NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar Strategi for risikohåndtering af n-hexan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af n-hexan"

Transkript

1 NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af n-hexan 1. Resume Denne strategi vedrører n-hexan (CAS nummer ). n-hexan betragtes som uønsket på grund af sin harmoniserede klassificering for udviklingstoksicitet samt for specifik målorgantoxicitet efter enkelt og gentagen eksponering. n-hexan er en flygtig kulbrinte, som medvirker til dannelse af ozon. n-hexan forekommer i råolie i små koncentrationer og kan isoleres fra en række oliefraktioner i raffineringsprocessen (fx let og tung naphtha, let benzin eller BTX (benzen, toluen og xylen). For eksempel udgør n-hexan omkring 1-3% af blyfri benzin, hvorimod indholdet ifølge sikkerhedsdatablade er mindre end 0,5% i syntetisk alkylatbenzin til to- og fire takts motorer, undertiden kaldet "miljøbenzin". Kommerciel hexan er en blanding, der indeholder ca. 52% n-hexan. Andre forbindelser i blandingen er fx varierende mængder af strukturisomere og relaterede kemikalier, såsom methylpentan og methylcyclopentan. n-hexan er klassificeret som brandfarlig, reproduktionstoksisk, aspirationstoksisk, for specifik målorgantoksicitet efter enkelt og gentagen eksponering, samt for hudirritation. Derudover er stoffet farligt for vandmiljøet. Hexan er forbudt til anvendelse i kosmetiske produkter i henhold til bilag II i kosmetikforordningen. n-hexan er tilladt til brug som et ekstraktionsmiddel ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser med visse begrænsninger med hensyn til restindhold og anvendelse i fremstillingen af forskellige fødevarer. n-hexan er en anerkendt ozondanner, som anbefales at indgå i VOC måleprogrammer i henhold til bekendtgørelsen om styring og kontrol af luftkvaliteten. Danmark har adopteret EUs indikative 8-timers grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet på 20 ppm eller 72 mg/m 3. Ud over den lovgivning, der specifikt nævner n-hexan, er n-hexan også omfattet af anden lovgivning, der omfatter stoffer på baggrund af generiske klassifikationskriterier. Det samme er tilfældet i forhold til EUs og den Nordiske miljømærkeordning. n-hexan er registreret under REACH med en produceret eller importeret mængde på tons om året. De tyske myndigheder har primo 2014 færdiggjort en stofvurdering under REACH på grund af bekymringer for menneskers sundhed og udbredt åben anvendelse. På baggrund af denne stofvurdering har ECHA i maj 2014 besluttet, at registranterne med frist til udgangen af november 2014 skal indlevere yderligere information således, at de tyske myndigheder kan færdiggøre deres vurdering af, hvorledes

2 stoffet udgør en risiko i forbindelse med stoffet fysisk/kemiske egenskaber (høj flygtighed og brandfarlighed) samt eksponering via hud og inhalation. Herefter vil de tyske myndigheder færdiggøre stofvurderingen. LOUS - Kortlægningsrapporten er sendt til den tyske MS. Miljøstyrelsen har yderligere bedt den tyske MS om at blive holdt orienteret omkring den videre vurdering og beslutning om stoffet. Der på baggrund heraf, at der ikke behov for yderligere danske initiativer vedr. n-hexan. 2. Baggrund n-hexan blev opført på listen over uønskede stoffer i 1999 fordi det blev brugt i store mængder i en række forskellige sammenhænge og fordi stoffet bl.a. er klassificeret på grund af skadelige effekter på fosterudviklingen og specifikke organeffekter på efter gentagen eksponering. 3. Kortlægningsdata Miljøstyrelsen gennemførte en kortlægning af n-hexan i , hvor lovgivning og andre styringsmidler, produktion og anvendelse, affaldsforhold, miljø- og sundhedsaspekter samt alternativer blev undersøgt. n-hexan er klassificeret som giftigt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (Kat. 2). n-hexan har lav opløselighed i vand (0,0098 g/l) og højt damptryk (10 kpa). Atmosfærisk fjernelse gennem reaktion med hydroxylradikaler er sandsynligvis den vigtigste abiotiske nedbrydningsvej for stoffet i miljøet. Baseret på "readacross" fra en undersøgelse om biologisk nedbrydning af nafta (hovedsageligt bestående af C4 - C11 alkaner), er hexan vurderet at være let bionedbrydelig Anvendelser Den samlede registrerede fremstilling og import af n-hexan i EU angives at være inden for mængdeintervallet t/år. I handelsstatistikken er n-hexan inkluderet i bredere varekoder og der er derfor ingen specifikke oplysninger om import/eksport af stoffet, eller af de tekniske blandinger af hexan, som er identificeret. På grund af stoffets tekniske egenskaber anvendes n-hexan til en bred vifte af produkter og processer. Bortset fra forekomsten i brændstoffer til motorer er den væsentligste anvendelse i Danmark som ekstraktionsmiddel ved fremstilling af vegetabilske olier og som opløsningsmiddel ved fremstilling af pesticider. Hexan genindvindes og genbruges i begge produktionsprocesser. Fremstilling af fiskeolier er baseret på en blanding af hexaner. Ifølge oplysninger fra Produktregisteret anvendes mindre mængder i rengørings-og vaskemidler, lime, smøremidler og i korrosionsinhibitorer. n-hexan findes i en række forskellige forbrugerprodukter såsom lim, smøremidler, imprægneringssprays, sprøjtemaling, bilplejeprodukter og visse parfumerede produkter. Koncentrationen er typisk under 1 %, men højere koncentrationer på op til ca. 25% er set i produkter til eksempelvis vedligeholdelse og reparation af biler og maskiner. Disse produkter kan også anvendes af forbrugere. 1 Survey of n-hexan, Miljøprojekt XXX,

3 n-hexan er en flygtig kulbrinte, som medvirker til dannelse af ozon. n-hexan forekommer i råolie i små koncentrationer og kan isoleres fra en række oliefraktioner i raffineringsprocessen (fx let og tung naphtha, let benzin eller BTX (benzen, toluen og xylen). For eksempel udgør n-hexan omkring 1-3% af blyfri benzin, hvorimod indholdet ifølge sikkerhedsdatablade er mindre end 0,5% i syntetisk alkylatbenzin til to- og fire takts motorer, undertiden kaldet "miljøbenzin". Kommerciel hexan er en blanding, der indeholder ca. 52% n-hexan. Andre forbindelser i blandingen er fx varierende mængder af strukturisomere og relaterede kemikalier, såsom methylpentan og methylcyclopentan. n-hexan har været fokus for substitution i mange årtier, men der er ikke ingen identificeret statistiske data til illustration af udviklingen. n-hexan er et letflygtigt kemikalie, som vil have en tendens til at fordampe under produktion og anvendelse. Det er derfor ikke sandsynligt, at stoffet ender i affaldsstrømmene i nogen betydelig mængde. 3.2 Eksisterende regulering n-hexan er registreret under REACH og har en harmoniseret klassificering som brandfarlig, reproduktionstoksisk, aspirationstoksisk, for specifik målorgantoksicitet efter enkelt og gentagen eksponering, samt for hudirritation. Derudover er stoffet farligt for vandmiljøet. Hexan er forbudt til anvendelse i kosmetiske produkter i henhold til bilag II i kosmetikforordningen. n-hexan er tilladt til brug som et ekstraktionsmiddel ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser med visse begrænsninger med hensyn til restindhold og anvendelse i fremstillingen af forskellige fødevarer. n-hexan er en anerkendt ozondanner, som anbefales at indgå i VOC måleprogrammer i henhold til bekendtgørelsen om styring og kontrol af luftkvaliteten. Danmark har adopteret EUs indikative 8-timers grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet på 20 ppm eller 72 mg/m 3. Ud over den lovgivning, der specifikt nævner n-hexan, er n-hexan også omfattet af anden lovgivning, der omfatter stoffer på baggrund af generiske klassifikationskriterier. Det samme er tilfældet i forhold til EUs og den Nordiske miljømærkeordning. Stoffet har været, som skrevet under pkt. 1, under evaluering i CoRAP (emsca; Tyskland) på grund af bekymringer for menneskers sundhed og udbredt åben anvendelse. Der er vedtaget en decision af dato 21. maj På baggrund af denne evaluering har ECHA besluttet at registranterne skal indlevere yderligere information således Tyskland (emsca) kan færdiggøre deres vurdering hvorledes stoffet udgør en risiko i forbindelse med stoffet fysisk/kemiske egenskaber (høj flygtighed og brandfarlighed) samt eksponering via hud og inhalation. Registrerings dossiet har været mangelfuldt og de relevante eksponeringsscenarier har været for uklare. Derfor har Tyskland vurderet registrerings dossiet som værende utilstrækkeligt for at vurdere hvorvidt anvendelsen udgør en risiko for arbejdere eller ej. Registranten har indtil 28. november 2014 pligt til at indlevere disse oplysninger således Tyskland kan færdigøre sin vurdering. 3

4 REACH og klassificering (CLP; classification and labelling of products) I EU er n-hexan registreret i henhold til REACH (restriction, evaluation and authorisation of chemicals). Der er ingen igangværende initiativer vedrørende restriktioner eller vurdering i forhold til kriterierne for særlig problematiske stoffer (SVHC; substances of very high concern). Derfor er der heller ikke igangværende vurderinger i forhold til godkendelsesordningen. Der ligger ikke forslag til ændringer af den harmoniserede klassificering. n-hexan har en harmoniseret klassificering som brandfarlig, reproduktionstoksisk, aspirationstoksisk, for specifik målorgantoksicitet efter enkelt og gentagen eksponering, samt for hudirritation. Derudover er stoffet farligt for vandmiljøet. Se tabellen neden for. Tabel 1. Harmoniseret klassificering i henhold til anneks VI i forordning 1272/2008 (CLP-forordningen). Index No International chemical identification CAS No Classification Labelling Hazard Class and Category Code(s) n-hexane Flam. Liq 2 Hazard statement Code(s) H225 Pictogram Skin Irrit. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 2 3 H315 H304 H336 H373 4 Repr. 2 H361f 5 Aquatic Chronic 2 H Miljø-/sundhedsrisici LOUS kortlægningsrapporten udgør den primære kilde til vurdering af n-hexan miljø- og sundhedsrisici Miljøvurdering 4

5 n-hexan er klassificeret som giftigt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (Kat. 2). n-hexan har lav opløselighed i vand (0,0098 g/l) og højt damptryk (10 kpa). Atmosfærisk fjernelse gennem reaktion med hydroxylradikaler er sandsynligvis den vigtigste abiotiske nedbrydningsvej for stoffet i miljøet. Baseret på "readacross" fra en undersøgelse om biologisk nedbrydning af nafta (hovedsageligt bestående af C4 - C11 alkaner), er hexan vurderet at være let bionedbrydelig. Eksperimentelle data om bioakkumulering er ikke tilgængelige. Men baseret på logp (= log KOW = 3,3-4), en estimeret log Koc på 2,9-3,6 og en anslået BCF på 453, forventes n- hexan ikke at biokoncentrere eller bioakkumulere væsentligt i trofiske fødekæder. Visse data for akut toksicitet i vandmiljøet er til rådighed, mens der er en generel mangel på kroniske data samt terrestriske data generelt. Den laveste koncentration med akut giftvirkning af n -hexan blev bestemt til 1,5 mg/l i en test med krebsdyret Artemia salina. Men for alle vandorganismer dækker de rapporterede effektkoncentrationer flere størrelsesordener, hvilket sandsynligvis skyldes metodologiske problemer ved de udførte test. Der er derfor behov for meget omhyggelig fortolkning af de rapporterede effektkoncentrationer. Der er et betydeligt potentiale for udslip af n-hexan til luftmiljøet som resultat af anvendelse af brændstoffer til opvarmning eller transport. Atmosfæriske emissioner af n-hexan skyldes fordampning ved de industrielle anvendelser af stoffet eller på grund af ufuldstændig forbrænding af brændstoffer. Andre afgivelser omfatter industrielle udledninger, spildevand fra kommunale renseanlæg og diffus overfladeafstrømning, spild samt deponering af slam og andet affald. Der er ikke identificeret kvantitative data om emissioner til miljøet i Danmark eller Europa. Forbrugerprodukter, der indeholder små mængder af n- hexan, forventes primært at give anledning til afgivelse til luft. I Danmark er baggrundskoncentrationer af n-hexan i bymiljøer blevet målt i København siden 2009, på grund af, at stoffet er identificeret som en precursor for ozon. Niveauerne har ligget relativt stabilt i denne periode med en gennemsnitskoncentration på 0,15-0,19 µg/m Fare vurdering n-hexan absorberes hurtigt gennem lungerne i forsøgsdyr og distribueres i kroppen med en affinitet for væv med højt fedtindhold. Særligt høje niveauer er blevet fundet i de perifere nerver. Dermal absorption er begrænset, men kan øges af andre opløsningsmidler. Hos mennesker optages n-hexan langsommere via lungerne end i dyr og meget langsomt gennem huden. n-hexan har lav akut toksicitet. De kritiske effekter af kronisk eksponering for n- hexan synes at være testikeltoksicitet og neurotoksicitet i forbindelse med både det centrale og perifere nervesystem. Perifer neuropati er velbeskrevet i forbindelse med industriel eksponering for n-hexan, især blandt arbejdere i skoindustrien. Effekterne som ses på testikler hos rotter er ikke vel-dokumenteret hos mennesker. 2,5-Hexandion er den vigtigste metabolit hos mennesker, der har været udsat for n-hexan, og stoffet mistænkes for at være årsagen til neurotoksicitet og toksiske effekter i testiklerne. De første symptomer på neurotoksicitet er normalt sensoriske og består af prikken, følelsesløshed, brændende eller prikkende 5

6 fornemmelser i fødder eller tæer efterfulgt af progressiv muskelsvækkelse først i de nederste og derefter de øvre ekstremiteter. Distale nerver påvirkes normalt mere Eksponering Direkte eksponering Der er et stort antal undersøgelser, der forbinder erhvervsmæssig eksponering for n-hexan med forekomsten af perifer neuropati hos mennesker især blandt skoarbejdere. Imidlertid rapporterer få af disse undersøgelser om luftkoncentrationen, og i de tilfælde, hvor eksponeringen er nævnt, er det ikke klart, om der henvises til n-hexan eller kommercielt hexan. Det rapporteres heller ikke om arbejdere blev udsat for blandinger af flygtige opløsningsmidler, og i givet fald hvad andelen af n-hexan var. Der er ikke fundet oplysninger om eksponeringsniveauer relevante for danske anvendelser i industrien. De væsentligste anvendelser af stoffet som ekstraktionseller reaktions-opløsningsmiddel finder sted i lukkede systemer og medfører næppe væsentlige eksponeringer i arbejdsmiljøet. Der er begrænsede data tilgængelige vedrørende forbrugernes eksponering i Danmark. Da n-hexan er til stede i flere sprayprodukter og stoffet er flygtigt, kan forbrugerne potentielt udsættes for relativt høje koncentrationer i kort tid. Generelt forventes forbrugerne dog ikke at blive eksponeret hverken hyppigt eller i længerevarende perioder, og dermed forventes der ikke at være nogen væsentlig fare forhold til de langsigtede effekter af n-hexan. Indirekte eksponering Indirekte eksponering kan forekomme gennem luft, drikkevand og fødevarer. Koncentrationer på gennemsnitligt 0,16-0,19 µg/m 3 målt i byluften i København giver ikke anledning til væsentlige sundhedsmæssige betænkeligheder. Der er ikke fundet data om n-hexan i drikkevand eller fødevarer, som kan anvendes til at beskrive situationen I Danmark. Estimater fra Canada over det samlede bidrag af n-hexan med mad, især raffinerede vegetabilske olier, indikerer ikke nogen risiko for forbrugeren. Baseret på de begrænsede data, der er til rådighed, antages kombineret eksponering, ikke at ville udgøre et problem i forhold til de kritiske effekter af n-hexan Identifikation af miljø- og sundhedsrisici Der er ikke meget information om danske forbrugeres udsættelse for n-hexan, og om hvorvidt visse produkttyper med højt indhold af n-hexan til fx bilreparation og vedligeholdelse kan resultere i uacceptable eksponeringer. Påvirkning af miljøet og af forbrugeres sundhed gennem direkte og indirekte eksponering De fleste udledninger til miljøet vil være til luft og bør minimeres i det omfang, det er muligt. Koncentrationer i byluften indikerer ikke umiddelbart nogen væsentlig sundheds-eller miljørisiko fra n- hexan alene. Med hensyn til andre erhvervsmæssige anvendelser tyder oplysninger fra Produktregisteret på, at forbruget har været relativt stabilt siden Det antages, at industrien generelt har gjort en indsats for at erstatte produkter med indhold af n-hexan allerede før årtusindskiftet, og n- hexan indgår fortsat ofte i 6

7 indkøbs-og substitutionsvejledninger fra store virksomheder og brancheorganisationer. Med hensyn til forbrugerprodukter er der på nuværende tidspunkt ikke noget overblik over anvendelser og eksponeringssituationer forbundet med brug af n- hexan. Sikkerhedsdatablade for kendte produkttyper, som også er beregnet til forbrugerne, tyder på, at koncentrationerne af n-hexan i de fleste produkter er forholdsvis lave. Da mange af disse produkter, ikke anvendes hyppigt, er der på det foreliggende grundlag ingen indikation af en væsentlig risiko for forbrugerne. Påvirkning af arbejdstageres sundhed gennem direkte og indirekte eksponering Med hensyn til andre erhvervsmæssige anvendelser tyder oplysninger fra Produktregisteret på, at forbruget har været relativt stabilt siden Det antages, at industrien generelt har gjort en indsats for at erstatte produkter med indhold af n-hexan allerede før årtusindskiftet, og n- hexan indgår fortsat ofte i indkøbs-og substitutionsvejledninger fra store virksomheder og brancheorganisationer. 3.4 Alternativer Det store forbrug af n-hexan i Danmark er baseret på n-hexan-rige blandinger af hexanisomerer, og det synes ikke sandsynligt, at n-hexan vil blive erstattet til disse anvendelser i den nærmeste fremtid. Til udvinding af spiseolier kan der kun anvendes opløsningsmidler, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Mange store virksomheder har udviklet retningslinjer for indkøb og substitution af opløsningsmidler, hvor n -hexan ofte er opført som et stof, der skal undgås eller begrænses, hvis tekniske krav gør det muligt. Med hensyn til forbrugerprodukter, er n-hexan blevet erstattet i mange produkter før årtusindskiftet og n-hexan findes for det meste i mindre koncentrationer i produkterne. For de fleste typer af forbrugerprodukter vil der være tilgængelige alternativer uden hexan. Hovedparten af de identificerede alternativer er også klassificerede som brandfarlige og er dermed ikke sikrere end n-hexan med hensyn til brandfarlighed. Heptan, der ofte foreslås som et alternative, har en strengere miljøfareklassificering og kan derfor være et problem i forhold til nogle anvendelser såsom rengøring. Fra et sundhedsmæssigt perspektiv deler flere af alternativerne nogle af de mindre kritiske sundhedsmæssige effekter med n-hexan. Ethanol, som er det mindst toksiske af de nævnte alternativer, er blevet testet som ekstraktionsmiddel, men en teknologisk løsning er ikke tilgængelig. 7

8 4. Udfordringer, tiltag og effekt På baggrund af kortlægningsrapporten samt anden tilgængelig viden vurderes det at miljø sundheds-påvirkninger af n-hexan er grundigt undersøgt. Primært eksponeringdata manglefuldt. n-hexan er derfor reguleret i både Danmark og EU på en lang række områder, hvor der har været risiko for miljø og sundhed. Og igangværende overvågning af vand-miljøet i Danmark viser sjældent eller aldrig overskridelse af grænseværdierne. Mængden n-hexan på markedet er stabilt. Med hensyn til andre erhvervsmæssige anvendelser tyder oplysninger fra Produktregisteret på, at forbruget har været relativt stabilt siden Det antages, at industrien generelt har gjort en indsats for at erstatte produkter med indhold af n-hexan allerede før årtusindskiftet, og n- hexan indgår fortsat ofte i indkøbs-og substitutionsvejledninger fra store virksomheder og brancheorganisationer. Med hensyn til forbrugerprodukter er der på nuværende tidspunkt ikke noget overblik over anvendelser og eksponeringssituationer forbundet med brug af n- hexan. Sikkerhedsdatablade for kendte produkttyper, som også er beregnet til forbrugerne, tyder på, at koncentrationerne af n-hexan i de fleste produkter er forholdsvis lave. Da mange af disse produkter, ikke anvendes hyppigt, er der på det foreliggende grundlag ingen indikation af en væsentlig risiko for forbrugerne. Udfordring 1 De tyske myndigheder har primo 2014 færdiggjort en stofvurdering under REACH på grund af bekymringer for menneskers sundhed og udbredt åben anvendelse. På baggrund af denne stofvurdering har ECHA i maj 2014 besluttet, at registranterne med frist til udgangen af november 2014 skal indlevere yderligere information således, at de tyske myndigheder kan færdiggøre deres vurdering af, hvorledes stoffet udgør en risiko i forbindelse med stoffet fysisk/kemiske egenskaber (høj flygtighed og brandfarlighed) samt eksponering via hud og inhalation. Herefter vil de tyske myndigheder færdiggøre stofvurderingen. Tiltag LOUS - Kortlægningsrapporten er sendt til de tyske myndigheder. Miljøstyrelsen har yderligere bedt de tyske myndigheder om at blive holdt orienteret omkring den videre vurdering og beslutning om stoffet. På baggrund af den tyske indsats vurderes der ikke på nuværende tidspunkt at være behov for yderligere danske initiativer vedr. n-hexan. Når den endelige tyske vurdering foreligger, vil Miljøstyrelsen vurdere behovet for eventuelle yderligere reguleringstiltag. 8

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar Strategi for risikohåndtering af 2,2 '-Iminodiethanol (DEA)

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar Strategi for risikohåndtering af 2,2 '-Iminodiethanol (DEA) NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af 2,2 '-Iminodiethanol (DEA) 1. Resume Denne strategi vedrører 2,2 '-Iminodiethanol eller diethanolamin (DEA) (EC nummer

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. CHIHL Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af Methanol 1. Resume Anvendelsen af methanol er udbredt både globalt, i Europa og i Danmark. Det anslås, at der anvendes

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid 1. Resume Benzylchlorid (CAS: 100-44-7) anvendes næsten udelukkende som et kemisk mellemprodukt,

Læs mere

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 10. juni 2014 Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat 1. Resumé Trinatrium nitrilotriacetat (Na 3NTA) er registreret under REACH

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 30. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 30. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 30. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af bifenyl 1. Resume Denne strategi vedrører bifenyl (CAS nummer 92-52-4). Bifenyl betragtes som uønsket og blev derfor

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering/ kemikaliesikkerhedsrapport (I) Del 2 Farevurdering PBT-vurdering 9. marts 2010 George Fotakis, ECHA Rammerne for kemikaliesikkerhedsvurderingen

Læs mere

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol)

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. lesto Den 6. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) 1. Resume Cybutryne (også kaldet Irgarol) har på globalt plan en række anvendelser

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014

CLP Forordningen. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 CLP Forordningen Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Medlemsmøde Kemi & Life Science d. 25. Februar 2014 Disposition Implementering af CLP forordningen og 2015 deadline Ændrede regler for klassificering

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) 1. Resume TCPP anvendes primært som flammehæmmer i produktion

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af Nikkel 1. Resume Nikkel (metal) er forbundet med problematiske egenskaber for sundheden, og er klassificeret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume Phenol anvendes i store mængder, dels som byggesten i andre kemikalier og dels som opløsningsmiddel.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015 Strategi for risikohåndtering af bifenyl 1. Resume Denne strategi vedrører bifenyl (CAS nummer 92-52-4). Bifenyl betragtes som uønsket og blev derfor

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af toluen

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af toluen NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af toluen 1. Resume Denne strategi vedrører toluen (CAS nummer 108-88-3). Toluen betragtes som uønsket på grund af sin

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-11-2007 Revision: 30-11-2007 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Syntetisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

REACH og arbejdsmiljø

REACH og arbejdsmiljø REACH og arbejdsmiljø Henrik Søren Larsen MST Kemikalier REACH Registration, Evaluation and Auhorisation of Chemicals Beskytte mennesker og miljø Fremme konkurrenceevne og det indre marked Industrien skal

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Danpor D

SIKKERHEDSDATABLAD Danpor D 1. Identifikation af materiale og leverandør Produktnavn: Produkttype: Leverandør: Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren Termoplastisk Danpor A/S Sletten 1 8543 Hornslet Telefon: 86 99 55

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af styren

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af styren NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Styren anvendes i store mængder, dels som byggesten

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013 1. Identifikation af stoffet eller blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af produktet Neopixels EPS-granulat 1.2 Relevant identificeret anvendelse af stoffet Byggemateriale; termisk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-05-2009 Revision: 14-05-2009 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V461D Produktregisternummer: 2170880

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Anvendelse Polermiddel Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Nordcoll A/S

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af toluen

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af toluen NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 12. marts 2015 Strategi for risikohåndtering af toluen 1. Resume Denne strategi vedrører toluen (CAS nummer 108-88-3). Toluen betragtes som uønsket på grund af sin

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. 620-00213 Ref. lesto Den 3.juni 2014. Strategi for risikohåndtering af mineralsk terpentin

NOTAT. Kemikalier J.nr. 620-00213 Ref. lesto Den 3.juni 2014. Strategi for risikohåndtering af mineralsk terpentin NOTAT Kemikalier J.nr. 620-00213 Ref. lesto Den 3.juni 2014 Strategi for risikohåndtering af mineralsk terpentin 1. Resume Stofnavnet mineralsk terpentin dækker over flere stoffer med nært beslægtet sammensætning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp.

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Den 28. november 2008 vedtog Europaparlamentet, efter mere end 15 års indledende arbejde i FN, direktiv nr. EU 1272/2008 omhandlende

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af styren

NOTAT. Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af styren NOTAT Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015 Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Styren anvendes i store mængder, dels som byggesten i polymermaterialer og dels som komponent

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. januar 2016 (OR. en) 5215/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 12. januar 2016 til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet COMPET

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse parfumestoffer 1. Resume Parfumer anvendes i en lang række forskellige produkter og har for mange mennesker

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af formaldehyd. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af formaldehyd. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015 Strategi for risikohåndtering af formaldehyd 1. Resume Formaldehyd er et velkendt stof med et meget bredt anvendelsesområde, der spænder

Læs mere

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det?

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? FAREsymboler CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? Brugere af kemikalier står foran en ny udfordring CLP vil berøre alle, som fremstiller, sælger eller bruger kemikalier. I praksis vil samtlige

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. fje/jegru Den 18. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af mangan(ii)sulfat

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. fje/jegru Den 18. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af mangan(ii)sulfat NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. fje/jegru Den 18. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af mangan(ii)sulfat 1. Resume Mangansulfat er på Listen over Uønskede Stoffer (LOUS-listen) p.g.a. stoffets evne til

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 163000 VIDEOJET CLEANING SOLUTION

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. Side: 1 Kompileringsdato: 09-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9529 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Demineraliseret vand Produkt nr.: PRnr.: Ikke anmeldespligtig Anvendelse: Anvendes til dampstrygejern,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD DESIGNER. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD DESIGNER. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 13/05/2011 Version: 1 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Revision 07/10/2012 Revision 3 Erstatter dato 05/10/2012 SIKKERHEDSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. dep. 001-02451 Ref. Kalvi/fje/behan/kirst Den 19. november 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST Ref. towin Den 20. april Strategi for risikohåndtering af 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST Ref. towin Den 20. april Strategi for risikohåndtering af 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00216 Ref. towin Den 20. april 2015 Strategi for risikohåndtering af 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP) 1. Resume I EU anvendes NMP anvendes hovedsageligt som opløsningsmiddel til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Ifølge EU regulativ (EC) Nr. 1907/2006 Version 1 PSDS udført for duftkapsel uden farveskifte Revideret dato: 28.01.2013 Tryk Dato: 28.01.2013 1. OPLYSNINGER OM INDHOLD OG VIRKSOMHED 1.1 PRODUKTNAVN: LUFTFRISKER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email:

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email: I henhold til 1907/2006/EC, Artikel 31 Page: 1 Compilation Date: 03/11/2014 Revision No: 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere