(Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår"

Transkript

1 (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende.) Endelige Vilkår af 23. november 2007 Serienr.: 3550 Tranchenr.: 1 Endelige Vilkår AB Svensk Exportkredit (Swedish Export Credit Corporation) (Inkorporeret i Det Svenske Kongerige med begrænset ansvar) Program for Løbende Udstedelse af Gældsbeviser Udstedelse af en serie af DKK årige Instrumenter med Hovedstolsbeskyttelse baseret på en Valutakurv "PLUS 3 Valuta 2009 (II)" ( Instrumenterne ) DEL A KONTRAKTLIGE VILKÅR Ejere af Instrumenterne og potentielle købere af Instrumenterne bør sikre sig, at de forstår Instrumenternes karakter samt deres eksponering over for de risici, der er forbundet med Instrumenterne. Potentielle købere bør overveje Instrumenternes anvendelighed som investering i lyset af deres egne vilkår, investeringsmål, skatteforhold samt finansielle betingelser. Ejere af Instrumenterne og potentielle købere af Instrumenterne bør indhente alle relevante oplyser og udføre deres egne undersøgelser med henblik på at afgøre, hvorvidt de skal købe Instrumenterne eller ej, og baseret på deres egne undersøgelser bør de danne deres egne synspunkter hvad angår fordelene ved at eje sådanne Instrumenter, uden at bero på Udsteder eller Dealer eller de informationer, der fremgår af disse Endelige Vilkår. På baggrund af Instrumenternes højt specialiserede karakter, betragtes de af Udsteder og Dealer som udelukkende værende egnet til yderst sofistikerede investorer, der er i stand til selv at vurdere risikoen ved en investering af denne karakter. Hvis en potentiel køber således ikke falder ind under ovenstående beskrivelse, bør en sådan potentiel køber ikke overveje at købe Instrumenterne uden at indhente detaljeret rådgivning fra en specialiseret professionel rådgiver. Potentielle købere bør rådføre sig med deres egne rådgivere inden for forretningsmæssige, juridiske, skatte- og regnskabsmæssige forhold for så vidt angår deres investeringer i Instrumenterne, ud fra hvad de skønner relevant. Instrumenterne indløses på Udløbsdatoen til et beløb, der er mindst 100 procent af deres Specificerede Stykstørrelse. Investorer skal dog være opmærksomme på, at hovedstolsbeskyttelsen kun er gældende, hvis Ejeren holder Instrumentet til udløbsdatoen, og at indfrielse på udløbstidspunktet afhænger af Udsteders kreditværdighed. UK/ / /

2 Regeringerne i Tyrkiet, Brasilien og Argentina kan intervenere på valutamarkederne for den relevante valuta og indføre kapital- og valutarestriktioner. Der er ingen sikkerhed for, at disse regeringer ikke i fremtiden vil indføre mere restriktive bestemmelser for fremmed valuta. Der kan være, eller vil eventuelt i fremtiden blive, iværksat regeringstiltag til beskyttelse af de lokale valutaer. Disse regeringstiltag, primært restriktioner på omsættelighed, salgbarhed eller konvertibilitet for en lokal valuta, kan have en negativ effekt på valutakurserne for TRY/EUR, TRY/USD, BRL/USD og ARS/USD og således også på Instrumenterne. På den anden side kan regeringstiltag, der forbedrer konvertibiliteten, resultere i en højere grad af valutakursvolatilitet og forøget risiko for investorer. Ændringer i valutakurserne for TRY/EUR, TRY/USD, BRL/USD og ARS/USD kan svække værdien af Instrumenterne og/eller størrelsen på betalinger i forbindelse med Instrumenterne. Niveauet for afkasttillægget, eller K (som beskrevet i Bilag A hertil) blev fastsat på Handelsdagen (som defineret i Bilag A hertil) og offentliggøres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via Company News Service inden Udstedelsesdatoen. Afkasttillægget var indikativt 17,4 procent den 16. oktober Udstedelseskursen indbefatter et provisionselement til deling mellem Dealeren og en tredjepartsdistributør, og der kan indhentes nærmere oplysninger herom på anmodning fra Dealeren. Beløbet, der betales til tredjepartsdistributøren, vil ikke overstige 2,65 procent af det Samlede Nominelle Beløb. Dette dokument udgør de Endelige Vilkår for udstedelsen af Instrumenterne, der er beskrevet heri. Ord og udtryk, der er anvendt heri, anses som defineret som sådan i de Betingelser, der er anført i Basisprospektet af 4. juni 2007 ( Basisprospektet ), der udgør et basisprospekt i henhold til Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EF) ( Prospektdirektivet ). Nærværende dokument udgør de Endelige Vilkår for Instrumenterne, der er beskrevet heri, i henhold til Artikel 5.4 i Prospektdirektivet, og skal læses i sammenhæng med et sådant Basisprospekt. Udførlig information om SEK og Instrumenterne, der er beskrevet heri, findes kun som en kombination af disse Endelige Vilkår og Basisprospektet. Basisprospektet kan ses på websitet for de regulerede markeder på Fondsbørsen i Luxembourg (www.bourse.lu) og OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S (www.omxgroup.com) i henhold til Prospektdirektivet, og eksemplarer kan rekvireres fra SEK, Västra Trädgårdsgatan 11B, PO Box 16368, S Stockholm samt Betalingsagenterne Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Deutsche International Corporate Services (Irland) Limited, Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland og Deutsche Bank AG, London afdeling, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB. 1. Udsteder: AB Svensk Exportkredit 2. (i) Serienummer: 3550 (ii) Tranchenummer: 1 3. Specificeret/-ede valuta(er): Danske kroner ( DKK ) 4. Samlede Nominelle Beløb: DKK UK/ / /

3 5. Udstedelsespris: 103 procent af det Samlede Nominelle Beløb 6. Specificerede Stykstørrelser: DKK (i) Udstedelsesdato: 27. november 2007 (ii) Dato for Påbegyndelse af Rente: 8. Udløbsdato: 25. november Rentegrundlag: 10. Indfrielses-/Betalingsgrundlag: Som anført i Bilag A hertil. 11. Ændret Rente- eller Indfrielses- /Betalingsgrundlag: 12. Put/Call Optioner: 13. Instrumenternes Status: Foranstående 14. Distributionsmetode: Ikke-syndikeret BESTEMMELSER VEDRØRENDE (EVENTUEL) FORFALDEN RENTE 15. Bestemmelser vedr. Fast Forrentede Instrumenter: 16. Bestemmelser vedr. Variabelt Forrentede Instrumenter: 17. Bestemmelser vedr. Nulkupon Instrumenter: 18. Bestemmelser vedr. Indeksregulerede Renteinstrumenter/andre Variabelt Indekserede Renteinstrumenter 19. Bestemmelser vedr. Valutaindekserede Instrumenter: BESTEMMELSER VEDRØRENDE INDFRIELSE 20. Call Option: 21. Put Option: 22. Endeligt Indfrielsesbeløb: Som anført i Bilag A hertil. 23. Beløb relateret til Førtidig Indfrielse (ud over Førtidigt Indfrielsesbeløb (Skat)), der forfalder ved førtidig indfrielse (ud over af skattemæssige årsager) eller tilfælde af Beløb relateret til Førtidig Indfrielse skal være Instrumenternes markedsværdi som fastsat af Beregningsagenten ud fra dennes eget skøn, fratrukket eventuelle UK/ / /

4 misligholdelse og/eller beregningsmetoden herfor (hvis påkrævet eller hvis denne adskiller sig fra det i Betingelserne anførte): Førtidigt/Førtidige Indfrielsesbeløb (Skat), der af skattemæssige årsager forfalder ved indfrielse, og/eller beregningsmetoden herfor (hvis påkrævet eller hvis denne adskiller sig fra det i Betingelserne anførte): rimelige udgifter og omkostninger vedr. afvikling af eventuelle underliggende og/eller relaterede hedgingaftaler, som påhviler Udsteder som konsekvens af førtidig indfrielse. 24. Tvungen Førtidig Indfrielse: 25. Vilkår for Tvungen Førtidig Indfrielse: GENERELLE BESTEMMELSER GÆLDENDE FOR INSTRUMENTERNE 26. Bankdage: (i) Betalinger: København og Stockholm. (ii) Rentefastsættelse: Betingelse 13A.8 skal ændres for at tage højde for, at en Betalingsdag reguleres i overensstemmelse med Modified Following Business Day Convention. (iii) Fastsættelse af Endeligt Indfrielsesbeløb: Som anført i Bilag A hertil. (iv) Publicering: London, København og Stockholm. (v) Værdiansættelser: Som anført i Bilag A hertil. (vi) Øvrigt (specificer): Som anført i Bilag A hertil. 27. Instrumenternes form: Ihændehaverinstrumenter: Instrumenterne udstedes i form af et Permanent Globalt Instrument, som kan omveksles til Definitive Instrumenter i de begrænsede tilfælde, der er anført i det Permanente Globale Instrument. Det Permanente Globale Instrument udstedes den 27. november 2007 og Instrumenterne registreres som ihændehaverpapirer i form af en papirløs postering uden certifikat (uncertificated dematerialised book-entry form) hos Værdipapircentralen A/S ("VP") på den pågældende dato. UK/ / /

5 A/S Arbejdernes Landsbank fungerer som kontoførende institut i relation til VP. Det Permanente Globale Instrument kontrolleres af og er i varetægt hos Arbejdernes Landsbank, der er kontoførende institut for og på vegne af VP samt Ejerne i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regerings Bekendtgørelse nr af 1. december 2004 om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Det Permanente Globale Instrument kan kun føres af A/S Arbejdernes Landsbank i dennes kapacitet som kontoførende institut på vegne af Ejerne, der er registreret i VP s system. For at undgå tvivl, er Instrumenterne, der er registreret hos VP, omsætningspapirer, der ikke er underlagt nogen restriktioner i forhold til fri omsættelighed inden for Det Danske Kongerige under dansk lovgivning. 28. Nye Globale Instrumenter/Klassiske Globale Instrumenter: 29. Taloner for fremtidige kuponer eller indtjening, som skal tilknyttes Definitive Instrumenter (og datoer hvorpå sådanne Taloner udløber): 30. Nærmere oplysninger vedr. delvist betalte Instrumenter: Størrelsen på hver betaling, med angivelse af Udstedelseskurs og dato, hvorpå den enkelte betaling skal foretages samt (eventuelle) konsekvenser i tilfælde af manglende betaling, herunder Udsteders rettighed til at fraskrive sig Instrumenterne samt skyldig rente ved for sen betaling: 31. Nærmere oplysninger vedrørende ratevis amortisable Instrumenter: Beløb for hver rate, dato hvorpå den enkelte betaling foretages: Klassisk Globalt Instrument Nej. 32. Konsolideringsbestemmelser: 33. Andre vilkår eller særlige betingelser: 1. Afvikling af købs- og salgstransaktioner foregår på en UK/ / /

6 registrering mod betaling basis. Overførsel af ejerskab af Instrumenterne skal foretages i henhold til VP s regler. Registrering af Instrumenterne hos VP er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle uoverensstemmelser, der opstår på baggrund af eller i forbindelse med registreringen af Instrumenterne hos VP skal indbringes for Københavns Byret. Betalinger skal foretages af den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent via VP. 2. Derudover som anført i Bilag A hertil. DISTRIBUTION 34. (i) Hvis syndikeret, navne og adresser på Managere og garantistillere: (ii) Dato for Tegningsaftalen: (iii) (Eventuelle) Stabiliseringsmanagere: 35. Hvis ikke-syndikeret, navn og adresse på Dealeren: Barclays Bank PLC 1 Churchill Place London E14 5HP 36. Samlet provision og konsession: 1,35 procent af det Samlede Nominelle Beløb forud og 0,65 procent årligt af det Samlede Nominelle Beløb som distributionsgebyrer, der skal afregnes af Dealeren til tredjepartsdistributøren. 37. Yderligere salgsrestriktioner: 38. TEFRA: 39. Navn og adresse på de enheder, der har en fast forpligtelse til at fungere som mæglere i sekundær handel: OPTAGELSE TIL HANDEL UK/ / /

7 Disse Endelige Vilkår omfatter de endelige vilkår, der fordres, for at Instrumenterne, der er beskrevet heri, kan noteres på kurslisten og optages til handel på det regulerede marked på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. ANSVAR Udsteder påtager sig ansvar for oplysningerne, der er indeholdt i nærværende Endelige Vilkår. Underskrevet på vegne af AB SVENSK EXPORTKREDIT (publ): Af:... Af:... Behørigt fuldmægtiget underskriver Behørigt fuldmægtiget underskriver UK/ / /

8 DEL B YDERLIGERE INFORMATION 1. BØRSNOTERING OG OPTAGELSE TIL HANDEL (i) Børsnotering: OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S (ii) Optagelse til handel: Ansøgning er udarbejdet med henblik på optagelse af Instrumenterne til handel på det regulerede marked på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S i henhold til Prospektdirektivet, gældende fra 27. november RATING Rating: Instrumenterne der udstedes vil ikke være specifikt ratede. Udsteders rating er: S & P: AA+ Moody s: Aa1 En forpligtelse, der har opnået rating 'AA' hos Standard & Poor s adskiller sig kun i begrænset omfang fra de forpligtelser, der er højest ratede. Skyldners evne til at opfylde sin finansielle forpligtelse er meget stærk. Rating 'AA' kan modificeres ved tilføjelse af et plus (+) eller minus (-) for at vise den relative status inden for de største rating-kategorier. Forpligtelser, der har opnået rating 'Aa' hos Moody s vurderes at være af høj kvalitet og udgøre en meget lav kreditrisiko. Modifier '1' indikerer, at forpligtelsen rangerer i den høje ende af dens generiske rating-kategori 'Aa'. UK/ / /

9 3. MEDDELELSE Commission de Surveillance du Secteur Financier har forsynet Financial Market Authority (FMA) (Østrig), Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) (Belgien), Finanstilsynet (Danmark), Rahoitustarkastus (Finland), Autorité des Marchés Financiers (AMF) (Frankrig), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Tyskland), Financial Supervisory Authority (Island), Irish Financial Services Regulatory Authority (IFSRA) (Irland), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Italien), Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Holland), Oslo Stock Exchange (Norge), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Spanien), Finansinspektionen (FI) (Sverige) og the Financial Services Authority (FSA) (Storbritannien) med et godkendelsesbevis, der attesterer, at Basisprospektet er udarbejdet i overensstemmelse med Prospektdirektivet. 4. INTERESSERNE HOS FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, DER ER INVOLVERET I UDBUDDET Med undtagelse af eventuelle gebyrer til Dealeren, har ingen personer, i det omfang Udsteder er vidende herom, en interesse, der er væsentlig for udbuddet. 5. BEGRUNDELSE FOR UDBUDDET, ANSLÅET NETTOAFKAST OG SAMLEDE UDGIFTER (i) Begrundelse for udbuddet Se Anvendelse af provenuet (Use of Proceeds) i Basisprospektet. (ii) Forventet nettoprovenu: DKK (iii) Anslåede samlede udgifter: Op til DKK Indeksregulerede, aktieindekserede, råvareindekserede eller andre variabelt indekserede Instrumenter UDVIKLING I INDEKS/FORMEL/ANDRE VARIABLE, BESKRIVELSE AF EFFEKTEN PÅ INVESTERINGENS VÆRDI OG FORBUNDNE RISICI SAMT ØVRIG INFORMATION VEDRØRENDE DET UNDERLIGGENDE: Information om den hidtidige og fremtidige udvikling i hver af de Underliggende Valutaer (som defineret i Bilag A hertil) og deres respektive volatiliteter er tilgængelig på Reuters Side WMRSpot. For forbundne risici i forbindelse med investeringer i valutaindekserede instrumenter, se venligst ovenfor samt Basisprospektet. Baseret på den historiske udvikling i de enkelte valutaer, har de indikative, historiske indfrielsesbeløb været beregnet over en 2-årig rullende horisont. De indikative indfrielsesbeløb afhænger af niveauet for afkasttillægget, som til illustrative formål er fastsat til 17,4 procent. (det indikative niveau pr. 16. oktober 2007) og 12,00 procent. (niveauet under hvilket Udsteder kan aflyse udstedelsen). Hvis afkastet på valutakurven (CCY Basket Return ) er større end 0 procent, er valutakurven steget i værdi, og hvis afkastet på valutakurven er mindre end 0 procent, er valutakurven faldet i værdi. I de tilfælde, hvor summen af afkastet på valutakurven og afkasttillægget er større end 0 procent, vil indfrielsesbeløbet være større end DKK UK/ / /

10 Instrumenterne har hovedstolsbeskyttelse, hvilket indebærer, at det minimale indfrielsesbeløb er fastsat til DKK Diagrammet nedenunder viser det indikative indfrielsesbeløb for et instrument med udstedelsesdato 2 år inden den dato, der er angivet på X-aksen. DKK 14,000 Indicative Redemption Amounts 2 year rolling horizon 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 Redemption Amount, Indicative Level (K=17.4%) Redemption Amount, Cancellation Level (K=12%) Dec-00 Jun-01 Dec-01 Jun-02 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Source: Bloomberg, Barclays Capital Nedenstående tabel angiver eksempler på det Endelige Indfrielsesbeløb på Instrumenterne, baseret på aflysningsniveauet for afkasttillægget (12 procent) henholdsvis det indikative niveau for afkasttillægget pr. 16. oktober 2007 (17,4 procent). Niveauet for afkasttillægget blev fastsat på Handelsdagen og offentliggøres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service inden Udstedelsesdatoen. K = 17,4% K = 12% CCY Basket Return Indfrielsesbeløb, DKK Intern rente pr. år. Indfrielsesbel øb, DKK Intern rente pr. år. -30% ,47% ,47% -25% ,47% ,47% -20% ,47% ,47% -15% ,29% ,47% -10% ,12% ,49% -5% ,47% ,93% 0% ,77% ,28% 5% ,02% ,59% 10% ,23% ,85% 15% ,40% ,06% 20% ,52% ,22% 25% ,61% ,35% 30% ,66% ,44% UK/ / /

11 OPERATIONEL INFORMATION 7. ISIN kode: DK Fælles kode: Nyt Globalt Instrument beregnet til at være ejet på en måde, som ville sikre berettigelse til Eurosystem: 10. Eventuelle clearingsystemer ud over Euroclear Bank SA/NV og Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg samt de relevante identifikationsnumre: VP 11. Overdragelse: Overdragelse mod betaling 12. Navne og adresser på (eventuelle) yderligere Betalingsagent(er) Substituerende Dansk Fiskal- og Betalingsagent: A/S Arbejdernes Landsbank 13. (Eventuel) Udstedelsesagent: VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET 14. Udbudsperiode: Fra kl københavnsk tid den 29. oktober 2007 til kl københavnsk tid den 16. november 2007 (inklusive) 15. Udbudspris: 103 procent af det samlede Nominelle Beløb 16. Betingelser, som udbuddet er underlagt: 17. Beskrivelse af ansøgningsprocessen: Se tegningsblanket i Bilag B hertil. 18. Beskrivelse af muligheden for at reducere tegningsanmodningerne og måden at tilbagebetale overskydende beløb, der er indbetalt af ansøgerne: 19. Nærmere oplysninger om minimumog/eller maksimumbeløbet for ansøgningen: 20. Nærmere oplysninger om metoden samt tidsfrister for betaling og overdragelse af Instrumenterne: 21. Måde og dato hvorpå resultaterne af udbuddet skal offentliggøres: Se Kapitel A, stk. 33 i disse Endelige Vilkår. Resultaterne af udbuddet vil blive offentliggjort ved meddelelse på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service inden UK/ / /

12 Udstedelsesdatoen. 22. Procedure for udøvelse af en eventuel forkøbsret, forkøbsrettighedernes omsættelighed samt behandling af ikke udøvede tegningsrettigheder: 23. Kategorier af potentielle investorer, som Instrumenterne udbydes til, og hvorvidt tranche(r) er reserveret til visse lande: 24. Proces for meddelelse til ansøgerne om det allokerede beløb samt tilkendegivelse af, hvorvidt handlen kan begynde, inden der er afgivet meddelelse: 25. Beløb på eventuelle udgifter og skatter, som tegneren eller køberen specifikt opkræves: 26. Navn(e) og adresse(r), i det omfang Udsteder er bekendt med disse, på steder i de forskellige lande, hvor udbuddet finder sted: Not Applicable Se Tegningsblanket i Bilag B hertil. UK/ / /

13 1. Indfrielsesbeløb Bilag A Øvrige Vilkår og Betingelser for Instrumenterne Med mindre der er tale om tidligere indfrielse som anført i Betingelserne og disse Endelige Vilkår, vil den enkelte Specificerede Stykstørrelse på Instrumenterne blive indfriet af Udsteder på Udløbsdatoen med det Endelige Indfrielsesbeløb, der er fastsat i henhold til følgende formel (som bestemt af Beregningsagenten ud fra dennes eget skøn på eller så hurtigt som muligt efter Observationsdagen): Specificeret Stykstørrelse + Specificeret Stykstørrelse x Max[ CCY Basket Return + K;0] 2. Definitioner For så vidt angår disse Endelige Vilkår: "ARS" betyder argentinske peso, den retmæssige valuta i Den Argentinske Republik. "Dag for Beregning af Gennemsnit" betyder hver af den 12. november 2009, 13. november 2009, 16. november 2009, 17. november 2009 samt Observationsdagen, undtagen hvis en dag, der i det foregående er angivet som Dag for Beregning af Gennemsnit, ikke er en Fixing-bankdag, skal en sådan Dag for Beregning af Gennemsnit udskydes til den umiddelbart følgende Fixing-bankdag, med mindre den dato, der er angivet som en Dag for Beregning af Gennemsnit ifølge Beregningsagentens eget skøn er en dag med Markedsforstyrrelse. "BRL" betyder brasilianske real, den retmæssige valuta i Den Føderative Republik Brasilien. "CCY Basket Return " fastsættes i henhold til følgende formel: 4 CCY = i, Final CCYi, Initial w i 1 CCYi, Initial i "CCY i,final " betyder, i relation til en Underliggende Valuta, det aritmetiske gennemsnit for Fixing-niveauerne for en sådan Underliggende Valuta på hver af Dagene for Beregning af Gennemsnit, som fastsat af Beregningsagenten på Observationsdagen. "CCY i,initial " betyder, i relation til en Underliggende Valuta, Fixing-niveauet for en sådan underliggende valuta på Strikedatoen, som fastsat af Beregningsagenten på Strikedatoen og skal være som følger: Underliggende Valuta (CCY i,initial ) Underliggende Valuta (1) 0, Underliggende Valuta (2) 0, Underliggende Valuta (3) 0, UK/ / /

14 Underliggende Valuta (4) 0, "Dag med Markedsforstyrrelse" betyder en dag, hvor det ikke er muligt at opnå niveauet for en eller flere Underliggende Valutaer fra Fixing-siden på en kommercielt fornuftig måde. "EUR" betyder euro, den fælles valuta, der blev introduceret i begyndelsen af tredje fase af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til Traktaten, der grundlagde De Europæiske Fællesskaber, med senere ændringer. "Fixing-bankdag" betyder en dag, hvor niveauet for hver af de Underliggende Valutaer er offentliggjort på Fixing-siden kl London-tid. "Fixing-niveau" betyder, i relation til en Underliggende Valuta og Strikedatoen eller en Dag for Beregning af Gennemsnit (som det kan være tilfældet), niveauet for den Underliggende Valuta, som offentliggjort på Fixing-siden kl London-tid på en sådan Strikedato eller Dag for Beregning af Gennemsnit (som det kan være tilfældet), som fastsat af Beregningsagenten, undtagen hvis Strikedatoen eller en Dag for Beregning af Gennemsnit er en Dag med Markedsforstyrrelse, skal Fixing-niveauet, der er gældende på en sådan Strikedato eller Dag for Beregning af Gennemsnit (som det kan være tilfældet) anses for at være niveauet af en sådan Underliggende Valuta, som fastsat af Beregningsagenten i god tro og på en kommercielt fornuftig måde pr. en sådan dato. "Fixing-side" betyder Reuters side WMRSpot, eller en efterfølger eller afløserside for den service, som viser tilsvarende information. "K" betyder 17,25% (niveauet for afkasttillægget, der blev fastsat på Handelsdagen og offentliggøres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service inden Udstedelsesdatoen). "Strikedatoen" er den 21. november 2007, undtagen hvis en sådan dag ikke er en Fixing-bankdag. I givet fald skal Strikedatoen udskydes til den umiddelbart efterfølgende Fixing-bankdag, med mindre den dato, der er specificeret som Strikedatoen, efter Beregningsagentens egen vurdering, er en Dag med Markedsforstyrrelse. "Handelsdagen" er den 20. november "TRY" er nye tyrkiske lira, den retmæssige valuta i Den Tyrkiske Republik. "Underliggende Valuta" er en eller alle af Underliggende Valuta (1), Underliggende Valuta (2), Underliggende Valuta (3) og Underliggende Valuta (4), som kan være nødvendig, afhængig af konteksten. "Underliggende Valuta (1)" er TRY/EUR valutakurs, udtrykt som mængde EUR pr. TRY. "Underliggende Valuta (2)" er TRY/USD valutakurs, udtrykt som mængde USD pr. TRY. UK/ / /

15 "Underliggende Valuta (3)" er BRL/USD valutakurs, udtrykt som mængde USD pr. BRL. "Underliggende Valuta (4)" er ARS/USD valutakurs, udtrykt som mængde USD pr. ARS. "USD" er amerikanske dollar, den retmæssige valuta i Amerikas Forenede Stater. "Observationsdag" er den 18. november 2009, undtagen hvis en sådan dag ikke er en Fixing-bankdag. I givet fald skal Observationsdagen udskydes til den efterfølgende Fixing-bankdag, med mindre den dato, der er specificeret som Observationsdagen efter Beregningsagentens eget skøn er en Dag med Markedsforstyrrelse. "w i " betyder, i relation til: (i) Underliggende Valuta (1), 1/6; (ii) Underliggende Valuta (2), 1/6; (iii) Underliggende Valuta (3), 1/3; og (iv) Underliggende Valuta (4), 1/3. 3. Meddelelser Uanset Betingelse 18.2 gælder, at så længe Instrumenterne optages til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, skal der gives meddelelse til Ejerne ved offentliggørelse af sådanne meddelelser på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S via dets Company News Service, og meddelelse skal anses for at være formidlet til Ejerne i henhold til Betingelse 18 på datoen for en sådan offentliggørelse. 4. Beregningsagent 4.1 Udsteder udpeger Barclays Bank PLC som Beregningsagent. Beregningsagenten sikrer, at det Endelige Indfrielsesbeløb meddeles til Udsteder samt den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent og Udsteder sikrer, at meddelelse derom offentliggøres i henhold til Betingelse 18 (med senere ændringer i henhold til stk. 3 i dette Bilag A), hurtigst muligt efter fastsættelsen, dog i intet tilfælde senere end på den efterfølgende Bankdag. 4.2 Beregningsagenten skal, så snart det er praktisk muligt, meddele Udsteder samt den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent om en dag med opståen eller forekomst af en Markedsforstyrrelse, der ville have været en Dag for Beregning af Gennemsnit, og Udsteder skal, snarest muligt, informere Ejeren af Instrumenterne i henhold til Betingelse 18 (med senere ændringer i henhold til stk. 3 i dette Bilag A). 4.3 Beregningsagenten skal ikke fungere som agent eller formueforvalter for Ejerne af Instrumenterne. Alle tilbud og beslutninger, der gives eller træffes af Beregningsagenten i relation til Instrumenterne skal (ud over i tilfælde af åbenlys fejl) være endelige og bindende for Udsteder, den Substituerende Danske Fiskal- og Betalingsagent samt Ejerne af Instrumenterne. Hverken Udsteder eller Beregningsagenten skal stå til ansvar over for andre personer for så vidt angår eventuelle fejl og mangler i (i) Beregningsagentens UK/ / /

16 beregning af forfaldne beløb vedrørende Instrumenterne eller (ii) en hvilken som helst beslutning, der træffes af Beregningsagenten. UK/ / /

17 Bilag B Tegningsblanket PLUS 3 Valuta 2009 (II) Med denne tegningsblanket kan du bestille PLUS 3 Valuta 2009 (II) i løbet af Udbudsperioden fra kl københavnsk tid den 29. oktober 2007 til kl københavnsk tid den 16. november 2007 (inklusive). PLUS 3 Valuta 2009 (II) udstedes til kurs 103 og en stykstørrelse på DKK PLUS 3 Valuta 2009 (II) udstedes og noteres på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S den 27. november Aflever venligst denne tegningsblanket til enten BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S eller din lokale danske bank eller sparekasse. For yderligere information om PLUS 3 Valuta 2009 (II) og deltagende banker, se venligst Tegning PLUS 3 Valuta 2009 (II), ISIN DK Jeg ønsker at købe et nominelt beløb på DKK ved tegningen Navn: Adresse: Postnr./By: CPR-/CVR-nr.: Betaling Beløbet vil blive debiteret min konto hos: Bank: Reg. nr.. Kontonr.:. Betaling vil finde sted ved debitering af ovenstående konto mod registrering i Værdipapircentralen på Udstedelsesdatoen. Venligst registrér gældsbeviserne på følgende konto hos Værdipapircentralen: Bank: CD-ident.: VP-konto: Dato Underskrift UK/ / /

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Tegn aktier i morgendagens investering

Tegn aktier i morgendagens investering Tegn aktier i morgendagens investering Ny europæisk emission af Cumula-aktier Cumula er et svensk selskab, der udvikler smarte computerbaserede handelsmodeller, såkaldte Black box-algoritmer. Selskabet

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Informationsmateriale 10. marts 2008 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Produktbeskrivelse. Udenlandske obligationer. Syntetiske udenlandske obligationer. September 2012

Produktbeskrivelse. Udenlandske obligationer. Syntetiske udenlandske obligationer. September 2012 September 2012 Produktbeskrivelse Udenlandske obligationer Syntetiske udenlandske obligationer Udenlandske obligationer er et godt supplement til en dansk obligationsportefølje. Du har mulighed for at

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER

RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER Resuméer udgøres af oplysningsforpligtelser, der kaldes "bestemmelser". Disse bestemmelser er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Udstedelse (navn, type 3, procent, udstedelsesår, kategori 4, størrelse)

Udstedelse (navn, type 3, procent, udstedelsesår, kategori 4, størrelse) Anmeldelse af nyudstedelse af særligt dækkede obligationer/særligt dækkede realkreditobligationer, jf. bekendtgørelserne nr. 716 & 717 af 1. juni 007 WIFT-/ Non- WIFT- Code Udsteder Udstedelsen/ Udsteder

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet: Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere