Sikkerhedsdatablad: i henhold til forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad: i henhold til forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 1/16 Sikkerhedsdatablad: i henhold til forordning (EU) nr. 453/2010. Deblock Oil PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn : Deblock Oil Produktnummer : RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER Anvendelse af stoffet eller præparatet : Deblock Oil er en blanding af hurtige rustopløsningsmidler og smøremidler, der på grund af ringe overfladespænding har en utrolig gennemtrængende virkning ANVENDELSER DER FRARÅDES 1.3. NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET PCS Innotec International NV Schans 4 BE Dessel T.: +32 (0) F.: +32 (0) Distributør: IQ Sales and Support Martin Hansens vej 8-12 DK Ebeltoft T.: F.: NØDTELEFON +45 (86) (82) (Bispebjerg hospital, Giftlinje) 24/24 t (Telefonisk rådgivning: engelsk, fransk, tysk, nederlandsk): BIG : +32 (0) Første udgivelsesdato: Revisionsdato: Fremstilling: 18.0

2 2/16 PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN KLASSIFICERING IFØLGE DIREKTIV 67/548/EØF HHV. 1999/45/EF (OG MILJØMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR 1075 AF 24/11/2011 OM KLASSIFICERING, EMBALLERING, MÆRKNING, SALG OG OPBEVARING AF STOFFER OG BLANDINGER) F+; R12 N; R51/53 R66 R67 Se afsnit 16 for den fulde ordlyd af oven for nævnte R-sætninger. FYSISK-KEMISKE, SUNDHEDSMÆSSIGE OG MILJØMÆSSIGE SKADEVIRKNINGER Hyppig og forlænget kontakt kan affedte og udtørre, hvilket leder til ubehag og betændelse i huden. Forsigtig! beholderen er under tryk. Berusende MÆRKNINGSELEMENTER MÆRKNING IFØLGE DIREKTIV 67/548/EØF ELLER 1999/45/EF Symbolet : F+ - Yderst brandfarlig N - Miljøfarlig R-sætninger S-sætninger Ekstra sætninger : R12 - Yderst brandfarlig. R51/53 - Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R66 - Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67 - Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. : S2 - Opbevares utilgængeligt for børn. S16 - Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S23 - Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger. S29 - Må ikke tømmes i kloakafløb. S46 - Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. S51 - Må kun bruges på steder med god ventilation. : Indeholder: Fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin. Kan udløse allergisk reaktion. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, kan der dannes en eksplosiv blanding ANDRE FARER PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. STOF Ikke relevant

3 3/ BLANDING Navn Produktidentifikator % Klassificering jævnfør Direktiv 67/548/EØF Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette (Indeholder < 0,1% benzen ( )) (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (REACH-nr) Pentan (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) (REACH-nr) Xn; R F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51/53 Acetone (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) (REACH-nr) naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung, Lavtkogende hydrogeneret nafta, En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved en katalytisk hydroafsvovlningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 C til 230 C (194 ºF til 446 ºF). (Indeholder < 0,1% benzen ( )) Carbondioxid (stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering) (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) (REACH-nr) (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (CAS-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) Methoxy-2-propanol (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) (REACH-nr) destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin- (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) (2-heptadec-8-enyl-2-imidazoline-l-yl)ethanol (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) F; R11 Xi; R36 R66 R Xn; R65 N; R51/53 R10 R66 R Ikke klassificeret 3-10 Xn; R65 R10 R66 R R10 R Xn; R65 1-2,5 Xn; R22 C; R34 N; R50/53 Fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin (CAS-nummer) ,1-0,3 Xi; R36/38 R43 Solventnaphtha (råolie), let aromatisk (Indeholder < 0,1% benzen ( )) (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) ,1-0,3 Xn; R65 Xi; R37 N; R51/53 R10 R66 R67 Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette (Indeholder < 0,1% benzen ( )) (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (REACH-nr) Pentan (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) (REACH-nr) Acetone (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) (REACH-nr) naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung, Lavtkogende hydrogeneret nafta, En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved en katalytisk hydroafsvovlningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 C til 230 C (194 ºF til 446 ºF). (Indeholder < 0,1% benzen ( )) Carbondioxid (stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering) (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) (REACH-nr) (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) Asp. Tox. 1, H Flam. Liq. 1, H224 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H Compressed gas, H280

4 4/16 Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (CAS-nummer) (EC Index nummer) (REACH-nr) Methoxy-2-propanol (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) (REACH-nr) destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin- (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) (2-heptadec-8-enyl-2-imidazoline-l-yl)ethanol (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) Fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin Solventnaphtha (råolie), let aromatisk (Indeholder < 0,1% benzen ( )) 3-10 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H Asp. Tox. 1, H ,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1A, H314 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 (CAS-nummer) ,1-0,3 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 (CAS-nummer) (EINECS / ELINCS number) (EC Index nummer) Se afsnit 16 for den fulde ordlyd af oven for nævnte R-, H- og EUH sætninger PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 0,1-0,3 Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Generelt : Ved ildebefindende, kontakt læge (vis om muligt etiketten). Indånding Kontakt med huden Øjen kontakt Indtagelse : Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. : Produktet er generelt ikke irriterende for huden. : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. : I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE 4.3. ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. SLUKNINGSMIDLER Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler : Forstøvet vand. Tørt pulver. carbondioxid (kulsyre) (CO2). Brug ved stor brand: alkohol-bestandigt skum. : Brug ikke en kraftig vandstrøm SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN Brandfare Eksplosionsfare 5.3. ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB Brandslukningsinstruktioner Beskyttelse under brandslukning : Yderst brandfarlig aerosol. : Kan danne antændelige/eksplosive damp/luft-blandinger. : Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

5 5/16 PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER Almene forholdsregler : Bær beskyttende beklædning FOR IKKE-INDSATSPERSONEL Beskyttelsesudstyr : Følg beskyttelsesforanstaltningerne der er beskrevet i rubrikkerne 7 og 8. Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale FOR INDSATSPERSONEL Beskyttelsesudstyr Nødprocedurer : Rengøringspersonalet bør have forsvarligt beskyttelsesudstyr. : Udluft området MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i offentlige vandløb METODER OG UDSTYR TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING Rengøringsprocedurer Andre oplysninger : Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inerte faste stoffer, fx ler eller diatoméjord. Dette produkt og dets emballage skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning. : Sørg for passende ventilation HENVISNING TIL ANDRE PUNKTER Stabil i brug og opbevaringsbetingelser som anbefalet i punkt 7. Angående hvilken personlig beskyttende udstyr bør bruges, se punkt 8. Vedrørende arrangering af fjernelse efter rengøring, se punkt 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING Yderligere farer under behandlingen : Udtoemning maa ikke finde sted imod aaben ild eller gloedende legemer. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Heller ikke, naar den er toemt. Ved brug kan der dannes antændelige damp/luftblandinger. Forholdsregler for sikker håndtering : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Hygiejniske foranstaltninger Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør.

6 6/ BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED Tekniske foranstaltninger : Følg egnede jordingsprocedurer for at undgå statisk elektricitet. Lagerbetingelser Uforenelige produkter : Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 C. Opbevares i originalemballagen. Opbevares på et brandsikkert sted. Rygning forbudt. : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tekniske omstæntighed(er) : Opbevares på et godt ventileret sted. Vandtæt behandlet beholder. Særlige forskrifter for emballagen : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt. Opbevares kun i den originale beholder. En oplagsenhed : 1 liter Brandfareklasse : I SÆRLIGE ANVENDELSER PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. KONTROLPARAMETRE Carbondioxid ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 9000 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 5000 ppm Danmark Grænseværdi (mg/m3) 9000 mg/m³ Danmark Grænseværdi (ppm) 5000 ppm Danmark Anmærkninger E = stoffet har en EF-grænseværdi. Solventnaphtha (råolie), let aromatisk ( ) Danmark Grænseværdi (mg/m3) 180 mg/m³ Danmark Grænseværdi (ppm) 25 ppm Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung ( ) Danmark Grænseværdi (mg/m3) 180 mg/m³ Danmark Grænseværdi (ppm) 25 ppm Acetone ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 1210 mg/m³ EU IOELV TWA (ppm) 500 ppm Danmark Grænseværdi (mg/m3) 600 mg/m³ Danmark Grænseværdi (ppm) 250 ppm Danmark Anmærkninger E = stoffet har en EF-grænseværdi. Pentan ( ) Danmark Grænseværdi (mg/m3) 1500 mg/m³ Danmark Grænseværdi (ppm) 500 ppm Danmark Anmærkninger E = stoffet har en EF-grænseværdi. naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung, Lavtkogende hydrogeneret nafta, En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved en katalytisk hydroafsvovlningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 C til 230 C (194 ºF til 446 ºF). ( ) Danmark Grænseværdi (mg/m3) 180 mg/m³ Danmark Grænseværdi (ppm) 25 ppm 1-Methoxy-2-propanol ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 375 mg/m³

7 7/16 1-Methoxy-2-propanol ( ) EU IOELV TWA (ppm) 100 ppm EU IOELV STEL (mg/m³) 568 mg/m³ EU IOELV STEL (ppm) 150 ppm EU Notater Skin Danmark Grænseværdi (mg/m3) 185 mg/m³ Danmark Grænseværdi (ppm) 50 ppm Danmark Anmærkninger E = stoffet har en EF-grænseværdi Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung ( ) DNEL/DMEL (Arbejdstagere) Langvarig - systemisk effekt, dermal 300 mg/kg kropsvægt/dag Langvarig - systemisk effekt, indånding 1500 mg/m³ DNEL/DMEL (Almindelige befolkning) Langvarig - systemisk effekt,oral Langvarig - systemisk effekt, indånding Langvarig - systemisk effekt, dermal 300 mg/kg kropsvægt/dag 900 mg/m³ 300 mg/kg kropsvægt/dag Acetone ( ) DNEL/DMEL (Arbejdstagere) Akut - systemisk effekt, indånding Akut - lokal effekt, indånding Langvarig - systemisk effekt, dermal DNEL/DMEL (Almindelige befolkning) Langvarig - systemisk effekt,oral Langvarig - systemisk effekt, indånding Langvarig - systemisk effekt, dermal PNEC (Vand) PNEC aqua (ferskvand) PNEC aqua (havvand) PNEC (Sediment) PNEC sediment (ferskvand) PNEC (Jord) PNEC jord Pentan ( ) DNEL/DMEL (Arbejdstagere) Akut - systemisk effekt, indånding Langvarig - systemisk effekt, dermal DNEL/DMEL (Almindelige befolkning) Langvarig - systemisk effekt,oral Langvarig - systemisk effekt, indånding Langvarig - systemisk effekt, dermal 1210 mg/m³ 2420 mg/m³ 186 mg/kg kropsvægt/dag 62 mg/kg kropsvægt/dag 200 mg/m³ 62 mg/kg kropsvægt/dag 30,4 mg/kg (Undefined) 1,06 mg/l (Undefined) 3,04 mg/kg dwt (Undefined) 29,5 mg/kg dwt (Undefined) 3000 mg/m³ 432 mg/kg kropsvægt/dag 214 mg/kg kropsvægt/dag 643 mg/m³ 214 mg/kg kropsvægt/dag naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung, Lavtkogende hydrogeneret nafta, En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved en katalytisk hydroafsvovlningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 C til 230 C (194 ºF til 446 ºF). ( ) DNEL/DMEL (Arbejdstagere) Langvarig - systemisk effekt, dermal Langvarig - systemisk effekt, indånding DNEL/DMEL (Almindelige befolkning) 44 mg/kg kropsvægt/dag 330 mg/m³ Akut - systemisk effekt, oral 26 mg/kg kropsvægt Akut - lokal effekt, dermal 26 Langvarig - systemisk effekt, indånding 71 mg/m³

8 8/ EKSPONERINGSKONTROL Personlige værnemidler : Handsker. Sikkerhedsbriller. Ved utilstrækkelig ventilation: brug åndedrætsværn. Håndværn Øjenværn Hudværn Åndedrætsværn : Handskemateriale: Valget af en egnet handske er ikke kun afhængigt af materialet men også af andre kvalitetskendemærker, og det er forskelligt fra fabrikant til fabrikant. Da produktet er sammensat af flere forskellige stoffer, kan man ikke på forhånd beregne handskematerialernes holdbarhed, og derfor må disse afprøves, før de tages i brug. Handskematerialets gennemtrængningstid: De forskellige handskematerialers gennemtrængningstid i kontakt med dette produkt er ukendt for os. Anvendelsen taget i betragtning tilråder vi brug af engangshandsker. Man skal i hvert fald sørge for, at handskerne udskiftes, når de har været brugt en gang, og desuden øjeblikkeligt hvis man opdager det mindste spor af slitage eller gennemboring. Vi har gode erfaringer med: nitril gummi handsker. : Ved fare for stænk: beskyttelsesbriller. : Bær beskyttende beklædning. : I tilfælde af kortvarig eller mindre belastning, skal der bruges filtrernde åndedrætsværn. I tilfælde af intensiv eller længere eksponering skal der benyttes åndedrætsværn, der er uafhængigt eller cirkulerer luft. Anbefalet: filter type AX/P2. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER Tilstandsform : Væske Udseende Farve Lugt Lugtgrænse ph Fordampningshastighed Smeltepunkt/smeltepunktsinterval Frysepunkt : Trykforstøvning. : Grå. : Karakteristisk. Kogepunkt : 36 C Flammepunkt Selvantændelsestemperatur Nedbrydningstemperatur Antændelighed (fast stof, gas) Damppres Damp tæthed Relativ vægtfylde (vand = 1) Opløselighed : -35 C Ikke aktuelt da produktet er aerosol. : Produktet er ikke selvantændeligt. : 573 hpa (20 C) : 0,818 (20 C) : Vand: Ikke eller næsten ikke blandbar.

9 9/16 Log Pow Log Kow Viskositet, kinematisk Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Eksplosionsgrænser : 0,5-13 vol % 9.2. ANDRE OPLYSNINGER V.O.C. (V.O.S.) : 681,5 g/l PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet REAKTIVITET KEMISK STABILITET Yderst brandfarlig aerosol. Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS Stabil i brug og opbevaringsbetingelser som anbefalet i punkt MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER Akut toksicitet : Ikke klassificeret Carbondioxid ( ) LC50, Indånding, mus = 361 mg/l (2 timer) Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette ( ) LD50/mundtlig/rotte > 5000 mg/kg LD50/dermal/kanin LC50/indånding/4timer/rotte > 5000 mg/kg > 5000 mg/m³ (8h) Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung ( ) LD50/mundtlig/rotte > 5000 mg/kg

10 10/16 Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung ( ) LD50/dermal/kanin > 5000 mg/kg LC50/indånding/4timer/rotte 4951 g/m³ Acetone ( ) LD50/mundtlig/rotte LD50/dermal/kanin LC50/indånding/4timer/rotte 5800 mg/kg 7800 mg/kg > 20 mg/l naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung, Lavtkogende hydrogeneret nafta, En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved en katalytisk hydroafsvovlningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 C til 230 C (194 ºF til 446 ºF). ( ) LD50/mundtlig/rotte > 5000 mg/kg LD50/dermal/kanin > 3160 mg/kg destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin- ( ) LD50/mundtlig/rotte > 5000 mg/kg LD50/dermal/kanin > 5000 mg/kg LC50/indånding/4timer/rotte > 5 mg/l Irritation : Ikke klassificeret Ætsende : Ikke klassificeret Sensibilisering : Ikke klassificeret Toksicitet ved gentagen dosering : Ikke klassificeret Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret Mutagenicitet : Ikke klassificeret Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret PUNKT 12: Miljøoplysninger TOKSICITET Carbondioxid ( ) LC50/96h/fisk 35 mg/l (Rainbow trout) Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung ( ) LC50/96h/fisk > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) EC50 andre vandorganismer > 1000 mg/l (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) NOEC kronisk, alger 100 mg/l (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) Acetone ( ) EC50 andre vandorganismer EC50 andre vandorganismer Pentan ( ) LC50/96h/fisk 8800 mg/l (Daphnia Magna) 8300 mg/l (96h) (Fish) 4,26 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

11 11/16 Pentan ( ) EC50 andre vandorganismer EC50/48h/daphnia magna NOEC (kronisk) 10,7 mg/l (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) 2,7 mg/l 7,51 mg/l (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung, Lavtkogende hydrogeneret nafta, En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved en katalytisk hydroafsvovlningsproces. Den består af carbonhydrider, overvejende C7 til og med C12, med kogeinterval omtrent fra 90 C til 230 C (194 ºF til 446 ºF). ( ) LC50/96h/fisk (Oncorhynchus mykiss) EC50 andre vandorganismer 4,6-10 (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) EC50/48h/daphnia magna mg/l LOEC (kronisk) 0,203 mg/l (21 days, Daphnia magna) NOEC kronisk, alger 0,097 mg/l (21 days, Daphnia magna) PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE MOBILITET I JORD RESULTATER AF PBT- OG VPVB-VURDERING ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER Andre negative virkninger : (meget) giftig for fisk. Generalle information(er) : Undgå udledning til miljøet. Også giftig for fisk og plankton i vandområder. Giftigt for vandlevende organismer. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse METODER TIL AFFALDSBEHANDLING National lovgivning (affald) Affald / ubrugte produkter EAK-kode Affaldsfraktion : Kemikaliegruppe : Z PUNKT 14: Transportoplysninger Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN UN-NUMMER UN-nr. : 1950 UN-nr. (IATA) : 1950 : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter. : Undgå udledning til miljøet. Må ikke deponeres sammen med husholdningsaffald. : * - Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud Metalemballage

12 12/ UN-FORSENDELSESBETEGNELSE (UN PROPER SHIPPING NAME) Officiel betegnelse til transport : AEROSOLER, brandfarlige Officiel betegnelse til transport (IMDG) Beskrivelse i transportdokument : AEROSOLS, FLAMMABLE (Pentanes, Turpentine substitute) : UN 1950 AEROSOLER, brandfarlige, 2.1, -, (D) TRANSPORTFAREKLASSE(R) Klasse (UN) : 2 ICAO/LATA klass : 2 Risiko-etiketter (UN) : 2.1 Division (IATA) : EMBALLAGEGRUPPE Emballagegruppe (UN) : MILJØFARER Miljøfarlig Marin forureningsfaktor : Yderligere oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUGEREN VEJTRANSPORT Klassificeringskode (UN) : 5F Særlig bestemmelse (ADR) : 190, 327, 344, 625 Transportkategori (ADR) : 2 Tunnelrestriktionskode Begrænsede mængder (ADR) : D : 1L SØFART EmS-nr. : F-D,S-U LUFTFART BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL BILAG II TIL MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN Ikke relevant

13 13/16 PUNKT 15: Oplysninger om regulering SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ EU-REGLER Ingen begrænsninger i henhold til bilag XVII til REACH Indeholder ingen stoffer på kandidatlisten (REACH) V.O.C. (V.O.S.) : 681,5 g/l NATIONALE REGLER Pr nummer : MAL-kode (1993) Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø : 2-1. Hvis der skal anvendes åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet. : Må ikke bruges af unge under 18 år. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse). Desuden omfattet af følgende bekendtgørelser: - Bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter, nr. 302 af 13. maj Bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære nr. 478 af 10. juni Bekendtgørelse om aerosoler, nr af 29. oktober Kun til industriel brug KEMIKALIESIKKERHEDSVURDERING Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16: Andre oplysninger

14 14/16 Forkortelser og akronymer : ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route. ATE = Acute Toxicity Estimate. CAS = Chemical Abstracts Service. CSR = Chemical Safety Report. CLP = Classification, labelling and packaging. DMEL = Derived Minimal Effect Level. DNEL = Derived No-Effect Level. DPD = Dangerous Preparation Directive. DSD = Dangerous Substance Directive. EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances. GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. IATA = International Air Transport Association. ICAO = International Civil Aviation Organization. IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods. IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU). LC50 = Lethal concentration, 50 percent. LD50 = Lethal dose, 50 percent. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen. LEL = Lower Explosion Limit. MAL-kode = Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov. N.O.S. = Not Otherwise Specified. NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie. NDSCh = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe. OEL = Occupational Exposure Limits. PNEC = Predicted No- Effect Concentration. PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic. REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). STEL = Short term exposure limit. STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure. STOT SE = specific target organ toxicity single exposure. SVHC = Substance of Very High Concern. TLV = Threshold Limit Value. TRGS = Technischen Regeln für Gefahrstoffe. TWA = time weighted average. UEL = Upper Explosion Limit. VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración. VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria. VLE = Valeur Limite d'exposition. VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition. VOC = Volatile Organic Compounds. vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative. WGK = Wassergefärhdungsklasse.

15 15/16 Ordlyd af R-, H- og EUHsætninger: Acute Tox. 4 (Oral) Akut toksicitet (oral), Kategori 4 Aquatic Acute 1 Farlig for vandmiljøet akut fare, Kategori 1 Aquatic Chronic 1 Farlig for vandmiljøet kronisk fare, Kategori 1 Aquatic Chronic 2 Farlig for vandmiljøet kronisk fare, Kategori 2 Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, Kategori 1 Compressed gas Gasser under tryk. Komprimeret gas Eye Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2 Flam. Liq. 1 Brandfarlige væsker, Kategori 1 Flam. Liq. 2 Brandfarlige væsker, Kategori 2 Flam. Liq. 3 Brandfarlige væsker, Kategori 3 Skin Corr. 1A Hudætsning/hudirritation, Kategori 1A Skin Irrit. 2 Hudætsning/hudirritation, Kategori 2 Skin Sens. 1B Sensibilisering hud, Kategori 1B STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet enkelt eksponering, Kategori 3, narkose H224 Yderst brandfarlig væske og damp H225 Meget brandfarlig væske og damp H226 Brandfarlig væske og damp H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning H302 Farlig ved indtagelse H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene H314 H315 H317 H319 H336 H400 H410 H411 R10 R11 R12 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader Forårsager hudirritation Kan forårsage allergisk hudreaktion Forårsager alvorlig øjenirritation Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed Meget giftig for vandlevende organismer Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger Brandfarlig. Meget brandfarlig. Yderst brandfarlig. R22 Farlig ved indtagelse. R34 Ætsningsfare. R36 Irriterer øjnene. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R37 Irriterer åndedrætsorganerne. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 R66 R67 C F Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Ætsende Meget brandfarlig F+ Yderst brandfarlig N Miljøfarlig Xi Lokalirriterende Xn Sundhedsskadelig Første udgivelsesdato :

16 16/16 Foregående revideringsdato : Revisionsdato : Fremstilling : 18.0 Reviderings kapittel(ler) nr : 3,5,8,9,11,12,15,16 Skrevet af : Sara Wuyts Ansvarsfraskrivelse i forhold til REACH: Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med oplysningerne i den kemiske sikkerhedsrapport (CSR) i det omfang disse oplysninger var tilgængelige på det tidspunkt, hvor sikkerhedsdatabladet blev udarbejdet (se dato for sidste revision). Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende kendskabsniveau og gældende EU-lovgivning og national lovgivning, da brugernes arbejdsforhold ligger udenfor vores viden og kontrol. Brugeren har altid ansvaret for at sikre, at kravene i gældende lovgivning opfyldes. Oplysningerne i dette sikkerhetsdatablad giver vejledning om produktets sundheds-, sikkerheds- og miljøaspekter og må ikke tolkes som en garanti for teknisk ydelse eller egnethed til bestemte formål. Oplysningerne som gives, vedrører kun det specifikke, anførte produkt og vil ikke nødvendigvis gælde for dette produkt, hvis det bruges i kombination med et andet produkt. Produktet må ikke bruges til noget andet formål end de anførte, uden først at indhente skriftlige instrukser om håndtering.

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 28/08/2012 Erstatter: 12/12/2006 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 MSDS Version: E07.02 Udgivelsesdato: 29/01/2015 Blend Version: 9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Radiator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 162649 CAS-nummer: 13746-66-2 EC-nummer: 237-323-3 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 27.05.2015 Revision: 27.05.2015

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 27.05.2015 Revision: 27.05.2015 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Teten Consulting Aps Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1.

Teten Consulting Aps Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1. Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype Produktgruppe

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

: Cylinder Block Seal

: Cylinder Block Seal MSDS Version: E03.00 Udgivelsesdato: 20/11/2014 Blend Version: 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Cylinder

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 12022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER Udfærdigelsesdato: 11.12.2014 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL X-POWER SERVICERENS BENZIN Produktkode: PR-nr.: 3250 Under

Læs mere

: FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS KORREKTURVÆSKE

: FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS KORREKTURVÆSKE FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS Dato: 13/11/2012 Erstatter: 07/11/2008 : Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: Pregabalin impurity B CRS

: Pregabalin impurity B CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:03/12/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 Opdateret: 17022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: NSF3000 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad Naga Board Cleaner Version 1.0 Udarbejdet: 11.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Naga Board Cleaner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010. : Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger.

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010. : Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger. Udarbejdet den: 03/09/2012 : Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode : 894 : KENOSTART

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PROTEC 15W40 Udarbejdet: 30012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: PROTEC 15W40 ARD010022 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 493 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 3564296 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER ARDECA MOLYTEMP EP 2 Udarbejdet: 09112015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: ARDECA MOLYTEMP EP 2 Varenummer: ARD060015400

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19062015 Redigeret: 16062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2-Takt Duo 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: Engine Oil Stop Leak

: Engine Oil Stop Leak MSDS Version: E04.00 Udgivelsesdato: 03/02/2015 Blend Version: 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Engine Oil

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 04102011 Redigeret: 14112016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD031068 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

: Paracetamol for equipment qualification CRS

: Paracetamol for equipment qualification CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 16/09/2015 Revideret den: 29/10/2015 Erstatter: 16/09/2015 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 23/03/2012 : Version: 3.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode : 589 : KENOLAC

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER HEP GEAR 80W90 Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: HEP GEAR 80W90 ARD020010 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: T352 Kalkfjerner. Sikkerhedsdatablad. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

: T352 Kalkfjerner. Sikkerhedsdatablad. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Revideret den: 07/03/2017 Version: 10.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype : Blandinger : T352

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08012017 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD071000 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator CAS-nummer: 66402-68-4 EC-nummer: 266-340-9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

: Industriel anvendelse,erhvervsmæssig anvendelse,forbrugermæssige anvendelser : ikke-udbredt anvendelse Anvendelse i et lukket system

: Industriel anvendelse,erhvervsmæssig anvendelse,forbrugermæssige anvendelser : ikke-udbredt anvendelse Anvendelse i et lukket system Udgivelsesdato: 02/03/2004 Udarbejdet den: 10/02/2015 Erstatter: 24/02/2012 Version: 4.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HLP HM 46 Version 2.0 Udarbejdet: 13.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1/13 Sikkerhedsdatablad: i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830 Glass Body Primer PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Teten Consulting Aps Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1.

Teten Consulting Aps Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1. Udgivelsesdato: 02/07/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype Produktgruppe

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: Ropinirole hydrochloride CRS

: Ropinirole hydrochloride CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:09/10/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: Ariel Actilift White vaskemiddel

: Ariel Actilift White vaskemiddel Udgivelsesdato: 13/03/2013 Udarbejdet den: 13/03/2013 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kemikalieprodukttype Handelsnavn

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020013 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: ProArt Wax Disc for Zenotec 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267-1 Køkkenbordsoliegel

Sikkerhedsdatablad. 267-1 Køkkenbordsoliegel Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 14022012 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 2671 Køkkenbordsoliegel 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 109000 Betegnelse: Standard (DIN/NBS) bufferopløsning ph 1,679 / 1,68 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere