INDUSTRIAL GEAR POWER 460 PRODUCT CODE 7378

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIAL GEAR POWER 460 PRODUCT CODE 7378"

Transkript

1 Side : 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : INDUSTRIAL GEAR POWER 460 Viskositetsklasse : ISO VG Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: Relevante identificerede anvendelser Anvendelser der frarådes : Industrigearolie Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: Leverandør 1.4. Nødtelefon: Telefonnumre : Denne olie bør ikke anvendes til andre formål end som foreskrevet uden professionel ekspertise. ReinhardOil.dk ApS Helleruplund alle Hellerup TLF: : PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Klassificering i henhold til direktiv 1999/45/EF 2.2. Mærkningselementer: : Dette produkt opfylder ikke kravene til klassifikation i den nuværende europæiske lovgivning. Sikkerhedsråd : Indeholder long chain alkyl amine. Kan udløse allergisk reaction. Må ikke tømmes i kloakafløb ; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde Andre farer : Søg omgående lægehjælp hvis produktet indsprøjtes under huden under brug af højtryksudstyr, selv hvis der ikke optræder symptomer. Overeksponering af olietåge kan forårsage irritation af luftvejene. Oliespild vil gøre overflader glatte. 2.4 Andre oplysninger : Denne blanding opfylder ikke kriterierne for PBT-eller vpvb i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger: Beskrivelse af blandingen Sammensætning af blandingen: : Blanding af højtraffineret mineraloljer (PCA-indhold < 3% - IP 346) og additiver. På trods af at produktet indeholder farlige stoffer, betragtes slutproduktet ikke som værende farligt. Indholdsstoffer Indhold CAS-nr. EF-nr. Indeksnr. REACH Klassificering Smøreolier (råolie), C>25, : % Ikke klassificeret. (DSD/DPD) hydrogenbehandlede olie baseret, høj viskositiet. long chain alkyl amine : 0,1-1 % T; R23/24 Xn; R22-48/20 C; R34 R43 N; R50-53 Andre oplysninger : Se punkt 16 for den samlede tekst med EU's risikosætninger. Page 1 of 6

2 Side : 2 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger Generelle råd 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: Efter indånding Efter hudkontakt Efter øjenkontakt Efter indtagelse 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Efter exponering : Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig ; vis etiketten, hvis det er muligt. : Indånding af frisk luft skal sikres. Ved ildebefindende kontakt læge. : Fjern forurenede klæder og sko. Vask huden grundigt med mild sæbe og vand. Brug aldrig petroleum eller benzin til at rense huden. : Skyl omgående med store mængder vand. Søg lægehjælp ved irritation. : Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp omgående. : Ingen akut eller forsinket symptomer eller effekter forventes, hvis førstehjælp behandling der anvendes er effektiv Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: Efter exponering : Søg omgående lægehjælp hvis produktet indsprøjtes under huden under brug af højtryksudstyr, selv hvis der ikke optræder symptomer. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler: Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler : Vandtåge. Kuldioxid. Skum. Pulver. : Benyt ikke en kraftig vandstråle Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: I tilfælde af brand 5.3. Anvisninger for brandmandskab: Beskyttelsesforanstaltninger Særlige personlige værnemidler Omkredse ilden : Under brand vil der forekomme farlige dampe. : Forhindre at brandslukningsvand trænger ud i miljøet. : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. Bær røgdykkerapparat, gummistøvler og kraftige gummihandsker. : Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: For ikke-indsatspersonel For indsatspersonel 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: I tilfælde af utilsigtede udslip 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: : Evakuer unødvendigt personale. : Rengøringspersonalet bør have forsvarligt beskyttelsesudstyr. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og - briller/ansigtsskærm. Enhver mulig antændelseskilde skal udelukkes. : Undgå udledning til miljøet. Inddæm eventuelt spild med diger eller absorptionsmidler for at forhindre vandring og indløb i kloakker eller vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb. Egnede inddæmningsteknikker : Eventuelt spild skal fjernes op så hurtigt som muligt, idet der benyttes et absorberende materiale til at opsamle spildet. Egnede oprensningsprocedurer : Rens selv mindre mængder spildt eller lækket materiale op og spred omgående kornet absorberende materiale. Saml spildt materiale op i en egnet beholder Henvisning til andre punkter : Se også punkt 8 & 13. Page 2 of 6

3 Side : 3 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Forholdsregler til hindring af brand, : Hold produktet borte fra antændelseskilder. Ingen åben ild. Tobaksrygning forbudt. aerosol- og støvdannelse De rette procedurer med hensyn til jordforbindelse bør følges for at undgå statisk elektricitet. Foranstaltninger til at beskytte : Inddæm eventuelt spild med diger eller absorptionsmidler for at forhindre vandring miljøet og indløb i kloakker eller vandløb. Råd om generel hygiejne : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand ved arbejdets ophør Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Tekniske beskyttelsesforholdsregler : Lokal udblæsning og generel ventilation skal være tilstrækkelige til at overholde udsættelsesnormerne. Opbevaringsbetingelser : Opbevar dette produkt på et tørt sted, hvor det kan være beskyttet mod elementerne. Må ikke opbevares i nærheden af oxidationsmidler eller surt materiale. Må ikke opbevares ved temperaturer på over 50ºC. Særlig indretning af lagerlokaler : Opbevares i tæt lukkede, passende afluftede beholdere fjernt fra varme, gnister, eller beholdere åben ild, stærke oxidationsmidler, stråling og andre antændelsesmuligheder Særlige anvendelser: Anbefalinger : Se produktdatablad for detaljeret information. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre: Grænseværdier for erhvervsmæssig : Danmark: At-vejledning C.0.1 > Grænseværdier for luftforurening, Olietåge, eksponering: mineraloliepartikler: 1 mg/m³. Vejledende: The American Conference of Governmental Industrial Hygienists ( ACGIH) has assigned mineral oil mist a threshold limit value (TLV) of 5 mg/m³ as a Time Weighted Average (TWA) for a normal 8-hour workday and a 40-hour workweek and a short-term exposure limit (STEL) of 10 mg/m³ for periods not to exceed 15 minutes. Exposures at the STEL concentration should not be repeated more than four times a day and should be separated by intervals of at least 60 minutes. [ACGIH 1994, p. 28] Biologiske grænseværdier : Ingen tilgængelige data Eksponeringskontrol: Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Tekniske forholdsregler Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler: : Brug tilstrækkelig ventilation til at holde olietåge under den standard, der gælder for materialet. Beskyttelse af øjne / ansigt : Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller.(en 166) Beskyttelse af hud : Brug særligt arbejdstøj. (EN 465, EN 466 or EN 467). Beskyttelse af hænder : Bær egnede handsker, der er modstandsdygtige mod gennemtrængning af kemikalier. (EN 374) Brug neopren- eller gummihandsker. Beskyttelse af åndedrætsorganer : Brug af filtertype A (EN 141) anbefales hvis eksponeringsgrænserne overskrides. Andet : Brug ikke sko med lædersåler. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Forholdsregler : Undgå udledning til miljøet. Se punkt 6. Page 3 of 6

4 Side : 4 PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: Udseende: - Tilstandsform : Olieagtig væske. - Farve (ASTM-D1500) : <1.5 Lugt : Let lugt af råolie. Flydepunkt (ASTM-D97) : <-15 C Flammepunkt (ASTM-D92) : >240 C 15 C (ASTM-D4052) : 907 kg/m³ Opløselighed : Uopløseligt. 40 C (ASTM-D445) : cst 9.2. Andre oplysninger : Se produktdatablad for detaljeret information. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet : Ingen tilgængelige data Kemisk stabilitet : Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner : Ingen under normale forhold Forhold, der skal undgås : Ekstremt høje eller lave temperaturer Materialer, der skal undgås : Stærkt oxiderende stoffer Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen under normale forhold. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger: Akut toksicitet: Irritation Ætsende virkning Sensibilisering Toksicitet ved gentagen dosering Kræftfremkaldende egenskaber Mutagenicitet Reproduktionstoksicitet Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje: Efter indtagelse Efter indånding Efter kontakt med hud Efter øjenkontakt : Forventes ikke at være et irriterende stof. : Ingen helbredsrisici er observeret. : Overfølsomhedsfremkaldende stoffer; allergisk reaktion mulig. : Ikke relevant. : Produktet indeholder mineralolier, der er kraftigt raffinerede og ikke af IARC klassificeres som karcinogene. Det er påvist, at alle olierne i dette produkt indeholder mindre end 3% ekstraktioner ved IP 346 testen. : Forventes ikke at være mutagen. : Forventes ikke at være toksisk. : Indtagelse kan medføre kvalme, opkastning og diarré. : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig indåndingsfare under forventede normale brugsbetingelser. : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare for huden under forventede normale brugsbetingelser. : Svagt irriterende for øjnene ved direkte kontakt Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber: Generelt : Ingen symptomer/virkninger er observeret Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering: Generelt : Ingen symptomer/virkninger er observeret. Page 4 of 6

5 Side : 5 PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger / Anden toksikologisk : Ingen tilgængelige data. information PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet: Akut (kort sigt) toksicitet : Ingen specifikke toksikologiske data findes tilgængelige for dette produkt. Kronisk (lang sigt) toksicitet : Ingen specifikke toksikologiske data findes tilgængelige for dette produkt Persistens og nedbrydelighed : Ikke fastslået Bioakkumulationspotentiale : Ikke fastslået Mobilitet i jord : Der forventes kun en svag transport af produktet i jordlag. Nogle eller få komponenter kan imidlertid penetrere jordlaget og forårsage forurening af grundvandet Resultater af PBT- og vpvb- : Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være et PBT eller vpvb. vurdering 12.6 Andre negative virkninger : Spildt materiale kan forurene vandforsyningen/forurene vandløb. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling: Bortskaffelse Affaldskode Europæiske affaldskatalog : Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Genindvind affaldsvæsker til gavnligt genbrug. Se direktiv 2001/118/ EC. : mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer. PUNKT 14: Transportoplysninger Ikke reguleret. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: Nationale forskrifter: Tyskland Nederland Internationale oplysninger: : WGK klasse 1: Lav skaderisiko for vandmiljøet. : Vandforurening effekt indikation {11}: lettere skadeligt for vandlevende organismer. Reduktion indsats: B Europa : Alle komponenter er på listen i European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) Australien : Alle indholdsstoffer er i overensstemmelse med australske anmeldelseskrav. (AICS) Canada : Alle indholdsstoffer er i overensstemmelse med anmeldelseskrav i den canadiske miljøbeskyttelseslov (CEPA). USA : Alle komponenter i dette materiale er enten anført på USAs Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory eller fritaget Kemikaliesikkerhedsvurdering : Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering gennemført for denne blanding. Page 5 of 6

6 Side : 6 PUNKT 16: Andre oplysninger Indikation af ændringer : Revision i henhold til forordning (EU) nr. 453/2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006. Forkortelser og akronymer : ACGIH = American Conference of Industrial Hygienists CLP = Classification and Labelling of Substances and Preparations DOT = Department of Transport EC = European Commission. EN = European Norm IARC= International Agency for Research on Cancer IP = Institute of Petroleum ISO = International Organization for Standardization NLGI = National Lubricating Grease Institute PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic PCA = Polycyclic Aromatics SAE = Society of Automotive Engineers TLV = Threshold Limit Value. TWA = Time Weighted Average vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative VG = Viscosity Grade Referencer til den vigtigste : Concawe Report 01/53, Concawe Report 01/54, Concawe Report 05/87. faglitteratur og de vigtigste datakilder Regulations (EC) No 1907/2006, 1272/2008 & 453/2010 of the European Parliament and of the Council. Fortegnelse over de vigtigste R- : R22 : Farlig ved indtagelse. sætninger R23/24 : Giftig ved indånding og ved hudkontakt. R34 : Ætsningsfare. R43 : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R48/20 : Farlig : alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R50/53 : Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Rådgivning om oplæring/instruktion : Se produktdatablad for detaljeret information. Indholdt og udformningen af dette sikkerhedsdatablad opfylder KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). ANSVARSFRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevars, anvendes og bortskaffes, samt de hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså unden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfærdiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke værre gældende. Slut på dokumentet Page 6 of 6

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 5W-30 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : ISO VG 22 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

: 2-takts motorcykel olie. ReinhardOil.dk ApS Hellerupund alle 8 2900 Hellerup TLF: 70 26 70 07 E-mail: Mail@Reinhardoil.dk www.reinhardoil.

: 2-takts motorcykel olie. ReinhardOil.dk ApS Hellerupund alle 8 2900 Hellerup TLF: 70 26 70 07 E-mail: Mail@Reinhardoil.dk www.reinhardoil. Side : 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 85W

Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 85W Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn Viskositetsklasse : : SAE 85W 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 15W-50 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

WAVE POWER C4 5W-30 PRODUCT CODE 7231

WAVE POWER C4 5W-30 PRODUCT CODE 7231 Side : 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : WAVE POWER C4 5W-30 Viskositetsklasse : SAE 5W-30 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Gulf EP Lubricant SY 150

Gulf EP Lubricant SY 150 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : ISO VG 150 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Gulf Syngear PC 75W-85

Gulf Syngear PC 75W-85 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 75W-85 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Konsistens : NLGI 3 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375 Side : 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Gulf Classic 50 Viskositetsklasse : SAE 50 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 30 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : ISO VG 15 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Gulf Harmony Bio-Synth 32

Gulf Harmony Bio-Synth 32 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : ISO VG 46 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Gulf Multi-Vehicle ATF

Gulf Multi-Vehicle ATF Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn Relevante identificerede anvendelser Anvendelser der frarådes : : Automattransmissionsolie.

Læs mere

: Motorolie til personbiler.

: Motorolie til personbiler. Side : 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 20W-50 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Gulf Crown Synth LC 2

Gulf Crown Synth LC 2 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Konsistens : NLGI 2 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-30

Gulf Super Tractor Oil Universal 15W-30 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 15W-30 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 75W-80 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 5W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 15W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Gulf Superfleet Supreme 15W-40

Gulf Superfleet Supreme 15W-40 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 15W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Gulf Super Brake Fluid DOT 4

Gulf Super Brake Fluid DOT 4 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

TIDAL POWER HDL 15W-40

TIDAL POWER HDL 15W-40 Side : 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 15W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 1

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Identifikation af stoff eller kemisk : Gulf Syntrac 4T produkt Anvendelse af stoffet eller materialet : Syntetisk smøreolie til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 1

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Identifikation af stoff eller kemisk : Gulf Pride 3000 produkt Anvendelse af stoffet eller materialet : Mineralolie til 2-takts

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Gulfmar Select Plus 355

Gulfmar Select Plus 355 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 30 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Gulfmar Select Plus 440

Gulfmar Select Plus 440 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1

Side : 1 SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 1 Side : 1 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22/11/2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Brake Fluid DOT3 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER Udfærdigelsesdato: 11.12.2014 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL X-POWER SERVICERENS BENZIN Produktkode: PR-nr.: 3250 Under

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 1

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Identifikation af stoff eller kemisk : Gulf Racing Brake Fluid produkt Anvendelse af stoffet eller materialet : Hydraulikolie

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien Side : 1 / 6 Producent CID LINES NV Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 1

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 1 Side : 1 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Identifikation af stoff eller kemisk : Gulf Antifreeze XLL produkt Anvendelse af stoffet eller materialet : Frostveske Produkt

Læs mere

êff+ : Yderst brandfarlige

êff+ : Yderst brandfarlige Side : 1 / 7 êff+ : Yderst brandfarlige PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 100% Silicone Lubricant 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1/6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: DK 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Classic Motor Oil SAE PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Classic Motor Oil SAE PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side : 1 / 6 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Classic Motor Oil SAE40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen.

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203241 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 02/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere