Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 2. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 2. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3 Overordnede bestemmelse om vurdering af elevernes kompetencer 1.4 Eksamensregler 1.5 Ordensregler 2. Social- og Sundhedsuddannelsen, trin 2, Social- og Sundhedsassistentuddannelsen 2.1 Didaktiske og pædagogiske overvejelser 2.2 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 2.3 Undervisningen i SSA uddannelsen 2.4 Praktikuddannelse 2.5 Praktiksamarbejde 2.6 Bedømmelsesplan 2.7 Eksamensregler 2.8 Overgangsordninger 3. Læringsaktiviteter 3.1 Tema 1: At blive Social- og Sundhedsassistent 3.2 Tema 2: Sundhedsfremme og forebyggelse 3.3 Tema 3: Den hospitalsindlagte patient 3.4 Tema 4: Arbejdsmiljø 3.5 Tema 5: Projekt: Den hospitalsindlagte patient 3.6 Tema 6: Psykologi og psykiatri 3.7 Tema 7: Aktivitet 3.8 Tema 8: Projekt: Psykiatri 3.9 Tema 9: Ældre og primærsektor 3.10 Tema 10: Afsluttende prøver 3.11 Valgfri specialefag 3.12Valgfag 3.14 Bilag 1-9: mål for område- og grundfag samt de samlede kompetencemål 3.15 Bilag 10: vejledende time/fagfordeling 1

2 1.0 Generelt for SOPU Nordsjælland Denne undervisningsplan er godkendt i Det Lokale Uddannelsesudvalg, og revideres og evalueres løbende. SOPU Nordsjælland s lokale undervisningsplan er udarbejdet med den hensigt at give elever, praktiksteder og andre interesserede et indblik i hvordan den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik varetages og fungerer på SOPU Nordsjælland. Vi deler ansvaret for uddannelserne med de Nordsjællandske kommuner og region Hovedstaden, derfor er indholdet i uddannelserne et vidnesbyrd om og et produkt af det samarbejde, der er mellem SOPU Nordsjælland, region og kommuner. På SOPU Nordsjælland er der plads til nye initiativer, til skabelse af traditioner, ændringsforslag værdsættes og forsøges gennemført. Som elev kan man have nok at se til, derfor tilrettelægger SOPU Nordsjælland fælles sociale og læringsrettede arrangementer for elever i skoletiden. Vi gør det fordi vi mener, at elever på tværs af uddannelserne kan have glæde af at lære hinanden at kende. Der er desuden elevrepræsentation i såvel skolens bestyrelse som i det lokale uddannelsesudvalg. SOPU Nordsjælland lægger vægt på en rummelig kultur hvor det er ok at være den man er, det betyder at forskellighed ikke blot tolereres, men værdsættes og betragtes som et læringselement. For at alle kan vide hvordan man kan undgå at overtræde skolens ordensregler, er de trykt under 1.6 Uddannelsernes formål er at udvikle elevens erhvervsfaglige studieforberedende og personlige kompetencer. Viden, færdigheder og holdninger er det grundlag, som gør eleven i stand til at handle hensigtsmæssigt i sit fremtidige arbejde. Uddannelserne bidrager til, at eleven udvikler: Værdier, etik, forståelse og respekt for det enkelte menneske. Miljøbevidsthed og forståelse for et godt arbejdsmiljø. Selvstændige holdninger, så eleven kan tage stilling på baggrund af refleksion Evne til at deltage i demokratiske processer. Det faglige arbejde på den enkelte uddannelse skal vedligeholde og udvikle elevens kompetencer og styrke elevens muligheder og interesse for fortsat uddannelse. SOPU Nordsjællands mål er at eleven opnår erhvervsfaglig kompetence indenfor arbejdsområdet, kan forbinde viden, færdigheder, holdninger og handlinger på en måde, der gør eleven i stand til at leve op til de krav, arbejdet stiller til den færdiguddannede. Lærernes kvalifikationer En lærer på SOPU Nordsjælland har følgende kvalifikationer: Grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse inden for et eller flere relevante uddannelsesområder i forhold til SOPU Nordsjællands uddannelser. Lærerne har derudover relevant og aktuel erhvervserfaring fra de jobområder SOPU Nordsjælland uddanner elever til. Normalt 5 års erhvervserfaring for områdefagslærere 2 år for grundfagslærere. Lærerne har ydermere pædagogisk efteruddannelse svarende til bekendtgørelsens krav. Alle skolens lærere efteruddannes og kompetenceudvikles løbende. 2

3 1.1 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Nedenstående et uddrag af skolens pædagogiske grundlag, som kan ses på sopu.dk Det anerkendende menneskesyn er i centrum for alle aktiviteter på SOPU Nordsjælland. Det betyder, at alle mødes med en oprigtig interesse for og anerkendelse af hvem de er, hvad de kan og hvordan de lærer bedst. Tillid, tryghed og troværdighed er bare nogle af nøgleordene. Undervisningen foregår i klasser i en kultur baseret på forpligtende læringsfællesskaber. Klassen er det fællesskab og den faste ramme som eleven får tæt tilknytning til og som skaber tryghed i læringsprocessen. Undervisningen er meningsfuld i forhold til elevernes praksiskendskab, og indeholder eksempler fra hverdagen. Teori og praksis kobles af fagligt kompetente og autentiske lærere med kendskab til netop det praksisfællesskab eleverne uddannes og efteruddannes til at indgå aktivt i. Med en grundlæggende metodefrihed til at nå de fastsatte mål, undervises ud fra viden om og kendskab til de forskellige intelligenser og læringsstile. Der er fokus på succesoplevelser og fællesskab. Det relations-skabende fokus med eleven i centrum er tydeligt på SOPU Nordsjælland. Kontaktlærerfunktionen med særligt fokus på de personlige og sociale relationer i den anerkendende skole-kultur skaber tryghed og tillid. Dermed dannes grundlag for selvtillid, selvværd og rum for læringsprocesser. På SOPU Nordsjælland har vi den holdning, at læring sker i den elev som er parat til at modtage og i stand til at reflektere. Derfor tilrettelægges undervisningen, så der gives de bedst mulige betingelser for at skabe optimale læreprocesser for den enkelte. Vi tror på, at dette mål kan nås ved at sætte den enkelte elev i centrum, at arbejde målrettet med anerkendende relationer, at skabe fællesskab og individualisering i passende omfang. Undervisningen på SOPU Nordsjælland har i indhold og metode fokus på at koble teori og praksis i meningsfulde sammenhænge. Der er gensidigt ansvar for læring. Elevernes læringsansvar styrkes ved at den enkelte elev i skolens grunduddannelser udarbejder en personlig uddannelsesplan under vejledning i skole og praktik. Uddannelserne på SOPU Nordsjælland baserer sig på, at eleven opnår personlige, faglige og sociale kompetencer som knytter sig til den valgte uddannelse. Derfor tilrettelægges undervisningen ud fra forskellige pædagogiske metoder, f.eks. Problembaseret læring, projektarbejde, gruppearbejde, individuelle opgaver og klasseundervisning. I undervisningen inddrages løbende elevens erfaringer og kompetencer. Uddannelsesvejledning og personlig rådgivning Eleven kan søge hjælp i uddannelsesvejledningen i forhold til sit individuelle uddannelsesforløb. Eleven kan også få hjælp og vejledning, hvis eleven har brug for understøttende materialer i forhold til læse- og staveproblemer. Elever med problemer af mere personlig eller social karakter kan også henvende sig til uddannelsesvejlederne, der har tavshedspligt, og som kan tilbyde hjælp i form af samtaler. SOPU Nordsjælland tilbyder samtaler til elever med psykologiske og sociale problemstillinger. 3

4 1.2 Overordnet bedømmelsesplan Skolens bedømmelsesplan har til formål at sikre alle elever det bedst mulige uddannelsesforløb med de kompetencer de på forhånd besidder og i forhold til de faglige og personlige mål de skal opnå. Ydermere sigter bedømmelsesplanen på at målrette skolens tilbud om læringscafé, mentorordning og andre tiltag som foregår sideløbende med den almene undervisning. Skolens bedømmelsesplan består overordnet af 3 dele; Skolevejledninger, dvs. den løbende evaluering af elevens kompetencer og standpunkt de afsluttende standpunktskarakterer de afsluttende prøver Hertil kommer praktikerklæringer. Overordnet set, bedømmes alle elever individuelt ved afslutningen af en skoleperiode. Bedømmelsen sker ud fra de fag der er undervist i på pågældende skoleperiode. Bedømmelsen sigter både på de fagspecifikke mål og de overordnede kompetencemål skoleperioden har indeholdt. Det fremgår af kapitel 2 og 3 i de lokale undervisningsplaner for hvert grund- og hovedforløb, hvornår og hvordan den løbende bedømmelse foregår på den enkelte uddannelse. Afsluttende standpunktskarakterer gives i alle fag, når undervisningen er afsluttet, og meddeles til elever mindst en uge inden deltagelse i prøver. 1.3 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Formålet med den kompetencevurdering der sker i forhold til alle ansøgere, er at sikre hver elev netop det uddannelsesforløb eleven har behov for. Formålet er således: at der ikke finder dobbeltuddannelse sted at der bliver iværksat supplerende undervisnings dér hvor et sådant behov findes at der godskrives for fag eller praktik hvor eleven på forhånd har de nødvendige kompetencer Der kompetencevurderes både ud fra formelle og reelle kompetencer. Formel kompetence: alle ansøgere afklares i forhold til deres formelle, dokumenterbare kompetencer ud fra tilsendte ansøgning og dokumentation. Realkompetence: ikke-dokumentérbare, reelle kompetencer afklares efter uddannelsesstart inden for de første 2 uger, ved en realkompetenceafklaring. Skolens faglærere har udarbejdet værktøjer til dette formål og realkompetenceafklaringen udføres af den relevante faglærer i område- og grundfag. Der kompetenceafklares og gives merit i forhold til både område- og grundfag. Skolen kræver dog, at eleven deltager i undervisningen når der gives merit på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse der ikke fuldt ud modsvarer indholdet af det fag eleven fritages for. 4

5 Som hovedregel kan nye elever kompetencevurderes og optages på ordinære uddannelsesforløb inden for de første 2 uger af uddannelsen såfremt der er ledig kapacitet på det pågældende optag. Herefter kan der udelukkende blive tale om uddannelse med merit for elever de oprindeligt har påbegyndt uddannelse efter 1/ SOPU Nordsjælland foretager løbende en bedømmelse af elevens erhvervsfaglige kompetencer, herunder de personlige kompetencer. Vurderingen har fokus på elevens udviklingszoner og er fremadrettet i forhold til uddannelsens kompetencemål og de enkelte fags mål. Personlige kompetencer i uddannelserne At tage en uddannelse er en aktiv proces. Eleven lærer kun ved at tage del i det, der foregår i uddannelsen. Derfor bygger de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser på SOPU Nordsjælland som tidligere nævnt på princippet om gensidigt ansvar for læring. Uddannelserne skal udvikle elevens personlige kompetencer. De personlige kompetencer omfatter dels social kompetence, dels lærings- og udviklingskompetence. Formålet med udvikling af social kompetence er at fremme initiativ, selvstændighed, ansvarlighed, samarbejdsevne og evne til at indleve sig i andre menneskers situation. I arbejdet med andre mennesker er det nødvendigt at forstå sig selv, det vil sige at kunne forholde sig til egne stærke og mindre stærke sider, samt at kunne udvise empati. Det er nødvendigt at kunne tage vare på sig selv, have og vise respekt for andre mennesker samt udvise faglig selvtillid og indfølingsevne, hvis man skal være i stand til at handle hensigtsmæssigt i det fremtidige job. Derfor sigter uddannelsen mod at sætte eleven i stand til at vurdere situationer på et nuanceret grundlag, vælge blandt forskellige muligheder og handle professionelt. Formålet med udvikling af lærings- og udviklingskompetence er, at eleven gennem uddannelsen udvikler indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingsmuligheder. Formålet er også, at eleven udvikler sin evne til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. Kort sagt vil det sige, at både elev og lærer har et ansvar for, at eleven udvikler faglige og personlige kompetencer. Eleven skal være dygtig til at lære og udvikle sig, skal være dygtig til at finde egne ressourcer og være dygtig til at samarbejde. Kompetence vil sige at kunne bruge det, man har lært og at være berettiget til at udføre sit job efter endt uddannelse. De kompetencer eleven skal arbejde med i uddannelsen peger fremad mod de afsluttende prøver og den fremtidige jobfunktion, men også mod fortsat uddannelse og forhåbentlig en livslang lyst og evne til at lære nyt. 1.4 Prøveregler I social- og sundhedsuddannelserne anvendes betegnelsen prøve. Mundtlige prøver er offentlige, medmindre andet følger af praktiske forhold. Skolen udpeger censorer enten fra praktikområdet eller fra relevant fagområde. Censor må ikke have virket som lærer, praktikvejleder eller være i nær familie med den, som skal til prøve. 5

6 Censor skal sørge for, at prøverne svarer til et fags prøvebestemmelser, og at alle elever får en ensartet og retfærdig behandling. 1.5 Ordensregler for SOPU Nordsjælland Grundlæggende holdninger 1. Alle på SOPU Nordsjælland skal respektere hinanden og optræde hensynsfuldt overfor hinanden, således at SOPU Nordsjælland kan fungere konstruktivt, åbent og uforstyrret. Stk. 2. Dialogen mellem skolens elever og skolens medarbejdere samt mellem eleverne indbyrdes hviler på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger. Stk. 3. Skolen respekterer princippet om religiøs frihed i enhver henseende, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag. Ordensregler 2. Alle har pligt til at overholde ordens- og sikkerhedsforskrifter overalt på SOPU Nordsjælland, hvad enten disse er formuleret i husregler, praktiske oplysninger, opslag, skiltning eller som meddelelser på hjemmesiden. Stk. 2 Støjende adfærd, spisning og indtagelse af drikkevarer, brug af mobiltelefon m.v. må ikke finde sted på måder eller steder, hvor det kan medføre gener for andre. Stk. 3 Rygning må ikke finde sted indendørs. Du må ikke besidde eller indtage nogen form for narkotika og andre rusmidler på skolens arealer. Overtrædelse medfører bortvisning og politianmeldelse. Alkohol må ikke indtages på SOPU Nordsjælland inden for almindelig arbejdstid, ved særlige lejligheder kan en leder give tilladelse til at nyde alkohol. Stk. 4 Eleverne skal følge de til enhver tid gældende it-regler. Det vil blandt andet sige, at internettet ikke må bruges til at downloade programmer, informationer fra websider eller kommunikation, som er strafbart ifølge straffeloven, lov om ophavsret eller anden særlovgivning, der regulerer brugen af internettet. Stk. 5 Elever har mødepligt og skal være til stede på SOPU Nordsjælland i den skemalagte undervisningstid. Fremmøde/fravær registreres dagligt, elever der har et fravær der vanskeliggør at eleven kan nå sine uddannelsesmål indkaldes til samtale med kontaktlærer eller uddannelsesvejleder. Ved 10 % fravær udarbejdes en handlingsplan for eleven og dennes arbejdsgiver orienteres af den person der har kontakt med eleven. SOPU Nordsjælland s sekretariat sender hver 2. uge fraværsoversigt til elevernes arbejdsgivere. Elever der har problemer med at følge undervisningen vil modtage tilbud om hjælp i form af støttelærer, mentor og/eller psykologisk hjælp. Elevens behov afgør hjælpens karakter. Fravær er lovligt når det drejer sig om egen sygdom, barns sygedag. Derudover kan eleven have lovligt fravær ved særlige lejligheder så som dødsfald i nærmeste familie. Dette aftales individuelt mellem eleven, elevens arbejdsgiver samt SOPU Nordsjælland. Elever skal sygemelde sig til deres arbejdsgiver inden normal arbejdstids begyndelse, også når de er på skole. Ved sygdom ud over 14 dage skal eleven underrette sin arbejdsgiver samt SOPU Nordsjælland med henblik på ændring af den personlige uddannelsesplan. 6

7 Hvis elever undervises udenfor SOPU Nordsjælland registreres fremmøde af den pågældende underviser. Elever er forpligtet til at deltage i de undervisningsaktiviteter der forefindes på SOPU Nordsjælland herunder projektarbejde, praktiske øvelser, legemsøvelser, forflytninger, klasseundervisning, gruppearbejde, problembaseret læring, rollespil mv. Ud over den skemalagte undervisningstid kan elever deltage i læringscafé om eftermiddagen og der er hjemmearbejde i form af løsning af opgave, læsning, og dataindsamling. I alt er undervisningstiden svarende til fuldtidsbeskæftigelse dvs. 37 timer om ugen. Hjemmearbejdet kan udføres i læringscaféen. De obligatoriske opgaver der stilles af underviser skal afleveres, før eleven kan indstilles til prøve. Indberetning 3. Ledelsen foretager øjeblikkelig indberetning til politiet af kriminelle/strafbare forhold så som ulovlig indtræden, voldelig adfærd, hærværk, brandstiftelse, tyveri m.v., der begås på SOPU Nordsjælland. Hvis ledelsen ikke er til stede, foretages politianmeldelsen af den ansatte, der har overværet episoden. Stk. 2 Strafbare handlinger og grove overtrædelser af gældende regler indberettes til og behandles af skolens leder. I dennes fravær indberettes til viceskolelederen eller afdelingslederen. Ved overværelse af grove overtrædelser af ordensreglerne kan enhver ansat bortvise eleven midlertidigt fra SOPU Nordsjælland, hvis skolelederen, viceskolelederen eller afdelingslederen ikke er til stede. Sagen indberettes herefter omgående til skolelederen. Stk. 3 Skolelederen beslutter sanktioner i henhold til 4. Stk. 4 En mundtlig indberetning til skolelederen skal snarest følges op af en skriftlig fremstilling af sagen, der kan danne grundlag for en forelæggelse for og drøftelse med eleven. Sanktioner ved overtrædelse af ovenstående ordensregler. 4 Følgende sanktioner kan anvendes af ledelsen, når mildere sanktioner som f. eks. en mundtlig advarsel har været anvendt uden resultat: 1. Tildeling af skriftlig advarsel 2. Udelukkelse fra dele af undervisningsaktiviteterne 3. Bortvisning fra SOPU Nordsjælland for en begrænset periode 4. Permanent bortvisning fra SOPU Nordsjælland Stk. 2 En delvis udelukkelse kan maksimalt være gældende for 2 uger og skal altid meddeles eleven skriftligt indenfor 2 dage efter, at udelukkelsen har fundet sted. Stk. 3 Alle i skolens ledelse kan bortvise en elev fra SOPU Nordsjælland, hvis lederen finder det nødvendigt for SOPU Nordsjælland s uforstyrrede funktion. Procedure 5 Inden der træffes afgørelse i sagen, skal eleven have mulighed for at blive hørt. Stk. 2 Lederen indkalder eleven til en samtale for at få sagen belyst. Eleven har lov til at møde med en bisidder. Forældre eller værge til elever under 18 år orienteres og inviteres med til samtale. 7

8 Stk. 3 En afgørelse truffet af viceskoleleder eller afdelingsleder kan indbringes for skolelederen senest 14 dage efter, at klageren har modtaget den afgørelse, der klages over. Stk. 4 Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet af den person afgørelsen vedrører. Klagen skal fremsendes til skolen senest 4 uger efter, at klageren har modtaget den afgørelse, der klages over. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender SOPU Nordsjælland klagen til ministeriet ledsaget af skolens bemærkninger. Forinden underretter SOPU Nordsjælland klageren om skolens stillingtagen til klagen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når eleven har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet fremsender SOPU Nordsjælland klagen til ministeriet bilagt sagens akter. Eleven kan fortsætte undervisningen på SOPU Nordsjælland under behandlingen af en klage over en afgørelse vedrørende forsømmelse eller disciplinær forseelse. Angår klagen en afgørelse om midlertidig hjemsendelse eller udelukkelse fra fortsat undervisning, gælder dette dog kun, såfremt det bestemmes af SOPU Nordsjælland eller Undervisningsministeriet. 8

9 2. Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin Didaktiske og pædagogiske overvejelser Lærerne på Social- og Sundhedsuddannelserne har solidt fagligt grundlag og praksiskendskab. Lærergruppen består bl.a. af sygeplejersker, ernærings- og husholdningsøkonomer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og samfundsfagligt uddannede og grundfagsundervisere med f. eks. Folkeskolebaggrund. Lærerne opdateres jævnligt i form af kurser og efteruddannelse, bl.a. i forhold til de aktuelle pædagogiske strømninger. Overordnet organisering af undervisningen (Det tematiske indhold er udtryk for eksempler) Skoleperiode 1 Praktik Skoleperiode 2 Praktik Skoleperiode 3 Praktik Skole- Periode 4 12 uger 16 uger 9 uger 16 uger 6 uger 16 uger 5 uger Sundhedsfremme og forebyggelse Den hospitalsindlagte patient Arbejdsmiljø Områdefag Grundfag PBL Sekundær sektor Hospital Projekt: Den hospitalsindlagte patient Psykologi og psykiatri Aktivitetsuge Områdefag Grundfag Valgfri specialefag PBL Psykiatri Projekt: Den psykiatriske patient Ældre og primærsektor Prøve i grundfag Områdefag Grundfag Valgfri specialefag PBL Primær sektor Plejehjem Hjemmepleje Afsluttende projekt Prøve i områdefag Prøve i afsluttende projekt Undervisningen på Trin 2 kan have forskellige udtryk. Forløb med klassebaseret undervisning Forløb med ProblemBaseret Læring (PBL) Forløb med Projektorienteret arbejde På Trin 2 arbejdes målrettet med at styrke elevernes refleksionskompetence, bl.a. via logbogsskrivning og andre reflektionsværktøjer. På social- og sundhedsuddannelserne arbejdes med flere pædagogiske metoder. 9

10 Problembaseret Læring er en praksisnær metode hvor underviserne opstiller problemstillinger som eleverne arbejder med i grupper. Derved arbejdes problemorienteret og eleverne baserer deres teoretiske læring på situationsbeskrivelser med fokus på praksis. Projektarbejde er også en del af undervisningen på Trin 2. Igen er det praksisnære problemstillinger der danner udgangspunkt for læring. I projektarbejde er det eleverne selv der opstiller problemet. Uddannelserne tilrettelægges, så der opstår en vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Vekselvirkning mellem skole og praktik giver eleven mulighed for at kunne bevare og udvikle sin lyst og motivation til fortsat uddannelse. Undervisningen planlægges således, at den klassebaserede undervisning lægger op til de emner og problemstilinger eleverne derefter arbejder med i grupper. Der er en tæt sammenhæng mellem de ting eleverne skal præstere i deres praktikforløb, og den teoretiske undervisning der ligger i skoleforløbene umiddelbart op til. Ligeledes følges der op på elevernes praksisoplevelser og læring når eleverne kommer på skole igen. Undervisningsdifferentiering Der differentieres i det omfang det er muligt inden for de overordnede rammer for uddannelsen og inden for de niveauer grundfagsbekendtgørelse og hovedbekendtgørelse giver rum for. Målet er at møde hver elev hvor vedkommende er, og arbejde på at styrke og videreudvikle elevens erhvervsfaglige kompetence. Der kan blandt andet differentieres i forhold til arbejdsmetoder og rammerne for vejledning. Kontaktlærer Alle elever på Trin 2 har en kontaktlærer. Ved introduktionen til uddannelsen får hver elev at vide hvem deres kontaktlærer er. Det er en faglærer som er i klassen i rimeligt omfang. Kontaktlæreren er elevens primære kontakt på skolen og den som kan hjælpe med forskellige uddannelsesrelevante ting undervejs. Det er også elevens kontaktlærer der varetager de individuelle samtaler, hvor man blandt andet taler om standpunkt. Det vil også være kontaktlæreren som deltager i en eventuel helhedsvurdering hvor også den praktikansvarlige og en uddannelsesvejleder er til stede. Kontaktlæreren kan også spille en rolle i forhold til de fastholdelsestiltag der kan sættes i gang for en elev, f. eks. fastholdelsessamtaler. 2.2 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Et vellykket uddannelsesforløb kræver både personligt engagement og lyst til at nå et mål. Derfor udarbejdes ved uddannelsesstart en personlig uddannelsesplan som afspejler den individuelle kompetenceafklaring der er sket før og efter uddannelsesstart (se 1.4). Der kan være tale om 10

11 godskrivning af teori eller praktik, ændrede niveauer i grundfagsundervisningen, aftaler om særlig støtte el. lign. Elevens opgave er, gennem både skole- og praktikperioder, skriftligt at formulere overvejelser i forhold til sine faglige og personlige mål for uddannelsen. Disse overvejelser sigter på at give eleven et overblik, som kan danne udgangspunkt for samarbejde og planlægning med elevens kontaktlærer/praktikvejleder. Uddannelsesplan Den personlige uddannelsesplan er sammen med Elevplan det redskab, der skal fastholde og udvikle de faglige og personlige læringsmål og understøtte elevens læreproces. Elevplan indeholder oplysninger om det uddannelsesforløb, eleven planlægger at gennemføre. Det gælder: tilkendegivelse af personlige formål med uddannelsesforløbet, den undervisning eleven skal gennemføre, herunder om eleven har valgt at gennemføre grundfaget på et andet niveau end det, som er angivet for uddannelsen, oplysninger om praktikuddannelse, herunder aftaler om tilrettelæggelse af praktikforløbet og praktikvejledningen, og hvilke dele af uddannelsen eleven har fået fritagelse for på baggrund af tidligere opnåede kvalifikationer og kompetencer, herunder realkompetencer. Eleven, skolen og praktikstederne er ansvarlige for at følge op på uddannelsesplanen og herunder tage initiativ til eventuel revision. Fritagelse for dele af uddannelsen Det individuelle uddannelsesforløb skal drøftes med skolens uddannelsesvejledning i forbindelse med optagelse til uddannelsen. Beslutning om fritagelse træffes individuelt ud fra en konkret vurdering, og det skal være dokumenteret, at grundlaget for fritagelse er til stede. Fritagelse på baggrund af formelle kompetencer skal være bevilget, inden ansættelsesaftalen indgås. Fritagelse på baggrund af reelle kompetencer afklares inden for de første 2 uger af uddannelsen. Skoledelen Hvis en elev på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for den uddannelse pågældende skal i gang med, kan eleven eventuelt få fritagelse for en del eller dele af uddannelsen (se også 1.4) I nogle tilfælde gives der udelukkende merit for standpunkts- eller prøvekarakter, det betyder at eleven deltager i undervisningen på samme vilkår som de øvrige elever. Dette gælder for naturfag, i visse tilfælde dansk og engelsk samt i de fleste tilfælde når der er givet merit for et områdefag. I andre tilfælde tilbydes eleven anden relevant undervisnings- eller læringsforløb. Dette kan gælde engelsk og dansk. En del af undervisningen i uddannelserne er integreret/tematiseret i forhold til område- og grundfag. Blandt andet i forbindelse med ProblemBaseret Læring. Fritagelse for dele af undervisningen vil derfor ikke altid være tilrådeligt. 11

12 Hvis en elev ikke tager imod SOPU Nordsjælland s tilbud, skal eleven evt. i praktik. Dette aftales med elevens ansættelsesmyndighed. Den samlede uddannelsestid kan af skolen afkortes med op til 4 uger, herudover desuden med 2 ugers grundfag. I tilfælde hvor den samlede skoleundervisning afkortes med mere end 6 uger skal det nationale faglige udvalg (PASS) underrettes. Praktikdelen Elever med mindst 1 års erfaring fra området (hjemmeplejen eller plejehjem) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen i social- og sundhedshjælperuddannelsen med normalt 50 %. Elever med minimum 2 års erfaring fra området vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 95 %. Elevplan introduceres i 2011 Elevens personlige mål skal indskrives i elevplan og udfyldes i samråd med elevens kontaktlærer. Eleven vedligeholder selv sin profil, bl.a. med ændringer i uddannelsesplanen - med bistand fra skolen. Elevplan skal sikre, at eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem elev, lærer og praktikvejleder. Elevplan må ikke indeholde oplysninger, som kan skade eleven. Oplysningerne om eleven skal vedrøre elevens udviklingsmål. Eleven får sit log-in til Elevplan ved uddannelsesstart. 12

13 2.3 Undervisningen i Hovedforløbet, Social og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Fagene i uddannelsen er således opdelt i områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag. Områdefag retter sig direkte mod arbejdet som Social- og Sundhedsassistent, mens grundfag støtter op om områdefag. Områdefag tager udgangspunkt i de fagområder, som er specifikke for netop Trin 2 uddannelsen. Områdefag og grundfag skaber tilsammen grundlaget for tilegnelse af faglige, almene og personlige kompetencer. Det enkelte fags lektioner udregnes med 28 skemalagte lektioner pr. uge. Tid til introduktion, kompetenceafklaring, projektorienterede undervisningsformer, prøver og fastholdelsesorienterede tiltag findes ved at anvende lektioner fra alle fag. 8 ugers grundfag bestående af: 2 ugers dansk 4 ugers naturfag 2 ugers engelsk 21 ugers områdefag bestående af 6 ugers sundheds- og sygeplejefag 4 ugers medicinske fag 4 ugers social- og samfundsfag 2 4 ugers pædagogik med psykologi 2 3 ugers kultur og aktivitetsfag 2 ugers valgfrit specialefag fra fagrækken 1 uges valgfag I alt 32 uger. Den skemalagte undervisning er i gennemsnit på 28 lektioner pr. uge. Der påregnes således i gennemsnit 9 timer pr. uge til deltagelse i læringscafé, hjemmearbejde, bl.a. i form af refleksion, opgave løsning, projektskrivning, dataindsamling mm. Skolen tilbyder ud over undervisning og læringscafé også ekstra undervisning med støttelærer, mentor-ordning og psykologisk rådgivning. Grundfag. Der undervises i grundfag på følgende niveauer: Dansk C Naturfag C Engelsk D Engelsk kan ydermere vælges på E eller F niveau idet faget alene har videreuddannelsesperspektiv. Ændring af niveauer foregår i forbindelse med vejledning, bl.a. med fokus på elevens overvejelser vedr. videreuddannelse. Grundfagsundervisning omfatter både praktisk og teoretisk undervisning, der bidrager til at give erhvervsuddannelserne faglig bredde. Samtidig har grundfagene til formål at fremme den personlige udvikling, at bidrage til studiekompetence og at give en forståelse af samfundet og dets udvikling. 13

14 I undervisningen indgår tematiske forløb med udgangspunkt i fagrelevante problemstillinger. Der undervises højst på C-niveau, engelsk dog højst på D-niveau. I uddannelsens forløb vil der være skriftlige opgaver i naturfag, dansk og engelsk. Fravalg. Elever kan fravælge at modtage undervisning i faget engelsk. Disse elever skal enten gennemføre et relevant undervisnings- eller selvstudieforløb eller arbejde med særligt udpegede fokusområder i læringscaféen. Engelsk er således fortsat en del af SSA uddannelsen, men en del som kan fravælges. Områdefag Der undervises på avanceret niveau. Valgfri specialefag: Indholdet kan være identisk med arbejdsmarkedsuddannelser og er af mindst 1 uges varighed. Specialevalgfagene udbydes i overensstemmelse med de fag og mål der er opstillet i Uddannelsesordningen og skal bestås for at gå til afsluttende prøve; Trin : Socialpædagogik, Ældrepædagogik, Folkesundhed og sundhedsfremme, kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Trin 2: Ledelse og organisation, Rehabilitering Der ønskes med 1., 2., og 3. prioritet. De mest søgte specialevalgfag oprettes. Valgfag skal give mulighed for yderligere indsigt i uddannelsernes faglige og almene fag. Også andre fag som kan understøtte elevens faglige, sociale og personlige udvikling kan indgå som valgfag. Udbuddet af valgfag ændrer sig over tid og tilpasses løbende de aktuelle behov lærerne kan se hos eleverne. Der udbydes valgfag som er relevante for at udvikle både faglige og personlige kompetencer der svarer til uddannelsens niveau, indhold og mål. Der ønskes med 1., 2., og 3. prioritet. De mest søgte valgfag oprettes. Valgfag er af 1 uges varighed og bedømmes ikke med karakter. Elever der ønsker undervisning i faget: Etablering af Selvstændig Virksomhed, herunder Innovation, samt fremmedsprog ud over engelsk henvises til anden erhvervsskole eller VUC. Studierettet påbygning Formålet er at supplere kompetencen som SSA med yderligere studiekompetence for på den måde at få adgang til erhvervsakademiuddannelser og andre videregående uddannelser. På SOPU Nordsjælland kan de obligatoriske mål i SSA uddannelsen suppleres via yderligere undervisning inden for de valgfri specialefag. Det vil være en individuel vurdering med inddragelse af elevens ansættende myndighed hvordan eleven bedst supplerer sine allerede opnåede kompetencer og hvornår en sådan supplerende undervisning skal finde sted. Elevens arbejdstid Undervisningen på skolen ligger som hovedreglen mellem 8.15 og Herudover har alle elever hjemmearbejde således at den samlede arbejdstid svarer til en fuldtidsbeskæftiget. Hjemmearbejdet kan ud over de almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver, forberedelse af oplæg for klassen, fordybelse i emner i forbindelse med udarbejdelse af PBL el. lign. 14

15 Se den vejledende time/fagfordeling under punkt SOPU Nordsjælland har tilbud om læringscafé mandag til torsdag efter almindelig undervisningstid. Her er lærere fra skolens forskellige uddannelser til stede i et særligt indrettet område på skolen, hvor eleverne kan få kvalificeret hjælp, vejledning og støtte. 2.4 Praktikuddannelse Praktikuddannelsen foregår dels i hospitalsområdet, det psykiatriske område og i den primære sektor på plejehjem eller i hjemmeplejen. Praktikken planlægges i nævnte rækkefølge. Eleven vil opleve en sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og praksisvirkeligheden. I praktikuddannelsen er der både fokus på nedenstående praktikmål og på elevens personlige kompetencer således at praktikuddannelsen giver eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. I Praktikken får eleven forskellige og varierede erfaringer med patienter og personer med sociale, psykiske og somatiske problemer og behov inden for de regionale og kommunale områder, samt kendskab til de samlede regionale, kommunale og private servicetilbud. Den ansættende regionale eller kommunale myndighed planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen og den lokale undervisningsplan og ud fra de lokale muligheder på en sådan måde, at eleven opnår færdigheder inden for Praktisk og personlig hjælp Omsorgs- og sygeplejeopgaver Aktivitet og rehabilitering Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter Koordination, vejledning og undervisning Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for de enkelte uddannelsers områder. Praktikmål Eleven kan: A. selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd, B. selvstændigt observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og vurdere og redegøre for sine observationer i forbindelse dermed, C. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret, D. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner, 15

16 E. identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik, F. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration, G. formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt vejlede borgerne i at anvende tilbuddene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, H. arbejde ud fra overordnede målsætninger, det lokale værdigrundlag og voldspolitik samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og på den baggrund vejlede borgeren/borgere, I. anvende elektroniske kommunikationssystemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation, J. planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere, K. vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed, L. indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper af borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren, M. selvstændigt vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen, N. arbejde alene og kan tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen og O. selvstændigt og i samarbejde med andre udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde. Standpunktsbedømmelser i praktikken Ved slutningen af hver praktikperiode udarbejder praktikstedet en praktikerklæring med godkendt/ikke godkendt. Ved slutningen af den sidste praktikperiode udarbejder praktikstedet den endelige praktikerklæring. Denne skal have bedømmelsen godkendt for at eleven kan gå til afsluttende prøve. (link til standpunktserklæringer findes på hjemmesiden) 16

17 2.5 Praktiksamarbejde Formål for skole/praktiksamarbejdet: I overensstemmelse med SOPU Nordsjælland s mission, vision og værdigrundlag at skabe sammenhæng mellem den virkelighed eleverne kommer fra før de påbegynder uddannelsen, den enkelte elevs uddannelsesforløb på skolen og i praktikken, samt de job- og uddannelsesmuligheder eleven har efter endt uddannelse. Samarbejdet mellem SOPU Nordsjælland og praktikken tilrettelægges med henblik på at udvikle elevernes faglige og personlige kompetencer i et sundt arbejds- og læringsmiljø, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, potentielle ressourcer og muligheder for videre uddannelse, samt de til enhver tid gældende politiske vilkår. Samarbejdsområder: Samarbejdet omhandler alle de forskellige snitflader der er mellem skole og praktik både før, under og efter elevens uddannelsesforløb. Der afholdes møder halvårligt med deltagere fra praksis, skole og skolens ledelse. Der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper. Der findes på flere områder forpligtende samarbejdsaftaler og kvalitetsstandarter. Samarbejdet om perioden før uddannelsen omhandler blandt andet, Rekruttering, annoncering, åbent hus arrangementer, uddannelsesmesser, vejledning, optagelse, uddannelsesplaner, fortolkning af love og bekendtgørelser, gennemførelsesvilkår og kompetenceudvikling bl.a. i form af kurser og praktik for undervisere. Samarbejdet om perioden under uddannelsen omhandler blandt andet, Uddannelsernes udmøntning, forståelse af love og bekendtgørelser, uddannelsesbogen, fælles faglig og pædagogisk udvikling, gennemførelsesvilkår, vejledning, mentorordninger, fastholdelsestiltag og kompetenceudvikling. Samarbejdet om perioden efter uddannelsen omhandler blandt andet, Refleksion og evaluering, kompetenceudvikling og uddannelsesudvikling. 2.6 Bedømmelsesplan I uddannelsens forløb foregår en løbende bedømmelse i samtlige område- og grundfag. Lærerne udfylder skemaer med standpunktskarakter efter hver skoleperiode (skolevejledninger). I løbet af 2011 vil denne registrering komme til at foregå i Elevplan. Der afholdes individuelle, personlige samtaler mellem elev og kontaktlærer som et led i den løbende bedømmelse. Bedømmelsen laves naturligvis ud fra det relevante faglige niveau og i forhold til det aktuelle standpunkt set i relation til uddannelsens samlede krav og mål. Valgfag som SOPU Nordsjælland selv opretter er ikke kompetencegivende og bedømmes derfor ikke med karakter. Valgfri specialefag bedømmes med bestået/ikke bestået. 17

18 Faglærerne bedømmer efter hver skoleperiode hver elev individuelt. Hver læringsaktivitet evalueres som beskrevet i kapitel 3 Læringsaktiviteter. Bedømmelse af faglige kompetencer: eleven bedømmes efter en helhedsbetragtning ud fra de mål der er blevet undervist i på den pågældende skoleperiode, ud fra fagets generelle målsætninger samt de overordnede kompetencemål i uddannelsen. Til hver læringsaktivitet er knyttet et antal kompetencemål som fremgår af den overordnede oversigt og tillige fremgår i afsnit 3 under læringsaktiviteterne. Til hver læringsaktivitet er også knyttet et antal læringselementer med mål for det enkelte områdeog grundfag. Hvert fags mål indgår i undervisningen flere gange, på forskellige måder i uddannelsens forløb. Der vil derfor altid og udelukkende være tale om elevens aktuelle standpunkt i forhold til de af fagets mål som har dannet grundlag for undervisningen i den pågældende skoleperiodes læringselementer. Der vil ligeledes være tale om en progression i taksonomien inden for hvert mål. Bedømmelse af personlige kompetencer: eleven bedømmes med erhvervsfagligt fokus, altså ud fra en vurdering af hvordan elevens adfærd, kommunikation og samarbejdsevne vil fungere i en professionel sammenhæng. Det er elevens præstation i læringsaktiviteterne som er grundlaget for den løbende bedømmelse. Det vil omfatte både eventuelle skriftlige afleveringer og elevens deltagelse i både klassebaserede og gruppebaserede læringsaktiviteter. Standpunktsbedømmelse gives ud fra 7-trinsskalaen. 18

19 Oversigt over afsluttende bedømmelsesform Fag Bedømmelsesform 2 ugers dansk 2 Standpunkt, evt. afsluttende prøve 2 ugers engelsk 2 Standpunkt 4 ugers naturfag 2 Standpunkt, evt. afsluttende prøve 4 ugers social- og samfundsfag 2 Standpunkt, evt. afsluttende prøve 6 ugers sundheds- og sygeplejefag Standpunkt, evt. afsluttende prøve 4 ugers medicinske fag Standpunkt, evt. afsluttende prøve 4 ugers pædagogik med psykologi 2 Standpunkt, evt. afsluttende prøve 3 ugers kultur og aktivitetsfag Standpunkt, evt. afsluttende prøve 2 ugers valgfri specialefag Bestået / Ikke bestået 1 uges valgfag Bedømmes ikke Projektprøve Prøvekarakter 2.7 Prøveregler Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige fag afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Prøven er mundtlig og individuel og skal bestås med mindst karakteren 02. Engelsk afsluttes med en standpunktskarakter. Det afsluttende projekt udarbejdes alene eller sammen med andre. Projektopgaven danner grundlag for den mundtlige prøve, som varer 30 min. inkl. votering. Vurderingen sker alene på grundlag af den mundtlige præstation. For at kunne gå op til den afsluttende prøve skal hvert områdefag og grundfaget naturfag bestås ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet for prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst 02. Ingen af karaktererne må være -3. Naturfag på C-niveau skal være bestået. De valgfri specialefag skal være bestået. En anden forudsætning er at bedømmelsen "godkendt" er givet for sidste praktik periode. Praktikperioden i henholdsvis primær sundhedstjeneste, somatisk område og psykiatri bestås hver for sig. Skriftlige arbejder skal ligeledes afleveres til den fastsatte tid. 19

20 Vedr. afsluttende prøve : Bedømmelsen tager udgangspunkt i elevens opnåelse af kompetencemålene: 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, 8. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 9. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. 10. udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, 11. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, 12. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner, 13. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje, 14. planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere, 15. indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene og 16. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere. 2.8 Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever der påbegynder social- og sundhedsuddannelsens trin 2 efter d Planen revideres løbende i samarbejde med lærerne på uddannelsen og det Lokale Uddannelsesudvalg. 20

21 3.0 Læringsaktiviteter for Trin 2, Social- og sundhedsassistent uddannelsen 3.1 TEMA 1: At blive social- og sundhedsassistent Introduktion til temaet: Dette tema er en introduktion til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Uddannelsens opbygning, fag og pædagogiske tilrettelæggelse præsenteres. Der introduceres til skolens forskellige tilbud og faciliteter, herunder studievejledning, skolens ledelse, IT- faciliteter, læringscafé og specialpædagogisk vejledning. Du tilknyttes en kontaktlærer og vil blive tilbudt samtale på hver skoleperiode. Kompetencemålene for social- og sundhedsassistentuddannelsen gennemgås sammen med målene for de enkelte fag. Der arbejdes med gruppeprocesser og assistentens kompetencer og der introduceres til arbejdsmetoden problem baseret læring (PBL). Varighed Ca. 2 uger. Indhold og mål Generel gennemgang af kompetencemål, faglige og personlige mål. Social- og samfundsfag: Der arbejdes med mål E Assistentens ansvar og kompetenceområde Pædagogik med psykologi: Der arbejdes med målene E og H Gruppeprocesser Konfliktdæmpende adfærd Dansk: Der arbejdes med målene 5, 10 og 11 Læseteknikker Læsestrategi/skrivestrategi Notatteknik Pædagogiske metoder Der arbejdes med etablering af klassen, gensidig præsentation, sociale relationer og gruppeprocesser. Heri indgår gruppearbejde, selvstændigt arbejde og mindre fremlæggelser i gruppe. Kompetencemål Dette tema tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: 21

22 Anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde (9) Udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson (10) Selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere (16) 3.2 TEMA 2: Sundhedsfremme og forebyggelse Introduktion til temaet: I dette tema er der fokus på opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom, nationalt såvel som internationalt. Der er mulighed for at lave sundhedsprofil, og der præsenteres en række sundhedsfremmende foranstaltninger som f eks. rygestop kurser, blodtryksmåling, fedtlagsmåling etc.. Der arbejdes med de fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom, og sundhedspolitikkens indflydelse på dette. Der vil også være fokus på menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer. Varighed Ca. 2 uger. Indhold og mål Sundheds- og sygeplejefag: Der arbejdes med målene C, F og G Opfattelse af sundhed og sygdom Sundhedsfremme og forebyggelse Ernæringsrigtig kost Medicinske fag: Der arbejdes med mål D Menneskets opbygning og funktion Social- og samfundsfag: Der arbejdes med målene A, B, C og D Samfundets strukturer Social- og sundhedspolitik Levevilkår, livsformer og kulturelle baggrunde Kultur- og aktivitet: Der arbejdes med mål C 22

23 Betydningen af god fysisk form Naturfag: Der arbejdes med målene 1 og 2 Periodisk system og kemiske forbindelser Energi og energiomsætning Faglige beregninger: kostberegning Energigivende næringsstoffer Pædagogiske metoder Undervisningen vil til dels være lærerstyret og tage udgangspunkt i jeres erfaringer. Der indgår gruppearbejde, selvstændigt arbejde og praktiske øvelser. Der benyttes grundbøger, IT-faciliteter og faglokaler. Efter behov er der mulighed for specialpædagogisk vejledning og læringscafé. Evaluering Temaet evalueres i forhold til målene. Dette sker dels som mindre fremlæggelser i grupper, samt selvevaluering, hvor der reflekteres over udbyttet af undervisningen og det selvstændige arbejde med sundhedsprofil. Kompetencemål Dette tema tager udgangspunkt i følgende kompetencemål: Arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner (12) 3.3 TEMA 3: Den hospitalsindlagte patient Introduktion til temaet: I dette tema er der fokus på grundlæggende sundheds - og sygepleje som I skal udøve til patienter, som er indlagt på hospital. Der arbejdes med de hyppigst forekommende sygdommes symptomer, observation, årsager, pleje og behandling. Herunder den almene lægemiddellære og sygeplejemæssige opgaver i forbindelse med medicinadministration. I temaet kommer I også til at arbejde med forebyggelse af infektionssygdomme og institutionsinfektioner og personalets hygiejne i denne forbindelse. Der vil være fokus på samarbejde, professionel kommunikation og vejledning til den kriseramte patient. Assistentens ansvar og tavshedspligt, samt patientens rettigheder indgår i temaet, og der arbejdes med principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og brug af hjælpemidler. 23

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 1. Indholdsfortegnelse

Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 1. Indholdsfortegnelse Lokal Undervisningsplan for Social- og Sundhedsuddannelsen, Trin 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb. Indholdsfortegnelse

Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb. Indholdsfortegnelse Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser 1.3 Overordnet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Grundforløbet. Indholdsfortegnelse

Lokal Undervisningsplan for Grundforløbet. Indholdsfortegnelse Lokal Undervisningsplan for Grundforløbet Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3 Overordnede bestemmelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelserne rev 13.februar 2008 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Generelt om skolen Se LUP generelle afsnit. Uddannelsen. 24.september 2010 Rev. 31. januar 2014

Generelt om skolen Se LUP generelle afsnit. Uddannelsen. 24.september 2010 Rev. 31. januar 2014 24.september 2010 Rev. 31. januar 2014 Generelt om skolen Se LUP generelle afsnit Uddannelsen Praktiske oplysninger Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Trin 2 af social- og sundhedsuddannelsen. Til

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

assistent Mundtlige prøver

assistent Mundtlige prøver Mundtlige prøver Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Før Undervisningsministeriet

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Social- og Sundhedsuddannelsen

Indholdsfortegnelse. 2. Social- og Sundhedsuddannelsen Lokal Undervisningsplan for hovedforløbet: Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 1 (Social- og sundhedshjælperuddannelsen) og Trin 2 (Social- og sundhedsassistentuddannelsen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence.

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence. Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen De faglige og personlige kompetencemål er styrende for, hvordan skoleuddannelsen er tilrettelagt. Skoleuddannelsen organiseres i temaer, og i moduler.

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 Forord Den foreliggende uddannelseshåndbog indeholder den lokale undervisningsplan og anden udbygning af lov, bekendtgørelser

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere