(Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår"

Transkript

1 (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår af 23. november 2007 Serienr.: 3550 Tranchenr.: 1 Endelige Vilkår AB Svensk Exportkredit (Swedish Export Credit Corporation) (Inkorporeret i Det Svenske Kongerige med begrænset ansvar) Program for Løbende Udstedelse af Gældsbeviser Udstedelse af en serie af DKK årige Instrumenter med Hovedstolsbeskyttelse baseret på en Valutakurv "PLUS 3 Valuta 2009 (II)" ( Instrumenterne ) DEL A KONTRAKTLIGE VILKÅR Ejere af Instrumenterne og potentielle købere af Instrumenterne bør sikre sig, at de forstår Instrumenternes karakter samt deres eksponering over for de risici, der er forbundet med Instrumenterne. Potentielle købere bør overveje Instrumenternes anvendelighed som investering i lyset af deres egne vilkår, investeringsmål, skatteforhold samt finansielle betingelser. Ejere af Instrumenterne og potentielle købere af Instrumenterne bør indhente alle relevante oplyser og udføre deres egne undersøgelser med henblik på at afgøre, hvorvidt de skal købe Instrumenterne eller ej, og baseret på deres egne undersøgelser bør de danne deres egne synspunkter hvad angår fordelene ved at eje sådanne Instrumenter, uden at bero på Udsteder eller Dealer eller de informationer, der fremgår af disse Endelige Vilkår. På baggrund af Instrumenternes højt specialiserede karakter, betragtes de af Udsteder og Dealer som udelukkende værende egnet til yderst sofistikerede investorer, der er i stand til selv at vurdere risikoen ved en investering af denne karakter. Hvis en potentiel køber således ikke falder ind under ovenstående beskrivelse, bør en sådan potentiel køber ikke overveje at købe Instrumenterne uden at indhente detaljeret rådgivning fra en specialiseret professionel rådgiver. Potentielle købere bør rådføre sig med deres egne rådgivere inden for forretningsmæssige, juridiske, skatte- og regnskabsmæssige forhold for så vidt angår deres investeringer i Instrumenterne, ud fra hvad de skønner relevant. Instrumenterne indløses på Udløbsdatoen til et beløb, der er mindst 100 procent af deres Specificerede Stykstørrelse. Investorer skal dog være opmærksomme på, at hovedstolsbeskyttelsen kun er gældende, hvis Ejeren holder Instrumentet til udløbsdatoen, og at indfrielse på udløbstidspunktet afhænger af Udsteders kreditværdighed. UK/ / /

2 Regeringerne i Tyrkiet, Brasilien og Argentina kan intervenere på valutamarkederne for den relevante valuta og indføre kapital- og valutarestriktioner. Der er ingen sikkerhed for, at disse regeringer ikke i fremtiden vil indføre mere restriktive bestemmelser for fremmed valuta. Der kan være, eller vil eventuelt i fremtiden blive, iværksat regeringstiltag til beskyttelse af de lokale valutaer. Disse regeringstiltag, primært restriktioner på omsættelighed, salgbarhed eller konvertibilitet for en lokal valuta, kan have en negativ effekt på valutakurserne for TRY/EUR, TRY/USD, BRL/USD og ARS/USD og således også på Instrumenterne. På den anden side kan regeringstiltag, der forbedrer konvertibiliteten, resultere i en højere grad af valutakursvolatilitet og forøget risiko for investorer. Ændringer i valutakurserne for TRY/EUR, TRY/USD, BRL/USD og ARS/USD kan svække værdien af Instrumenterne og/eller størrelsen på betalinger i forbindelse med Instrumenterne. Niveauet for afkasttillægget, eller K (som beskrevet i Bilag A hertil) blev fastsat på Handelsdagen (som defineret i Bilag A hertil) og offentliggøres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via Company News Service inden Udstedelsesdatoen. Afkasttillægget var indikativt 17,4 procent den 16. oktober Udstedelseskursen indbefatter et provisionselement til deling mellem Dealeren og en tredjepartsdistributør, og der kan indhentes nærmere oplysninger herom på anmodning fra Dealeren. Beløbet, der betales til tredjepartsdistributøren, vil ikke overstige 2,65 procent af det Samlede Nominelle Beløb. Dette dokument udgør de Endelige Vilkår for udstedelsen af Instrumenterne, der er beskrevet heri. Ord og udtryk, der er anvendt heri, anses som defineret som sådan i de Betingelser, der er anført i Basisprospektet af 4. juni 2007 ( Basisprospektet ), der udgør et basisprospekt i henhold til Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EF) ( Prospektdirektivet ). Nærværende dokument udgør de Endelige Vilkår for Instrumenterne, der er beskrevet heri, i henhold til Artikel 5.4 i Prospektdirektivet, og skal læses i sammenhæng med et sådant Basisprospekt. Udførlig information om SEK og Instrumenterne, der er beskrevet heri, findes kun som en kombination af disse Endelige Vilkår og Basisprospektet. Basisprospektet kan ses på websitet for de regulerede markeder på Fondsbørsen i Luxembourg (www.bourse.lu) og OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S (www.omxgroup.com) i henhold til Prospektdirektivet, og eksemplarer kan rekvireres fra SEK, Västra Trädgårdsgatan 11B, PO Box 16368, S Stockholm samt Betalingsagenterne Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Deutsche International Corporate Services (Irland) Limited, Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland og Deutsche Bank AG, London afdeling, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB. 1. Udsteder: AB Svensk Exportkredit 2. (i) Serienummer: 3550 (ii) Tranchenummer: 1 3. Specificeret/-ede valuta(er): Danske kroner ( DKK ) 4. Samlede Nominelle Beløb: DKK UK/ / /

3 5. Udstedelsespris: 103 procent af det Samlede Nominelle Beløb 6. Specificerede Stykstørrelser: DKK (i) Udstedelsesdato: 27. november 2007 (ii) Dato for Påbegyndelse af Rente: 8. Udløbsdato: 25. november Rentegrundlag: 10. Indfrielses-/Betalingsgrundlag: Som anført i Bilag A hertil. 11. Ændret Rente- eller Indfrielses- /Betalingsgrundlag: 12. Put/Call Optioner: 13. Instrumenternes Status: Foranstående 14. Distributionsmetode: Ikke-syndikeret BESTEMMELSER VEDRØRENDE (EVENTUEL) FORFALDEN RENTE 15. Bestemmelser vedr. Fast Forrentede Instrumenter: 16. Bestemmelser vedr. Variabelt Forrentede Instrumenter: 17. Bestemmelser vedr. Nulkupon Instrumenter: 18. Bestemmelser vedr. Indeksregulerede Renteinstrumenter/andre Variabelt Indekserede Renteinstrumenter 19. Bestemmelser vedr. Valutaindekserede Instrumenter: BESTEMMELSER VEDRØRENDE INDFRIELSE 20. Call Option: 21. Put Option: 22. Endeligt Indfrielsesbeløb: Som anført i Bilag A hertil. 23. Beløb relateret til Førtidig Indfrielse (ud over Førtidigt Indfrielsesbeløb (Skat)), der forfalder ved førtidig indfrielse (ud over af skattemæssige årsager) eller tilfælde af Beløb relateret til Førtidig Indfrielse skal være Instrumenternes markedsværdi som fastsat af Beregningsagenten ud fra dennes eget skøn, fratrukket eventuelle UK/ / /

4 misligholdelse og/eller beregningsmetoden herfor (hvis påkrævet eller hvis denne adskiller sig fra det i Betingelserne anførte): Førtidigt/Førtidige Indfrielsesbeløb (Skat), der af skattemæssige årsager forfalder ved indfrielse, og/eller beregningsmetoden herfor (hvis påkrævet eller hvis denne adskiller sig fra det i Betingelserne anførte): rimelige udgifter og omkostninger vedr. afvikling af eventuelle underliggende og/eller relaterede hedgingaftaler, som påhviler Udsteder som konsekvens af førtidig indfrielse. 24. Tvungen Førtidig Indfrielse: 25. Vilkår for Tvungen Førtidig Indfrielse: GENERELLE BESTEMMELSER GÆLDENDE FOR INSTRUMENTERNE 26. Bankdage: (i) Betalinger: København og Stockholm. (ii) Rentefastsættelse: Betingelse 13A.8 skal ændres for at tage højde for, at en Betalingsdag reguleres i overensstemmelse med Modified Following Business Day Convention. (iii) Fastsættelse af Endeligt Indfrielsesbeløb: Som anført i Bilag A hertil. (iv) Publicering: London, København og Stockholm. (v) Værdiansættelser: Som anført i Bilag A hertil. (vi) Øvrigt (specificer): Som anført i Bilag A hertil. 27. Instrumenternes form: Ihændehaverinstrumenter: Instrumenterne udstedes i form af et Permanent Globalt Instrument, som kan omveksles til Definitive Instrumenter i de begrænsede tilfælde, der er anført i det Permanente Globale Instrument. Det Permanente Globale Instrument udstedes den 27. november 2007 og Instrumenterne registreres som ihændehaverpapirer i form af en papirløs postering uden certifikat (uncertificated dematerialised book-entry form) hos Værdipapircentralen A/S ("VP") på den pågældende dato. UK/ / /

5 A/S Arbejdernes Landsbank fungerer som kontoførende institut i relation til VP. Det Permanente Globale Instrument kontrolleres af og er i varetægt hos Arbejdernes Landsbank, der er kontoførende institut for og på vegne af VP samt Ejerne i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regerings Bekendtgørelse nr af 1. december 2004 om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Det Permanente Globale Instrument kan kun føres af A/S Arbejdernes Landsbank i dennes kapacitet som kontoførende institut på vegne af Ejerne, der er registreret i VP s system. For at undgå tvivl, er Instrumenterne, der er registreret hos VP, omsætningspapirer, der ikke er underlagt nogen restriktioner i forhold til fri omsættelighed inden for Det Danske Kongerige under dansk lovgivning. 28. Nye Globale Instrumenter/Klassiske Globale Instrumenter: 29. Taloner for fremtidige kuponer eller indtjening, som skal tilknyttes Definitive Instrumenter (og datoer hvorpå sådanne Taloner udløber): 30. Nærmere oplysninger vedr. delvist betalte Instrumenter: Størrelsen på hver betaling, med angivelse af Udstedelseskurs og dato, hvorpå den enkelte betaling skal foretages samt (eventuelle) konsekvenser i tilfælde af manglende betaling, herunder Udsteders rettighed til at fraskrive sig Instrumenterne samt skyldig rente ved for sen betaling: 31. Nærmere oplysninger vedrørende ratevis amortisable Instrumenter: Beløb for hver rate, dato hvorpå den enkelte betaling foretages: Klassisk Globalt Instrument Nej. 32. Konsolideringsbestemmelser: 33. Andre vilkår eller særlige betingelser: 1. Afvikling af købs- og salgstransaktioner foregår på en UK/ / /

6 registrering mod betaling basis. Overførsel af ejerskab af Instrumenterne skal foretages i henhold til VP s regler. Registrering af Instrumenterne hos VP er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle uoverensstemmelser, der opstår på baggrund af eller i forbindelse med registreringen af Instrumenterne hos VP skal indbringes for Københavns Byret. Betalinger skal foretages af den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent via VP. 2. Derudover som anført i Bilag A hertil. DISTRIBUTION 34. (i) Hvis syndikeret, navne og adresser på Managere og garantistillere: (ii) Dato for Tegningsaftalen: (iii) (Eventuelle) Stabiliseringsmanagere: 35. Hvis ikke-syndikeret, navn og adresse på Dealeren: Barclays Bank PLC 1 Churchill Place London E14 5HP 36. Samlet provision og konsession: 1,35 procent af det Samlede Nominelle Beløb forud og 0,65 procent årligt af det Samlede Nominelle Beløb som distributionsgebyrer, der skal afregnes af Dealeren til tredjepartsdistributøren. 37. Yderligere salgsrestriktioner: 38. TEFRA: 39. Navn og adresse på de enheder, der har en fast forpligtelse til at fungere som mæglere i sekundær handel: OPTAGELSE TIL HANDEL UK/ / /

7 Disse Endelige Vilkår omfatter de endelige vilkår, der fordres, for at Instrumenterne, der er beskrevet heri, kan noteres på kurslisten og optages til handel på det regulerede marked på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. ANSVAR Udsteder påtager sig ansvar for oplysningerne, der er indeholdt i nærværende Endelige Vilkår. Underskrevet på vegne af AB SVENSK EXPORTKREDIT (publ): Af:... Af:... Behørigt fuldmægtiget underskriver Behørigt fuldmægtiget underskriver UK/ / /

8 DEL B YDERLIGERE INFORMATION 1. BØRSNOTERING OG OPTAGELSE TIL HANDEL (i) Børsnotering: OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S (ii) Optagelse til handel: Ansøgning er udarbejdet med henblik på optagelse af Instrumenterne til handel på det regulerede marked på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S i henhold til Prospektdirektivet, gældende fra 27. november RATING Rating: Instrumenterne der udstedes vil ikke være specifikt ratede. Udsteders rating er: S & P: AA+ Moody s: Aa1 En forpligtelse, der har opnået rating 'AA' hos Standard & Poor s adskiller sig kun i begrænset omfang fra de forpligtelser, der er højest ratede. Skyldners evne til at opfylde sin finansielle forpligtelse er meget stærk. Rating 'AA' kan modificeres ved tilføjelse af et plus (+) eller minus (-) for at vise den relative status inden for de største rating-kategorier. Forpligtelser, der har opnået rating 'Aa' hos Moody s vurderes at være af høj kvalitet og udgøre en meget lav kreditrisiko. Modifier '1' indikerer, at forpligtelsen rangerer i den høje ende af dens generiske rating-kategori 'Aa'. UK/ / /

9 3. MEDDELELSE Commission de Surveillance du Secteur Financier har forsynet Financial Market Authority (FMA) (Østrig), Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) (Belgien), Finanstilsynet (Danmark), Rahoitustarkastus (Finland), Autorité des Marchés Financiers (AMF) (Frankrig), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Tyskland), Financial Supervisory Authority (Island), Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA) (Irland), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Italien), Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Holland), Oslo Stock Exchange (Norge), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Spanien), Finansinspektionen (FI) (Sverige) og the Financial Services Authority (FSA) (Storbritannien) med et godkendelsesbevis, der attesterer, at Basisprospektet er udarbejdet i overensstemmelse med Prospektdirektivet. 4. INTERESSERNE HOS FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, DER ER INVOLVERET I UDBUDDET Med undtagelse af eventuelle gebyrer til Dealeren, har ingen personer, i det omfang Udsteder er vidende herom, en interesse, der er væsentlig for udbuddet. 5. BEGRUNDELSE FOR UDBUDDET, ANSLÅET NETTOAFKAST OG SAMLEDE UDGIFTER (i) Begrundelse for udbuddet Se Anvendelse af provenuet (Use of Proceeds) i Basisprospektet. (ii) Forventet nettoprovenu: DKK (iii) Anslåede samlede udgifter: Op til DKK Indeksregulerede, aktieindekserede, råvareindekserede eller andre variabelt indekserede Instrumenter UDVIKLING I INDEKS/FORMEL/ANDRE VARIABLE, BESKRIVELSE AF EFFEKTEN PÅ INVESTERINGENS VÆRDI OG FORBUNDNE RISICI SAMT ØVRIG INFORMATION VEDRØRENDE DET UNDERLIGGENDE: Information om den hidtidige og fremtidige udvikling i hver af de Underliggende Valutaer (som defineret i Bilag A hertil) og deres respektive volatiliteter er tilgængelig på Reuters Side WMRSpot. For forbundne risici i forbindelse med investeringer i valutaindekserede instrumenter, se venligst ovenfor samt Basisprospektet. Baseret på den historiske udvikling i de enkelte valutaer, har de indikative, historiske indfrielsesbeløb været beregnet over en 2-årig rullende horisont. De indikative indfrielsesbeløb afhænger af niveauet for afkasttillægget, som til illustrative formål er fastsat til 17,4 procent. (det indikative niveau pr. 16. oktober 2007) og 12,00 procent. (niveauet under hvilket Udsteder kan aflyse udstedelsen). Hvis afkastet på valutakurven (CCY Basket Return ) er større end 0 procent, er valutakurven steget i værdi, og hvis afkastet på valutakurven er mindre end 0 procent, er valutakurven faldet i værdi. I de tilfælde, hvor summen af afkastet på valutakurven og afkasttillægget er større end 0 procent, vil indfrielsesbeløbet være større end DKK UK/ / /

10 Instrumenterne har hovedstolsbeskyttelse, hvilket indebærer, at det minimale indfrielsesbeløb er fastsat til DKK Diagrammet nedenunder viser det indikative indfrielsesbeløb for et instrument med udstedelsesdato 2 år inden den dato, der er angivet på X-aksen. DKK 14,000 Indicative Redemption Amounts 2 year rolling horizon 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 Redemption Amount, Indicative Level (K=17.4%) Redemption Amount, Cancellation Level (K=12%) Dec-00 Jun-01 Dec-01 Jun-02 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Source: Bloomberg, Barclays Capital Nedenstående tabel angiver eksempler på det Endelige Indfrielsesbeløb på Instrumenterne, baseret på aflysningsniveauet for afkasttillægget (12 procent) henholdsvis det indikative niveau for afkasttillægget pr. 16. oktober 2007 (17,4 procent). Niveauet for afkasttillægget blev fastsat på Handelsdagen og offentliggøres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service inden Udstedelsesdatoen. K = 17,4% K = 12% CCY Basket Return Indfrielsesbeløb, DKK Intern rente pr. år. Indfrielsesbel øb, DKK Intern rente pr. år. -30% ,47% ,47% -25% ,47% ,47% -20% ,47% ,47% -15% ,29% ,47% -10% ,12% ,49% -5% ,47% ,93% 0% ,77% ,28% 5% ,02% ,59% 10% ,23% ,85% 15% ,40% ,06% 20% ,52% ,22% 25% ,61% ,35% 30% ,66% ,44% UK/ / /

11 OPERATIONEL INFORMATION 7. ISIN kode: DK Fælles kode: Nyt Globalt Instrument beregnet til at være ejet på en måde, som ville sikre berettigelse til Eurosystem: 10. Eventuelle clearingsystemer ud over Euroclear Bank SA/NV og Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg samt de relevante identifikationsnumre: VP 11. Overdragelse: Overdragelse mod betaling 12. Navne og adresser på (eventuelle) yderligere Betalingsagent(er) Substituerende Dansk Fiskal- og Betalingsagent: A/S Arbejdernes Landsbank 13. (Eventuel) Udstedelsesagent: VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET 14. Udbudsperiode: Fra kl københavnsk tid den 29. oktober 2007 til kl københavnsk tid den 16. november 2007 (inklusive) 15. Udbudspris: 103 procent af det samlede Nominelle Beløb 16. Betingelser, som udbuddet er underlagt: 17. Beskrivelse af ansøgningsprocessen: Se tegningsblanket i Bilag B hertil. 18. Beskrivelse af muligheden for at reducere tegningsanmodningerne og måden at tilbagebetale overskydende beløb, der er indbetalt af ansøgerne: 19. Nærmere oplysninger om minimumog/eller maksimumbeløbet for ansøgningen: 20. Nærmere oplysninger om metoden samt tidsfrister for betaling og overdragelse af Instrumenterne: 21. Måde og dato hvorpå resultaterne af udbuddet skal offentliggøres: Se Kapitel A, stk. 33 i disse Endelige Vilkår. Resultaterne af udbuddet vil blive offentliggjort ved meddelelse på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service inden UK/ / /

12 Udstedelsesdatoen. 22. Procedure for udøvelse af en eventuel forkøbsret, forkøbsrettighedernes omsættelighed samt behandling af ikke udøvede tegningsrettigheder: 23. Kategorier af potentielle investorer, som Instrumenterne udbydes til, og hvorvidt tranche(r) er reserveret til visse lande: 24. Proces for meddelelse til ansøgerne om det allokerede beløb samt tilkendegivelse af, hvorvidt handlen kan begynde, inden der er afgivet meddelelse: 25. Beløb på eventuelle udgifter og skatter, som tegneren eller køberen specifikt opkræves: 26. Navn(e) og adresse(r), i det omfang Udsteder er bekendt med disse, på steder i de forskellige lande, hvor udbuddet finder sted: Not Applicable Se Tegningsblanket i Bilag B hertil. UK/ / /

13 1. Indfrielsesbeløb Bilag A Øvrige Vilkår og Betingelser for Instrumenterne Med mindre der er tale om tidligere indfrielse som anført i Betingelserne og disse Endelige Vilkår, vil den enkelte Specificerede Stykstørrelse på Instrumenterne blive indfriet af Udsteder på Udløbsdatoen med det Endelige Indfrielsesbeløb, der er fastsat i henhold til følgende formel (som bestemt af Beregningsagenten ud fra dennes eget skøn på eller så hurtigt som muligt efter Observationsdagen): Specificeret Stykstørrelse + Specificeret Stykstørrelse x Max[ CCY Basket Return + K;0] 2. Definitioner For så vidt angår disse Endelige Vilkår: "ARS" betyder argentinske peso, den retmæssige valuta i Den Argentinske Republik. "Dag for Beregning af Gennemsnit" betyder hver af den 12. november 2009, 13. november 2009, 16. november 2009, 17. november 2009 samt Observationsdagen, undtagen hvis en dag, der i det foregående er angivet som Dag for Beregning af Gennemsnit, ikke er en Fixing-bankdag, skal en sådan Dag for Beregning af Gennemsnit udskydes til den umiddelbart følgende Fixing-bankdag, med mindre den dato, der er angivet som en Dag for Beregning af Gennemsnit ifølge Beregningsagentens eget skøn er en dag med Markedsforstyrrelse. "BRL" betyder brasilianske real, den retmæssige valuta i Den Føderative Republik Brasilien. "CCY Basket Return " fastsættes i henhold til følgende formel: 4 CCY = i, Final CCYi, Initial w i 1 CCYi, Initial i "CCY i,final " betyder, i relation til en Underliggende Valuta, det aritmetiske gennemsnit for Fixing-niveauerne for en sådan Underliggende Valuta på hver af Dagene for Beregning af Gennemsnit, som fastsat af Beregningsagenten på Observationsdagen. "CCY i,initial " betyder, i relation til en Underliggende Valuta, Fixing-niveauet for en sådan underliggende valuta på Strikedatoen, som fastsat af Beregningsagenten på Strikedatoen og skal være som følger: Underliggende Valuta (CCY i,initial ) Underliggende Valuta (1) 0, Underliggende Valuta (2) 0, Underliggende Valuta (3) 0, UK/ / /

14 Underliggende Valuta (4) 0, "Dag med Markedsforstyrrelse" betyder en dag, hvor det ikke er muligt at opnå niveauet for en eller flere Underliggende Valutaer fra Fixing-siden på en kommercielt fornuftig måde. "EUR" betyder euro, den fælles valuta, der blev introduceret i begyndelsen af tredje fase af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til Traktaten, der grundlagde De Europæiske Fællesskaber, med senere ændringer. "Fixing-bankdag" betyder en dag, hvor niveauet for hver af de Underliggende Valutaer er offentliggjort på Fixing-siden kl London-tid. "Fixing-niveau" betyder, i relation til en Underliggende Valuta og Strikedatoen eller en Dag for Beregning af Gennemsnit (som det kan være tilfældet), niveauet for den Underliggende Valuta, som offentliggjort på Fixing-siden kl London-tid på en sådan Strikedato eller Dag for Beregning af Gennemsnit (som det kan være tilfældet), som fastsat af Beregningsagenten, undtagen hvis Strikedatoen eller en Dag for Beregning af Gennemsnit er en Dag med Markedsforstyrrelse, skal Fixing-niveauet, der er gældende på en sådan Strikedato eller Dag for Beregning af Gennemsnit (som det kan være tilfældet) anses for at være niveauet af en sådan Underliggende Valuta, som fastsat af Beregningsagenten i god tro og på en kommercielt fornuftig måde pr. en sådan dato. "Fixing-side" betyder Reuters side WMRSpot, eller en efterfølger eller afløserside for den service, som viser tilsvarende information. "K" betyder 17,25% (niveauet for afkasttillægget, der blev fastsat på Handelsdagen og offentliggøres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service inden Udstedelsesdatoen). "Strikedatoen" er den 21. november 2007, undtagen hvis en sådan dag ikke er en Fixing-bankdag. I givet fald skal Strikedatoen udskydes til den umiddelbart efterfølgende Fixing-bankdag, med mindre den dato, der er specificeret som Strikedatoen, efter Beregningsagentens egen vurdering, er en Dag med Markedsforstyrrelse. "Handelsdagen" er den 20. november "TRY" er nye tyrkiske lira, den retmæssige valuta i Den Tyrkiske Republik. "Underliggende Valuta" er en eller alle af Underliggende Valuta (1), Underliggende Valuta (2), Underliggende Valuta (3) og Underliggende Valuta (4), som kan være nødvendig, afhængig af konteksten. "Underliggende Valuta (1)" er TRY/EUR valutakurs, udtrykt som mængde EUR pr. TRY. "Underliggende Valuta (2)" er TRY/USD valutakurs, udtrykt som mængde USD pr. TRY. UK/ / /

15 "Underliggende Valuta (3)" er BRL/USD valutakurs, udtrykt som mængde USD pr. BRL. "Underliggende Valuta (4)" er ARS/USD valutakurs, udtrykt som mængde USD pr. ARS. "USD" er amerikanske dollar, den retmæssige valuta i Amerikas Forenede Stater. "Observationsdag" er den 18. november 2009, undtagen hvis en sådan dag ikke er en Fixing-bankdag. I givet fald skal Observationsdagen udskydes til den efterfølgende Fixing-bankdag, med mindre den dato, der er specificeret som Observationsdagen efter Beregningsagentens eget skøn er en Dag med Markedsforstyrrelse. "w i " betyder, i relation til: (i) Underliggende Valuta (1), 1/6; (ii) Underliggende Valuta (2), 1/6; (iii) Underliggende Valuta (3), 1/3; og (iv) Underliggende Valuta (4), 1/3. 3. Meddelelser Uanset Betingelse 18.2 gælder, at så længe Instrumenterne optages til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, skal der gives meddelelse til Ejerne ved offentliggørelse af sådanne meddelelser på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service, og meddelelse skal anses for at være formidlet til Ejerne i henhold til Betingelse 18 på datoen for en sådan offentliggørelse. 4. Beregningsagent 4.1 Udsteder udpeger Barclays Bank PLC som Beregningsagent. Beregningsagenten sikrer, at det Endelige Indfrielsesbeløb meddeles til Udsteder samt den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent og Udsteder sikrer, at meddelelse derom offentliggøres i henhold til Betingelse 18 (med senere ændringer i henhold til stk. 3 i dette Bilag A), hurtigst muligt efter fastsættelsen, dog i intet tilfælde senere end på den efterfølgende Bankdag. 4.2 Beregningsagenten skal, så snart det er praktisk muligt, meddele Udsteder samt den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent om en dag med opståen eller forekomst af en Markedsforstyrrelse, der ville have været en Dag for Beregning af Gennemsnit, og Udsteder skal, snarest muligt, informere Ejeren af Instrumenterne i henhold til Betingelse 18 (med senere ændringer i henhold til stk. 3 i dette Bilag A). 4.3 Beregningsagenten skal ikke fungere som agent eller formueforvalter for Ejerne af Instrumenterne. Alle tilbud og beslutninger, der gives eller træffes af Beregningsagenten i relation til Instrumenterne skal (ud over i tilfælde af åbenlys fejl) være endelige og bindende for Udsteder, den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent samt Ejerne af Instrumenterne. Hverken Udsteder eller Beregningsagenten skal stå til ansvar over for andre personer for så vidt angår eventuelle fejl og mangler i (i) Beregningsagentens UK/ / /

16 beregning af forfaldne beløb vedrørende Instrumenterne eller (ii) en hvilken som helst beslutning, der træffes af Beregningsagenten. UK/ / /

17 Bilag B Tegningsblanket PLUS 3 Valuta 2009 (II) Med denne tegningsblanket kan du bestille PLUS 3 Valuta 2009 (II) i løbet af Udbudsperioden fra kl københavnsk tid den 29. oktober 2007 til kl københavnsk tid den 16. november 2007 (inklusive). PLUS 3 Valuta 2009 (II) udstedes til kurs 103 og en stykstørrelse på DKK PLUS 3 Valuta 2009 (II) udstedes og noteres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S den 27. november Aflever venligst denne tegningsblanket til enten BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S eller din lokale danske bank eller sparekasse. For yderligere information om PLUS 3 Valuta 2009 (II) og deltagende banker, se venligst Tegning PLUS 3 Valuta 2009 (II), ISIN DK Jeg ønsker at købe et nominelt beløb på DKK ved tegningen Navn: Adresse: Postnr./By: CPR-/CVR-nr.: Betaling Beløbet vil blive debiteret min konto hos: Bank: Reg. nr.. Kontonr.:. Betaling vil finde sted ved debitering af ovenstående konto mod registrering i Værdipapircentralen på Udstedelsesdatoen. Venligst registrér gældsbeviserne på følgende konto hos Værdipapircentralen: Bank: CD-ident.: VP-konto: Dato Underskrift UK/ / /

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

To: Nasdaq Copenhagen A/S. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017

To: Nasdaq Copenhagen A/S. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017 To: Nasdaq Copenhagen A/S Vores ref.: SAG-2017-01516/JIBA Deres ref.: 12. september 2017 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017 I forbindelse med åbningen af ny

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 25. november 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 25. november 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 25. november 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond

Hovedtræk ved Den Sammenlæggende Fond og Den Modtagende Fond DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S

Indkaldelse til Obligationsejermøde Landic Property Bonds I A/S 1 Indkaldelse til Obligationsejermøde 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 21. august 2014 INDKALDELSE TIL OBLIGATIONSEJERMØDE Ejere af obligationer ("Obligationsejere")

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven Meddelelse til aktionærerne i (CVR-nr. 31 22 65 11) om tvangsindløsning i overensstemmelse med 70-72 i selskabsloven 1 Indledning Pr. dags dato besidder @Leisure Holding B.V. ("@Leisure") 93,17 procent

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia

Læs mere

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Finansanalytikerforeningen, 22. november 2005 Svend Jakobsen Institut for regnskab, finansiering og logistik Handelshøjskolen i Århus Indekseret obligation

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere