SIKKERHEDSDATABLAD. AFSNIT 1. Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. AFSNIT 1. Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden"

Transkript

1

2 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Revideret den Trykdato: Side 01 af 07 AFSNIT 1. Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden Produktidentifikator: TYFOCOR færdigblanding 44.3 vol.%, frysepunkt C Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede Frost- og korrosionsbeskyttelse for varmeoverførsels anlæg anvendelser: Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn: TYFOROP Chemie GmbH, Anton-Rée-Weg 7, D Hamburg Tel.: +49 (0) , Fax: , Information om produktet: (kompetente person): Nødtelefon: AFSNIT 2. Fareidentifikation Tlf Giftlinjen Bispebjerg Hospital, 2400 København NV Klassificering af stoffet eller blandingen I henhold til Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Faresymbol: Xn Sundhedsskadelig. R-Sætninger: R22 Farlig ved indtagelse. I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Faresymboler/Farekategorier Faresætninger. Acute Tox. Cat. 4 H302 Farlig ved indtagelse STOT RE Cat. 2 H373 Kan forårsage organskader (Nyre) ved længerevarende eller gentagen eksponering Mærkningselementer I henhold til Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF (Præparatdirektivet) Råd om mærkning: Produktet skal mærkes. Klassificeringen i henhold til beregningsmetoden i Præparatdirektivet (1999/45/EF). Faresymbol Xn Sundhedsskadelig. R-Sætninger R22 Farlig ved indtagelse. S-Sætninger S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Ethan-1,2-diol/ethylenglycol. I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Signalord: Advarsel. Faresætninger H302 Farlig ved indtagelse. H373 Kan forårsage organskader (Nyre) ved længerevarende eller gentagen GHS07 Eksponering. Sikkerhedssætninger (forebyggelse) P260 Indånd ikke damp/tåge/aerosol. P264 Vask med meget vand og sæbe grundigt efter brug. P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af produkt. GHS08 Sikkerhedssætninger (reaktion) P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P301+P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Sikkerhedssætninger (bortskaffelse) P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Ethan-1,2-diol/ethylenglycol. Andre farer: I henhold til For. (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]: Ingen andre farer er kendte.

3 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 44.3 vol.%, frysepunkt C Side 02 af 07 AFSNIT 3. Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Kemisk beskrivelse: Ethan-1,2-diol (ethylenglycol). Inhibitorer. Farlige indholdsstoffer i henhold til Direktiv 1999/45/EF og Forordning 1272/2008/EF Stoffet Dir. 1999/45/EF For. 1272/2008/EF [CLP/GHS] Ethan-1,2-diol/ethylenglycol Faresymbol: Xn Acute Tox. Cat. 4, H302 Indhold (w/w): >45 % R-Sætninger: R22 STOT RE Cat. 2, H373 CAS Nr.: EF Nr.: INDEX Nr.: REACH Registreringnummer: For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv farebetegnelser, faresymboler, R-sætninger og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16. AFSNIT 4. Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle oplysninger: Forurenet tøj fjernes. Efter indånding: Ved ubehag efter indånding af dampe/aerosoler: Frisk luft, lægehjælp. Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne. Ved indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Gives en dosis på 50 ml ren ethanol i drikkelig koncentration. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet (se afsnit 2) og/eller i afsnit 11. Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner). AFSNIT 5. Brandbekæmpelse Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel: Produktet ikke er brandfarligt. Vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum modstandsdygtigt overfor alkohol er velegnet til slukning af miljømæssige brand. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Sundhedsskadelige dampe. Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand. Anvisninger for brandmandskab Særlig beskyttelsesudrustning: Bære et selvstændigt åndedrætsværn. Øvrigt information Faren afhænger af de brændende stoffer og brandbetingelserne. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. AFSNIT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Anvend personlig beskyttelsesdragt. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forurenet vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Ved store mængder: Produktet pumpes bort. Ved rester: Opsamles med egnede væskebindende materialer. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Yderligere oplysninger: Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt. Henvisning til andre punkter Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i afsnit 8 og 13.

4 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 44.3 vol.%, frysepunkt C Side 03 af 07 AFSNIT 7. Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering Informationer om Indånd ikke damp/tåge/aerosol. Undgå kontakt med huden og øjnene. sikker håndtering: Ingen særlige forholdsregler påkrævet. Oplysninger om brand- Overhold de generelle regler industriel brandsikring af. Ingen særlige og eksplosionsbeskyttelse: forholdsregler påkrævet. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og Beholderen opbevares tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. beholdere: Samlagringshen- Må ikke opbevares sammen med stærke oxidationsmidler. Holdes borte visninger: fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Særlige anvendelser For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages. AFSNIT 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler Kontrolparametre Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads Ethan-1,2-diol, EF Nr , CAS Nr Regelgrundlag / Revision Type af grænseværdi Værdi / Kommentar GV (DK) DNEL værdier Ethan-1,2-diol, EF Nr , CAS Nr Eksponering / Persongruppe Varighed af eksponering / effekt Værdi Hud / Arbeijdere Kroniske virkninger/systemiske effekter 106 mg/kg Legemsvægt/dag Indånding / Arbejdere Kroniske virkninger/lokale effekter 35 mg/m 3 Hud / Forbruger Kroniske virkninger/systemiske effekter 53 mg/kg Legemsvægt/dag Indånding / Forbruger Kroniske virkninger/lokale effekter 7 mg/m 3 PNEC værdier Ethan-1,2-diol, EF Nr , CAS Nr Miljøsegment Vand (Ferskvand) Vand (Havvand) Vand (intermitterende frigivelse) Sediment (Ferskvand) Jord Rensningsanlæg Exponeringskontrol Personlige værnemidler Beskyttelse af åndedrætsorganer: Beskyttelse af hænder: Grænse værdi tærskel (TLV) Grænse værdi tærskel (TLV) Værdi 10 mg/l 1 mg/l 10 mg/l 20.9 mg/kg sediment 1.53 mg/kg jord mg/l 26 mg/m 3 ;10 ppm 10 mg/m 3 / Aerosol. Effekt på huden. Stoffet kan absorbes via huden. OS (DK) Grænse værdi tærskel (TLV) 10 ppm / Effekt på huden. Stoffet kan absorbes via huden. Direktiv 2000/39/EF, Tid Vægtnings Gennemsnit (TWA) 52 mg/m 3 ; 20 ppm / Indikativ Kort tids udsætelses grænse (STEL) 104 mg/m 3 ; 40 ppm / Indikativ Egnet åndedrætsværn ved høj koncentration eller længere tids påvirkning: Gasfilter for organiske gasser/dampe (Kogepunkt >65 C, for eksempel EN 14387, type A). Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374). Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til >480 minutters gennemtrængningstid efter EN 374), f.eks. nitrilgummi (0.4 mm), chloroprengummi (0.5 mm), polyvinylchlorid (0.7 mm), og andre. Yderligere bemærkning: Oplysningerne er baseret på egne forsøg,

5 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 44.3 vol.%, frysepunkt C Side 04 af 07 AFSNIT 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler - Fortsættelse faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f. eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den permeationstid bestemmes ved test. På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges. Beskyttelse af øjne: Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166). Generelle beskyttelses/ Indånd ikke damp/tåge/aerosol. Undgå kontakt med huden og øjnene. Behygiejneforanstaltninger: handles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. AFSNIT 9. Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form: flydende. Farve: grøn. Lugt: produktspecifik. ph-værdi (20 C): (ASTM D 1287) Frysepunkt: ca C. (ASTM D 1177) Størkningstemperatur: ca C. (DIN/ISO 3016) Kogepunkt: >100 C. (ASTM D 1120) Flammepunkt: ikke relevant. (DIN EN 22719, ISO 2719) Antændelighed: ikke antændelig. Nedre eksplosionsgrænse: 3.2 % (V). (Angivelse for ethylenglycol) Øvre eksplosionsgrænse: 15.0 % (V). (Angivelse for ethylenglycol) Antændelsestemperatur: ikke relevant. (DIN 51794) Damptryk (20 C): ca. 20 hpa. Densitet (20 C): ca g/cm 3. (DIN 51757) Opløselighed (kvalitativ) opløsningsmiddel: polære opløsningsmidler: opløselig. Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log P ow ): (Angivelse for ethylenglycol) Selvantændelighed: ikke selvantændelig. Viscositet (kinematisk, 20 C): ca. 3.6 mm 2 /s. (DIN 51562) Eeksplosionsfare: ikke eksplosiv. Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende. Andre oplysninger Blandbarhed med vand: vilkårlig blandbar. AFSNIT 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes. Metalkorrosion: Ikke korrosiv overfor metal. Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt ved overholdelse af foreskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering. Risiko for farlige Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og reaktioner: håndtering overholdes. Forhold, der skal undgås: Forventes ingen forhold der bør undgås. Materialer, der skal undgås: Materialer, der skal undgås: stærke oxidationsmidler. Farlige nedbrydnings- Ingen farlige nedbrydningsprodukter, hvis forskrifter/henvisninger for produkter: lagring og håndtering overholdes. AFSNIT 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet / Irritation / Sensibilisering Parameter Værdi / Vurdering Art Kommentar LD50 akut oral >2000 mg/kg Rotte Informationer refererer til hovedkomponenten LD50 akut dermal >2000 mg/kg Kanin Informationer refererer til hovedkomponenten Hudirritation ikke irriterende Kanin Informationer refererer til hovedkomponenten Øjenirritation ikke irriterende Kanin Informationer refererer til hovedkomponenten Hudsensibilisering ikke sensibiliserend Marsvin Informationer refererer til hovedkomponenten

6 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 44.3 vol.%, frysepunkt C Side 05 af 07 AFSNIT 11. Toksikologiske oplysninger - Fortsættelse Toksicitet ved gen- Subakut oral toksicitet: NOAEL 200 mg/kg, rotte (mand/kvinde), OECD 407. tagen dosering: Subkronisk oral toksicitet (foderstof): NOAEL 150 mg/kg, rotte (mand), OECD 408. Informationer refererer til hovedkomponenten. Vurdering af På grundlag af vurderingen af flere mutagenicitetstests produktet er vurdemutagenitet: ret som ikke er mutagent. Informationer refererer til hovedkomponenten. Vurdering af repro- Ingen tegn på toksiske effekter blev observeret i reproduktionsundersøgelduktionstoksicitet: ser i dyr. Informationer refererer til hovedkomponenten. Vurdering af Ingen tegn på kræftfremkaldende egenskaber er tilgængelige fra langsigcarcinogenitet: tede forsøg. Informationer refererer til hovedkomponenten. Erfaringer i praksis: Information om Ethan-1,2-diol: 1. Indvirkning på centralnervesystemet (CNS) og mave-tarmkanalen (kvalme, opkastning, svimmelhed, refleks hæmning, epilepsilignende anfald, kramper, koma, respirationsstop, kredsløbskollaps inden for 30 min. til 12 h. 2. Virkninger på hjerte- og lungefunktion (fremskyndelse af puls og vejrtrækning, forhøjet blodtryk, muligvis inflammatoriske slimhindeforandringer, lungeødem, kongestiv hjerteinsufficiens) inden for h. 3. Nedsat nyrefunktion (oliguri til anuri, degeneration af nyrevævet med oxalat krystaller indskud) inden for h. 4. Degeneration af centralnervesystemet (dobbelt-sidet ansigtslammelse, pupil ulighed, sløret syn, dysfagi, hyperrefleksi, manglende koordination, hjerneødem, deponering af calciumoxalat i hjernen) inden for 6-14 dage. Eksperimentelle/beregnede data: gennemsnitlig dødelig dosis: g/kg, oral, voksne. De angivne symptomer/diagnose/observationer kan opstå ved ringe dosisniveau. Andre relevante infor- Produktet er ikke blevet testet. Informationer om toksikologi referer til homationer om toksicitet: vedkomponenten. Information om Ethan-1,2-diol: Det er ikke nødvendigt at frygte for risiko for fosterskadende virkning ved overholdelse af TLVværdien. Risiko for hudresorption. På basis af alle foreliggende oplysninger ses ingen tegn på carcinogen virkning. De infomationer er blevet afledt af egenskaberne af de enkelte komponenter. Klassificeringen i henhold til beregningsmetoden i Præparatdirektivet (1999/45/EF). AFSNIT 12. Miljøoplysninger Toksicitet Toksicitet for Værdi Art Kommentar Fisk LC50 (96 h): >100 mg/l Leuciscus idus - Akvatiske hvirvelløse dyr EC50 (48 h): >100 mg/l Daphnia magna - Vandplante EC50 (72 h): >100 mg/l Alger - Mikroorganismer >1000 mg/l (DEV-L2). Bakterier (aktivt slam) Persistens og Oplysninger om eliminerbarhed: >70 % DOC-andel (28 d) nedbrydelighed: (OECD 301 A, ny version). Vurdering: biologisk let nedbrydelig. Bioakkumulerings- Vurdering af Bioakkumuleringspotentiale: Akkumulation i organismer potentiale: forventes ikke. Mobilitet i jorg Bedømmelse af transport mellem miljøområder: Fra vandoverfalden (og andre delområder fordamper stoffet ikke til atsmosfæren. Adsorbtion til faste jordpatikhvis tilgængelige): ler forventes ikke. Resultater af PBTog mpmb-vurdering: Andre negative virkninger: Ved korrekt udledning af ringe koncentrationer i adapterede biologiske rensningsanlæg forventes ingen forstyrrelse af det aktiverede slams nedbrydningsaktivitet. I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/ bioakkumulativt/toksisk) eller mpmb-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt). Produktet indeholder ingen stoffer, der er listet i bilag I af Forordning (EF) Nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

7 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 44.3 vol.%, frysepunkt C Side 06 af 07 AFSNIT 12. Miljøoplysninger - Fortsættelse Supplerende oplysninger: Øvrige økotoksikologiske henvisninger: Produktet bør ikke uden forbehandling udledes til vandløb. Produktet er ikke blevet testet. De økotoksikologiske data er udledt af de enkelte komponenters egenskaber. AFSNIT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandeling Anbefalinger til Produktet skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for produktet: eksempel forbrændes i et egnet anlæg. Anbevalinger til Ikke forurenet emballage kan genanvendes. Emballage, der ikke kan emballagen: rengøres skal bortskaffes som stoffet. AFSNIT 14. Transportoplysninger Landtransport - ADR, RID: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. Indenrigssøtransport - ADN: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. Søtransport - IMDG: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. Lufttransport - ICAO/IATA: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke vurderet. AFSNIT 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemiske sikkerhedsvurderinger er til rådighed for en eller flere af de indgående stoffer i dette produkt. AFSNIT 16. Andre oplysninger Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder farebetegnelse, faresymboler, R-sætninger og faresætninger, hvis nævnt i afsnit 2 eller 3. Ingen klassificering af produktet! Xn Sundhedsskadelig. R22 Farlig ved indtagelse. Acute Tox. Cat. 4 Akut toksicitet, Kategori 4. STOT RE Cat. 2 Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering), Kategori 2. H302 Farlig ved indtagelse. H373 Kan forårsage organskader (Nyre) ved længerevarende eller gentagen eksponering. Akronymer, der anvendes i dette dokument, i alfabetisk orden ADN Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures). ADR Den europæiske konvention om transport af farligt gods ad vej (Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route). ASTM American Society for Testing and Materials. CAS Chemical Abstracts Service. CLP Klassificering, mærkning og emballering (Classification, Labelling and Packaging). DEV Tyske standardmetoder til vand, spildevand og analyse slam (Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung). DIN Tysk Standards Institute / tysk industri norm (Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm). DNEL Afledt ingen-effekt-nivå (Derived No Effect Level). DOC Opløst organisk kulstof (Dissolved organic carbon). EC50 Effektiv koncentration 50 %. GHS Globalt harmoniserede system for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier (Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals). IATA International overenskomst om transport af farligt gods med flyg (International Air Transport Association). IBC International Bulk Chemicals.

8 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 44.3 vol.%, frysepunkt C Side 07 af 07 AFSNIT 16. Andre oplysninger - Fortsættelse ICAO International civil luftfart organisation (International Civil Aviation Organization). IMDG International overenskomst om transport af farligt gods til havs (International Maritime Dangerous Goods Code). INDEX Bilag VI til forordning Nr. (EF) 1272/2008 [CLP/GHS]. LC50 Dødelig koncentration 50 % (Lethal Concentration 50 %). LD50 Dødelig dosis 50 % (Lethal Dose 50 %. MARPOL Den internationale konvention om forebyggelse af havforurening fra skibe (International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships). NOAEL Højeste dosis uden tegn på skadelige effekter (No Observed Adverse Effect Level). OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (Organization for Economic Cooperation and Development). PNEC Forventet ingen-effekt-koncentration (Predicted No Effect Concentration). REACH Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). RID Reglement for international transport af farligt gods med jernbane (Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses). TLV Grænse værdi tærskel (Threshold Limit Values) Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave. De oplysninger, som er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets egenskaber. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

9 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Revideret den Trykdato: Side 01 af 07 AFSNIT 1. Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden Produktidentifikator: TYFOCOR færdigblanding 30.0 vol.%, frysepunkt C Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede Frost- og korrosionsbeskyttelse for varmeoverførsels anlæg anvendelser: Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn: TYFOROP Chemie GmbH, Anton-Rée-Weg 7, D Hamburg Tel.: +49 (0) , Fax: , Information om produktet: (kompetente person): Nødtelefon: AFSNIT 2. Fareidentifikation Tlf Giftlinjen Bispebjerg Hospital, 2400 København NV Klassificering af stoffet eller blandingen I henhold til Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Faresymbol: Xn Sundhedsskadelig. R-Sætninger: R22 Farlig ved indtagelse. I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Faresymboler/Farekategorier Faresætninger. Acute Tox. Cat. 4 H302 Farlig ved indtagelse STOT RE Cat. 2 H373 Kan forårsage organskader (Nyre) ved længerevarende eller gentagen eksponering Mærkningselementer I henhold til Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF (Præparatdirektivet) Råd om mærkning: Produktet skal mærkes. Klassificeringen i henhold til beregningsmetoden i Præparatdirektivet (1999/45/EF). Faresymbol Xn Sundhedsskadelig. R-Sætninger R22 Farlig ved indtagelse. S-Sætninger S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Ethan-1,2-diol/ethylenglycol. I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Signalord: Advarsel. Faresætninger H302 Farlig ved indtagelse. H373 Kan forårsage organskader (Nyre) ved længerevarende eller gentagen GHS07 Eksponering. Sikkerhedssætninger (forebyggelse) P260 Indånd ikke damp/tåge/aerosol. P264 Vask med meget vand og sæbe grundigt efter brug. P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af produkt. GHS08 Sikkerhedssætninger (reaktion) P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P301+P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Sikkerhedssætninger (bortskaffelse) P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Ethan-1,2-diol/ethylenglycol. Andre farer: I henhold til For. (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]: Ingen andre farer er kendte.

10 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 30.0 vol.%, frysepunkt C Side 02 af 07 AFSNIT 3. Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Kemisk beskrivelse: Ethan-1,2-diol (ethylenglycol). Inhibitorer. Farlige indholdsstoffer i henhold til Direktiv 1999/45/EF og Forordning 1272/2008/EF Stoffet Dir. 1999/45/EF For. 1272/2008/EF [CLP/GHS] Ethan-1,2-diol/ethylenglycol Faresymbol: Xn Acute Tox. Cat. 4, H302 Indhold (w/w): >30 % R-Sætninger: R22 STOT RE Cat. 2, H373 CAS Nr.: EF Nr.: INDEX Nr.: REACH Registreringnummer: For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv farebetegnelser, faresymboler, R-sætninger og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16. AFSNIT 4. Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle oplysninger: Forurenet tøj fjernes. Efter indånding: Ved ubehag efter indånding af dampe/aerosoler: Frisk luft, lægehjælp. Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne. Ved indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Gives en dosis på 50 ml ren ethanol i drikkelig koncentration. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet (se afsnit 2) og/eller i afsnit 11. Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner). AFSNIT 5. Brandbekæmpelse Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel: Produktet ikke er brandfarligt. Vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum modstandsdygtigt overfor alkohol er velegnet til slukning af miljømæssige brand. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Sundhedsskadelige dampe. Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand. Anvisninger for brandmandskab Særlig beskyttelsesudrustning: Bære et selvstændigt åndedrætsværn. Øvrigt information Faren afhænger af de brændende stoffer og brandbetingelserne. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. AFSNIT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Anvend personlig beskyttelsesdragt. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forurenet vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Ved store mængder: Produktet pumpes bort. Ved rester: Opsamles med egnede væskebindende materialer. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Yderligere oplysninger: Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt. Henvisning til andre punkter Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i afsnit 8 og 13.

11 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 30.0 vol.%, frysepunkt C Side 03 af 07 AFSNIT 7. Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering Informationer om Indånd ikke damp/tåge/aerosol. Undgå kontakt med huden og øjnene. sikker håndtering: Ingen særlige forholdsregler påkrævet. Oplysninger om brand- Overhold de generelle regler industriel brandsikring af. Ingen særlige og eksplosionsbeskyttelse: forholdsregler påkrævet. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og Beholderen opbevares tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. beholdere: Samlagringshen- Må ikke opbevares sammen med stærke oxidationsmidler. Holdes borte visninger: fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Særlige anvendelser For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages. AFSNIT 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler Kontrolparametre Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads Ethan-1,2-diol, EF Nr , CAS Nr Regelgrundlag / Revision Type af grænseværdi Værdi / Kommentar GV (DK) DNEL værdier Ethan-1,2-diol, EF Nr , CAS Nr Eksponering / Persongruppe Varighed af eksponering / effekt Værdi Hud / Arbeijdere Kroniske virkninger/systemiske effekter 106 mg/kg Legemsvægt/dag Indånding / Arbejdere Kroniske virkninger/lokale effekter 35 mg/m 3 Hud / Forbruger Kroniske virkninger/systemiske effekter 53 mg/kg Legemsvægt/dag Indånding / Forbruger Kroniske virkninger/lokale effekter 7 mg/m 3 PNEC værdier Ethan-1,2-diol, EF Nr , CAS Nr Miljøsegment Vand (Ferskvand) Vand (Havvand) Vand (intermitterende frigivelse) Sediment (Ferskvand) Jord Rensningsanlæg Exponeringskontrol Personlige værnemidler Beskyttelse af åndedrætsorganer: Beskyttelse af hænder: Grænse værdi tærskel (TLV) Grænse værdi tærskel (TLV) Værdi 10 mg/l 1 mg/l 10 mg/l 20.9 mg/kg sediment 1.53 mg/kg jord mg/l 26 mg/m 3 ;10 ppm 10 mg/m 3 / Aerosol. Effekt på huden. Stoffet kan absorbes via huden. OS (DK) Grænse værdi tærskel (TLV) 10 ppm / Effekt på huden. Stoffet kan absorbes via huden. Direktiv 2000/39/EF, Tid Vægtnings Gennemsnit (TWA) 52 mg/m 3 ; 20 ppm / Indikativ Kort tids udsætelses grænse (STEL) 104 mg/m 3 ; 40 ppm / Indikativ Egnet åndedrætsværn ved høj koncentration eller længere tids påvirkning: Gasfilter for organiske gasser/dampe (Kogepunkt >65 C, for eksempel EN 14387, type A). Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374). Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til >480 minutters gennemtrængningstid efter EN 374), f.eks. nitrilgummi (0.4 mm), chloroprengummi (0.5 mm), polyvinylchlorid (0.7 mm), og andre. Yderligere bemærkning: Oplysningerne er baseret på egne forsøg,

12 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 30.0 vol.%, frysepunkt C Side 04 af 07 AFSNIT 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler - Fortsættelse faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f. eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den permeationstid bestemmes ved test. På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges. Beskyttelse af øjne: Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166). Generelle beskyttelses/ Indånd ikke damp/tåge/aerosol. Undgå kontakt med huden og øjnene. Behygiejneforanstaltninger: handles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. AFSNIT 9. Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form: flydende. Farve: grøn. Lugt: produktspecifik. ph-værdi (20 C): (ASTM D 1287) Frysepunkt: ca C. (ASTM D 1177) Størkningstemperatur: ca C. (DIN/ISO 3016) Kogepunkt: >100 C. (ASTM D 1120) Flammepunkt: ikke relevant. (DIN EN 22719, ISO 2719) Antændelighed: ikke antændelig. Nedre eksplosionsgrænse: 3.2 % (V). (Angivelse for ethylenglycol) Øvre eksplosionsgrænse: 15.0 % (V). (Angivelse for ethylenglycol) Antændelsestemperatur: ikke relevant. (DIN 51794) Damptryk (20 C): ca. 20 hpa. Densitet (20 C): ca g/cm 3. (DIN 51757) Opløselighed (kvalitativ) opløsningsmiddel: polære opløsningsmidler: opløselig. Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log P ow ): (Angivelse for ethylenglycol) Selvantændelighed: ikke selvantændelig. Viscositet (kinematisk, 20 C): ca. 2.3 mm 2 /s. (DIN 51562) Eeksplosionsfare: ikke eksplosiv. Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende. Andre oplysninger Blandbarhed med vand: vilkårlig blandbar. AFSNIT 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes. Metalkorrosion: Ikke korrosiv overfor metal. Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt ved overholdelse af foreskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering. Risiko for farlige Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og reaktioner: håndtering overholdes. Forhold, der skal undgås: Forventes ingen forhold der bør undgås. Materialer, der skal undgås: Materialer, der skal undgås: stærke oxidationsmidler. Farlige nedbrydnings- Ingen farlige nedbrydningsprodukter, hvis forskrifter/henvisninger for produkter: lagring og håndtering overholdes. AFSNIT 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet / Irritation / Sensibilisering Parameter Værdi / Vurdering Art Kommentar LD50 akut oral >2000 mg/kg Rotte Informationer refererer til hovedkomponenten LD50 akut dermal >2000 mg/kg Kanin Informationer refererer til hovedkomponenten Hudirritation ikke irriterende Kanin Informationer refererer til hovedkomponenten Øjenirritation ikke irriterende Kanin Informationer refererer til hovedkomponenten Hudsensibilisering ikke sensibiliserend Marsvin Informationer refererer til hovedkomponenten

13 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 30.0 vol.%, frysepunkt C Side 05 af 07 AFSNIT 11. Toksikologiske oplysninger - Fortsættelse Toksicitet ved gen- Subakut oral toksicitet: NOAEL 200 mg/kg, rotte (mand/kvinde), OECD 407. tagen dosering: Subkronisk oral toksicitet (foderstof): NOAEL 150 mg/kg, rotte (mand), OECD 408. Informationer refererer til hovedkomponenten. Vurdering af På grundlag af vurderingen af flere mutagenicitetstests produktet er vurdemutagenitet: ret som ikke er mutagent. Informationer refererer til hovedkomponenten. Vurdering af repro- Ingen tegn på toksiske effekter blev observeret i reproduktionsundersøgelduktionstoksicitet: ser i dyr. Informationer refererer til hovedkomponenten. Vurdering af Ingen tegn på kræftfremkaldende egenskaber er tilgængelige fra langsigcarcinogenitet: tede forsøg. Informationer refererer til hovedkomponenten. Erfaringer i praksis: Information om Ethan-1,2-diol: 1. Indvirkning på centralnervesystemet (CNS) og mave-tarmkanalen (kvalme, opkastning, svimmelhed, refleks hæmning, epilepsilignende anfald, kramper, koma, respirationsstop, kredsløbskollaps inden for 30 min. til 12 h. 2. Virkninger på hjerte- og lungefunktion (fremskyndelse af puls og vejrtrækning, forhøjet blodtryk, muligvis inflammatoriske slimhindeforandringer, lungeødem, kongestiv hjerteinsufficiens) inden for h. 3. Nedsat nyrefunktion (oliguri til anuri, degeneration af nyrevævet med oxalat krystaller indskud) inden for h. 4. Degeneration af centralnervesystemet (dobbelt-sidet ansigtslammelse, pupil ulighed, sløret syn, dysfagi, hyperrefleksi, manglende koordination, hjerneødem, deponering af calciumoxalat i hjernen) inden for 6-14 dage. Eksperimentelle/beregnede data: gennemsnitlig dødelig dosis: g/kg, oral, voksne. De angivne symptomer/diagnose/observationer kan opstå ved ringe dosisniveau. Andre relevante infor- Produktet er ikke blevet testet. Informationer om toksikologi referer til homationer om toksicitet: vedkomponenten. Information om Ethan-1,2-diol: Det er ikke nødvendigt at frygte for risiko for fosterskadende virkning ved overholdelse af TLVværdien. Risiko for hudresorption. På basis af alle foreliggende oplysninger ses ingen tegn på carcinogen virkning. De infomationer er blevet afledt af egenskaberne af de enkelte komponenter. Klassificeringen i henhold til beregningsmetoden i Præparatdirektivet (1999/45/EF). AFSNIT 12. Miljøoplysninger Toksicitet Toksicitet for Værdi Art Kommentar Fisk LC50 (96 h): >100 mg/l Leuciscus idus - Akvatiske hvirvelløse dyr EC50 (48 h): >100 mg/l Daphnia magna - Vandplante EC50 (72 h): >100 mg/l Alger - Mikroorganismer >1000 mg/l (DEV-L2). Bakterier (aktivt slam) Persistens og Oplysninger om eliminerbarhed: >70 % DOC-andel (28 d) nedbrydelighed: (OECD 301 A, ny version). Vurdering: biologisk let nedbrydelig. Bioakkumulerings- Vurdering af Bioakkumuleringspotentiale: Akkumulation i organismer potentiale: forventes ikke. Mobilitet i jorg Bedømmelse af transport mellem miljøområder: Fra vandoverfalden (og andre delområder fordamper stoffet ikke til atsmosfæren. Adsorbtion til faste jordpatikhvis tilgængelige): ler forventes ikke. Resultater af PBTog mpmb-vurdering: Andre negative virkninger: Ved korrekt udledning af ringe koncentrationer i adapterede biologiske rensningsanlæg forventes ingen forstyrrelse af det aktiverede slams nedbrydningsaktivitet. I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/ bioakkumulativt/toksisk) eller mpmb-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt). Produktet indeholder ingen stoffer, der er listet i bilag I af Forordning (EF) Nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

14 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 30.0 vol.%, frysepunkt C Side 06 af 07 AFSNIT 12. Miljøoplysninger - Fortsættelse Supplerende oplysninger: Øvrige økotoksikologiske henvisninger: Produktet bør ikke uden forbehandling udledes til vandløb. Produktet er ikke blevet testet. De økotoksikologiske data er udledt af de enkelte komponenters egenskaber. AFSNIT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandeling Anbefalinger til Produktet skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for produktet: eksempel forbrændes i et egnet anlæg. Anbevalinger til Ikke forurenet emballage kan genanvendes. Emballage, der ikke kan emballagen: rengøres skal bortskaffes som stoffet. AFSNIT 14. Transportoplysninger Landtransport - ADR, RID: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. Indenrigssøtransport - ADN: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. Søtransport - IMDG: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. Lufttransport - ICAO/IATA: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke vurderet. AFSNIT 15. Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemiske sikkerhedsvurderinger er til rådighed for en eller flere af de indgående stoffer i dette produkt. AFSNIT 16. Andre oplysninger Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder farebetegnelse, faresymboler, R-sætninger og faresætninger, hvis nævnt i afsnit 2 eller 3. Ingen klassificering af produktet! Xn Sundhedsskadelig. R22 Farlig ved indtagelse. Acute Tox. Cat. 4 Akut toksicitet, Kategori 4. STOT RE Cat. 2 Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering), Kategori 2. H302 Farlig ved indtagelse. H373 Kan forårsage organskader (Nyre) ved længerevarende eller gentagen eksponering. Akronymer, der anvendes i dette dokument, i alfabetisk orden ADN Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures). ADR Den europæiske konvention om transport af farligt gods ad vej (Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route). ASTM American Society for Testing and Materials. CAS Chemical Abstracts Service. CLP Klassificering, mærkning og emballering (Classification, Labelling and Packaging). DEV Tyske standardmetoder til vand, spildevand og analyse slam (Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung). DIN Tysk Standards Institute / tysk industri norm (Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm). DNEL Afledt ingen-effekt-nivå (Derived No Effect Level). DOC Opløst organisk kulstof (Dissolved organic carbon). EC50 Effektiv koncentration 50 %. GHS Globalt harmoniserede system for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier (Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals). IATA International overenskomst om transport af farligt gods med flyg (International Air Transport Association). IBC International Bulk Chemicals.

15 Produkt: TYFOCOR færdigblanding 30.0 vol.%, frysepunkt C Side 07 af 07 AFSNIT 16. Andre oplysninger - Fortsættelse ICAO International civil luftfart organisation (International Civil Aviation Organization). IMDG International overenskomst om transport af farligt gods til havs (International Maritime Dangerous Goods Code). INDEX Bilag VI til forordning Nr. (EF) 1272/2008 [CLP/GHS]. LC50 Dødelig koncentration 50 % (Lethal Concentration 50 %). LD50 Dødelig dosis 50 % (Lethal Dose 50 %. MARPOL Den internationale konvention om forebyggelse af havforurening fra skibe (International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships). NOAEL Højeste dosis uden tegn på skadelige effekter (No Observed Adverse Effect Level). OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (Organization for Economic Cooperation and Development). PNEC Forventet ingen-effekt-koncentration (Predicted No Effect Concentration). REACH Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). RID Reglement for international transport af farligt gods med jernbane (Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses). TLV Grænse værdi tærskel (Threshold Limit Values) Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave. De oplysninger, som er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets egenskaber. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

16 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Revideret den Trykdato: Side 01 af 07 AFSNIT 1. Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden Produktidentifikator: TYFOCOR Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede Frost- og korrosionsbeskyttelse for varmeoverførsels anlæg anvendelser: Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn: TYFOROP Chemie GmbH, Anton-Rée-Weg 7, D Hamburg Tel.: +49 (0) , Fax: , Information om produktet: (kompetente person): Nødtelefon: Tlf Giftlinjen Bispebjerg Hospital, 2400 København NV AFSNIT 2. Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen I henhold til Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Faresymbol: Xn Sundhedsskadelig. R-Sætninger: R22 Farlig ved indtagelse. I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Faresymboler/Farekategorier Faresætninger. Acute Tox. Cat. 4 H302 Farlig ved indtagelse STOT RE Cat. 2 H373 Kan forårsage organskader (Nyre) ved længerevarende eller gentagen eksponering Mærkningselementer I henhold til Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF (Præparatdirektivet) Råd om mærkning: Produktet skal mærkes. Klassificeringen i henhold til beregningsmetoden i Præparatdirektivet (1999/45/EF). Faresymbol Xn Sundhedsskadelig. R-Sætninger R22 Farlig ved indtagelse. S-Sætninger S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Ethan-1,2-diol/ethylenglycol. I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Signalord: Advarsel. Faresætninger H302 Farlig ved indtagelse. H373 Kan forårsage organskader (Nyre) ved længerevarende eller gentagen GHS07 Eksponering. Sikkerhedssætninger (forebyggelse) P260 Indånd ikke damp/tåge/aerosol. P264 Vask med meget vand og sæbe grundigt efter brug. P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af produkt. GHS08 Sikkerhedssætninger (reaktion) P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P301+P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Sikkerhedssætninger (bortskaffelse) P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Ethan-1,2-diol/ethylenglycol. Andre farer: I henhold til For. (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]: Ingen andre farer er kendte.

17 Produkt: TYFOCOR Side 02 af 07 AFSNIT 3. Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Kemisk beskrivelse: Ethan-1,2-diol (ethylenglycol). Inhibitorer. Farlige indholdsstoffer i henhold til Direktiv 1999/45/EF og Forordning 1272/2008/EF Stoffet Dir. 1999/45/EF For. 1272/2008/EF [CLP/GHS] Ethan-1,2-diol/ethylenglycol Faresymbol: Xn Acute Tox. Cat. 4, H302 Indhold (w/w): >90 % R-Sætninger: R22 STOT RE Cat. 2, H373 CAS Nr.: EF Nr.: INDEX Nr.: REACH Registreringnummer: For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv farebetegnelser, faresymboler, R-sætninger og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16. AFSNIT 4. Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle oplysninger: Forurenet tøj fjernes. Efter indånding: Ved ubehag efter indånding af dampe/aerosoler: Frisk luft, lægehjælp. Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med øjnene: Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne. Ved indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Gives en dosis på 50 ml ren ethanol i drikkelig koncentration. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet (se afsnit 2) og/eller i afsnit 11. Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner). AFSNIT 5. Brandbekæmpelse Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel: Vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum modstandsdygtigt overfor alkohol. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Sundhedsskadelige dampe. Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand. Anvisninger for brandmandskab Særlig beskyttelsesudrustning: Bære et selvstændigt åndedrætsværn. Øvrigt information Faren afhænger af de brændende stoffer og brandbetingelserne. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. AFSNIT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend personlig beskyttelsesdragt. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forurenet vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Ved store mængder: Produktet pumpes bort. Ved rester: Opsamles med egnede væskebindende materialer. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Yderligere oplysninger: Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt. Henvisning til andre punkter Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i afsnit 8 og 13.

18 Produkt: TYFOCOR Side 03 af 07 AFSNIT 7. Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering Informationer om Sørg for god rumventilation på lager og arbejdsplads. Indånd ikke damp/ sikker håndtering: tåge/aerosol. Undgå kontakt med huden og øjnene. Beholdere lukkes straks efter brug, idet produktet optager fugtighed fra omgivelserne. Oplysninger om brand- Overhold de generelle regler industriel brandsikring af. og eksplosionsbeskyttelse: Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og Beholderen opbevares tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted. beholdere: Samlagringshen- Må ikke opbevares sammen med stærke oxidationsmidler. Holdes borte visninger: fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Særlige anvendelser For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages. AFSNIT 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler Kontrolparametre Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads Ethan-1,2-diol, EF Nr , CAS Nr Regelgrundlag / Revision Type af grænseværdi Værdi / Kommentar GV (DK) DNEL værdier Ethan-1,2-diol, EF Nr , CAS Nr Eksponering / Persongruppe Varighed af eksponering / effekt Værdi Hud / Arbeijdere Kroniske virkninger/systemiske effekter 106 mg/kg Legemsvægt/dag Indånding / Arbejdere Kroniske virkninger/lokale effekter 35 mg/m 3 Hud / Forbruger Kroniske virkninger/systemiske effekter 53 mg/kg Legemsvægt/dag Indånding / Forbruger Kroniske virkninger/lokale effekter 7 mg/m 3 PNEC værdier Ethan-1,2-diol, EF Nr , CAS Nr Miljøsegment Vand (Ferskvand) Vand (Havvand) Vand (intermitterende frigivelse) Sediment (Ferskvand) Jord Rensningsanlæg Exponeringskontrol Personlige værnemidler Beskyttelse af åndedrætsorganer: Beskyttelse af hænder: Grænse værdi tærskel (TLV) Grænse værdi tærskel (TLV) Værdi 10 mg/l 1 mg/l 10 mg/l 20.9 mg/kg sediment 1.53 mg/kg jord mg/l 26 mg/m 3 ;10 ppm 10 mg/m 3 / Aerosol. Effekt på huden. Stoffet kan absorbes via huden. OS (DK) Grænse værdi tærskel (TLV) 10 ppm / Effekt på huden. Stoffet kan absorbes via huden. Direktiv 2000/39/EF, Tid Vægtnings Gennemsnit (TWA) 52 mg/m 3 ; 20 ppm / Indikativ Kort tids udsætelses grænse (STEL) 104 mg/m 3 ; 40 ppm / Indikativ Egnet åndedrætsværn ved høj koncentration eller længere tids påvirkning: Gasfilter for organiske gasser/dampe (Kogepunkt >65 C, for eksempel EN 14387, type A). Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374). Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til >480 minutters gennemtrængningstid efter EN 374), f.eks. nitrilgummi (0.4 mm), chloroprengummi (0.5 mm), polyvinylchlorid (0.7 mm), og andre. Yderligere bemærkning: Oplysningerne er baseret på egne forsøg,

19 Produkt: TYFOCOR Side 04 af 07 AFSNIT 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler - Fortsættelse faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f. eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den permeationstid bestemmes ved test. På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges. Beskyttelse af øjne: Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166). Generelle beskyttelses/ Indånd ikke damp/tåge/aerosol. Undgå kontakt med huden og øjnene. Behygiejneforanstaltninger: handles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. AFSNIT 9. Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk form: flydende. Farve: grøn. Lugt: produktspecifik. ph-værdi (20 C): (ASTM D 1287) Størkningstemperatur: -18 C. (DIN/ISO 3016) Kogepunkt: 165 C. (ASTM D 1120) Flammepunkt: C. (DIN EN 22719, ISO 2719) Antændelighed: ikke antændelig. Nedre eksplosionsgrænse: 3.2 % (V). (Angivelse for ethylenglycol) Øvre eksplosionsgrænse: 15.0 % (V). (Angivelse for ethylenglycol) Antændelsestemperatur: 440 C. (DIN 51794) Damptryk (20 C): ca. 0.2 hpa. Densitet (20 C): g/cm 3. (DIN 51757) Opløselighed (kvalitativ) opløsningsmiddel: polære opløsningsmidler: opløselig. Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log P ow ): (Angivelse for ethylenglycol) Selvantændelighed: ikke selvantændelig. Viscositet (kinematisk, 20 C): mm 2 /s. (DIN 51562) Eeksplosionsfare: ikke eksplosiv. Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende. Andre oplysninger Blandbarhed med vand: vilkårlig blandbar. Hygroskopi: hygrospkopisk. AFSNIT 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes. Metalkorrosion: Ikke korrosiv overfor metal. Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt ved overholdelse af foreskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering. Risiko for farlige Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og reaktioner: håndtering overholdes. Forhold, der skal undgås: Forventes ingen forhold der bør undgås. Materialer, der skal undgås: Materialer, der skal undgås: stærke oxidationsmidler. Farlige nedbrydnings- Ingen farlige nedbrydningsprodukter, hvis forskrifter/henvisninger for produkter: lagring og håndtering overholdes. AFSNIT 11. Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet / Irritation / Sensibilisering Parameter Værdi / Vurdering Art Kommentar LD50 akut oral >2000 mg/kg Rotte Informationer refererer til hovedkomponenten LD50 akut dermal >2000 mg/kg Kanin Informationer refererer til hovedkomponenten Hudirritation ikke irriterende Kanin Informationer refererer til hovedkomponenten Øjenirritation ikke irriterende Kanin Informationer refererer til hovedkomponenten Hudsensibilisering ikke sensibiliserend Marsvin Informationer refererer til hovedkomponenten

20 Produkt: TYFOCOR Side 05 af 07 AFSNIT 11. Toksikologiske oplysninger - Fortsættelse Toksicitet ved gen- Subakut oral toksicitet: NOAEL 200 mg/kg, rotte (mand/kvinde), OECD 407. tagen dosering: Subkronisk oral toksicitet (foderstof): NOAEL 150 mg/kg, rotte (mand), OECD 408. Informationer refererer til hovedkomponenten. Vurdering af På grundlag af vurderingen af flere mutagenicitetstests produktet er vurdemutagenitet: ret som ikke er mutagent. Informationer refererer til hovedkomponenten. Vurdering af repro- Ingen tegn på toksiske effekter blev observeret i reproduktionsundersøgelduktionstoksicitet: ser i dyr. Informationer refererer til hovedkomponenten. Vurdering af Ingen tegn på kræftfremkaldende egenskaber er tilgængelige fra langsigcarcinogenitet: tede forsøg. Informationer refererer til hovedkomponenten. Erfaringer i praksis: Information om Ethan-1,2-diol: 1. Indvirkning på centralnervesystemet (CNS) og mave-tarmkanalen (kvalme, opkastning, svimmelhed, refleks hæmning, epilepsilignende anfald, kramper, koma, respirationsstop, kredsløbskollaps inden for 30 min. til 12 h. 2. Virkninger på hjerte- og lungefunktion (fremskyndelse af puls og vejrtrækning, forhøjet blodtryk, muligvis inflammatoriske slimhindeforandringer, lungeødem, kongestiv hjerteinsufficiens) inden for h. 3. Nedsat nyrefunktion (oliguri til anuri, degeneration af nyrevævet med oxalat krystaller indskud) inden for h. 4. Degeneration af centralnervesystemet (dobbelt-sidet ansigtslammelse, pupil ulighed, sløret syn, dysfagi, hyperrefleksi, manglende koordination, hjerneødem, deponering af calciumoxalat i hjernen) inden for 6-14 dage. Eksperimentelle/beregnede data: gennemsnitlig dødelig dosis: g/kg, oral, voksne. De angivne symptomer/diagnose/observationer kan opstå ved ringe dosisniveau. Andre relevante infor- Produktet er ikke blevet testet. Informationer om toksikologi referer til homationer om toksicitet: vedkomponenten. Information om Ethan-1,2-diol: Det er ikke nødvendigt at frygte for risiko for fosterskadende virkning ved overholdelse af TLVværdien. Risiko for hudresorption. På basis af alle foreliggende oplysninger ses ingen tegn på carcinogen virkning. De infomationer er blevet afledt af egenskaberne af de enkelte komponenter. Klassificeringen i henhold til beregningsmetoden i Præparatdirektivet (1999/45/EF). AFSNIT 12. Miljøoplysninger Toksicitet Toksicitet for Værdi Art Kommentar Fisk LC50 (96 h): >100 mg/l Leuciscus idus - Akvatiske hvirvelløse dyr EC50 (48 h): >100 mg/l Daphnia magna - Vandplante EC50 (72 h): >100 mg/l Alger - Mikroorganismer >1000 mg/l (DEV-L2). Bakterier (aktivt slam) Persistens og Oplysninger om eliminerbarhed: >70 % DOC-andel (28 d) nedbrydelighed: (OECD 301 A, ny version). Vurdering: biologisk let nedbrydelig. Bioakkumulerings- Vurdering af Bioakkumuleringspotentiale: Akkumulation i organismer potentiale: forventes ikke. Mobilitet i jorg Bedømmelse af transport mellem miljøområder: Fra vandoverfalden (og andre delområder fordamper stoffet ikke til atsmosfæren. Adsorbtion til faste jordpatikhvis tilgængelige): ler forventes ikke. Resultater af PBTog mpmb-vurdering: Andre negative virkninger: Ved korrekt udledning af ringe koncentrationer i adapterede biologiske rensningsanlæg forventes ingen forstyrrelse af det aktiverede slams nedbrydningsaktivitet. I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/ bioakkumulativt/toksisk) eller mpmb-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt). Produktet indeholder ingen stoffer, der er listet i bilag I af Forordning (EF) Nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08

SIKKERHEDSDATABLAD. Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08 SIKKERHEDSDATABLAD Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08 (30289239/SDS_GEN_DK/DA) 1. PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFIKATION Handelsnavn: Glad SSD Absorber Produkttype og anvendelse:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lascoat Opløsning. 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lascoat Opløsning. 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad side: 1/7 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Lascoat Opløsning Anvendelse: Produkt til bygningskemikalier Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktadresse:

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. 91/155/EØF Antifrogen N Side 1

Sikkerhedsdatablad i h.t. 91/155/EØF Antifrogen N Side 1 Antifrogen N Side 1 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Handelsnavn: Antifrogen N Virksomhedens navn Clariant GmbH 65926 Frankfurt am Main Telefonnr. : +49 69 305 18000 Oplysninger

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator ULTRADUR B 4520 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Leverandør: Revision: 18-08-2007 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 27.05.2015 Revision: 27.05.2015

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 27.05.2015 Revision: 27.05.2015 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 3564296 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SNOWTOP NY SPRINKLERVÆSKE / DK 60 L

SNOWTOP NY SPRINKLERVÆSKE / DK 60 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2174099 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW)

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW) Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW) Relevante identificerede

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterLife WP 760 also Hydrofix Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Ultramid B36 LN Kemisk navn: polyamid (PA 6) CAS-nummer: 25038-54-4 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211 Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 481077 Betegnelse: Standard for UV/VIS-sensorer, lav koncentration Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 109000 Betegnelse: Standard (DIN/NBS) bufferopløsning ph 1,679 / 1,68 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 Dato: 10.10.2015 Produkt: MakeMake Bassin Tætningsmembran COMPONENT B Version: 1.

Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 Dato: 10.10.2015 Produkt: MakeMake Bassin Tætningsmembran COMPONENT B Version: 1. Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed MAKEMAKE Bassin tætningsmembran COMPONENT B Anvendelse: Produkt til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PUR-Schaum Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. HO-slibekoncentrat Art.-Nr.: 084270

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. HO-slibekoncentrat Art.-Nr.: 084270 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere