KonjunkturNYT - uge 52-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 52-2"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten aftog, mens tjenesteeksporten steg i november Varehandlen trak overskuddet på betalingsbalancen ned i november Stort set uændret forbrugertillid i december Uændret bilsalg i december Fald i konjunkturbarometrene undtagen for serviceerhverv Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder faldt i oktober Fortsat stigning i detailomsætningen i november Stigning i dankortomsætningen i december Fortsat små tegn på øget kreditgivning Lempelser af virksomhedernes kreditvilkår Dansk inflation en anelse lavere end euroområdets i november Fald i antallet af konkurser i december Færre tvangsauktioner i 1 trods stigning i december Danske Bank: Dansk økonomi er på rette vej Internationalt USA: Fald i boligsalget og stigning i boligpriser Euroområdet: Omtrent uændret ledighed og udlån til private, deflation og fremgang i detailsalget og forbrugertilliden Tyskland: Fald i ledigheden, omtrent uændret industriproduktion og fremgang i detailsalget Storbritannien: Omtrent uændret industriproduktion og fald i erhvervstilliden Sverige: Fald i industriproduktionen og stigning i erhvervstilliden Japan: Fald i industriproduktionen og fald i inflationen Kina: Lille tilbagegang i erhvervstilliden Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den danske krone er svækket Fald i olieprisen målt i USD Det danske, japanske og europæiske aktiekursindeks er svækket, mens det amerikanske og britiske er styrket Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 De reviderede (men stadig foreløbige) nationalregnskabstal for 3. kvartal 1 viste en stigning i BNP på, pct., jf. tabel 1.1. Det er en marginal nedjustering i forhold til den første offentliggørelse, hvor væksten blev opgjort til, pct. Der har nu været en lille fremgang i BNP fem kvartaler i træk, og i kvartal 1 lå BNP,9 pct. højere end i samme periode sidste år. I forhold til den første offentliggørelse er især væksten i privatforbruget oprevideret med,7 pct.-point, så der nu var en lille stigning i kvartalet. Omvendt er de faste bruttoinvesteringer, hovedsageligt erhvervsinvesteringerne, nedrevideret. Tabel 1.1 Nøgletal i det kvartalsvise nationalregnskab Kvt./kvt. År-til-dato 1) År/år 1) 1. kvt.. kvt. 3. kvt. 1.-3kvt. 3. kvt. ØR Realvækst i pct BNP,,1, (,),9,9,7 BVT, -,, (,),9,8 1, Privat forbrug (inkl. NPISH),,,1 (-,6) -,1,3,1 Offentligt forbrug,,,1 (,1) 1,1,6,9 Faste bruttoinvesteringer, 1, -,3 (1,) 1,8,1, - Boliginvesteringer 1,3-1,1, (,3) 6,8,, - Erhvervsinvesteringer 3,, -,8 (1,6) 1,1 -,8, - Offentlige investeringer,,8,7 (,7) -,9 -,1 3,1 Lagerinvesteringer, pct. af BNP,, -,1 (-,1),1,,1 Indenlandsk anvendelse i alt,8,9 -,1 (-,),8,8,9 Eksport 1, -1,,1 (-,) 3, 1,, Import 3,7 -,6, (-,3) 3,8 1,,6 Samlet efterspørgsel 1,, -,1 (-,) 1,8 1, 1, Ændring i 1. personer Beskæftigelse 7 (-1) privat 7 1 (1) 1 - offentlig forvaltning og service (-) Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. Tallene i parentes er fra første offentliggørelse.1) 3. kvt./3.kvt.-vækstraten og år til dato vækstraten er beregnet på sæsonkorrigerede tal og kan afvige fra tal i Danmarks Statistiks NYT-notits. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Væksten i BNP i 3. kvartal sker på baggrund af fremgang inden for en række serviceerhverv samt landbrug og råstofudvinding. Det er fortsat i den private sektor, at væksten er kraftigst, jf. figur 1.1. I hele økonomien (BNP) var der en vækst på,9 pct. i kvartal 1 sammenlignet med den samme periode sidste år. I den private sektor ekskl. råstofudvinding i Nordsøen var bruttoværditilvæksten (BVT) 1,3 pct. højere sammenlignet med de første tre kvartaler sidste år. Det har været med til at trække en fremgang i den private beskæftigelse, der ligesom BNP er steget de seneste fem kvartaler, jf. figur 1.. Den private beskæftigelse steg også i 3. kvartal, men stigningen var relativt beskeden på ca.. personer. Der var et lille fald i den offentlige beskæftigelse i kvartalet, så beskæftigelsen samlet set var omtrent uændret. Den private beskæftigelse er steget med 7. personer siden.

3 kvartal 13, mens fremgangen i den samlede beskæftigelse har været på. personer. Figur 1.1 BNP og privat BVT ekskl. råstof Figur 1. Vækst i privat beskæftigelse Indeks (9K=) 11 Indeks (9K=) personer 1. personer K 13K1 13K 13K3 13K 1K1 1K 1K3 - BNP Privat BVT ekskl. råstof Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den indenlandske efterspørgsel faldt svagt i 3. kvartal på baggrund af et fald i investeringerne, herunder især erhvervsinvesteringerne, som kun til dels blev modsvaret af en lille stigning både det private og offentlige forbrug. Privatforbruget har overordnet set ligget stille det seneste år, og sammenlignet med kvartal 13 er der sket et lille fald i det private forbrug på,1 pct. Det skal i høj grad ses i sammenhæng med et fald i husholdningernes energiforbrug, og ses der bort herfra, er husholdningernes forbrug steget med 1,3 pct. i de første tre kvartaler af i år sammenlignet med samme periode sidste år. I samme periode er det offentlige forbrug og bruttoinvesteringerne steget med henholdsvis 1,1 og 1,8 pct. Eksporten steg med,1 pct. i 3. kvartal på baggrund af en stigning i tjenesteeksporten, men et fald i vareeksporten. Ved denne offentliggørelse er væksten i eksporten oprevideret lidt i alle tre kvartaler af 1, så eksporten er nu vokset med 3, pct. i kvartal 1 sammenlignet med samme periode sidste år. Importen steg også i 3. kvartal, hvilket dækker en stigning i tjenesteeksporten men et fald i vareimporten. Ligesom eksporten er også importen blevet revideret opad, så den samlet set er steget med 3,8 pct. i kvartal i forhold til året forinden. Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. 3

4 Lille fald i bruttoledigheden i november Bruttoledigheden faldt i november med 8 personer i forhold til måneden forinden. Dermed var der ca ledige i november. Udviklingen dækker over et fald i antallet af ledige dagpengemodtagere på 8 personer, mens antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere var uændret. Ledighedsprocenten var uændret på, pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden har generelt været faldende siden midten af 1, jf. figur 1.3. Den samlede bruttoledighed er reduceret med ca. 18. personer i de sidste 1 måneder, hvilket særligt skyldes kraftige fald i starten af 1, hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft. AKU-ledigheden, som ikke er påvirket af tekniske forhold relateret til kontanthjælpsreformen, har vist samme tendens med et fald på 7. personer fra. kvartal 13 til 3. kvartal 1. Igennem 1 er der kommet færre ledige i alle aldersgrupper, bortset fra aldersgruppen 6 år og opefter, jf. figur 1.. Den faldende ledighed tegner sammen med fremgang i beskæftigelsen et billede af, at arbejdsmarkedet er i bedring. I Økonomisk Redegørelse, december 1, er det lagt til grund, at den stigende tendens i beskæftigelsen og den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte året ud og gennem 1 og 16. Figur 1.3 Bruttoledighed Figur 1. Bruttoledighed blandt aldersgrupper 1. personer 1. personer Pct. af arbejdsstyrken 1 Pct. af arbejdsstyrken år -9 år 3-39 år Danmarks Statistik Skøn ØR december 1-9 år -9 år 6 år og over Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af 1, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Industriproduktionen (faste priser) faldt med, pct. i november efter en stigning på, pct. i oktober, når der korrigeres for normale sæsonudsving. I tremåneders perioden september-november faldt industriproduktionen med, pct. i forhold til de forudgående tre måneder. Der er betydelige månedlige udsving, men overordnet set har industriproduktionen ligget nogenlunde fladt siden foråret 1, jf. figur 1.. Niveauet for de første 11 måneder af 1 var dog fortsat 1,6 pct. højere sammenlignet med samme periode året forinden. Den afdæmpede udvikling i industriproduktionen det seneste halve år hænger blandt andet sammen med et fald i produktionen inden for medicinalindustrien. Ses der bort fra medicinalindustri, steg industriproduktionen med 1, pct. i september-november på baggrund af fremgang inden for investeringsgodeindustrien, fx maskiner (dog ikke vindmøller), og mellemproduktindustrien, fx kemisk industri og olieraffinaderier. Industriens omsætning (løbende priser, ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler) steg med,3 pct. i september-november i forhold til de forudgående tre måneder. Det dækker over fremgang på eksportmarkedet, men stilstand på hjemmemarkedet. Overordnet set har omsætningen, målt i løbende priser, udviklet sig svagt i 1, hvilket skal ses i sammenhæng med en generel beskeden prisudvikling, jf. figur 1.6. Figur 1. Industriproduktion (3 mdr. glidende gnst.) Figur 1.6 Industriomsætning (3 mdr. glidende gnst.) Indeks (1=) Indeks (1=) 1 1 Indeks (1=) Indeks (1=) I alt Ekskl. medicinalindustri Anm. Omsætningen i figur 1.6 er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Vareeksporten aftog, mens tjenesteeksporten steg i november I november faldt eksporten af varer 1 (værdier, sæsonkorrigeret) med ¼ pct. Det skal blandt andet ses i lyset af den faldende oliepris, som har medvirket til at trykke værdien af energieksporten ned. Eksporten ekskl. energi faldt med godt pct., jf. figur 1.7. Det var fortrinsvis trukket af forarbejdede varer samt kemikalier og kemiske produkter en udvikling som dog skal ses i lyset af, at eksporten heraf var stor i oktober. Generelt har der været beskeden fremgang i vareeksporten (ekskl. energi) i september-november sammenlignet med de foregående tre måneder. I denne periode er eksporten steget med knap ¾ pct. Ser man på årets elleve første måneder, er vareeksporten (ekskl. energi) steget med ½ pct. sammenlignet med samme periode i 13, mens den samlede vareeksport (inkl. energi) har været uændret. Det er således et kraftigt fald i eksporten af energi, der er den primære årsag til, at den samlede vareeksport i nationalregnskabet har været træg hidtil i 1. Siden seneste offentliggørelse er vareeksporten for januaroktober opjusteret med knap ½ mia. kr. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) steg ¼ pct. i november, mens importen faldt med pct. efter en tilsvarende stigning i oktober. Fra septembernovember er tjenesteeksporten steget med 3 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder, jf. figur 1.8. I løbet af årets elleve første måneder er tjenesteeksporten steget med knap 1¾ pct. sammenlignet med samme periode i 13. Figur 1.7 Udenrigshandlen, varer (ekskl. energi, skibe og fly) Figur 1.8 Udenrigshandlen med tjenester Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigeret. I figur 1.8 er benyttet egen sæsonkorrektion og 3 mdr. glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik. 1 Al udenrigshandel med varer omtalt i notitsen er ekskl. skibe og fly mv. 6

7 Varehandlen trak overskuddet på betalingsbalancen ned i november For november viser den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster et overskud på 11¼ mia. kr., jf. figur 1.9. Det indebærer et fald på 1½ mia. kr. fra oktober, hvilket dækker over et mindre overskud på varehandlen samt løn- og formueindkomsten. Tjenestebalancen forbedredes til gengæld i november. For året til dato er overskuddet på betalingsbalancen 113½ mia. kr., hvilket er knap 13 mia. kr. lavere end samme periode sidste år, jf. figur 1.1. Det er især et lavere overskud på varebalancen, der trækker overskuddet ned. Faldet i overskuddet på varebalancen skyldes, at vareimporten er steget mere end vareeksporten. Den træge udvikling i vareeksporten for året til dato er i høj grad et resultat af, at energieksporten har ligget lavt på det seneste som følge af dykket i olieprisen. Desuden har der været et mindre fald i overskuddet på løn- og formueindkomsten, hvilket skal ses i lyset af, at denne post ligger meget højt i et historisk perspektiv. I forhold til sidste opgørelse er overskuddet for januar-oktober 1 nedjusteret med 1,6 mia. kr. Figur 1.9 Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur 1.1 Saldo på betalingsbalancens løbende poster Mia. kr. Mia. kr Varer og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Mia. kr. Mia. kr År til dato Resterende måneder Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 7

8 Stort set uændret forbrugertillid i december Den samlede forbrugertillidsindikator faldt marginalt fra 6,3 i november til 6, i december, jf. figur Forbrugertillidsindikatoren var stigende i løbet af foråret og sommeren og nåede i august op på det højeste niveau siden starten af 7. Efterfølgende er forbrugertilliden faldet noget tilbage, men er fortsat over det historiske gennemsnit. Forbrugertilliden er i december trukket ned af en mindre positiv vurdering af såvel Danmarks som familiernes økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag, samt af at familierne i større omfang vurderer, at det bedst kan betale sig at vente med at anskaffe større forbrugsgoder. Indikatoren for familiens økonomiske situation i dag steg forholdsvis kraftigt i december og er på det højeste niveau siden midten af 8. Den forbedrede vurdering af den aktuelle økonomi kan hænge sammen med de kraftigt faldende priser på benzin, der har øget mange familiers købekraft de seneste måneder. Der er stadig et lille flertal blandt de adspurgte forbrugere, der forventer, at ledigheden er lavere om et år. Dette flertal er dog skrumpet noget ind, siden det nåede det højeste niveau siden slutningen af 199 erne i juni, jf. figur 1.1. Figur 1.11 Forbrugertillidsindikatoren Figur 1.1 Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur 1.1 betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste 1 måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 8

9 Uændret bilsalg i december Det samlede antal nyregistrerede personbiler i december er ca. 1.6, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur Det er,3 pct. højere end bilsalget i november. Det dækker over en stigning i salget til husholdningerne på 6,8 pct. og et fald i salget til erhverv på 7, pct. I løbet af 1 steg antallet af nyregistrerede personbiler til det højeste niveau nogensinde. Det dækkede dog over en stor ændring i sammensætningen af salget. Der var et fald i salget til husholdninger på 9., mens salget til erhverv steg med Udviklingen er påvirket af, at husholdningerne i højere grad vælger at lease deres biler frem for at købe dem. Omfanget af privatleasing steg med godt 7. i 1, og den samlede tilgang af biler til husholdningerne faldt således kun med. fra 13 til 1, jf. figur 1.1. Ved opgørelsen af det private forbrug i nationalregnskabet tæller privatleasing med som investeringer i erhverv og ikke privatforbrug, mens de løbende betalinger af leasingydelserne er privat forbrug. Den stigende anvendelse af privatleasing vurderes således at reducere det private forbrug som opgjort i nationalregnskabet med omkring,1 pct.-point i 1. Figur 1.13 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigeret Figur 1.1 Det årlige bilsalg til husholdninger og erhverv 1. biler 1. biler 1. biler 1. biler Husholdningerne Erhvervene I alt Privatleasing Erhvervsleasing Erhvervskøb Køb hos husholdninger Anm.: Det stiplede område i figur 1.1 er privatleasing, hvor bilerne bruges af husholdningerne, men købes af erhverv. Kilde: Danmarks Statistik. 9

10 Fald i konjunkturbarometrene undtagen for serviceerhverv Konjunkturbarometret for industrien faldt til indeks -19 i december fra -1 i november, jf. figur 1.1. Konjunkturbarometret er dykket kraftigt siden starten af 1, hvilket især hænger sammen med stigende færdigvarelagre og markant faldende ordrebeholdning. Ordrebeholdningen har rettet sig lidt på det seneste, mens færdigvarelagrene i stadig stigende grad vurderes at være for store. Samtidig dykkede forventningerne til den fremtidige produktion ned under nul i december for kun anden gang i 1. Industrien er i høj grad eksportorienteret, og faldet i konjunkturbarometret skal derfor ses i sammenhæng med en vis afdæmpning på de danske eksportmarkeder. Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg faldt lidt fra indeks -1 i november til indeks -1 i december, hovedsageligt på baggrund af en svækket ordrebeholdning, jf. figur 1.1. Forventningerne til den fremtidige omsætning ligger derimod fortsat stabilt på et relativt højt (og positivt) niveau. For serviceerhvervene var det sammensatte konjunkturbarometer uændret på indeks i december, jf. figur Indikatoren har generelt ligget stabilt på et relativt højt niveau i løbet af 1. Serviceerhvervenes forventninger til den fremtidige omsætning faldt lidt i december, men ligger fortsat over nul (egen sæsonkorrektion). Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke sæsonkorrigeret) var fortsat positiv i december, men faldt fra indeks 8 til indeks 6, jf. figur Der er fortsat positive forventninger til den fremtidige omsætning, men en stigende lagerbeholdning trækker indikatoren lidt ned. Indikatoren er omtrent på niveau med vurderingen et år tidligere. Figur 1.1 Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge og anlæg Figur 1.16 Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj 11 består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som Danmarks Statistik foretager. Kilde: Danmarks Statistik. 1

11 Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder faldt i oktober Fra september til oktober faldt prisen på enfamiliehuse med 1,8 pct. (ikkesæsonkorrigeret), jf. figur Der har imidlertid været en opadgående tendens siden udgangen af 13, hvilket også bekræftes af de sæsonkorrigerede tal for 3. kvartal, som viste en stigning på,7 pct. Sammenlignes perioden januar-oktober med samme periode sidste år, er prisen steget med 3, pct. For 1 som helhed ventes prisen på enfamiliehuse at stige med 3 pct. ifølge Økonomisk Redegørelse, december 1. Prisen på ejerlejligheder faldt med 1,1 pct. fra september til oktober (ikkesæsonkorrigeret), jf. figur Prisen på ejerlejligheder har dog generelt været i fremgang siden starten af 1, og sammenlignes perioden januar-oktober med samme periode sidste år, er prisen steget med 8, pct. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet (ca. 7 pct. af det forventede endelige antal handler for den seneste måned). Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede som følge af, at perioden fra januar 6 til oktober 1 er forholdsvis kort og indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede. Udsving i månedsserien skal derfor tolkes med varsomhed, mens den sæsonkorrigerede kvartalsserie i højere grad viser tendensen i prisen på enfamiliehuse, jf. figur Figur 1.17 Boligpriser Figur 1.18 Prisen på enfamiliehuse Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Månedstal Kvartalstal, sæsonkorrigeret Anm.: Figur 1.17 er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 11

12 Fortsat stigning i detailomsætningen i november Mængdeindekset for detailomsætningen (korrigeret for normale sæsonudsving) steg fra oktober til november med,8 pct., jf. figur Stigningen i november kom efter en stort set tilsvarende stigning i oktober. Sammenlignes de seneste tre måneder (september-november) med de foregående tre måneder, steg detailsalget med ca.,6 pct. Stigningen i detailsalget fra oktober til november er drevet af en stigning i salget af beklædning mv. på,8 pct. og andre forbrugsvarer på 1, pct. Detailsalget af fødevarer og andre dagligvarer var omtrent uændret, jf. figur 1.. Stigningen i detailsalget i de sidste måneder kommer efter, at detailsalget har været stort set uændret hen over sommeren. Stigningen kan skyldes en øget julehandel, eller at julehandlen i et vist omfang blev rykket frem fra december til november. Det er dog også muligt, at detailhandlen er blevet stimuleret af de faldende priser på benzin og olie kombineret med meget varme temperaturer gennem året, hvilket har reduceret udgifterne til opvarmning. Figur 1.19 Mængdeindeks for detailomsætning Figur 1. Detailomsætningens underkomponenter Indeks (6=) Indeks (6=) Kilde: Danmarks Statistik. Indeks (6=) Indeks (6=) Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer

13 Stigning i dankortomsætningen i december Dankortomsætningen steg 1¼ pct. i december, når der tages højde for de almindelige sæsonudsving. Priserne var stort set uændrede fra november til december så den reale stigning i dankortomsætningen var ligeledes 1¼ pct. Der har været en forholdsvis kraftig stigning i dankortomsætningen mod slutningen af året, og væksten i dankortomsætningen fra 3. til. kvartal var ca. ¼ pct., jf. figur 1.1. For hele 1 var der en realvækst i dankortomsætningen på pct. En vækst i den størrelse vil normalt indikere en pæn fremgang i det private forbrug i nationalregnskabet, men i 1 ser det ikke umiddelbart ud til at have været tilfældet. Det skyldes blandt andet, at en del af det private forbrug ikke betales med dankort, hvilket i vid udstrækning gælder udgifter til opvarmning af bolig. Det varme vejr i 1 har reduceret forbruget af varme, hvilket mindsker det private forbrug i nationalregnskabet. Derudover er der en tendens til, at betalinger med dankort løbende er blevet mere udbredt, hvilket medfører, at dankortomsætningen vokser hurtigere end det samlede forbrug, jf. figur 1.. Aktuelt vurderes overvurderingen at være lidt større end normalt, da nye mobile betalingsformer som MobilePay og Swipp vinder frem. Transaktioner med disse betalingsformer er ofte overførsler mellem privatpersoner, der ikke er knyttet til egentligt køb af varer eller tjenester. Det vurderes under betydelig usikkerhed, at udbredelsen af MobilePay skønsmæssigt kan have bidraget med omkring 1 pct.-point til væksten i dankortomsætningen i 1. Figur 1.1 Dankortomsætning, tremåneders glidende gennemsnit (sk) Figur 1. Årlig stigning i dankortomsætningen og det private forbrug i nationalregnskabet Indeks (7M1=) Indeks (7M1=) Pct. Pct Nationalregnskabet Dankortomsætningen Anm.: I figur 1. er det private forbrug i nationalregnskabet inklusive forbruget i NPISH. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. 13

14 Fortsat små tegn på øget kreditgivning Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, der består af penge- og realkreditinstitutterne, til erhverv er steget svagt siden medio 1, jf. figur 1.3. Realkreditinstitutterne forøger overordnet set fortsat deres udlån til erhverv, sådan som det har været tilfældet gennem en årrække. Samtidig har der i løbet af andet halvår 1 været små tegn på, at også pengeinstitutterne har forøget deres udlån til erhverv oven på en række år, hvor de løbende har nedbragt deres udlån. Udviklingen stemmer meget godt over ens med Nationalbankens udlånsundersøgelse for. kvartal 1, hvor både penge- og realkreditinstitutterne giver udtryk for at have lempet kreditvilkårene på erhvervsudlån. Penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån til husholdninger er ligeledes steget svagt siden medio 1. Det dækker over, at pengeinstitutternes udlån er stort set uændret, mens udlånet fra realkreditinstitutterne, som står for hovedparten af det samlede udlån til husholdningerne, er steget en smule. Stigningen i realkreditinstitutternes udlån til husholdninger er primært sket i lån med fast rente, jf. figur 1.. Figur 1.3 Indeks over nominelle beholdninger Den konsoliderede MFI-sektor Figur 1. Indeks over nominelle beholdninger Udlån fra realkreditinstitutter til husholdninger Indeks (13M9=) Indeks (13M9=) Indeks (13M9=) Indeks (13M9=) dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Erhverv Husholdninger I alt Fast forrentet Variabelt forrentet Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne som følger af faktiske transaktioner. Bevægelser i indekset giver et bedre billede af bevægelser i ud- og indlån på baggrund af aktive beslutninger, hvor valutakursændringer, tab, lånoverførsler til enheder uden for MFI-sektoren mv. ikke indgår. Kilde: Danmarks Nationalbank. 1

15 Lempelser af virksomhedernes kreditvilkår Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse viser, at penge- og realkreditinstitutternes lempede deres kreditvilkår for erhverv i. kvartal 1, mens de for husholdningerne var omtrent uændrede, jf. figur 1.. Det er særligt realkreditinstitutterne, der har lempet deres kreditvilkår for erhverv, om end pengeinstitutterne også giver udtryk for at have lempet deres vilkår en smule. Lempelserne er især sket i form af lavere priser, selvom der også er blevet lempet lidt på kravene til sikkerhedsstillelse. Lempelserne begrundes altovervejende med en stigning i konkurrencen om kunderne. Andelen af nedskrivninger og tab på udlån til både husholdninger og erhverv er samlet set steget i. kvartal. Det sker efter et par år, hvor andelen ellers er faldet. På erhvervsudlån er det særligt realkreditinstitutterne, der har oplevet en stigning, mens det på udlån til husholdninger er både realkreditinstitutterne og de store pengeinstitutter, der melder om stigninger. Stigningerne skal muligvis ses i sammenhæng med den undersøgelse af kvaliteten af de største danske kreditinstitutters aktiver, som Finanstilsynet præsenterede ultimo oktober. Institutterne forventer da også, at andelen af nedskrivninger og tab vil falde igen i 1. kvartal 1. Efterspørgslen efter lån udviklede sig blandet i. kvartal. Således var der en bredt funderet stigning i husholdningernes efterspørgsel fra både nye og eksisterende kunder, jf. figur 1.6. Omvendt var virksomhedernes efterspørgsel overordnet set uændret. Figur 1. Ændring i kreditvilkår Figur 1.6 Ændring i efterspørgsel efter lån husholdninger Nettotal Nettotal Lempelse af kreditpolitik Stramning af kreditpolitik Nettotal Nettotal Stigende efterspørgsel Faldende efterspørgsel Erhverv Husholdninger Eksisterende kunder Nye kunder Anm.: Udlånsundersøgelsen er en rundspørge blandt danske penge- og realkreditinstitutter. Spørgsmålene har fem svarmuligheder: - (strammet/faldet en del), - (strammet/faldet lidt), (uændret), + (lempet/steget lidt), + (lempet/steget en del). Kilde: Danmarks Nationalbank. 1

16 Dansk inflation en anelse lavere end euroområdets i november Inflationen i både Danmark og euroområdet (målt ved HICP-indekset ) faldt en anelse i november. I Danmark udgjorde den, pct., hvilket er,1 pct.-point lavere end i euroområdet. Inflationen herhjemme og i euroområdet ligger således fortsat meget tæt, hvilket også har været det overordnede billede de seneste måneder, jf. figur 1.7. Både i Danmark og euroområdet er det tjenesterne, der trækker inflationen. I Danmark har varepriserne således bidraget negativt til inflationen siden juni 13, mens dette har gjort sig gældende siden juni 1 i euroområdet. Den danske kerneinflation, der måler inflationen renset for prisstigninger på energi og uforarbejdede fødevarer, var uændret på,3 pct. i november, jf. figur 1.8. Det er, pct.-point lavere end i euroområdet, hvor kerneinflationen også var uændret i november. Forskellen kommer af en lavere dansk inflation på varer, herunder blandt andet lavere inflation på tøj. Figur 1.7 Forbrugerprisinflation (HICP) Figur 1.8 Kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Danmark Euroområdet Danmark Eurooområdet Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). 16

17 Fald i antallet af konkurser i december Antallet af erklærede konkurser faldt til 31 i december, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.9. Faldet kommer oven på tre måneders stigninger fra september til november. Faldet i konkurser i december afspejler især et fald inden for handel og bygge og anlæg. Antallet af konkurser fra oktober til december er uændret fra perioden fra september til november. Antallet af konkurser de seneste tre måneder ligger en smule under niveauet for samme periode sidste år. Der har været en generelt faldende tendens i konkurser siden slutningen af 1, jf. figur 1.3. Antallet af personer berørt af konkurser er i december faldet til 73 personer. Det tre måneders glidende gennemsnit for december er dermed omkring 9 personer, jf. figur 1.9. Der er fortsat tale om et forholdsvist begrænset antal, hvilket afspejler, at næsten tre fjerdedele af konkurserne er i virksomheder uden ansatte. Figur 1.9 Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur 1.3 Erklærede konkurser, 3-måneders glidende gennemsnit, sæsonkorrigeret Antal Antal Antal Antal Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, 3 mdr. gl. gnst. (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 17

18 Færre tvangsauktioner i 1 trods stigning i december Antallet af bekendtgjorde tvangsauktioner steg til 38 i december, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur Antallet af tvangsauktioner har dog udvist en faldende tendens siden starten af 1 og er nu på samme niveau som i sommeren 9. Sammenlignes. kvartal 1 med samme periode sidste år, er antallet af tvangsauktioner faldet med 1 pct. Det færre antal tvangsauktioner er bredt funderet geografisk. Der har således været fald i samtlige regioner i løbet af det seneste år. Det største fald har været i Region Hovedstaden, hvor antallet af tvangsauktioner i 1 er faldet med 8 pct. i forhold til 13. Mindste fald har været i Region Midtjylland og Region Nordjylland, hvor antallet begge steder faldt med 18 pct. Det samlede antal tvangsauktioner i 1 var 3.1, hvilket er pct. lavere end i 13, jf. figur 1.3. Til sammenligning blev det højeste antal tvangsauktioner siden statistikkens start i 1979 observeret i 199, hvor antallet var.31, mens det laveste var i 6 med 1.8. Figur 1.31 Bekendtgjorte tvangsauktioner, månedligt Figur 1.3 Bekendtgjorte tvangsauktioner, årligt Antal Antal Antal Antal Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gnst. Tvangsauktioner Anm: Antallet af tvangsauktioner er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 18

19 Danske Bank: Dansk økonomi er på rette vej Danske Bank har offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi, hvori der skønnes en BNP-vækst på 1,6 pct. og, pct. i hhv. 1 og 16, jf. tabel 1.. Det er første gang banken skønner for 16. I forhold til bankens prognose fra oktober er væksten opjusteret med,3 pct.-point i 1. Opjusteringen er en konsekvens af den lave oliepris, der isoleret set vurderes at øge væksten med,3-, pct.-point i år og næste år. Bankens vækstskøn ligger på linje med de skøn, der er offentliggjort i december i Økonomisk Redegørelse. Banken hæfter sig ved, at selvom væksten i 1 ikke var høj, så har der været positiv vækst i fem kvartaler i træk. Banken forventer, at væksten vil styrkes over de kommende år, især understøttet af den lave oliepris. Det er primært privatforbruget og eksporten, der vil drive væksten i de kommende år. Privatforbruget stimuleres af reallønsfremgang, blandt andet på grund af den lave oliepris, og fremgang på boligmarkedet. Banken forventer, at privatforbruget ikke vil vokse hurtigere end indkomsten. Det afspejler blandt andet, at der ikke vil ske en fornyet låntagning, som ellers er det normale, når man kommer ud af en økonomisk krise. Det skyldes ifølge banken, at gælden fortsat er høj i forhold til boligpriserne. Banken vurderer, at den offentlige sektors saldo vil holde sig under, pct. af BNP i 1 og 16, dvs. med god margin til EU-reglerne (3 pct.). Den isolerede provenueffekt fra den lavere oliepris ligger ifølge banken på -7 mia. kr. svarende til,-, pct. af BNP. Tabel 1. Seneste vækstskøn 1 16 ØR DB ØR DB Realvækst, pct. BNP 1, 1,6,, Privat forbrug 1, 1,9 1,6, Offentligt forbrug 1,,9,1,6 Offentlige investeringer,6, -, -1,3 Boliginvesteringer,,, 3,6 Erhvervsinvesteringer 3, 3, 6,8,9 Lagerinvesteringer, -,1,,1 Eksport,,3,7, Import,8,9,3,6 Pct. af BNP Betalingsbalance 6,9 6, 6,7,9 Offentlig saldo -, -, -,6 -, 1. personer Beskæftigelsen.786,.776,9.811,.793, Bruttoledighed 13, 19, 13, 13,7 Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 1 og Danske Bank, Research Danmark, januar1. 19

20 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligsalget faldt i november med,7 pct. i forhold til måneden forinden. Størstedelen af faldet skyldes et fald i salget af eksisterende boliger, jf. figur.1. Faldet i salget af eksisterende boliger efterfølger en generel stigning siden marts. Salget af nye boliger har ligget omkring det samme niveau det seneste par år. Boligpriserne steg fra september til oktober med,8 pct. ifølge Case-Shiller-indekset, der måler boligprisudviklingen i de største amerikanske byer, jf. figur.. Ligeledes steg priserne målt ved FHFA-indekset, som måler udviklingen i hele landet. Priserne var stigende gennem 1 og 13, mens priserne i 1 har været omtrent uændrede ifølge Case-Shiller-indekset og fortsat stigende ifølge FHFA-indekset. De amerikanske boligpriser understøttes fortsat af den lempelige pengepolitik og fremgangen på arbejdsmarkedet. Figur.1 Boligsalg, USA Figur. Boligpriser, USA 1. boliger 1. boliger Indeks (7M1=) 11 Indeks (7M1=) Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) FHFA Case-Shiller C Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed var på 11, pct. af arbejdsstyrken i november og har været omtrent uændret siden juli, jf. figur.3. I samme periode har ledigheden også været nogenlunde uændret i Frankrig, stigende i Italien, mens den er faldet betydeligt i Spanien og svagt i Tyskland. Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var i december på -, pct., jf. figur.. Der er således deflation i euroområdet for første gang siden oktober 9, hvilket dog hovedsageligt skyldes faldende energipriser. Kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset ekskl. fødevare- og energipriser, var,7 pct., hvilket er uændret i forhold til de foregående måneder. Den Europæiske Centralbank har en målsætning om inflation på knap pct., og den faldende inflation gennem det seneste par år er med til at øge presset på centralbanken for at bruge ukonventionelle pengepolitiske tiltag til at øge både vækst og inflation i euroområdet.

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Firmaernes salg steg svagt i august Olie gav stort fald i vareeksporten i august (tallene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere