SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Produktkode : 001D Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Produktanvendelse : Hydraulikolie. Anvendelser, der er rådet imod : Dette produkt må ikke benyttes til andet end det, der anbefales i afsnit 1 uden først at spørge leverandøren til råds. 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent/leverandør : Univar A/S Islands Brygge 43 DK-2300 København S Telefon : Fax : kontakt for sikkerhedsdatablad : 1.4 Nødtelefon : SEKTION 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 1999/45/EC Risikokarakteregenskaber Ikke klassificeret som farlig i.flg. EU-regler eller på anden måde reguleret i henhold til dansk lovgivning.; R-sætninger 2.2 Mærkningselementer 1/18

2 Mærkning i henhold til direktiv 1999/45/EC EU symboler : Intet faresymbol påkrævet EU klassifikation : Ikke klassificeret som farlig i.flg. EU-regler eller på anden måde reguleret i henhold til dansk lovgivning. EU Risiko sætninger : Ikke klassificeret. EU sikkerhedssætninger : Ikke klassificeret. 2.3 Andre farer Sundhedsfarer : Forventes ikke at udgøre nogen risici for sundheden ved normal brug. Langvarig eller gentagen hudkontakt uden passende rensning kan tilstoppehudens porer og føre til lidelser som for eksempelolieacne/folliculitis. Indsprøjtning med højtryk under huden kan forårsage alvorlige skader, herunder lokal nekrose. Brugt olie kan indeholde skadelige urenheder. Sikkerhed : Ikke klassificeret som brandfarlig, men vil brænde. Miljøfarer : Ikke klassificeret som farlig for miljøet. SEKTION 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stof Materialets navn : Ikke målbart. 3.2 Blandinger Præparatbeskrivelse : Højraffinerede mineralolier og additiver. Farlige komponenter KlasKlassificering af komponenter i henhold til Regulativ (EC) Regulativnr. 1272/2008 Kemisk navn CAS-nr. EC-nummer REACH Konc. Registreringsnr. Skiftende lav viskøs base olie (<20,5 40 C) * * * * 0,00-90,00% 2/18

3 Kemisk navn Risikoklasse & kategori Risikoerklæringer Skiftende lav viskøs base olie (<20,5 40 C) * Asp. Tox., 1; H304; Yderligere information : Højraffineret mineralolie indeholder <3 % (vægtprocent) DMSOekstrakt i henhold til IP346. SEKTION 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Se kap. 16 for komplet tekst om H-vendinger. * indeholder et eller flere af de følgende CAS-numre (REACHregistreringsnumre): ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ). Denne blanding indeholder ikke nogen REACH-registrerede stoffer, der vurderes at være et PBT eller vpvb. Generel information : Forventes ikke at udgøre nogen risici for sundheden ved normal brug. Indånding : Behandling ikke nødvendig under normale anvendelsesforhold. Hvis symptomerne fortsætter, skal der søges lægehjælp. Hudkontakt : Fjern det forurende tøj. Skyl det udsatte område med vand, og vask derefter med sæbe, hvis det er muligt. Søg læge ved vedvarende irritation. Ved brug af højtryksudstyr kan der forekomme indsprøjtning af produktetunder huden. Hvis der sker indsprøjtning ved højtryk, skal dentilskadekomne straks sendes på hospitalet. Vent ikke på, at symptomerneudvikler sig. Søg lægehjælp, selv hvis der ikke er nogen synlige sår. Øjenkontakt : Skyl øjnene med rigelige mængder vand. Søg læge ved vedvarende irritation. Indtagelse. : Der kræves generelt ikke behandling, medmindre der indtages store mængder, men søg dog alligevel læge. Selvbeskyttelse af førstehjælperen : Når man giver førstehjælp, skal man sikre, at man er iført passende personlige værnemidler i henhold til hændelsen, skader og omgivelserne. 3/18

4 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig : Symptomer og tegn på fedtet acne/folliculitis kan omfatte sorte hudorme og filipenser på udsat hud. Lokal nekrose viser sig ved forsinket smerte og vævsskade et par timer efter indsprøjtning. Indtagelse kan resultere i kvalme, opkast og/eller diarre. : Bemærkninger til doktor/læge: Symptomatisk behandling. Skader som følge af indsprøjtning ved højtryk kræver øjeblikkeligtkirurgisk indgreb og eventuel steroidbehandling for at minimerevævsskader og funktionstab. Fordi såråbningerne er små og ikke afspejler den underliggende skadesalvor, kan det være nødvendigt at undersøge skadens omfang kirurgisk.lokalbedøvelse eller varme kompresser bør undgås, da dette kan bidragetil hævelse, vasospasme og iskæmi. Hurtig kirurgisk dekompression,débridement og evakuering af det fremmede stof skal udføres underuniversel bedøvelse, og det er vigtigt at undersøge et stort område. SEKTION 5: Brandbekæmpelse Ryd brandområdet for alle, der ikke deltager i redningsarbejdet. 5.1 Slukningsmidler : Skum, vandspray eller -tåge. Pulver, kuldioxid, sand eller jord kan benyttes til små brande. Ikke egnede : Brug ikke vandstråle. brandslukningsmidler 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen : Farlige forbrændingsprodukter kan indeholde: En kompleks blanding af luftbårne faste og flydende partikler og gasser (røg). Kulilte. Uidentificerede organiske og uorganiske 5.3 Anvisninger for brandmandskab SEKTION 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld forbindelser. : Passende beskyttelsesbeklædning inklusive kemisk resistente handsker skal bæres; kemibeskyttelsesdragt er anbefalet, hvis stor kontakt med spildt produkt forventes. Selvstændigt åndedrætsværn skal bruges ved brande i lukkede rum. Vælg brandmandstøj som er godkendt til relevante standarder (f.eks. Europas: EN469). Undgå kontakt med spildt eller udsluppet materiale. Vejledning til valg af personlige værnemidler kan findes i kapitel 8 i sikkerhedsdatabladet. Relevant lokal og international lovgivning skal overholdes. 4/18

5 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 6.2 Miljøbeskyttelsesforansta ltninger : For ikke redningsmandskab: Undgå kontakt med huden og øjnene For redningsmandskab: Undgå kontakt med huden og øjnene. : Brug passende inddæmning for at undgå forurening af miljøet. Undgå at produktet spreder sig eller kommer i afløb, grøfter eller vandløb ved hjælp af sand, jord eller andre egnede barrierer. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Glat hvis spildt. Undgå uheld, rens øjeblikkeligt op. Undgå at produktet spreder sig ved hjælp af sand eller jord. Inddæm væsken direkte eller i absorberende materiale. Opsug restmateriale med et absorberende middel som f.eks. ler, sand eller andet egnet materiale, og bortskaf det på korrekt vis. Yderligere instruktioner : Lokale myndigheder skal kontaktes hvis større spild ikke kan 6.4 Henvisning til andre punkter SEKTION 7: Håndtering og opbevaring inddæmmes. : For vejledning i valg af åpersonlige værnemidler se kapitel 8 i dette sikkerhedsdatablad. For vejledning om afskaffelse af spildt produkt se kapitel 13 i dette sikkerhedsdatablad. Generelle forholdsregler : Brug lokal udsugningsventilation, hvis der er risiko for inhalering af dampe, tåger eller aerosoler. Brug informationen i dette datablad som input til en risikovurdering af de lokale forhold for at identificere de rette metoder til sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af dette materiale. 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden. Undgå indånding af damp og/eller tåge. Når produktet håndteres i tromler, skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og egnet håndteringsudstyr. Bortskaf forurenede klude eller rengøringsmateriale på korrekt vis for at undgå brand. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et køligt, godt ventileret sted. Benyt korrekt mærkede beholdere, der kan lukkes. Overførelse af produkt : Dette materiale har potentiale til at være en statisk akkumulator. Korrekte jordings- og tilslutningsprocedurer bør anvendes under alle bulkoverførsler. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed : Opbevares ved stuetemperatur. Se afsnit 15 for yderligere specifik lovgivning, der dækker 5/18

6 emballering og opbevaring af dette produkt. Anbefalede materialer : Til beholdere eller beholderbeklædninger skal der benyttes ulegeret stål eller polyethylen med høj densitet. Ikke egnede materialer : PVC 7.3 Særlige anvendelser : Ikke relevant Yderligere information : Polyethylenbeholdere må ikke udsættes for høje temperaturer på grund af en eventuel risiko for deformering. SEKTION 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Hvis American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) værdi er angivet i dette dokument, så er det kun ment som vejledende. 8.1 Kontrolparametre Grænseværdi Materiale Kilde Type ppm mg/m3 Bemærkninger Olietåge, ACGIH TWA(Inhaler 5 mg/m3 mineralsk bar fraktion.) GV (DK) GV(Tåge.) 1 mg/m3 Biologisk belastningsindeks (BEI) Ingen biologisk grænse tildelt. PNEC-relateret information : Ingen data til rådighed Måle metoder : Overvågning af koncentrationen af stoffer i arbejdernes åndedrætszoner eller på arbejdsstedet generelt kan være nødvendig for at bekræfte, at grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering overholdes, og at eksponeringsforanstaltningerne er tilstrækkelige. For nogle stoffers vedkommende kan biologisk overvågning også være nødvendig. Validerede eksponeringsmålemetoder bør anvendes af en kompetent person, og prøver analyseres af et akkrediteret laboratorium. Der er anført eksempler på kilder til anbefalede luftovervågningsmetoder nedenfor. Leverandøren kan også kontaktes. Der kan være yderligere tilgængelige 6/18

7 nationale metoder. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France Eksponeringskontrol Generel information : Det nødvendige beskyttelsesniveau og reguleringstypen vil variere afhængigt af de potentielle eksponeringsforhold. Vælg metoder på basis af en risikovurdering af de lokale forhold. Passende forholdsregler omfatter: Tilstrækkelig ventilation til regulering af koncentrationer i luften. Hvis materialet opvarmes, sprayes eller danner tåge, er der større potentiale for dannelse af luftbårne koncentrationer. Definer procedurer for sikker håndtering og opretholdelse af kontroller. Uddan og træn medarbejdere i de farer og kontrolforanstaltninger, der er relevante for normale aktiviteter i forbindelse med dette produkt. Sørg for passende valg, test og vedligeholdelse af udstyr, der anvendes til at kontrollere eksponering, fx personlige værnemidler og punktudsugning. Kør systemerne ned forud for åbning og vedligeholdelse af udstyret. Opbevar udflod forseglet indtil bortskaffelse eller senere genbrug. Sørg altid for god personlig hygiejne, såsom at vaske hænder efter håndtering af materialet og før spisning, drikning, og/eller rygning. Vask jævnligt arbejdstøj og beskyttelsesudstyr for at fjerne forurenende stoffer. Kasser forurenet tøj og fodtøj, der ikke kan rengøres. Sørg for at der altid er rent og ryddeligt. 7/18

8 Erhvervsmæssig eksponeringskontrol Personligt sikkerhedsudstyr : Oplysningerne er lavet under hensyntagen til PV-direktivet (Rådets direktiv 89/686/EØF) og CEN Europæiske Komité for Standardisering (CEN) standarder. Personligt sikkerhedsudstyr skal overholde de anbefalede nationale standarder. Få oplysninger om dette hos leverandøren af sikkerhedsudstyret. Øjenbeskyttelse : Ved risiko for stænk anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Godkendt i henhold til EU-standarden EN166. Håndbeskyttelse : Hvis det er uundgåeligt at produktet kommer i kontakt med hænderne kan godkendte handsker (eks. i henhold til følgende EU standard: EN374 eller US standard F739) af følgende materialer anvendes: PVC, neopren eller nitril gummi handsker. En handskes egnethed eller holdbarhed afhænger af anvendelsen, f.eks. hyppighed og varighed af kontakt, handskematerialets modstandsdygtighed over for kemikalier, fingerfærdighed. Søg altid vejledning hos handskeleverandørerne. Kontaminerede handsker skal udskiftes. Personlig hygiejne er et centralt element i effektiv håndpleje. Handskermå kun bæres på rene hænder. Efter brug af handsker skal hænderne vaskesog tørres grundigt. Det anbefales at påføre en uparfumeretfugtighedscreme. For løbende kontakt anbefaler vi handsker med gennembrudstid på over 240 minutter med præference for > 480 minutter, hvor egnede handsker kan identificeres. For korttids/stænkbeskyttelse anbefaler vi det samme, men erkender, at egnede handsker, der tilbyder dette niveau af beskyttelse, muligvis ikke er til rådighed, og i dette tilfælde er en lavere gennembrudstid måske acceptabelt, så længe passende vedligeholdelse og udskiftningsregimer følges. Handsketykkelse er ikke en god indikator for handskeresistens over for et kemikalie, eftersom den afhænger af den nøjagtige sammensætning af handskematerialet. Kropsbeskyttelse : Der kræves normalt ikke hudbeskyttelse ud over standard arbejdstøj. Åndedrætsværn : Åndedrætsværn er normalt ikke påkrævet ved normal brug. I overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis bør der træffes forholdsregler for at undgå indånding af materiale. Hvis de tekniske foranstaltninger ikke kan holde koncentrationen af produkt i luften under et niveau, hvor de ansattes helbred ikke påvirkes skal der anvendes åndedrætsværn. Kontroller med leverandørerne af åndedrætsværn. Hvor filtermasker kan anvendes: Brug en passende kombination af filter og maske. Vælg et filter, der er egnet til både partikler og organiske 8/18

9 gasser og dampe (kogepunkt >65 C) (149 F) i henhold til EN Termiske farer : Ikke målbart. Kontrol af miljømæssig eksponering Kontrolforanstaltninger til miljøeksponering : Minimer miljøudslip. Der skal udføres en miljøvurdering for at sikre overensstemmelse med lokal miljølovgivning. Oplysninger om forholdsregler for udslip ved uheld findes i afsnit 6. SEKTION 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende : Ravgult. Flydende ved stuetemperatur. Lugt : Let kulbrinte. Lugt grænseværdi : Ingen data til rådighed ph : Ikke målbart. Indledende kogepunkt og : > 280 C / 536 F beregnet værdi(er) kogeområde Flydepunkt : Typisk -39 C / -38 F Flammepunkt : Typisk 225 C / 437 F (COC) Øvre / nedre : Typisk 1-10 %(V) (baseret på mineralolie) brændbarheds- eller eksplosionsgrænser Selvantændelsestemperatu : > 320 C / 608 F r Damptryk : < 0,5 Pa ved 20 C / 68 F (beregnet værdi(er)) Relativ densitet : Typisk 0,872 ved 15 C / 59 F Vægtfylde : Typisk 872 kg/m3 ved 15 C / 59 F Vandopløselighed : Forsvindende. Opløselighed i andet : Ingen data til rådighed opløsningsmiddel Delingskoefficient: n- : > 6 (baseret på viden om lignende produkter) oktanol/vand Dynamisk viskositet : Ingen data til rådighed Kinematisk viskositet : Typisk 46 mm2/s ved 40 C / 104 F Vægtfylde af dampe (luft=1) : > 1 (beregnet værdi(er)) Relativ fordampning : Ingen data til rådighed (nbuac=1) Nedbrydningstemperatur : Ingen data til rådighed Brændbarhed : Ingen data til rådighed 9/18

10 Oxiderende egenskaber Eksplosive egenskaber : Ingen data til rådighed : Ikke klassificeret 9.2 Andre oplysninger Elektrisk ledningsevne : Dette materiale forventes ikke at være en statisk akkumulator. Andre oplysninger : ikke en flygtig organisk forbindelse Flygtig organisk forbindelse : 0 % SEKTION 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet : Produktet udgør ikke nogen yderligere reaktivitetsfare i tillæg til dem, der er anført i det følgende underafsnit Kemisk stabilitet : Ingen farlige reaktioner forventes, når de håndteres og opbevares i henhold til bestemmelserne Risiko for farlige : reaktioner Reagerer med kraftige oxidationsmidler Forhold, der skal : Ekstreme temperaturer og direkte sollys. undgås 10.5 Materialer, der skal : Stærke oxidationsmidler. undgås 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter : Det forventes ikke, at der dannes farlige dekomponeringsprodukter under normal opbevaring. SEKTION 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Grundlag for vurdering : Information er baseret på data om komponenter og toxikologi af lignende produkter. Medmindre andet er angivet, er de præsenterede data repræsentative for produktet som en helhed, snarere end for en enkelt/enkelte komponent/-er. Sandsynlige eksponeringsruter : Kontakt med hud og øjne er de primære eksponeringsveje, skønt eksponering kan forekomme efter utilsigtet indtagelse. Akut giftighed ved : Forventes at have lav giftighed: LD50 > 5000 mg/kg, Rotte indtagelse Akut giftighed for hud : Forventes at have lav giftighed: LD50 > 5000 mg/kg, Kanin Akut giftighed ved indånding : Anses ikke for at være en inhalationsfare under normale anvendelsesforhold. Ætsninger/hudirritation : Forventes at være let irriterende. Langvarig eller gentagen 10/18

11 hudkontakt uden passende rensning kan tilstoppehudens porer og føre til lidelser som for eksempelolieacne/folliculitis. Alvorlig : Forventes at være let irriterende. øjenskade/irritation Åndedræts irritation : Indånding af dampe eller tåger kan forårsage irritation. Overfølsomhedsreaktion i åndedrætssystem eller på : For luftvejs- og hudsensibilisering: Forventes ikke at fremkalde overfølsomhed. hud Aspirationsfare : Betragtes ikke som skadelig for luftvejene. Mutagenicitet i kimceller : Ikke forventet at være mutagent. Kræftfremkaldende egenskaber : Forventes ikke at være carcinogen. Produktet indeholder mineralolier af typer, der har vist sig ikke at være kræftfremkaldende i dyreforsøg med hudmaling. Højraffinerede mineralolier er ikke klassificeret som værende kræftfremkaldende af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC). Materiale : Klassification som kræftfremkaldende Raffineret mineralolie (IP346 <3%) : ACGIH Group A4: Ikke klassificeret som værende kræftfremkaldende hos mennesker. Raffineret mineralolie (IP346 <3%) : IARC 3: Ikke klassificeret som værende kræftfremkaldende på mennesker. Raffineret mineralolie (IP346 <3%) : GHS / CLP: Ingen kræftfremkaldende klassifikation Giftighed for forplantnings- og udviklingsevnen : Forventes ikke at være farligt. Oversigt over evalueringen af CMR-egenskaber Kræftfremkaldende egenskaber : Dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering i kategorier 1A/1B., Mutagene egenskaber : Dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering i kategorier 1A/1B. Reproduktionstoksicit et (fertilitet) : Dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering i kategorier 1A/1B. Specifik organtoksicitet - : Forventes ikke at være farligt. enkelt eksponering Specifik organtoksicitet - : Forventes ikke at være farligt. gentagne eksponeringer Yderligere information : Brugte olier kan indeholde skadelige urenheder, der har ophobet sigunder brug. Koncentrationen af sådanne urenheder 11/18

12 vil være afhængig afanvendelsen, og de kan udgøre risici for helbred og miljø vedbortskaffelse. ALT brugt olie skal håndteres med forsigtighed, og kontakt med huden skal undgås så vidt som muligt. Indsprøjtning af produktet i huden ved højtryk kan føre til lokal nekrose, hvis produktet ikke fjernes kirurgisk. Klassifikationer fra andre myndigheder i henhold til forskellige regelsæt kan eksistere. SEKTION 12: Miljøoplysninger Grundlag for vurdering : Der er ikke fastlagt økotoksikologiske data specifikt for dette produkt. Den anførte information er baseret på viden om komponenterne og lignende produkters økotoksikologi. Medmindre andet er angivet, er de præsenterede data repræsentative for produktet som en helhed, snarere end for en enkelt/enkelte komponent/-er Toksicitet Akut Toksisitet : Dårligt opløselig blanding. Kan forårsage tilsnavsning af organismer i vandmiljøet. Forventet at være næsten ugiftig: LL/EL/IL50 > 100 mg/l (for organismer, der lever i vand) (LL/EL50 udtrykt som den nominelle produktmængde, der kræves for at fremstille en vandholdig testekstrakt.) Mineralolie forventes ikke at forårsage nogen kroniske virkninger hosorganismer, der lever i vand, ved koncentrationer på under 1 mg/l Persistens og nedbrydelighed 12.3 Bioakkumuleringspotenti ale : Forventes ikke at være let bionedbrydelig. Hovedbestanddelene forventes at være svært bionedbrydelig, men produktet indeholder komponenter, der kan være persistente i miljøet. : Indeholder stoffer med mulighed for bioakkumulering Mobilitet i jord : Væske under de fleste miljøforhold. Hvis det trænger ned i jorden, adsorberer det til jordpartikler og vil ikke være mobilt. Flyder på vand Resultater af PBT- og vpvb-vurdering : Denne blanding indeholder ikke nogen REACH-registrerede stoffer, der vurderes at være et PBT eller vpvb. 12/18

13 12.6 Andre negative virkninger : Produktet er en blanding af ikke-flygtige komponenter, som ikke forventes at blive frigivet til atmosfæren i væsentlige mængder. Forventes ikke at have ozonfortyndingspotentiale, fotokemisk ozonskabende potentiale eller global opvarmningspotentiale. SEKTION 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling Bortskaffelse af materiale : Genindvind eller genbrug om muligt. Dem, der skaber affaldet, er ansvarlige for at fastslå affaldets giftighed og fysiske egenskaber, så der kan opnås korrekt affaldsklassifikation og bortskaffelsesmetode i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Bortskaffes ikke i miljøet, i kloakker eller i vandløb. Bortskaffelse af beholdere : Genbrug og bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regler. Kommuneale genbrugsstationer eller Kommunekemi anbefales, da de har kompetence til at behandle denne type affald. Lokal Lovgivning : Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. EU's renovationsregler (EWC): Mineralske, ikkechlorerede hydraulikolier. Det er altid slutbrugerens ansvar at forestå affaldsklassificering. SEKTION 14: Transportoplysninger Transport til lands (ADR/RID): ADR Dette produkt er ikke klassificeret som farligt for denne transportform. Derfor finder 14.1 UNnummer, 14.2 FN godsbetegnelse, 14.3 transport fareklasse(r), 14.4 Emballagegruppe, 14.5 miljøfarer, 14.6 særlige forsigtighedsregler for brugeren koden ikke anvendelse. RID Dette produkt er ikke klassificeret som farligt for denne transportform. Derfor finder 14.1 UNnummer, 14.2 FN godsbetegnelse, 14.3 transport fareklasse(r), 14.4 Emballagegruppe, 14.5 miljøfarer, 14.6 særlige forsigtighedsregler for brugeren koden ikke anvendelse. Indenrigstransport til vands (ADN): Dette produkt er ikke klassificeret som farligt for denne transportform. Derfor finder 14.1 UNnummer, 14.2 FN godsbetegnelse, 14.3 transport fareklasse(r), 14.4 Emballagegruppe, 14.5 miljøfarer, 14.6 særlige forsigtighedsregler for brugeren koden ikke anvendelse. 13/18

14 Havtransport (IMDG-kode): Dette produkt er ikke klassificeret som farligt for denne transportform. Derfor finder 14.1 UNnummer, 14.2 FN godsbetegnelse, 14.3 transport fareklasse(r), 14.4 Emballagegruppe, 14.5 miljøfarer, 14.6 særlige forsigtighedsregler for brugeren koden ikke anvendelse. Lufttransport (IATA): Dette produkt er ikke klassificeret som farligt for denne transportform. Derfor finder 14.1 UNnummer, 14.2 FN godsbetegnelse, 14.3 transport fareklasse(r), 14.4 Emballagegruppe, 14.5 miljøfarer, 14.6 særlige forsigtighedsregler for brugeren koden ikke anvendelse Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Forurenings kategori : Ikke målbart. Skibs type : Ikke målbart. Produkt navn : Ikke målbart. Specielle forholdsregler : Ikke målbart. Yderligere information : MARPOL Annex 1 regler gælder for bulktransport med skib. SEKTION 15: Oplysninger om regulering Informationen om lovgivning er ikke fyldstgørende. Anden regulering af dette materiale kan forekomme Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Andre regulatoriske oplysninger Autorisation og/eller restriktioner i kraft : Produktet er ikke underlagt nogen instanser under REACh. Anbefalede anvendelsesrestriktioner (rådgivning imod) : Dette produkt må ikke benyttes til andet end det, der anbefales i afsnit 1 uden først at spørge leverandøren til råds. Lokale Lagerlister EINECS : Alle komponenter på listen eller polymere fritaget. TSCA : Alle komponenter er på listen. 14/18

15 Andre oplysninger : Produktet er ikke klassificeret som farligt i følge Miljøministeriets regler Kemikaliesikkerhedsvurd ering : Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof/blanding af leverandøren. SEKTION 16: Andre oplysninger Ikke klassificeret. CLP Risikoerklæringer H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Yderligere information : Bilaget med scenariet ingen eksponering er vedlagt dette sikkerhedsdatablad. Det er en ikke-klassificerede blanding, der indeholder farlige stoffer som beskrevet i afsnit 3, relevante oplysninger fra eksponeringsscenarier for farlige indeholdte stoffer, og er blevet integreret i de centrale afsnit 1-16 i dette sikkerhedsdatablad. Andre oplysninger Nøgle til/forklaring på forkortelser brugt i dette sikkerhedsdatablad : Acute Tox. = Akut toksicitet Asp. Tox. = Inhaleringsfare Aquatic Acute = Akutte farer for vandmiljøet Aquatic Chronic = Farligt for vandmiljøet - langtidsfare Eye Dam. = Alvorlig skade/irritation for øjne Flam. Liq. = Brændbare væsker Skin Corr. = Ætsning og irritation for huden Skin Sens. = Medfører overfølsomhed i huden STOT SE = Specifik organtoksicitet - enkelt eksponering STOT RE = Specifik organtoksicitet - gentagne eksponeringer De almindelige forkortelser og akronymer, der anvendes i dette dokument kan slås op i referencelitteratur (f.eks. videnskabelige ordbøger) og/eller websteder. ACGIH = Det amerikanske regerings råd for industriel hygiejne (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ADR = Den europæiske konvention om international transport 15/18

16 af farligt gods ad vej AICS = Det australske register af kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances) ASTM = Det amerikanske selskab for test og materialer (American Society for Testing and Materials) BEL = Biologisk grænseværdi (Biological exposure limits) BTEX = Benzen, toluen, ethylbenzen, xylener (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes ) CAS = Chemical Abstracts Service CEFIC = Den europæiske Kemikalie Industri Forening (European Chemical Industry Council) CLP = Klassifikation, mærkning og emallering (Classification Packaging and Labelling) COC = Cleveland Open-Cup DIN = Deutsches Institut fur Normung DMEL = Beregnes minimum effekt niveau (Derived Minimal Effect Level) DNEL = Beregnet non effekt niveau (Derived No Effect Level) DSL = Den canadiske liste af stoffer (Canada Domestic Substance List) EC = Europa Kommisionen (European Commission) EC50 = Effektiv koncentration 50 (Effective Concentration fifty) ECETOC = Det europæske center for økotoksicitet og toksicitet af kemikalier (European Center on Ecotoxicology and Toxicology Of Chemicals) ECHA = Det Europæiske Kemikalie Agentur (European Chemicals Agency) EINECS = Det europæiske register af eksisterende kommercielle kemikalier (The European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) EL50 = Effektiv niveau 50 (Effective Level fifty) ENCS = Det japanske register for eksisterende og nye kemikaler (Japanese Existing and New Chemical Substances Inventory) EWC = Europæisk affaldskode (European Waste Code) GHS = Det Globale harmoniserede system for klassifikation af kemikalier (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) IARC = Det Internationale Agentur for Kræft Forskning (International Agency for Research on Cancer) IATA = Internationale luftfartsforening for farlig godstransport (International Air Transport Association) IC50 = Inhibitor koncentration 50 (Inhibitory Concentration fifty) IL50 =Inhibitor niveau 50 (Inhibitory Level fifty) 16/18

17 IMDG = Farlig gods for søtransport (International Maritime Dangerous Goods) INV = Det kinesiske register af kemikalier (Chinese Chemicals Inventory) IP346 = Test metode nr. 346 fra Institute of Petroleum til fastsættelse af polycykliske aromater ekstraherbar i DMSO. KECI = Det koreanske rigister af eksiterende kemikalier (Korea Existing Chemicals Inventory) LC50 = Dødelig koncentration 50 (Lethal Concentration fifty) LD50 = Dødelig dose halvtreds procent. ( Lethal Dose fifty per cent.) LL/EL/IL = Letal last/effektiv last/inhibitorisk last LL50 = Dødelig niveau 50 (Lethal Level fifty) MARPOL = Den internationale konvention for forebyggelse mod forurening fra skibe (International Convention for the Prevention of Pollution From Ships) NOEC/NOEL = Ingen observeret koncentration/ ingen observeret niveau (No Observed Effect Concentration / No Observed Effect Level) OE_HPV = Erhvervsmæssig eksponering - Høje produktionsvolumener PBT = Persistent, bioakkumulativ og toksisk (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) PICCS = Det phillipinske register af stoffer og materialer (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances) PNEC = forventet nuleffektkoncentration REACH = Registrering Evaluering og Authorisation af Kemikalier (Registration Evaluation And Authorisation Of Chemicals) RID = Regler om international transport af farligt gods med jernbane SKIN_DES = Skin Designation STEL = Korttids grænseværdi (Short term exposure limit) TRA = målrettet risikovurdering TSCA = Den amerikanske kemikalie lovgivning (US Toxic Substances Control Act) TWA =Gennemsnitsværdi taget over tid (Time-Weighted Average) vpvb = meget persistent og meget bioakkumulativ (very Persistent and very Bioaccumulative) Distribution af : Informationen i dette dokument skal gøres tilgængelig til alle sikkerhedsdatablad som håndterer produktet. Versionsnummer for : /18

18 sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad gyldigt fra Revisioner for sikkerhedsdatablad Forskrifter for sikkerhedsdatablad : : En lodret streg ( ) i venstre margin indikerer en ændring i forhold til den foregående version. : Kommissionens Forordning (EU) Nr. 453/2010 om ændring af Europe-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). Ansvarsfraskrivelse : Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. 18/18

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. : sds.da@univareurope.com

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. : sds.da@univareurope.com 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør Materialets navn : Brug : Hydraulikolie Produktkode : 001D1391 Producent/leverandør : Univar A/S Islands Brygge 43 DK-2300

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør Materialets navn : Brug : Mineralsk smørefedt til flyvemaskiner. Se AeroShell Book på www.shell.com/aviation for at få

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Produktkode : 001A0316 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør Materialets navn : Brug : Hydraulikolie Produktkode : 001A0011 Producent/leverandør : Magn Vestara Bryggja 10 110 Tórshavn

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Andet datanavn : B100 B99 Fatty Acid Methyl Esters REACH Registreringsnr. : 01-2119471664-32-0092

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Produktkode : 001D7858 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Produktkode : 001E9070 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. :

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. : 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør Materialets navn : Brug : Gearsmøremiddel. Produktkode : 001D7858 Producent/leverandør : Univar A/S Islands Brygge 43 DK-2300

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Produktkode : 001D8490 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SEKTION 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : Produktkode : 001C8477 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør Materialets navn : Brug : Procesolie. Produktkode : 901L2684 Producent/leverandør : Magn Vestara Bryggja 10 110 Tórshavn

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør Materialets navn : Brug : Syntetisk smørefedt til flyvemaskiner. Se AeroShell Book på www.shell.com/aviation for at få

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : CAS-nr. : 848301-69-9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD

2-Takt Duo SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2-Takt Duo 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Nova Sikkerhedsdatablad

Nova Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Nova 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. Side: 1 Kompileringsdato: 09-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9529 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER Udfærdigelsesdato: 11.12.2014 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL X-POWER SERVICERENS BENZIN Produktkode: PR-nr.: 3250 Under

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien Side : 1 / 6 Producent CID LINES NV Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 09/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 106 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40300002 CAS-nr.: 19125-99-6 EF nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - PR-nr.: Emballage: Kræves

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 02/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere