ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr Arsrapp ort 2A10-{ regnskabsir

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir"

Transkript

1 ATRVV RnneVarmeArS SandemandweJ 1A 37 Rnne Tlt Fax ti E-mall: rwrw.dk lt,lvw: CVR: Danske Bank: n Rnne Varme AJS CVR nr Arsrapp rt 2A1-{ 1 2. regnskabsir Fremlagt g gdkendt pi selskabets rd inare generalf rsamling den , Sm dirigent:

2 INDHOLD Side Selskabsplysninger Ledelsens p6tegning Revisinspdtegning Ledelsesberetning Hved- g ngletal Anvendt regnskabspraksis Resultatpgarelse 1. maj april211 Bafance pr. 3. april211 Pengestrmspgrelse Nter

3 SELSKABSOPLYSNINGER Rsnne Varme A/S. Sandemandsvej 1 A, 37 Rsnne Telefn Telefax Hjemmeside CVR nr. Stittet Hjemsted 5691 UU 5691 A1U rwrw.dk Rnne Bestyrelse I nglf Lind-,Hlm (frmand) Leif Brun Hansen (nastfrmand) Kai Platz Hans Mikkelsen Ebbe Frank Sven Erik Pedersen Kim Farce (medarbejdenepresentant) Direktin Direktr Erik Steen Andersen Revisr Ranne Revisin Bank Danske Bank A/S Generalfrsamling Ordinar generalfrsam ling afhldes den Af.

4 LEDELSENS PATEGNING Bestyrelse g direktin har dags dat behandlet g vedtaget Arsrapprten fr inkl. ledelsesberetningen fr Rnne Varme A/S. Arsrapprten er aflagt efter geldende 6rsregnskabslv. Vi anser den valgte regnskabspraksis fr hensigtsmessig, sdledes at Arsregnskabet efter vr pfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver g passiver, den finansielle stilling samt resultatet g pengestrmme. Arsrapprten indstilles til generalfrsamlingens gdkendelse. Rnne, den 24. august 211 Direktinen: Erik Steen Andersen Bestyrelse: Inglf Lind-Hlm (frmand) Leif Brun Hansen (nestfrmand) Kai Plalz Hans Mikkelsen Ebbe Frank Svend Erik Pedersen Kim Farse (meda rbej derrepresentant) 4

5 Den uafhengige revisrs pitegning Til aktinererne i Rnne Varme A/S. Vi har revideret Arsregnskabet fr Rnne Varme A/S fr regnskabs6ret 1. maj april 211, mfattende anvendt regnskabspraksis, resultatpgrelse, balance, pengestrmspgrelse g nter. Vi har endvidere revideret ledelsesberetningen. Arsregnskabet g ledelsesberetningen aflegges efter irsreg nskabslven. l-edelsens ansvar fr irsrapprten Ledelsen har ansvaret fr at udarbejde g aflegge et drsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med irsregnskabslve, g en ledelsesberetning, der indehlder en retvisende redegarelse i verensstemmelse med Arsregnskabslven. Dette ansvar mfatter udfrmning, implementering g prethldelse af interne kntrller, der er relevante fr at udarbejde g aflegge et 6rsregnskab g en ledelsesberetning uden vasentlig fejlinfrmatin, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg g anvendelse af en hensigtsmessig regnskabspraksis g udvelse af regnskabsmessige skn, sm er rimelige efter mstendighederne. Revisrs ansvar g den udfarte revisin Vres ansvar er at udtrykk en knklusin m Arsregnskabet g ledelsesberetningen pi grundlag af vres revisin. M har udfrt vres revisin i verensstemmelse med danske revisinsstandarder. Disse standarder krever, at vi lever p til etiske krav samt planlegger g udfarer revisinen med henbfik pi at pna haj grad af sikkerhed fr, at irsregnskabet g ledelsesberetningen ikke indehlder vesentlig fejlinfrmatin. En revisin mfatter handlinger fr at pna revisinsbevis fr de belb g plysninger, der er anfrt i irsregnskabet g ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhanger af revisrs vurdering, herunder vurderingen af risiken fr vesentlig fejlinfrmatin i 6rsregnskabet g ledelsesberetningen, uanset m fejlinfrmatinen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejerevisr interne kntrller, der er relevante fr selskabets udarbejdelse g afleggelse af et drsregnskab, der giver et retvisende billede g en ledelsesberetning, der indehlder en retvisende redegarelse, med henblik pa at udfrme revisinshandlinger, der er passend efter mstendighedeme, men ikke med det frmdl at udtrykke en knklusin m effektiviteten af selskabets interne kntrl. En revisin mfatter endvidere stillingtagen til, m den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, m de af ledelsen udvede regnskabsmessige skn er rimelige samt en vurdering af den samlede presentatin af 6rsregnskabet g ledelsesberetningen. Det er vr pfattelse, at det pn6ede revisinsbevis er tilstrakkeligt g egnet sm grundlag fr vr knklusin. Revisinen har ikke givet anledning tilfrbehld. Knklusin Det er vr pfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 3. april211 samt af resultatet af selskabets aktiviteter g pengestrmme fr regnskabsiret 1. maj 2UA - 3. april 211 i verensstemmelse med irsregnskabslven. Det er endvidere vres pfattelse, at ledelsesberetningen indehlder en retvisende redegarelse i verensstemmelse med irsregnskabslven. Rsnne, den 2Af Rnne Revisin Tnny Kfed Registreret revisr FRR Medlem af FSR danske revisrer Erik Hansen Registreret revisr FRR Medlem af FSR danske revisrer

6 LEDELSESBERETNING FrmAl Selskabets frmdl er at drive varmefrsyningsanleg samt at distribuere varme i verensstemmelse med den til enhver tid geldende varmefrsyningslv. Selskabet har endvidere til frmal at levere serviceydelser, der star i naturlig frbindelse med varmefrsyning. Ejerfrhld Selskabet er et aktieselskab. Samtlige aktier er ejet af RW a.m.b.a. Udviklingen i regnskabsiret Selskabet er udskilt af RW a.m.b.a. med virkningfra 1. maj 29. Det er saledes virksmhedens anden irsrapprt. Resultatet er preget af, at det har varet et 6r med et unrmalt hajt frbrug af varme. Arets resultat viser en verdekning pa tkr. Handelser efter regnskabsarets afslutning Astkraft Prduktin AlS, der leverer varme til selskabet, har en verserende sag med SKAT angaende betaling af energiafgifter vedrsrende prduktin af varme. Runne Varme A/S frer sagen pd vegne af Ostkraft Prduktin AlS. Da Zstkraft Prduktin A/S har betalt afgifterne g pkrevet dem hs Rsnne Varme AIS frventes sagen ikke at fd vesentlig negativ indflydelse fr selskabet. Den frventede udvikling i regnskabsiret De udarbejdede g vedtagne budgetter fr 2A11-12 viser et frventet nulresultat. Der er et arbejde i gang med undersgelse af mulighederne fr supplement af fiernvarme uden anvendelse af fssile brendsler. P6 grundlag af de udarbejdede langtidsbudgetter frventer vi en frtsat psitiv udvikling i de kmmende 6r. Det er planlagt, at der i labet af 6ret ptages et nyt l6n pa 4 mi. kr. til indfrielse af eksisterende l6n, der udlzber inden fr de nermeste 6r. Resultatdispnering Arets resultat fr Ranne Varme AIS tkr. freslas mdregnet i underdekning frafar 1. januar 2. Der er nu en verdekning pi tkr

7 Hved- g ngletal Hvedtal Arets nettmsatning Resultat af rdiner primer drift Resultat af finansielle pster Resultat af ekstrardinare pster Arets resultat 2A1A Balancesum lnvesteringer i materielle anlagsaktiver Egenkapital Ngletal Bruttmargin Overskudsgrad Afkastningsgrad Sliditetsgrad Fnentning af egenkapital 21,9/ 13,99/ 6,22/ 2,2V 282,6/ 19,4/ 9,17/ 3,13V 1,97/ 158,62/

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Arsrapprten fr Rnne Varme AIS er udarbejdet i henhld til Arsregnskabslvens bestemmelser fr regnskabsklasse C. RESULTATOPGORELSEN Nettmsatning Omsetning af varer g tjenesteydelser medtages pa leveringstidspunktet. Omsetningen af varme er pgjrt sm m6lt frbrug. Prduktinsmkstninger Prduktinsmkstninger indehlder mkstninger, der afhldes fr at pnd regnskabsirets nettmsatning samt afskrivninger vedrrende prduktinsanleg. Distributinsmkstn inger. Distributinsmkstningerne indehlder mkstninger, der kan henfres til distributin af varme. I psten indgdr gsd mkstninger til reparatin g vedligehldelse af ledningsnettet samt afskrivninger vedrrende netaktiver. Administratinsm kstn inger Administratinsmkstninger indehlder regnskabsirets afhldte udgifter af primer karakter til administratin, ejendmme g arealer m.v. Over- g underdakninger Selskabets drift skal i henhld til varmefrsyningslven hvile i sig selv. Det medfrer, at eventuelle under- eller verskud skal pkreves, henhldsvis tilbagefres tilfrbrugerne ved indregning i efterfalgende Ars priser. Rznne Varme A/S har vertaget en underdekning pstiet far Ar 2 fra RW a.m.b.a. Energitilsynet har p6 grund af belabet stsrrelse givet tilladelse til at denne underdekning kan afuikles ver en peride pa2 6r. Der er i 6rene efter 612 akkumuleret en verdekning, sdledes at den prindelige underdakning ved udgangen af regnskabsaret 29-1 var nedbragt til en underdakning pa tkr. g ved udgangen af regnskabsiret2l}-11 er en verdakning pd tkr. BALANCEN Materielle anlegsaktiver Materielle anlegsaktiver m6les til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller brugsverdi, hvr denne er lavere af grunde, der ikke antages at vare frbigiende. Afskrivning fretages lineert ver aktivernes frventede brugstid. De frventede brugstider er: Bygninger, vand Ledningsnet Teknik/prduktinsanleg Indvindingsanleg Biler Driftsmateriel g inventar EDB hardware/sftware 5 Ar 36r 2-25 Ar 1 Ar 6 Ar 5 Ar 3 ir Aktiver med en anskaffelsessum under 5 tkr. pr. enhed udgiftsfres i anskaffelsesdret. Anlegsaktiver vertaget i frbindelse med etableringen af selskabet indgdr til de vurderede vardier ved etableringen. Afskrivningerne flger de almindelige levetider, da der ved verdiansettelsen er taget hjde fr den allerede frlabne tid ifrhld til de prindelige anskaffelsestidspunkter.

9 Lagerbehldninger Lagerbehldninger m6les til anskaffelsespris eller nettrealisatinsverdi, hvr denne er lavere. Tilgdehavender Tilgdehavender indregnes til nminel verdi med fradrag af nedskrivninger til imadeg6else af frventede tab. Omregning af fremmed valuta Transaktiner ifremmed valuta mregnes tiltransaktinsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der pstar mellem transaktinsdagens kurs g kursen p6 betalingsdagen, indregnes i resultatpgrelsen sm en finansiel pst. Gald ifremmed valuta, sm ikke er afregnet pa balancedagen, mregnes til balancedagens valutakurs. Frskellen mellem balancedagens kurs g kursen p6 tidspunktet fr galdens pstaen indregnes i resultatpgarelsen sm en finansiel pst. Pengestrmspgrelse Pengestrmspgarelsen viser selskabets pengestramme frdelt pd drifts-, investerings- g finansieringsaktivitet fr 6ret, 6rets frskydning i likvider samt selskabets likvider ved 6rets begyndelse g slutning. Pengestrm fra driftsaktivitet Pengestramme fra driftsaktivitet pgres sm 6rets resultat reguleret fr ikke-kntante driftspster samt endring i driftskapital. Pengestrmme til investeringsaktivitet Pengestramme til investeringsaktivitet mfafter betaling i frbindelse med kzb g salg af virksmheder g aktiviteter samt kb g salg af immaterielle, materielle g finansielle anlagsaktiver. Pengestrm fra fi nansieringsaktivitet Pengestrmme fra finansieringsaktivitet mfatter endringer i stu rrelse g sammensetning af selskabets aktiekapital g mkstninger frbundet hermed samt ptagelse af l6n g afdrag pi renteberende geld. Ngletal Nagletal er beregnet i verensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerfrenings?nbefalinger g Ngletal21". De i hved- g nzgletalsversigten anfrte nagletal er beregnet saledes: Bruttmargin Overskudsgrad Aftastningsgrad Sliditetsgrad Frentning af egenkapitral Bruttresultat x 1 Nettmsetning Resultat af primer drift x 1 Nettmsetning Egenkapital ultim x 1 Passiver ialt ultim Resultat af primer drift x 1 Gennemsnitlige samlede aktiver Resultat af primer drift x'1 Gennemsnitlig investeret kapital

10 Rnne Varme A/S Resultatpgarelse 1. maj 2A1 til 3. apnl 2A11 Nte Kr Nettmsetning Prduktinsmkstninger Bruttresultat Distributinsmkstninger Administratinsmkstninger Resultat fr finansielle pster Finansielle indtagter Finansielle udgifter Resu ltat fr ekstrardinare pster Ekstrardinare pster Arets resultat fr irsreguleringer Arets ver- / underdekning Arets resultat j O s

11 Rnne Varme A/S Balance Nte AKTIVER Anlagsaktiver Materielle anlagsaktiver Grunde g bygninger Prduktinsanleg Ledningsnet Transprtmidler, inventar g EDB 3At4-211 Kr t Anlagsaktiver i alt Omsatningsaktiver Varebehldninger Varebehldninger Tilgdehavender Underdakning Debitrer Andre tilgdehavender Mellemregning RW a.m.b.a Likvide behldninger Omsetningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

12 Ranne Varme A/S Balance PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Egenkapital3, april 3t4-211 Kr. 3Al4-2A Galdsfrpligtelser Langfristede galdsfrpligtelser LAn Danske Bank L6n Kmmunekredit (Eur) Lin Kmmunekredit K rtfristede galdsfrpligtelser Overdekning Krtfristet andel af langfristet geld Leverandar- g mkstningsgeld Skyldig mms g afgifter Mellemregning RW a. m.b.a. Anden geld A Geldsfrpligtelser i alt &.678 PASSIVER I ALT Medarbejderfrhld Eventualpster Pantsetninger g sikkerhedstillelser Nartstiende parter 12

13 Rnne Varme A/S Pengestramspgrelse Overdekning Afskrivninger g andre ikke kntante bevagelser Selvfi nansiering fra driften Andringer i: Lagerbehldninger Tilgdehavender fra salg Andre tilgdehavender Leverandrgeld Skyldige mms g afgifter Anden geld Kr M Kr Pen gestrm fra driftsaktivitet fi u.421 Kab af materielle anlagsaktiver Salg af materielle anlagsaktiver Pengestrm fra investeringsaktivitet Optagelse af anlagslan Afdrag pi anlagslan u Pengestrm fra finansiering Arets pengestrm fra drift, investering g finansiering Likvid behldning prim Likvider g mellemregning, ultim '13

14 (v) t- tif l - O O ) a q u? F ( O t - t \ q ( r t+ (\I s ( 6 q t\ t N lif ( Y ) l t N ( f, ) t\ 1() (O (r) < ri F ( O r i f r (, "f r ) f- ni r.f c! r(), ( (\ q N (\I r r ) ) s f - O ) q c! q!m N O ( J!l;i r r\ A 6tu c.i a a! t\ 1() ( (r) cri l() tif F ) t l c.i tr r f c.i l a tt r ^i t- (f, ni N arif ( ( t k N cl- lg (f) (,,E gtr F, ( a d ( (9 r C\l (Y) ( r (, ri ni t \ ( r ) N cd (Y) ) F c! t* ( 9 N ' ' t c! l, r O ) r t ) c '!:i ( (Y) EE g _ 9 N (Y) ( r ct ) (\ Y ) c \ ( r ) r F * ( i F- ) ( q q F s O ) 1() (f) F- ( (9 F* ) c! a.) q N F r ( 9. s l ( ) c h q q 5- P E ge q - =7 (f) P 6 = ts TL rif ) ) F* r.f ( ( a N c.l q N r ( ) (Y) (9. f + t\ iif ( q t* ( cd t\ (Y) ) ( v (f) l{) (a tt - s ( t \ O $ 5'6 c.i. sp E'E 5<D L > \ (9 - \ '\ d c! rif r d r O C { (f) q. q ( 9 ( d (9.f (9 ( d F ( r + q N a-., EL (E c tr tr l-.: fl! CD.g tr t! l- ^g G ) ' F 'tr E {-, E O e g -' : F = O r.' z F. b E E g. Y F - ' ; r b E g. O s. q - - S P ' ' F S E 8i i# g,i 5 = r ; 4. = - s 8 9, >..! 2 L ; - - ; E P g ' E d d. = E. u t, ( t r g, P P ' E P ' t s p.9 g).p p '= '= t^ '=!sk 'F.rR S S E S +<E sp,e, 2 E E 2 E fr E E -i t E gei'e HS

15 Rnne Varme A/S Nter Nte 2 Underdakning I verdakning Underdekning prim Arets verfrsel Overdakning ultim 3 Egenkapital Aktiekapital Sald 3. april Overfart resultat, jf. resultatdispnering Sald 3. april211 Aktiekapital Aktiekapitalen er frdelt saledes: 1 aktier af nm. 5. kr. 4 Kreditinstftutter Efter 5 ir Mellem '1 g 5 dr Langfristet gald lnden fr 16r 3W4Al1 Kr ffit t u'e-' Overfart resultat I alt 5.. Tm'- -m6i Medarbeiderfrhld Selskabet lejer medarbejdere gennem mderselskabet RW a.m.b.a. g har saledes ingen ansatte. 6 Eventualpster m.v. Der er ingen vasentlige eventualpster 7 Sikkerhedsstillelser g pantsetninger Der er ikke afgivet sikkerhedsstillelser eller pantsetninger. 8 Nartstiende parter g ejerfrhld Bestemmende indflydelse RW a.m.b.a., hvedaktiner 9vrige nartstiende parter Ranne Vand A/S, tilknyttet virksmhed Transaktiner Samhandel med nertstaende parter er fregiet p6 markedsmassige vilkir eller mkstningsdekkende basis. Der har i regnskabsiret2}l}-11 varet samhandel med RW a.m.b.a. g Ranne Vand A/S. Eierfrhld Falgende aktinerer er nteret i selskabets aktinerfrtegnelse sm ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5/ al kapitalen: RW a.m.b.a., Brnhlms Reginskmmune Kncemregnskab Selskabet indgir i kncernregnskabet fr mderselskabet RW a.m.b.a., Brnhlms Reginskmmune. CVR-nr

16 Rnne Varme A/S Specifikatiner til bestyrelsen Nettmsatning: Salg af varme Afkalingsbnus Afklingsafgift Bidrag til servicerdning Fast bidrag Ovrige indtagter Nettmsetning ialt Kr Budget s Prduktinsmkstninger: Prduktinsmkstninger Afskrivn inger vedr. prduktinsanleg Prduktinsmkstninger i alt Distributinsm kstn i n ger: Ledningsnet Prduktinsudstyr g -installatiner Mdlere Transprtmidler Servicerdning g energispareaktiviteter SmAanskaffelser Tab pa debitrer Betaling af persnalemkstninger hs RW a.m.b.a. Afskrivninger vedr. distributin Distributinsmkstninger i alt U Ad min istratinsm kstn in ger: Kntrhld Reprasentatin Transprtmidler R6dgivning, branchekntingent, revisin m. m. Frsikringer Lkalemkstninger Betaling af persnalemkstninger hs RW a.m.b.a. Admin istratinsmkstn inger i alt Finansielle indtagter Finansielle udgifter Ekstrardinere pster Resultat far skat ffi

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 Baseret pa budgettal pr. 23/02 2015 saledes som disse er indarbejdet i prospekt Godkendt p9 selskabets

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund

I/S ABJERG VANDVf,RK. Arsregnskab for 2009. c/o kasserer Torben Skaaning. Falkenborgvej 40. 3600 Frederikssund o I/S ABJERG VANDVf,RK c/o kasserer Torben Skaaning Falkenborgvej 4 36 Frederikssund Arsregnskab for 29 I/S Abjerg Vandvark Den uafhangige revisors petegning Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark Pttegning

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere