GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion

2 Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument 3. ssymboler brugt i quickguiden 3 2. Generel information 4 2. Specifikationer for anlægget Anvendelse Pumpemedier 4 3. Identifikation 5 3. Typeskilt Modeltype Typenøgle 6 4. Mekanisk installation 7 4. Montering Kontrolbokspositioner Placering i varme- og brugsvandsanlæg Placering i aircondition- og koldtvandsanlæg Ændring af kontrolboksens position Isolering af pumpehuset Aircondition- og koldtvandsanlæg 8 5. Elektrisk installation 9 5. Samling af stikket Afmontering af stikket Første opstart 0 6. Betjeningspanel 6. Elementer på betjeningspanelet 6.2 Display 6.3 Lysfelter til visning af pumpeindstillingen 6.4 Lysfelt til visning af status for automatisk natsænkning 6.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning 6.6 Knap til valg af pumpeindstilling 7. Indstilling af pumpen 2 7. Pumpeindstilling for tostrengede varmeanlæg Pumpeindstilling for enstrengede varmeanlæg Pumpeindstilling for gulvvarmeanlæg Pumpeindstilling for brugsvandsanlæg Skift fra anbefalet til alternativ pumpeindstilling 3 8. ALPHAx-funktioner 4 8. Brug af automatisk natsænkning Automatisk natsænkning, virkemåde Indstilling af manuel sommertilstand Tørløbssikring ALPHA Reader Start ved højt moment Bypass-ventil Manuelt betjent bypass-ventil Automatisk bypass-ventil, termostatstyret 5 9. Idriftsætning 6 9. Før idriftsætning Udluftning af pumpen Udluftning af varmeanlæg 6 0. Pumpeindstillinger og pumpeydelse 7 0. Sammenhæng mellem pumpeindstilling og pumpeydelse 7. Fejlfinding 8 2. Tekniske data og indbygningsmål 9 2. Tekniske data Indbygningsmål, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX Installationsmål, ALPHAx A, A 2 3. Ydelseskurver Vejledning til ydelseskurver Kurvebetingelser Ydelseskurver, ALPHAx XX-40 (N) Ydelseskurver, ALPHAx XX-50 (N) Ydelseskurver, ALPHAx XX-60 (N) Ydelseskurve, ALPHAx A Ydelseskurver, ALPHAx A Ydelseskurver, ALPHAx XX-80 (N) Tilbehør Isoleringsskaller ALPHA-stik Bortskaffelse 30 Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Brugen af dette produkt kræver erfaring med og kendskab til produktet. Produktet må ikke bruges af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, medmindre disse personer er under opsyn eller oplært i at bruge produktet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn må ikke bruge eller lege med dette produkt. Dette apparat må anvendes af børn over 8 år og personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner samt personer med manglende erfaring med og kendskab til produktet, forudsat at de er under opsyn eller har fået klare instrukser vedrørende sikker brug af apparatet og forstår den dermed forbundne risiko. Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn uden opsyn. 2

3 . Symboler brugt i dette dokument. ssymboler brugt i quickguiden Forsigtig Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Hvis disse instruktioner ikke følges, er der risiko for elektrisk stød og deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller dødsfald. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Symbol Beskrivelse Brug ikke pumpen til brandfarlige væsker, såsom dieselolie og benzin. Brug ikke pumpen til aggressive væsker, såsom syre og havvand. Tøm anlægget, eller luk afspærringsventilerne på begge sider af pumpen før du afmonterer skruerne. Pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk. Placér pumpen så personer ikke uforvarende kan komme i berøring med varme overflader. Afbryd strømforsyningen før du foretager tilslutninger. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Pumpen skal forbindes til jord. Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på mindst 3 mm i alle poler. 3

4 2.3 Pumpemedier Se fig. for yderligere oplysninger om pumpemedier, advarsler og driftsbetingelser. I varmeanlæg bør vandet opfylde kravene i gængse normer for vandkvalitet i varmeanlæg, fx den tyske VDI 2035-norm. Pumpen er egnet til følgende medier: 2. Specifikationer for anlægget Rene, tyndtflydende, ikke-aggressive og ikke-eksplosive væsker uden indhold af faste bestanddele eller fibre. Kølevæsker uden indhold af mineralsk olie. Brugsvand, maks. 4 dh, maks. 65 C, maks. 70 C ved spidsbelastning. Til vand med en højere hårdhedsgrad anbefaler vi at bruge en TPE-tørløberpumpe. Blødgjort vand. Vands kinematiske viskositet er = mm2/s ( cst) ved 20 C. Hvis pumpen bruges til en væske med en højere viskositet, reduceres dens hydrauliske ydelse. 2 3 Max. 95 %RH IPX4D TM Eksempel: 50 % glykol ved 20 C giver en viskositet på ca. 0 mm2/s (0 cst) og en reduktion i pumpeydelsen på ca. 5 %. Pumpemediets viskositet skal tages i betragtning ved valg af pumpe. Brug ikke pumpen til brandfarlige væsker, såsom dieselolie og benzin. 5 Max..0 MPa (0 bar) Brug ikke pumpen til aggressive væsker, såsom syre og havvand. I brugsvandsanlæg skal medietemperaturen altid være over 50 C på grund af risiko for legionella. Anbefalet kedeltemperatur: 60 C. 6 Min./Max. 0 C / < 43 db(a) Fig. Pumpemedier, advarsler og driftsbetingelser ALPHA2/ALPHA3, herefter kaldet ALPHAx, er et komplet program af cirkulationspumper. 2.2 Anvendelse ALPHAx-cirkulationspumpen er udviklet til cirkulation af vand i varmeanlæg, brugsvandsanlæg samt aircondition- og koldtvandsanlæg. Koldtvandsanlæg er defineret som anlæg hvor omgivelsestemperaturen er højere end pumpemediets temperatur. ALPHAx er det bedste valg til følgende anlæg: gulvvarmeanlæg enstrengede anlæg tostrengede anlæg. ALPHAx er velegnet til følgende: Anlæg med konstant eller variabelt flow hvor man ønsker at kunne indstille pumpens driftspunkt optimalt. Anlæg med variabel fremløbstemperatur. Anlæg hvor man ønsker automatisk natsænkning. Afbalancering af et varmeanlæg. 4 Brug ikke tilsætningsstoffer som på nogen måde kan eller vil forstyrre pumpens funktionalitet. 4 Min./Max. +2 C / +0 TM Generel information I brugsvandsanlæg er pumpen permanent tilsluttet vandværksvandet og må derfor ikke tilsluttes med et slangesæt.

5 3. Identifikation 3. Typeskilt 3.2 Modeltype Denne monterings- og driftsinstruktion dækker model B og C. Modeltypen er angivet på emballagen og typeskiltet. Se figur 3 og 4. ALPHA AUTO ADAPT TM Fig. 3 Modeltype på emballage TM Fig. 2 Typeskilt Pos. Beskrivelse Pumpetype Mærkestrøm [A]: 2 Min.: Minimum strøm [A] Maks.: Maksimum strøm [A] 3 CE-mærke og godkendelser EEI: Energieffektivitetsindeks Del : Angiver om pumpen er testet i henhold til følgende: 4 Del 2: Selvstændigt produkt Del 3: Integreret produkt i henhold til EN 6297-:202 og EN : Spænding [V] 6 Produktnummer 7 Serienummer 8 Model 9 Oprindelsesland Indgangseffekt P [W]: 0 Min.: Minimum indgangseffekt P [W] Maks.: Maksimum indgangseffekt P [W] Maksimum anlægstryk [MPa] 2 Kapslingsklasse 3 Temperaturklasse Produktionskode: 4 Første og andet ciffer: År Tredje og fjerde ciffer: Uge 5 Frekvens [Hz] 6 QR-kode Fig. 4 Modeltype på typeskilt TM

6 Tabellen nedenfor viser ALPHAx-modellerne med indbyggede funktioner. Funktioner/egenskaber Model B 202 Model C 205 Model D Aug. 205 ALPHA3 model A Nov. 205 AUTO ADAPT Proportionaltryk Konstanttryk Konstantkurve Automatisk natsænkning Manuel sommertilstand Tørløbssikring ALPHA Reader Start ved højt moment ALPHAx XX-40 ALPHAx XX-50 ALPHAx XX-60 ALPHAx XX Typenøgle Eksempel ALPHAx N 80 Pumpetype Blank: Standardudførelse L: Udførelse med færre funktioner Nominel diameter (DN) for suge- og trykstudserne [mm] Maksimum løftehøjde [kpa] Blank: Pumpehus i støbejern A: Udlufterpumpehus N: Pumpehus af rustfrit stål Indbygningslængde [mm] 6

7 4. Mekanisk installation A B C D 4.2 Kontrolbokspositioner TM Montering Fig. 6 Kontrolbokspositioner Montér altid pumpen med vandret motoraksel. A Pumpe monteret korrekt i lodret rørledning. Se fig. 6, pos. A. Pumpe monteret korrekt i vandret rørledning. Se fig. 6, pos. B. Montér ikke pumpen med lodret motoraksel. Se fig. 6, pos. C og D. 4.3 Placering i varme- og brugsvandsanlæg Du kan placere kontrolboksen i position kl. 3, 6 og 9. Se fig. 8. C TM B Kontrolboksplaceringer, varme- og brugsvandsanlæg TM Fig. 7 Fig. 5 Montering af ALPHAx Pile på pumpehuset viser mediets strømningsretning gennem pumpen. Se fig. 5, pos. A. Se afsnit 2.2 Indbygningsmål, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX-80 eller 2.3 Installationsmål, ALPHAx A, A.. Montér de to medleverede pakninger når du monterer pumpen i rørstrengen. Se fig. 5, pos. B. 2. Montér pumpen med vandret motoraksel. Se fig. 5, pos. C. Se også afsnit 4.2 Kontrolbokspositioner. 3. Spænd fittings. 7

8 4.6 Isolering af pumpehuset 4.4 Placering i aircondition- og koldtvandsanlæg Kontrolbokspositioner, aircondition- og koldtvandsanlæg TM TM Fig. 8 Fig. 0 Isolering af pumpehuset Bemærk Begræns varmetabet fra pumpehuset og rørinstallationen. Du kan reducere varmetabet fra pumpe og rørstreng ved at isolere pumpehuset og rørstrengen med isoleringsskallerne der er leveret sammen med pumpen. Se fig Ændring af kontrolboksens position Forsigtig Isolér ikke kontrolboksen, og undlad at tildække betjeningspanelet. 4.7 Aircondition- og koldtvandsanlæg Brug også isoleringsskaller til pumper i aircondition- og koldtvandsanlæg. Isoleringsskaller til pumper i aircondition- og køleanlæg leveres som tilbehør og skal bestilles separat. Se afsnit 4. Tilbehør Fig. 9 TM Placér kontrolboksen med stikket nedad. Se fig. 8. Ændring af kontrolboksens position Du kan dreje kontrolboksen i trin på 90. Tøm anlægget, eller luk afspærringsventilerne på begge sider af pumpen før du afmonterer skruerne. Pumpemediet kan være brændende varmt og under højt tryk. Forsigtig Fyld pumpemedie på anlægget, eller åbn afspærringsventilerne når kontrolboksens position er blevet ændret.. Løsn og fjern de fire skruer med indvendig sekskant mens du holder pumpehovedet med en T-nøgle (M4). 2. Drej pumpehovedet til den ønskede position. 3. Isæt og krydsspænd skruerne. 8

9 Træk styrepladen til lederne ud, og smid den væk. 5 Klik stikdækslet på strømforsyningsstikket. 6 Skru kabelforskruningen på strømforsyningsstikket. 7 Sæt strømforsyningsstikket i hanstikket i pumpens kontrolboks. Fig. Eltilslutning Forbind pumpen til jord. TM Elektrisk installation Afbryd strømforsyningen før du foretager tilslutninger. Foretag eltilslutning og beskyttelse i henhold til lokale forskrifter. Motoren kræver ikke ekstern motorbeskyttelse. Kontrollér at forsyningsspænding og -frekvens svarer til værdierne på typeskiltet. Se afsnit 3. Typeskilt. Tilslut pumpen til strømforsyningen med det medleverede stik. Se trin til Samling af stikket Trin Handling Illustration Maks.,5 mm2 TM TM Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på minimum 3 mm i alle poler. 5,5-0 mm 2 Forbind kabellederne til strømforsyningsstikket. 3 Bøj kablet med kabellederne opad. TM mm TM mm TM TM mm Montér kabelforskruningen og stikdækslet på kablet. Afisolér kabellederne som vist. 9

10 5.2 Afmontering af stikket 5.3 Første opstart Trin Handling Illustration Lyset i betjeningspanelet viser at strømforsyningen er tilsluttet. Se fig. 2. Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. x 230 V ± 0 % 50/60 Hz Løsn kabelforskruningen og tag den af stikket. TM Træk stikdækslet af mens du trykker på begge sider. TM Fig. 2 Sådan tændes der for pumpen 3 Tilføj styrepladen for at løsne alle tre kabelledere på samme tid. Hvis styrepladen er væk, løsn kabellederne en for en ved at trykke en skruetrækker forsigtigt ind i klemmeclipsen. TM Stikket er nu adskilt fra strømforsyningsstikket. TM TM

11 6. Elementer på betjeningspanelet Antal tryk Aktive lysfelter Beskrivelse 0 AUTOADAPT fabriksindstilling AUTOADAPT Nederste proportionaltrykkurve, kaldet PP 2 Mellemste proportionaltrykkurve, kaldet PP2 3 Øverste proportionaltrykkurve, kaldet PP3 4 Nederste konstanttrykkurve, kaldet CP 5 Mellemste konstanttrykkurve, kaldet CP2 6 Øverste konstanttrykkurve, kaldet CP3 7 Konstantkurve/konstant hastighed III 8 Konstantkurve/konstant hastighed II 9 Konstantkurve/konstant hastighed I 0 AUTOADAPT 2 3 TM Fig. 3 Betjeningspanel Betjeningspanelet på pumpen består af følgende: Pos. Beskrivelse Display der viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt eller det aktuelle flow i m3/t. 2 Ni lysfelter til visning af pumpeindstillingen. Se afsnit 6.3 Lysfelter til visning af pumpeindstillingen. 3 Lysfelt til visning af status for automatisk natsænkning. 4 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning og manuel sommertilstand. 5 Knap til valg af pumpeindstilling. 6 Knap til valg af parameter i displayet, dvs. aktuelt effektforbrug i watt eller aktuelt flow i m3/t. 7 Symbol for opkobling. For oplysninger om indstillingernes funktion, se afsnit 0. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 6.2 Display 6.4 Lysfelt til visning af status for automatisk natsænkning Displayet (pos. ) lyser når du har tændt for strømforsyningen. Displayet viser pumpens aktuelle effektforbrug i watt (i hele tal) eller det aktuelle flow i m3/t (i trin på 0, m3/t) under drift. Bemærk Fejl der forhindrer pumpen i at køre optimalt, fx blokeret rotor, vises med fejlkoder i displayet. Se afsnit. Fejlfinding. Hvis der vises en fejl, skal denne rettes og pumpen nulstilles ved at afbryde og tilslutte strømforsyningen. Bemærk 6. Betjeningspanel Hvis pumpens løber drejes, f.eks. under påfyldning af vand, kan der genereres tilstrækkelig energi til at der kommer lys i displayet selvom strømforsyningen er afbrudt. Lys i 3 viser at automatisk natsænkning er aktiv. Se fig. 3, pos. 3. Se også afsnit 6.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. 6.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning Knappen aktiverer og deaktiverer automatisk natsænkning. Se fig. 3, pos. 4. Automatisk natsænkning er kun relevant for varmeanlæg der er forberedt til denne funktion. Se afsnit 8. ALPHAx-funktioner. Lysfeltet lyser 3, pos. 3. når automatisk natsænkning er aktiv. Se fig. Fabriksindstilling: automatisk natsænkning er ikke aktiv. 6.3 Lysfelter til visning af pumpeindstillingen Pumpen har ti mulige indstillinger for ydelsen som du kan vælge med knappen (pos. 5). Se fig. 3. TM Pumpens indstilling vises med ni lysfelter i displayet. Se fig. 4. Bemærk Hvis du har indstillet pumpen til hastighed I, II eller III, kan du ikke vælge automatisk natsænkning. 6.6 Knap til valg af pumpeindstilling Hver gang du trykker på knappen Se fig. 3, pos. 5., skifter pumpeindstillingen. En cyklus er ti tryk på knappen. Se afsnit 6.3 Lysfelter til visning af pumpeindstillingen. Fig. 4 Ni lysfelter

12 7. Indstilling af pumpen 7.2 Pumpeindstilling for enstrengede varmeanlæg 7. Pumpeindstilling for tostrengede varmeanlæg H Q TM H Fig. 5 Valg af pumpeindstilling til anlægstypen Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 5: Varmeanlæg Tostrenget anlæg Anbefalet AUTO ADAPT * Pumpeindstilling * Se afsnit 3. Vejledning til ydelseskurver. AUTO ADAPT AUTO ADAPT -funktionen tilpasser pumpeydelsen til det aktuelle varmebehov i anlægget. Da tilpasningen af ydelsen sker gradvist, anbefaler vi at lade pumpen forblive i AUTO ADAPT i mindst en uge før pumpeindstillingen ændres. Hvis strømforsyningen svigter eller bliver afbrudt, gemmer pumpen AUTO ADAPT -indstillingen i en intern hukommelse og genoptager den automatiske tilpasning af ydelsen når strømforsyningen er blevet genoprettet. Proportionaltrykkurve (PP, PP2 eller PP3) Ved proportionaltrykregulering tilpasses pumpens ydelse til det aktuelle varmebehov i anlægget, men pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, PP, PP2 eller PP3. Se fig. 6 hvor PP2 er valgt. For yderligere information, se afsnit 3. Vejledning til ydelseskurver. Q Alternativ Proportionaltrykkurve (PP, PP2 eller PP3)* TM Fig. 7 Valg af pumpeindstilling til anlægstypen Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 7: Varmeanlæg Enstrenget anlæg Anbefalet Konstantkurve/ konstant hastighed (I, II eller III)* Pumpeindstilling * Se afsnit 3. Vejledning til ydelseskurver. AUTO ADAPT Se afsnit 7. Pumpeindstilling for tostrengede varmeanlæg. Konstanttrykkurve (CP, CP2 eller CP3) Konstanttrykregulering tilpasser pumpens ydelse til det aktuelle varmebehov i anlægget, men pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, CP, CP2 eller CP3. Se fig. 8 hvor CP er valgt. For yderligere information, se afsnit 3. Vejledning til ydelseskurver. H CP3 Fig. 8 Tre konstanttrykskurver og -indstillinger Alternativ Konstanttrykkurve (CP, CP2 eller CP3)* CP2 Valget af den rigtige konstanttrykindstilling afhænger af det pågældende varmeanlæg og det aktuelle varmebehov. Q CP TM H PP3 PP2 Q PP TM Fig. 6 Tre proportionaltrykkurver/-indstillinger Valget af den rigtige proportionaltrykindstilling afhænger af det pågældende varmeanlæg og det aktuelle varmebehov. 2

13 7.3 Pumpeindstilling for gulvvarmeanlæg 7.4 Pumpeindstilling for brugsvandsanlæg H H Q TM Q TM Fig. 9 Valg af pumpeindstilling til anlægstypen Fig. 2 Valg af pumpeindstilling til anlægstypen Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 9: Anlægstype Gulvvarme Anbefalet Konstanttrykkurve (CP, CP2 eller CP3)* Pumpeindstilling * Se afsnit 3. Vejledning til ydelseskurver. Alternativ Konstantkurve/konstant hastighed (I, II eller III) AUTO ADAPT Se 7. Pumpeindstilling for tostrengede varmeanlæg. Konstanttrykkurve (CP, CP2 eller CP3) Konstanttrykregulering tilpasser flowet til det aktuelle varmebehov i anlægget og opretholder samtidigt et konstant tryk. Pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, CP, CP2 eller CP3. Se fig. 20 hvor CP er valgt. For yderligere information, se afsnit 3. Vejledning til ydelseskurver. Fabriksindstilling: AUTO ADAPT. Anbefalede og alternative pumpeindstillinger i henhold til fig. 2: Anlægstype Anbefalet Varmt brugsvand Konstantkurve/konstant hastighed (I, II eller III) Pumpeindstilling * Se afsnit 3. Vejledning til ydelseskurver. Konstantkurve/konstant hastighed (I, II eller III) Ved drift på konstantkurve/med konstant hastighed kører pumpen med en konstant hastighed, uafhængigt af det aktuelle flowbehov i anlægget. Pumpeydelsen følger den valgte ydelseskurve, I, II eller III. Se fig. 22 hvor II er valgt. For yderligere information, se afsnit 3. Vejledning til ydelseskurver. H Alternativ Konstanttrykkurve (CP, CP2 eller CP3)* H CP3 CP2 Fig. 20 Tre konstanttrykskurver og -indstillinger Valget af den rigtige konstanttrykindstilling afhænger af det pågældende varmeanlæg og det aktuelle varmebehov. Q CP TM Fig. 22 Tre indstillinger for konstantkurve/konstant hastighed Valget af den rigtige indstilling for konstantkurve/konstant hastighed afhænger af det pågældende varmeanlæg og det antal tappesteder der forventes at være åbne på samme tid. 7.5 Skift fra anbefalet til alternativ pumpeindstilling Varmeanlæg er relativt træge anlæg der ikke kan indstilles optimalt i løbet af minutter eller timer. Hvis den anbefalede pumpeindstilling ikke giver den ønskede varmefordeling i husets rum, kan pumpeindstillingen ændres til det viste alternativ. Forklaring til pumpeindstillinger i forhold til ydelseskurver, se 0. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. Q TM

14 8. ALPHAx-funktioner 8. Brug af automatisk natsænkning 8.2 Automatisk natsænkning, virkemåde Pumpen skifter automatisk mellem normal drift og natsænkning når du har aktiveret automatisk natsænkning. Se afsnit 0. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. Skift mellem normal drift og natsænkning afhænger af fremløbstemperaturen. Pumpen skifter automatisk til natsænkning når der registreres et fald i fremløbstemperaturen på mere end 0 til 5 C inden for ca. to timer. Temperaturfaldet skal være mindst 0, C/min. Skift til normal drift sker uden forsinkelse når fremløbstemperaturen er steget med ca. 0 C. Fig. 23 Automatisk natsænkning aktiveret med grønt lysfelt tændt Forsigtig Bemærk Bemærk Bemærk Brug ikke automatisk natsænkning ved pumper der er indbygget i gaskedler med lille vandindhold. Brug ikke automatisk natsænkning når pumpen er installeret i varmeanlæggets returløbsledning. Hvis du har valgt hastighed I, II eller III, er automatisk natsænkning deaktiveret. Du behøver ikke at aktivere automatisk natsænkning igen hvis strømforsyningen har været afbrudt. Hvis strømforsyningen afbrydes når pumpen kører på kurven for automatisk natsænkning, vil pumpen starte i normal drift. Se afsnit 0. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. Pumpen skifter tilbage til kurven for automatisk natsænkning når betingelsen for skift til automatisk natsænkning igen er opfyldt. Se afsnit 8.2 Automatisk natsænkning, virkemåde. Kontrollér om automatisk natsænkning er aktiveret, hvis varmeydelsen er for lav i varmeanlægget. Hvis ja, deaktivér funktionen. For at sikre at natsænkningsfunktionen fungerer optimalt, skal disse forudsætninger være opfyldt: Pumpen skal være installeret i fremløbsledningen. Se fig. 23, pos. A. Kedlen skal have automatisk styring af medietemperaturen. Aktivér automatisk natsænkning ved at trykke på. Se afsnit 6.5 Knap til aktivering eller deaktivering af automatisk natsænkning. Lys i viser at automatisk natsænkning er aktiv. TM Indstilling af manuel sommertilstand Vælg manuel sommertilstand fra model C. I manuel sommertilstand stoppes pumpen for at spare energi og kun elektronikken kører. Pumpen startes jævnligt i en kort periode for at undgå kalk og blokering af pumpen. Dette er et alternativ til at sætte pumpen ud af drift hvor der er risiko for kalkaflejringer. Bemærk Hvis pumpen er sat ud af drift ved at afbryde strømforsyningen, er der en risiko for kalkaflejringer i tilfælde af en lang stilstandsperiode. Pumpen viser E ved opstart. I manuel sommertilstand starter pumpen jævnligt ved lav hastighed for at undgå blokering af rotoren. Displayet er slukket. Hvis der opstår alarmmeldinger under manuel sommertilstand, vil alarmmeldingen ikke blive vist. Det er kun de aktuelle alarmmeldinger der vises når manuel sommertilstand deaktiveres igen. Pumpen vender tilbage til automatisk natsænkning efter sommertilstand hvis automatisk natsænkning var aktiveret før indstillingen til sommertilstand Aktivering af manuel sommertilstand Aktivér sommertilstand ved at trykke på den knappen for automatisk natsænkning i 3 til 0 sekunder. Se fig. 23. Det grønne lysfelt blinker hurtigt og efter et kort stykke tid slukkes displayet og det grønne lysfelt blinker langsomt. Fig. 24 Knap for automatisk natsænkning Deaktivering af manuel sommertilstand Deaktivér manuel sommertilstand ved at trykke på én af knapperne hvorefter pumpen vender tilbage til den foregående tilstand og indstilling. 8.4 Tørløbssikring Tørløbssikringen beskytter pumpen mod tørløb ved start og normal drift. Se afsnit. Fejlfinding. Bemærk Under første idriftsætning og i tilfælde af tørløb, kører pumpen i 30 minutter før den viser fejlkode E4. TM

15 8.5 ALPHA Reader Denne enhed bruges til afbalancering af radiatorer i et varmeanlæg på en hurtig og sikker måde. ALPHA Reader giver sikker aflæsning af interne data fra pumpen. Data overføres til en håndholdt enhed. Se fig Bypass-ventil A BYPASS Fig. 25 ALPHA Reader TM Q min. ALP HA2 L 3 3 Aktivering og deaktivering af ALPHA Reader-funktionstilstanden Ved at trykke på [W/m 3 /t] og holde knappen inde i 3 sekunder, bliver ALPHA Reader enten aktiveret eller deaktiveret alt afhængig af den foregående tilstand. Når ALPHA Reader er aktiv, blinker AUTONight-signallampen hurtigt for at signalere aktivitet. Du kan aktivere og deaktivere ALPHA Reader-tilstanden i alle pumpetilstande. For yderligere oplysninger, se ALPHA Reader-informationsmaterialet på Grundfos Product Center på Start ved højt moment Hvis akslen er blokeret og du ikke kan starte pumpen, viser displayet alarmen "E "" med en forsinkelse på 20 minutter. Pumpen forsøger at genstarte indtil den er slukket. Under startforsøgene vil pumpen vibrere på grund af belastningen ved højt moment. Fig. 26 Anlæg med bypass-ventil AUTO Formålet med en bypass-ventil er at sikre at varmen fra kedlen kan fordeles når alle ventiler i gulvvarmekredsene og/eller radiatortermostaterne er lukkede. Elementer i anlægget: bypass-ventil flowmåler, pos. A. Minimumsflowet skal være til stede når alle ventiler er lukkede. Pumpeindstillingen afhænger af hvilken type bypass-ventil der bruges, dvs. om den er manuelt betjent eller termostatstyret. TM Manuelt betjent bypass-ventil. Justér bypass-ventilen mens pumpen er indstillet til I (hastighed I). Overhold altid minimumsflowet (Q min. ) for anlægget. Se fabrikantens vejledning. 2. Når bypass-ventilen er justeret, skal pumpen indstilles i henhold til 7. Indstilling af pumpen. 8.9 Automatisk bypass-ventil, termostatstyret. Justér bypass-ventilen mens pumpen er indstillet til I (hastighed I). Overhold altid minimumsflowet (Q min. ) for anlægget. Se fabrikantens vejledning. 2. Når bypass-ventilen er justeret, skal pumpen indstilles til nederste eller øverste konstanttrykkurve. Forklaring til pumpeindstillinger i forhold til ydelseskurver, se 0. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 5

16 9.3 Udluftning af varmeanlæg 9. Før idriftsætning Start ikke pumpen før anlægget er blevet fyldt med væske og udluftet. Det krævede minimumstilgangstryk skal være til stede ved pumpens tilgang. Se afsnit 2. Generel information og 2. Tekniske data og indbygningsmål Udluftning af pumpen A 80 W 2 0 Min. 3 0 Min. TM Fig. 28 Udluftning af varmeanlæg Udluft varmeanlægget på følgende måde: TM Idriftsætning Fig. 27 Udluftning af pumpen via en udluftningsventil der er installeret over pumpen (pos. ) via udlufterpumpehus (pos. 2). I varmeanlæg hvor pumpemediet erfaringsmæssigt indeholder meget luft, anbefaler vi at installere cirkulationspumper med udlufterpumpehus, dvs. ALPHA2 XX-XX A. Når varmeanlægget er fyldt med væske, skal denne fremgangsmåde følges: Pumpen er selvudluftende. Den skal derfor ikke udluftes før idriftsætning.. Åbn udluftningsventilen. Luft i pumpen kan forårsage støj. Støjen hører op efter få minutters drift. 3. Lad pumpen køre et kort tidsrum, afhængigt af anlæggets størrelse og udformning. Hurtig udluftning af pumpen kan ske ved at indstille pumpen til hastighed III i et kort tidsrum, afhængigt af anlæggets størrelse og udformning. 4. Når anlægget er udluftet, dvs. når eventuel støj er ophørt, skal pumpen indstilles i henhold til anbefalingerne. Se afsnit 7. Indstilling af pumpen. Når du har udluftet pumpen, dvs. når støjen er ophørt, skal pumpen indstilles i henhold til anbefalingerne. Se afsnit 7. Indstilling af pumpen. Gentag om nødvendigt proceduren. Forsigtig Pumpen må ikke køre tør. Du kan ikke udlufte anlægget gennem pumpen. Se afsnit 9.3 Udluftning af varmeanlæg Indstil pumpen til hastighed III. Forsigtig Pumpen må ikke køre tør.

17 0. Pumpeindstillinger og pumpeydelse 0. Sammenhæng mellem pumpeindstilling og pumpeydelse Figur 29 viser sammenhængen mellem pumpeindstillingen og pumpeydelsen ved hjælp af kurver. Se også afsnit 3. Ydelseskurver. H PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP TM I II III Fig. 29 Pumpeindstilling i forhold til pumpeydelse Indstilling Pumpekurve Funktion AUTO ADAPT fabriksindstilling PP PP2 PP3 CP CP2 CP3 III II I Øverste til nederste proportionaltrykkurve Nederste proportionaltrykkurve Mellemste proportionaltrykkurve Øverste proportionaltrykkurve Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve Hastighed III Hastighed II Hastighed I Automatisk natsænkning eller manuel sommertilstand AUTO ADAPT -funktionen gør pumpen i stand til at regulere pumpeydelsen automatisk inden for et defineret ydelsesområde. Se fig. 29. Justering af pumpeydelsen til anlæggets størrelse. Justering af pumpeydelsen til variationerne i belastning over tid. I AUTO ADAPT er pumpen indstillet til proportionaltrykregulering. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den nederste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet. Se fig. 29. Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den mellemste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet. Se fig. 29. Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig op eller ned på den øverste proportionaltrykkurve, afhængigt af varmebehovet. Se fig. 29. Løftehøjden (trykket) reduceres ved faldende varmebehov og øges ved stigende varmebehov. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den nederste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 29. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den mellemste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 29. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpens driftspunkt vil bevæge sig ud eller ind på den øverste konstanttrykkurve, afhængigt af varmebehovet i anlægget. Se fig. 29. Løftehøjden (trykket) holdes konstant, uafhængigt af varmebehovet. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed III er pumpen indstillet til at køre på maksimumskurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 29. Du opnår hurtig udluftning af pumpen ved kortvarigt at indstille den til hastighed III. Se afsnit 9.2 Udluftning af pumpen. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed II er pumpen indstillet til at køre på den mellemste kurve under alle driftsbetingelser. Se fig. 29. Pumpen kører konstantkurvedrift og dermed ved en konstant hastighed. Ved hastighed I er pumpen indstillet til at køre på minimumskurven under alle driftsbetingelser. Se fig. 29. Når visse betingelser er opfyldt, skifter pumpen til kurven for automatisk natsænkning, dvs. absolut laveste ydelse og effektforbrug. I manuel sommertilstand stoppes pumpen for at spare energi og kun elektronikken kører. Pumpen startes jævnligt i en kort periode for at undgå kalk og blokering af pumpen. Se afsnit 8. ALPHAx-funktioner. 7

18 . Fejlfinding Afbryd strømforsyningen før fejlfinding. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Betjeningspanel Årsag Afhjælpning. Pumpen kører ikke. Lyser ikke. a) En sikring i installationen er brændt. Udskift sikringen. b) Fejlstrømsrelæet eller fejlspændingsafbryderen Indkobl relæet eller afbryderen. er udkoblet. c) Pumpen er defekt. Udskift pumpen. Skifter mellem "- -" og "E ". a) Rotoren er blokeret. Fjern urenhederne. Skifter mellem "- -" og "E 2". Skifter mellem "- -" og "E 3". Skifter mellem "- -" og "E 4". a) Utilstrækkelig forsyningsspænding. Kontrollér at forsyningsspændingen ligger inden for det specificerede område. a) Elektrisk fejl. Udskift pumpen. a) Tørløbssikring Sørg for at der er tilstrækkeligt med væske i rørsystemet. Nulstil fejlen ved at trykke på hvilken som helst knap eller afbryd strømforsyningen. 2. Støj i anlægget. Viser et tal. a) Luft i anlægget. Udluft anlægget. Se afsnit 9.3 Udluftning af varmeanlæg. b) For stort flow. Reducér løftehøjden. Se afsnit 0. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 3. Støj i pumpen. Viser et tal. a) Luft i pumpen. Lad pumpen køre. Pumpen udlufter sig selv over tid. Se afsnit 9.2 Udluftning af pumpen. b) Tilgangstrykket er for lavt. Forøg tilgangstrykket, eller kontrollér luftvolumen i en eventuel ekspansionsbeholder. 4. Utilstrækkelig varme. Viser et tal. a) Pumpeydelsen er for lav. Øg løftehøjden. Se afsnit 0. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 8

19 2. Tekniske data og indbygningsmål 2. Tekniske data Forsyningsspænding Motorbeskyttelse Kapslingsklasse Isolationsklasse Relativ luftfugtighed Anlægstryk x 230 V ± 0 %, 50/60 Hz, PE Pumpen kræver ingen ekstern motorbeskyttelse. IPX4D F Maksimum 95 % RH. Maksimum,0 MPa, 0 bar, 02 m løftehøjde. Medietemperatur Minimumstilgangstryk Tilgangstryk EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Lydtryksniveau 75 C 0,005 MPa, 0,05 bar, 0,5 m løftehøjde 90 C 0,028 MPa, 0,28 bar, 2,8 m løftehøjde 0 C 0,08 MPa,,08 bar, 0,8 m løftehøjde EMC-direktiv: 2004/08/EC. Anvendte standarder: EN 5504-:2006 og EN :997. Pumpens lydtryksniveau er lavere end 43 db(a). Omgivelsestemperatur 0-40 C Temperaturklasse TF0 i henhold til CEN Overfladetemperatur Pumpens maksimale overfladetemperatur overstiger ikke 25 C. Medietemperatur 2-0 C Specifikke EEI-værdier < 0,8 watt ALPHAx XX-40: EEI 0,5 ALPHAx XX-50: EEI 0,6 ALPHAx XX-60: EEI 0,7 ALPHAx XX-80: EEI 0,8 ALPHAx XX-40 A: EEI 0,8 ALPHAx XX-60 A: EEI 0,20 For at undgå kondensdannelse i kontrolboksen og statoren skal medietemperaturen altid være højere end omgivelsestemperaturen. Effektforbrug i manuel sommertilstand Omgivelsestemperatur [ C] Min. [ C] Medietemperatur Maks. [ C] Forsigtig Forsigtig Hvis medietemperaturen er lavere end omgivelsestemperaturen, skal pumpen være installeret med pumpehovedet og stikket i position kl. 6. I brugsvandsanlæg anbefaler vi at du holder medietemperaturen under 65 C for at undgå kalkudfældning. Medietemperaturen skal altid være over 50 C på grund af risiko for legionella. Anbefalet kedeltemperatur: 60 C. 9

20 2.2 Indbygningsmål, ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60, XX-80 Målskitser og måltabel. TM Fig. 30 ALPHAx XX-40, XX-50, XX-60 Mål Pumpetype L B B2 B3 B4 H H2 H3 G ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 * ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 * ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 * ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,8 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,8 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03,5 52 /2 ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 35,9 03, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHAx ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, ALPHAx N ,5 60,5 44,5 44,5 36,9 03, * Britisk version: G /2. 20

21 2.3 Installationsmål, ALPHAx A, A Målskitser og måltabel. TM Fig. 3 ALPHAx A, A Pumpetype Mål L B B2 B3 B4 H H2 H3 G ALPHAx A , /2 ALPHAx A , /2 2

22 3. Ydelseskurver 3. Vejledning til ydelseskurver Hver pumpeindstilling har sin egen ydelseskurve (QH-kurve). AUTO ADAPT dækker dog et ydelsesområde. Til hver QH-kurve hører en effektkurve (P-kurve). Effektkurven viser pumpens effektforbrug (P) i watt ved en given QH-kurve. P-værdien svarer til den værdi du kan aflæses på pumpens display. Se fig. 32. PP3 CP3 PP2 CP2 I PP CP II III II III I Q TM Fig. 32 Ydelseskurver i forhold til pumpeindstilling Indstilling AUTO ADAPT fabriksindstilling PP PP2 PP3 CP CP2 CP3 III II I Pumpekurve Sætpunkt inden for det markerede område Nederste proportionaltrykkurve Mellemste proportionaltrykkurve Øverste proportionaltrykkurve Nederste konstanttrykkurve Mellemste konstanttrykkurve Øverste konstanttrykkurve Konstantkurve/konstant hastighed III Konstantkurve/konstant hastighed II Konstantkurve/konstant hastighed I Kurve for automatisk natsænkning/manuel sommertilstand 3.2 Kurvebetingelser Nedenstående retningslinjer gælder for ydelseskurverne på de følgende sider: Prøvemedie: luftfrit vand. Kurverne gælder for en massefylde på ρ = 983,2 kg/m 3 og en medietemperatur på 60 C. Alle kurver viser gennemsnitsværdier og bør ikke bruges som garantikurver. Hvis der kræves en bestemt minimumsydelse, skal der foretages individuelle målinger. Kurverne for de tre hastigheder I, II og III er markeret. Kurverne gælder for en kinematisk viskositet på = 0,474 mm 2 /s (0,474 cst). Konverteringen mellem løftehøjden H [m] og trykket p [kpa] er foretaget for vand med en massefylde på ρ = 000 kg/m 3. Ved medier med en anden massefylde, f.eks. varmt vand, er afgangstrykket proportionalt med massefylden. Kurverne er opnået i henhold til EN Se disse afsnit for yderligere oplysninger om pumpeindstillinger: 6.3 Lysfelter til visning af pumpeindstillingen 7. Indstilling af pumpen 0. Pumpeindstillinger og pumpeydelse. 22

23 3.3 Ydelseskurver, ALPHAx XX-40 (N) H [m] 4 3 PP3 CP3 PP2 CP2 2 PP CP III II I Q [m³/h] P [W] II III Q [m³/h] Fig. 33 ALPHAx XX-40 I TM Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT 3-8 0,04-0,8 Min. 3 0,04 Maks. 8 0,8 23

24 3.4 Ydelseskurver, ALPHAx XX-50 (N) H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP 2 CP 0 II III I Q [m³/h] P [W] II III 0 5 I Q [m³/h] Fig. 34 ALPHAx XX-50 TM Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,24 Min. 3 0,04 Maks. 26 0,24 24

25 3.5 Ydelseskurver, ALPHAx XX-60 (N) H [m] 6 PP3 5 CP3 4 PP2 CP2 3 PP 2 CP 0 I II III Q [m³/h] P [W] I Q [m³/h] TM II III Fig. 35 ALPHAx XX-60 Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,32 Min. 3 0,04 Maks. 34 0,32 25

26 3.6 Ydelseskurve, ALPHAx A H [m] III I II Q [m³/h] PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP P [W] 20 5 III II Q [m³/h] I TM Fig. 36 ALPHAx A Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT 3-8 0,04-0,8 Min. 3 0,04 Maks. 8 0,8 26

27 3.7 Ydelseskurver, ALPHAx A H [m] PP3 CP3 PP2 CP2 PP 2 CP 0 III I II Q [m³/h] P [W] I Q [m³/h] TM II III Fig. 37 ALPHAx A Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,32 Min. 3 0,04 Maks. 34 0,32 27

28 3.8 Ydelseskurver, ALPHAx XX-80 (N) PP3 CP3 PP2 CP2 PP CP TM Fig. 38 ALPHAx A Indstilling P [W] I / [A] AUTO ADAPT ,04-0,44 Min. 3 0,04 Maks. 50 0,44 28

29 4. Tilbehør Tilbehøret omfatter Fittings (forskruninger og ventiler). Se fig. 39. Isoleringsskaller. Se fig. 40. ALPHA-stik. Se fig TM Fig. 39 Fittings Pos. Beskrivelse Pumpetype Mål Produktnummer 2 3 Fittings. Materiale: messing. Fittings inkl. afspærringsventil. Materiale: messing. Fittings inkl. afspærringsventil. Materiale: støbejern. 3/4" ALPHAx 25-XX N " /4" /4" ALPHAx 25-XX N " /4" ALPHAx 25-XX (A) 3/4" ALPHAx 25-XX (A) " ALPHAx 32-XX (A) " ALPHAx 32-XX (A) /4"

30 4. Isoleringsskaller TM Fig. 40 Isoleringsskaller Pos. Beskrivelse Pumpetype Indbygningslængde [mm] Produktnummer Isoleringsskaller til pumper med standardpumpehus. Materiale: udvidet polypropylen (EPS HT 200). Isoleringsskaller til pumper med udlufterpumpehus. Materiale: udvidet polypropylen (EPP). ALPHAx 5-XX (N) ALPHAx 25-XX (N) ALPHAx 32-XX (N) ALPHAx A ALPHAx A ALPHA-stik 2 3 TM Fig. 4 ALPHA-stik Pos. Beskrivelse Pumpetype Produktnummer ALPHA-stik, standard kabeltilslutning Alle typer ALPHA-vinkelstik, standard vinkelkabeltilslutning Alle typer ALPHA-stik, 90 bøjning, inkl. 4 m kabel Alle typer Grundfos tilbyder et specialkabel med aktiv, indbygget NTC-modstand til reduktion af mulige indkoblingsstrømspidser. Kablet bruges fx hvis relækomponenterne er af ringe kvalitet og følsomme over for indkoblingsstrømspidser. 5. Bortskaffelse Dette produkt er udviklet med fokus på bortskaffelse og genbrug af materialerne. Følgende gennemsnitsværdier for bortskaffelse gælder for alle varianter af ALPHAx-pumperne: 92 % genbrug 3 % forbrænding 5 % deponering. Dette produkt eller dele heraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde i henhold til lokale forskrifter. For yderligere oplysninger, se oplysningerne om bortskaffelse på Ret til ændringer forbeholdes. 30

31 Overensstemmelseserklæring GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product Grundfos ALPHA2, to which this declaration relates, is in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek Grundfos ALPHA2, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Grundfos ALPHA2, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmt: BG: EC декларация за съответствие Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продукта Grundfos ALPHA2, за който се отнася настоящата декларация, отговаря на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС: DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet Grundfos ALPHA2 som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: EE: EL vastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et toode Grundfos ALPHA2, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad: Overensstemmelseserklæring GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα Grundfos ALPHA2, στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit Grundfos ALPHA2, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous : IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto Grundfos ALPHA2, al quale si riferisce questa dichiarazione, è conforme alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: LV: EK atbilstības deklarācija Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkts Grundfos ALPHA2, uz kuru attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām: HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Grundfos ALPHA2 termék, amelyre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelel az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: UA: Декларація відповідності ЄС Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукт Grundfos ALPHA2, на який поширюється дана декларація, відповідає таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС: PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que o produto Grundfos ALPHA2, ao qual diz respeito esta declaração, está em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: SK: Prehlásenie o konformite ES My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost', že výrobok Grundfos ALPHA2, na ktorý sa toto prehlásenie vzt'ahuje, je v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach: RS: EC deklaracija o usaglašenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Grundfos ALPHA2, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto Grundfos ALPHA2, al cual se refiere esta declaración, está conforme con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de los Estados Miembros del EM: HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Grundfos ALPHA2, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: KZ: EO сəйкестік туралы мəлімдеме Біз, Grundfos компаниясы, барлық жауапкершілікпен, осы мəлімдемеге қатысты болатын Grundfos ALPHA2 бұйымы ЕО мүше елдерінің заң шығарушы жарлықтарын үндестіру туралы мына Еуроодақ кеңесінің жарлықтарына сəйкес келетіндігін мəлімдейміз: LT: EB atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminys Grundfos ALPHA2, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo: NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product Grundfos ALPHA2 waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG lidstaten betreffende: PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby Grundfos ALPHA2, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele Grundfos ALPHA2, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki Grundfos ALPHA2, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote Grundfos ALPHA2, jota tämä vakuutus koskee, on EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukainen seuraavasti: SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten Grundfos ALPHA2, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: 3

32 Overensstemmelseserklæring Low Voltage Directive (2006/95/EC). Standard used: EN :202/AC:204 and EN :2003/A:2008/A2:202. EMC Directive (2004/08/EC). Standards used: EN 5504-:2006/A:2009/A2:20 and EN :997/A:200/A2:2008. Ecodesign Directive (2009/25/EC). Circulator pumps: Commission Regulation No 64/2009 and 622/202. Standards used: EN 6297-:202 and EN :202 and EN :202. Bjerringbro, September 204 Jan Strandgaard Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro, Denmark Person authorised to compile the technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 32

33 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 69 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 8-83 B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске 22025, Минск ул. Шафарнянская,, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 7) /73 Факс: +7 (375 7) Bosna and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH-7000 Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 00 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc. 294 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 0F The Hub, No. 33 Suhong Road Minhang District Shanghai 2006 PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR-000 Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 45 Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Trukkikuja FI-0360 Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 7 GR-9002 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 8 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT. GRUNDFOS POMPA Graha Intirub Lt. 2 & 3 Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, Jakarta Timur ID-Jakarta 3650 Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 2 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5-2-5, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-0320 Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U/25 Glenmarie Industrial Park 4050 Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 5 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 7 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-0 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-6) Fax: (+48-6) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 24 Apartado 079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 03 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия 09544, г. Москва, ул. Школьная, 39-4, стр. Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b 070 Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-23 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: +386 (0) South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-280 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 0 CH-87 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 29 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 0250 Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 03 м. Київ, 033, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 6768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 700 West 8th Terrace Olathe, Kansas 6606 Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos-selskaber

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Safety instructions and other important information Dansk (DK) Dansk (DK) Sikkerhedsanvisninger Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages.

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2/ALPHA3 Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CU 100 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product CU 100, to which this declaration relates,

Læs mere

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR

ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR GRUNDFOS INSTRUKTIONER ALPHA2 / ALPHA3 ALPHA SOLAR Monterings- og driftsinstruktion Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

RMQ-B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS RMQ-B Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Safety instructions and other important information GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Safety instructions and other important information Dansk (DK) Dansk (DK) Sikkerhedsanvisninger Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

R100 Installation and operating instructions

R100 Installation and operating instructions > GRUNDFOS INSTRUCTIONS R100 Installation and operating instructions R 100 > OK > > + - Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product R100, to which this

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Elektriske omrørere. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Elektriske omrørere Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper GRUNDFOS DATAHÆFTE ndholdsfortegnelse Produktdata Typenøgle Ydelsesområde Anvendelse Regulering af varmeanlæg Fordele ved pumpestyring 5 Automatisk natsænkning 5 Eldata 5 Konstruktion 5 Snittegning 6 Materialespecifikation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk INDHOLD Installation (Alle 3 Nm, 10 Nm og 25 Nm modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255)

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt Monteringsvejledning Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Specifikationer...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere