Erstatter November 2013 samt dansk lovgivning SIKKERHEDSDATABLAD. Glyfonova Plus. (4521, GLYPHOSAT 360 g/l SL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatter November 2013 samt dansk lovgivning SIKKERHEDSDATABLAD. Glyfonova Plus. (4521, GLYPHOSAT 360 g/l SL)"

Transkript

1 Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danmark tel: fax: SE No. DK Material group 45I/4521 Side 1 af 12 Sikkerhetsdatablad i overensstemmelse med EU Reg. 1907/2006 som ændret, Erstatter November 2013 samt dansk lovgivning SIKKERHEDSDATABLAD Glyfonova Plus (4521, GLYPHOSAT 360 g/l SL) Revideret udgave: ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator... Handelsnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 4521, GLYPHOSAT 360 g/l SL Indeholder glyphosat isopropylaminsalt Glyfonova Plus Må kun benyttes som ukrudtsmiddel. CHEMINOVA A/S P.O. Box Lemvig 1.4. Nødtelefon (24 timer; kun i nødstilfælde) PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Produktets DPD-klassificering ifølge direktiv 1999/45/EF som ændret Produktets CLP-klassificering ifølge EU forordning 1272/2008 som ændret WHO-klassificering... Ifølge Guidelines to Classification 2009 Sundhedsfarer... Klasse U (Product unlikely to present acute hazard in normal use) Produktet kan forårsage mild øjenirritation. Det har en mindre lokalirriterende virkning på den øvre fordøjelseskanal og de øvre åndedrætsorganer, specielt ved vedvarende eksponering.

2 Material group 45I/4521 Side 2 af 12 Miljøfarer... Produktet er et herbicid og forventes derfor at være skadeligt for alle grønne planter Mærkningselementer Ifølge EU forordning 1272/2008 som ændret Produktidentifikator , Glyphosat 360 g/l SL Farepiktogrammer... Signalord... Faresætninger... Supplerende oplysninger EUH EUH Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Supplerende sætninger for brug af produktet til plantebeskyttelse: SP1 Sikkerhedssætninger... Undgå at forurene vand med produktet eller dets beholder. (Undgå at rense sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via afløb fra gårdspladser og veje). Ifølge direktiv 1999/45/EF som ændret Faresymboler... R-sætninger... S-sætninger... Øvrige bemærkninger... For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Supplerende sætninger for brug af produktet til plantebeskyttelse S23... Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. S29... Må ikke tømmes i kloakafløb. SP1... Undgå at forurene vand med produktet eller dets beholder (Undgå at rense sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via afløb fra gårdspladser og veje). Sikkerhedssætninger Andre farer... Produktet opfylder ikke kriterierne for at være PBT eller vpvb. PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3 Material group 45I/4521 Side 3 af Stoffer... Produktet er en blanding og ikke et stof Blandinger... Se punkt 16 for den fulde tekst af R-sætninger og faresætninger. Aktivstof... Glyphosat, som isopropylaminsalt Produktet indeholder 486 g/l af aktivstoffet glyphosat som isopropylaminsalt, svarende til 360 g/l glyphosatsyre. Glyphosat... Indhold: 31 vægt% CAS-navn... Glycine, N-(phosphonomethyl)- CAS-nr IUPAC navn... N-(Phosphonomethyl)glycin ISO-navn/EU-navn... Glyphosat EF-nr. (EINECS-nr.) EU index-nr Aktivstoffets CLP-klassificering... Øjenskade: kategori 1 (H318) Farer for vandmiljøet, kronisk: kategori 2 (H411) Aktivstoffets DSD-klassificering.. Xi;R41 N;R51/53 Strukturformel... Glyphosat isopropylaminsalt... Indhold: 42 vægt% CAS-navn... Glycine, N-(phosphonomethyl)-, compd. with 2-propanamine (1:1) CAS-nr IUPAC-navn... ISO-navn/EU-navn... N-(Phosphonomethyl)glycine, compound with 2-propylamine (1:1) Andre navne... Glyphosat isopropylaminsalt Glyphosat-isopropylammonium EF-nr. (EINECS nr.) EU index-nr Aktivstoffets CLP-klassificering... Farer for vandmiljøet: Kronisk kategori 2 (H411) Aktivstoffets DSD-klassificering.. N;R51/53 Strukturformel... PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding... Kontakt med huden... Kontakt med øjnene... Hvis ubehag mærkes, fjern da øjeblikkeligt vedkommende fra eksponering. Lette tilfælde: Vedkommende holdes under opsyn. Søg straks lægehjælp hvis der opstår symptomer. Svære tilfælde: Søg straks lægehjælp eller tilkald ambulance. Forurenet tøj og fodtøj tages straks af. Skyl med store mængder vand. Vask med vand og sæbe. Tilkald lægehjælp, hvis der udvikles hudirritation. Skyl omgående med meget vand eller isotonisk øjenskyller, mens øjenlågene åbnes indimellem, indtil kemikaliet er fjernet helt. Kontaktlinser fjernes efter få minutter, og øjnene skylles igen. Søg straks lægehjælp.

4 Material group 45I/4521 Side 4 af 12 Indtagelse Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig... Anvisninger til lægen... Produktet kan fremkalde irritation af mavetarmkanalen. Skyl munden straks og drik mælk eller vand. Fremkaldelse af opkastning frarådes. Hvis opkastning alligevel sker, skyl munden og drik væske igen. Søg lægehjælp. Primært lokalirritation. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig i tilfælde af øjenkontakt. Produktets lokalirriterende effekter kan behandles som sædvanligt for effekter af syrer eller dampe fra syrer. Mulig skade på slimhinderne kan være en kontraindikation for maveskylning. PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler... Pulver eller kulsyre ved mindre brande, vandtåge eller skum ved større brande. Anvend ikke samlet vandstråle Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen De væsentligste nedbrydningsprodukter er kulmonoxid, kuldioxid, fosforpentaoxid og nitrogenoxid Anvisningen til brandmandskab Tanke og beholdere skal holdes lukkede og nedkølede ved oversprøjtning med rigelige mængder vand. Ved forbrænding af stoffet dannes giftige gasser, hvorfor man skal nærme sig brandstedet fra vindsiden og bære beskyttelsesmaske. Bekæmp ilden fra beskyttet områder, eller fra den maksimalt mulige afstand. Undgå hvis muligt, at vandet løber ned i kloakker, ved hjælp af inddæmning. Brandmænd skal bære fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttende tøj. Undgå direkte kontakt med stoffet, såsom ved sprøjt. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Det anbefales at have en handlingsplan forberedt i tilfælde af spild. Til opsamling af spild bør tomme kar, som kan lukkes og ikke af metal, være til rådighed. I tilfælde af større spild (omfattende 10 tons af produktet eller mere): 1. Anvend personlige værnemidler; se punkt 8 2. Ring til nødtelefonnummer; se punkt 1 3. Underret myndighederne. Overhold alle sikkerhedsforskrifterne ved oprydning af spild. Anvend personlige værnemidler. Afhængig af spildets omfang kan det betyde anvendelse af åndedrætsbeskyttelse, ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller, kemikalieresistent tøj, handsker og støvler. Spildet søges standset hurtigst muligt, hvis det kan gøres sikkert. Undgå og formindsk dannelsen af dampe/aerosoltåger i luften så meget som muligt. Personlig eksponering ved sprøjt skal undgås.

5 Material group 45I/4521 Side 5 af Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Begræns udslippet for at undgå yderligere forurening af overflade, jord eller vandløb. Undgå at vaskevandet kommer i spildevandssystemer. Ukontrolleret udslip i vandløb skal meldes til de ansvarlige myndigheder Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Det anbefales at overveje muligheder for at forebygge skadelige effekter af spild, såsom inddæmning eller tildækning. Se GHS (Bilag 4, afsnit 6). Afløb tildækkes, hvis situationen kræver det. Spild på gulvet eller på anden uigennemtrængelig flade skal absorberes med et absorberende materiale såsom universalbindemiddel, læsket kalk, attapulgit, bentonit eller en anden slags absorberende ler, og bringes over i egnede beholdere. Arealet renses med et stærkt detergent og meget vand. Skyllevandet opsamles ved hjælp af absorption med universalbindemiddel, og bringes over i egnede beholdere. De brugte beholdere lukkes forsvarligt og mærkes. Spild som trænger ned i jorden skal graves op og opsamles i egnede beholdere. Spild i vand søges inddæmmet så meget som muligt ved isolation af det forurenede vand, som skal samles og fjernes til behandling eller bortskaffelse Henvisning til andre punkter... Se underpunkt 8.2. for personlige værnemidler. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering I industrielle omgivelser anbefales det at undgå al personlig kontakt med stoffet, hvis muligt ved brug af fjernstyrede lukkede systemer. Ellers bør stoffet behandles maskinelt så meget som muligt. Effektiv mekanisk ventilation eller lokal udsugning bør forefindes. Udstødningsgasserne bør renses eller behandles på anden vis. Se punkt. 8 for personlig beskyttelse i denne situation. Til brug som ukrudtsmiddel ses først efter påkrævede forholdsregler og anvisninger til brug af personlige værnemidler på den officielt godkendte etiket på eller i emballagen, eller anden officiel vejledning eller gældende lovgivning. Hvis disse ikke findes, se punkt. 8. Undgå kontakt med øjnene, hud eller tøj. Undgå indånding af damp eller sprøjtetåge. Vask omhyggeligt efter arbejdet. Fjern forurenet tøj umiddelbart. Vask derefter grundigt og skift til rent tøj. Produktet eller sprøjtevæsken bør kun opbevares i beholdere af rustfrit stål, aluminium, fiberglas, plast eller plastcoated materiale. Se underpunkt Undgå udledning til miljøet. Undgå at forurene vand ved bortskaffelse af skyllevand. Saml alt affald og rester fra rengøring af udstyr mv., og bortskaf det som farligt affald. Se pkt. 13 for bortskaffelse.

6 Material group 45I/4521 Side 6 af Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Produktet er stabilt under normale oplagringsforhold. Opbevares i lukkede og mærkede beholdere. Opbevaringsrummet bør være bygget af ildfaste materialer, lukket, tørt, ventileret og med uigennemtrængeligt gulv, utilgængeligt for børn og uautoriserede personer. Rummet bør kun bruges til opbevaring af kemikalier. Fødevarer, drikkevarer, foder og såsæd bør ikke være til stede. En vandhane til at vaske hænderne bør være til rådighed Særlige anvendelser... Produktet er et registreret bekæmpelsesmiddel, som udelukkende må bruges til godkendte anvendelser i overensstemmelse med en etiket godkendt af myndighederne. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre... Ikke fastlagt for glyphosat eller nogen anden ingrediens i dette produkt. Glyphosatsyre DNEL, systemisk... PNEC, vandmiljø... 0,32 mg/kg lgv/dag 0,028 mg/l 8.2. Eksponeringskontrol... Når arbejdet foregår i lukkede systemer, er der ikke behov for personlige værnemidler. Følgende gælder andre situationer, når lukkede systemer ikke kan anvendes, eller når det er nødvendigt at åbne systemet. Det bør overvejes at rense systemet før åbning for at undgå risikabel eksponering. De nedenunder nævnte forholdsregler gælder først og fremmest arbejdet med det ufortyndede produkt og blandingen af sprøjtevæsken, men kan også anbefales for udbringning af den færdige sprøjtevæske. Åndedrætsværn... Beskyttelseshandsker Øjenbeskyttelse... Anden hudbeskyttelse Det ufortyndede produkt giver ikke anledning til fare ved eksponering ved normal anvendelse. Hvis der ved et uheld opstår tunge dampe eller tåge, skal arbejderne bruge åndedrætsværn. Filtertype A2B2E2K2P3 (kombinationsfilter; farvekode brun, grå, gul, grøn og hvid). Anvend handsker af naturgummi. Gennembrudstiden af disse materialer for glyphosat kendes ikke, men det forventes, at de vil give tilstrækkelig beskyttelse på grund af stoffets lave giftighed ved hudkontakt. Det anbefales at begrænse det manuelle arbejde. Anvend sikkerhedsbriller/ansigtsskærm. Det anbefales at have en øjenskyller til rådighed indenfor rækkevidde i arbejdsarealet, når risikoen for øjenkontakt eksisterer. Anvend egnet kemikalieresistent beskyttelsestøj, for at undgå kontakt med huden afhængig af eksponeringens omfang. Under normale arbejdsomstændigheder, når eksponering for materialet ikke kan undgås for en begrænset tidsperiode, kan anvendelse af vandafvisende bukser og forklæde eller coveralls af polyethylen (PE) være tilstrækkelig. Coveralls af PE skal smides væk i tilfælde af forurening. I tilfælde af eksponering af betydning eller langvarig eksponering kan coveralls af barrierelaminat være påkrævet.

7 Material group 45I/4521 Side 7 af 12 PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende... Gul væske Lugt... Let aminagtig lugt Lugttærskel... Ikke målt ph-værdi... 1% opløsning i vand: 5,1 ved 25 C Smeltepunkt/frysepunkt... Under 0 C Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval... Over 100 C Flammepunkt... Over 100 C Fordampningshastighed... Ikke målt Antændelighed (fast stof, luftart).. Ikke anvendeligt (væske) Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser... Ikke målt Damptryk... Glyphosatsyre : 1,31 x 10-5 Pa ved 25 C Dampmassefylde... Ikke målt Relativ massefylde... Ikke målt Massefylde: 1,169 g/cm 3 ved 20 C Opløselighed... Opløselighed af glyphosat isopropylaminsalt ved 20 C i: dichlormethan 0,184 g/l methanol 15,88 g/l Opløselighed af glyphosatsyre i vand: 10,5 g/l ved 20 C. Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Glyphosatsyre : log K ow = -3,3 Selvantændelsestemperatur... Ikke målt Dekomponeringstemperatur... Ikke målt Viskositet... 24,6 mpa.s ved 25 C, 11,9 mpa.s ved 45 C Eksplosive egenskaber... Ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber... Ikke oxiderende 9.2. Andre oplysninger... Produktet kan blandes med vand i alle forhold. PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet... Se nedenfor Kemisk stabilitet... Produktet er stabilt ved stuetemperatur Risiko for farlige reaktioner... Produktet kan reagere med alkaliske materialer og frigive varme. Dette er en syre-base neutraliseringsreaktion, som kan være farlig på grund af varmeudviklingen Forhold, som skal undgås... Opvarmning af produktet vil producere giftige og lokalirriterende dampe Materialer der skal undgås... Produktet eller sprøjtevæsken må ikke opbevares i galvaniserede eller uforede stålbeholdere eller spraytanke. Rustfrit stål kan anvendes Farlige nedbrydningsprodukter Se underpunkt 5.2. Produktet eller sprøjtevæsken reagerer med sådanne beholdere og danner brint, som sammen med luft kan danne en meget brandfarlig blanding. Denne gasblanding kan antændes eller eksplodere.

8 Material group 45I/4521 Side 8 af 12 PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Produkt Akut giftighed... * = Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Produktet er praktisk talt ikke giftigt. * Det skal dog altid behandles med den normale omsorg for håndtering af kemikalier. Produktets akutte giftighed, som målt på et lignende produkt, er: nævneværdige sundhedseffekter forventes, hvis kun små mængder (mindre end en mundfuld) indtages. Indtagelse af lignende formuleringer har været årsag til mundirritation, kvalme, opkastning og diarré. Indtagelse af store mængder har været årsag til lavt blodtryk og lungeødem. Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rotte: > 5000 mg/kg (metode OECD 401) - hud LD 50, dermal, rotte: > 2000 mg/kg (metode OECD 402) - indånding LC 50, inhalation, rotte: > 4,72 mg/l/4 h (metode OECD 403) (intet tegn på giftighed ved denne koncentration) Hudætsning/-irritation... Alvorlig øjenskade/øjenirritation.. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Målt på et lignende produkt (metode OECD 404): ikke hudirriterende. * Målt på et lignende produkt (metode OECD 405): ikke øjenirriterende. * Ikke allergifremkaldende, målt på et lignende produkt (metode OECD 406). * Aspirationsfare... Produktet udgør ingen aspirationsfare. * Symptomer og effekter, akutte og forsinkede Primært lokalirritation Glyphosat isopropylaminsalt Akut giftighed... Stoffet er praktisk talt ikke giftigt. * Stoffets akutte giftighed er målt til: Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rotte: > 2000 mg/kg (metode FIFRA 81.01) - hud LD 50, dermal, rotte: > 4000 mg/kg (metode FIFRA 81.02) - indånding LC 50, inhalation, rotte: > 4,72 mg/l/4 h (metode FIFRA 81.03) (intet tegn på giftighed ved denne koncentration) Hudætsning/-irritation... Stoffet er ikke hudirriterende (metode FIFRA 81.05). * Alvorlig øjenskade/øjenirritation.. Stoffet er ikke øjenirriterende (metode FIFRA 81.04). * Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering... Ikke allergifremkaldende (metode FIFRA 81.06). *

9 Material group 45I/4521 Side 9 af 12 Glyphosat Toksikokinetik, metabolisme og distribution Efter indtagelse absorberes glyphosat hurtigt, dog i begrænset omfang (ca. 30%). Omsætningen er meget begrænset. Glyphosat udskilles hurtigt og næsten fuldstændigt. Fordelingen i kroppen er generelt lav og jævn. I dyreforsøg fandtes rester i alle organer. Der er ingen antydning af akkumulering. Akut giftighed... Stoffet er praktisk talt ikke giftigt. * Stoffets akutte giftighed er målt til: Optagelsesvej: - indtagelse LD 50, oral, rotte: > 5000 mg/kg (metode OECD 401) - hud LD 50, dermal, rotte: > 2000 mg/kg (metode OECD 402) - indånding LC 50, inhalation, rotte: > 5 mg/l/4 h (metode OECD 403) (intet tegn på giftighed ved denne koncentration) Hudætsning/-irritation... Stoffet er ikke hudirriterende (metode FIFRA 81.05). * Alvorlig øjenskade/øjenirritation.. Stoffet er øjenirriterende (metode FIFRA 81.04). Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet... Kræftfremkaldende egenskaber... Reproduktionstoksicitet... Stoffet er ikke allergifremkaldende (metode OECD 406). allergene effekter i mennesker er kendt. * Glyphosat er blevet undersøgt for mutagenicitet i en lang række af tests, der dækker alle relevante endepunkter in vitro såvel som in vivo. På baggrund af denne store mængde data, kan det konkluderes, at glyphosat ikke udviser en mutagen risiko. * Der er ikke fundet tegn på kræftfremkaldende effekter (8 studier). US-EPA har klassificeret glyphosat i kategori E (beviseligt ikkecarcinogent for mennesker). * En række flergenerationsundersøgelserne indikerede at glyphosat ikke har specifikke skadelige virkninger for forplantningsevnen og afkom. De fundne effekter ses ved meget høje doser, som var de samme som for kronisk toksicitet. Glyphosat har ingen skadelige virkninger på udviklingen af afkom. Kun ved meget høje doser (4800 mg/kg lgv/dag) er der fundet skadelige virkninger på afkommet, såsom reduceret vægt af fostre (5 studier). * Enkel STOT-eksponering... Specifikke effekter efter enkel eksponering kendes ikke. * Gentagne STOT-eksponeringer... I langtidsstudier med glyphosatsyre blev der bemærket mindre effekter (ændringer i krops- og levervægt) hos rotter ved eksponering på mg glyphosat/kg lgv/dag. Der blev ikke fundet tegn på toksicitet uanset niveau, herunder det højeste eksponeringsniveau på 4800 mg glyphosat/kg lgv/dag. * PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER Toksicitet... Produktet er et herbicid og forventes derfor at være giftigt for alle grønne planter. Produktet anses ikke for at være skadeligt for fisk, akvatiske invertebrater, vandplanter, fugle, bier og mikro- og makroorganismer i jorden. Produktets økotoksicitet er målt til:

10 Material group 45I/4521 Side 10 af 12 - Fisk Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) h LC 50 : > 1000 mg/l - Invertebrater Dafnier (Daphnia magna) h EC 50 : > 1000 mg/l - Alger Grønne alger (Pseudokirchneriella subcapitata) h IC 50 : 189 mg/l Persistens og nedbrydelighed... Glyphosat er ikke let biologisk nedbrydeligt. Det nedbrydes langsomt i miljøet og i spildevandsrensningsanlæg. Koncentrationer op til 100 mg/l giver dog ingen skadelige virkninger i spildevandsrensnings-anlæg. Nedbrydningen foregår mest mikrobiologisk og aerobt, men anaerob nedbrydning sker også. Primære nedbrydningstider varierer med omstændighederne, men er normalt omkring 3-30 dage i aerob jord eller vand Bioakkumuleringspotentiale... Se punkt 9 for oktanol-vand fordelingskoefficient. Glyphosat forventes ikke at bioakkumulere. Der er foretaget adskillige studier vedr. glyphosats bioakkumulationsevne, både i salt- og ferskvands systemer og de fundne bioakkumulationsfaktorer er lave Mobilitet i jord... I miljøet er glyphosat ikke mobilt, men inaktiveres hurtigt ved absorption til lerpartikler. Glyphosat bindes kraftigt til jord Resultater af PBT- og vpvbvurdering af ingredienserne opfylder kriterierne for at være PBT eller vpvb Andre negative virkninger... Der kendes ikke til andre negative virkninger i miljøet. PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling... Bortskaffelse af produkt... Rester af produktet og tom men ikke rengjort emballage skal betragtes som farligt affald. Ifølge Affaldsrammedirektivet 2008/98/EF skal muligheder for genanvendelse eller genvinding først undersøges. Affald, som ikke kan anvendes eller genvindes kemisk, bortskaffes i overensstemmelse med dansk lovgivning som kemikalieaffald ved aflevering til kommunal modtagestation eller Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe: T Kemikalieaffaldskortnr.: EAK-kode: Pesticider, Undgå at forurene vand, madvarer, foderstoffer eller såsæd ved oplagring eller bortskaffelse. Undgå at produktet skylles ud til kloak. Bortskaffelse af forpakninger... Det anbefales at overveje muligheder for bortskaffelse i følgende rækkefølge: 1. Genbrug eller genvinding bør overvejes først. Til genvinding bør beholderne være tomme og skyllet tre gange eller tilsvarende. Skyllevandet må ikke hældes ud i kloak. 2. Forbrænding af brandbare forpakninger er muligt under kontrollerede forhold med røggasrensning. 3. Aflevering som farligt affald til kommunal modtagestation.

11 Material group 45I/4521 Side 11 af 12 PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER UN-nummer... Ikke klassificeret som farligt gods for transport UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)... Ikke anvendeligt Transportfareklasse(r)... Ikke anvendeligt Emballagegruppe... Ikke anvendeligt Miljøfarer... Produktet det kan være miljøfarligt Særlige forsigtighedsregler for brugeren Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/8 og IBC-koden Undgå udledning til miljøet. Produktet transporteres ikke i bulk tankskibe. PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Der kendes ikke til specifikke reguleringer gældende for produktet. Alle ingredienserne er omfattet af EU-kemikalielovgivning Kemikaliesikkerhedsvurdering Tilføjelse af en kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet for dette produkt. PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Relevante ændringer i sikkerhedsdatabladet... Kun mindre rettelser Forklaring af forkortelser... CAS Chemical Abstracts Service CLP Classification, Labelling and Packaging; henviser til EU forordning 1272/2008 som ændret DNEL Derived No Effect Level DPD Dangerous Preparation Directive; henviser til direktiv 1999/45/EF som ændret DSD Dangerous Substance Directive; henviser til direktiv 67/548/EØF som ændret EC 50 Effektkoncentration 50% EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances FIFRA Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act GHS Globally Harmonized classification and labelling System of chemicals, femte reviderede udgave 2013 IARC International Agency for Research on Cancer IBC International Bulk Chemical code IC 50 Hæmningskoncentration 50% ISO International Organisation for Standardization IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry LC 50 Dødelig koncentration 50% LD 50 Dødelig dosis 50%

12 Material group 45I/4521 Side 12 af 12 MARPOL Regler fra International Maritime Organisation (IMO) for varer, der er farlige for havmiljøet OECD Organisation for Economic Co-operation and Development PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic PNEC Predicted No Effect Concentration R-sætning Risikosætning SL Soluble concentrate S-sætning Sikkerhedssætning STOT Specific Target Organ Toxicity US-EPA Environmental Protection Agency USA vpvb very Persistent, very Bioaccumulative WHO World Health Organisation Referencer... Klassificeringsmetoder... Målte data på dette og lignende produkter og målte data for akut toksicitet af aktivstoffet er ikke offentliggjorte virksomhedsdata. Andre data for glyphosat er til rådighed fra offentliggjort litteratur og findes flere steder. Målte data Brugte CLP faresætninger... H318 Forårsager alvorlig øjenskade H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarig virkning EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Brugte R-sætninger... R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Rådgivning om egnet uddannelse/ instruktion af arbejdstagere Materialet må kun udbringes af personer, som er i besiddelse af et gyldigt sprøjtebevis eller sprøjtecertifikat i.h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af som ændret (om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler). Dette gælder dog ikke for elever under uddannelse. Informationen præsenteret i dette sikkerhedsdatablad anses for at være nøjagtig og pålidelig, men brug af materialet varierer og der kan være situationer ikke forudset af Cheminova A/S. Materialets bruger bør overveje informationens gyldighed under brugerens specifikke omstændigheder. Fremstillet af: Cheminova A/S Afdeling for Sikkerhed, Sundhed, Miljø og Kvalitet / GHB

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 17-05-2013 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: BorSupport 150F 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Glyfonova Klar Til Brug

Glyfonova Klar Til Brug Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danmark tel: +45 9690 9690 fax: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Material group 45N/4543 Side 1 af 11 Sikkerhetsdatablad

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 09-04-2015 Erstatter: 15-11-2012 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: LGGB 2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LEGE 2 12 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08062015 Erstatter: 19112014 Version: 0101/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flokningsmiddel

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-10-2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Repa Quick 20 PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Impra Træ & metal V40

Sikkerhedsdatablad. Impra Træ & metal V40 Sikkerhedsdatablad Revision: 01-06-2014 Erstatter: 01-01-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Impra Træ &

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442

Sikkerhedsdatablad 593 0591, 593 0601, 593 0625, 593 0632, 593 1442 Sikkerhedsdatablad Revision: 02-10-2014 Erstatter: 25-06-2013 Version: 01.01/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Monteringspasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Nature Shampoo. Erstatter dato: 09-02-2015 Revisionsdato: 05-01-2016

Sikkerhedsdatablad. Nature Shampoo. Erstatter dato: 09-02-2015 Revisionsdato: 05-01-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 31-01-2014 Erstatter: 17-06-2010 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sæbespåner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVABALANCE PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD NOVABALANCE PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Denmark tel: +45 9690 9690 fax: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Produktnr. April 2013 Produktnavn NOVABALANCE Erstatter

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse. Kabe Spartel SDS Revision: 01-12-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Kabe spartel 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Locobase Repair. Erstatter dato: 09-03-2015 Revisionsdato: 07-01-2016

Sikkerhedsdatablad. Locobase Repair. Erstatter dato: 09-03-2015 Revisionsdato: 07-01-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 10112011 Erstatter: 23102008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Kalk og kridtfiller

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 1K Svindfri PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 1K Svindfri 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Revision: 05-02-2013 Erstatter: Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Letvægtsfiller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter:

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter: 1.1 Produktidentifikator NO LITHURIN SEAL Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Sandplast LH

Sikkerhedsdatablad. Flügger Sandplast LH Sikkerhedsdatablad Revision: 01-12-2013 Erstatter: 01-08-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Sandplast

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 10-11-2015 Erstatter: 18-06-2014 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Pool Flocking

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lim stift, klar & hård (PVP). Udstedelsesdato: 24-06-2013 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Lim stift, klar & hård (PVP). Udstedelsesdato: 24-06-2013 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 24062013 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Lim stift, klar & hård

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator Handelsnavn: Kongerslev Havekalk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse ph-plus Stofnavn: Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kalkbeskyttelsesmiddel - Kalkschutzmittel

Sikkerhedsdatablad. Kalkbeskyttelsesmiddel - Kalkschutzmittel Sikkerhedsdatablad Revision: 27-06-2012 Erstatter: 09-06-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Kalkbeskyttelsesmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 01-12-2011 Erstatter: 29-08-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Afløbsrens 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Revision: 11-02-2014 Erstatter: 16-11-2012 Version: 02.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Revision: 11-02-2014 Erstatter: 16-11-2012 Version: 02.00/DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 11-02-2014 Erstatter: 16-11-2012 Version: 0200/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LGMT 2 12

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Vurdering for PBT og vpvb er ikke foretaget. w/w% Note EF-nummer

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Vurdering for PBT og vpvb er ikke foretaget. w/w% Note EF-nummer Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 20-12-2012 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Optima Ultra Plus LE 5W-30

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 06-06-2011 Erstatter: 22-09-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Håndopvask 12 Relevante

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 01-12-2011 Erstatter: 21-10-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Lavera Håndsæbe

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Glyphonova Plus Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk

Sikkerhedsdatablad. Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-04-2013 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

A Cheminova A/S Phone (+45) 96 90 96 90 P.O. Box 9 Fax (+45) 96 90 96 91. Produktnr. 45L/4525 Februar 2011 Produktnavn Glyfonova 450 Plus

A Cheminova A/S Phone (+45) 96 90 96 90 P.O. Box 9 Fax (+45) 96 90 96 91. Produktnr. 45L/4525 Februar 2011 Produktnavn Glyfonova 450 Plus A Produktnr. 45L/4525 Februar 2011 Erstatter udgave september 2005 Side 1 af 13 SIKKERHEDSDATABLAD Glyfonova 450 Plus Revideret udgave: ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Neutral Kalkfjerner

Sikkerhedsdatablad. Opticare Neutral Kalkfjerner Sikkerhedsdatablad Revision: 05-12-2012 Erstatter: 12-02-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Neutral Kalkfjerner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Limstænger til limpistoler. Udstedelsesdato: 25-01-2013 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Limstænger til limpistoler. Udstedelsesdato: 25-01-2013 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 25-01-2013 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Limstænger til limpistoler

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 27-04-2012 Erstatter: 28-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Røgovnsvask PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. FAXE Hvid Lud 0287. Erstatter dato: 19-02-2015 Revisionsdato: 28-08-2015

Sikkerhedsdatablad. FAXE Hvid Lud 0287. Erstatter dato: 19-02-2015 Revisionsdato: 28-08-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 0287 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 27-04-2012 Erstatter: 23-11-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Foam 140 Power PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 10122013 Erstatter: 20102009 Version: 0102/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Lithomex Easy

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 01-11-2013 Erstatter: 01-08-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Luxi Medium

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 08-03-2012 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 08032012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk AGROS Clopyralid 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: Aros Clopyrald Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

Kan virke let irriterende på hud og øjne. Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Kan virke let irriterende på hud og øjne. Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator Handelsnavn: Filler, Kalkfiller, Kalkfiller til asfalt, Kalkfiller til beton, Foderkridt,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ISOVER Protect BSK Klæber. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-05-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. ISOVER Protect BSK Klæber. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-05-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09-05-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ISOVER Protect BSK Klæber

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19062015 Redigeret: 16062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere