Page: 1/11 SIKKERHEDSDATABLAD Udskrivning Dato: Revision: i henhold til 1907/2006/EF (REACH), 1272/2008/EF (CLP), og GHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Page: 1/11 SIKKERHEDSDATABLAD Udskrivning Dato: 28.10.2014 Revision: 28.10.2014 i henhold til 1907/2006/EF (REACH), 1272/2008/EF (CLP), og GHS"

Transkript

1 Page: 1/11 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der 1.2 frarådes Anvendelse af stoffet / præparatet Lim 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent/Leverandør: G-S Supplies Inc University Avenue, Suite 5 Rochester, NY USA (585) Yderligere information fås hos: Product Safety Department 1.4 Nødtelefon ChemTel Inc. Nødtelefonnummer (800) , (813) FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen I henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP) / GHS Klassificering Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Aquatic Acute 1 GHS02 Flame H225: Meget brandfarlig væske og damp. GHS08 sundhed Hazard H304: Kan være livsfarligt, hvis det sluges og kommer I luftvejene. GHS09 Miljøfarer H400: Meget giftig for vandlevende organismer. H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. GHS07 H315: Forårsager hudirritation. Skin Irrit. 2 H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed. I henhold til Direktiv 67/548/EØF og Direktiv 1999/45/EF R20/21-65: Xn; Skadelig Farlig ved indånding og ved hudkontakt. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Xi; Lokalirriterende R38: Irriterer huden. F; Meget brandfarlig R11: Meget brandfarlig. N; Miljøfarlig. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede R50/53: langtidsvirkninger i vandmiljøet. Oplysning om særlige farer for menneske og miljø: Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave. Klassificeringssystem: Klassificeringen er i henhold til de seneste udgaver af EU-lister, og forlænget ved selskab og litteratur data. Klassificeringen er i overensstemmelse med de nyeste udgaver af de internationale lister, men er suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med oplysninger fra selskabet.

2 Side: 2/ Mærkningselementer I henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP) Farepiktogram(mer) GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Signal word FARLIGT Farebestemmende komponenter til etikettering: heptan Faresætning(er) H304: Kan være livsfarligt, hvis det sluges og kommer I luftvejene. H315: Forårsager hudirritation. H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed. H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Sikkerhedssætning(er) P101: Vis beholder eller etiket, hvis der er brug for lægehjælp. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. - Rygning forbudt.. P233: Hold beholderen tæt lukket. P264: Vask (hænderne og berørte hud) grundigt efter brug. P303 + P361 + P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P332 + P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P370 + P378: Ved brand: Anvend til slukning: Pulver. P391: Udslip opsamles. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Farebetegnelse: WHMIS-symboler: B2 - Brandfarlig væske D2B - Toxic material causing other toxic effects NFPA Rating(skala 0-4) Sundhed = 2 Brand = 3 Reaktivitet = 0 HMIS (farlige stoffer Information System) (skala 0-4) Sundhed 2 Sundhed = 2 Brand 3 Brand = 3 Reaktivitet 0 Reaktivitet = 0 HMIS langsigtede sundhed Hazard Stoffer 2.3 Andre farer PBT- og VPVB-vurdering PBT Ikke relevant. vpvb Ikke relevant.

3 Side: 3/11 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Beskrivelse: Blanding af nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer. farlige komponenter xylen CAS : EINECS: Xn R20/21 Xi R38 R11 Flam. Liq % Heptan Acute tox 4 Xn R65 Xi R38 F R11 N R50/53 CAS: EINECS: Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Aquatic Acute % Skin Irrit. 2 Yderligere oplysninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generel information Flyt personen ud i frisk luft. Giv kunstigt åndedræt, hvis åndedrættet ophører eller viser svaghedstegn. På grund af mulighed for senere indtrædende forgiftnings-symptomer og af sikkerhedsgrunde bør de holdes under lægetilsyn i mindst 48 timer. Indånding Flyt straks personen ud i frisk luft. Giv kunstigt åndedræt om nødvendigt. Hold den tilskadekomne varm. Kontakt læge, hvis symptomerne varer ved. I tilfælde af bevidstløshed skal den patient stabilt i sideleje til transport. Hudkontakt Træk ikke størknede produkt væk fra huden. Vask med rigeligt sæbe og vand. Hvis der udvikles hudirritation, som vedbliver, skal der søges læge. Øjenkontakt Beskyt det ubeskadigede øje. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsæt skylningen indtil lægelig behandling er mulig. Indtagelse Skyl munden grundligt med vand. Giv masser af vand at drikke. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. En person kaster op liggende på ryggen skal drejes over på deres side.

4 Side: 4/ Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Hosten Svimmelhed Hovedpine åndedrætsbesvær desorientering Sundhedsfarer Fare for lungeødem. Fare for nedsat vejrtrækning. Fare for hjerneødem. Fare for krampe. Tilstand kan forværres med alkoholforbrug. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ved indtagelse, gastrisk skylning med tilsat aktivt kul. Ved indtagelse eller i tilfælde af opkastning, fare for indtrængen i lungerne. Overvåg omsætning, mulig chokbehandling. Om nødvendigt oxygen respiration behandling. Lægetilsyn i mindst 48 timer. Senere observation for lungebetændelse og lungeødem. Forkæl hud og slimhinder med antihistamin og corticoid præparater. 5 BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler Egnede brandslukningsmidler: Carbondioxid, sand, Pulver. Brug ikke vand. Ikke Egnet Brug ikke vandstråle eller vandtåge. Brandslukningsmiddel: 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen I tilfælde af brand kan der frigøres: Carbonmonoxid (CO) Under bestemte brandbetingelser kan spor af andre giftige stoffer ikke udelukkes. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Værnemidler: Brug luftforsynet åndedrætsværn. Bær fuld beskyttelsesdragt. Yderligere oplysninger: Afkøl de truede beholdere med vand dis eller tåge. 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Brug passende åndedrætsværn. Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer væk. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Fjern alle antændelseskilder. Må ikke udsættes for varme. 6.2 Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger Må ikke trænge ned i afløb, kloakker eller vandveje. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Lad produktet køle af/blive fast, så det kan samles op som faststof. Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13. Rengør det berørte område grundigt, egnede rengøringsmidler er: Organiske opløsningsmidler 6.4 Henvisning til andre afsnit se afsnit: 7 -Råd til sikker håndtering: se afsnit: 8 - Personligt beskyttelsesudstyr se afsnit: 13 - BORTSKAFFELSE.

5 Side: 5/11 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for tilstrækkelig ventilation. Beholderne skal holdes forsvarligt lukkede, når de ikke er i brug. Må ikke udsættes for varme og direkte sollys. Oplysninger om brand - og eksplosionsbeskyttelse: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. - Rygning forbudt.. Nødkøling skal være til rådighed i tilfælde af nærliggende brand. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring: Krav til lagerrum og receptables: Opbevares køligt. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Må ikke bruges eller opbevares nær varme eller åben ild. Oplysninger om opbevaring i almindelige lagerfaciliteter: Store away from foodstuffs. Må ikke opbevares eller transporteres sammen med oxidanter osv. Yderligere information om opbevaringsforhold: Containerne skal opbevares på et rent, køligt og tørt sted og må ikke komme i berøring med varmekilder. Beholderne skal holdes forsvarligt lukkede, når de ikke er i brug. Må ikke udsættes for varme og direkte sollys. Opbevaringstemperatur ( C): < 30 C (< 86 F) 7.3 Særlige anvendelser Ingen tilgængelige oplysninger. 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg: Ingen data - Se også Afsnit 7. Kontrolparametre Indholdsstoffer med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: xylen IOELV (EU) Short-term value: 442 mg/m³, 100 ppm Long-term value: 221 mg/m³, 50 ppm (Skin) PEL (USA) 435 mg/m³, 100 ppm REL (USA) Short-term value: 655 mg/m³, 150 ppm Long-term value: 435 mg/m³, 100 ppm TLV (USA) Short-term value: 651 mg/m³, 150 ppm Long-term value: 434 mg/m³, 100 ppm BEI EL (Canada) Short-term value: 150 ppm Long-term value: 100 ppm EV (Canada) Short-term value: 650 mg/m³, 150 ppm Long-term value: 435 mg/m³, 100 ppm heptan IOELV (EU) 2085 mg/m³, 500 ppm PEL (USA) REL (USA) TLV (USA) EL (Canada) EV (Canada) 2000 mg/m³, 500 ppm Short-term value: C 1800* mg/m³, C 440* ppm Long-term value: 350 mg/m³, 85 ppm *15-min Short-term value: 2050 mg/m³, 500 ppm Long-term value: 1640 mg/m³, 400 ppm Short-term value: 500 ppm Long-term value: 400 ppm Short-term value: 2,045 mg/m³, 500 ppm Long-term value: 1,635 mg/m³, 400 ppm

6 Side: 6/11 DNEL Indholdsstoffer med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: PNEC Indholdsstoffer med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: Yderligere De lister gældende på tidspunktet for foretagelse blev brugt som oplysninger: grundlag. 8.2 Eksponeringskontrol Personligt beskyttelsesudstyr: Almindelige beskyttelses-og hygiejneforholdsregler: Holdes borte fra føde-og drikkevarer og foderstoffer. Fjern forurenet tøj øjeblikkeligt. Vask hænderne før pauser og efter endt arbejde. Indånd ikke tåge/damp/spray. Undgå kontakt med huden og øjnene. Beskyttelse af åndedrætsorganer: Not necessary if room is well-ventilated. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet / stoffet / præparatet. Grund af manglende tests ikke anbefales noget handskemateriale kan gives til produktet / præparatet / kemiske blanding. Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning. Handskemateriale Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra producent til producent. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes materiale ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden applicaton. Handskematerialets materiale Den nøjagtige gennemtrængningstid skal findes af producenten af beskyttelseshandsker og skal overholdes. For de længerevarende kontakt er handsker af følgende materialer velegnede: Nitrilgummi, NBR Butylgummi, BR Til længerevarende kontakt på maksimal 15 minutter er handsker af følgende materialer velegnede: Naturgummi, NR Er ikke egnede handsker af følgende materialer: PVA Handsker Øjenbeskyttelse: Kontaktlinser bør ikke bæres. sikkerhedsbriller Kropsbeskyttelse: Tag beskyttelsesdragt på. Begrænsning og overvågning af eksponeringen af miljøet Ingen yderligere relevante informationer til rådighed. Risikostyringsforanstaltninger Ingen yderligere relevante informationer til rådighed. se afsnit: 7 -Råd til sikker håndtering:

7 Side: 7/11 9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Generel information Udseende: Udseende Væske Farve Gennemsigtig Lugt Aromatisk Lugttærskelværdi (ppm) ph (værdi) Ændring i stand Smeltepunkt / interval ( C): Kogepunkt/kogepunktsinterval ( C): 98 C (208 F) Flammepunkt ( C) 11 C (52 F) Antændelighed (fast stof, luftart) Ikke relevant. Minimum Antændelsestemperatur ( C) Nedbrydningstemperatur ( C) Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt. Danger of explosion: Produktet er ikke eksplosivt. Der kan dog dannes eksplosive damp-/ luftblandinger. Eksplosionsgrænser: Sænk: 1,1 Vol % Upper: 6,7 Vol % Vapour pressure på 20 C: 48 hpa Density på 20 C: 1,01 g/cm³ Relativ massefylde Dampvægtfylde (Luft=1) Fordampningshastighed Opløselighed i / blandbarhed med vand: Ikke blandbar med vand. Fordelingskoefficient (n-octanol/vand) Viskositet: Dynamisk viskositet Kinematisk Viskositet 9.2 Andre oplysninger. 10 STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet Termisk nedbrydning / betingelser der bør undgås: Ingen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering. Undgå temperaturer over: 30 C (86 F) 10.3 Risiko for farlige reaktioner Reagerer med - stærke syrer, Iltningsmiddel. Brandfarlig. Danner brandfarlige gasser / dampe. Kan danne eksplosive blandinger i luft ved opvarmning over flammepunktet og / eller ved forstøvning. Reagerer med peroxider og andre radikale dannende stoffer Forhold, der skal undgås Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Må ikke opbevares eller transporteres sammen med oxidanter osv Materialer, der skal undgås Ingen yderligere relevante informationer til rådighed Farlige Nedbrydningsprodukter Carbonmonoxid, Carbondioxid kulbrinter

8 Side: 8/11 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet LD/LC50-værdier klassifikation: Xylen Oral LD mg/kg (rotte) Dermal LD mg/kg (kanin) Primær irritationsvirkning: på huden: Virker irriterende på hud og slimhinder. på øjet: Ingen lokalirriterende virkning. Sensibilisering: Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt. Yderligere toksikologiske oplysninger: Produktet viser følgende farer ifølge beregningsmetoden i EFs almindelige klassificeringsdirektiv for præparater i sidste gældende udgave: Skadelig Lokalirriterende 12 MILJØOPLYSNINGER 12.1 Toksicitet Akvatisk Materialet er skadeligt for miljøet. toksicitet: 12.2 Persistens og nedbrydelighed Moderat/delvist biologisk nedbrydeligt. Betydelige rester tilbage Bioakkumulationspotentiale På grund af fordelingskoefficienten n-octanol/vand en ophobning i organismer ikke forvente Mobilitet i jord Ingen yderligere relevante informationer til rådighed. Økotoksicitet: Bemærkning: Meget giftig for fisk. Yderligere økologisk information: Generelle anvisninger: Materialet er skadeligt for miljøet. Denne erklæring blev udledt fra egenskaberne af de enkelte komponenter. Skal undgås i miljøet. Vandfareklasse: 2 (Tyskland). (Egen klassificering). fare for vand. Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet. Fare for drikkevandet, hvis selv små mængder trænge ned i jorden. Også giftig for fisk og plankton i vandområder. Meget giftig for organismer, der lever i vand Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT Ikke relevant. vpvb Ikke relevant Andre negative virkninger Ingen yderligere relevante informationer til rådighed.

9 Side: 9/11 13 BORTSKAFFELSE 13.1 Metoder til affaldsbehandling Bortskaffes ikke sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet. Kan brændes med husholdningsaffald efter høring med affaldsbortskaffelsesanlæggets operatør og de relevante myndigheder og overholde de nødvendige tekniske forskrifter. Urensede emballager: Anbefales: Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, amtslige eller Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, regionale eller nationale forskrifter. Anbefalet rengøringsmiddel: Solventnaphtha 14 TRANSPORTOPLYSNINGER 14.1 FN-nr. DOT UN1133 ADR UN1133 IMDG UN1133 IATA UN Korrekt Forsendelsesnavn (UN) DOT ADHESIVES ADR 1133 ADHESIVES, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS IMDG ADHESIVES, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS IATA ADHESIVES, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 14.3 Transportfareklasse(r) DOT Klasse brandfarlige væsker Label 3 ADR Klasse brandfarlige væsker Label 3 IMDG Klasse brandfarlige væsker Label 3 IATA Klasse brandfarlige væsker Label Emballagegruppe DOT II ADR II IMDG II IATA II 14.5 Miljøfarer

10 Side: 10/11 Marin Forurenende Stof Special marking (ADR): Ja Symbol - (fisk og træ) Symbol - (fisk og træ) 14.6 Særlige forsigtighedsregler for Advarsel: Brandfarlig Væske. brugeren Kemlar Code Bulktransport i henhold til bilag II i Ikke relevant. MARPOL 73/78 og IBC-koden transport / Yderligere oplysninger: Produkt kan leveres som en IATA begrænset eller undtaget mængde som en klasse 9 ID8000 Consumer Commodity, rådføre sig med afskiber for mere information. UN "Model Regulation": UN1133, ADHESIVES, MILJØFARLIGT, 3, II 15 OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø United States SARA Sektion 355 Sektion 313 xylen TSCA (Toxic Substance Control Act) Alle ingredienser er opført. Proposition 65 (California) Kemikalier kendt for at forårsage kræft: Ingen af indholdsstofferne er børsnoteret. Kemikalier kendt for at forårsage reproduktionstoksicitet for kvinder: Kemikalier kendt for at forårsage reproduktionstoksicitet for mænd: Kemikalier der vides at forårsage skade på afkommet: KRÆFTFREMKALDENDE KATEGORIER EPA (Environmental Protection Agency) xylen I heptan D IARC (International Agency for Research on Cancer) xylenes 3 TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH) xylenes NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health) A4

11 Side: 11/11 OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration) Canada Canadian Domestic Substances List (DSL) Alle ingredienser er opført. CANADA INGREDIENT DISCLOSURE LIST (Limit 0.1%) CANADA INGREDIENT DISCLOSURE LIST (Limit 1%) heptan 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemført. 16 ANDRE OPLYSNINGER Denne information er baseret på vores nuværende viden. Men dette udgør ikke en garanti for specifikke produktegenskaber og stifter heller ikke noget retsgyldigt kontraktforhold. Risikoangivelser H225: Meget brandfarlig væske og damp. H304: Kan være livsfarligt, hvis det sluges og kommer I luftvejene. H312: Farlig ved kontakt med huden. H315: Forårsager hudirritation. H332: Farlig ved indånding H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed. H400: Meget giftig for vandlevende organismer. H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. R11: Meget brandfarlig. R20/21: Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R38: Irriterer huden. R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Forkortelser og akronymer: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists NFPA: National Fire Protection Association (USA) HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA) WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Canada) LC50: Dødelig koncentration, 50 procent LD50: Lethal dose, 50 procent Kilder SDS Udarbejdet af: ChemTel Inc North Florida Avenue Tampa, Florida USA Toldfri Nordamerika Intl kilder:

Sikkerhedsdatablad: Noris stempelfarve type: 210 sort

Sikkerhedsdatablad: Noris stempelfarve type: 210 sort : Noris stempelfarve type: 210 sort Marts 2013 Product identifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet / stempel farve

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 4101 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 3564296 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 27.05.2015 Revision: 27.05.2015

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 27.05.2015 Revision: 27.05.2015 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 162649 CAS-nummer: 13746-66-2 EC-nummer: 237-323-3 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100176 113169 CAS-nummer: 1302-78-9 EINECS-nummer: 215-108-5 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 06.12.2012 Revision: 06.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 06.12.2012 Revision: 06.12.2012 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 481077 Betegnelse: Standard for UV/VIS-sensorer, lav koncentration Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Side: 1/5

Sikkerhedsdatablad Side: 1/5 Sikkerhedsdatablad Side: 1/5 1. Identifi kation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 9702944 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 043 Registreringsnumre ikke relevant Stoffets/præparatets anvendelse Udstyr til konstatering

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 103711 CAS-nummer: 31677-93-7 EINECS-nummer: 250-759-9 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 356-3984 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD side 1

SIKKERHEDSDATABLAD side 1 ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Udskrivning dato 2012/12/03 Revision: 2012/07/23 35.0.12 SIKKERHEDSDATABLAD side 1 1 Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 109000 Betegnelse: Standard (DIN/NBS) bufferopløsning ph 1,679 / 1,68 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: ProArt Wax Disc for Zenotec 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 24/11/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: WP25 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Varenr. 66480 og 66482 (dunkvare) Stoffets/præparatets anvendelse: Slipmiddel og glidemiddel Nærmere oplysninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 600547 Betegnelse: Kalibreringssæt til måling af uklarhed (forskellige NTU-værdier) Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: A5194 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 4010710102, 4010710202 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Stoffets/præparatets anvendelse Fremstilling af klæbemidler 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: A4614 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 050-PU Registreringsnumre ikke relevant Stoffets/præparatets anvendelse Harpiksbaseret dentaladhæsiv

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 1470 fbg. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 453/2010/EF

Sikkerhedsdatablad ifølge 453/2010/EF Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 4.41 ZWALUW HYBRIFIX 12052-12058 Artikelnummer: S303 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden * 1.1 Produktidentifikator * * Artikelnummer: 9.040 861 * 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 45356 05, 45356 25 945 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2029297 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: W-N-B780 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 06.12.2012 Revision: 06.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 06.12.2012 Revision: 06.12.2012 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

27.08.2015 KIT COMPONENTS. Product name: iq-check Legionella QUANTIFICATION STANDARDS Product code: 3578134

27.08.2015 KIT COMPONENTS. Product name: iq-check Legionella QUANTIFICATION STANDARDS Product code: 3578134 Bio-Rad 27.08.2015 KIT COMPONENTS Product name: iq-check Legionella QUANTIFICATION STANDARDS Product code: 3578134 Article number Description Quantity Symbols 7802D Qs1 PCR Standard, 0.05 ml 1 7802E Qs2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 453/2010/EF

Sikkerhedsdatablad i henhold til 453/2010/EF 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Artikelnummer: CT1 535106, 535206, 535306, 535406, 535506, 535606, 535906 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 3040400503 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Stoffets/præparatets anvendelse Afkalkningsmiddel Producent / Leverandør: Assindia Chemie GmbH Telefon:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: Revision:

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: Revision: Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Agfa Dentus M2 Comfort, RP6, Ortholux, Dup, E- Speed 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator CAS-nummer: 66402-68-4 EC-nummer: 266-340-9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 195-6026 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 64524 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere