Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12"

Transkript

1 Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning

2 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul Studieaktivitetsmodel... 3 Retningslinjer for Praksisudvikling modul Studieplan klinisk undervisning - modul Retningslinjer for intern prøve modul Formelle krav til de skriftlige rapporter Praksisudvikling BILAG Forudsætninger for modulprøve - modul BILAG Samarbejdsaftale mellem klinisk undervisningssted og studerende - klinisk undervisning modul

3 Studieaktiviteter for modul 12 Forudsætninger for modulet Forudsætning for opstart på modulet er, at den studerende har bestået modul 1-9. Viden, færdigheder og kompetencer opnået inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul Tema Modulet retter sig mod ledelse og kvalitetsudvikling i forhold til ergoterapi inden for det social- og sundhedsfaglige område og mod udviklingstendenser i professionen. I modulet arbejdes med dokumentation af ergoterapi som grundlag for at vurdere behov for udvikling af praksis og for at udøve evidensbaseret praksis. Videnskabelig teori og metode anvendes til at give forståelse for dokumentation, kvalitetsudvikling og udvikling. Der sættes fokus på utraditionelle og nye arbejdsområder med baggrund i professionens udvikling. I tilknytning hertil arbejdes med samfundsudviklingens betydning for ændringer i levevilkår og livsstil samt de deraf følgende ændrede behov for sundhedsydelser. Den kliniske undervisning retter sig mod innovativ og iværksættende professionsudøvelse inden for det regionale, det kommunale og det private område. Desuden indgår den studerende aktivt i dokumentation og kvalitetsudvikling. Mål for læringsudbytte Den studerende kan: Færdigheder reflektere over og argumentere teoretisk for ledelse i relation til ergoterapeutiske arbejdsopgaver i praksis i det sociale og sundhedsfaglige område udvælge, forklare og begrunde teoretiske metoder til kvalitetsudvikling og dokumentation i relation til ergoterapifaglige ydelser inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering og/eller rehabilitering redegøre for metoder til organisering i relation til ergoterapifaglig ydelse inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering og/eller rehabilitering Kompetencer fastsætte og prioritere ergoterapeutisk indsats i forhold til borgeren og de institutionelle rammer og ressourcer mestre, reflektere over og forholde sig kritisk til terapeutisk rolle, faglig formåen og holdninger i fagudøvelsen analysere og vurdere egen terapeutiske rolle i forhold til placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver formulere ideer og bidrage til udvikling af tiltag i praksis, der kan forbedre og udvikle forståelsen af aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet redegøre for og argumentere for egen rolle i udviklingstiltag i den ergoterapeutiske praksis 1

4 formulere og belyse brugen af det videnskabsteoretiske perspektiv i udvikling af nye tiltag i praksis tilpasse og argumentere for brugen af praksisforskning ved udvikling af nye tiltag og forandringer i den ergoterapeutiske praksis formulere og argumentere teoretisk for brugen af kvalitetsudvikling i relation til udvikling af nye tiltag i praksis udvælge og begrunde metoder teoretisk ved formidling i praksis opstille implementeringstiltag ud fra dialog med praksis i relation til udvikling af nye tiltag redegøre for og anvende metoder til evaluering ved vurdering af opstillet målsætning i relation til udvikling af nye tiltag argumentere ud fra praksis -, udviklings- og forskningsbaseret viden for egen udvikling af nye tiltag i praksis formulere og diskutere innovative og iværksættende strategier i forhold til udvikling og forbedring af den ergoterapeutiske praksis vælge og anvende en systematisk fremgangsmåde ved udvikling af nye tiltag i praksis kombinere og diskutere ergoterapeutisk paradigme relateret til rolle, faglig formåen og holdninger i fagudøvelsen formulere og vurdere samfundsudviklingens betydning, nationalt og internationalt, for dokumentation og kvalitetsudvikling af de ergoterapeutiske ydelser evaluere mestring af egen faglig formåen, som demonstrerer progression i læring ud fra egne læringsmål i relation til klinisk undervisning og udvikling af nye tiltag Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Ergoterapi 7,5 210 Videnskabsteori og videnskabelig metode 1 28 Klinisk undervisning VI 6,5 182 I alt 15 ECTS 420 Studieplan Se studieplan for modul 12. 2

5 Studieaktivitetsmodel Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter i modulet Studieformer i modulet Lektioner /lærerstyret undervisning: Forelæsning, dialogbaseret undervisning, problemorienteret projektarbejde, workshop Åben rådgivning Formidling og vidensdeling Vejledning Klinisk undervisning Timer/studenterstyret undervisning: Egen og fælles studietid Problemorienteret projektarbejde Formidling Forberedelse Sparring i studiegrupper Læringsmål Spørgsmål svar via IT forelæsning dialogbaseret undervisning problemorienteret projektarbejde vejledning feedback klinisk undervisning, vejledning i klinisk undervisning eksamen -intern litteratursøgning Deltagelse af: Underviser & Studerende spørgsmål/svar via IT vidensdeling på uddannelsen formidling i praksis workshop åben rådgivning formulering af individuelle læringsmål evaluering Kategori 1 Deltagelse af underviser og studerende Initieret af underviser 190 timer Kategori 4 Deltagelse af underviser og studerende Initieret af studerende 17 timer Initieret af: Underviser Initieret af: Studerende Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser 109 timer Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende 104 timer problemorienteret projektarbejde sparringsgrupper fælles og individuel studietid forberedelse til undervisning, studieopgaver, formidling og eksamen udviklingsarbejde i klinisk undervisning evaluering af udviklingstiltag i praksis Deltagelse af: Studerende egen forberedelse til undervisning, klinisk undervisning og eksamen kontakt til praksis sparringsgrupper litteratursøgning 3

6 For nærmere uddybning af tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter henvises til studieplan for modul 12. Obligatoriske delaktiviteter i modul 12 Se særskilte retningslinjer for praksisudvikling i modul 12. Modulprøve Se retningslinjer for intern prøve modul 12. Bedømmelse Ergoterapi på modul 12 bedømmes ved en individuel teoretisk intern prøve. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7 trins-skalaen. 4

7 Retningslinjer for Praksisudvikling modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi og klinisk undervisning VI (se Mål for læringsudbytte s. 1-2). Tidsperiode for praksisudviklingsforløb Strækker sig over hele modul 12, både den teoretiske og kliniske undervisning. Praktisk tilrettelæggelse Der dannes sparringsgrupper på 3-5 studerende ved introduktion til modul 12. Sparringsgruppen fungerer i hele modul 12. Sparringsgruppen afstemmer forventninger og fremgangsmåde for sparring. I løbet af den kliniske undervisningsperiode kan sparring ske ved, at gruppen fx mødes via chat-forum på Fronter eller facebook. Efter klinisk undervisning arbejdes der fortsat individuelt med praksisudvikling, med mulighed for møder i sparringsgruppe, brug af åben rådgivning og vejledning. I den kliniske undervisning arbejdes der individuelt med praksisudvikling efter aftale med det kliniske undervisningssted. Den studerende udarbejder i den kliniske undervisning en samarbejdsaftale med den kliniske underviser/udviklingsterapeut for praksisudvikling (se undervisningsplan for klinisk undervisning). Formidling til det kliniske undervisningssted i den 2. kliniske undervisningsperiode forberedes individuelt, med input fra sparringsgruppe og relevante personer i klinisk undervisning. Til vidensdeling på uddannelsen udarbejder den studerende en poster, som kan forberedes i samarbejde med sparringsgruppen. Posteren kan også anvendes ved formidling i den kliniske undervisning. A) Introduktion Forløbet for praksisudvikling introduceres ved modulstart. Sparringsgrupperne udarbejder samarbejdsaftale om sparring i modul 12. ( Se udleveret Samarbejdsaftale i opgavegrupper ). Den enkelte studerende formulerer personlige læringsmål i den individuelle studieplan (faglige, sociale samt lærings- og udviklingsmål) til: 1. praksisudviklingsforløbet 2. den kliniske undervisning Læringsmål til den kliniske undervisning tages op i forbindelse med klinisk undervisning (se individuel studieplan). Læringsmål til praksisudviklingsforløbet indgår som en del af den interne prøve. B) Arbejde med og struktur for praksisudvikling, som er opdelt i to delopgaver Delopgave 2 Indeholder Problembaggrund Problemformulering Metode 5

8 Resultater Diskussion Konklusion Delopgave 3 Indeholder Perspektivering Implementeringsplan/handleplan Formidling Evaluering Refleksion over personlige læringsmål for praksisudviklingsforløbet (Se nærmere retningslinjer for intern modulprøve). (Praksisudviklingsarbejdet skal ses i samspil med: Undervisningsplan for klinisk undervisning) Delopgave 2 Problemorienteret projekt Problembaggrund I problembaggrund begrundes og afgrænses et problemfelt for praksisudvikling. Problemfeltet udvælges i samarbejde med klinisk underviser/udviklingsterapeut tidligt i første periode af det kliniske undervisningsforløb. Det skal fremgå, af hvem og hvordan problemfeltet er valgt samt dets relevans og originalitet for praksis - med udgangspunkt og begrundelse i praksisforskningstilgang. Problembaggrunden argumenteres og dokumenteres ud fra tilgængelig praksisforskning og udviklingsviden, der er relevant i forhold til problemfeltet. Der udarbejdes en litteratursøgningsprofil (vedlægges som bilag). Problemformulering Den studerende opstiller efterfølgende en eller flere problemformuleringer. Der formuleres målsætning (formål, mål og succeskriterier) for nyt udviklingstiltag. Metode Der argumenteres teoretisk i opgaven for aktivitets- og milepælsplan for hele modul 12 og interessentanalyse (begge dele vedlægges som bilag). Der redegøres og begrundes teoretisk for den/de videnskabsteoretiske tilgange samt fremgangsmåder for dataindsamlingsmetoder og evt. brug af innovative metoder. Det benævnes, hvilke teorier/modeller der anvendes i diskussion af de vigtigste resultater i praksisudviklingen. Resultater Resultaterne fra dataindsamlingen præsenteres systematisk. Diskussion De vigtigste resultater til besvarelse af problemformuleringen diskuteres og argumenteres ud fra valgte og relevante teorier/modeller samt forskningsartikler. Konklusion Konklusion på problemformuleringen. 6

9 Delopgave 3 Perspektivering Der reflekteres over konklusionens relevans samt innovative tiltag m.h.t. anvendelse generelt samfundsmæssigt og ergoterapifagligt i relation til teori om kvalitetsudvikling. Formidling: Teoretisk begrundelse for metodisk fremgangsmåde i formidling i den kliniske undervisning. Implementeringstiltag På baggrund af diskussion og dialog med praksis udarbejdes relevante og robuste forslag til handlingstiltag og implementeringstiltag, som det kliniske undervisningssted kan arbejde videre med. Begrundelse for implementeringsmetoder. Evaluering Fremgangsmåde og metodisk tilgang til evalueringen af udviklingsprojektet beskrives og begrundes teoretisk. Selvevaluering Ud fra individuel studieplan i forhold til praksisudviklingsforløb. Aflevering af delopgaver 2 og 3 til intern prøve 2. delopgave afleveres før 2. kliniske undervisningsperiode (se studieplan + retningslinjer for interne prøver). 3. delopgave afleveres ved afslutning på modulet (se studieplan + retningslinjer for interne prøver). Ved henvisning til kilder og litteratur anvendes Harvard-systemet. To mundtlige formidlinger: 1. På klinisk undervisningssted i forbindelse med 2. kliniske undervisningsperiode (se undervisningsplan for Klinisk undervisning) 2. Mundtlig vidensdeling på uddannelsen præsenteres ved en posterudstilling. De studerende sørger for organisering af posterudstillingen med indretning af rummet, kaffe m.v. Den enkelte studerende går i dialog og præsenterer sin poster for interesserede deltagere. Deltagerne og vejledere har mulighed for at spørge ind til præsentationen. Deltagelse ved vidensdeling på Ergoterapeutuddannelsen Studerende fra holdet, ledere og ergoterapeuter fra praksis, modul 10-studerende, evt. nogle undervisere fra uddannelsen. Studerende er ansvarlige for invitation af de kliniske undervisningssteder om at deltage samt den praktiske organisering af dagen ud fra rammer sat af uddannelsen. Posterne præsenteres på Blangstedgaardsvej. Vejledning og åben rådgivning I den teoretiske undervisning tilbydes vejledning samt åben rådgivning og i den kliniske undervisning vejledning til arbejdet med praksisudvikling. Sammenhæng med intern prøve Se retningslinjer for intern prøve modul 12. 7

10 Studieplan klinisk undervisning - modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 at den studerende har bestået ekstern og intern eksamen modul 1-9 viden, færdigheder og kompetencer opnået inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul 1 11 den studerende har selv fundet, etableret aftale med samt beskrevet et klinisk undervisningssted, som er godkendt af Ergoterapeutuddannelsens praksiskoordinator ud fra retningslinjer udmeldt i modul 10 ved introduktion til klinisk undervisning modul 12 Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 12 første periode 4 uger og 2 dage Den studerende kan: Viden redegøre for stedets ledelse i relation til de ergoterapeutiske arbejdsopgaver Færdigheder dokumentere egen ergoterapeutisk intervention ifølge stedets dokumentationspraksis udvælge, forklare, begrunde og dokumentere de aktiviteter, som den studerende anvender i relation til konkrete klienter udvælge og indhente information samt reflektere over ledelse i relation til ergoterapeutiske arbejdsopgaver på det kliniske undervisningssted. Dette gøres med relevante fremgangsmåder ift. det kliniske undervisningssted udvælge, indhente og tilegne sig viden om metoder til organisering i relation til ergoterapifaglige ydelser, som anvendes på det kliniske undervisningssted indhente, forklare, begrunde metoder til kvalitetsudvikling, som anvendes på det kliniske undervisningssted Kompetencer fastsætte og prioritere ergoterapeutisk indsats i forhold til borgeren og de institutionelle rammer og ressourcer (f.eks. tidsrammer, forløbsbeskrivelser, kliniske retningslinjer, sikkerhedsretningslinjer) mestre, reflektere over og forholde sig kritisk til terapeutisk rolle, faglig formåen og holdninger i egen fagudøvelse på det kliniske undervisningssted analysere og vurdere egen terapeutiske rolle i relation til placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver kombinere og diskutere ergoterapeutisk paradigme relateret til rolle, faglig formåen og holdninger i relation til klientarbejde og udviklingsprojekt formulere og begrunde brugen af kvalitetsudvikling i relation til udvikling af nye tiltag i den konkrete kliniske praksis tilpasse og argumentere for tilgangen i udvikling af nye tiltag og forandringer i eget udviklingsprojekt 8

11 vælge og anvende en systematisk fremgangsmåde ved udvikling af nye tiltag i den konkrete praksis formulere og reflektere over ideer, der kan bidrage til udvikling af tiltag i praksis, der kan forbedre og udvikle forståelsen af de anvendte aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet for stedets klienter evaluere mestring af egen faglig formåen, som demonstrerer progression i læring ud fra egne læringsmål i relation til klinisk undervisning Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 12 anden periode 2 dage Den studerende kan: Viden redegøre og argumentere for anvendte metoder i en konkret formidlingssituation Færdigheder udvælge og anvende relevante metoder til formidling i relation til eget udviklingsprojekt Kompetencer formidle og argumentere teoretisk for brugen af kvalitetsudvikling i relation til udvikling af nye tiltag i den konkrete kliniske praksis argumentere ud fra praksis -, udviklings- og forskningsbaseret viden for egen udvikling af nye tiltag i den konkrete praksis formulere og diskutere innovative og iværksættende strategier i forhold til udvikling og forbedring af den ergoterapeutiske praksis formidle og diskutere ideer til implementeringstiltag udvælge, formidle og diskutere metoder til evaluering af målsætning for udvikling af nye tiltag redegøre og argumentere for egen rolle i relation til udviklingstiltag i eget udviklingsprojekt i den konkrete ergoterapeutiske praksis reflektere over og forholde sig kritisk til egen rolle, faglig formåen og holdninger ved formidling på det kliniske undervisningssted evaluere mestring af egen faglig formåen, som demonstrerer progression i læring ud fra egne læringsmål i relation til udvikling af nye tiltag Overordnet struktur og indhold i den kliniske undervisning I den første kliniske undervisningsperiode arbejder den studerende med: ergoterapeutisk intervention i relation til klienter/målgruppe på det kliniske undervisningssted kvalitetsudvikling, ledelse, organisering og dokumentation i relation til det ergoterapeutiske arbejde et individuelt praksisudviklingsprojekt, som strækker sig over hele modul 12 - både den teoretiske undervisning før & efter samt løbende i den kliniske undervisning første periode I den anden kliniske undervisningsperiode arbejder den studerende med: formidling, diskussion og overdragelse af de udarbejdede forslag til udviklingstiltag 9

12 I relation til individuelt praksisudviklingsprojekt Før klinisk undervisning: Teori undervisning og studietid. Den studerende kontakter det kliniske undervisningssted for at afklare stedets foreløbige interesser, ønsker og forventninger ift. praksisudviklingsprojektet. Den studerende overvejer egne interesser og ideer om udviklingsmuligheder ud fra sit foreløbige kendskab til det kliniske undervisningssted. I første kliniske undervisningsperiode: Et konkret udviklingsområde afklares og vælges i samarbejde mellem det kliniske undervisningssted og den studerende. Den studerende igangsætter afklaring, dataindsamling, evt. afprøvninger o.a. med relevans for udviklingsprojektet ifølge indgåede aftaler på det kliniske undervisningssted. Den studerende udarbejder delopgave 1 til modulprøven (kvalitetsudvikling, ledelse og organisering på det kliniske undervisningssted). Delopgaven afleveres første hverdag efter 1. kliniske undervisningsforløb. Opgaven udarbejdes udenfor den kliniske undervisning og uden vejledning. Hvis den studerende påbegynder udarbejdelse af den skriftlige delopgave 2, udføres dette udenfor den kliniske undervisning og uden vejledning. I perioden mellem de kliniske undervisningsperioder: Teori, undervisning og studietid. Den studerende arbejder videre med praksisudviklingsprojektet. Den studerende udarbejder delopgave 2 til modulprøven. Delopgaven afleveres sidste hverdag i teoriforløbet. Den studerende udarbejder poster til Vidensdeling. I anden kliniske undervisningsperiode: Den studerende formidler og sikrer diskussion af praksisudviklingsprojektet. Den studerende overdrager sine forslag til udviklingstiltag til det kliniske undervisningssted ifølge aftaler indgået i første kliniske undervisningsperiode. Efter afsluttet klinisk undervisning: Vidensdeling, studietid og modulprøve. Alle studerende præsenterer og diskuterer eget udviklingsprojekt med inddragelse af en poster ved Vidensdeling. Det kliniske undervisningssted modtager en skriftlig invitation til deltagelse ved vidensdeling. Den studerende udarbejder delopgave 3 til modulprøven. Delopgaven afleveres onsdag i sidste uge af modul 12. Vejledning overordnet Der gives løbende vejledning, som retter sig mod: balance mellem de forskellige opgaver 10

13 den studerendes terapeutrolle, faglighed og refleksioner over valg og brug af aktiviteter samt disses indflydelse på klientens sundhed og livskvalitet. Krav og støtte tilpasses bl.a. ud fra om den studerende har erfaring med områdets klientarbejde, kompleksitet i organisationen og udviklingsprojektet (f.eks. involverede parter, omfang og afgrænsning af opgaver) den studerendes planlægning, udførelse og refleksion over den ergoterapeutiske intervention den studerendes arbejde med at opsøge personer og indgå aftaler i udviklingsarbejdet opfølgning på diskussioner med nøglepersoner den studerendes arbejde med mål for de kliniske undervisningsforløb Den studerende har ansvar for: at arbejde med og reflektere over egne terapeutiske kompetencer at indgå aktivt i arbejdet på det kliniske undervisningssted og arbejde med at opfylde egne personlige læringsmål samt læringsmålene i studieplanen for den kliniske undervisning at fungere som projektleder for udviklingsprojektet i samspil med klinisk underviser, nøglepersoner og øvrige, som indgår i udviklingsprojektet at være opsøgende i forhold til at få vejledning, være forberedt til vejledning samt at deltage i og anvende vejledningen og den undervisning, som eventuelt planlægges på det kliniske undervisningssted Indhold i den kliniske undervisning - første periode (4 uger & 2 dage) Ved start Introduktion til det kliniske undervisningssteds ansvarsområde med fokus på målgrupper, afgrænsning af det ergoterapeutiske ansvarsområde, præsentation af samarbejdspartnere, organisering, ledelse, dokumentation og udviklingspolitik Gennemgang af studieplan for klinisk undervisning. Den kliniske underviser tydeliggør mulighederne for den studerendes arbejde med læringsmål, og hvordan klientarbejde, arbejde med ledelse, organisering og kvalitetsudvikling samt udviklingsprojekt kan fordeles, så den studerende kan arbejde med målsætningerne inden for alle 3 områder. F.eks. hvordan det selvstændige klientarbejde er muligt, eller hvordan den studerende kan få informationer om ledelsesarbejdet Den studerendes individuelle studieplan og forventninger drøftes i fællesskab. Der udarbejdes et individuelt studieforløb for den studerende. Den kliniske underviser har det overordnede ansvar for den intervention, som udføres af den studerende I forløbet Klientarbejde I samarbejde med den kliniske underviser udvælges det klientarbejde og relaterede opgaver, som den studerende kan udføre og indgå i. Organisering og samarbejdspartnere aftales Den studerende vælger, prioriterer, planlægger og udøver ergoterapeutisk intervention inden for rammerne på det kliniske undervisningssted samt udfører relaterede opgaver og dokumentation Den studerende anvender stedets dokumentationsredskaber og undersøger baggrund for stedets valg af redskaber og anvendelse Den studerende redegør for og forholder sig kritisk til egen ergoterapeutisk indsats. Derudover reflekterer den studerende over, hvilke andre muligheder der er ift. organisering af denne 11

14 ergoterapeutiske indsats Dette gøres i samspil med den kliniske underviser eller anden nøgleperson Den studerende redegør for det kliniske undervisningssteds muligheder for at løse en udvalgt ergoterapeutisk opgave, herunder brug af aktivitet. Derudover reflekterer den studerende over muligheder for løsning af stedets ergoterapeutiske opgaver ift. f.eks. rammer og evidens / best practice Ledelse, organisering og dokumentation Den studerende indhenter informationer om brug af og tilgang til kvalitetsudvikling (inkl. dokumentation), ledelse og organisering på det kliniske undervisningssted Den studerende kan indhente information og opnå forståelse for de ovenstående områder på mange måder, afhængig af mulighederne på det enkelte kliniske undervisningssted. F.eks.: o I samarbejde med klinisk underviser og leder tilrettelægges opgaver, som den studerende indgår i o Den studerende følger lederen i relevante møder og opgaveløsning og sætter sig ind i ledelsesopgaver, organisations- og ledelsesstruktur på stedet o Den studerende udfører udvalgte arbejdsopgaver knyttet til institutionens/afdelingens drift og virke, f.eks. undervisning, mødeafvikling, telefonvagt med ergoterapeutisk relevans o Den studerende søger informationer om rammerne for arbejdet på det kliniske undervisningssted, f.eks. visioner og målsætninger for det kliniske undervisningssted og den organisation, som stedet evt. er en del af Praksisudvikling Påbegyndes i starten af første kliniske undervisningsperiode. Valg af udviklingsområde og aftaler omkring udviklingsprojekt og formidling: Den studerende vælger i samarbejde med den kliniske underviser et udviklingsområde med relevans for det kliniske undervisningssted og for den studerendes læring Den studerende afklarer mulige målgrupper og nøglepersoner med den kliniske underviser Den studerende opstiller en eller flere problemformuleringer, som diskuteres og afgrænses i samarbejde med den kliniske underviser. Problemformuleringen kan have et ergoterapeutisk fokus eller et tværfagligt fokus, som er relateret til ergoterapi Vejledning og diskussion vedr. udvælgelse af udviklingsområde og fokus i problemformulering har et omfang af ca. 2 timer. Den kliniske underviser afklarer i samarbejde med ledelse, nøglepersoner og den studerende konkrete muligheder for: Indhentning af informationer og data til udviklingsarbejdet Indhentning af praksisstedets erfaringer generelt med udviklingsarbejde Diskussion af ideer for implementering af det valgte udviklingstiltag, ud fra stedets generelle erfaringer med udviklingsarbejde Konkrete aftaler om afvikling af anden periode af klinisk undervisning (2 dage) 12

15 Den studerende og den kliniske underviser aftaler rammer for formidling af opgaven, som skal afvikles i den anden kliniske undervisningsperiode. Aftalen omfatter bl.a. målgruppe, formidlingsdato, tid og nøglepersoner samt tidsramme for sparring mm. Nøglepersoner er f.eks. klinisk underviser, leder, udviklingsterapeut, ergoterapeut inden for det udvalgte område. Samarbejdsaftale Den studerende beskriver ovenstående aftaler i en samarbejdsaftale, som underskrives af begge parter. (Se Bilag 2 - Samarbejdsaftale). Den kliniske underviser skriver under på, at samarbejdsaftalen er udarbejdet på forudsætningsdokumentet (Bilag 1). Den studerende følger de indgåede aftaler ved planlægning, indsamling af relevante data og dokumenter fra det kliniske undervisningssted samt ved udførelse af andre relevante handlinger i relation til udviklingsprojektet. Den kliniske underviser eller nøgleperson og den studerende diskuterer den studerendes planlægning og gennemførelse, bl.a. for at afklare forskelle i forståelsen af udviklingsområdet og rammerne for udviklingsarbejdet på det kliniske undervisningssted (ca. 2 timer). Ved afslutning Evaluering af den studerendes kliniske undervisningsforløb ift. det aftalte individuelle studieforløb og individuel studieplan i relation til klientarbejdet Der følges op på aftaler vedrørende formidling, anden overdragelse og afrunding af udviklingsprojektet Indhold i den kliniske undervisning - anden periode (2 dage) Den studerende formidler sit udviklingsforslag til den aftalte målgruppe Diskussion af, feedback på og overdragelse af den studerendes forslag til kvalitetsudvikling og implementeringstiltag til nøglepersoner, der er involveret i det udvalgte udviklingsområde Indhentning af supplerende informationer ud fra studerendes behov og mulighederne på det aktuelle tidspunkt Evaluering af læringsmål i den studerendes individuelle studieplan for udvikling af praksis Formidling af den studerendes forslag til udviklingstiltag på det kliniske undervisningssted Den studerende tilpasser formidlingen til bl.a. målgruppe og rammer. Formidlingen skal indeholde: Præsentation af begrundet forslag til udvikling af og udviklingstiltag for det valgte område. I begrundelser inddrages praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden Oplæg til diskussion af forslag til videre udvikling og implementering (herunder ledelsesmæssig forankring) Vejledningen før formidlingen vedrører de praktiske forhold og sparring ift., hvordan den studerende kan arbejde med sine faglige læringsbehov i forbindelse med formidlingen. Vejledningen har et omfang af ca. ½ time. 13

16 Vejledningen efter formidlingen vedrører den studerendes refleksioner over den afviklede formidling: tilrettelæggelse og form indhold inkl. forslag til implementering diskussion og feedback, der fremkom i forbindelse med formidlingen den studerendes læringsbehov i relation til formidling Vejledningen har et omfang af ca. ½-1 time. Overdragelse af den studerendes forslag til udviklingstiltag på det kliniske undervisningssted Den studerende overdrager relevante beskrivelser og materialer til klinisk underviser, leder, udviklingsterapeut eller anden nøgleperson, aftalt i første kliniske undervisningsperiode. Den studerende videregiver øvrige relevante forhold, som ikke kunne indeholdes i formidlingen. Vejledning består i, at den kliniske underviser og den studerende diskuterer den studerendes overvejelser vedr. overdragelsen før afvikling. Vejledningen har et omfang af ca. ½ time. Formelle rammer for den kliniske undervisning Den kliniske undervisning strækker sig over 2 perioder på henholdsvis 4 uger & 2 dage og 2 dage svarende til 6,5 ECTS point. Ergoterapistudiet er et fuldtidsstudie svarende til 42 timer pr. uge. Den studerende skal minimum være på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge. Den studerende følger arbejdsstedets arbejdstid, herunder ferier og fridage. Arket Forudsætninger for modulprøve Modul 12 (Bilag 1) attesteres af den kliniske underviser sidste dag i anden kliniske undervisningsperiode. Den studerende afleverer det underskrevne dokument i afleveringsmappe på Fronter samtidig med delopgave 3. (Se formelle krav i retningslinjer for intern prøve). Konsekvensen af fravær på grund af sygdom/graviditet udover 2 arbejdsdage i den kliniske undervisning modul 12 aftales nærmere mellem den studerende, Ergoterapeutuddannelsen og det kliniske undervisningssted. Det aftalte godkendes af uddannelseschefen på Ergoterapeutuddannelsen. Bedømmelse Den studerendes deltagelse i klinisk undervisning og dokumentation heraf indgår som forudsætninger for den interne prøve modul 12, som er en intern skriftlig prøve afholdt på uddannelsen. 14

17 Retningslinjer for intern prøve modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI Iflg. bekendtgørelse nr. 832 af 13. august 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi under Undervisningsministeriet skal prøven være bestået før bacheloreksamen. Desuden henvises til bekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Forudsætning for den individuelle interne modulprøve Aflevering af Forudsætninger for modulprøve Modul 12 fra den kliniske undervisning (se retningslinjer for klinisk undervisning og retningslinjer for praksisudvikling i modul 12). Samt poster med præsentation ved vidensdeling på uddannelsen. Fremlæggelse af dokumentation for deltagelse i den kliniske undervisning i relation til retningslinjer. Tilmelding til prøven Begyndelse på modul 12 er samtidig tilmelding til den tilhørende prøve. Ved tilmelding bruges en prøvegang, jf. 6, stk. 3 i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel. Den interne prøves placering og udstrækning Modulprøven består af 3 skriftlige delopgaver, som afleveres løbende i modulet (se studieplan) Delopgave 1 er placeret i 1. kliniske undervisningsperiode og afleveres første hverdag efter 1. kliniske undervisningsforløb Delopgave 2 er placeret i 1. kliniske undervisningsperiode og teoriugerne mellem 1. og 2. kliniske undervisning og afleveres sidste hverdag i 2. teoriforløb Delopgave 3 er placeret efter 2. kliniske undervisningsperiode og afleveres onsdag i sidste uge af modul 12 Den interne prøve Delopgave 1 Omfatter refleksion og teoretisk begrundelse for brugen af og tilgangen til kvalitetsudvikling, ledelse og organisering i relation til de ergoterapeutiske ydelser på det kliniske undervisningssted. Det vurderes og underbygges med den teori, der undervises på modul 12. I opgaven kan der også inddrages og suppleres med anden litteratur og teori fra de tidligere moduler i opgaven. Delopgave 2 Består af enten a eller b: (se nærmere i indholdsbeskrivelsen i retningslinjer for Praksisudvikling) Indeholder ved brug af Problembaseret projekt: Problembaggrund, Problemformulering, Metode, Resultater, Diskussion og Konklusion. 15

18 Delopgave 3 (Se nærmere i indholdsbeskrivelsen i retningslinjer for Praksisudvikling). Består af: Perspektivering, formidling, implementeringstiltag/handleplan, evaluering samt refleksion over personlige læringsmål for praksisudviklingsforløbet. Bedømmelsesgrundlag Den skriftlige interne prøve dækker de fag og pensum, som er angivet i studieplan for modul 12. Delopgave 1 tæller 25 % af den samlede karakter Delopgave 2 tæller 50 % af den samlede karakter Delopgave 3 tæller 25 % af den samlede karakter Bedømmelsesgrundlag er Mål for læringsudbytte beskrevet i studieaktiviteter for modul 12, s Der gives en samlet karakter for alle tre opgaver. Litteraturliste og referencer Ved henvisning til kilder og litteratur anvendes Harvard-systemet. Bilag Bilagene er nummereret særskilt med egen forside. Delopgave 2 bilag: Søgeprofil med oplysninger om hvilke databaser, emner og søgeord, der er indgået i søgningen, samt hvilke artikler der er anvendt Projektplan i form af aktivitets- og milepælsplan (indgår i bedømmelsen) Interessentanalyse (indgår i bedømmelsen) Delopgave 3 - bilag: Kopi/billede i A4-format af Poster fra vidensdeling Feedback Der gives skriftlig feedback på delopgave 2 og implementeringstiltag i opgave 3. 16

19 Formelle krav til de skriftlige rapporter Praksisudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI delopgaver 1, 2 og 3 De skriftlige delopgaver i modul 12 udarbejdes individuelt. Forside på alle tre delopgaver skal påføres eksamensnummer, måned, årstal, hold, antal anslag, modulets titel: Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI og evt. en titel samt delopgavenummer. Nederst i venstre hjørne skrives: "Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Ergoterapeutuddannelsen under University College Lillebælt, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side og er således udtryk for de studerendes egne synspunkter." Nederst i højre hjørne skrives: Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med den/de studerendes tilladelse. Jvf. bekendtgørelse af lov nr. 202 af 27. februar 2010 om ophavsret og bekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012 om prøver og eksamener i erhvervsrettede videregående uddannelser. Må opgaven udlånes, påføres: Tilladelse til udlån. Omfang af delopgaverne Delopgave 1: max anslag Delopgave 2: max anslag Delopgave 3: max anslag For alle opgaver er det incl. mellemrum og excl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Opgaverne skal anonymiseres, med mindre andet er aftalt med det kliniske undervisningssted, hvilket skal fremgå tydeligt. De skriftlige opgaver afleveres løbende i mappen opgaveaflevering tilhørende delopgaven på Fronter. I mappen opgaveaflevering udfyldes ligeledes tro og love erklæring, hvor den studerende med sin accept bekræfter, at opgaven er udfærdiget uden brug af uretmæssig hjælp, samt at der ikke er brugt for mange anslag i forhold til retningslinjerne for opgaven. Derudover skal den studerende aflevere underskrevet dokument forudsætning for modulprøve modul 12, som findes i modulbeskrivelse for modul 12. Der er oprettet en mappe til dette dokument. Afleveringsdatoer for de skriftlige delopgaver oplyses de studerende ved introduktion til modulprøven. Afleveringsdato og tidspunkt skal overholdes. Delopgaverne vil ikke blive videregivet til eksaminator og bedømmelse, hvis ovennævnte ikke er overholdt. Dermed er prøven ikke bestået. Bedømmelse Den interne prøve modul 12 bedømmes ud fra 7-trins-skalaen. Reeksamination: Der henvises til retningslinjer for afholdelse af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 17

20 BILAG 1 Forudsætninger for modulprøve - modul 12 Dokumentation af den studerendes udarbejdelse af samarbejdsaftale og deltagelse i klinisk undervisning på modul 12 Studerende, navn: Hold: Klinisk undervisningssted: Klinisk underviser: Forudsætning for intern prøve - modul 12 Attesteret af klinisk underviser Første kliniske undervisningsperiode - 4 uger og 2 dage Samarbejdsaftale vedrørende udviklingsområde og fokus er udarbejdet og nedskrevet af den studerende samt underskrevet af studerende og aftalepartner på det kliniske undervisningssted Dokumentation for deltagelse i klinisk undervisning Første periode 4 uger og 2 dage Udført dato: Underskrift: Fremmøde antal dage: Fravær antal dage: Dato: Underskrift: Anden kliniske undervisningsperiode - 4 dage Formidling og diskussion af udviklingsforslag Udført dato: Underskrift: Dokumentation for deltagelse i klinisk undervisning Anden periode 2 dage Fremmøde antal dage: Fravær antal dage: Dato: Underskrift: Det er en forudsætning for at gå til modul 12 prøve, at denne formular er underskrevet af klinisk underviser. Den studerende er ansvarlig for, at det underskrevne dokument er afleveret elektronisk sammen med eksamensopgaven. Dokumentet scannes ind og lægges som særskilt dokument i afleveringsmappen i Fronter. 18

21 BILAG 2 Samarbejdsaftale mellem klinisk undervisningssted og studerende - klinisk undervisning modul 12 Klinisk undervisningssted: Klinisk underviser: Studerende (navn og hold): 1. Mål 2. Opgavens art Emne / problemstilling for praksisudvikling: Aftaler om hvor praksisudviklingen skal afvikles og finde sted: 3. Målgruppe for praksisudvikling Primær målgruppe: Sekundær målgruppe: 4. Hoved- / medaktør 5. Ansvarsfordeling 6. Aktørernes faglige og personlige interesser i praksisudviklingsproces og -produkt 7. Organisering og tidsplan for praksisudvikling 8. Aftale om tidspunkt og sted for formidling ved 2. kliniske undervisningsperiode 9. Evt. andre aftaler som ikke er dækket af ovenstående Dato Dato Underskrift Ansvarlig for den kliniske undervisning Underskrift Studerende Udarbejdet af Ergoterapeutuddannelsen, UCL. 19

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning VI

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning VI Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning VI September 2014 1 Studieaktiviteter for modul 12 Forudsætninger for modulet Forudsætning

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse August 2014 Indholdsfortegnelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Modul 12. Hold ERG510. Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI

Modul 12. Hold ERG510. Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI Modul 12 Hold ERG510 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning VI April 2013 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 12... 1 Undervisningsplan for ergoterapi

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513. Mandag

Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513. Mandag Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513 Mandag 18.4.2016 Til stede og præsentation af de kliniske undervisningssteder. Fra de kliniske

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Hold ERG 510 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning

Læs mere

Modul 12. Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI

Modul 12. Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI Modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning VI April 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 12... 1 Retningslinjer for Praksisudvikling.... 3 Undervisningsplan

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Modul 12. Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI

Modul 12. Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI Modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning VI ovember 2011 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 12... 1 Undervisningsplan for ergoterapi modul 12...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modul 12. Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI

Modul 12. Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI Modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning VI April 2011 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 12... 1 Undervisningsplan for ergoterapi modul 12...

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Januar 2015 Udarbejdet af Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2013 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået følgende

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 15: Bachelorforløb. Hold 3K studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Bachelorforløb 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2012 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 6, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 15: Udvikling af praksis og profession

Modul 15: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 15: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 15 - Januar 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Kristendom,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 3 Studieaktivitetsmodel... 8 Studieopgave 1... 10 Studieopgave

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse 11-05-2016 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

6. semester overgangsordning Ledelse, organisation, dokumentation, kvalitetsudvikling

6. semester overgangsordning Ledelse, organisation, dokumentation, kvalitetsudvikling OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 6. semester overgangsordning Ledelse, organisation, dokumentation, kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen i Odense Efterår 2017 6. semester overgangsordning Ledelse,

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114 Studieaktiviteter for modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss en Erg114 06-01-2016 Indholdsfortegnelse!Uventet afslutning på formel Studieaktivitetsmodel... 2 Studieplan klinisk

Læs mere

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Modul 9. kompleks praksis

Modul 9. kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis August 2014 0 Studieaktiviteter for modul 9 Forudsætninger for modulet Forudsætning for opstart på modulet er at den studerende har bestået

Læs mere