly Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for autoværksteder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.1. Grænseværdier for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.1. Grænseværdier for stoffer og materialer Grænseværdier for stoffer.qxd 15/03/05 14:05 Side 1 At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer August 2007 Erstatter april 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade (rensevæsker) i branchebeskrivelsen for renserier.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade (rensevæsker) i branchebeskrivelsen for renserier. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade (rensevæsker) i branchebeskrivelsen for renserier. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Klasse 0 Klasse ½ Klasse 1 Klasse 1½ Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 tørstof tørstof tørstof tørstof eluat Tørstof eluat tørstof eluat tørstof

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Afskæringskriterium. GV for, hvornår jord som affald er farligt affald, mg/kg. mg/kg Flam. Liq. 2 Eye Irrit.

Afskæringskriterium. GV for, hvornår jord som affald er farligt affald, mg/kg. mg/kg Flam. Liq. 2 Eye Irrit. DAKOFAlisten, opdateret 31.05.15. Rød skrift angiver de fareklasser m.v., der gør affald farligt ved den anførte (laveste) koncentration. Kursiveringer i rødt refererer til de alternative grænseværdier

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Afskæringskriterium. jord som affald er farligt affald, mg/kg, foreliggende Flam. Liq. 2 Eye Irrit.

Afskæringskriterium. jord som affald er farligt affald, mg/kg, foreliggende Flam. Liq. 2 Eye Irrit. DAKOFAlisten, opdateret 25.09.17. Rød skrift angiver de fareklasser m.v., der gør affald farligt ved den anførte (laveste) koncentration. Kursiveringer i rødt refererer til de alternative koncentrationsgrænser

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Titel: Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Forfatter: Elsa Nielsen Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. om

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for varmeværker.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for varmeværker. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for varmeværker. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produkt GENCOOL PC-26 Afkølingsvæske Side: 1 /5. Kode: 00945 Version: 4 Dato: 07/09/2004 Annullerer og erstatter: 02/06/2004

Sikkerhedsdatablad. Produkt GENCOOL PC-26 Afkølingsvæske Side: 1 /5. Kode: 00945 Version: 4 Dato: 07/09/2004 Annullerer og erstatter: 02/06/2004 Produkt GENCOOL PC-26 Afkølingsvæske Side: 1 /5 01 IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN PRODUKTETS NAVN: Anbefalede anvendelser: LEVERANDØR: Navn: Adresse: GENCOOL PC-26 afkølingsvæske Frostbeskyttelsesmiddel

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 584079 Internt vare-nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr.

Læs mere

Organiske mikroforureninger

Organiske mikroforureninger Organiske mikroforureninger I dette kapitel behandles de organiske mikroforureninger, der er omfattet af programmet for grundvandsovervågning i NOVA 2003 (Miljøstyrelsen 2000b). De enkelte stoffer er placeret

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Helsingør kommune Att.: Tommy Christensen Stengade 59 3000 Helsingør. 2012.11.20 lwf/-/hbs. Vedlagt fremsendes rapport ifølge aftale.

Helsingør kommune Att.: Tommy Christensen Stengade 59 3000 Helsingør. 2012.11.20 lwf/-/hbs. Vedlagt fremsendes rapport ifølge aftale. Helsingør kommune Att.: Tommy Christensen Stengade 59 3000 Helsingør 2012.11.20 lwf/-/hbs Vedlagt fremsendes rapport ifølge aftale. Med venlig hilsen Teknologisk Institut Lis Winther Funch Direkte tlf.:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg I bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg foretages følgende

Læs mere

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER Kapslings- og tavlemateriel.

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER Kapslings- og tavlemateriel. 12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER 12.00 Kapslings- og tavlemateriel 1 Minipol fremstilles af nordspanske virksomhed Cahors Española, som er en del af Cahors Group.

Læs mere

Administrativt fastsatte MAL-faktorer m.m.

Administrativt fastsatte MAL-faktorer m.m. KUI Kemi, Ulykker og international Postboks 1228 0900 København C Telefon 70121288 Fax 70121289 www.at.dk Vores sag: 20165000233 Vores ref.: Lillian Petersen 17. marts 2016 Administrativt fastsatte MAL-faktorer

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

Organiske mikroforureninger

Organiske mikroforureninger Organiske mikroforureninger I dette kapitel behandles de organiske mikroforureninger, der er omfattet af programmet for grundvandsovervågning i NOVA 2003 (Miljøstyrelsen, 2000b). De enkelte stoffer er

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 28. november 2013 QA: Emne: Maj-Britt Fruekilde

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Afgivelse af kemiske stoffer fra telte og tunneler til børn

Afgivelse af kemiske stoffer fra telte og tunneler til børn Afgivelse af kemiske stoffer fra telte og tunneler til børn John Hansen, Ole Chr. Hansen & Kirsten Pommer Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Nr. 62 2005 Miljøstyrelsen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Jordvarmeboringer og grundvandskvalitet

Jordvarmeboringer og grundvandskvalitet Jordvarmeboringer og grundvandskvalitet Lærke Thorling, Rene Juhler og Anders Johnsen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet GEO-energi Afsluttende workshop

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

Tabel 11. Anbefalede metoder til måling af luftforurening fra virksomheder (emission): Metoder til præstations- og stikprøvekontrol.

Tabel 11. Anbefalede metoder til måling af luftforurening fra virksomheder (emission): Metoder til præstations- og stikprøvekontrol. 8.2.2 Miljøstyrelsens metodehåndbog (opdateret maj 2013) 8.2.2.1 Præstations- og stikprøvekontrol Tabel 11 indeholder en metodeliste for de parametre der kan anbefales metoder for, med udgangspunkt i de

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet

Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet Fokus på farlige stoffer i arbejdsmiljøet Denne digitale samling består af 92 fokusartikler offentliggjort første gang i tidsskriftet Arbejdsmiljø i årene 1986-2004 og 7 artikelmanus, der ikke nåede at

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

Farlige kemikalier i Danmark. Opgørelse af anvendelsen i 2008

Farlige kemikalier i Danmark. Opgørelse af anvendelsen i 2008 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2008 At-rapport 1 2010 Farlige kemikalier i Danmark Opgørelse af anvendelsen i 2008 At-rapport 1 2010 Arbejdstilsynet Marts 2010 ISBNnr. 87-7534-575-7

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres Sådan skal affaldet sorteres og emballeres For at håndtere affaldet sikkert og genvinde mest muligt, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Brug derfor sorteringsnøglen som hovedregel når de forskellige

Læs mere

Luftkvalitetens betydning for det oplevede indeklima. Nadja Lyng

Luftkvalitetens betydning for det oplevede indeklima. Nadja Lyng Luftkvalitetens betydning for det oplevede indeklima Nadja Lyng 24. oktober 2017 Det oplevede indeklima I det gode indeklima: føler man ubevidst tilfredshed føler man sig frisk og fokuseret fremhæver lyd

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Vandkvalitet i Herlev Kommune

Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandet i Herlev Kommune leveres fra følgende er og ledninger: Værkerne Søndersø og Slangerup, som forsyner den nordlige og østlige del af kommunen. Lejre og Marbjerg, som

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer Morsø Kommune 1. Formål 1.1 Regulativets formål er at sikre, at forurenet jord bliver

Læs mere

Vandkvalitet i Dragør Kommune

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør. Store Magleby Vandværk,

Læs mere

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vander og ledninger: Hvidovre Vand på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand. Det opblandede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Leverandør: Revision: 18-08-2007 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR. tlf: (Int). + 46 435 386 30. www.flowcrete.

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR. tlf: (Int). + 46 435 386 30. www.flowcrete. (overholder 2001/58/EF) Trykkedato: 2005-11-18 Side 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Produktnavn : Anvendelsesområde Leverandør Nødtelefon : 1-komponent

Læs mere

Vandkvalitet i Rødovre Kommune

Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandet i Rødovre leveres fra følgende vander og ledninger: Rødovre Vand, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

En metode til screening af grundvandsrisiko fra forskellige typer virksomheder

En metode til screening af grundvandsrisiko fra forskellige typer virksomheder En metode til screening af grundvandsrisiko fra forskellige typer virksomheder Niels Peter Arildskov, civilingeniør, ph.d., COWI, afd. for Grundvand og Geoscience 1 Undersøgelsens baggrund og formål Tidligere

Læs mere