421 Liquid Tin. Chemwatch: Udskriv Dato: 27/09/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "421 Liquid Tin. Chemwatch: 9-43996 Udskriv Dato: 27/09/2013"

Transkript

1 421 Liquid Tin Chemwatch: Udskriv Dato: 27/09/2013 Versionsnr.: 1.1 Udstedelsesdato: 27/09/2013 Safety Data Sheet (Passer til forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1272/2008 og deres ændringer) S.REACH.DNK.DA DEL 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produkt identifikator Produktnavn: Kemikalienavn: Synonymer: Korrekt godsbetegnelse: 421 Liquid Tin SDS Code 421-Liquid; Related Part # ML, ML FLUOROBORIC ACID 1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarådes Relevante identificerede anvendelser: Anvendelser der frarådes: Brugt i overensstemmelse med producentens anvisninger. Tin plates copper circuits 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhebladetsdata Registreret firmanavn: MG Chemicals MG Chemicals (Head office) 1210 Corporate Drive, Burlington, Ontario L7L Street Surrey V4N 4E7 British Adresse: 5R6 CANADA Columbia Canada Telefon: Fax: Hjemmeside: Nødtelefonnummer Forening / Organisation: CHEMTREC Denmark CHEMTREC International nød telefon numre: +(45) Andre nødtelefonnumre: DEL 2 Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Betragtet som en farlig blanding ifølge direktiv 1999/45/EF, Fo. (EF) nr. 1272/2008 (hvis relevant) og deres ændringsforslag. Klassificeret som farligt gods til transport. ChemWatch Farlighedsrater MinMax Brændbarhed 0 0 = Minimum Giftighed 2 1 = Lav 2 = Moderat Kropskontakt 4 3 = Høj Reaktionsevne 1 4 = ekstrem Kronisk 3 DSD klassificering [1] : I tilfælde af blandinger er klassifikation udarbejdet ved at følge DPD (direktiv 1999/45/EC) og CLP forordning (EC) nr. 1272/ /2008 regler DPD klassificering [1] : R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R35 R41 R60(2) R61(2) R40(3) Alvorlig ætsningsfare. Risiko for alvorlig øjenskade. Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn. Begrænset beviser på en kræftfremkaldende effekt. Legend:1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra EF direktiv 67/548/EØF - bilag I; 3. Klassificering trukket fra EF direktiv 1272/ bilag VI CLP klassificering [1] : Kronisk Skade for Vandmiljø Kategori 3, Hudætsning/irritation Kategori 1A, Metalætsende Kategori 1, Alvorlig Øjenskade Kategori 1, Reproduktionstoksicitet Kategori 1B, Kræftfremkaldende kategori 2 Legend:1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra EF direktiv 67/548/EØF - bilag I; 3. Klassificering trukket fra EF direktiv 1272/ bilag VI 2.2. Etiketelementer CLP etiketelement Page 1 of 10

2 Signalord: FARE Erklæring(er) om farer: H290 H314 H318 Kan ætse metaller. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Forårsager alvorlig øjenskade. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Supplerende erklæring (er): Sikkerhedssætning(er): Forebyggelse P201 P202 P234 P260 P264 P273 P280 P281 Indhent særlige anvisninger før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Opbevares kun i den originale beholder. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Vask alle udsatte eksterne områder på kroppen grundigt efter håndtering. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sikkerhedssætning(er): Svar P301+P330+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge / læge / Førstehjælper P321 Særlig behandling (se råd på denne etiket). P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. P390 Absorber udslip for at undgå materielskade. Sikkerhedssætning(er): Opbevaring P405 P406 Opbevares under lås. Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning. Sikkerhedssætning(er): Bortskaffelse P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen autoriserede kemisk losseplads eller hvis økologisk til forbrænding ved høj temperatur DSD / DPD etiketelementer Relevante risikoerklæringer findes i afsnit 2.1 Indikation(er) om fare: T Sikkerhedsråd: S01 S13 S20 S25 S26 S28 S29 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S45 S46 S53 S56 S57 S64 Opbevares aflåst. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer Der må ikke spises eller drikkes under brug. Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl med rigeligt vand og kontakt læge eller Giftinformationscentralen. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder Må ikke tømmes i kloakafløb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Brug særligt beskyttelsestøj. Brug egnede handsker. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, Brug egnet åndedrætsværn. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Gulvet og tilsmudsede genstande renses med vand og sæbe. I tilfælde af uheld eller hvis du føler dig utilpas, kontakt straks læge eller Giftinformationscentralen (vis etiketten hvis muligt). Ved indtagelse, kontakt STRAKS læge eller Giftinformationscentralen (vis denne beholder eller etiket). Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald Brug egnet beholder for at undgå miljø forurening. Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed) Andre farer Indånding og/eller indtagelse kan medføre helbredsskader *. Page 2 of 10

3 Virkninger af ophobning kan medføre følgende eksponering *. DEL 3 Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Se 'Sammensætning af indholdsstoffer' i del 3, Blandinger 1. CAS Nr 2. EF NR %[vægt] navn 3. Indeksnr. 4. REACH nr fluoboric acid X tin fluoroborate thiourea Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EEC [DSD] R34 [2] R61(2), R60(2), R34, R41 [1] R22, R40, R51/53, R63 [2] CLP klassificering Hudætsning/irritation Kategori 1B [3] Hudætsning/irritation Kategori 1B, Metalætsende Kategori 1, Alvorlig Øjenskade Kategori 1, Reproduktionstoksicitet Kategori 1B [1] Kræftfremkaldende kategori 2, Reproduktionstoksicitet kategori 2, Acute Tox. 4, Kronisk Skade for Vandmiljø Kategori 2 [3] Legend:1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra EF direktiv 67/548/EØF - bilag I; 3. Klassificering trukket fra EF direktiv 1272/ bilag VI DEL 4 Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generel: Hvis røg eller forbrændingsprodukter indåndes, flyt væk fra det forurenede område. Læg patienten ned. Holdes varm og udhvilet. Proteser, såsom falske tænder som kan blokere luftvejene, bør fjernes så vidt muligt forud for påbegyndelsen af førstehjælp s procedurer. Giv kunstigt åndedræt, hvis der ikke er tegn på vejrtrækning, helst med genoplivningsudstyr, ambu maske, eller lomme maske som uddannet. Udfør HLR om nødvendigt. Kør til et hospital eller en læge med det samme. Skal du have rådgivning, så kontakt Giftinformationscentralen eller en læge med det samme. Akut hospitalsbehandling forventes at være nødvendig. UNDGÅ at fremkalde opkastning i tilfælde af indtagelse. I tilfælde af at patienten kaster op skal patienten lænes frem eller placeres på venstre side (med hovedet nedad, hvis det er muligt) for at holde luftvejene åbne og forhindre aspiration. Observér patienten forsigtigt. Giv aldrig væske til en person, der viser tegn søvnighed eller uopmærksomhed, dvs ved at blive bevidstløs. Giv vand til at skylle munden, og giv derefter langsomt væske og giv så meget som offeret kan drikke uden at blive dårlig. Kør til hospitalet eller lægen med det samme. Hvis dette produkt kommer i kontakt med øjnene: Hold straks øjenlågene åbne og skyl øjet med løbende vand. Sørg for god rensning af øjet ved at holde øjenlågene fra hinanden og væk fra øjet, og bevæg øjenlågene ved nogle gange at løfte det øverste og nederste øjenlåg. Fortsæt med at skylle øjet indtil Giftinformationscentralen siger stop, eller i mindst 15 minutter. Kør til et hospital eller en læge med det samme. Fjernelse af kontaktlinser efter en øjenskade bør kun udføres af trænet personale. Hvis der er tegn på svær hudirritation eller forbrændinger: Undgå yderligere kontakt. Fjern straks forurenet tøj, herunder fodtøj. Skyl huden under rindende vand i 15 minutter. Mens du undgår forurening af hænderne, massér calciumgluconat gel ind i de ramte områder, og vær særlig opmærksom på folder i huden. Kontakt Giftinformationscentralen. Fortsæt med at bruge gelen i mindst 15 minutter efter de brændende fornemmelser ophører. Hvis smerten kommer igen, gentag anvendelsen af calciumgluconat gel, eller kom det på hver 20. minut. Hvis ingen gel er til rådighed, fortsæt med at vaske i mindst 15 minutter, med sæbe, hvis muligt. Hvis patienten er ved bevidsthed, giv dem da seks calciumgluconat eller calciumcarbonat tabletter i vand. Kør til et hospital eller en læge med det samme. Øjenkontakt: Hvis dette produkt kommer i kontakt med øjnene: Hold straks øjenlågene åbne og skyl øjet med løbende vand. Sørg for god rensning af øjet ved at holde øjenlågene fra hinanden og væk fra øjet, og bevæg øjenlågene ved nogle gange at løfte det øverste og nederste øjenlåg. Fortsæt med at skylle øjet indtil Giftinformationscentralen siger stop, eller i mindst 15 minutter. Kør til et hospital eller en læge med det samme. Fjernelse af kontaktlinser efter en øjenskade bør kun udføres af trænet personale. Hudkontakt: Hvis der er tegn på svær hudirritation eller forbrændinger: Undgå yderligere kontakt. Fjern straks forurenet tøj, herunder fodtøj. Skyl huden under rindende vand i 15 minutter. Mens du undgår forurening af hænderne, massér calciumgluconat gel ind i de ramte områder, og vær særlig opmærksom på folder i huden. Kontakt Giftinformationscentralen. Fortsæt med at bruge gelen i mindst 15 minutter efter de brændende fornemmelser ophører. Hvis smerten kommer igen, gentag anvendelsen af calciumgluconat gel, eller kom det på hver 20. minut. Hvis ingen gel er til rådighed, fortsæt med at vaske i mindst 15 minutter, med sæbe, hvis muligt. Hvis patienten er ved bevidsthed, giv dem da seks calciumgluconat eller calciumcarbonat tabletter i vand. Kør til et hospital eller en læge med det samme. Indånding: Indtagelse: Hvis røg eller forbrændingsprodukter indåndes, flyt væk fra det forurenede område. Læg patienten ned. Holdes varm og udhvilet. Proteser, såsom falske tænder som kan blokere luftvejene, bør fjernes så vidt muligt forud for påbegyndelsen af førstehjælp s procedurer. Giv kunstigt åndedræt, hvis der ikke er tegn på vejrtrækning, helst med genoplivningsudstyr, ambu maske, eller lomme maske som uddannet. Udfør HLR om nødvendigt. Kør til et hospital eller en læge med det samme. Skal du have rådgivning, så kontakt Giftinformationscentralen eller en læge med det samme. Akut hospitalsbehandling forventes at være nødvendig. UNDGÅ at fremkalde opkastning i tilfælde af indtagelse. I tilfælde af at patienten kaster op skal patienten lænes frem eller placeres på venstre side (med hovedet nedad, hvis det er muligt) for at holde luftvejene åbne og forhindre aspiration. Page 3 of 10

4 Observér patienten forsigtigt. Giv aldrig væske til en person, der viser tegn søvnighed eller uopmærksomhed, dvs ved at blive bevidstløs. Giv vand til at skylle munden, og giv derefter langsomt væske og giv så meget som offeret kan drikke uden at blive dårlig. Kør til hospitalet eller lægen med det samme. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Se afsnit Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig DEL 5 Brandslukningsforanstaltninger 5.1. slukningsmidler Vandspray eller tåge. Skum. Tørt kemisk pulver. BCF (hvor reglerne tillader det) Særlige farer i forbindelse substratet eller blandingen ILD UFORENELIGHED: Ingen kendt za vatrogasce BRANDBEKÆMPELSE: Tilkald Brandvæsenet og fortæl dem om beliggenheden og arten af faren. Brug beskyttelsesdragt der dækker hele kroppen med åndedrætsværn. Undgå, på enhver mulig måde, spild fra kloak eller vandløb. Brug slukningsmidlet mest egnet til de omgivende områder. BRAND/EKSPLOSIONSFARE: Ikke brændbart. Ikke betragtet som en væsentlig brandfare. Syrer kan reagere med metaller for at producere brint, en meget brandfarlig og eksplosiv gas. Opvarmning kan forårsage udvidelse eller nedbrydning med voldsomme brud i beholdere. DEL 6 Forholdsregler ved fejlagtigt udslip 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer Se afsnit miljømæssige forholdsregler Se del Metoder og udstyr til inddæmning og rengøring MINDRE UDSLIP: Store Udslip: Afløb til opbevarings- eller brugsarealer bør have overløbsanlæg til ph-justering og fortynding af spild inden udledning eller bortskaffelse af materialet. Kontrollér jævnligt for spild og utætheder. Ryd alt spildt materiale op med det samme. Undgå at indånde dampe og undgå kontakt med hud og øjne. Ryd området for personale og flyt alle i retning mod vinden. Alarmér brandvæsenet og fortæl dem beliggenheden og karakteren af faren. Brug beskyttelsesdragt med åndedrætsværn. Undgå på envher mulig måde at spild udledes i afløb eller vandløb Referencer til andre dele Rådgivning om Personligt beskyttelsesudstyr er indeholdt i del 8 i MSDS DEL 7 Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sikker håndtering Undgå al kontakt på personen, også inhalering. Brug beskyttelsestøj når der er risiko for eksponering. Brug i et vel ventileret område. ADVARSEL: For at undgå voldsomme reaktioner, tilføj ALTID materialet til vand og ALDRIG vand til materialet. Beskyttelse mod brand og eksplosion See del 5 ANDET INFORMATION Opbevar i originale beholdere. Beholderen opbevares i en sikker og lukket tilstand. Opbevar i et køligt, tørt og godt ventileret område. Opbevares væk fra inkompatible materialer og fødevarer containere Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel inkompatibilitet EGNET BEHOLDER: BRUG IKKE aluminium eller galvaniserede beholdere. Kontrollér jævnligt for spild og utætheder Tæt metal dåse, tæt metal spand / dåse. Plastik spand. Polyliner tromle. OPBEVARINGS UFORENELIGHED: Page 4 of 10

5 Uorganiske syrer er generelt opløselige i vand med frigivelsen af hydrogenioner. De resulterende opløsninger har ph'er på mindre end 7,0. Uorganiske syrer neutraliserer kemiske baser (for eksempel: aminer og uorganiske hydroxider) og danner salte - neutralisering kan generere faretruende store mængder af varme i små rum. Opløsningen af uorganiske syrer i vand eller fortyndingen af deres koncentrerede opløsninger med ekstra vand kan generere betydelig varme. + X + X O + X : Må ikke opbevares sammen Kan opbevares sammen med specifikke 0 : forebyggelsestiltag + : Kan opbevares sammen Emballagemateriale Inkompatibilitet: 7.3. Specifikke slutanvendelse(r) Se del 1.2. DEL 8 Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Derived No Effect Level (DNEL) Eksponering model Arbejdere General befolkning Langsigtet - dermal, systemiske effekter Langfristet - indånding, systemiske effekter Langsigtet - oral, systemiske effekter Langsigtet - dermal, lokale effekter Langsigtet - indånding, lokale effekter Kortsigtede - dermal, systemiske effekter Kortsigtede - indånding, systemiske effekter Kortsigtede - oral, systemiske effekter Kortsigtede- dermal, lokale effekter Kortsigtede - indånding, lokale effekter Predicted No Effect Level (PNEC) kupé frisk vand havvand Aqua Ferskvandssediment Havvand sediment jord STP oral Occupational Exposure Limits (OEL) DATA FOR INGREDIENSER value kilde Ingrediens Materiale navn TWA mg/m3 STEL Højdepunkt Noter Denmark Limit values for air Tinforbindelser, uorganiske, tin fluoroborate 2 (mgm3) E pollutants (Danish) beregnet som Sn Denmark Limit values for air Tinforbindelser, uorganiske, tin fluoroborate 2 (mgm3) pollutants (English) beregnet som Sn Emergency grænser Ingrediens TEEL-0 TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3 fluoboric acid 2.89(ppm) 2.89(ppm) 7.5(ppm) 40(ppm) thiourea 10(ppm) 10(ppm) 25(ppm) 125(ppm) Ingrediens Original IDLH Revised IDLH tin fluoroborate 400(mgm3) 100(mgm3) 8.2. EKSPONERINGSKONTROL Passende teknisk kontrol Tekniske kontrolforanstaltninger anvendes til at fjerne en fare helt eller placere en barriere mellem medarbejderen og faren. Nøje udformede tekniske kontrolforanstaltninger kan være meget effektive til at beskytte medarbejderne og vil typisk være uafhængige af medarbejder interaktion for at levere dette høje niveau af beskyttelse. De grundlæggende former for tekniske kontrolforanstaltninger er: Proces kontroller, som ændrer den måde et job aktivitet eller proces bliver udført for at mindske risikoen. Indelukkelse og / eller isolering af udlednings kilden, hvilket holder en udvalgt fare "fysisk" væk fra medarbejderen, og ventilation der strategisk "tilføjer" og "fjerner" luft i arbejdsmiljøet Personlig Beskyttelse Page 5 of 10

6 Øjen-og ansigtbeskyttelse: Sikkerhedsbriller med uperforerede sideskærme kan anvendes når fortsat øjenbeskyttelse ø nødvendigt, såsom ved håndtering af store mængder, hvor der er fare for sprøjt, eller hvis m Kemiske beskyttelsesbriller når der er fare for at materialet kommer i kontakt med øjnene; be Fuld ansigtsskærm (20 cm, 8 i minimum) kan være nødvendig som supplerende, men aldrig Alternativt kan en gasmaske erstatte beskyttelsesbriller og ansigtsskærm. Kontaktlinser kan udgøre en særlig fare; bløde kontaktlinser kan absorbere og koncentrere i anvendelsen, bør skrives for hver arbejdsplads eller opgave. Hudbeskyttelse: Se håndbeskyttelse Forneden Håndbeskyttelse: PVC handsker i albuelængde Ved håndtering af ætsende væsker, tag bukser eller overalls uden på støvlerne, så eventuelt s Brugen af en handsketype udgør holdbarheden og hvor egnet den er til jobbet. Vigtige faktorer i valg hyppigheden og varigheden af kontakt, kemikalieresistensen af handskematerialet, handskens tykkelse og smidighed Vælg en handske der er testet og godkendt til at overholde en relevant standard (feks. Europa EN 37 Når langvarig eller hyppigt gentagen kontakt kan forekomme, anbefales en handske med e AS / NZS 2161/10/01 eller tilsvarende i et andet land). Når kun kortvarig kontakt forventes, anbefales en handske af beskyttelsesklasse 3 eller høje tilsvarende i et andet land). Kropsbeskyttelse: Se anden beskyttelse Forneden Anden beskyttelse: Overalls. PVC Forklæde. PVC beskyttelsesdragt kan være påkrævet, hvis eksponeringen er alvorlig. Øjenskylleenhed. Termiske farer: Luftvejsbeskyttelse: DEL 9 Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Tilstandform Lugt Lugtgrænse ph (som leveret) <1> flydende Smeltepunkt / frysepunkt ( C) Indledende kogepunkt og kogepunktsinterval 100 ( C) Flammepunkt ( C) Fordampningshastighed Brændbarhed Øvre eksplosionsgrænse (%) Nedre Eksplosive Grænse (%) Damppres (kpa) 18 Opløselighed i vand (g/l) Dampvægtfylde (Luft = 1) blandbar Relativ Densitet (Vand = 1) 1.12 Fordelingskoefficient n-oktanol / vand Automatisk antændelsestemperatur ( C) Dekomponeringstemperatur Viskositet (cst) Molekylvægt (g/mol) Smag Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Overfladespænding (dyn/cm or mn/m) Flygtig Komponent (%vol) Gas gruppe ph som en opløsning (1%) 9.2. ANDET INFORMATION DEL 10 Stabilitet og reaktivitet Reaktionsevne: Se del KEMIKALIESTABILITET: Kontakt med alkalisk materiale frigører varme Tilstedeværelse af inkompatible materialer. Produktet betragtes som stabilt. Farlige polymerisationer vil ikke forekomme Mulighed for farlige reaktioner: Se del Tilstande der bør undgås: Se del Inkompatible Materialer: Se del Farlige nedbrydningsprodukter: Se del 5.3 DEL 11 Toksikologiske oplysninger Page 6 of 10

7 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger Inhaleret: Materialet kan forårsage irritation af luftvejene hos nogle personer. Kroppens reaktion på en sådan irritation kan forårsage yderligere skader på lungerne. Ætsende syrer kan forårsage irritation af luftveje, med hoste, kvælning og slimhinde skader. Der kan forekomme svimmelhed, hovedpine, kvalme og svaghed. Indtagelse: Indtagelse af ætsende syrer kan medføre forbrændinger rundt om og i munden, halsen og spiserøret. Omgående smerter og problemer med at synke og tale kan ligeledes forekomme. Hævelse af epiglottis kan gøre det vanskeligt at trække vejret og føre til kvælning. Mere alvorlig eksponering kan resultere i blodigt opkast og tyk slim, shock, usædvanlig lavt blodtryk, svingende puls, overfladisk åndedræt og klam eller fugtig hud, betændelse i mavesækken, og sprængning af spiserørs vævet. Hudkontakt: Hudkontakt med ætsende syrer kan medføre smerte og forbrændinger; disse kan være dybe med tydelige kanter og vil muligvis hele langsomt med dannelse af arvæv. Hudkontakt menes ikke at have sundhedsskadelige effekter (som klassificeret i henhold til EF-direktiver); materialet kan stadig producere helbredsskader ved indførelse i blodstrømmen gennem sår, læsioner eller hudafskrabninger. Åbne sår, skadet eller irriteret hud bør ikke udsættes for dette materiale. Indførelse til blodstrømmen gennem, f.eks., snit, hudafskrabninger eller læsioner, kan producere systemisk skade med harmfulde virkninger. Øje: Hvis anvendt på øjnene, kan dette materiale forårsager alvorlige øjenskader. Direkte øjenkontakt med ætsende syrer kan medføre smerte, tårer, lysfølsomhed og forbrændinger. Milde forbrændinger i epitheler heler generelt hurtigt og fuldstændigt. Alvorlige forbrændinger producerer langvarige og muligvis permanente skader. Kronisk: Gentagen eller langvarig udsættelse for syrer kan resultere i erosion af tænder, hævelse og / eller sårdannelse i munden. Irritation af luftvejene til lungerne, med hoste, og betændelse i lungevæv forekommer ofte. Kronisk eksponering kan give betændelse i huden eller bindehinden. Der har været bekymring for, at dette materiale kan forårsage kræft eller mutationer, men der er ikke nok data til at foretage en vurdering. Giftighed 421 Liquid Tin fluoboric acid Intraperitoneal (Rat) LD50: 10 mg/kg Oral (Rat) LD50: 100 mg/kg tin fluoroborate Oral (Rat) LD50: 100 mg/kg * thiourea IRRITATION Intraperitoneal (rat) LD50: 436 mg/kg Eye (rabbit): 14% Oral (rat) LD50: 125 mg/kg TINBIS(TETRAFLUOROBORAT) * Megachem SDS 421 Liquid Tin, TETRAFLUOROBORSYRE, TINBIS(TETRAFLUOROBORAT) Astma-lignende symptomer kan fortsætte i måneder eller endda år efter udsættelsen for materialet ophører. Dette kan skyldes en ikke-allergisk tilstand kendt som Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS), som kan opstå efter udsættelse for høje niveauer af stærkt irriterende stof. Nøglekriterierne for diagnosticering af RADS omfatter manglende tidligere respiratoriske sygdomme, i et ikke-atopisk individ, med pludseligt indsættende og vedvarende astma-lignende symptomer inden for minutter til timer efter en dokumenteret udsættelse for lokale irritanter. Et vendbart luftstrøms mønster, på spirometri, med tilstedeværelsen af moderat til svær bronkial hyperreaktivitet på methacholin tester og manglen på minimal lymfocytær betændelse uden eosinofili, er også blevet inkluderet i kriterierne for diagnosticering af RADS. akut toksicitet: Kræftfremkaldende: Kræftfremkaldende kategori 2 Hudirritation / ætsning: Hudætsning/irritation Kategori 1A reproduktiv: Reproduktionstoksicitet Kategori 1B Alvorlig øjenskade / øjenirritation: Alvorlig Øjenskade Kategori 1 STOT - enkelt eksponering: Respiratorisk eller STOT - gentagen eksponering: Hudsensibilisering: mutagenicitet: Aspirationsfare: CMR-status DEL 12 Miljøoplysninger Toksicitet Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå på envher mulig måde at spild udledes i kloaker eller vandløb. HÆLD IKKE ud i kloaker eller vandveje Vedholdenhed og nedbrydelighed Ingrediens Vedholdenhed: Vand/Jord Vedholdenhed: Luft Bioakkumulationspotentiale Ingrediens bioakkumulering Mobilitet i jord Ingrediens Mobilitet Resultater af PBT og vpvb vurderinger 421 Liquid Tin P B T Relevant data tilgængelig PBT og vpvb kriterier opfyldt? Andre negative virkninger Page 7 of 10

8 Ingen data tilgængelige DEL 13 Overvejelser vedrørende bortskaffelse Affaldsbehandlingsmetoder Produkt/emballageafskaffelse: Beholdere kan stadig være farlige på grund af kemiske stoffer, selv når de er tomme. Send tilbage til leverandøren til genbrug / genanvendelse hvis det er muligt. Otherwise: Hvis beholderen ikke kan renses godt nok til at sikre, at restprodukterne ikke forsvinder, eller hvis beholderen ikke kan bruges til at gemme det samme produkt, så punkter beholderenfor at forhindre genbrug, og begrav den på et godkendt deponeringsanlæg. Behold så vidt muligt alle advarsler og MSDS og følg alle guidelines der omhandler produktet. Muligheder for afskaffelse af affald: Muligheder for afskaffelse af kloakering: Ingen relevant data DEL 14 Transport information Etiketter Krævet: Havforurenende: NO Landtransport (ADR) UN Nummer Pakkegruppe II UN korrekte FLUOROBORIC ACID Miljøskade Ingen relevant data forsendelsesbetegnelse Fareidentifikation (Kemler) 80 Klassifikationskode C1 Klasse: Særlige forholdsregler for Transportfareklasse(r) Faremærkning 8 Underrisiko: brugeren Særlige bestemmelser Lufttransport (ICAO-IATA / DGR) begrænset mængde 1 L UN Nummer Pakkegruppe II UN korrekte Fluoroboric acid Miljøskade Ingen relevant data forsendelsesbetegnelse Transportfareklasse(r) Søtransport (IMDG-kode / GGVSee) Faremærkning: Særlige bestemmelser: Emballeringsinstruktioner Kun Fragt: 855 ICAO/IATA Klasse: 8 Kun Fragt Maksimum Mængde/pakke: 30 L ICAO / IATA Særlige forholdsregler for Passager og Fragt Emballeringsinstruktioner: 851 sub-risiko: brugeren Passagerer og Gods Maksimum 1 L ERG Kode: 8L Mængde/Pakke: Passager-og fragttakster Begrænsede Mængder Emballeringsforskrifter: Passagerer og Gods Maksimum Mængde/Pakke: Corrosive Y L UN Nummer Pakkegruppe II UN korrekte FLUOROBORIC ACID Miljøskade Ingen relevant data forsendelsesbetegnelse EMS nummer: IMDG Klasse: Særlige forholdsregler for Transportfareklasse(r) Særlige bestemmelser: IMDG sub-risiko: brugeren Begrænsede Mængder: F-A,S-B 1 L Page 8 of 10

9 Indre vandveje (ADN) UN Nummer Pakkegruppe II UN korrekte FLUOROBORIC ACID Miljøskade Ingen relevant data forsendelsesbetegnelse Særlige bestemmelser Klassifikationskode Transportfareklasse(r) 8: Særlige forholdsregler for Begrænset mængde brugeren Nødvendigt udstyr Massetransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden DEL 15 Lovpligtige oplysninger Sikkerhed, sundhed og miljømæssige regler / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen fluoboric acid( ) findes på følgende forskriftslister Brand kegler nummer 0 "OECD Liste over High Production Volume (HPV) Chemicals","International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume liste","fishertransport Information","Europa ECHA registrerede stoffer - Klassificering og mærkning - DSD-DPD","Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) klassificeringer og mærkninger - Meddelt klassificering og mærkning i henhold til CLP-kriterierne","Europa ECHA registrerede stoffer - Klassificering og mærkning - GHS","Europa Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) Liste over registrerede Indfasningsstoffer","Den Europæiske Union (EU) Bilag I til direktiv 67/548/EØF om klassificering og mærkning af farlige stoffer - opdateret af ATP: 31","Europa Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) liste over registrerede stoffer","europa Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) liste over stoffer identificeret for registrering i 2010","Den Europæiske Union (EU) forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - bilag VI","Europe European Chemicals Agency (ECHA) REACH Registration Numbers","European Chemical Agency (ECHA) Classification & Labelling Inventory - Chemwatch Harmonised classification","international Maritime Dangerous Goods Krav (IMDG-koden) - Stof Indeks","International Maritime Dangerous Goods Krav (IMDG-koden)","Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - Table A: Dangerous Goods List - RID 2013 (English)","International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations","ADN - den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje","den Europæiske Union (EU) direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse, i bilag III" tin fluoroborate( ) findes på følgende forskriftslister "FisherTransport Information","Sigma-AldrichTransport Information","Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) klassificeringer og mærkninger - Meddelt klassificering og mærkning i henhold til CLP-kriterierne","Europa ECHA Stoffer af industrien for at blive registreret af 31 maj 2013","European Chemical Agency (ECHA) Classification & Labelling Inventory - Chemwatch Harmonised classification","international Maritime Dangerous Goods Krav (IMDG-koden) - Stof Indeks","International Maritime Dangerous Goods Krav (IMDG-koden)","Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - Table A: Dangerous Goods List - RID 2013 (English)","International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations","ADN - den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje","forenede Nationer konsolideret liste over produktkategorier, hvor forbruget og / eller salg er blevet forbudt, trukket tilbage, strenge restriktioner eller ikke er godkendt af regeringerne","grænseværdier for luftforurening","eu-konsolideret liste over vejledende grænseværdier Værdier (IOELVs)","EU-direktiv 91/322/EØF for erhvervsmæssig eksponering vejledende grænseværdier (IOELVs)","WHO retningslinjer for drikkevandskvalitet - Kemikalier som vejledende værdier ikke er blevet oprettet","denmark Limit values for air pollutants (Danish)","Den Europæiske Union (EU) direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse, i bilag III" C1 thiourea( ) findes på følgende forskriftslister "OECD Liste over High Production Volume (HPV) Chemicals","International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume liste","danmark Liste over effekter","forenede Nationer konsolideret liste over produktkategorier, hvor forbruget og / eller salg er blevet forbudt, trukket tilbage, strenge restriktioner eller ikke er godkendt af regeringerne","fishertransport Information","Sigma-AldrichTransport Information","International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Reviewed by the IARC Monographs","Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) klassificeringer og mærkninger - Meddelt klassificering og mærkning i henhold til CLP-kriterierne","Den Europæiske Union (EU) Bilag I til direktiv 67/548/EØF om klassificering og mærkning af farlige stoffer - opdateret af ATP: 31","Europa ECHA Stoffer af industrien for at blive registreret af 31 maj 2013","Den Europæiske Union (EU) Bilag I til direktiv 67/548/EØF om klassificering og mærkning af farlige stoffer (opdateret af ATP: 31) - reproduktionstoksiske stoffer","den Europæiske Union (EU) forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - bilag VI","Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) prioritetsliste for REACH godkendelse","chemwatch kandidatlisten over Very High Concern - Liste over stof, der kræver tilladelse","european Chemical Agency (ECHA) Classification & Labelling Inventory - Chemwatch Harmonised classification","international Maritime Dangerous Goods Krav (IMDG-koden) - Stof Indeks","International Maritime Dangerous Goods Krav (IMDGkoden)","Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - Table A: Dangerous Goods List - RID 2013 (English)","International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations","ADN - den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje","den Europæiske Union (EU) direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse, i bilag III","RAADETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler ( 76/768/EOEF ) BILAG II","Den Europæiske Union (EU) Bilag I til direktiv 67/548/EØF om klassificering og mærkning af farlige stoffer (opdateret af ATP: 31) - Kræftfremkaldende stoffer" Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med følgende EU-lovgivning og dets tilpasninger - så vidt det er relevant -: 67/548/EEC, 1999/45/EC, 98/24/EC, 92/85/EEC, 94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC, forordning (EU) nr. 453/2010, forordning (EC) nr. 1907/2006, forordning (EC) nr. 1272/2008, og dertil hørende ændringer samt følgende britiske lovgivning: Kemikaliesikkerhedsvurdering For yderligere information kan du kigge på kemikaliesikkerhedsvurderingen og eksponeringsscenarier udarbejdes af din Supply Chain hvis den er tilgængelig. ECHA RESUMÉ Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier fluoboric acid X Harmonisering (C & L Inventory) Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresætningskode (s) 1 Skin Corr. 1B GHS05, Dgr H314 2 Skin Corr. 1B GHS05, Dgr H314 Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier tin fluoroborate Harmonisering (C & L Inventory) Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresætningskode (s) 1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319 2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 Wng, GHS05, Dgr H319, H314, H302 Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier thiourea Harmonisering (C & L Inventory) Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresætningskode (s) 1 Acute Tox. 4, Carc. 2, Repr. 2, Aquatic GHS09, GHS08, Wng H302, H351, H361, H411 Chronic 2 Acute Tox. 4, Carc. 2, Repr. 2, Aquatic H351, H411, H312, H301, H317, H331, H373, 2 Chronic 2, Acute Tox. 3, Not Classified, Skin GHS09, GHS08, Wng, GHS06, Dgr H360 Sens. 1, STOT RE 2 Page 9 of 10

10 DEL 16 Andre oplysninger andre oplysninger Dette dokument er beskyttet af en ophavsret. Udover fair håndtering til private studier, undersøgelse, anmeldelse eller kritik, som tilladt under ophavsretsloven, må ingen del blive reproduceret på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CHEMWATCH Tlf ( ) Page 10 of 10

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD DESIGNER. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD DESIGNER. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 13/05/2011 Version: 1 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 09/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Side 1 of 1 Udstedelsesdato: 4 December, 2014 1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR Produktnavn Restore Anvndelse Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Firmanavn Cafetto Adresse 12 Coglin Street,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 24/11/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: WP25 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER

SIKKERHEDSDATABLAD FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER Side: 1 Kompileringsdato: 25/09/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 12/12/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: RRFF4000 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

VÆG OG FACADE, udendørs

VÆG OG FACADE, udendørs Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facade, udendørs PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 18/03/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 26183-52-8 EINECS-nummer: Polymer

Læs mere

Zenith Leverandørbrugsanvisning Agerskov d

Zenith Leverandørbrugsanvisning Agerskov d Zenith Leverandørbrugsanvisning Agerskov d. 22.02.05. 1. Produktidentificering: : 1.1 Produktnavn: Super Etch, Super Etch LV, Acid Etch Gel/ Liquid 1.2 Leverandør: Zenith Dental ApS Byggebjerg 8, 6534

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVOSPRAY Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2

SIKKERHEDSDATABLAD NOVOSPRAY Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2 Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: AF8815 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. STAYCLEAN Side 1 Dato: 08/01/2004 Version: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Identifikation af virksomheden: STAYCLEAN Advanced Engineering Limited Guardian House

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere