(Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår"

Transkript

1 (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår af 23. november 2007 Serienr.: 3550 Tranchenr.: 1 Endelige Vilkår AB Svensk Exportkredit (Swedish Export Credit Corporation) (Inkorporeret i Det Svenske Kongerige med begrænset ansvar) Program for Løbende Udstedelse af Gældsbeviser Udstedelse af en serie af DKK årige Instrumenter med Hovedstolsbeskyttelse baseret på en Valutakurv "PLUS 3 Valuta 2009 (II)" ( Instrumenterne ) DEL A KONTRAKTLIGE VILKÅR Ejere af Instrumenterne og potentielle købere af Instrumenterne bør sikre sig, at de forstår Instrumenternes karakter samt deres eksponering over for de risici, der er forbundet med Instrumenterne. Potentielle købere bør overveje Instrumenternes anvendelighed som investering i lyset af deres egne vilkår, investeringsmål, skatteforhold samt finansielle betingelser. Ejere af Instrumenterne og potentielle købere af Instrumenterne bør indhente alle relevante oplyser og udføre deres egne undersøgelser med henblik på at afgøre, hvorvidt de skal købe Instrumenterne eller ej, og baseret på deres egne undersøgelser bør de danne deres egne synspunkter hvad angår fordelene ved at eje sådanne Instrumenter, uden at bero på Udsteder eller Dealer eller de informationer, der fremgår af disse Endelige Vilkår. På baggrund af Instrumenternes højt specialiserede karakter, betragtes de af Udsteder og Dealer som udelukkende værende egnet til yderst sofistikerede investorer, der er i stand til selv at vurdere risikoen ved en investering af denne karakter. Hvis en potentiel køber således ikke falder ind under ovenstående beskrivelse, bør en sådan potentiel køber ikke overveje at købe Instrumenterne uden at indhente detaljeret rådgivning fra en specialiseret professionel rådgiver. Potentielle købere bør rådføre sig med deres egne rådgivere inden for forretningsmæssige, juridiske, skatte- og regnskabsmæssige forhold for så vidt angår deres investeringer i Instrumenterne, ud fra hvad de skønner relevant. Instrumenterne indløses på Udløbsdatoen til et beløb, der er mindst 100 procent af deres Specificerede Stykstørrelse. Investorer skal dog være opmærksomme på, at hovedstolsbeskyttelsen kun er gældende, hvis Ejeren holder Instrumentet til udløbsdatoen, og at indfrielse på udløbstidspunktet afhænger af Udsteders kreditværdighed. UK/ / /

2 Regeringerne i Tyrkiet, Brasilien og Argentina kan intervenere på valutamarkederne for den relevante valuta og indføre kapital- og valutarestriktioner. Der er ingen sikkerhed for, at disse regeringer ikke i fremtiden vil indføre mere restriktive bestemmelser for fremmed valuta. Der kan være, eller vil eventuelt i fremtiden blive, iværksat regeringstiltag til beskyttelse af de lokale valutaer. Disse regeringstiltag, primært restriktioner på omsættelighed, salgbarhed eller konvertibilitet for en lokal valuta, kan have en negativ effekt på valutakurserne for TRY/EUR, TRY/USD, BRL/USD og ARS/USD og således også på Instrumenterne. På den anden side kan regeringstiltag, der forbedrer konvertibiliteten, resultere i en højere grad af valutakursvolatilitet og forøget risiko for investorer. Ændringer i valutakurserne for TRY/EUR, TRY/USD, BRL/USD og ARS/USD kan svække værdien af Instrumenterne og/eller størrelsen på betalinger i forbindelse med Instrumenterne. Niveauet for afkasttillægget, eller K (som beskrevet i Bilag A hertil) blev fastsat på Handelsdagen (som defineret i Bilag A hertil) og offentliggøres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via Company News Service inden Udstedelsesdatoen. Afkasttillægget var indikativt 17,4 procent den 16. oktober Udstedelseskursen indbefatter et provisionselement til deling mellem Dealeren og en tredjepartsdistributør, og der kan indhentes nærmere oplysninger herom på anmodning fra Dealeren. Beløbet, der betales til tredjepartsdistributøren, vil ikke overstige 2,65 procent af det Samlede Nominelle Beløb. Dette dokument udgør de Endelige Vilkår for udstedelsen af Instrumenterne, der er beskrevet heri. Ord og udtryk, der er anvendt heri, anses som defineret som sådan i de Betingelser, der er anført i Basisprospektet af 4. juni 2007 ( Basisprospektet ), der udgør et basisprospekt i henhold til Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EF) ( Prospektdirektivet ). Nærværende dokument udgør de Endelige Vilkår for Instrumenterne, der er beskrevet heri, i henhold til Artikel 5.4 i Prospektdirektivet, og skal læses i sammenhæng med et sådant Basisprospekt. Udførlig information om SEK og Instrumenterne, der er beskrevet heri, findes kun som en kombination af disse Endelige Vilkår og Basisprospektet. Basisprospektet kan ses på websitet for de regulerede markeder på Fondsbørsen i Luxembourg (www.bourse.lu) og OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S (www.omxgroup.com) i henhold til Prospektdirektivet, og eksemplarer kan rekvireres fra SEK, Västra Trädgårdsgatan 11B, PO Box 16368, S Stockholm samt Betalingsagenterne Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Deutsche International Corporate Services (Irland) Limited, Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland og Deutsche Bank AG, London afdeling, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB. 1. Udsteder: AB Svensk Exportkredit 2. (i) Serienummer: 3550 (ii) Tranchenummer: 1 3. Specificeret/-ede valuta(er): Danske kroner ( DKK ) 4. Samlede Nominelle Beløb: DKK UK/ / /

3 5. Udstedelsespris: 103 procent af det Samlede Nominelle Beløb 6. Specificerede Stykstørrelser: DKK (i) Udstedelsesdato: 27. november 2007 (ii) Dato for Påbegyndelse af Rente: 8. Udløbsdato: 25. november Rentegrundlag: 10. Indfrielses-/Betalingsgrundlag: Som anført i Bilag A hertil. 11. Ændret Rente- eller Indfrielses- /Betalingsgrundlag: 12. Put/Call Optioner: 13. Instrumenternes Status: Foranstående 14. Distributionsmetode: Ikke-syndikeret BESTEMMELSER VEDRØRENDE (EVENTUEL) FORFALDEN RENTE 15. Bestemmelser vedr. Fast Forrentede Instrumenter: 16. Bestemmelser vedr. Variabelt Forrentede Instrumenter: 17. Bestemmelser vedr. Nulkupon Instrumenter: 18. Bestemmelser vedr. Indeksregulerede Renteinstrumenter/andre Variabelt Indekserede Renteinstrumenter 19. Bestemmelser vedr. Valutaindekserede Instrumenter: BESTEMMELSER VEDRØRENDE INDFRIELSE 20. Call Option: 21. Put Option: 22. Endeligt Indfrielsesbeløb: Som anført i Bilag A hertil. 23. Beløb relateret til Førtidig Indfrielse (ud over Førtidigt Indfrielsesbeløb (Skat)), der forfalder ved førtidig indfrielse (ud over af skattemæssige årsager) eller tilfælde af Beløb relateret til Førtidig Indfrielse skal være Instrumenternes markedsværdi som fastsat af Beregningsagenten ud fra dennes eget skøn, fratrukket eventuelle UK/ / /

4 misligholdelse og/eller beregningsmetoden herfor (hvis påkrævet eller hvis denne adskiller sig fra det i Betingelserne anførte): Førtidigt/Førtidige Indfrielsesbeløb (Skat), der af skattemæssige årsager forfalder ved indfrielse, og/eller beregningsmetoden herfor (hvis påkrævet eller hvis denne adskiller sig fra det i Betingelserne anførte): rimelige udgifter og omkostninger vedr. afvikling af eventuelle underliggende og/eller relaterede hedgingaftaler, som påhviler Udsteder som konsekvens af førtidig indfrielse. 24. Tvungen Førtidig Indfrielse: 25. Vilkår for Tvungen Førtidig Indfrielse: GENERELLE BESTEMMELSER GÆLDENDE FOR INSTRUMENTERNE 26. Bankdage: (i) Betalinger: København og Stockholm. (ii) Rentefastsættelse: Betingelse 13A.8 skal ændres for at tage højde for, at en Betalingsdag reguleres i overensstemmelse med Modified Following Business Day Convention. (iii) Fastsættelse af Endeligt Indfrielsesbeløb: Som anført i Bilag A hertil. (iv) Publicering: London, København og Stockholm. (v) Værdiansættelser: Som anført i Bilag A hertil. (vi) Øvrigt (specificer): Som anført i Bilag A hertil. 27. Instrumenternes form: Ihændehaverinstrumenter: Instrumenterne udstedes i form af et Permanent Globalt Instrument, som kan omveksles til Definitive Instrumenter i de begrænsede tilfælde, der er anført i det Permanente Globale Instrument. Det Permanente Globale Instrument udstedes den 27. november 2007 og Instrumenterne registreres som ihændehaverpapirer i form af en papirløs postering uden certifikat (uncertificated dematerialised book-entry form) hos Værdipapircentralen A/S ("VP") på den pågældende dato. UK/ / /

5 A/S Arbejdernes Landsbank fungerer som kontoførende institut i relation til VP. Det Permanente Globale Instrument kontrolleres af og er i varetægt hos Arbejdernes Landsbank, der er kontoførende institut for og på vegne af VP samt Ejerne i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regerings Bekendtgørelse nr af 1. december 2004 om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Det Permanente Globale Instrument kan kun føres af A/S Arbejdernes Landsbank i dennes kapacitet som kontoførende institut på vegne af Ejerne, der er registreret i VP s system. For at undgå tvivl, er Instrumenterne, der er registreret hos VP, omsætningspapirer, der ikke er underlagt nogen restriktioner i forhold til fri omsættelighed inden for Det Danske Kongerige under dansk lovgivning. 28. Nye Globale Instrumenter/Klassiske Globale Instrumenter: 29. Taloner for fremtidige kuponer eller indtjening, som skal tilknyttes Definitive Instrumenter (og datoer hvorpå sådanne Taloner udløber): 30. Nærmere oplysninger vedr. delvist betalte Instrumenter: Størrelsen på hver betaling, med angivelse af Udstedelseskurs og dato, hvorpå den enkelte betaling skal foretages samt (eventuelle) konsekvenser i tilfælde af manglende betaling, herunder Udsteders rettighed til at fraskrive sig Instrumenterne samt skyldig rente ved for sen betaling: 31. Nærmere oplysninger vedrørende ratevis amortisable Instrumenter: Beløb for hver rate, dato hvorpå den enkelte betaling foretages: Klassisk Globalt Instrument Nej. 32. Konsolideringsbestemmelser: 33. Andre vilkår eller særlige betingelser: 1. Afvikling af købs- og salgstransaktioner foregår på en UK/ / /

6 registrering mod betaling basis. Overførsel af ejerskab af Instrumenterne skal foretages i henhold til VP s regler. Registrering af Instrumenterne hos VP er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle uoverensstemmelser, der opstår på baggrund af eller i forbindelse med registreringen af Instrumenterne hos VP skal indbringes for Københavns Byret. Betalinger skal foretages af den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent via VP. 2. Derudover som anført i Bilag A hertil. DISTRIBUTION 34. (i) Hvis syndikeret, navne og adresser på Managere og garantistillere: (ii) Dato for Tegningsaftalen: (iii) (Eventuelle) Stabiliseringsmanagere: 35. Hvis ikke-syndikeret, navn og adresse på Dealeren: Barclays Bank PLC 1 Churchill Place London E14 5HP 36. Samlet provision og konsession: 1,35 procent af det Samlede Nominelle Beløb forud og 0,65 procent årligt af det Samlede Nominelle Beløb som distributionsgebyrer, der skal afregnes af Dealeren til tredjepartsdistributøren. 37. Yderligere salgsrestriktioner: 38. TEFRA: 39. Navn og adresse på de enheder, der har en fast forpligtelse til at fungere som mæglere i sekundær handel: OPTAGELSE TIL HANDEL UK/ / /

7 Disse Endelige Vilkår omfatter de endelige vilkår, der fordres, for at Instrumenterne, der er beskrevet heri, kan noteres på kurslisten og optages til handel på det regulerede marked på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. ANSVAR Udsteder påtager sig ansvar for oplysningerne, der er indeholdt i nærværende Endelige Vilkår. Underskrevet på vegne af AB SVENSK EXPORTKREDIT (publ): Af:... Af:... Behørigt fuldmægtiget underskriver Behørigt fuldmægtiget underskriver UK/ / /

8 DEL B YDERLIGERE INFORMATION 1. BØRSNOTERING OG OPTAGELSE TIL HANDEL (i) Børsnotering: OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S (ii) Optagelse til handel: Ansøgning er udarbejdet med henblik på optagelse af Instrumenterne til handel på det regulerede marked på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S i henhold til Prospektdirektivet, gældende fra 27. november RATING Rating: Instrumenterne der udstedes vil ikke være specifikt ratede. Udsteders rating er: S & P: AA+ Moody s: Aa1 En forpligtelse, der har opnået rating 'AA' hos Standard & Poor s adskiller sig kun i begrænset omfang fra de forpligtelser, der er højest ratede. Skyldners evne til at opfylde sin finansielle forpligtelse er meget stærk. Rating 'AA' kan modificeres ved tilføjelse af et plus (+) eller minus (-) for at vise den relative status inden for de største rating-kategorier. Forpligtelser, der har opnået rating 'Aa' hos Moody s vurderes at være af høj kvalitet og udgøre en meget lav kreditrisiko. Modifier '1' indikerer, at forpligtelsen rangerer i den høje ende af dens generiske rating-kategori 'Aa'. UK/ / /

9 3. MEDDELELSE Commission de Surveillance du Secteur Financier har forsynet Financial Market Authority (FMA) (Østrig), Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) (Belgien), Finanstilsynet (Danmark), Rahoitustarkastus (Finland), Autorité des Marchés Financiers (AMF) (Frankrig), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Tyskland), Financial Supervisory Authority (Island), Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA) (Irland), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Italien), Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Holland), Oslo Stock Exchange (Norge), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Spanien), Finansinspektionen (FI) (Sverige) og the Financial Services Authority (FSA) (Storbritannien) med et godkendelsesbevis, der attesterer, at Basisprospektet er udarbejdet i overensstemmelse med Prospektdirektivet. 4. INTERESSERNE HOS FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, DER ER INVOLVERET I UDBUDDET Med undtagelse af eventuelle gebyrer til Dealeren, har ingen personer, i det omfang Udsteder er vidende herom, en interesse, der er væsentlig for udbuddet. 5. BEGRUNDELSE FOR UDBUDDET, ANSLÅET NETTOAFKAST OG SAMLEDE UDGIFTER (i) Begrundelse for udbuddet Se Anvendelse af provenuet (Use of Proceeds) i Basisprospektet. (ii) Forventet nettoprovenu: DKK (iii) Anslåede samlede udgifter: Op til DKK Indeksregulerede, aktieindekserede, råvareindekserede eller andre variabelt indekserede Instrumenter UDVIKLING I INDEKS/FORMEL/ANDRE VARIABLE, BESKRIVELSE AF EFFEKTEN PÅ INVESTERINGENS VÆRDI OG FORBUNDNE RISICI SAMT ØVRIG INFORMATION VEDRØRENDE DET UNDERLIGGENDE: Information om den hidtidige og fremtidige udvikling i hver af de Underliggende Valutaer (som defineret i Bilag A hertil) og deres respektive volatiliteter er tilgængelig på Reuters Side WMRSpot. For forbundne risici i forbindelse med investeringer i valutaindekserede instrumenter, se venligst ovenfor samt Basisprospektet. Baseret på den historiske udvikling i de enkelte valutaer, har de indikative, historiske indfrielsesbeløb været beregnet over en 2-årig rullende horisont. De indikative indfrielsesbeløb afhænger af niveauet for afkasttillægget, som til illustrative formål er fastsat til 17,4 procent. (det indikative niveau pr. 16. oktober 2007) og 12,00 procent. (niveauet under hvilket Udsteder kan aflyse udstedelsen). Hvis afkastet på valutakurven (CCY Basket Return ) er større end 0 procent, er valutakurven steget i værdi, og hvis afkastet på valutakurven er mindre end 0 procent, er valutakurven faldet i værdi. I de tilfælde, hvor summen af afkastet på valutakurven og afkasttillægget er større end 0 procent, vil indfrielsesbeløbet være større end DKK UK/ / /

10 Instrumenterne har hovedstolsbeskyttelse, hvilket indebærer, at det minimale indfrielsesbeløb er fastsat til DKK Diagrammet nedenunder viser det indikative indfrielsesbeløb for et instrument med udstedelsesdato 2 år inden den dato, der er angivet på X-aksen. DKK 14,000 Indicative Redemption Amounts 2 year rolling horizon 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 Redemption Amount, Indicative Level (K=17.4%) Redemption Amount, Cancellation Level (K=12%) Dec-00 Jun-01 Dec-01 Jun-02 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Source: Bloomberg, Barclays Capital Nedenstående tabel angiver eksempler på det Endelige Indfrielsesbeløb på Instrumenterne, baseret på aflysningsniveauet for afkasttillægget (12 procent) henholdsvis det indikative niveau for afkasttillægget pr. 16. oktober 2007 (17,4 procent). Niveauet for afkasttillægget blev fastsat på Handelsdagen og offentliggøres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service inden Udstedelsesdatoen. K = 17,4% K = 12% CCY Basket Return Indfrielsesbeløb, DKK Intern rente pr. år. Indfrielsesbel øb, DKK Intern rente pr. år. -30% ,47% ,47% -25% ,47% ,47% -20% ,47% ,47% -15% ,29% ,47% -10% ,12% ,49% -5% ,47% ,93% 0% ,77% ,28% 5% ,02% ,59% 10% ,23% ,85% 15% ,40% ,06% 20% ,52% ,22% 25% ,61% ,35% 30% ,66% ,44% UK/ / /

11 OPERATIONEL INFORMATION 7. ISIN kode: DK Fælles kode: Nyt Globalt Instrument beregnet til at være ejet på en måde, som ville sikre berettigelse til Eurosystem: 10. Eventuelle clearingsystemer ud over Euroclear Bank SA/NV og Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg samt de relevante identifikationsnumre: VP 11. Overdragelse: Overdragelse mod betaling 12. Navne og adresser på (eventuelle) yderligere Betalingsagent(er) Substituerende Dansk Fiskal- og Betalingsagent: A/S Arbejdernes Landsbank 13. (Eventuel) Udstedelsesagent: VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET 14. Udbudsperiode: Fra kl københavnsk tid den 29. oktober 2007 til kl københavnsk tid den 16. november 2007 (inklusive) 15. Udbudspris: 103 procent af det samlede Nominelle Beløb 16. Betingelser, som udbuddet er underlagt: 17. Beskrivelse af ansøgningsprocessen: Se tegningsblanket i Bilag B hertil. 18. Beskrivelse af muligheden for at reducere tegningsanmodningerne og måden at tilbagebetale overskydende beløb, der er indbetalt af ansøgerne: 19. Nærmere oplysninger om minimumog/eller maksimumbeløbet for ansøgningen: 20. Nærmere oplysninger om metoden samt tidsfrister for betaling og overdragelse af Instrumenterne: 21. Måde og dato hvorpå resultaterne af udbuddet skal offentliggøres: Se Kapitel A, stk. 33 i disse Endelige Vilkår. Resultaterne af udbuddet vil blive offentliggjort ved meddelelse på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service inden UK/ / /

12 Udstedelsesdatoen. 22. Procedure for udøvelse af en eventuel forkøbsret, forkøbsrettighedernes omsættelighed samt behandling af ikke udøvede tegningsrettigheder: 23. Kategorier af potentielle investorer, som Instrumenterne udbydes til, og hvorvidt tranche(r) er reserveret til visse lande: 24. Proces for meddelelse til ansøgerne om det allokerede beløb samt tilkendegivelse af, hvorvidt handlen kan begynde, inden der er afgivet meddelelse: 25. Beløb på eventuelle udgifter og skatter, som tegneren eller køberen specifikt opkræves: 26. Navn(e) og adresse(r), i det omfang Udsteder er bekendt med disse, på steder i de forskellige lande, hvor udbuddet finder sted: Not Applicable Se Tegningsblanket i Bilag B hertil. UK/ / /

13 1. Indfrielsesbeløb Bilag A Øvrige Vilkår og Betingelser for Instrumenterne Med mindre der er tale om tidligere indfrielse som anført i Betingelserne og disse Endelige Vilkår, vil den enkelte Specificerede Stykstørrelse på Instrumenterne blive indfriet af Udsteder på Udløbsdatoen med det Endelige Indfrielsesbeløb, der er fastsat i henhold til følgende formel (som bestemt af Beregningsagenten ud fra dennes eget skøn på eller så hurtigt som muligt efter Observationsdagen): Specificeret Stykstørrelse + Specificeret Stykstørrelse x Max[ CCY Basket Return + K;0] 2. Definitioner For så vidt angår disse Endelige Vilkår: "ARS" betyder argentinske peso, den retmæssige valuta i Den Argentinske Republik. "Dag for Beregning af Gennemsnit" betyder hver af den 12. november 2009, 13. november 2009, 16. november 2009, 17. november 2009 samt Observationsdagen, undtagen hvis en dag, der i det foregående er angivet som Dag for Beregning af Gennemsnit, ikke er en Fixing-bankdag, skal en sådan Dag for Beregning af Gennemsnit udskydes til den umiddelbart følgende Fixing-bankdag, med mindre den dato, der er angivet som en Dag for Beregning af Gennemsnit ifølge Beregningsagentens eget skøn er en dag med Markedsforstyrrelse. "BRL" betyder brasilianske real, den retmæssige valuta i Den Føderative Republik Brasilien. "CCY Basket Return " fastsættes i henhold til følgende formel: 4 CCY = i, Final CCYi, Initial w i 1 CCYi, Initial i "CCY i,final " betyder, i relation til en Underliggende Valuta, det aritmetiske gennemsnit for Fixing-niveauerne for en sådan Underliggende Valuta på hver af Dagene for Beregning af Gennemsnit, som fastsat af Beregningsagenten på Observationsdagen. "CCY i,initial " betyder, i relation til en Underliggende Valuta, Fixing-niveauet for en sådan underliggende valuta på Strikedatoen, som fastsat af Beregningsagenten på Strikedatoen og skal være som følger: Underliggende Valuta (CCY i,initial ) Underliggende Valuta (1) 0, Underliggende Valuta (2) 0, Underliggende Valuta (3) 0, UK/ / /

14 Underliggende Valuta (4) 0, "Dag med Markedsforstyrrelse" betyder en dag, hvor det ikke er muligt at opnå niveauet for en eller flere Underliggende Valutaer fra Fixing-siden på en kommercielt fornuftig måde. "EUR" betyder euro, den fælles valuta, der blev introduceret i begyndelsen af tredje fase af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til Traktaten, der grundlagde De Europæiske Fællesskaber, med senere ændringer. "Fixing-bankdag" betyder en dag, hvor niveauet for hver af de Underliggende Valutaer er offentliggjort på Fixing-siden kl London-tid. "Fixing-niveau" betyder, i relation til en Underliggende Valuta og Strikedatoen eller en Dag for Beregning af Gennemsnit (som det kan være tilfældet), niveauet for den Underliggende Valuta, som offentliggjort på Fixing-siden kl London-tid på en sådan Strikedato eller Dag for Beregning af Gennemsnit (som det kan være tilfældet), som fastsat af Beregningsagenten, undtagen hvis Strikedatoen eller en Dag for Beregning af Gennemsnit er en Dag med Markedsforstyrrelse, skal Fixing-niveauet, der er gældende på en sådan Strikedato eller Dag for Beregning af Gennemsnit (som det kan være tilfældet) anses for at være niveauet af en sådan Underliggende Valuta, som fastsat af Beregningsagenten i god tro og på en kommercielt fornuftig måde pr. en sådan dato. "Fixing-side" betyder Reuters side WMRSpot, eller en efterfølger eller afløserside for den service, som viser tilsvarende information. "K" betyder 17,25% (niveauet for afkasttillægget, der blev fastsat på Handelsdagen og offentliggøres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service inden Udstedelsesdatoen). "Strikedatoen" er den 21. november 2007, undtagen hvis en sådan dag ikke er en Fixing-bankdag. I givet fald skal Strikedatoen udskydes til den umiddelbart efterfølgende Fixing-bankdag, med mindre den dato, der er specificeret som Strikedatoen, efter Beregningsagentens egen vurdering, er en Dag med Markedsforstyrrelse. "Handelsdagen" er den 20. november "TRY" er nye tyrkiske lira, den retmæssige valuta i Den Tyrkiske Republik. "Underliggende Valuta" er en eller alle af Underliggende Valuta (1), Underliggende Valuta (2), Underliggende Valuta (3) og Underliggende Valuta (4), som kan være nødvendig, afhængig af konteksten. "Underliggende Valuta (1)" er TRY/EUR valutakurs, udtrykt som mængde EUR pr. TRY. "Underliggende Valuta (2)" er TRY/USD valutakurs, udtrykt som mængde USD pr. TRY. UK/ / /

15 "Underliggende Valuta (3)" er BRL/USD valutakurs, udtrykt som mængde USD pr. BRL. "Underliggende Valuta (4)" er ARS/USD valutakurs, udtrykt som mængde USD pr. ARS. "USD" er amerikanske dollar, den retmæssige valuta i Amerikas Forenede Stater. "Observationsdag" er den 18. november 2009, undtagen hvis en sådan dag ikke er en Fixing-bankdag. I givet fald skal Observationsdagen udskydes til den efterfølgende Fixing-bankdag, med mindre den dato, der er specificeret som Observationsdagen efter Beregningsagentens eget skøn er en Dag med Markedsforstyrrelse. "w i " betyder, i relation til: (i) Underliggende Valuta (1), 1/6; (ii) Underliggende Valuta (2), 1/6; (iii) Underliggende Valuta (3), 1/3; og (iv) Underliggende Valuta (4), 1/3. 3. Meddelelser Uanset Betingelse 18.2 gælder, at så længe Instrumenterne optages til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, skal der gives meddelelse til Ejerne ved offentliggørelse af sådanne meddelelser på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service, og meddelelse skal anses for at være formidlet til Ejerne i henhold til Betingelse 18 på datoen for en sådan offentliggørelse. 4. Beregningsagent 4.1 Udsteder udpeger Barclays Bank PLC som Beregningsagent. Beregningsagenten sikrer, at det Endelige Indfrielsesbeløb meddeles til Udsteder samt den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent og Udsteder sikrer, at meddelelse derom offentliggøres i henhold til Betingelse 18 (med senere ændringer i henhold til stk. 3 i dette Bilag A), hurtigst muligt efter fastsættelsen, dog i intet tilfælde senere end på den efterfølgende Bankdag. 4.2 Beregningsagenten skal, så snart det er praktisk muligt, meddele Udsteder samt den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent om en dag med opståen eller forekomst af en Markedsforstyrrelse, der ville have været en Dag for Beregning af Gennemsnit, og Udsteder skal, snarest muligt, informere Ejeren af Instrumenterne i henhold til Betingelse 18 (med senere ændringer i henhold til stk. 3 i dette Bilag A). 4.3 Beregningsagenten skal ikke fungere som agent eller formueforvalter for Ejerne af Instrumenterne. Alle tilbud og beslutninger, der gives eller træffes af Beregningsagenten i relation til Instrumenterne skal (ud over i tilfælde af åbenlys fejl) være endelige og bindende for Udsteder, den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent samt Ejerne af Instrumenterne. Hverken Udsteder eller Beregningsagenten skal stå til ansvar over for andre personer for så vidt angår eventuelle fejl og mangler i (i) Beregningsagentens UK/ / /

16 beregning af forfaldne beløb vedrørende Instrumenterne eller (ii) en hvilken som helst beslutning, der træffes af Beregningsagenten. UK/ / /

17 Bilag B Tegningsblanket PLUS 3 Valuta 2009 (II) Med denne tegningsblanket kan du bestille PLUS 3 Valuta 2009 (II) i løbet af Udbudsperioden fra kl københavnsk tid den 29. oktober 2007 til kl københavnsk tid den 16. november 2007 (inklusive). PLUS 3 Valuta 2009 (II) udstedes til kurs 103 og en stykstørrelse på DKK PLUS 3 Valuta 2009 (II) udstedes og noteres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S den 27. november Aflever venligst denne tegningsblanket til enten BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S eller din lokale danske bank eller sparekasse. For yderligere information om PLUS 3 Valuta 2009 (II) og deltagende banker, se venligst Tegning PLUS 3 Valuta 2009 (II), ISIN DK Jeg ønsker at købe et nominelt beløb på DKK ved tegningen Navn: Adresse: Postnr./By: CPR-/CVR-nr.: Betaling Beløbet vil blive debiteret min konto hos: Bank: Reg. nr.. Kontonr.:. Betaling vil finde sted ved debitering af ovenstående konto mod registrering i Værdipapircentralen på Udstedelsesdatoen. Venligst registrér gældsbeviserne på følgende konto hos Værdipapircentralen: Bank: CD-ident.: VP-konto: Dato Underskrift UK/ / /

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere