SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Produktkode : Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Produktanvendelse : Forsegler Anvendelser, der er rådet imod : Dette produkt må ikke benyttes til andet end det, der anbefales i afsnit 1 uden først at spørge leverandøren til råds. 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent/leverandør : A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 DK-2300 København S Telefon : (+45) Fax : (+45) kontakt for sikkerhedsdatablad : Spørgsmål til indholdet af dette sikkerhedsdatablad kan sendes til 1.4 Nødtelefon : Forgifte informationscentret: Andre oplysninger : PR.nr., SEKTION 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen (EC) Regulativnr. 1272/2008 (CLP) Risikoklasser/risikokategorier Brændbare væsker, Kategori 3 Ætsning og irritation for huden, Kategori 2 Risikoerklæringer H226 H315 1/20

2 67/548/EEC eller 1999/45/EC Risikokarakteregenskaber R-sætninger R10: Brandfarlig.; Xi: Irriterende.; R10; R Mærkningselementer Mærkning i henhold til bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008 Farepiktogrammer : Signalord : Advarsel CLP Risikoerklæringer : FYSISK SKADELIGE VIRKNINGER: H226: Brandfarlig væske og damp. SUNDHEDSFARE: H315: Forårsager hudirritation. MILJØRISICI: Ikke klassificeret som en miljøfare ifølge CLP-kriterierne. CLP Sikkerhedsmæssige erklæringer Forebyggelse : P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse Respons : P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P332+P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Opbevaring : P403+P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Kassering: : P501: Bortskaf indhold og beholdere ved passende affaldseller genbrugscentre i overensstemmelse med lokale og landsdækkende bestemmelser. 2/20

3 2.3 Andre farer Sundhedsfarer : Forventes ikke at udgøre en sundhedsfare ved omgivende temperatur. Sikkerhed : Brandfarlig. Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive dampluft blandinger dannes. Dette materiale er en statisk akkumulator. Selv med korrekt jording og tilslutning kan dette materiale stadig akkumulerer en elektrostatisk ladning. Hvis tilstrækkelig ladning får lov til at akkumulere, kan der forekomme elektrostatiske udladninger og antændelse af brændbare luftdampblandinger. Miljøfarer : Ikke klassificeret som farlig for miljøet. Andre oplysninger : Denne blanding indeholder ikke nogen REACH-registrerede stoffer, der vurderes at være et PBT eller vpvb. SEKTION 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stof Materialets navn : Ikke målbart. 3.2 Blandinger Præparatbeskrivelse : En blanding af komponenter afledt af råolie, opløsningsmiddel og additiver. Farlige komponenter Klassificering af komponenter i henhold til Regulativ (EC) nr. 1272/2008 Kemisk navn CAS-nr. EC-nummer REACH Registreringsnr. Butylproprionat Ikke tilgængelig / Ikke målbart. N Ikke tilgængelig / Ikke alkylpropylendiamindiol målbart. eat Konc. 10,00-20,00% 1,00-4,90% 3/20

4 Kemisk navn Risikoklasse & kategori Risikoerklæringer Butylproprionat Flam. Liq., 3; H226; N- alkylpropylendiamindiol eat Acute Tox., 4; Skin Corr., 1; Aquatic Acute, 1; H302; H314; H400; Klassificering af komponenter i henhold til 67/548/EØF Kemisk navn CAS-nr. ECnummer REACH Registrering snr. Butylproprionat Ikke tilgængelig / Ikke målbart. N- alkylpropylendia mindioleat Ikke tilgængelig / Ikke målbart. Symbol(e r) R- sætninger Xn, C, N R22; R34; R50 Konc. R10 10,00-20,00% 1,00-4,90% Yderligere information : Se kap. 16 for komplet tekst om R- og H-vendinger. SEKTION 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Stoffet opfylder ikke alle screeningskriterierne for persistens, bioakkumulation og toksicitet og anses således ikke for at være PBT eller vpvb. Generel information : Forventes ikke at udgøre nogen risici for sundheden ved normal brug. Indånding : Hvis indånding af tåger eller damp forårsager irritation i næsen eller halsen, skal den tilskadekomne flyttes til frisk luft. Søg læge, hvis der ikke sker hurtig bedring. Hudkontakt : Fjern det forurende tøj. Skyl det udsatte område med vand, og vask derefter med sæbe, hvis det er muligt. Søg læge ved vedvarende irritation. Øjenkontakt : Skyl øjnene med rigelige mængder vand. Søg læge ved vedvarende irritation. Indtagelse. : Under normale anvendelsesforhold forventes dette ikke at være en primær eksponeringsrute. Hvis det usandsynlige skulle ske, at produktet er indtaget, kontakt da straks læge. Forsøg ikke at fremkalde opkastning. Selvbeskyttelse af førstehjælperen : Når man giver førstehjælp, skal man sikre, at man er iført passende personlige værnemidler i henhold til hændelsen, 4/20

5 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig skader og omgivelserne. : Ingen data til rådighed : Symptomatisk behandling. SEKTION 5: Brandbekæmpelse Ryd brandområdet for alle, der ikke deltager i redningsarbejdet. 5.1 Slukningsmidler : Skum, vandspray eller -tåge. Pulver, kuldioxid, sand eller jord kan benyttes til små brande. Ikke egnede : Brug ikke vandstråle. brandslukningsmidler 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen : Farlige forbrændingsprodukter kan indeholde: En kompleks blanding af luftbårne faste og flydende partikler og gasser (røg). Kulilte. Uidentificerede organiske og uorganiske 5.3 Anvisninger for brandmandskab SEKTION 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Evakuer arealet for uvedkommende personer. 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer forbindelser. : Passende beskyttelsesbeklædning inklusive kemisk resistente handsker skal bæres; kemibeskyttelsesdragt er anbefalet, hvis stor kontakt med spildt produkt forventes. Selvstændigt åndedrætsværn skal bruges ved brande i lukkede rum. Vælg brandmandstøj som er godkendt til relevante standarder (f.eks. Europas: EN469). : For ikke redningsmandskab: Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Inhaler ikke dampe. Fjern alle antændelseskilder i det tilstødende areal. Forurenet område skal udluftes grundigt. Benyt trykluft eller friskluftapparat i lukkede rum For redningsmandskab: Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Inhaler ikke dampe. Fjern alle antændelseskilder i det tilstødende areal. Forurenet område skal udluftes grundigt. Benyt trykluft eller friskluftapparat i lukkede rum. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Inhaler ikke dampe. Fjern alle antændelseskilder i det tilstødende areal. Forurenet område skal udluftes grundigt. Benyt trykluft eller friskluftapparat i lukkede rum. 5/20

6 6.2 Miljøbeskyttelsesforansta ltninger 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Undgå at produktet spreder sig eller kommer i afløb, grøfter eller vandløb ved hjælp af sand, jord eller andre egnede barrierer. : Små spild: Brug rent, gnistfrit værktøj til indsamling af materialet, og anbring det i passende, tydeligt mærkede beholdere med henblik på bortskaffelse eller genvinding i henhold til de lokale bekendtgørelser. Store spild: Undgå at produktet spreder sig ved hjælp af sand eller jord. Rester behandles som anført under lille spild. Yderligere instruktioner : Lokale myndigheder skal kontaktes hvis større spild ikke kan inddæmmes. 6.4 Henvisning til andre punkter SEKTION 7: Håndtering og opbevaring : For vejledning i valg af åpersonlige værnemidler se kapitel 8 i dette sikkerhedsdatablad. For vejledning om afskaffelse af spildt produkt se kapitel 13 i dette sikkerhedsdatablad. Generelle forholdsregler : Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sluk åben ild. Rygning forbudt. Fjern antændelseskilder. Undgå gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering : Af kvalitetsmæssige, sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager må denanbefalede opbevaringsog håndteringstemperatur ikke overskrides. Brug lokal udsugningsventilation, hvis der er risiko for inhalering af dampe, tåger eller aerosoler. Når produktet håndteres i tromler, skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og egnet håndteringsudstyr. Tanke skal inddæmmes (sikres). Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et køligt, godt ventileret sted. Benyt korrekt mærkede beholdere, der kan lukkes. Overførelse af produkt : Selv med korrekt jording og tilslutning kan dette materiale stadig akkumulerer en elektrostatisk ladning. Hvis tilstrækkelig ladning får lov til at akkumulere, kan der forekomme elektrostatiske udladninger og antændelse af brændbare luftdampblandinger. Vær opmærksom på håndtering der kan give anledning til yderligere farer, som skyldes akkumulering af statisk elektricitet. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, pumpning (især turbulent strømning), blanding, filtrering, sprøjt ved påfyldning, rengøring og fyldning af tanke og beholdere, prøvetagning, tankomkobling, måling, betjening af vakuumtankvogn og mekaniske bevægelser. Disse aktiviteter kan føre til statiske udladninger eksempelvis gnistdannelse. 6/20

7 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Begræns linjehastighed under pumpning for at undgå dannelse af elektrostatisk udladning (<= 1 m/s indtil opfyldningsrøret er nedsænket til to gange dets diameter, derefter <= 7 m/s). Undgå at sprøjte ved påfyldning. Brug IKKE trykluft til påfyldning, aftapning eller håndtering. : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et køligt, godt ventileret sted. Benyt korrekt mærkede beholdere, der kan lukkes. Beskyttes mod frost. Se afsnit 15 for yderligere specifik lovgivning, der dækker emballering og opbevaring af dette produkt. Lagertemperatur: 5-30 C / F Elektrostatiske ladninger vil blive dannet under pumpning. Elektrostatiske udladninger kan forårsage brand. Elektrisk kontinuitet bør sikres ved tilslutning og jordforbindelse (jording) af alt udstyr for at reducere risikoen. Dampene i opbevaringsbeholderens hovedrum kan ligge inden for det brændbare/eksplosive område, og kan dermed være brandfarlige. Anbefalede materialer : Til beholder og beholderbeklædninger skal der benyttes ulegeret stål eller aluminium. Ikke egnede materialer : Til beholdere eller beholderbeklædninger skal PVC, polyethylen eller polyethylen med høj densitet undgås. 7.3 Særlige anvendelser : Se yderligere referencer der anviser praksis for sikker håndtering af væsker, som er statiske akkumulatorer: American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents - beskyttelse mod antændinger grundet statisk elektricitet, lyn og lækstrøm) eller National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practices on Static Electricity - anbefalet praksis vedrørende statisk elektricitet). CENELEC CLC/TR (Electrostatics Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity - Elektrostatik - Kodeks for at undgå farer forårsaget af statisk elektricitet). Yderligere information : Brandfare klasse: II-1 SEKTION 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Hvis American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) værdi er angivet i dette dokument, så er det kun ment som vejledende. 8.1 Kontrolparametre Grænseværdi 7/20

8 Materiale Kilde Type ppm mg/m3 Bemærkninger Asfalt, dampe ACGIH TWA(Inhaler 0,5 mg/m3 som bar fraktion.) benzenopløselige GV (DK) GV(Støv.) 1 mg/m3 som cyclohexanopløselige stoffer Asfalt ACGIH TWA(Inhaler bar fraktion.) 0,5 mg/m3 som benzenopløselige GV (DK) GV(Støv.) 1 mg/m3 som cyclohexanopløselige stoffer Biologisk belastningsindeks (BEI) Ingen biologisk grænse tildelt. Afledt antal af virkningsniveauer (DNEL) PNEC-relateret information : Der er ikke fastslået nogen afledte antal af virkningsniveauer (DNEL). : Stoffet er et kulbrinte med en kompleks, ukendt eller varierende sammensætning. Traditionelle metoder til afledning af PNEC'er er ikke passende, og det er ikke muligt at identificere en enkelt typisk PNEC for sådanne stoffer. Måle metoder : Overvågning af koncentrationen af stoffer i arbejdernes åndedrætszoner eller på arbejdsstedet generelt kan være nødvendig for at bekræfte, at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overholdes, og at eksponeringsforanstaltningerne er tilstrækkelige. For nogle stoffers vedkommende kan biologisk overvågning også være nødvendig. Validerede eksponeringsmålemetoder bør anvendes af en kompetent person, og prøver analyseres af et akkrediteret laboratorium. Der er anført eksempler på kilder til anbefalede luftovervågningsmetoder nedenfor. Leverandøren kan også kontaktes. Der kan være yderligere tilgængelige nationale metoder. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: 8/20

9 Sampling and Analytical Methods Eksponeringskontrol Generel information : Det nødvendige beskyttelsesniveau og reguleringstypen vil variere afhængigt af de potentielle eksponeringsforhold. Vælg metoder på basis af en risikovurdering af de lokale forhold. Passende forholdsregler omfatter: Hvis materialet opvarmes, sprayes eller danner tåge, er der større potentiale for dannelse af luftbårne koncentrationer. Sørg altid for god personlig hygiejne, såsom at vaske hænder efter håndtering af materialet og før spisning, drikning, og/eller rygning. Vask jævnligt arbejdstøj og beskyttelsesudstyr for at fjerne forurenende stoffer. Kasser forurenet tøj og fodtøj, der ikke kan rengøres. Sørg for at der altid er rent og ryddeligt. Definer procedurer for sikker håndtering og opretholdelse af kontroller. Uddan og træn medarbejdere i de farer og kontrolforanstaltninger, der er relevante for normale aktiviteter i forbindelse med dette produkt. Sørg for passende valg, test og vedligeholdelse af udstyr, der anvendes til at kontrollere eksponering, fx personlige værnemidler og punktudsugning. Kør systemerne ned forud for åbning og vedligeholdelse af udstyret. Opbevar udflod forseglet indtil bortskaffelse eller senere genbrug. Erhvervsmæssig eksponeringskontrol Personligt sikkerhedsudstyr : Oplysningerne er lavet under hensyntagen til PV-direktivet (Rådets direktiv 89/686/EØF) og CEN Europæiske Komité for Standardisering (CEN) standarder. Øjenbeskyttelse : Godkendt i henhold til EU-standarden EN166. Øjenbeskyttelse er ikke påkrævet under normale brugsforhold. Hvis materialet håndteres på en sådan måde, at det kan sprøjte ind i øjnene, anbefales det at benytte beskyttelsesbriller. Håndbeskyttelse : Hvis det er uundgåeligt at produktet kommer i kontakt med hænderne kan godkendte handsker (eks. i henhold til følgende EU standard: EN374 eller US standard F739) af følgende materialer anvendes: PVC Langtids beskyttelse: Nitril-gummi. Korttids beskyttelse: Neopren-gummi. For løbende kontakt anbefaler vi handsker med gennembrudstid på over 240 minutter med præference for > 480 minutter, hvor egnede handsker kan identificeres. For korttids/stænkbeskyttelse anbefaler vi det samme, men erkender, at egnede handsker, der tilbyder dette niveau af beskyttelse, muligvis ikke er til rådighed, og i dette tilfælde er en lavere gennembrudstid 9/20

10 måske acceptabelt, så længe passende vedligeholdelse og udskiftningsregimer følges. Handsketykkelse er ikke en god indikator for handskeresistens over for et kemikalie, eftersom den afhænger af den nøjagtige sammensætning af handskematerialet. En handskes egnethed eller holdbarhed afhænger af anvendelsen, f.eks. hyppighed og varighed af kontakt, handskematerialets modstandsdygtighed over for kemikalier, fingerfærdighed. Søg altid vejledning hos handskeleverandørerne. Kontaminerede handsker skal udskiftes. Kropsbeskyttelse : Der kræves normalt ikke hudbeskyttelse ud over standard arbejdstøj. Åndedrætsværn : Åndedrætsværn er normalt ikke påkrævet ved normal brug. I overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis bør der træffes forholdsregler for at undgå indånding af materiale. Kontrol af miljømæssig eksponering Kontrolforanstaltninger til miljøeksponering : Lokale vejledninger om emissionsgrænser for flygtige stoffer skal overholdes ved udledning af udsugningsluft. Der skal tages passende forholdsregler for at opfylde relevante krav til miljøbeskyttelse. Følg anvisningerne i afsnit 6 for at undgå forurening af miljøet. Undgå om nødvendigt at udlede ikke opløst materiale til spildevandet. Spildevand skal behandles i rensningsanlæg før udledning til overfladevand. SEKTION 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende : Sort.. Halvfast ved stuetemperatur. Lugt : Karakteristisk. Lugt grænseværdi : Ingen data til rådighed ph : Ingen data til rådighed Indledende kogepunkt og : Ingen data til rådighed kogeområde Smeltepunkt : Ingen data til rådighed Flammepunkt : < 55 C / 131 F (Pensky-Martens Closed Cup) Øvre / nedre : Ingen data til rådighed brændbarheds- eller eksplosionsgrænser Damptryk : Ingen data til rådighed Relativ densitet : Ingen data til rådighed Vægtfylde : ca. 1,300 g/cm3 ved 25 C / 77 F Vandopløselighed : Forsvindende. Delingskoefficient: n- : Ingen data til rådighed 10/20

11 oktanol/vand Vægtfylde af dampe (luft=1) Brændbarhed Oxiderende egenskaber Eksplosive egenskaber : Ingen data til rådighed : Brandfarlig væske. : Ikke målbart. : Ikke klassificeret 9.2 Andre oplysninger Elektrisk ledningsevne : Lav konduktivitet: < 100 ps/m, Dette materiales konduktivitet gør det til en statisk akkumulator., En væske betragtes typisk som ikke-ledende, hvis dens ledningsevne er under 100 ps/m, og betragtes som halvledende, hvis dens ledningsevne er under ps/m., Uanset om en væske er ikke-ledende eller halvledende, er forholdsreglerne de samme., En række faktorer, for eksempel væsketemperatur, tilstedeværelsen af forurenende stoffer, og antistatiske tilsætningsstoffer kan have stor indflydelse på ledningsevne i en væske. SEKTION 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet : Produktet udgør ikke nogen yderligere reaktivitetsfare i tillæg til dem, der er anført i det følgende underafsnit Kemisk stabilitet : Ingen farlige reaktioner forventes, når de håndteres og opbevares i henhold til bestemmelserne Risiko for farlige : reaktioner Ingen data til rådighed 10.4 Forhold, der skal : Undgå varme, gnister, åben ild og andre antændingskilder. undgås 10.5 Materialer, der skal : Stærke oxidationsmidler. undgås 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Andre oplysninger : Det forventes ikke, at der dannes farlige dekomponeringsprodukter under normal opbevaring. Farlig polymerisation Følsomhed over for mekanisk påvirkning Følsomhed over for statisk afladning : nej : Ikke målbart. : Brandfarlig væske. SEKTION 11: Toksikologiske oplysninger 11/20

12 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Grundlag for vurdering : Information er baseret på data om komponenter og toxikologi af lignende produkter. Medmindre andet er angivet, er de præsenterede data repræsentative for produktet som en helhed, snarere end for en enkelt/enkelte komponent/-er. Akut giftighed ved : Forventes at have lav giftighed: LD50 > 5000 mg/kg, Rotte indtagelse Akut giftighed for hud : Forventes at have lav giftighed: LD50 > 5000 mg/kg, Kanin Akut giftighed ved indånding : Anses ikke for at være en inhalationsfare under normale anvendelsesforhold. Ætsninger/hudirritation : Forventes at være let irriterende. Alvorlig : Forventes at være let irriterende. øjenskade/irritation Åndedræts irritation : Indånding af dampe kan forårsage irritation af åndedrætssystemet. Overfølsomhedsreaktion i : Forventes ikke at fremkalde overfølsomhed. åndedrætssystem eller på hud Mutagenicitet i kimceller : Ikke forventet at være mutagent. Kræftfremkaldende egenskaber : Bitumener er ikke klassificeret som farlige i henhold til EFkriterier. Bitumener indeholder lave koncentrationer af polycykliske aromatiskeforbindelser (PAC). I ufortyndede bitumener regnes disse PAC er ikke forat være biotilgængelige. Men hvis bitumener blandes med fortyndere forat opnå en lav viskositet ved almindelige temperaturer, menes det, atsådanne materialer kan blive biotilgængelige. Selvom man kender til tilstedeværelsen af polycykliske aromatiskeforbindelser, er der ikke nogen dokumentation for, at eksponering forufortyndede bitumener eller dampe er skadeligt. Materiale : Klassification som kræftfremkaldende Asfalt, dampe : ACGIH Group A4: Ikke klassificeret som værende kræftfremkaldende hos mennesker. Asfalt, dampe : IARC 2B: Arbejdsmæssig eksponering for hårde bitumener og deres emissioner under støbearbejde med asfalt er "muligvis kræftfremkaldende for mennesker" (IARC gruppe 2B)., Arbejdsmæssig eksponering af straight-run bitumener og deres røgkondensater under vejlægning er "muligvis kræftfremkaldende for mennesker" (IARC gruppe 2B). Asfalt, dampe : GHS / CLP: Ingen kræftfremkaldende klassifikation Asfalt : ACGIH Group A4: Ikke klassificeret som værende 12/20

13 kræftfremkaldende hos mennesker. Asfalt : IARC: Arbejdsmæssig eksponering for hårde bitumener og deres emissioner under støbearbejde med asfalt er "muligvis kræftfremkaldende for mennesker" (IARC gruppe 2B)., Arbejdsmæssig eksponering af straight-run bitumener og deres røgkondensater under vejlægning er "muligvis kræftfremkaldende for mennesker" (IARC gruppe 2B). Asfalt : GHS / CLP: Ingen kræftfremkaldende klassifikation Butylproprionat : GHS / CLP: Ingen kræftfremkaldende klassifikation N- alkylpropylendiamindioleat : GHS / CLP: Ingen kræftfremkaldende klassifikation Giftighed for forplantnings- og udviklingsevnen : Ingen data til rådighed Oversigt over evalueringen af CMR-egenskaber Kræftfremkaldende egenskaber : Dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering i kategorier 1A/1B., Mutagene egenskaber : Dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering i kategorier 1A/1B. Reproduktionstoksicit et (fertilitet) : Dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering i kategorier 1A/1B. Specifik organtoksicitet - : Forventes ikke at være farligt. gentagne eksponeringer Yderligere information : Klassifikationer fra andre myndigheder i henhold til forskellige regelsæt kan eksistere. SEKTION 12: Miljøoplysninger Grundlag for vurdering : Der er ikke fastlagt økotoksikologiske data specifikt for dette produkt. Den anførte information er baseret på viden om komponenterne og lignende produkters økotoksikologi. Medmindre andet er angivet, er de præsenterede data repræsentative for produktet som en helhed, snarere end for en enkelt/enkelte komponent/-er Toksicitet Akut Toksisitet : Dårligt opløselig blanding. Kan forårsage tilsnavsning af organismer i vandmiljøet. (LL/EL50 udtrykt som den nominelle produktmængde, der kræves for at fremstille en vandholdig testekstrakt.) Fisk : Forventes at være skadeligt: LL/EL/IL mg/l Akvatiske krebsdyr : Forventes at være skadeligt: LL/EL/IL mg/l 13/20

14 Alger/vandplanter : Forventes at være skadeligt: LL/EL/IL mg/l Mikroorganismer : Forventes at være skadeligt: LL/EL/IL mg/l Kronisk giftighed Fisk : NOEC/NOEL forventes at være > 100 mg/l (baseret på udformede data) Akvatiske krebsdyr : NOEC/NOEL forventes at være > 100 mg/l (baseret på udformede data) 12.2 Persistens og nedbrydelighed 12.3 Bioakkumuleringspotenti ale : Ikke biologisk nedbrydeligt. : Kan ophobes i naturen. I praksis vil disse stoffers meget lave vandopløselighed og højemolekylvægt bevirke, at deres biotilgængelighed for organismer, derlever i vand, er begrænset, og bioakkumulering er derfor usandsynlig Mobilitet i jord : Adsorberer til jord og har lav mobilitet. Synker i vand Resultater af PBT- og vpvb-vurdering : Denne blanding indeholder ikke nogen REACH-registrerede stoffer, der vurderes at være et PBT eller vpvb Andre negative virkninger : Forventes ikke at have ozonfortyndingspotentiale, fotokemisk ozonskabende potentiale eller global opvarmningspotentiale. SEKTION 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling Bortskaffelse af materiale : Genindvind eller genbrug om muligt. Genbrug og bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regler. Kommuneale genbrugsstationer eller Kommunekemi anbefales, da de har kompetence til at behandle denne type affald. Bortskaffes ikke i miljøet, i kloakker eller i vandløb. Bortskaffelse af : Overhold gældende lovgivning om genbrug og bortskaffelse. beholdere Lokal Lovgivning : Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. EU's renovationsregler (EWC): bituminøse blandinger ud over de nævnte i Det er altid slutbrugerens ansvar at forestå affaldsklassificering. 14/20

15 SEKTION 14: Transportoplysninger Transport til lands (ADR/RID): ADR 14.1 UN-nummer : UNforsendelsesbetegnelse : Hydrocarboner, flydende, n.o.s (Butylpropionate) (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) : Emballagegruppe : III Fareetiket (primær risiko) : Miljøfarer : nej RID 14.1 UN-nummer : UNforsendelsesbetegnelse : Hydrocarboner, flydende, n.o.s (Butylpropionate) (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) : Emballagegruppe : III Fareetiket (primær risiko) : Miljøfarer : nej Havtransport (IMDG-kode): 14.1 UN-nummer : UN UNforsendelsesbetegnelse : HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (UN proper shipping name) Teknisk betegnelse : (Butylpropionate) 14.3 Transportfareklasse(r) : Emballagegruppe : III 14.5 Miljøfarer : nej Lufttransport (IATA): 14.1 UN-nummer : UNforsendelsesbetegnelse : Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (UN proper shipping name) Teknisk betegnelse : (Butylpropionate ) 14.3 Transportfareklasse(r) : 3 15/20

16 14.4 Emballagegruppe : III 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Forurenings kategori : Ikke målbart. Skibs type : Ikke målbart. Produkt navn : Ikke målbart. Specielle forholdsregler : Ikke målbart. SEKTION 15: Oplysninger om regulering Informationen om lovgivning er ikke fyldstgørende. Anden regulering af dette materiale kan forekomme Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Andre regulatoriske oplysninger Anbefalede anvendelsesrestriktioner (rådgivning imod) : Dette produkt må ikke benyttes til andet end det, der anbefales i afsnit 1 uden først at spørge leverandøren til råds. Lokale Lagerlister EINECS : Alle komponenter på listen eller polymere fritaget. TSCA : Alle komponenter er på listen. JEX (JP) : Alle komponenter er på listen. DSL : Alle komponenter er på listen. AICS : Alle komponenter er på listen. INV (CN) : Alle komponenter er på listen. 16/20

17 PICCS (PH) : Alle komponenter på listen eller polymere fritaget. Andre oplysninger : Produktet er ikke klassificeret som farligt i følge Miljøministeriets regler Kemikaliesikkerhedsvurd ering : Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof/blanding af leverandøren. SEKTION 16: Andre oplysninger R-sætninger R10 R22 R34 R50 Brandfarlig. Farlig ved indtagelse. Ætsningsfare. Meget giftig for organismer, der lever i vand. CLP Risikoerklæringer H226 Brandfarlig væske og damp. H302 H314 H315 H400 Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. Forårsager hudirritation. Meget giftig for vandlevende organismer. Andre oplysninger Yderligere information : Denne blanding indeholder ikke nogen REACH-registrerede stoffer, der vurderes at være et PBT eller vpvb. Nøgle til/forklaring på forkortelser brugt i dette sikkerhedsdatablad : Flam. Liq. = Brændbare væsker Acute Tox. = Akut toksicitet Skin Corr. = Ætsning og irritation for huden Aquatic Acute = Akutte farer for vandmiljøet De almindelige forkortelser og akronymer, der anvendes i dette dokument kan slås op i referencelitteratur (f.eks. videnskabelige ordbøger) og/eller websteder. 17/20

18 ACGIH = Det amerikanske regerings råd for industriel hygiejne (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ADR = Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej AICS = Det australske register af kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances) ASTM = Det amerikanske selskab for test og materialer (American Society for Testing and Materials) BEL = Biologisk grænseværdi (Biological exposure limits) BTEX = Benzen, toluen, ethylbenzen, xylener (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes ) CAS = Chemical Abstracts Service CEFIC = Den europæiske Kemikalie Industri Forening (European Chemical Industry Council) CLP = Klassifikation, mærkning og emallering (Classification Packaging and Labelling) COC = Cleveland Open-Cup DIN = Deutsches Institut fur Normung DMEL = Beregnes minimum effekt niveau (Derived Minimal Effect Level) DNEL = Beregnet non effekt niveau (Derived No Effect Level) DSL = Den canadiske liste af stoffer (Canada Domestic Substance List) EC = Europa Kommisionen (European Commission) EC50 = Effektiv koncentration 50 (Effective Concentration fifty) ECETOC = Det europæske center for økotoksicitet og toksicitet af kemikalier (European Center on Ecotoxicology and Toxicology Of Chemicals) ECHA = Det Europæiske Kemikalie Agentur (European Chemicals Agency) EINECS = Det europæiske register af eksisterende kommercielle kemikalier (The European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) EL50 = Effektiv niveau 50 (Effective Level fifty) ENCS = Det japanske register for eksisterende og nye kemikaler (Japanese Existing and New Chemical Substances Inventory) EWC = Europæisk affaldskode (European Waste Code) GHS = Det Globale harmoniserede system for klassifikation af kemikalier (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) IARC = Det Internationale Agentur for Kræft Forskning (International Agency for Research on Cancer) IATA = Internationale luftfartsforening for farlig godstransport 18/20

19 (International Air Transport Association) IC50 = Inhibitor koncentration 50 (Inhibitory Concentration fifty) IL50 =Inhibitor niveau 50 (Inhibitory Level fifty) IMDG = Farlig gods for søtransport (International Maritime Dangerous Goods) INV = Det kinesiske register af kemikalier (Chinese Chemicals Inventory) IP346 = Test metode nr. 346 fra Institute of Petroleum til fastsættelse af polycykliske aromater ekstraherbar i DMSO. KECI = Det koreanske rigister af eksiterende kemikalier (Korea Existing Chemicals Inventory) LC50 = Dødelig koncentration 50 (Lethal Concentration fifty) LD50 = Dødelig dose halvtreds procent. ( Lethal Dose fifty per cent.) LL/EL/IL = Letal last/effektiv last/inhibitorisk last LL50 = Dødelig niveau 50 (Lethal Level fifty) MARPOL = Den internationale konvention for forebyggelse mod forurening fra skibe (International Convention for the Prevention of Pollution From Ships) NOEC/NOEL = Ingen observeret koncentration/ ingen observeret niveau (No Observed Effect Concentration / No Observed Effect Level) OE_HPV = Erhvervsmæssig eksponering - Høje produktionsvolumener PBT = Persistent, bioakkumulativ og toksisk (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) PICCS = Det phillipinske register af stoffer og materialer (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances) PNEC = forventet nuleffektkoncentration REACH = Registrering Evaluering og Authorisation af Kemikalier (Registration Evaluation And Authorisation Of Chemicals) RID = Regler om international transport af farligt gods med jernbane SKIN_DES = Skin Designation STEL = Korttids grænseværdi (Short term exposure limit) TRA = målrettet risikovurdering TSCA = Den amerikanske kemikalie lovgivning (US Toxic Substances Control Act) TWA =Gennemsnitsværdi taget over tid (Time-Weighted Average) vpvb = meget persistent og meget bioakkumulativ (very Persistent and very Bioaccumulative) 19/20

20 Distribution af sikkerhedsdatablad Versionsnummer for sikkerhedsdatablad : Informationen i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle som håndterer produktet. : 1.3 Sikkerhedsdatablad gyldigt fra Revisioner for sikkerhedsdatablad Forskrifter for sikkerhedsdatablad : : En lodret streg ( ) i venstre margin indikerer en ændring i forhold til den foregående version. : Kommissionens Forordning (EU) Nr. 453/2010 om ændring af Europe-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). Ansvarsfraskrivelse : Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. 20/20

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Andet datanavn : B100 B99 Fatty Acid Methyl Esters REACH Registreringsnr. : 01-2119471664-32-0092

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 16/12/2014 Revision: 04/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 3564296 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. : sds.da@univareurope.com

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. : sds.da@univareurope.com 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør Materialets navn : Brug : Hydraulikolie Produktkode : 001D1391 Producent/leverandør : Univar A/S Islands Brygge 43 DK-2300

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40300002 CAS-nr.: 19125-99-6 EF nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - PR-nr.: Emballage: Kræves

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. Side: 1 Kompileringsdato: 09-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9529 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs Revision JUNE 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 5632069 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien Side : 1 / 6 Producent CID LINES NV Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 26/01/2015 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Perceptol Fremkalder (Part B)

SIKKERHEDSDATABLAD Perceptol Fremkalder (Part B) Revision 21/10/2013 Revision 9 Erstatter dato 26/10/2010 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1960529

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Kemikaliets navn CAS-nr. 107-21-1 EF-nr.: 203-473-3 Indeksnr.: 603-027-00-1 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET Side 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET Handelsnavn : Anvendelse : Stearinlys Firma : Gala-Kerzen GmbH Industriestrasse 11 91637 Wölnitz Deutschland Tel: 09868/78-0 Fax: 09868/7844

Læs mere

Nova Sikkerhedsdatablad

Nova Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Nova 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2-Takt Duo 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 09/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere