PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2"

Transkript

1 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF Handelsnavn VISOCOLOR ECO Carbonate hardness 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser Produkt til analytiske formål. Tilordning til påvirkningsscenarier iht. REACh, RIP 3.2 koder: SU 02, PC 21, PROC 15, AC 0 Det eksponeringsscenarie er integreret i punkte 116. Anvendelser, der frarådes ikke beskrevet 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren of sikkerhedsdatabladet Producent MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG NeumannNeanderStr. 68, Düren, Tyskland Tlf Nødtelefon Giftinformationszentren (toksikologi) Tlf and home page < i DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ) Erfurt, Tlf Hvis et tekstmodul ikke foreligger på landets sprog, angives den engelske skrivemåde. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.0 Klassificering af produktet Symboler R GHSforordning 1272/2008/EF GHSsymboler GHS02 Signalord FARE (GEFAHR) Farehenvisning Fareklasser/kategorier H225 Flammable Liquid cat Klassificering af stoffet eller blandingen Symboler GHSforordning 1272/2008/EF ikke mærkningspligtigt

2 Side: 2/8 GHSsymboler GHS02 Signalord FARE (GEFAHR) Farehenvisning Fareklasser/kategorier H225 Flammable Liquid cat. 2 Symboler GHSforordning 1272/2008/EF ikke mærkningspligtigt GHSsymboler ikke mærkningspligtigt Signalord Ingen fareklasse 2.2 Mærkningselementer Ikke mærkningspligtig, hvis mængden er </= ml eller g (ikke symboler F, O, Xn, Xi og ikke R og Ssætninger i henhold til 1999/45/EF art. 12). Iht. CLP (GHS) skal indvendige emballager kun mærkes med symbol og produktidentifikator. Mindre farlige stoffer/blandinger med signalord: WARNING (ADVARSEL) og let antændelige stoffer skal op til 125 ml eller 125 g ikke mærkes med H og Psætninger (EF 1272/2008 BILAG I 1.5.2). Symboler: GHSforordning 1272/2008/EF GHSsymboler: GHS02 Signalord: FARE (GEFAHR) Symboler: 2.3 Andre farer GHSforordning 1272/2008/EF GHSsymboler: ikke mærkningspligtigt Signalord: Mulig skadelig fysiskkemisk effekt

3 Side: 3/8 Ud fra vores nuværende viden og erfaring erklærer vi, at dette produkt ikke indeholder farlige stoffer og blandinger, som ifølge de gældende EUforordninger 1272/2008/EF, 1907/2006/EF, 1999/45/EF og den tyske forordning om farlige stoffer skal klassificeres og mærkes som farligt gods, hverken i den foreliggende koncentration eller som samlet mængde pr. pakke. En enkelt pakke har et meget lavt farepotentiale. Mulig skadelig effekt på mennesker og mulige symptomer Mulig skadelig effekt på miljøet Andre farer Antændelige egenskaber. Dampe danner eksplosive blandinger i forbindelse med luft. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer eller 3.2 Blandinger Stoffets navn: methylrødt (phindikator) CASnr.: Koncentration: < 1,00 % Formula: C 15 H 15 N 3 O 2 Pseudonym (de): 4(Dimethylamino)azobenzol1,2'carbonsäure EFnr.: iht. 1999/45/EF: iht. GHS: ikke nødvendigt Stoffets navn: ethanol (denatureret) CASnr.: Koncentration: % Formula: C 2 H 6 O Pseudonym (de): Äthylalkohol, vergällter Spiritus REACHnr.: xxxx EFnr.: Indexnr.: iht. 1999/45/EF: R 11 iht. GHS: H225 Stoffets navn: indikator(er) CASnr.: Koncentration: 0,1 1 % iht. 1999/45/EF: iht. GHS: ikke nødvendigt Stoffets navn: saltsyre CASnr.: Koncentration: 0,1 1 % Formula: HCl H 2 O Pseudonym (de): Chlorwasserstoffsäure REACHnr.: xxxx EFnr.: Indexnr.: X iht. 1999/45/EF: iht. GHS: ikke nødvendigt 3.3 Bemærkning R og Hsætningernes ordlyd: se under afsnit 16 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for legemlig ro, beskyt mod varmetab. Sørg for lægebehandling Efter hudkontakt Tilsmudset tøj skal tages af. Skyl den berørte hud/slimhinde grundigt med rindende vand. Brug så vidt muligt sæbe Efter øjenkontakt Efter øjenkontakt vaskes det ramte øje under rindende vand med godt åbnet spalte mellem øjenlågene og beskyttelse af det øje, som ikke er kommet til skade med øjenvaskeflaske, øjenbruse eller rindende vand Efter indånding Efter indånding af tåger eller dampe tilføres frisk luft; hold luftvejene frie Efter indtagelse Efter indtagelse gives straks rigeligt vand at drikke.

4 Side: 4/8 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen yderligere anbefaling. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Brug ildslukker svarende til omgivelsens brandklasse, i givet fald brandtæppe. Alle slukningsmidler som SKUM, VANDSPRØJTESTRÅLE, TØRPULVER, KULSYRE kan bruges. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Irriterende eller sundhedsskadelige dampluftblandinger. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Ingen for produktet. Emballager brænder som papir eller plast. 5.4 Yderligere henvisninger PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Indånd ikke damp. Rutinemæssig undervisning af de ansatte om farer og beskyttelsesforholdsregler. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger ikke nødvendigt 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Udløbet væske opsuges straks med universalbindemiddel. Opsaml små mængder og tilfør dem med vand til spildevandsbehandling. 6.4 Henvisning til andre punkter PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering I overensstemmelse med den vedlagte brugsanvisning. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed En sikker opbevaring er garanteret i den originale emballage fra MACHEREYNAGEL. Lagerklasse (VCI): se Krav til lagerrum og beholdere Ved lagring og opbevaring skal den originale emballage holdes lufttæt lukket. 7.3 Særlige anvendelser PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Stoffets navn: methylrødt (phindikator) CASnr.: Stoffets navn: ethanol (denatureret) CASnr.: DNEL: 950 inhsys mg/m³ DNEL = Derived NoEffect Level = Afledte nuleffektniveauer for arbejdstagere AGW (DK): 1000 ppm / 1900 mg/m³ TRGS 900 (DE): 500 ml/m³ / 960 mg/m³ E/e respirabel Kortvarig eksponering faktor: 2 (II), Y gennem huden (H), sensibiliserend for luftvejene (Sa), sensibiliserend for huden (Sh), teratogen (Z) ikke sikkert udelukket / (Y) sikkert udelukket

5 Side: 5/8 Stoffets navn: indikator(er) CASnr.: Stoffets navn: saltsyre CASnr.: DNEL: 8 inh mg/m³ DNEL = Derived NoEffect Level = Afledte nuleffektniveauer for arbejdstagere EU value: 5 ppm / 8 mg/m³ AGW (DK): 5 ppm / 7 mg/m³ TRGS 900 (DE): 2 mg/m³ / 3 mg/m³ E/e respirabel Kortvarig eksponering faktor: 2 (I), Y gennem huden (H), sensibiliserend for luftvejene (Sa), sensibiliserend for huden (Sh), teratogen (Z) ikke sikkert udelukket / (Y) sikkert udelukket 8.2 Eksponeringskontrol Rummet skal være godt ventileret og udluftet, sørg for kemikaliebestandigt gulv med afløb i gulvet og vaskemulighed. Sørg for absolut renlighed på arbejdspladsen Åndedrætsbeskyttelse Kun ved yderligere henvisninger se brugsanvisningen Håndbeskyttelse Ja, handsker iht. EN 374 (permeation: gennemtrængningstid >30 minutter klasse 2),bestående af PVC, naturlatex, Neopren, eller Nitril (fx fra Ansell eller KCL). Korte gange med kemiske resistente latex handsker mærke EN 3743 klasse 1 benyttes Øjenbeskyttelse Ja, sikkerhedsbriller til EN 166 med integrerede sideskærm eller wraparound beskyttelse Kropsbeskyttelse Ikke nødvendigt Beskyttelses og hygiejneforholdsregler Det er forbudt at spise, drikke, ryge, bruge snus og opbevare levnedsmidler i arbejdslokalet. Kræver forebyggende håndbeskyttelse. Undgå berøring med hud, øjne og tøj. Fugtet tøj skal tages af efter øjeblikkelig skylning med vand og lægges i vand. Efter arbejdsophør og inden måltiderne vaskes hænderne grundigt med vand og sæbe, derefter gnides de ind med håndbeskyttelsescreme. PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstand : flydende Farve : rød Lugt : alkoholisk phværdi: Massefylde: 0,88 g/cm³ Tilstand : flydende Farve : farveløs Lugt : lugtløs phværdi: 12 Massefylde: 1,00 g/cm³ Vandopløselighed: 0100 % 9.2 Andre oplysninger Data for de øvrige parametre i blandingerne ikke er tilgængelige, da ingen registrering og ingen kemisk sikkerhedsrapport er påkrævet. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Der foreligger ingen data Kemisk stabilitet Ingen kendte ustabilitet 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der foreligger ingen data.

6 Side: 6/ Forhold, der skal undgås i brugsanvisningen Materialer, der skal undgås Ikke nødvendig Farlige nedbrydningsprodukter I den originale emballage er delene/reagenserne sikkert skilt fra hinanden i pakken. Desuden kendes ingen farlige spaltninger inden for den angivne holdbarhed. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger De følgende angivelser gælder for rene stoffer. Kvantitative angivelser for produktet står ikke til rådighed. Stoffets navn: methylrødt (phindikator) CASnr.: Stoffets navn: ethanol (denatureret) CASnr.: LD50 orl rat : 6200 mg/kg LC_Low ihl gpg : 21.9 g/m³ LC_Low orl hmn : 1400 mg/kg LC50 ihl mouse : 39 4h g/m³ LC50 ihl rat : 20 10h g/m³ LD50 drm rbt : mg/kg LD50 oral mouse : 3450 mg/kg TRGS 905 (DE): K5, M5, R F C Stoffets navn: indikator(er) CASnr.: Stoffets navn: saltsyre CASnr.: LD50 orl rat : 900 mg/kg LC50 drm rbt : >5010 mg/kg PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet De følgende angivelser gælder for rene stoffer. Stoffets navn: methylrødt (phindikator) CASnr.: Vandforureningsklasse (DE): 2 Opbevarings klasse (VCI): 1213 Stoffets navn: ethanol (denatureret) CASnr.: PNEC (søde vand) : 0.96 mg/l PNEC = Predicted No Effected Concentration = Forudsagte ikke sker koncentration LC50 daphnia magna/48h : >100 mg/l LC50 pimephales promelas/96h : mg/l LC50 leuciscus idus/96h : h mg/l LC50 fish/96h : 13 g/l EC50 daphnia/48h : g/l Vandforureningsklasse (DE): 1 WGKnr.: 0096 Dispersionskoefficient (ow): 0.31 Opbevarings klasse (VCI): 3 Stoffets navn: indikator(er) CASnr.: Opbevarings klasse (VCI): 1213

7 Side: 7/8 Stoffets navn: saltsyre CASnr.: PNEC (søde vand) : 36 µg/l PNEC = Predicted No Effected Concentration = Forudsagte ikke sker koncentration LC50 fish/96h : 24.6 mg/l EC50 daphnia/48h : mg/l Vandforureningsklasse (DE): 1 WGKnr.: 0238 Opbevarings klasse (VCI): 8 B 12.2 Persistens og nedbrydelighed 12.3 Bioakkumuleringspotentiale 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater af PBT og vpvbvurdering 12.6 Andre negative virkninger PUNKT 13: Bortskaffelse Overhold venligst de nationale forskrifter vedrørende indsamling og bortskaffelse af laboratorieaffald (affaldskode ) Metoder til affaldsbehandling Små mængder kan oftest i stærkt fortyndet form kommes i spildevandskanalisationen. PUNKT 14: Transportoplysninger FNnummer: UNforsendelsesbetegnelse/ UN proper shipping name: Chemical Kit (Kemitestsæt) Klasse: Emballagegruppe: II Vejtransport Classification code: M11 Tunnelbegrænsningskode: E Limited Quantity: iht. ADR 3.3.1/251: se LQ ved Alternative transportmærkning Lufttransport PAX: 960 max. weight PAX: 10 KG CAO: 960 max. weight CAO: 10 KG Søtransport EmS: FA, SP Storage category: A Alternative transportmærkning: klasse 3 II, fritagne mængder/eq ( 30 ml/ 500 ml) = ADR/ IATA E2 eller 14.1 FNnummer: UNforsendelsesbetegnelse: Flammable liquid, n.o.s. (ethanol (denatureret) mixture) 14.3 Klasse: Emballagegruppe: II Vejtransport Classification code: F1 Limited Quantity: 1 L Tunnelbegrænsningskode: E Excepted Quantity: E 2 Special instructions: 640C Lufttransport PAX: 353 max. weight PAX: 5 L CAO: 364 max. weight CAO: 60 L Søtransport EmS: FE, SE Storage category: B 14.5 Miljøfarer ikke nødvendigt, fordi kun indeholder små mængder af farlige stoffer 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren ikke nødvendigt 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBCkoden ikke nødvendigt

8 PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Arbejdstilsynet, WEAGuide, Limit values for substances and materials, october 2002 Lov til beskyttelse mod farlige stoffer (Chemikaliengesetz [kemikalielov] ChemG), aktualiseret 08/2013 Forordning til beskyttelse mod farlige stoffer (Gefahrstoffverordnung [forordning om farlige stoffer] / GefStoffV), nu udgave fra 26. november 2010 TRGS 200 (DE), klassificering og mærkning af stoffer, præparater og produkter fra oktober Kemikaliesikkerhedsvurdering ikke nødvendigt PUNKT 16: Andre oplysninger 16.1 R og Hsætningernes ordlyd Rsætningernes ordlyd R11 Meget brandfarlig Hsætningernes ordlyd H225 Meget brandfarlig væske og damp Henvisninger om skoling Generel sikkerhedsinstruktion Anbefalede begrænsninger for anvendelsen Kun til erhvervsmæssige brugere. Ved faglig korrekt håndtering har et enkelt produkt eller en enkelt test et lavt farepotentiale Yderligere informationer MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG stiller de ovenfor angivne informationer til rådighed i god tro og efter egen stand på tidspunktet for revisionen. Her beskrives udelukkende sikkerhedskrav til undgåelse af farer ved omgang med produktet for tilstrækkeligt uddannet personale. Enhver modtager af informationerne opfordres til uafhængigt at forvisse sig om, at hans uddannelse og egnethed for en korrekt og ansvarsbevidst omgang med produkterne er tilstrækkelige i det enkelte tilfælde. Med informationerne gives ingen tilsikring om produktets egenskaber i henhold til forskrifterne om mangelansvar, ligeledes bliver der ikke overtaget garantier af nogen art. Herved begrundes heller ikke noget retsforhold inden for eller uden for kontrakten. MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG fralægger sig ethvert ansvar for skader, som opstår ved brugen eller ved, at man stoler på de ovennævnte oplysninger. For supplerende oplysninger henviser vi til vores salgs og leveringsbetingelser Datakilder FORORDNING 453/2010/EU REACH KRAV TIL UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE Forordning 487/2013/EU, 4. tilpasning af CLPforordningen til den tekniske og videnskabelige udvikling TRGS 900, grænseværdier i luften på arbejdspladsen "Luftgrenzwerte" (Luftgrænseværdier), fra januar 2006, stand 02/2015 KÜHN, BIRETT Cirkulærer om farlige arbejdsstoffer Side: 8/8 Årsag til revision 2013/01 og 2013/05 Tilsætning af REACH Registreringer af de vigtigste kemikalier, hvis det er muligt 2014/02 Tilsætning af REACH FORORDNING 453/2010/EU 2014/04 Tilpasning af regulering 487/2013/EU De aktuelle udgaver af vores sikkerhedsdatablade findes på internet under:

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 Indicator sticks

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 Indicator sticks Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 92121 Handelsnavn ph-fix 4.5-10.0 / round tubes CE 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 30085/90/011 Handelsnavn Ruschei MN 85/90 BF, 215-32 mm 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 713771.0100 Handelsnavn NUCLEODUR C18 Isis, 7 µm, 100 g, RS PM 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 pc. discs Ion exchange paper

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 pc. discs Ion exchange paper Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 432136 Handelsnavn Anion exchange pap MN 616 LSB-50 47 mm 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 250 ml Lumi R2 20 x 175 mg Lumi R1 (>2,5x10 9 cfu)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 250 ml Lumi R2 20 x 175 mg Lumi R1 (>2,5x10 9 cfu) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 945006 Handelsnavn Lumin.bacteria, 20x20 1 x 20 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 5 x 100 ml spray reagent acc. to Dragendorff-Munier

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 5 x 100 ml spray reagent acc. to Dragendorff-Munier Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF Handelsnavn 814402.NV Dragendorff-Munier spray reagent, np 5 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 g Chromabond Carbon

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 g Chromabond Carbon Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 730635 Handelsnavn Chromab. sorbent Carbon, 100 g 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 2015/830/EU Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985049 Handelsnavn NANOCOLOR Silver 3 REACH

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 24 ml ph 5-9

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 24 ml ph 5-9 Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 935075 Handelsnavn VISOCOLOR alpha ph 5-9 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 50 x 6.5 g Chromabond QuEChERS Mix I

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 50 x 6.5 g Chromabond QuEChERS Mix I Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 730970.5 Handelsnavn Chromab. QuEChERS Mix I (6.5 g) 50 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740946 Handelsnavn Buffer CF (1000 ml) REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Paracetamol reference solution

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Paracetamol reference solution Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814406 Handelsnavn Paracetamol solution for comparis. 8 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Aluminium oxide G

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Aluminium oxide G Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816010.1 Handelsnavn Aluminiumoxid G, 1 kg 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 2015/830/EU Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740656 Handelsnavn NucleoTrap mrna Midi

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 3 x 5 m reels Phenolphthalein paper (refill)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 3 x 5 m reels Phenolphthalein paper (refill) Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90713 Handelsnavn Phenolphthalein paper (3 reel refill pac 3 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985003 Handelsnavn NANOCOLOR Ammonium 3 20

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml DB

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml DB Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740323.1000 Handelsnavn Buffer DB (1000 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 kg kieselguhr (respirable part <1%)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 kg kieselguhr (respirable part <1%) Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 815530.5 Handelsnavn Hyflo super-cel, 5 kg 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 m reel Congo paper

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 5 m reel Congo paper Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90702 Handelsnavn Congo paper MN 816 N (5m reel) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985859 Handelsnavn NANOCOLOR Methanol 15

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740956.240C Handelsnavn NucleoSpin RNA Virus

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 ml SO x 20 ml SO x 30 ml SO 3-3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 ml SO x 20 ml SO x 30 ml SO 3-3 iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931095 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Sulfite

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 7 ml CH-1 2 x 30 ml CH-2 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931014 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Carbonate hardness 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 2015/830/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985838 Handelsnavn NANOCOLOR Ethanol 1000

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740727.50 Handelsnavn NucleoSpin Plasmid

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 91345 Handelsnavn QUANTOFIX Arsenic Sensitive / 100 1 x 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x Calibration tube (5 ml) 1 x 20 ml Cl x 28 g Cl 2-1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x Calibration tube (5 ml) 1 x 20 ml Cl x 28 g Cl 2-1 iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 934111 Handelsnavn Photometer PF3 Pool 1

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 ml Polarity mixture POL 5 in n-pentane

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 ml Polarity mixture POL 5 in n-pentane Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 722306 Handelsnavn Polarity mixture POL 5,NML 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml WASH

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml WASH Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740375.1000 Handelsnavn Buffer WASH (1000 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 815710.1 Handelsnavn Florisil Standard 60/100 mesh REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 150 ml NTB

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 150 ml NTB Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740595.150 Handelsnavn Buffer NTB (150 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml NTC

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml NTC Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740654.100 Handelsnavn Buffer NTC (125 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Toluene/Cyclohexane (2:1)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Toluene/Cyclohexane (2:1) Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814915 Handelsnavn Toluene-cyclohexane, 100 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740722.5 Handelsnavn NucleoSpin 8 Trace

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 125 ml BQ1 1 x 50 ml BQ2 1 x 8 ml PB 1 x 126 mg Proteinase K (Blood)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 125 ml BQ1 1 x 50 ml BQ2 1 x 8 ml PB 1 x 126 mg Proteinase K (Blood) Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740950.10 Handelsnavn NucleoSpin Blood XL (10) 1 x 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740654.100 Handelsnavn Buffer NTC (125 ml) REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985074 Handelsnavn NANOCOLOR Phenolic index 5 1 x 20 x 2 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 200 strips Arsenic test paper

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 200 strips Arsenic test paper Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90762 Handelsnavn Arsenic test paper(mercury bromide pap.) 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 920074 Handelsnavn VISOCOLOR HE ph 4.0-10.0 REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 744100.4 Handelsnavn NucleoMag 96 PCR (4x96) 1 x 1 x 1 x 1 x 4 x 1.4 ml PBeads 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90744 Handelsnavn Lead acetate paper, reel REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml LYS

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1000 ml LYS Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740329.1000 Handelsnavn Buffer LYS (1000 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 L Moisture indicator solution

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 L Moisture indicator solution Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90812 Handelsnavn Feuchte Indikatorlösung 8 %/ltr. 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740667.B.207052 Handelsnavn NucleoSpin 96 Blood QuickPure (24,000) 6 x 6 x 6 x 1 x 125

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 g Cadmium R2 1 x 500 ml Chloroform

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 20 g Cadmium R2 1 x 500 ml Chloroform Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 918132 Handelsnavn NANOCOLOR Cadmium KS, nla 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 722393 Handelsnavn PAH-test mixture standard REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Ammonia 25%/2-propanol (5:3)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Ammonia 25%/2-propanol (5:3) Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814904 Handelsnavn Ammonia/2-Propanole (5:3) 100 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/16 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740467.4 Handelsnavn NucleoSpin 8 Plant II Core Kit (48x8) 1 x 250 ml PC 1 x 125 ml PE

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 453/2010/EU Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 915208 Handelsnavn VISOCOLOR HE Refill set

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 30 ml P-1 1 x 30 ml P-2 1 x 30 ml P-K

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 30 ml P-1 1 x 30 ml P-2 1 x 30 ml P-K Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 920183 Handelsnavn VISOCOLOR HE Phosphorus in soil, Refill set 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 915009 Handelsnavn VISOCOLOR HE kit Oxygen SA 10 1 x 30 ml Oxygen1 1 x 30 ml Oxygen2 2

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 test strips 2 x 30 ml Zn 2+ -1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 test strips 2 x 30 ml Zn 2+ -1 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 91310 Handelsnavn QUANTOFIX Zinc / 100 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814401 Handelsnavn Spray reagent f. Caffeine, 100 ml REACH registreringsnumre: se PUNKT

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 ml test mixture for CW20-M-Amine in n-pentane

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 ml test mixture for CW20-M-Amine in n-pentane Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 722318 Handelsnavn Testgemisch CW 20-M-Amin 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 701410.510 Handelsnavn MBTFA, 5x10 ml REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g Ni-1 2 x 20 ml Ni-2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g Ni-1 2 x 20 ml Ni-2 Side: 1/9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931240 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Nickel, Refill pack 1 x 2 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740913.1 Handelsnavn Buffer A3 (1000 ml) REACH registreringsnumre: se PUNKT 3.1/3.2 eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 908916 Handelsnavn Feuchte 40 %, 40x20 mm, Rll/1000 / Oker 1000 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Toluene/Cyclohexane (2:1)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Toluene/Cyclohexane (2:1) Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814915 Handelsnavn Toluene-cyclohexane, 100 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 908902.1 Handelsnavn Feuchte 8 % 60 x 35 mm2,5%cobalt/neutral 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Crack Set R1 1 x 17 g Crack Set R2 1 x 100 ml Crack Set R3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 100 ml Crack Set R1 1 x 17 g Crack Set R2 1 x 100 ml Crack Set R3 Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 91808 Handelsnavn NANOCOLOR Crack set 1 x 1 x 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1000 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 908901 Handelsnavn Humidity indicator 8 %, 60x35 mm / 1000 1000 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

H290 Metal Corrosion cat. 1 H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 R 42/43 GHS03 GHS07 GHS08

H290 Metal Corrosion cat. 1 H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 R 42/43 GHS03 GHS07 GHS08 Side: 1/10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985061 Handelsnavn NANOCOLOR Nickel 7 2 x 20 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 12 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 12 x 1 pc Moisture indicator (completely impregnated) Side: 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 90801 Handelsnavn Moisture indicator papers (pack 12) 12 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Test dye/mixture 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Test dye/mixture 1 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814901 Handelsnavn sudan red G of test dye mixture, 8 ml 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Test dye/mixture 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 8 ml Test dye/mixture 1 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 814916 Handelsnavn Pigment Sudanblau II 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 x 20 ml Cl-1 1 x 24 ml Cl-2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 x 20 ml Cl-1 1 x 24 ml Cl-2 Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 931218 Handelsnavn VISOCOLOR ECO Chloride, refill pack 2 x 1 x 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 985825 Handelsnavn NANOCOLOR BOD5TT 1 x 1 x 1 x 22 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g CN-1 1 x 6 g CN-2 1 x 30 ml CN-3 1 x 30 ml CN-4

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 10 g CN-1 1 x 6 g CN-2 1 x 30 ml CN-3 1 x 30 ml CN-4 Side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 920028 Handelsnavn VISOCOLOR HE Cyanide 0.0020.04 mg/l 1 x 10 g CN1 1 x 6 g CN2 1 x 30

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden iht. REAChforordning 1907/2006 og 2015/830/EU Side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 934120 Handelsnavn Photometer PF3 Drinking

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 500 ml VW1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 500 ml VW1 Side: 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 740830.500 Handelsnavn Buffer VW1 (500 ml) 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer 1.2.

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere