Rapport vedr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med 1813 og tilsynsbesøg den 12. marts 2014 på 1813

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med 1813 og tilsynsbesøg den 12. marts 2014 på 1813"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 344 Offentligt Rapport vedr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med 1813 og tilsynsbesøg den 12. marts 2014 på 1813

2 Indledning Sundhedsstyrelsen har siden oprettelsen af Akuttelefonen 1813, den 1. januar 2014, haft fokus på, om det nye tiltag kunne have betydning for patientsikkerheden. Sundhedsstyrelsens rapport er baseret på tilsynsforløbet med Akuttelefonen 1813: I de første to uger af januar 2014 blev Sundhedsstyrelsen kontaktet af PLO Hovedstaden og flere alment praktiserende læger om en række forskellige problemer i epikriser fra Akuttelefonen Desuden var der massiv medieomtale af lang ventetid på at komme igennem på Den 13. januar 2014 holdt Sundhedsstyrelsen møde med repræsentanter fra akutberedskabet i Region Hovedstaden. Regionen oplyste, at der ville blive fulgt op på problemerne med ventetiden og epikriserne. I de følgende uger modtog Sundhedsstyrelsen fortsat henvendelser fra praktiserende læger om utilstrækkelige eller manglende epikriser. Desuden modtog styrelsen oplysninger fra praktiserende læger, hvor disse gav udtryk for, at nogle patienter var blevet fejlbehandlet af Sundhedsstyrelsen gik derfor i gang med at undersøge disse sager. Den 22. januar 2014 bad Sundhedsstyrelsen blandt andet Region Hovedstaden om at give nærmere oplysninger om epikriser, journalføring og organiseringen af Den 23. januar 2014 sendte Sundhedsstyrelsen et notat til Region Hovedstaden, hvor styrelsen præciserede reglerne for epikriser, både med hensyn til hvornår de skal sendes, og hvad de skal indeholde af oplysninger. Den 4. februar 2014 modtog Sundhedsstyrelsen svar fra Region Hovedstaden på brev af den 22. januar I brevet sendte Region Hovedstaden supplerende oplysninger, som Sundhedsstyrelsen vurderede fortsat var mangelfulde. Den 12. marts 2014 om formiddagen orienterede Sundhedsstyrelsen ledelsen på 1813 om, at der ville blive foretaget et tilsynsbesøg samme dag kl Den 12. marts 2014 kl blev tilsynsbesøget indledt. 2

3 Konklusion efter tilsynsbesøget Det elektroniske beslutningsstøtteværktøj, der angiver, hvorledes de sundhedsfaglige visitatorer (hovedsageligt sygeplejersker) skal handle ved visitering af patienter, er central for 1813s funktion. Sundhedsstyrelsens stikprøver i beslutningsstøtteværktøjet viste ikke uoverensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledninger. Sundhedsstyrelsen konstaterede imidlertid, som et alvorligt problem, at de sundhedsfaglige visitatorers overordnede ansvar ikke var tilstrækkeligt præciseret. De fire interviewede medarbejdere var ikke alle bekendt med, hvordan deres arbejde var, afgrænset (faglige kompetence), og hvornår læge skulle kontaktes. De vidste således ikke, om de måtte fravige beslutningsstøtteværktøjet, eller hvor de skulle finde specifikke instrukser. Ved interview af medarbejdere viste det sig desuden, at ikke alle systematisk anvendte beslutningsstøtteværktøjet, og at medarbejderne ikke alle var klar over, om de skulle bruge det. Den manglende præcisering af de sundhedsfaglige visitatorers ansvars- og kompetenceområde i kombination med en manglende systematisk brug af beslutningsstøtteværktøjet, vurderer Sundhedsstyrelsen som en alvorlig risiko for patientsikkerheden, som regionen hurtigt skal rette op på. Sundhedsstyrelsen konstaterede derudover alvorlige problemer med hensyn til journalens opbygning, journalføringen og journalens anvendelighed til at blive videregivet med henblik på behandlingsmæssig opfølgning (epikriser og til anden sundhedsydelse). Journalerne er indrettet, så det efter Sundhedsstyrelsens opfattelse er vanskeligt at få overblik over patienternes samlede henvendelser. Det er eksempelvist meget svært at se, om en patient har været i kontakt med 1813 flere gange samme dag. Rådgivning var generelt ikke journalført i de journaler, som Sundhedsstyrelsen har gennemgået. Endvidere fremgik det ikke entydigt og umiddelbart hvilken sundhedsperson, som var ansvarlig for journalnotatet eller den rådgivning eller behandling, som blev iværksat. Sundhedsstyrelsen finder på baggrund af en række modtagne indberetninger fortsat, at epikriser fra 1813 ikke er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning herom. Dette skal ses i sammenhæng med den mangelfulde journalføring. 3

4 Sundhedsstyrelsens krav til Akuttelefonen 1813 Hovedstaden efter tilsynsbesøget Instrukser Ledelsen skal præcisere de sundhedsfaglige visitatorers ansvarsområde. Hvis visitatorerne ikke har kendskab til den ramme, som de skal handle indenfor og ikke præcist ved, hvornår behandling skal overgå til en læge, udgør det en alvorlig fare for patientsikkerheden. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til beslutningsstøtteværktøjet alene da det reelt overlader til den enkelte at vurdere, hvornår en læge skal involveres i behandlingen og Funktionsbeskrivelsen er ikke dækkende. 1. Sundhedsstyrelsen anmoder derfor om, at der bliver udarbejdet en instruks, der præcist beskriver de sundhedsfaglige visitatorers kompetencer og ansvar, særligt brugen af beslutningsstøtteværktøjet. Det skal heri fremgå, hvornår de sundhedsfaglige visitatorer kan handle selvstændigt, og hvornår de skal henvise til læge. Det skal desuden fastlægges, om beslutningsstøtteværktøjet kan fraviges af de sundhedsfaglige visitatorer og i så fald i hvilket omfang og hvilken fremgangsmåde, som skal anvendes. Instruksen skal sendes til Sundhedsstyrelsen inden den 4. april Ledelsen på Akuttelefonen 1813 skal sikre implementering af oplæringen af personalet og sikre, at alle medarbejdere har opnået de relevante kompetencer og følger instrukserne. Hvis ledelsen ikke sikrer, at alle sundhedsfaglige visitatorer har samme kompetencer og oplæring, er der risiko for visitationsfejl, der kan udgøre en fare for patientsikkerheden. 2. Sundhedsstyrelsen anmoder om, at Ledelsen på 1813 øjeblikkeligt iværksætter løbende systematisk kvalitetsopfølgning på personalets kompetencer og kvalitet af visitation, og senest den 25. april 2014 fremsender dokumentation og plan for dette. Journalen Ledelsen skal sikre, at der udarbejdes en skriftlig instruks for journalføring. Sundhedsstyrelsen fandt journalføringen meget mangelfuld. Patientjournalen skal føres af hensyn til patientsikkerheden. Journalen danner grundlag for behandling af patienten, dokumenterer den udførte behandling, sikrer kontinuitet i behandlingen og sikrer information af patienten. Manglende journalføring kan være et udtryk for, at behandlingen ikke har været udført eller er udført forkert. Utilstrækkelig journalføring medfører desuden mangelfulde epikriser. Henvisning til beslutningsværktøj kan aldrig erstatte journalføring. 3. Sundhedsstyrelsen anmoder om, at ledelsen på 1813 udarbejder en instruks til medarbejderne om minimumskrav for journalføring. Instruksen skal sendes til Sundhedsstyrelsen inden den 4. april Ledelsen skal sikre, at journalsystemet indrettes, så det giver mulighed for at opfylde lovgivningens krav til kontinuitet og overskuelighed for de sundhedspersoner, som anvender journalen. Manglende kontinuitet i journalføringen kan udgøre en væsentlig patientsikkerhedsrisiko, da det ikke umiddelbart fremgår, hvad de tidligere behandlere har vurderet og iværksat. 4

5 4. Sundhedsstyrelsen anmoder om, at ledelsen på Akuttelefonen 1813 inden den 4. april 2014 redegør over for Sundhedsstyrelsen, hvordan og hvornår dette, inden for kort tid, kan effektueres. Regionen skal desuden redegøre for, hvad der akut gøres for at sikre kontinuiteten i patientbehandlingen, indtil journalsystemet er blevet ændret. Epikriser For at sikre den bedst mulige patientsikkerhed herunder sammenhæng i behandlingen, bør alle relevante oplysninger om patienten videregives til de sundhedspersoner, som skal følge patienten efter afslutningen. Desuden er det et krav, at det fremgår af patientjournalen, hvilke oplysninger der blev videregivet om patient og til hvem. 5. Sundhedsstyrelsen skal anmode om, at ledelsen på Akuttelefonen 1813 inden den 4. april 2014 redegør for, hvordan journalsystemet inden kort tid kan indrettes, så den ansvarlige sundhedsperson kan se og godkende indholdet af epikrisen, og at de afsendte epikriser fremgår af journalen. 5

6 Baggrund Region Hovedstaden iværksatte pr. 1. januar 2014 en reorganisering af regionens akutberedskab i form af et såkaldt enstrenget og visiteret akutsystem, hvori indgik en organisatorisk og fysisk samordning af den hidtidige lægevagt med regionens øvrige akuttilbud. Tilrettelæggelsen og driften af akutberedskabet, herunder for betjeningen af patienter med akuttilbud, er regionens ansvar under hensyntagen til sundhedslovgivningens bestemmelser. Samordningen betød bl.a. at lægevagtens telefonkonsultation blev integreret i regionens eksisterende Akuttelefon Akuttelefonen overtog desuden den hidtidige lægevagts opgaver med vurdering af telefonhenvendelser, visitation til akutte lægebesøg i hjemmet, til indlæggelse på sygehus samt anden henvisning til akutmodtagelser, akutklinikker og sundhedshuse. Endelig blev lægevagtens konsultationsopgaver ved personligt fremmøde integreret i regionens akutmodtagelser, akutklinikker og sundhedshuse. Allerede før den nye akutfunktions opstart, var der i pressen og offentligheden betydelig opmærksomhed på ordningen, herunder blev der i medierne udtrykt en vis usikkerhed og bekymring fra især praktiserende læger omkring den nye funktions faglige sikkerhed og evne til at overtage den overenskomstdækkede lægevagts hidtidige opgaver. På den baggrund havde Sundhedsstyrelsen allerede fra akutfunktionens opstart opmærksomheden rettet imod eventuelle forhold, som kunne være udtryk for patientsikkerhedsmæssige problemer. I første uge af 2014 modtog Sundhedsstyrelsen en række henvendelser fra dels enkeltstående praktiserende læger, dels fra PLO i Hovedstaden om manglende modtagelse af udskrivningsbreve (såkaldte epikriser) samt mangelfulde og i nogle tilfælde helt uforståelige epikriser fra Akuttelefonen 1813, herunder i forbindelse med patientforløb, hvor der ud fra de praktiserende lægers vurdering var forventning om opfølgning af kontakten med 1813 hos patientens egen læge. På den baggrund indkaldte Sundhedsstyrelsen den 9. januar 2014 Region Hovedstaden til et afklarende møde i Sundhedsstyrelsen den 13. januar Ved mødet redegjorde Region Hovedstaden for ansvarsforholdene i 1813 og regionen anerkendte problemerne vedrørende ventetid og afsendelse af epikriser samt tilkendegav, at regionen allerede havde taget initiativer til at imødegå disse problemer. Sundhedsstyrelsen ridsede reglerne for afsendelse af epikriser op, herunder særligt i hvilke situationer epikriser kan og skal videregives til egen læge, og i hvilke situationer der skal indhentes samtykke. Region Hovedstaden tilkendegav, at man ville indrette afsendelsen af epikriser i henhold til disse retningslinjer. Der var enighed om, at formkrav til epikriser skal overholdes, herunder at den for behandlingen/rådgivningen ansvarlige sundhedsperson skal fremgå med navn og titel. Sundhedsstyrelsen udarbejdede herudover en præcisering af reglerne vedrørende afsendelse af epikriser, som blev offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. I de følgende uger modtog Sundhedsstyrelsen fortsat en større mængde henvendelser og indberetninger fra praktiserende læger om uændret manglende eller mangelfulde epikriser. Endvidere modtog Sundhedsstyrelsen en række indberetninger med angiveligt uhensigtsmæssige patientforløb indeholdende alvorlige patientsikkerhedsmæssige problemstillinger. Disse indberetninger gav styrelsen anledning til som tilsynsmyndighed at indlede nærmere oplysning af den sundhedsfaglige håndtering i flere patientforløb. 6

7 Sundhedsstyrelsen har desuden henvist praktiserende læger, som indsendte klager over manglende eller mangelfulde epikriser, til også at orientere Region Hovedstaden som ansvarlig for Sundhedsstyrelen anmodede den 22. januar 2014 Region Hovedstaden om at indsende supplerende oplysninger om udsendelse af epikriser, journalføring og bemanding. Styrelsen modtog et notat af 4. februar 2014 vedlagt en instruks for elektronisk udskrift af journal og et notat af 13. januar 2014 om registrering og dokumentation i Akuttelefonen. Da Sundhedsstyrelsens vurderede, at den igangværende dialog med ledelsen på Akuttelefonen 1813 ikke gav tilstrækkelige og fyldestgørende svar på især spørgsmål om journalføring og videregivelse af nødvendige oplysninger til opfølgning af patientforløb, fandt Sundhedsstyrelsen anledning til at foretage et tilsynsbesøg den 12. marts Sundhedsstyrelsen vurderede i den sammenhæng, at det var af afgørende betydning at foretage besøget med kort varsel for at få et reelt øjebliksbillede af forholdene på stedet. Lovgrundlag for tilsynsbesøget Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) 215, stk. 1. Styrelsen kan som led i sit tilsyn til enhver tid uden retskendelse inspicere klinikker mv. samt afkræve sundhedspersoner de oplysninger, der måtte være nødvendige for at gennemføre tilsynet, jf. sundhedsloven 215, stk. 3 og 4. 7

8 Forløbet af tilsynsbesøget Sundhedsstyrelsen gennemførte tilsynsbesøget i tidsrummet klokken den 12. marts Der deltog et tilsynsteam bestående af 7 tilsynsgående (5 læger og 2 jurister) i tilsynsbesøget. Der var indledningsvist et opstartsmøde med ledelsen (direktør, enhedschefer og sektionsledere) i 1813 og de tilsynsgående fra Sundhedsstyrelsen. På mødet blev der informeret om tilsynets formål, lovgrundlag og planen for tilsynet, herunder hvordan tilsynet vil blive udført i praksis. Sundhedsstyrelsen bad desuden om at få - og fik - stillet et mødelokale til rådighed under tilsynsbesøget. Efterfølgende blev en række forhold på 1813 nærmere afklaret (se afsnittet om oplysninger indsamlet i forbindelse med tilsynsbesøget). Tilsynet blev afsluttet med et kort opfølgningsmøde med deltagelse af ledelsen i 1813 og de tilsynsgående, hvor Sundhedsstyrelsen gav en umiddelbar tilbagemelding på tilsynsbesøget. Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilsynsbesøget Demonstration Tilsynsteamet fik indledningsvist demonstreret journalsystemet og beslutningsstøtteværktøjet overordnet både af ledelsesrepræsentanter og af sundhedsfaglige visitatorer. Observation Tilsynsteamet blev derefter vist rundt i lokalerne og fik demonstreret, hvordan man kunne orientere sig om blandt andet aktuel aktivitet og ventetid på ophængte storskærme. Nogle fra tilsynsteamet observerede (og lyttede med på) 4 sundhedsfaglige visitatorer i ca. en halv time, mens visitatorerne modtog og visiterede opkald. Tilsynsteamet havde lejlighed til at iagttage, hvorledes de øvrige visitatorer arbejdede i det åbne lokale. Interview Tilsynsteamet interviewede derpå ledelsesrepræsentanter 1 samt 2 sundhedsfaglige visitatorer og 2 læger. Ledelsen blev interviewet om medarbejdernes sammensætning, tilgængelighed, intern og ekstern kommunikation, oplæring, retningslinjer, instrukser og organiseringen af De sundhedsfaglige visitatorer blev interviewet om oplæring, journalføring, brug af beslutningsstøtteværktøj og kendskab til retningslinjer, instrukser og ansvarsfordeling. Lægerne blev interviewet om oplæring, journalføring, kendskab til retningslinjer, instrukser og ansvarsfordeling. Gennemgang af materiale 1 Følgende ledelsesrepræsentanter blev interviewet: Torben Svendsen, sektionsleder Akuttelefonen 1813, Hanne Lindhold, sektionsleder Akuttelefonen 1813, Sille Arildsen, sekretariatsleder Administrationen, Peter Gjersøe, enhedschef Akuttelefonen 1813 og Jan Nørtved, enhedschef, AMK-vagtcentralen 8

9 Styrelsen udvalgte og gennemgik endeligt journaler på 39 konsekutive kontakter til 1813 den 10. marts Af de 40 udleverede journaler viste det sig, at der var udleveret 2 på den samme patient. Desuden gennemgik styrelsen i alt 21 journaler efter henvendelsesårsager udvalgt på forhånd inden for kendte risikoområder. Styrelsen har gennemgået 5 journaler inden for hver af følgende henvendelsesårsager: feber, mavesmerter og hovedpine samt 6 journaler, hvor henvendelsesårsagen var brystsmerter. Oplysninger indhentet før og efter tilsynsbesøget Sundhedsstyrelsen har den 4. februar 2014, før tilsynsbesøget, på anmodning modtaget et notat, der blandt andet handler om journalisering og udsendelse af epikriser. Desuden har styrelsen efter tilsynsbesøget indhentet en kopi af: Notat om journalisering Instruks om elektronisk udskrift af journal fra Akuttelefonen 1813 til efterfølgende behandler Medicininstruks Beslutningsstøtteværktøjet om hudblødninger Beslutningsstøtteværktøjet om infektion med feber Funktionsbeskrivelse for kørende læger Funktionsbeskrivelse for sundhedsfaglige visitatorer Funktionsbeskrivelse for visitation foretaget af læger Introduktion og oplæringsprogram for sundhedsfaglige visitatorer Introduktionsprogram for læger Kompetencekort for medarbejdere på akuttelefonen Skabelon for kompetencekort Vagtplan for uge Instruks for hjemmebesøg 9

10 Oplysninger om organiseringen af 1813 Personalesammensætning: Ledelsen oplyste, at der er ansat sundhedsfaglige visitatorer i 1813 svarende til cirka 80 årsværk. Der er primært tale om sygeplejersker. Visitatorerne fra 112 kan i et vist omfang arbejde ved 1813 ved behov. De sundhedsfaglige visitatorer arbejder i 8 12 timers vagter, enkelte har 4 timers vagter. De har forskellig erfaringsbaggrund, fx erfaring fra 112 og/eller akut modtagelser. De sundhedsfaglige visitatorers opgave er at modtage telefonhenvendelser, rådgive og ved behov visitere videre til læge eller andre akutfunktioner i regionen. De håndterer og afslutter ifølge ledelsen selvstændigt over halvdelen af henvendelserne. Ledelsen oplyste, at visitatorenes ansvarsområde og kompetence er fastlagt i beslutningsstøtteværktøjet, men de kan foretage en selvstændig vurdering af den indringende patients ønsker om behandling. Visitatorerne kan altid rådføre sig med en læge. Som hovedregel henviser visitatorerne komplekse patienter, fx patienter med kroniske eller flere konkurrerende sygdomme, der får meget medicin, til lægen. Det er muligt at stille patienten først i kø til lægen. Når de sundhedsfaglige visitatorer taler med en akut alvorligt syg patient, har de mulighed for umiddelbart at ændre funktion fra 1813 til 112 og fx hidkalde en ambulance (dvs. de skal ikke omstille til en 112-visitator). De har også mulighed for at konferere med 1813-lægen eller AMK-lægen. Lægerne er ifølge ledelsens oplysninger overvejende ansat i deltidsstillinger, normeret til 44 årsværk. Der er cirka 130 fast tilknyttede læger. Læger rekvireret fra vikarbureau dækker omkring 20 % af den lægelige bemanding. Der stiles mod at få ansat minimum 200 læger. Det forventes, at lægerne har mindst en vagt om ugen i gennemsnit. Vagterne er på 5 8 timer, enkelte kørevagter er på op til 12 timer. Cirka halvdelen af lægerne er speciallæger i almen medicin, eller har anden speciallægeuddannelse, og en mindre del er dog i hoveduddannelsesforløb. Andre specialiserede speciallæger kan være ansat, hvis de opfylder kravet om almenmedicinske kompetencer, fx fra tidligere lægevagtskørsel. De fleste af lægerne har erfaring fra lægevagtsarbejde herunder fra andre regioner samt fra Norge og Sverige. Samme beslutningsværktøj anvendes af lægerne, der også har mulighed for at anvende Lægehåndbogen, der ligger som en standardhenvisning i Akuttelefonen 1813s tekniske løsning. Oplæring af personalet: Ledelsen oplyste, at de sundhedsfaglige visitatorer deltager i et 3 ugers introduktionskursus ved ansættelsen, omfattende egentlig undervisning og workshops fulgt op af individuel sidemandsoplæring. I kurset indgår introduktion til 1813-teknologien (herunder journalføringssystemet og beslutningsstøtteværktøjet), caseopgaver og samtaleteknik. Der tages individuelle hensyn under oplæringen ud fra, hvad den enkelte visitator finder svært og dennes hidtidige erfaring. I begyndelsen lytter den nyansatte visitator med på telefonhenvendelserne og går så gradvist over til selv at besvare opkald under supervision. Alle nyansatte fungerer altid i makkerpar med en mere erfaren medarbejder. Den sundhedsfaglige visitator får oprettet et kompetencekort, hvor en mere erfaren kollega 10

11 vurderer, om de nødvendige kompetencer er opnået. Personalet arbejder i grupper på op til 8 personer herunder 1-2 læger, sammensat under hensyn til sikring af bred erfaring. Der er etableret supplerende specialkurser som fx visitationskursus af 3 dages varighed (visitation af eksempelvis tandskader og børn) og et kommunikationskursus på 6 uger med afsluttende eksamen. Under interviewene fik Sundhedsstyrelsen indtryk af, at ikke alle sundhedsfaglige visitatorer havde gennemført det nu gældende introduktionsprogram, som ledelsen havde oplyst om, men havde fået forskellige former for sidemandsoplæring. Ledelsen oplyste, at lægerne deltager i en fællesintroduktion på 3 timer med efterfølgende 2 timers sidemandsoplæring. Herudover oplæres de efter behov i anvendelsen af IT-systemerne, herunder visitationsprocedurer ved en enkelt følgevagt med en mere erfaren kollega. Lægerne får også mulighed for at komme på et 3 dages efteruddannelseskursus. Håndtering af spidsbelastninger: Ledelsen oplyste, at de følger ventetiderne, og nu har god indsigt i, hvordan belastningen veksler henover døgnet, ugen, sæsonen og året. Antallet af medarbejdere på vagt, varierer derfor i forhold til dette mønster. Der er ikke personale i formaliseret rådighedsvagt. Ventetiderne følges løbende elektronisk og vises på storskærme flere steder i 1813-lokalerne. Der er flere muligheder for at tilkalde ekstra personale, hvis vagtlederen vurderer, at belastningen kræver det: Fast tilknyttede medarbejdere kan forsøges kontaktet og kaldt ind. 112 sygeplejerskerne kan aflaste 1813-sygeplejerskerne. Ved lang ventetid på 1813-læge kan den sygeplejefaglige vagtleder overtage samtalen og afklare patientens akutte behov samt evt. tilbyde tilbageringning, når lægen er frigjort. Ved spidsbelastning af den kørende læge kan akutlægebilen træde til. Der er i Akuttelefonen 1813 et varierende antal kørende læger på vagt om natten og i weekenden. Det fremgik af ledelsens oplysninger og af den fremsendte vagtplan, at der var 3 kørende læger på vagt fra klokken 16. Klokken 17 støder yderligere 2 til. Der er 3 kørende læger på vagt først på natten, senere kun 1 eller 2. Det er regionens mål, at 90 % af sygebesøg er aflagt indenfor 4 timer. Ved forventet ventetid over 4 timer på kørende læge kontakter 1813-lægen patienten for at vurdere behovet for prioritering af sygebesøget. Hvis der ikke opnås kontakt til patienten aflægges et hurtigt sygebesøg, og døren brydes om nødvendigt op, hvis patienten ikke kan kontaktes. Endelig kan 1813-lægen indlægge patienten direkte uden sygebesøg, hvis ventetiden bliver uholdbar. 11

12 Instrukser Det fremgår af instruksvejledningen (vejledning nr af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser), at det er den faglige ledelses ansvar, at der er de nødvendige instrukser, og at de afspejler autorisationslovens bestemmelser om omhu og samvittighedsfuldhed. Ansvaret omfatter blandt andet: At instrukserne løbende ajourføres At instrukserne har en sådan udformning, omfang og placering, at de er anvendelige i det daglige arbejde At nyansatte introduceres til afdelingens instrukser At påse, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de udarbejdede instrukser Ingen af de interviewede medarbejdere var på forhånd bekendt med, om der var instrukser for journalføring og epikriser. En af de interviewede læger var bekendt med instruks for medicinordinationer og fremfandt efterfølgende en instruks for medicinordinationer i en mappe, som efter det oplyste ligger på alle arbejdsborde. Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden har i deres høringssvar af 26. marts 2014 oplyst, at kommunikationen fra ledelsen også foregår via tavlemøder, personalemøder, informationsmøder, lysavis og ugentlige opsamlingsmails. Derudover orienteres alle relevante medarbejdere løbende om opdatering af ITsystemerne. Ledelsen har videre oplyst, at der på alle borde ligger mapper med relevant materiale vedr. Akuttelefonen 1813, ligesom alle instrukser, vejledninger m.m. er at finde på regionens dokumenthåndteringssystem. Det fremgår også, at der er et intranet pr. virksomhed/hospital i Region Hovedstaden. Der er derfor ikke et intranet specifikt for Akuttelefonen 1813, da den er en integreret del af Den Præhospitale virksomhed. En sundhedsfaglig visitator og en læge oplyste ved tilsynsbesøget, at der ikke var nogen systematisk orientering fra ledelsen til medarbejderne om de løbende ændringer og opdateringer i computersystemet. Det fremgik, at det meste af kommunikationen fra ledelsen foregår pr. mail. Der var ikke møder eller konferencer. De interviewede medarbejdere oplyste, at der ikke var noget sted, hvor alt (manualer, instrukser, nyheder osv.) var samlet. Der var eksempelvist ikke noget intranet specifikt for En sundhedsfaglig visitator oplyste, at der løbende skete ændringer af computersystemet, men at medarbejderne ikke systematisk blev orienteret om det. Der blev oftest orienteret om større ændringer pr. mail. En læge oplyste, at denne havde fået sendt en række s med instrukser og information om IT-systemet. De fremsendte funktionsbeskrivelser er efter Sundhedsstyrelsens opfattelse utilstrækkelige i forhold til at udgøre en instruks for præcisering af medarbejdernes faglige ansvar. 12

13 Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden har i deres høringssvar oplyst, at funktionsbeskrivelserne ikke udgør en instruks for præcisering af medarbejdernes faglige ansvar. De henviser i stedet til Region Hovedstadens ansættelsesprocedure. Disse ansættelsesprocedurer er ikke medsendt. Overordnet vurderer Sundhedsstyrelsen, at ansættelsesprocedurer ikke almindeligvis opfylder kravene til en faglig instruks jf. vejledning nr af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser. Det fremsendte notat om journalføring opfylder ligeledes ikke Sundhedsstyrelsens krav til at udgøre en egentlig instruks. Da Sundhedsstyrelsen har konstateret, at journalføringen generelt er mangelfuld finder Sundhedsstyrelsen det særligt påkrævet at ledelsen ved en skriftlig instruks anviser minimumskrav til indhold af journalnotater. Den hidtidige indsats fra ledelsens side kan efter Sundhedsstyrelsens opfattelse ikke anses for at være tilstrækkelig til at afhjælpe problemet. Sundhedsstyrelsen konstaterede således under tilsynsbesøg, at væsentlige og nødvendige instrukser ikke er tilstrækkeligt implementeret og andre mangler. Vedrørende beslutningsstøtteværktøjet Ledelsen gav ved interviewet udtryk for, at beslutningsstøtteværktøjet var en integreret del af visitationen, instruksgrundlaget og journalføringen af henvendelserne. Ledelsen oplyste, at det var deres forventning, at de sundhedsfaglige visitatorer behandlede patienterne som angivet i beslutningsværktøjet, eller hvis de fandt det fagligt indiceret at afvige herfra, så journalførte visitatorerne en begrundelse. Ved tilsynsteamets observation af 4 sundhedsfaglige visitatorers visitation, oplyste en sundhedsfaglig visitator i tråd hermed, at vedkommende opfattede beslutningsstøtteværktøjet som et led i den faglige vurdering af patienterne og journalføringen. Ikke alle sundhedsfaglige visitatorer anvendte dog værktøjet systematisk, fx var vinduet med beslutningsstøtteværktøjet ved en arbejdsstation ikke åbent, da observationen blev indledt. Sundhedsstyrelsen kunne observere flere visitatorer i det åbne lokale. En sundhedsfaglig visitator oplyste, at denne foretrak at anvende sin faglige viden, erfaring og sunde fornuft, idet værktøjet bevirkede, at det var vanskelig fastholde fokus på patienten i telefonen. Hun brugte efterfølgende beslutningsstøtteværktøjet for at tildele samtalen en kode/kategori (kriterie). En sundhedsfaglig visitator gav udtryk for, at værktøjet var vanskeligt at anvende. Denne sundhedsfaglige visitator mente, at det var ufærdigt og i mange tilfælde gav utilstrækkelige råd. Den sundhedsfaglige visitator gav udtryk for, at anvendelsen af værktøjet ikke havde nogen betydning for journalføringen. Denne sundhedsfaglige visitator vurderede, at beslutningsstøtteværktøjet var mere besværligt i brug end 112-index, som hun oplyste, at hun anvendte ved indlæggelse af en patient. De sundhedsfaglige visitatorer var ikke alle bekendt med beslutningsstøtteværktøjets status, om det havde status af en instruks, som de skulle følge. De sundhedsfaglige visitatorer blev desuden anmodet om at demonstrere brugen af beslutningsstøtteværktøjet ved en patient som henvendte sig med akutte brystsmerter. Tilsynsteamet bemærkede, at en sundhedsfaglig visitator ikke kunne fremvise retningslinjer for at håndtere atypiske brystsmerter hos kvinder. 13

14 En sundhedsfaglig visitator kunne heller ikke fremfinde retningslinjerne for håndtering af feber hos børn under 3 måneder. Retningslinjen blev demonstreret af en anden sundhedsfaglig visitator for tilsynsteamet. Sundhedsstyrelsen kan således konstatere, at det anvendte beslutningsværktøj ikke er tilstrækkelig implementeret, hvilket kan udgøre en alvorlig risiko for patientsikkerheden. Det er i øvrigt Sundhedsstyrelsens opfattelse, at de til en hver tid gældende faglige instrukser tydeligt skal angive, hvornår en sundhedsperson kan fravige en instruks og hvilken procedure der skal følges i den forbindelse. Dette er særligt vigtigt, når der foretages et væsentligt organisatorisk paradigmeskifte som i det aktuelle tilfælde på akutbetjeningens visitationsområde. Sundhedsstyrelsen vurderer således, at der er heller ikke har været tilstrækkelige skriftlige instruks for afgrænsningen af de sundhedsfaglige visitatorer funktion og rækkevidden af deres faglige kompetence. Receptpligtig medicin Ledelsen oplyste, at instruksen til de sundhedsfaglige visitatorer vedr. håndtering af receptpligtig medicin fremgår af beslutningsstøtteværktøjet. Sundhedsfaglige visitatorer skal henvise patienten til lægen. Videre oplyste ledelsen, at der er en instruks til lægerne vedr. lægemiddelordinationer, også særligt vedr. ordination af afhængighedsskabende lægemidler. En sundhedsfaglig visitator oplyste på forespørgsel, at vedkommende ikke kendte til nogen instruks i forhold til medicinændringer eller udfærdigelse af recepter. Det blev oplyst, at det ikke fremgik af beslutningsstøtteværktøjet, hvordan de sundhedsfaglige visitatorer skulle forholde sig, hvis en patient fik noget uhensigtsmæssig medicin. Den sundhedsfaglige visitator oplyste, at der altid blev stillet om til læge ved ændringer i receptpligtig medicin eller behov for receptudskrivelse, men at vedkommende kunne rådgive om håndkøbsmedicin. Der var enighed mellem læger og sundhedsfaglige visitatorer om, at henvendelser, der vedrører medicin, skal håndteres af læger. En læge oplyste, at der var retningslinjer for udskrivelse af recepter, men at de ikke havde været der fra begyndelse og var kommet hen ad vejen. Lægen nævnte blandt andet, at der var retningslinjer for behandling med afhængighedsskabende medicin og medicin mod børneorm. Sundhedsstyrelsen konstaterede således samlet ikke væsentlige problemer med hensyn til ordination af receptpligtig medicin fra

15 Kommunikation internt i 1813 En sundhedsfaglig visitator oplyste, at hvis hun var i tvivl om, hvordan en patient skulle håndteres, så konfererede hun enten med læge eller viderestillede opkaldet til læge. Hun oplyste, at der ved viderestilling til læge var der mulighed for at sætte patienten forrest i køen, hvis der var behov for en særlig hurtig vurdering. Tilsynsteamet observerede, at en sundhedsfaglig visitator henvendte sig med et spørgsmål til en læge, om hvor en patient skulle indlægges. Lægen kendte ikke svaret, og den sundhedsfaglige visitator valgte herefter at løse det selv ved at ringe til de centrale visitationsenheder (CVI) med henblik på indlæggelse på den afdeling, vedkommende vurderede var den korrekte. Tilsynsteamet spurgte efterfølgende den sundhedsfaglige visitator, om hun vidste, om der var en instruks eller retningslinje for, hvordan hun skulle handle, hvis lægen ikke kunne svare på et spørgsmål, hun havde, og det gjorde hun ikke. Den sundhedsfaglige visitator oplyste, at der var få formelle instrukser i 1813, og at det derfor var meget op til den enkelte, hvordan et opkald blev håndteret. En læge oplyste, at han oplevede, at det var tydeligt, hvad der var hans ansvar og hvad der var de sundhedsfaglige visitatorers. Samarbejdet mellem sundhedsfaglige visitatorer og læger fungerede på det oplyste generelt godt, og en sundhedsfaglige visitator oplyste, at der var en god kultur for at spørge hinanden til råds. Under observationen benyttede nogle sundhedsfaglige visitatorer - efter at have omstillet en patient til læge sig af muligheden for efterfølgende af at se i journalsystemet, hvordan lægen håndterede patienten. Andre gjorde ikke. Sundhedsstyrelsen konstaterede samlet, at der på det foreliggende er ikke er behov for tilsynsmæssige tiltag på dette område. 15

16 Henvisninger Ledelsen oplyste, at retningslinjerne for henvisning til vurderings- og behandlingsspor fremgår af beslutningsstøtteværktøjet under de enkelte sygsomme/symptomer. Til vurderingssporet henvises akut syge patienter til vurdering og evt. indlæggelse. Til behandlingssporet henvises patienter som til den tidligere lægevagtskonsultation, dvs. mindre alvorlig akut opstået sygdom og småskader. Ved indlæggelse på somatisk afdeling sendes henvisningen af enten sundhedsfaglig visitator eller læge til rette CVI. Den sundhedsfaglige visitator kan altså selvstændigt henvise til indlæggelse. CVI visiterer herefter til rette afdeling samt varetager det praktiske omkring indlæggelsen. Medarbejderne i 1813 kan løbende følge ventetider i akutklinikkerne/akutmodtagelserne og se, hvornår patienten forventes at blive tilset af en læge. Patienterne får en fast tid til konsultation og kan dermed tilbringe hovedparten af ventetiden i hjemmet. Ledelsen havde klart den opfattelse, at ophobning af patienter i akutklinikkerne/akutmodtagelserne var aftaget efter ordningens opstart kan henvise til de psykiatrisk akutklinikker, men 1813 har ikke oversigt over ventetiden. Ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling fremgår proceduren af beslutningsværktøjet personalet har telefonnumre til afdelingerne, som de kontakter direkte har også mulighed for at involvere detpsykiatriske akutberedskab og telefonisk videregive oplysninger om den aktuelle problemstilling. De sundhedsfaglige visitatorer oplyste, at ved indlæggelse i psykiatrisk regi videregiver de oplysninger telefonisk til den vagthavende psykiater, der overtager kontakten til patienten. De sundhedsfaglige visitatorer fremviste en mappe med telefonnumre. Der er i beslutningsstøtteværktøjet en instruks for henvisning til den kørende læge. Ved behov for sygebesøg sender 1813-visitatoren via responsmodulet i den elektroniske journal besked til Akutberedskabets dispatcher (opgavefordeler), som via sms og over skærmbilledet på kørelægens bærbare PC kan orientere lægen om nye sygebesøg. Kørelægen bliver informeret om et sygebesøg ad gangen og har ikke mulighed for at ændre på rækkefølgen af besøg. Når der er behov for et hastende besøg ved den kørende læge, kan den sundhedsfaglige visitator/læge direkte og mundtligt videregive informationen til dispatcheren, som befinder sig inden for fysisk rækkevidde. Sundhedsstyrelsen fik ved et møde med CVI den 31. januar 2014, om deres visitationspraksis, oplyst at det var aftalt med akuttelefonen 1813, at de sundhedsfaglige visitatorer ikke selvstændigt kunne henvise til hospitalsindlæggelse. Oplysninger fra CVI er således ikke i overensstemmelse med den praksis som blev fulgt på akuttelefonen 1813 på tidspunktet for tilsynsbesøget. Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at denne uoverensstemmelse hurtigst muligt skal afklares i Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden har i deres høringssvar oplyst, at uoverensstemmelsen er afklaret. Det fremgår dog ikke af høringssvaret hvordan eller hvornår. 16

17 Journalføring Journalføringen foretages i et elektronisk modul (Logis Cad), der er en fælles IT-platform og tværfaglig journal delt mellem 1813 (telefonfunktionen), 112 og de kørende læger. Journalen indeholder en række faneblade til notater om henvendelsesårsag, fokuseret anamnese, fokuserede objektive fund og diagnose. Dertil kommer en række responsmuligheder, som markeres med farvemarkeringer i systemet. Logis Cad systemet generer endvidere automatisk en samling af oplysninger til en epikriser, når der angives behov herfor. De visiterende medarbejdere anvender fire skærme. På en skærm er beslutningsstøtteværktøjet, på en anden er selve journalmodulet, mens den tredje skærm bringer en hændelsesoversigt, der viser hvilke patienter, der har foretaget opkald, mens den sidste skærm kan anvendes til opslag i Lægehåndbogen, Fælles Medicinkort (FMK) m.m.. Strukturering af journalsystemet Det fremgår af journalføringsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners journalføring m.v.) 4, stk. 5, at det enkelte sygehus, klinik m.v. er ansvarligt for, at patientjournalen er opbygget og indrettet, så lovgivningens krav i forbindelse med journalføring kan overholdes, herunder at patientjournalen struktureres, så den er overskuelig for de autoriserede sundhedspersoner, som benytter den. Det fremgår samtidig af bekendtgørelsen 9, stk. 3, at optegnelserne skal stå i kronologisk rækkefølge i journalen. På fanebladene er der flere felter, som udfyldes af de sundhedsfaglige visitatorerne ved visitation af patienterne. Der er desuden andre felter, som udfyldes af lægerne, når de bliver involveret i patientbehandlingen. Lægerne skrev således tilsvarende i feltet journal, der er fordelt på 4 mindre faneblade (plan, diagnose, indlæggelse og tilknytninger). Sundhedsstyrelsen konstaterede ved tilsynet, at journalen ikke giver en samlet kronologisk oversigt over patientens eventuelle tidligere henvendelser. Journalen var i stedet opbygget som et øjebliksbillede. Dvs. ved gentagne henvendelser fra samme patient fremkom tidligere journalnotater ikke. I stedet skulle medarbejderen aktivt søge på patientens personnummer i et andet system for at få denne oplysning. På forespørgsel til skærmen med hændelsesoversigten oplyste nogle sundhedsfaglige visitatorer, at formålet med denne oversigt var at kunne orientere sig om de patienter, som ringede. De sundhedsfaglige visitatorer kunne dermed blive opmærksomme på, hvis den samme patient ringede flere gange samme dag. De fandt dog, at i travle perioder var det svært at gøre effektivt brug af denne hændelsesoversigt. Sundhedsstyrelsen konstaterede samlet, at opbygningen af journalsystemet ikke er i overensstemmelse med de gældende regler for journalføring. Det er herunder Sundhedsstyrelsens opfattelse, at det manglende umiddelbare overblik over patienters samlede kontakter til 1813 kan indebære en alvorlig risiko for patientsikkerheden. Ledelsen oplyste, at der er iværksat tiltag for at give et samlet overblik uden at anføre hvordan eller tidsperspektivet. Det fremgår ej heller af høringssvaret fra Den Præshospitale Virksomhed Region Hovedstaden. 17

18 Journalføringen Ved observation af de sundhedsfaglige visitatorers håndtering af opkald til 1813 bemærkede tilsynsteamet, at de sundhedsfaglige visitatorer ikke noterede deres navn og faggruppe i forbindelse med journalføringen, da det blev registreret automatisk med en personlig kode. Den enkelte sundhedsfaglige visitators handlinger i tilknytning til opkaldet kunne ses i et logbillede i venstre side af den skærm, som blev benyttet til journalføringen. Via logbilledet blev tidspunktet for selve håndteringen af patienten også automatisk registreret og blev derfor ikke noteret selvstændigt af sundhedspersonen. Journalføringsbekendtgørelsen 9, stk. 2, stiller krav om, at journalen skal indeholde oplysning om, hvem der har foretaget et journalnotat og hvornår det er sket. Ledelsen oplyste, at når journalen videresendes fremgår navn og titel og ikke den personlige kode. I de 60 screen-dumps af journaler, som Sundhedsstyrelsen fik udleveret på tilsynsbesøget, fremgår de sundhedsfaglige visitatorer og lægers navne udelukkende med koder (fx ABC0123). Der fremgår også en række tidspunkter, men det er ikke muligt for udenforstående at vurdere, hvilke handlinger de forskellige tidsangivelser og koder henviser til. Det fremgik ved observationen af sundhedsfaglige visitatorernes arbejde, at de udover udfyldelse af felterne Responsplanen/status (fx om patienten blev henvist til skadestue eller afsluttet til egen læge), primært benyttede felterne Årsag, Bemærkning, og Kriterie til nærmere at beskrive visitationen. Feltet Årsag blev som hovedregel udfyldt meget kortfattet (fx ve. fod eller øjenbetændelse ). Feltet Bemærkning blev anvendt til at uddybe henvendelsesårsagen, fx fald på trappe, negle på flere tæer aktuelt blå, tiltagende smerter. De interviewede sundhedsfaglige visitatorer oplyste, at hvis de bad om råd fra en læge uden at omstille, noterede de rådgivningen og lægens navn i patientens journal. Nogle sundhedsfaglige visitatorer oplyste, at feltet Kriterie skal anvendes til at dokumentere, hvordan beslutningsstøtteværktøjet var benyttet ved håndteringen af patienten. En oplevede det i stedet mere som en kategori, som patienten fik tildelt. Kvalitetskontrol af journalføringen På forespørgsel, om ledelsen havde vurderet kvaliteten af journalerne, oplyste de, at der er foretaget en journalaudit på 20 børnejournaler, som viste, at det var de rette børn, der blev visiteret til pædiatrisk afdeling. Desuden forårsager utilsigtede hændelser (UTH), at journalerne bliver kontrolleret ekstra. Voice-log indgår i vurderingen af journalføringen og vidensdelingen, således at oplysningerne i voice-log sammenholdes med de journalførte oplysninger. Printning af journalerne Ledelsen oplyste, at 1813 primært havde undladt at købe et modul, der gjorde det muligt at printe journalerne ud. Ledelsen oplyste, at modulet indkøbes nu. Hidtil har det ikke været muligt for 1813 at se den fremsendte epikrise, da den først generes elektronisk ved fremsendelsen. Dette umuliggør efter Sundhedsstyrelsens opfattelse kvalitetssikring af epikriserne. De praktiserende læger har ifølge oplysningerne fra ledelsen 18

19 mulighed for at printe de sendte epikriser, da deres journalsystemer kan oversætte koderne i journalerne. 19

20 Gennemgang af journaler Sundhedsstyrelsen havde i varslingsbrevet anmodet 1813 om at få printet journaler (inklusiv evt. henvisninger, epikriser mv.) på 40 konsekutive patienter, der havde kontaktet 1813 den 10. marts 2014 fra klokken 17. Der blev udleveret journaler på 39 kontakter. Videre havde Sundhedsstyrelsen anmodet om at få printet yderligere 20 journaler på patienter, der havde henvendt til 1813 i perioden fra 1. til 11. marts 2014 med henholdsvis feber, brystsmerter, mavesmerter og hovedpine. Styrelsen havde anmodet om 5 journaler indenfor hver kategori. Der blev dog udleveret journaler på 6 patientkontakter vedr. akutte brystsmerter. Sundhedsstyrelsen fik på tilsynsbesøget udleveret en mappe med screen-dumps af journalerne, og havde også lejlighed til at høre et par af konsultationerne på voice-log. Ved de 39 konsekutive henvendelser var der en 1813-læge involveret i de ti kontakter. For en kontakt vedr. linseproblemer faldt samtalen tilsyneladende ud i omstillingen til lægen. En henvendelse drejede sig om recept på øjenmedicin lægen skrev recepten (ocul. Fucithalmic), men der er ikke yderlige oplysninger om ordinationen lægen afsluttede fem patienter til egen læge. I ingen af kontakterne fremgår lægens råd til patienten af det udleverede screen-dump. De sundhedsfaglige visitatorers afsluttede 7 af de 39 patientkontakter selvstændigt, heraf blev 2 patienter henvist til at kontakte egen læge. 11 patienter blev af sundhedsfaglige visitatorer henvist til skadesporet, 3 til vurderingssporet og 8 til sygdomssporet. I ingen af de udleverede journaler er det af sundhedsfaglige visitatorer angivet, at der var rådført med en læge Det var ikke muligt for Sundhedsstyrelsen ud fra de udleverede materiale at fuldt ud vurdere, i hvilket omfang rådgivning eller anden iværksat behandling var journalført, fordi journalerne ikke udskrives i fuldstændig form. Sundhedsstyrelsen vurderer dog på det foreliggende materiale, at journalføringen af givne råd generelt set var utilfredsstillende, da rådgivningen gennemgående ikke er nærmere specificeret. Sundhedsstyrelsen finder dette særligt problematisk i forhold til patienter som ikke afsluttes, da dette kan være af betydning for den efterfølgende videre opfølgning ved eksempelvis den praktiserende læges side. Af de ovennævnte grunde har det ikke været muligt for Sundhedsstyrelsen at foretage en faglig bedømmelse af behandling beskrevet i de udleverede journaler. Styrelsen har dog på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere i de enkelte sager, da det efter styrelsens opfattelse ikke drejer sig om individuelle faglige svigt hos de enkelte sundhedspersoner, men et problem ved organiseringen. 20

21 Indberetninger til Sundhedsstyrelsen af patientforløb i 1813, som har givet anledning til selvstændige tilsynssager og som bidrager til belysning af funktionen af 1813 Sundhedsstyrelsen har modtaget indberetninger om flere patientforløb med kontakt til Akuttelefonen 1813 siden 1. januar 2014 og til nu. Sundhedsstyrelsen har oprettet en række tilsynssager og i denne rapport kun medtaget eksempler, hvor organiseringen af 1813 har været en del af indberetningen. I hver enkelt af sagerne er eller har Sundhedsstyrelsen været i direkte kontakt med ledelsen på Dødsfald hos ældre borger i første indlæggelsesdøgn efter forudgående 1813 kontakt. Indberetning fra praktiserende læge af forløb med to forudgående kontakter til Ved indlæggelsen vurderet i septisk chok, udviklede få timer senere hjertestop, blev genoplivet og afgår senere ved døden i multiorgansvigt. I begge 1813 kontakter omstillet til læge. Gennemgang af modtaget journalmateriale med lydfiler tyder ikke umiddelbart på visitationssvigt i 1813, men der foreligger ikke brugbare lægenotater efter omstilling fra sundhedsfaglig visitator til læge i Journalmaterialet har samme mangler som konstateret ved tilsynsbesøget. Sagen er ikke endeligt afsluttet. Ældre borger indlagt med akut blødning fra mavetarmkanalen med forudgående lægebesøg fra 1813 aftenen forinden Indberetning fra praktiserende læge. Hjemmeplejen foranledigede om aftenen et 1813 lægevagtsbesøg, da man fandt den ældre borger med flere kroniske sygdomme akut påvirket med lavt BT, dårlig respiration og dårlig almentilstand. Vagtlæge tilser patienten og tilråder angiveligt kontakt til egen læge næste dag. På hjemmeplejens foranledning iværksættes næste dag indlæggelse via egen læge, hvor der konstateres pågående GI-blødning, lav hæmoglobin og svær blødningstendens. Overføres straks til intensiv afdeling. Det gennemgåede journalmateriale (lydfiler foreligger ikke), herunder fra indlæggelsen, giver ikke noget klart billede af forløbet. Journalmaterialet har samme mangler som konstateret ved tilsynsbesøget. Sagen er ikke endeligt afsluttet. Dødsfald i hjemmet efter kontakt til 1813 og forsinket lægebesøg Indberetning fra læge om borger fundet død i hjemmet efter opkald til Efterfølgende indberetning fra praktiserende læge med oplysning om forudgående kontakt fra hjemmeplejen til 1813, som foranledigede lægebesøg fra Kørelægen kom først næste morgen og fandt patienten død. Patienten havde flere kroniske lidelser. Gennemgang af modtaget journalmateriale, lydfiler og indhentet redegørelse fra Akutberedskabet Region Hovedstaden bekræfter kontaktforløbet, og at der går flere timer fra borgeren visiteres til lægebesøg, til opgaven sendes til kørelægen, som derefter finder patienten afgået ved døden i hjemmet. Det fremgår, at Akutberedskabet efter gældende retningslinjer forsøgte at kontakte patienten i løbet af natten. Denne kontakt er ikke dokumenteret i Journalmaterialet har samme mangler som konstateret ved tilsynsbesøget. Sagen er ikke endeligt afsluttet. Dødsfald i hjemmet hos midaldrende borger efter oplyst forgæves kontakt til 1813 Oprettet efter ligsyn, efter at være dødfunden i hjemmet. Det er til ligsynssagen oplyst, at nu afdøde formentlig havde indtaget for mange piller og at afdøde og en nabo forgæves over en time havde søgt kontakt til 1813 for at rekvirere vagtlæge. Sagen er ikke endeligt afsluttet. 21

22 Feberbarn under 3 måneder behandlet med Panodil uden sygebesøg Indberetning fra praktiserende læge, som gennem epikrise har fået indtryk at det febrile barnet af sygeplejerske har fået ordineret Panodil uden lægeinvolvering. Gennemgang af modtaget journalmateriale og lydfil giver ikke holdepunkt for mangler i visitationen gennem Indringer visiteres til samtale med læge, som jf. journalen afslutter kontakten med ordination af Panodil uden sygebesøg eller henvisning til vurdering i akutklinik. Der foreligger ikke lydfil fra lægesamtalen. Journalmaterialet har samme mangler som konstateret ved tilsynsbesøget. Sagen er ikke endeligt afsluttet. Ovenstående eksempler illustrerer, at journalføringen er udformet på en sådan mangelfuld måde, at Sundhedsstyrelsens mulighed for at føre tilsyn med den sundhedsfaglige behandling og organisering i Akutfunktionen begrænses. Sundhedsstyrelsen har ud over screen-dumps fra journalsystemet modtaget Voice log (lydfiler) fra samtaler med Akuttelefonen. Voice log kan imidlertid ikke anvendes som journalføring eller som dokumentation i journalen. Der foreligger tillige ikke Voice logs fra nogen af de samtaler, som efter videregivelse fra sundhedsfaglig visitator, er foretaget af Akuttelefonens læger. Det kan endvidere konstateres, at de indberettende praktiserende læger ikke har været fuldt orienteret om patientforløbet og behovet for eventuel opfølgning. 22

Akuttelefonen Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej Ballerup. 20. november Den organisatoriske tilsynssag om Akuttelefonen 1813 lukkes

Akuttelefonen Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej Ballerup. 20. november Den organisatoriske tilsynssag om Akuttelefonen 1813 lukkes Akuttelefonen Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej 5 2750 Ballerup 20. november 2014 Den organisatoriske tilsynssag om Akuttelefonen 1813 lukkes Sundhedsstyrelsen har den 8. august 2014 modtaget svar

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge.

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge. Sekretariatet Sekretariat for formand og koncerndirektion POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Sagsbeh..: LJ/SEK Dato: 14. juni

Læs mere

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet?

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 15012469 Sagsbeh..: Thomas Pihl Dato: 20. oktober

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Tilsynsrapport. Akuttelefonen 1813, Region Hovedstaden. Reaktivt tilsyn, 2017

Tilsynsrapport. Akuttelefonen 1813, Region Hovedstaden. Reaktivt tilsyn, 2017 Akuttelefonen 1813, Region Hovedstaden Reaktivt tilsyn, 2017 Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal 2750 Ballerup CVR- eller P-nummer: 29 19 06 23 Dato for tilsynet: 06-04-2017 Tilsynet

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Merete Graakjær Nielsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Inger Birgitte Beck Behandlingssted:

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis Ledelsens værktøjskasse Fra jura til praksis Hvad er værktøjskassen? Værktøjskassen er et redskab til, hvordan der kan arbejdes med delegation i praksis. Værktøjskassen består bl.a. af en række reflekterende

Læs mere

Tilsynsrapport Lades Akupunktur

Tilsynsrapport Lades Akupunktur Tilsynsrapport Lades Akupunktur Reaktivt tilsyn 2017 Behandlingssted Lades Akupunktur Nørregade 18E 9800 Hjørring CVR-Nr.: 27174868 P-Nr.: 1009890803 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jes Christian Rahbek Behandlingssted:

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer TSN-møde d. 26. november 2014 www.regionmidtjylland.dk Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning på sygehusene

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Område Syd, Birkebo Adresse: Hovedgaden 60, 8654 Bryrup Kommune: Silkeborg Leder: Lisbeth Ninn Bøgeholdt Telefon: 89703944 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bruce Phillip Kyle Behandlingssted:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Adresse: Danske Lægers Vaccinations Service, Vejle

Læs mere

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende

DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE. kend ansvarsforholdene som medicinstuderende DELEGATION & REGLER VIKAR FOR LÆGE kend ansvarsforholdene som medicinstuderende VIKAR FOR LÆGE Når du som medicinstuderende arbejder som vikar for en læge, er det vigtig, at du er opmærksom på, hvordan

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej J.nr: 3-19-58/1 Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej Adresse: Skovsbovej 111 Kommune: Svendborg Leder: Helle Friedrichsen Dato for tilsynet: 18. februar 2011 Telefon: 62236700 E-post: Helle.Friedrichsen@svendborg.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre

Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre Dato: 31-08-2006 Sagsnr.: 316263 Dok.nr.: 1930856 Orientering om Embedslægeinstitutionens rapport om dødsfald blandt 18-64 årige beboere på de socialpsykiatriske bocentre 1. Generelt om rapporten Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Sundhedsfagligt tilsyn. Bostedet Amager Strand d. 13. juni Oplysning om bostedet og tilsynsbesøget:

Sundhedsfagligt tilsyn. Bostedet Amager Strand d. 13. juni Oplysning om bostedet og tilsynsbesøget: Sundhedsfagligt tilsyn Bostedet Amager Strand d. 13. juni 2012 Oplysning om bostedet og tilsynsbesøget: Bostedet Amager Strand har 18 beboere, og den aktuelle aldersfordeling ligger fra 20-58 år. Beboerne

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken Reaktivt tilsyn, 2017 Vejlevej 3-5 7330 Brande P-nummer: 1011977649 Dato for tilsynet: 09-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-983/2 1. Vurdering Konklusion efter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Stoustrup Aarslev Flytlie

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Børge Sejersen Sommer Behandlingssted:

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Buus Behandlingssted: HUS

Læs mere

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg.

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Sundhedsstyrelsens vejledning understreger vigtigheden af, at der for hver enkelt

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristina Alexandra Iris Winter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks

Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks Formål: Gældende for: Borgermålgruppe- Hvornår kan der ske fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning Ansvar og kompetencer:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Toftehaven Adresse: Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup Kommune: Ballerup Leder: Plejehjemsleder Torben Østergård Nielsen Telefon: 44 77 31 35 E-post: fra@balk.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden Reaktivt tilsyn, 2017 Plejehjem Nørrebrogade 8 c/o Erritsø Bygade 85 A, 1.sal 7000 Fredericia CVR- eller P-nummer: 1010341635 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christian Frøkjær Thomsen Behandlingssted:

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristian Guldbæk Bundgaard Behandlingssted:

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Midgården

Tilsynsrapport 2011 Midgården Tilsynsrapport 2011 Midgården Opfølgende tilsyn Den 19. december 2011 j.nr. 4-1214-22/1 ALW/mat Embedslægerne Hovedstaden Borups alle 174, 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup Tilsynsrapport 2011 Bofællesskabet Vinkeldamsvej 28. november 2011 J.nr. 4-27-153/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Polmann Dyreby Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning. Beboernes fravalg af livsforlængende behandling.

Vejledning. Beboernes fravalg af livsforlængende behandling. Vejledning Beboernes fravalg af livsforlængende behandling. Denne vejledning anvendes når der skal træffes beslutning om den rigtige handling. Vejledningen indeholder systematisk udarbejdede 1 anvisninger,

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE Embedslægeinstitutionen har siden 1. juli 2002 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på boenhederne i handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Morten Ludvig Kraft Behandlingssted:

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Freddy Lippert, Direktør for Den Præhospitale Virksomhed Peter Gjersøe, Enhedschef for Akuttelefonen 1813 DAGSORDEN 1. Velkommen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point I. Forebyggelse Her kan der samlet scores mellem 0 6 Tilbuddet skal overholde: 2012: 2013: 1. Socialforvaltningens 3 principper er implementeret 2 1 2. En lokal rygepolitik er formuleret 2 1 3. Der er

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby og i Frederiksborg i 2006 Embedslægeinstitutionerne har siden 2002 udført sundhedsfaglige plejehjemstilsyn. I 2006 var det 5. gang Embedslægeinstitutionerne

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kirsten Wilkens Behandlingssted:

Læs mere

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Februar 2017: Mette Hartvig, Mette Boelt, Gunnel Pedersen 1 Tilsyn generelt Kommunale tilsyn på plejecentre/plejeboliger: Udføres af kommunen som vanligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 01-10-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Søglimt Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Formålet med at dokumentere

Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere er at få kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med pleje, behandling og træning af borgerne i Gladsaxe kommune. Dokumentationen bidrager

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Trine Bay Laurberg Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere