Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Kølerfrostbeskyttelse Longlife (S-SDB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Kølerfrostbeskyttelse Longlife (S-SDB)"

Transkript

1 Side 1 af 12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Stof-Gruppe: Kølerfrostbeskyttelse Kühlerfrostschutz Longlife (S-SDB) Antifreeze Longlife (S-SDB) Produit antigel radiateur Longlife (S-SDB) () 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet eller blandingen Anvendelse i bilindustrien 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma: By: Informationskilde: D Rüsselsheim IFZ Ingenieurbüro und Consulting GmbH Telefon: / Telefax: / Nødtelefon: Internationale Hotline: Danmark / Denmark PR. nr Referenceliste Sikkerhedsdatabladet gælder for følgende produkter: Teil-Nr. Katalog-Nr * GB SAAB GB, IRL GB, IRL * = Produktionen er indstillet. Leveringer kun ud fra gamle lagerbeholdninger. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Indikationer af farer: Xn - Sundhedsskadelig R-sætninger: Farlig ved indtagelse. GHS-klassificering Farekategorier: Akut toksicitet: Acute Tox. 4 Reproduktionstoksicitet: Repr. 2 Specifik målorganstoksicitet gentagen eksponering: STOT RE 2 Risikosætninger: Farlig ved indtagelse. Telefax: /

2 Side 2 af Mærkningselementer Mistænkes for at skade det ufødte barn. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Farebestemmende komponent(er) for etikettering Ethandiol 2-Etylheksansyre Signalord: Piktogrammer: Advarsel GHS07-GHS08 Faresætninger H302 H361d H373 Sikkerhedssætninger P102 P260 P270 P301+P310 P405 P501 Øvrige råd Farlig ved indtagelse. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Opbevares under lås. Bortskaffelse i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser. Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EF-direktiver eller respektive nationale love Andre farer Ingen yderligere oplysninger. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Kemisk karakterisering Kølerfrostbeskyttelse, basis: Ethandiol, vand, additiv Farlige komponenter EF-nr. CAS-nr. Indeksnr. REACH-nr Kemisk betegnelse Klassifikation GHS-klassificering Ethandiol Xn - Sundhedsskadelig R22 Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373 Mængde % Etylheksansyre, natriumsalt Repr. Cat. 3 R63 Repr. 2; H361d Fuld ordlyd af R-, H- og EUH sætninger: se under afsnit 16. Indeholder bitterstoffer. 1-4,9 %

3 Side 3 af 12 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Ved ildebefindende: Gå til lægen. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. Ved bevidstløshed bringes personen i stabilt sideleje og læge skal straks tilkaldes. Der må ikke lægges noget over munden på bevidstløse personer. Hvis det indåndes Flyt den tilskadekomne ud af fareområdet. Bring den forgiftede ud i frisk luft. Ved irritation af luftveje eller slimhinder (f.eks. hoste), utilpashed eller længere eksposition, skal man opsøge en læge. I tilfælde af uregelmæssigt åndedræt eller åndedrætsophør: Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Tilkald omgående læge. I tilfælde af hudkontakt Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Snavset tøj og sko skal straks tages af. Tilkald læge, hvis hudirritationen er vedvarende. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. I tilfælde af øjenkontakt Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Kontaktlinser fjernes efter de første 1-2 minutter og så skylles der fortsat. Søg straks øjenlæge. Ved indtagelse Tilkald omgående læge. Fremkald ikke opkastning. Hvis skadelidte er ved bevidsthed: Drik 1 eller 2 glas vand. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Det samme gælder ved optræden af krampe. Aspiration af væske, når man sluger det eller kaster op, kan føre til en alvorlig lungebetændelse, der opstår via kemikalierne Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Virkninger ved indtagelse kan være: opkastning, diarre, tørst. Kraftige påvirkninger kan påvirke helbredet på følgende måde: lever- og nyreskader. Kan fremkalde: hovedpine, kvalme, svaghed. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Irritation af slimhinderne. CNS-fejl. Der kan forekomme forstyrrelser af koordination og ligevægt. Desorienterethed, sløret syn, underlivssmerte og muskelsmerter. Alvorlige skader (åndenød, muskeltrækning, krampetrækninger, bevidstløshed) ved for høj eksponering Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Symptomatisk behandling (dekontamination og vitalfunktion). Ethylenglycol er metaboliseret til oxalsyre. Forgiftningssymptomer kan forsinkes ved at give ethanol (i form af en 5% opløsning i en fysiologisk saltopløsning, for at vedligeholde et blodniveau på 1-2 mg/ml). Denne behandling er kun effektiv, hvis den påbegyndes højst 6 timer efter udsættelse. Ring omgående til læge eller giftcentral. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Kulsyre (CO2), slukkepulver, AFFF-skum eller alkoholbestandigt skum. Uegnede slukningsmidler Kraftig vandstråle Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Afhængig af brandforholdene, kan følgende forbrændingsprodukter dannes/afgives: Den termiske nedbrydning er stærkt afhængig af ydre vilkår. Der dannes en kompleks blanding af faste stoffer, væsker og gasser i luften, blandt andet kulmonoksid, kuldioksid og andre organiske forbindelser, når dette materiale forbrændes eller nedbrydes termisk eller oksidativt.

4 Side 4 af Anvisninger for brandmandskab Produktet er brandbart men ikke let antændeligt. Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk: Dampe og forbrændingsgasser må ikke indåndes. Ved brand i lukkede områder skal man bære et iltapparat, som ikke er afhængig af den omgivende luft. Tæt beskyttelsesoverall og trykluftåndedrætsapparat. Kontamineret slukkevand og jord skal fjernes i overensstemmelse med de officielle forskrifter. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Fjern alle antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig ventilation, specielt i tillukkede områder. Dampene må ikke indåndes. Ved håndtering af produkterne skal man være opmærksom på og overholde hygiejne- og sikkerhedsforskrifter. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Store mængder: Selvforsynet åndedrætsværn Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Udslipstedet tætnes, forsåvidt dette er muligt uden fare. Indtrængen i vandløb eller søer og havet skal forhindres ved at oprette spærrer af sand hhv. jord eller gennem andre egnede forholdsregler. Materialet må ikke udledes til kloaken. Lad ikke materialet forurene grundvandet. Kontakt omgående myndighederne, hvis produktet havner i jorden, vandløb eller kloakledningen Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Undgå, at mere af stoffet løber ud eller spildes, såfremt dette er muligt uden farer. Oprenses omgående ved optørring eller støvsugning. Sammen med produktet skal produkter med imprægneringsværdier (papir, klude, sorbentier) fjernes. Spildt eller udstrømmende materiale skal opsuges med ikke-brændbare absorberende materialer (sand, jord og diatoméjord) og anbringes i beholdere. Ved større lækager pumpes stoffet i egnede og tilsvarende mærkede beholdere. Bortskaffelse i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser Henvisning til andre punkter Se også punkt 8, 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sikkerhedsinformation Bør kun anvendes i godt ventilerede rum. Undgå kontakt med åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Dampe og tåger må ikke indåndes. Undgå kontakt med huden, øjnene og tøjet. Vask hænder før pauser og umiddelbart efter at have været i forbindelse med stoffet. Benyt ikke trykluft til påfyldning, aflæsning eller håndtering. Brug gnistfrit værktøj. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). For at undgå antændelse af damp ved udladning af statisk elektricitet, skal alle metaldele i det benyttede udstyr have jordforbindelse. Elektriske anlæg skal svare til forskrifterne. Beholder må ikke tømmes med tryk, ingen trykbeholder! Risiko for at beholderen revner. Indhold og tom emballage må ikke komme i nærheden af varme og antændelseskilder. Tomme beholdere kan indeholde produktrester. Selv efter brug, må emballagen ikke åbnes med magt eller destrueres. Tomme beholdere kan indeholde brændbare og eksplosive dampe. Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder. Holdes adskilt fra åben ild og gnister. Tomme pakker skal være tømt fuldstændigt i henhold til de aktuelle tekniske vilkår, før de bortskaffes. Holdes tæt tillukket. Bortkastes omgående. Tomme beholdere skal lokalt bringes til genanvendelse, regenerering, eller tilaffaldsdeponering. Se punkt 13.

5 Side 5 af 12 Undgå udtømning i afløb. Undgå forurening af vand. Bemærk bruganvisningen på etiketten Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser Anlæggene skal planlægges således, at man kan udelukke en forurening af undergrunden og grundvandet. Opbevares i henhold til de lokale forskrifter. Skal opbevares i den originale beholder. Skal opbevares tæt tillukket på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Beskyt mod varme og direkte sollys. Samlagringshenvisninger Oplagres adskilt fra: iltningsmidler. Yderligere information om opbevaringsforhold Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer Særlige anvendelser PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for luftforurening CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m³ fib/cm³ Kategori Kilde Ethylenglycol, forstovet - 10 Gennemsnit 8 h 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation og/eller udsugning i arbejdsrum. Overholdelse af værdierne for den maksimale arbejdspladskoncentration på arbejdspladsen. Elektrisk udstyr skal være beskyttet i henhold til gældende standard. Personligt beskyttelsesudstyr skal svare til de aktuelt gældende normer, være egnet til formålet, holdes i god stand og vedligeholdes forskriftsmæssigt. Hygiejniske foranstaltninger Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Undgå længere og intensiv hudkontakt. Vask hænder før pauser og ved arbejdstidsophør. Tag snavset tøj og sko af. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Kvinder i den fødedygtige alder skal undgå berøring med produktet. Beskyttelse af øjne/ansigt Bær beskyttelsesbriller ved fare for stænk. Sikkerhedsbriller med sideskærme. Håndværn Hudværn Beskyttelseshandsker. Fabrikanten anbefaler følgende materialer for handsker: naturkautsjuk, neopren, nitrilgummi, polyvinylchlorid (PVC eller Vinyl). Valg af sikkerhedshandsker skal ske i henhold til de konkrete anvendelsesvilkår og fabrikanternes brugsvejledninger skal overholdes. Man skal være opmærksom på, at den daglige brugstid af en kemikaliehandske på grund af mange påvirkningsfaktorer (f. eks. temperaturer) i praksis kan være væsentlig kortere end den i henhold til EN 374 konstaterede permeationstid. Brug beskyttelsesdragt ved længere eller gentagen påvirkning. Forebyggende hudbeskyttelse gennem hudsbeskyttelsescreme. Beskyttelsescremes kan hjælpe til at beskytte hudoverflader, de bør anvendes før brug.

6 Side 6 af 12 Åndedrætsværn Må kun benyttes i godt ventilerede områder. Benyt åndedrætsværn ved dannelse af aerosol eller tåge samt damp. Når koncentrationen i luften er over den maksimale arbejdsbetingede doseringsgrænse, skal der benyttes åndedrætsværn. Åndedrætsværn med filter. Bær en maske mod de organiske dampe. (EN 14387) I givet fald: Selvforsynet åndedrætsværn. (helst et åndedrætsværn med komprimeret luft) Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet Undgå udledning i miljøet. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Farve: Lugt: flydende orange mild ph-værdien: 8,5-8,7 Tilstand-ændringer Smeltepunkt: Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Størkningstemperatur: Flammepunkt: Antændelighed fast stof: gas: Eksplosive egenskaber Laveste Eksplosionsgrænser: Højeste Eksplosionsgrænser: Antændelsestemperatur: Selvantændelsestemperatur fast stof: gas: Dekomponeringstemperatur: Oxidierende egenskaber Damptryk: (ved 20 C) Relativ massefylde: Vægtfylde: Vandopløselighed: Opløselighed i andre opløsningsmidler Fordelingskoefficient: Viskositet/kinematisk: Dampmassefylde: 175 C -20 C 115 C 3,2 vol. % < 0,01 hpa 1,1 g/cm³ kan blandes 2,1 Metode se efterfølgende (luft = 1)

7 Side 7 af 12 Fordampningshastighed: 9.2. Andre oplysninger Faststof indhold: Grænseværdi for lugt: Analysemetode Flammepunkt: lukket digel, P/M Pensky-Martens PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Stabil ved faglig korrekt oplagring og håndtering Risiko for farlige reaktioner Polymeriser ikke Forhold, der skal undgås Briste- og eksplosionsfare ved trykforøgelse. Må ikke komme i nærheden af varme og antændelseskilder. Undgå gnister og statiske opladninger Materialer, der skal undgås Reagerer med: stærke syrer og iltningsmidler, nitrater, klorater, peroxyder Farlige nedbrydningsprodukter aldehyde, ketoner (ved høje temperaturer) PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Toksikokinetik, stofskifte og fordeling Akut toksicitet Der findes ingen data på selve produktet. Informationerne er baserede på tests af lignende produkter og/eller produktkomponenter. Indeholder : Ethandiol Dette stof er tilbøjeligt til at fremkalde nyreforsiftning. Farlig ved indtagelse. LDlo (oral, menneske): ca. 100 cm³ Koncentration over det ved arbejdspladsen tilladelige kan forårsage svimmelhed, hovedpine og beruselse. Inhalering af høje dampkoncentrationer kan forårsage CNS-depression og bedøvelsestilstand. Kan fremkalde: rystelser eller krampetrækninger, bevistløshed. ATEmix beregnet ATE (oral) 526,4 mg/kg CAS-nr. Kemisk betegnelse Eksponeringsvej Metode Dose Arter Kilde Ethandiol oral LD mg/kg rotte GESTIS Irriterende og ætsende virkninger

8 Side 8 af 12 Ethandiol: En forbigående irritation af øjnene er mulig. Let hudirritation. Indånding kan irritere luftvejene. Via den ringe flygtighed er en indånding i stuetemperatur usandsynlig. Aspiration af væske, når man sluger det eller kaster op, kan føre til en alvorlig lungebetændelse, der opstår via kemikalierne. Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering Ethandiol: Alvorlige skader (lever- og nyreskader) ved for høj eksponering. Gentagen overeksponering kan forværre en bestående nyresygdom. Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger 2-Etylheksansyre: Mulighed for skade på barnet under graviditeten. Specifikke virkninger i dyreforsøg Ethandiol: misdannende Kan medføre fosterskader. (rotter, mus) 2-Etylheksansyre: Vævforandringer (lever) ved gentaget applikation. Leverskade kan forekomme. Kan medføre fosterskader. (Teratogenitet) (rotter, mus) PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Der findes ingen data på selve produktet. De følgende toksikologiske vurderinger er baserede på de toksikologiske kendskaber for de enkelte produktkomponenter. Ethandiol: EC50/7 d/alger - Scenedesmus quadricauda: >= mg/l LC50/48h/Daphnia Magna: mg/l LC50/96h/Fisk - Pimephales promelas: >= mg/l LC50/48h/Fisk - Leuciscus idus melanotus: >= mg/l EC10/16h/Bakterier - Pseudomonas putida: >= mg/l, væksthemning Persistens og nedbrydelighed Der findes ingen data på selve produktet. Ethandiol: Let biologisk nedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Ethandiol: Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,2 (beregnet) Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) logpow: Mobilitet i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Produktet indeholder ikke noget stof, som opfylder PBT-kriterier (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller vpvb-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt) Andre negative virkninger Ingen kendte. Lad ikke materialet forurene grundvandet. Må ikke skylles ud i overfladevand eller i kloaksystemet. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling

9 Side 9 af 12 Overvejelser ved bortskaffelse Bortskaffelse i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser. Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Kontakt renovationsvæsenet. Beholderne skal være lukket tæt, forsynes med mærkning og deponeres på sikker måde. Affaldsnummer - overskud AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN; Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, og 16 08); Frostvæsker indeholdende farlige stoffer Klassifiseret som farligt affald. Affaldsnummer - produktet after brug AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN; Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, og 16 08); Frostvæsker indeholdende farlige stoffer Klassifiseret som farligt affald. Affaldsnummer - forurenet emballage EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer Klassifiseret som farligt affald. Bortskaffelse af forurenet emballage Bortskaffelse i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser. Emballager kan genbruges efter tømning og tilsvarende rensning. Tomme beholdere kan indeholde brændbare og eksplosive dampe. Se også punkt 7. PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport (ADR/RID) UN-nummer: ikke reguleret UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Faresedler: ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret Klassifikationskode: Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ): Befordringskategori: Fare-nr.: Tunnelrestriktionskode: - Andre relevante oplysninger (Landtransport) Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne. Indenrigsskibstransport (ADN) UN-nummer: ikke reguleret

10 Side 10 af UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ikke reguleret Transportfareklasse(r): ikke reguleret Emballagegruppe: ikke reguleret Faresedler: Klassifikationskode: Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ): Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport) Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne. Skibstransport (IMDG) UN-nummer: not regulated UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Faresedler: not regulated not regulated Marine pollutant: Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ): EmS: Segregationsgruppe: n.d.a Andre relevante oplysninger (Skibstransport) Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne. Fly transport (ICAO) UN-nummer: not restricted UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Faresedler: not restricted not restricted Særlige bestemmelser: Flydende kvantitet (LQ) Passenger: IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: IATA-Maksimum kvantitet - Cargo:

11 Side 11 af 12 Andre relevante oplysninger (Fly transport ) Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne Miljøfarer MILJØFARLIGT: Fareudløse: Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke anvendeligt. nej Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke anvendeligt. Andre oplysninger Ingen. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU oplysninger om regulering Ingen særligt foruroligende stoffer (SVHC) i henhold til REACH, artikel 57. National regulativ information MAL: 00-3 De nationale forskrifter skal i givet fald også overholdes Kemikaliesikkerhedsvurdering Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding. PUNKT 16: Andre oplysninger Ændringer Punkt 6, 7, 8, 14, 16 Forkortelser og akronymer u.i. = udfyldes ikke i.f. = ikke fastsat = ingen data tilgængelige = no data available VOC = Volatile organic compounds SVHC = særligt problematisk stof REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006 GHS = Globally Harmonized System CLP = Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 Relevante R-sætninger (Nummer og fuld tekst) 22 Farlig ved indtagelse. 63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten. Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst) H302 Farlig ved indtagelse. H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Yderligere information Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for

12 Side 12 af 12 produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Produktet skal udelukkende anvendes til de formål der beskrives i den tekniske brochure eller i forarbejdningsinstruktionerne. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser. (Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens sikkerhedsdatablad.)

13 BLANDINGSTABEL Kølerfrostvæske Long Life Kølesystemets indhold i L Blandingstabel for et frysepunkt (i henhold til ASTM D1177) ned til -10 C -15 C -20 C -25 C -30 C -35 C -40 C er andelen af kølerfrostvæske Long Life i liter : 5 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 6 1,3 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,1 7 1,5 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7 8 1,7 2,2 2,7 3,1 3,5 3,9 4,2 9 1,9 2,5 3,0 3,5 3,9 4,3 4,7 10 2,1 2,8 3,4 3,9 4,4 4,8 5,2 11 2,3 3,1 3,7 4,3 4,8 5,3 5,8 12 2,5 3,3 4,1 4,7 5,3 5,8 6,3 13 2,7 3,6 4,4 5,1 5,7 6,3 6,8 14 3,0 3,9 4,7 5,5 6,1 6,7 7,3 15 3,2 4,2 5,1 5,9 6,6 7,2 7,8 16 3,4 4,5 5,4 6,2 7,0 7,7 8,4 17 3,6 4,7 5,7 6,6 7,4 8,2 8,9 18 3,8 5,0 6,1 7,0 7,9 8,7 9,4 19 4,0 5,3 6,4 7,4 8,3 9,2 9,9 20 4,2 5,6 6,8 7,8 8,8 9,6 10,5 Andele i vol.-procent 21,1 27,9 33, ,8 48,2 52,3 Vigtig bemærkning: til fortyndinger med mindre end 33 vol.-procent kølerfrostvæske Long Life (= et frysepunkt over -20 C) kan man ikke længere garantere korrosionsbeskyttelsen. Ved kølerindhold på mere end 20 liter kan andelen af kølerfrostvæske Long Life bestemmes ved at lægge værdierne sammen fra de pågældende linier. Eksempel : ønsket frysepunkt-temperatur -25 C, kølesystemets indhold 28 liter, linie 1 "20 liter" giver 7,8 liter kølerfrostvæske Long Life, linie 2 "8 liter" giver 3,1 liter kølerfrostvæske Long Life, 28 liter : 7,8 + 3,1 = 10,9 liter kølerfrostvæske Long Life for et frysepunkt ned til -25 C

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Pepsin-Solution_791443-791444

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Pepsin-Solution_791443-791444 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn : 791442; 505534; 505532 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Trykt dato: 20.12.2012 Katalognr.: 2226995 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2226995

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. UO Preservative Solution_1044329

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. UO Preservative Solution_1044329 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Cartechnic Bremsflüssigkeit Super DOT 4 Plus

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Cartechnic Bremsflüssigkeit Super DOT 4 Plus Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator calcium hårdhe 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2028 Buffer Powder Pillows ph 4,01

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2028 Buffer Powder Pillows ph 4,01 Trykt dato: 28.01.2013 Katalognr.: L2028 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PEKASOLar 50

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PEKASOLar 50 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Cleaning Solution, DosiCapZip; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Cleaning Solution, DosiCapZip; 1/1 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 BCZ021. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 BCZ021. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Trykt dato: 14.12.2012 Katalog-nr.: Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L290.0250 Hårdhedsindikatorpulver

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L290.0250 Hårdhedsindikatorpulver Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. OptiClean Ultimate RS

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. OptiClean Ultimate RS Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Adhesive Conditioner B

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Adhesive Conditioner B Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506240;506241;791439;1042307 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neoblank Spray

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neoblank Spray Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOHIT FH6620 / FH6621

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOHIT FH6620 / FH6621 Okklusionsspray Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Okklusionsspray Artikelnummern: FH6620 / FH6621 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher TP alka

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher TP alka Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Kemikaliets navn CAS-nr. 107-21-1 EF-nr.: 203-473-3 Indeksnr.: 603-027-00-1 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. TempoCem, TempoCem Soft

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006. TempoCem, TempoCem Soft iht. EU forordning nr. 107/2006 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Virksomhedens betegnelse Firma: Gade:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Melitta COMBI-TABS Art.-Nr. 24719

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Melitta COMBI-TABS Art.-Nr. 24719 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006 BETONAC-EXTRA

Sikkerhedsdatablad. iht. EU forordning nr. 1907/2006 BETONAC-EXTRA Side 1 af 5 1. Identifikation af stoff/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet rensevæske Identifikation af virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 1022015 Forkortelse: Materialnr. 1022015; 1002712 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Icon-Etch. EF-nr. CAS-nr. Kemisk betegnelse Mængde Klassifikation

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Icon-Etch. EF-nr. CAS-nr. Kemisk betegnelse Mængde Klassifikation Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Virksomhedens betegnelse Firma: Gade: By: Elbgaustraße 24 D-22547 Hamburg Telefon:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Adhesive AC

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Adhesive AC Trykt dato: 22.05.201 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Swirl RFM PN20354

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Swirl RFM PN20354 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. TempoCem NE. EF-nr. CAS-nr. Kemisk betegnelse Mængde Klassifikation

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. TempoCem NE. EF-nr. CAS-nr. Kemisk betegnelse Mængde Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 107/2006 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Virksomhedens betegnelse Firma: Gade:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Glazing FINOMOLL/ -CR

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Glazing FINOMOLL/ -CR Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummern: FINOMOLL/ -CR Glazing 03998 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOSOL 11445 / 11445P

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOSOL 11445 / 11445P Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOSOL Alginat-isolering Artikelnummern: 11445 / 11445P Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Højeffektiv skæreoliespray Alpha 93 Art.-Nr.: 084120

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Højeffektiv skæreoliespray Alpha 93 Art.-Nr.: 084120 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher Z Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINO WAXIL PLUS 37005 / 37006

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINO WAXIL PLUS 37005 / 37006 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummern: 37005 / 37006 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 ANSUL R-102 FLUSHING AGENT CONCENTRATE

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 ANSUL R-102 FLUSHING AGENT CONCENTRATE Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn :1026422; 1027595; 950136; 950137 Forkortelse: CAS-nr.: EF-nr.: BelloZon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOBIM 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOBIM 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOBIM Pimpstenspulver Artikelnummern: 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 7758-19-2 EF-nr.: 231-836-6 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDE-CDR-OZE_

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDE-CDR-OZE_ Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506273; 740039 Forkortelse: Elektrolyt CDE 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher TP acid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher TP acid Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2319.0100 Oxygen Scavenger Reagent 2

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L2319.0100 Oxygen Scavenger Reagent 2 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere